Tải bản đầy đủ

Kieemt tra một tiết chương 2 môn đại số 7

Họ và tên: ………………………….....…
Lớp 7A…
Điểm

KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN : SỐ HỌC - LỚP 7
Lời phê của thầy (cô) giáo

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.


Câu 1: Đường thẳng y = ax (a 0) luôn đi qua điểm:
A. (0; a)
B. (0; 0)
C. (a; 0)
D. (a; 1)
Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = -x + 5. Thì f(-5) là.
A. - 5
B. 0
C. 5

D. 10
Câu 3: Đại lượng y tỉ lệ thuận đại lượng x với hệ số tỉ lệ là 3. Khi x = 2, thì y bằng:
A. 3
B. 2
C. 5
D. 6
Câu 4: Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số là a, thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với
đại lượng y theo hệ số là:
1
a1
a

A. a
B. -a
C.
D.
Câu 5: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 1 ?
A. M (3; 2)
B. N (- 3; 4)
C. P (2; 3)
D. Q ( 4 ; - 3)
Câu 6: Nếu ba số x; y; z lần lượt tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì ta có thể nói ba số x; y; z lần lượt tỉ lệ thuận
với:
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
; ;
; ;
; ;
; ;
2 3 4
3 2 4
4 3 2
2 4 3
A.


B.
C.
D.
II- TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 5 thì y = 6
a. Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x
b. Biểu diễn y theo x
c. Tính y khi x = 15;
d. Tìm x khi y = 9
Câu 8 : Đồng bạch là một loại hợp kim của ni ken, kẽm và đồng với khối lượng của chúng
lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kg ni ken, kẽm và đồng để sản xuất 400 kg
đồng bạch.


Câu 9: Cho hàm số y = ax (a 0) đi qua điểm A(1; 2)
a) Xác định hệ số a.
b) Tính

1
−1
f (1); f ( ); f ( )
2
2


c) Vẽ đồ thị hàm số trên với a vừa xác định.
d) Điểm M(-1; 2) và N(1,5; 3) có thuộc đồ thị hàm số trên không ?
Câu 10(lớp A1): T×m mét sè cã 3 ch÷ sè biÕt r»ng sè ®ã chia hÕt cho 18
vµ c¸c ch÷ sè cña nã tû lÖ víi 1, 2, 3.
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ
1
2
3
4
5
6
B
D
D
A
C
A
II. TỰ LUẬN : (7 đ)
Câu1 a) x và y tỉ lệ nghịch nên a = x.y = 5.6 = 30
30
x

b) y=
c) + y = 2
10
3

+x=
Câu 2 : Gọi khối lượng của ni ken, kẽm và đồng cần thiết để sản xuất 200 kg đồng bạch lần
lượt là x, y, z (kg)
x y
z
= =
3 4 13

Theo đề bài ta có:
; x + y + z = 400
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
x + y + z 400
x y
z
=
=
= 20
= =
20
3 4 13 3 + 4 +13

Do đó x = 60 ; y = 80 ; z = 260
Vậy để sản xuất 200 kg đồng bạch cần 60 kg ni ken, 80 kg kẽm và 260 kg đồng.


Câu 3: Cho đồ thị hàm số y = ax (a 0) đi qua điểm A(1;2)
a) a=2
0,5
1
2

b) f(1) = 2: f( )= 1;

f(-

1
2

)= -1

1,5
c) Vẽ đúng hệ trục tọa độ Oxy .
Vẽ đường thẳng OA ta được đồ thị hàm số y = 2x
0,5

0,5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×