Tải bản đầy đủ

Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học dray sap

Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................1
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU.................................................................................1
I. Đặt vấn đề.....................................................................................................1
II. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................3
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ............................................................3
I. Cơ sở lý luận của vấn đề...............................................................................3
II. Thực trạng vấn đề........................................................................................4
III. Các giải pháp để giải quyết vấn đề............................................................5
IV. Tính mới của giải pháp.............................................................................12
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm...............................................................13
Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ..........................................................15
I. Kết luận.......................................................................................................15
II. Kiến nghị...................................................................................................16
........................................................................................................................16
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................16

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề
Nhân dân ta thường nói “Tre già măng mọc” là thể hiện niềm hy vọng vào
thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trẻ em là tương lai của đất
nước, là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
1


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp đổi mới của nước nhà. Bởi
vậy, đào tạo thế hệ trẻ đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn được
Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục quan tâm, trong đó công tác Đội và phong trào
thiếu nhi trong nhà trường giữ vai trò và ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục học
sinh phát triển toàn diện.
Với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi, đội
viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Việc
giáo dục đội viên, sao nhi đồng là nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp của tổ chức Đội.
Muốn hoạt động của Liên đội trong nhà trường đạt hiệu quả cần có sự phối
hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, trong đó đội ngũ giáo
viên hay còn gọi là anh chị phụ trách - lực lượng chủ yếu phối hợp, kết nối với
Tổng phụ trách Đội, từ đó thực hiện tốt kế hoạch Đội và phong trào thiếu nhi mà từ
đầu năm Liên đội xây dựng.
Trong những năm qua, phong trào Đội của huyện Krông Ana nói chung và
Liên đội trường tiểu học Dray Sap nói riêng đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia
và trở thành truyền thống của Đội, các em yêu thích các hoạt động của Đội. Tuy
nhiên, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap trong năm
2016 -2017 vẫn còn những hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác Đội.
Tổng phụ trách còn e ngại với đội ngũ giáo viên (các anh chị phụ trách) trong quá
trình triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Đa số giáo viên đều nghĩ
rằng công tác Đội và phong trào thiếu nhi chỉ đơn thuần là hoạt động vui chơi, giải
trí nên chưa thực sự chú trọng và có sự đầu tư đúng mức. Giáo viên chưa thực sự đi
sâu tìm hiểu về nội dung, tính chất và hoạt động đặc trưng của công tác Đội và
phong trào thiếu nhi. Sự đồng hành sẻ chia giúp đỡ, hỗ trợ của đội ngũ giáo viên
đối với Tổng phụ trách đang còn ở mức giản đơn. Coi công tác truyền thụ kiến thức
chuyên môn qua các tiết học là chủ yếu, xem nhẹ vai trò công tác đội, hay nói cách
khác sự phối hợp giữa vai trò của giáo viên đứng lớp với Tổng phụ trách đang còn


mờ nhạt, chưa rõ nét đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động Đội và phong
trào thiếu nhi.
Với những khó khăn trên, với cương vị là hiệu trưởng nhà trường, bản thân
đã suy nghĩ rất nhiều. Sau một thời gian, rút kinh nghiệm từ năm học 2016 - 2017,
tôi đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp thực hiện trong năm học 2017 - 2018 nhằm
giúp đội ngũ giáo viên nhận thức đầy đủ và hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng
của công tác Đội và phong trào thiếu nhi, từ đó có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng
phụ Đội để xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ năm học đạt hiệu quả. Đó
chính là lý do tôi chọn đề tài "Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo đội ngũ

