Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

y5 thi het mon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.92 KB, 1 trang )

Câu 1. Trình bày vai trò của dinh dưỡng đối với bệnh răng miệng và ảnh
hưởng của nó đối với bệnh quanh răng? ( 40ph )
Câu 2. Trình bày ảnh hưởng của dinh dưỡng đối với bệnh sâu răng? (40ph )
Câu 3. Trình bày liên quan giữa dinh dưỡng và nhiễm trùng ?
Câu 4. Trình bày liên quan giữa dinh dưỡng và phẫu thuật?
Câu 5. Trình bày các biểu hiện suy dinh dưỡng ở miệng?
Câu 6. Hãy nêu nguyên tắc, một số chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng
khác nhau ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×