Tải bản đầy đủ

ĐỀ MINI TEST 06

Khóa luyện đề nâng cao 2020
Sưu tầm và biên soạn

ĐỀ MINI TEST 06

Phạm Minh Tuấn

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm có 5 trang, 15 câu

ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ và tên:…………………………………………………Số báo danh:………………………..
Câu 1:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 6 x   3  m  2 x  m  0 có nghiệm thuộc

 0;1 .
A. 1 .
Câu 2:

C. 3 .


D. 2 .

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  10 để phương trình 9 x  3x  m  0 có nghiệm là:
A. 14

Câu 3:

B. 0 .

B. 9

C. 8

D. 12

Có bao nhiêu giá trị nguyên a để phương trình: 9 x  9  a3 x cos  x  chỉ có duy nhất một
nghiệm thực
A. 1 .

B. 3 .

C. 2 .
2 x 1 1

D. 4 .

2

x1

 m  0 có nghiệm duy nhất.
D. 4 .

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 2
A. 2 .
B. 1 .
C. 3 .Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 5 x2 x  5m  0 có nghiệm thực.
A. 12 .
B. 8 .
C. 7 .
D. 10 .

Câu 6:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 2017 sin x  2018cos x  m.2019cos

2

2

2

xnghiệm?
A. 2016
Câu 7:

B. 2017

C. 2018

D. 2019

Biết phương trình 4 x  m.2 x 1  2m  0 có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1  x2  3 , giá trị m
thuộc khoảng nào?
A. m   3; 6  .

Câu 8:

B. 9 .

C. 7 .

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  0 để phương trình 3
A. 1

Câu 10:

C. m  5; 2  .

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  9 để phương trình 812 x
A. 8 .

Câu 9:

B. m  2;1 .

B. 2

C. 0

4 x 4

x

D. m  1; 3  .

 m có nghiệm.
D. 10 .

 81m1 vô nghiệm.
D. 3

Cho phương trình e3 x  2.e2 xln 3  e xln 9  m  0 , với m là tham số. Tất cả các giá trị nguyên của
tham số m  10 để phương trình có nghiệm duy nhất là

Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317

1


Khóa luyện đề nâng cao 2020
A. 5
Câu 11:


9 1

B. 6
bao

1 x 2

nhiêu

  m  3  31

giá
1 x 2

của

tham

số

để

m

phương

trình

D. 3 .

C. Vô số.

Có bao nhiêu giá trị nguyên m  10 để phương trình 16 x  2  m  3  4 x  3m  1  0 có nghiệmC. 5 .

B. 2 .
bao

nhiêu

giá

trị

 m  5  9   2m  2  6  1  m  4
x

x

A 2.
Câu 14:

nguyên

B. 7 .

A. 3 .
Câu 13:

trị

 2 m  1  0 có nghiệm thực?

A. 5 .
Câu 12:

D. 8

C. 7 .

nguyên

của

2

4 x 3

tham

số

để

m

phương

trình

 0 có hai nghiệm phân biệt?

x

C 3.

B 4.

Cho phương trình m.3x

D. 4 .

D 1.

 31x  3.334 x  m . Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương
2

trình có 4 nghiệm phân biệt.
B. 3

A. 2
Câu 15:

C. 4

D. 1

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 9

4 x  x2

 4.3

4 x  x2

 2m  1  0

có nghiệm?
B. 25 .

A. 27 .

C. 23 .

Câu 16: Số giá trị nguyên của tham số

m

 x  1 log  4 x  1  log  2 x  1  2 x  m
3

5

Câu 17.thuộc đoạn

bao

nhiêu

giá

trị

 2019 ; 2

D. 2021 .

C. 1 .

nguyên

để phương trình

có đúng hai nghiệm thực là

B. 2022 .

A. 2 .

D. 21 .

của

tham

số

m  10

để

phương

trình

2m
x log 3  x  1  log 9 9  x  1  có hai nghiệm thực phân biệt.



A. 8
Câu 18.

D. 9

C. 10

B. 7

Biết rằng phương trình log 2 2 x  1  m  1  log 3 m  4 x  4 x 2  1 có nghiệm thực duy nhất.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. m  0;1 .

Câu 19.

B. m  1; 3  .

C. m   3; 6  .
sin x  5 cos x  m  5

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 3

D. m   6; 9  .

 log sin x

5 cos x 10

 m  5nghiệm.
A. 7 .
Câu 20.

B. 4 .

C. 5 .

D. 6 .

Cho phương trình m ln 2  x  1   x  2  m  ln  x  1  x  2  0 1 . Tập hợp tất cả các giá trị của
tham số m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thoả mãn 0  x1  2  4  x2 là khoảng

 a ;    . Khi đó a

thuộc khoảng

Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317

2


Khóa luyện đề nâng cao 2020
A.  3,8 ; 3,9  .
Câu 21.

Tổng
3

tất

x 3 3 m 3 xB.  3,6 ; 3,7  .
cả

A. 45 .
Câu 22.

các

giátrị

 x  9 x  24 x  m .3
3

2

C.  3,7 ; 3,8  .

nguyên

x3

của

số

để

m

phương

trình

 3  1 có ba nghiệm phân biệt bằng
x

B. 38 .

Có bao nhiêu số nguyên

tham

D.  3,5; 3,6  .

C. 34 .

 2019; 2019 

D. 27 .

để phương trình

1
1
 x
 x  a có hai
ln  x  5  3  1

nghiệm phân biệt?
A. 0 .
Câu 23.

B. 2022 .

C. 2014 .

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 x

D. 2015 .
2

 4 x  5 m

2

 log x2  4 x  6 m2  1 có đúng 1

nghiệm là
A. 1 .
Câu 24.

C. 2 .

B. 0 .

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

D. 4 .

1
2x2  4 x  6
log 2
 x 2  2 x  x  m có
2
xm 1

đúng ba nghiệm phân biệt là
A. 2 .
Câu 25.

B. 3 .

C. 1 .

D. 0 .

Tìm tham số m để tổng các nghiệm của phương trình sau đạt giá trị nhỏ nhất:
2
mx 1 m
1   2 x 2  m  m  1 x  2  .21 mx  x  x 2  mx  1 .2    x 2  m2 x.
1
1
A. 0 .
B. 2 .
C.  .
D. .
2
2

Facebook: https://www.facebook.com/phamminhtuan.317

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×