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
2


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và
phong trào thiếu nhi trong trường tiểu học Dray Sap".
II. Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định thực trạng công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học
Dray Sap.
- Đưa ra một vài giải pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ
trách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường
tiểu học Dray Sap nhằm:
+ Giúp Tổng phụ trách Đội nắm rõ quyền hạn của mình để chỉ đạo sát sao
đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ.
+ Giúp đội ngũ giáo viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ và hiểu rõ ý nghĩa, vai
trò, tầm quan trọng của công tác Đội và phong trào thiếu nhi, từ đó có sự phối hợp
với Tổng phụ trách thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả.
+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục
đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam.
+ Giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con
ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức thiếu niên nhi đồng
hoạt động tại Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt
Nam sáng lập ngày 15 tháng 5 năm 1941 và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh phụ trách hướng dẫn.
Trong Điều lệ Đội nêu rõ: "Tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ
Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh phụ trách", "Đội TNTPHCM đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào
thiếu nhi ở khu vực và thế giới, vì quyền lợi của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của
các dân tộc"; là lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi, được tổ chức và
hoạt động trong trường và địa bàn dân cư. Lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi
đồng là mục tiêu phấn đấu và rèn luyện.
Để góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói
chung và sự nghiệp đổi mới của ngành giáo dục nói riêng thì đòi hỏi phải chú trọng
đến nhân tố con người. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm tới sự
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
3


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

nghiệp giáo dục, coi "Giáo dục là Quốc sách hàng đầu" và " Đầu tư cho giáo dục là
đầu tư cho con người".
Đối với ngành giáo dục Krông Ana nói chung và trường tiểu học Dray Sap
nói riêng, trong những năm qua đã chú trọng giáo dục học sinh một cách toàn diện
và đồng bộ, trong đó hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức
quan trọng trong nhà trường, là nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Chính vì
vậy, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường, sự tâm
huyết, linh hoạt của giáo viên Tổng phụ trách Đội nên hoạt động Đội và phong trào
thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap đã có những chuyển biến tích cực và gặt hái
được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, Tổng phụ trách Đội vẫn còn e ngại,
chưa thực hiện đúng quyền hạn của mình trong công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra,
đôn đốc đội ngũ giáo viên; đa số giáo viên đều nghĩ rằng công tác Đội và phong
trào thiếu nhi chỉ đơn thuần là hoạt động vui chơi, giải trí nên chưa thực sự chú
trọng và có sự đầu tư đúng mức, họ mới chỉ tập trung vào dạy học kiến thức, sự
phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách còn mờ nhạt đẫn đến hiệu quả mang lại chưa
cao, đòi hỏi phải có những giải pháp để tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt
động Đội và phong trào thiếu nhi ở nhà trường.
II. Thực trạng vấn đề
Trường tiểu học Dray Sap nằm trên địa bàn xã Dray Sap, có hai điểm trường,
điểm chính đặt tại thôn An Na, điểm lẻ đặt tại buôn Kuôp, gần khu du lịch thác
Dray Nur. Nằm trên địa bàn có thể nói là khó khăn nhất huyện nhà, đường đi vào
trong phân hiệu nhiều đoạn gồ ghề, khúc khuỷu nên khó khăn trong quá trình đi lại
của giáo viên và học sinh. Phân hiệu buôn Kuôp cách điểm chính gần 10 cây số và
cách trung tâm huyện hơn 30 cây số. Điều kiện dân sinh còn nhiều khó khăn, trình
độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Trong những năm qua, công
tác Đội và phong trào thiếu nhi ở toàn huyện nói chung và trường TH Dray Sap nói
riêng đã được các cấp lãnh đạo, ban ngành quan tâm. Nhà trường luôn nhận được
sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục, của Hội đồng Đội huyện, sự quan tâm của
Đoàn xã, đoàn thanh niên thôn An Na và buôn Kuôp; lãnh đạo nhà trường luôn tạo
mọi điều kiện để Đội hoạt động; giáo viên Tổng phụ trách Đội trẻ, khỏe, có năng
khiếu, có tố chất trong việc tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Đa
số học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, chính vì vậy công tác Đội và phong trào thiếu
nhi ở nhà trường bước đầu đầu đạt những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên công
tác Đội ở trường tiểu học Dray Sap vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định.
Đội ngũ giáo viên chưa hiểu và nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công
tác Đội trong nhà trường; giáo viên Tổng phụ trách chưa xác định rõ quyền hạn, vai
trò to lớn và quan trọng của bản thân mình. Việc chỉ đạo của Tổng phụ trách chưa
bám sát với nhiệm vụ của người giáo viên, chưa mạnh dạn trong công tác chỉ đạo
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
4


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

giáo viên thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu
nhi; Trong quá trình thực hiện giáo viên thiếu tính phối hợp, kết nối với Tổng phụ
trách Đội; Bên cạnh đó công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, xử lý hiệu quả những
tồn tại, hạn chế sau kiểm tra vẫn còn hạn chế; công tác động viên khen thưởng đôi
lúc chưa kịp thời. Chính vì vậy cần có những giải pháp phù hợp để khắc phục
những hạn chế, khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu
nhi ở trường tiểu học Dray Sap.
Thực trạng đội ngũ giáo viên và học sinh năm học 2016 - 2017 được tiến
hành khảo nghiệm trong tháng 5/2017 như sau:
Tổng Hiểu rõ ý nghĩa Bám sát và thực
Phối hợp với
Phối hợp với
số
và nội dung chủ hiện nghiêm túc
TPT tham gia
Tổng phụ trách
giáo
đề công tác Đội chỉ tiêu đầu năm hiệu quả phong thực hiện tốt hoạt
viên
và phong trào
trào do Đội phát động ngoài giờ
thiếu nhi
động
lên lớp
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
28
Tổng
số học
sinh

15

53,6

15

53,6

16

Thích tham gia hoạt động Đội và
phong trào thiếu nhi
Số lượng
Tỉ lệ

299

161

57,1

17

60,7

Không thích tham gia hoạt động Đội
và phong trào thiếu nhi
Số lượng
Tỉ lệ

53,8%

138

46,2%

III. Các giải pháp để giải quyết vấn đề
* Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về tầm quan trọng của công
tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường cho đội ngũ giáo viên
Việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên là vô cùng quan trọng nhằm
giúp giáo viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, vị trí, vai trò, nhiệm vụ
của Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường; giúp giáo viên hiểu và xác định
rõ mỗi giáo viên là một anh chị phụ trách; trang bị cho giáo viên những nội dung cơ
bản về lí luận và phương pháp công tác Đội làm cơ sở để nghiên cứu, thiết kế và
phối hợp với Tổng phụ trách trong các hoạt động.

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
5


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Có thể thấy rằng, từ lâu nay, giáo viên mới chỉ hiểu đơn thuần hoạt động Đội
chỉ là những hoạt động mang tính vui chơi, giải trí và chưa hiểu rõ bản chất của vấn
đề. Chính vì vậy, muốn công tác đội trong trường TH Dray Sap hoạt động hiệu quả,
mang lại giá trị thiết thực thì cần giúp giáo viên hiểu rõ công tác Đội và phong trào
thiếu nhi không đơn thuần là hoạt động vui chơi mà là một hoạt động có tính khoa
học và tính nghệ thuật.
Tính khoa học đó chính là sự tuân thủ những nguyên tắc, phương pháp, hình
thức, nội dung phù hợp với mục tiêu giáo dục và thực tế của Liên đội trường chứ
không phải máy móc, rập khuôn, cứng nhắc. Hoạt động Đội bao giờ cũng phải tính
đến đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý, đặc điểm cá nhân… của thiếu nhi và
tập thể Đội.
Còn tính nghệ thuật ở đây chính là sự chủ động sáng tạo, tự quản, không bị
gò bó, áp đặt bởi những gì do người lớn định trước. Các hoạt động phải có hình
thức đa dạng, nội dung phong phú. Sự phối hợp giữa hoạt động của bản thân thiếu
nhi và hoạt động định hướng giúp đỡ của người lớn.
Ngoài ra, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi còn có tính lãng mạn và
màu sắc vui chơi, thu hút đông đảo thiếu nhi ở các lứa tuổi cùng tham gia.
Chính vì vậy Tổng phụ trách nói riêng và đội ngũ giáo viên nói chung phải
hiểu rõ bản chất của vấn đề và vận dụng linh hoạt, sáng tạo.
* Giải pháp 2: Chỉ đạo Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ
chức thực hiện sát với nhiệm vụ người giáo viên
Vào đầu năm học trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện, kế
hoạch của nhà trường, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội xây dựng
kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể sát với tình hình thực tế của hai điểm trường (thôn
An Na, buôn Kuôp) và địa phương trình Hiệu trưởng, cấp trên phê duyệt. Sau khi
được phê duyệt Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm
triển khai cụ thể tới toàn thể đội ngũ giáo viên; tổ chức tập huấn đầu năm về công
tác Đội cho đội ngũ giáo viên. Sau mỗi tháng có đánh giá ưu, khuyết điểm để phát
huy và khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi
trong nhà trường.
Muốn vậy, Tổng phụ trách phải hiểu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của mình và
thực hiện đúng theo quyền hạn, không được phép e ngại, né tránh và phải triển
khai, chỉ đạo sát với nhiệm vụ, yêu cầu về công tác Đội và phong trào thiếu nhi đối
với đội ngũ giáo viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và khắc phục hiệu
quả sau kiểm tra.

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
6


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Bên cạnh đó giáo viên Tổng phụ trách Đội cần làm tốt công tác tham mưu
cho mỗi hoạt động, tranh thủ sự giúp đỡ của ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể
trong trường. Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo và linh hoạt để tổ chức
các hoạt động có giá trị thực tiễn, hấp dẫn, lôi cuốn tất cả học sinh cùng tham gia,
thông qua các hoạt động giúp học sinh phát triển toàn diện. Củng cố những kiến
thức cơ bản về kĩ năng, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề và khả năng tiếp cận tổ chức
các hoạt động thiếu nhi một cách sáng tạo, hiệu quả thông qua các cuộc họp và các
buổi tập huấn của nhà trường.
* Giải pháp 3: Chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp chặt chẽ với Tổng phụ
trách trong việc thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi
1. Tìm hiểu nắm bắt chủ đề công tác Đội trong năm học
Muốn làm tốt công tác Đội trong trường học trước hết đòi hỏi đội ngũ phụ
trách các Chi đội và Sao nhi đồng phải hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chủ đề năm
học.
Ví dụ: Năm học 2017 - 2018 với chủ đề: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm
theo 5 điều Bác Hồ dạy”, ngay từ đầu năm, Tổng phụ trách đội triển khai tới toàn
thể giáo viên và học sinh ý nghĩa của chủ đề, giúp đội ngũ thầy cô và các em hiểu
sâu sắc về 5 điều Bác dạy. Chủ đề không chỉ là thuộc 5 điều Bác dạy mà phải giúp
các em hiểu rõ, thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ của mình, thấm nhuần tư
tưởng giáo dục thiếu niên nhi đồng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.Thực hiện tốt 5
điều Bác Hồ dạy chính là quán triệt tốt tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong
công tác giáo dục thế hệ trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục, điều này đã xác định
trong “Luật giáo dục” của nước ta. Bám sát chủ đề năm học, Liên đội đã tập trung
công tác tuyên truyền vận động từ đó hướng dẫn hành động bằng nhiều hình thức
khác nhau, phù hợp với từng độ tuổi, thời gian hợp lý, để từ đó các em thi đua học
tập tốt, rèn luyện tốt, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, phấn đấu
trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách triển khai kế hoạch cụ thể, kịp thời tới đội
ngũ giáo viên. Phân tích, hướng dẫn nếu giáo viên chưa hiểu rõ vấn đề. Từ đó giúp
giáo viên nắm chắc việc cần làm và bám sát kế hoạch của đội để thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả.
2. Bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu Đội đầu năm
Đầu năm theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Tổng phụ trách xây dựng kế
hoạch trong đó chỉ tiêu cho các chương trình cụ thể và được thông qua trong đại
hội liên đội. Năm học 2017 - 2018 có 4 chương trình, mỗi chương trình xây dựng
mục tiêu cụ thể.
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
7


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Ví dụ: Chương trình 1: Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh
*Chỉ tiêu
- 100% đội viên, nhi đồng tham gia dự lễ khai giảng năm học mới. Phát động
và tuyên truyền sâu rộng trong thiếu nhi phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua
thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” .
- 100% đội viên, nhi đồng tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào
“Tiết kiệm” do Liên đội phát động.
- 100% đội viên, nhi đồng tham gia tốt chương trình “Rèn luyện Đội viên” và
“Dự bị đội viên”.
- 100% đội viên, nhi đồng tham gia sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng tình
bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”do Liên đội phối hợp với nhà trường tổ
chức.
- 100% đội viên tham gia các cuộc thi vẽ tranh, thi trắc nghiệm tìm hiểu về
Biển đảo Việt Nam thông qua các giờ sinh hoạt đội, sinh hoạt dưới cờ; hưởng ứng
cuộc vận động “Em yêu biển đảo Việt Nam”,…
- 100% đội viên, nhi đồng thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam
thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
- 100% đội viên, nhi đồng tham gia ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” do Liên
đội tổ chức.
- 100% đội viên, nhi đồng : "Nói lời hay - làm việc tốt", đẩy mạnh phong trào
“Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi.
- 100% đội viên tham gia buổi tìm hiểu Đoàn, Đội thông qua sinh hoạt dưới
cờ.
Với những chỉ tiêu trên, Tổng phụ trách Đội cho các anh chị phụ trách và
học sinh lấy biểu quyết, kí cam kết thực hiện. Hàng tháng, cuối học kì, và cuối năm
Tổng phụ trách ghi vào sổ theo dõi kết quả hoạt động các chi đội, lớp nhi đồng đưa
vào xếp thi đua và khen thưởng cuối năm.
3. Tham gia hiệu quả phong trào do Đội phát động
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình”.
Nhà trường đã chỉ đạo Tổng phụ trách Đội triển khai cụ thể tới giáo viên chủ
nhiệm, giải thích cho giáo viên hiểu mục đích, ý nghĩa của phong trào từ kế hoạch
nhỏ, phát động một cách rầm rộ và chỉ đạo giáo viên nghiêm túc triển khai thực
hiện ở cả hai điểm trường, chú trọng tuyên truyền để học sinh hiểu, khích lệ, động
viên đội viên, sao nhi đồng hưởng ứng và tham gia một cách tự giác, tự nguyện,
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
8


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

tích cực từ đó dần hình thành thói quen cho đội viên và sao nhi đồng. Giáo viên
phải chủ động phối hợp với Tổng phụ trách để thực hiện đa dạng, phong phú như
phong trào "Thu gom giấy vụn, vỏ lon bia", phong trào “Tiết kiệm”; phong trào
“Nói lời hay, làm việc tốt”, ...
Thông qua các phong trào giáo dục và rèn luyện cho đội viên, sao nhi đồng ý
thức tiết kiệm, yêu lao động, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với những hoàn cảnh khó
khăn trong cuộc sống, biết nói lời hay, làm việc tốt.

“Đội em làm kế hoạch nhỏ"
4. Thực hiện tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp
Hoạt động ngoài giờ lên lớp (ngoài 4 tiết/tháng theo quy định), được nhà
trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thông qua các hoạt động như: chào cờ đầu
tuần, sinh hoạt chủ điểm, văn nghệ chào mừng ngày 20/11, sinh hoạt tập thể, trồng
cây và chăm sóc cây hoa; lao động vệ sinh trường lớp; múa dân vũ, múa hát sân
trường, thể dục buổi sáng, giữa giờ, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức đi viếng
tượng đài liệt sĩ tại xã Dray Sap, tổ chức hoạt động Đội, sao nhi và các hoạt động
tập thể khác cũng được Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên tổ chức thường
xuyên, tạo ra được không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh trong toàn trường.

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
9


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Văn nghệ 20/11

Chào cờ

Dân vũ “Tay sạch bé ngoan”

Sinh hoạt Sao

Sinh hoạt đội

Tiết SHTT của GVCN

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
10


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Trồng hoa ở khuôn viên

Lao động vệ sinh

Dâng hương tại đài tưởng niệm xã

Kéo co

Thông qua đó giúp học sinh nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền thống
của dân tộc, giá trị văn hóa của nhân loại; củng cố, bổ sung, nâng cao và mở rộng
kiến thức, các kỹ năng cơ bản đã được rèn luyện; tiếp tục rèn luyện và phát triển
một số năng lực chủ yếu như: năng lực giao tiếp, năng lực thích ứng, năng lực tự
hoàn thiện, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác,... Ngoài ra giúp các em
mạnh dạn bày tỏ ý kiến trước tập thể; tự tin, chủ động, tích cực tham gia vào các
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
11


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

hoạt động; giáo dục lòng biết ơn, lòng yêu nước, hình thành nhân cách cho học
sinh.
* Giải pháp 4: Động viên, khen thưởng kịp thời
Việc động viên, ghi nhận, khen thưởng cả vật chất và tinh thần đối với giáo
viên, học sinh là vô cùng quan trọng và cần thiết, nhằm động viên, khuyến khích và
tôn vinh những cá nhân, chi đội, sao nhi đồng hăng hái trong phong trào của Đội
thiếu niên nhi đồng. Việc làm này đòi hỏi phải kịp thời, thường xuyên thông qua
các hình thức như thưởng nóng, thưởng sau khi kết thúc một hội thi, giao lưu, vào
cuối kỳ, cuối năm học. Như vậy giáo viên và học sinh sẽ không ngừng nỗ lực, cố
gắng, sáng tạo và cống hiến, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường
nhằm đưa hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường ngày
một cao hơn, góp phần vào thành công chung của nhà trường.

Khen thưởng các em tích cực trong trong phong trào Đội - Sao
IV. Tính mới của giải pháp
- Đội ngũ giáo viên (anh chị phụ trách các chi đội, sao nhi đồng) đã hiểu rõ
công tác Đội và phong trào thiếu nhi là một môn học có tính khoa học và tính nghệ
thuật, mang tính đặc trưng riêng; đội ngũ giáo viên đã có sự phối hợp nhịp nhàng
với Tổng phụ trách Đội; Giáo viên đã cùng học sinh tham gia vào một số hoạt
động, tạo được sự gần gũi, thân thiện, cởi mở, hòa đồng giữa giáo viên và học sinh.
- Tổng phụ trách Đội hiểu và xác định rõ quyền hạn và vị trí, vai trò của
mình trong công tác chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu qủa tốt
nhất mà không cần phải e ngại, né tránh.
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
12


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
Nhờ các giải pháp đã sử dụng trong đề tài mà cuối năm học 2017 - 2018,
Tổng phụ trách Đội và đội ngũ giáo viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ trong
nhận thức đến hành động. Tổng phụ trách Đội đã thực hiện đúng quyền hạn và
nhiệm vụ của mình, công tác chỉ đạo được Tổng phụ trách thực hiện nghiêm túc,
đạt hiệu quả; đa số giáo viên đã có nhận thức đầy đủ và hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, vai
trò, tầm quan trọng và phân biệt được điểm khác nhau giữa hoạt động dạy học với
hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Họ đã hiểu được công việc mình phải làm
và đã chủ động phối hợp, kết nối tốt với Tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức các
hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi. Chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa giáo
viên và Tổng phụ trách Đội đã tạo ra được sân chơi bổ ích đầy vui tươi nhưng
không kém phần lãng mạn và nhiều màu sắc thu hút 100% đội viên và sao nhi đồng
ở hai điểm trường Ana, buôn Kuôp tham gia một cách chủ động, tích cực và đầy
hào hứng; kỹ năng sống của học sinh đã tiến bộ rõ rệt, nhiều em mạnh dạn bày tỏ ý
kiến của mình trước tập thể, Đa số Đội viên, sao nhi đồng ngoan ngoãn, biết
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong các hoạt động; thực hiện tốt An
toàn giao thông, nội quy, quy chế của trường, Đội. Các em biết tránh xa các thói hư
tật xấu, không chơi Game, sử dụng đồ chơi nguy hiểm, mất vệ sinh; biết nói lời
hay, làm việc tốt, không nói tục, đánh nhau,...

Học sinh buôn Kuôp hào hứng tham gia các trò chơi
Không chỉ học sinh mà bản thân các thầy cô giáo cũng đã bị cuốn hút vào
các hoạt động đó, giáo viên sẵn sàng hòa mình cùng học sinh tham gia vào các trò
chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co và một số hoạt động khác tạo nên sự gần
gũi, thân thiện, cởi mở từ giáo viên và học sinh.

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
13


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

Giáo viên và học sinh sôi nổi tham gia trò chơi “Ép bóng bỏ rổ”
Năm học 2017- 2018, qua khảo nghiệm vào tháng 5/2018, kết quả đạt được
như sau:
* Đối với giáo viên:
Tổng
số
giáo
viên

28

Hiểu rõ ý nghĩa Bám sát và thực
và nội dung chủ hiện nghiêm túc
đề công tác Đội chỉ tiêu đầu năm
và phong trào
thiếu nhi

Phối hợp với
Tổng phụ trách
tham gia hiệu
quả phong trào
do Đội phát
động

Phối hợp với TPT
thực hiện tốt
HĐNGLL

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

27

96,4

25

89,3

27

96,4

27

96,4

* Đối với học sinh: Kết quả học sinh về ý thức sinh hoạt Đội và phong trào
thiếu nhi năm học 2017-2018:

TSHS

Thích tham gia hoạt động Đội và
phong trào thiếu nhi
Số lượng
Tỉ lệ

Không thích tham gia hoạt động Đội
và phong trào thiếu nhi
Số lượng
Tỉ lệ

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
14


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

305

296

97%

9

3%

Các giải pháp trên tiếp tục được áp dụng cho năm học 2018 - 2019 và đem
lại hiệu quả thiết thực.
Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường tiểu học nói chung và
trường tiểu học Dray Sap nói riêng có ý nghĩa và vị trí vô cùng quan trọng, góp
phần tích cực trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, tạo hứng thú
cho các em trong học tập và sinh hoạt để các em cảm thấy " Mỗi ngày đến trường
là một ngày vui".
Xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, với cương vị là Hiệu trưởng, bản
thân đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào
thiếu nhi trong nhà trường trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và tình hình thực tế hai
điểm trường An Na và buôn Kuôp.
Các giải pháp chỉ đạo hoạt động của Liên đội trường tiểu học Dray Sáp được
tiến hành trong năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018 một cách nghiêm túc đã cho
thấy kết quả đạt được rất khả quan. Giáo viên Tổng phụ trách Đội nói riêng và đa
số giáo viên nói chung đã có nhận thức đầy đủ, đúng đắn, hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, vai
trò và tầm quan trọng của hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; giáo viên đã
phân biệt được điểm khác nhau giữa hoạt động dạy học (kiến thức) với hoạt động
Đội, hiểu đây là một hoạt động có tính khoa học và tính nghệ thuật để từ đó phối
hợp, kết nối nhịp nhàng với Tổng phụ trách Đội nhằm mang lại hiệu quả thiết thực,
giáo dục và rèn luyện đội viên theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò
giỏi, đội viên tốt, sao nhi đồng chăm ngoan.
Như vậy, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ngoài tính riêng biệt, đặc
thù, còn có tính tổng hợp, đòi hỏi người dạy vừa hiểu biết chuyên ngành, vừa có
kiến thức tổng hợp. Biết tổ chức, huy động các lực lượng giáo dục khác cùng tham
gia với mình đặc biệt là sự phối hợp giữa Tổng phụ trách với Đội ngũ giáo viên để
đạt hiệu quả cao nhất.
Trên đây là một số giải pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng và kết quả đã đạt được
trong việc phối hợp giữa đội ngũ giáo viên với Tổng phụ trách Đội nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường tiểu học Dray Sap.
Bản thân sẽ tiếp tục vận dụng các giải pháp đã thực hiện, trong quá trình thực hiện
sẽ có sự cải tiến, đổi mới sáng tạo và bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
15


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

nhà trường nhằm từng bước nâng cao hơn nữa hoạt động Đội và phong trào thiếu
nhi trong nhà trường TH Dray Sap./.
II. Kiến nghị
Các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư xây dựng phòng riêng dành cho hoạt
động của Liên đội nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện nay.
Dray Sap, ngày 08 tháng 4 năm 2019
Người viết

Thái Thị Mai

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Trần Thị Nguyệt

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ Trường Tiểu học.
2. Chương trình Giáo dục Tiểu học- QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT.
Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
16


Hiệu trưởng với một vài giải pháp chỉ đạo Đội ngũ giáo viên phối hợp với Tổng phụ trách nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học Dray Sap

3. Sổ tay người phụ trách (Nhà xuất bản giáo dục)
4. Các bài tham luận, các chuyên đề về hoạt động đội và phong trào thiếu
nhi.
5. Các văn bản chỉ đạo về hoạt động đội và phong trào thiếu nhi của các cấp.

Thái Thị Mai

Trường Tiểu học Dray Sap
17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×