Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Một vài giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường tiểu học ea bông, huyện krông ana

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.77 KB, 18 trang )

Phần thứ nhất . PHẦN MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng “trong sạch
vững mạnh”, sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên có vai trò tác dụng lớn
đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiến hành công tác xây
dựng nội bộ của Đảng ở cơ sở. Hơn nữa, chi bộ còn là nơi trực tiếp tiến hành các
hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, quản lý giáo dục, phân công công tác và rèn
luyện đảng viên, tiến hành các thủ tục đầu tiên để xét kết nạp đảng viên, đưa người
không đủ tư cách ra khỏi Đảng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong
Đảng và thắt chặt mối liên hệ với nhân dân. Thông qua sinh hoạt Đảng, chi bộ
khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những hạn chế yếu kém, khuyết
điểm và phương hướng sửa chữa khắc phục của cán bộ, đảng viên và của chi bộ.
Trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng ( khóa
XI) bên cạnh nêu lên những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn
không ít hạn chế, yếu kém qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút
lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không khắc phục kịp thời sẽ là thách thức
đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, một trong những
nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém trên một phần do chưa nâng cao được chất
lượng sinh hoạt chi bộ.
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có tác dụng to lớn đến việc nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là
một trong những yếu tố quyết định sự tồn vong và phát triển của Đảng. Chủ tịch
Hồ Chí Minh khẳng định “Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ
tốt”. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã xác định việc nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung yêu cầu của sự nghiệp đổi mới
và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm đảm bảo cho tổ chức
cơ sở đảng thực hiện đúng chức năng hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở cơ sở, thắt chặt
mối quan hệ với nhân dân. Cụ thể hoá các quan điểm trên, Đảng ta đã quy định:
hình thức tổ chức và nhiệm vụ của chi bộ tại điều 24 Điều lệ Đảng, và Quy định số
97- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 22/3/2004. Để chỉ đạo hoạt
động thực tiễn của các chi bộ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 10CT/TW ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.


Trong những năm qua sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông, xã Ea
Bông, huyện Krông Ana đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ đã thực hiện
tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và quy
định số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 hướng dẫn nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ nhưng trong thực tế vẫn có những buổi sinh hoạt chất lượng chưa
cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng bàn về công tác lãnh đạo chuyên môn. Chi bộ
đã được hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt theo chuyên đề, nhưng trên thực tế, hình thức
này chưa được phổ biến. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng
chưa thể nói là tốt. Trong sinh hoạt, việc phát huy trí tuệ của đảng viên còn hạn chế,
chưa thực sự sâu sắc. Tính chiến đấu trong phê bình và tự phê bình còn thấp, công tác
1
-


thi đua khen thưởng còn bị xem nhẹ, chưa khuyến khích được đảng viên trong xây
dựng nghị quyết của chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
Đề tài làm rõ vị trí vai trò của chi bộ và công tác sinh hoạt chi bộ, thực trạng
chất lượng sinh hoạt chi bộ trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao
chất lượng sinh họat chi bộ Trường Tiểu học Ea Bông huyện Krông Ana (nhiệm kỳ
2017 - 2019).
Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2017 đến năm 2019.
Nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh họat chi bộ Trường
Tiểu học Ea Bông, huyện Krông Ana thời gian qua; rút ra ưu điểm, hạn chế,
nguyên nhân và nêu lên giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
trong thời gian tới.
Xuất phát từ thực tiễn trên và yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)
của Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai
đoạn hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ của Đảng, để nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, tôi chọn
đề tài: “Một vài giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Trường Tiểu
học Ea Bông, huyện Krông Ana”.
II. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài này là cơ hội để người lãnh đạo, quản lý trang bị cho mình
những kiến thức cơ bản trong công tác lãnh đạo chi bộ nhằm xây dựng và nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông huyện Krông Ana.
Phần thứ 2 : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
1. Các định nghĩa, khái niện
1.1 Khái niện về sinh hoạt đảng: Sinh hoạt đảng là hoạt động tập thể của
các đảng viên trong một tổ chức mà qua đó phản ánh quá trình xây dựng đường lối,
chủ trương chính sách thông qua hoạt động tập thể trí tuệ sức mạnh tập thể các tổ
chức và các thành viên của Đảng để thực hiện lí tưởng mục đính của đảng là sự
phản ánh quá trình hoạt động xây dụng Đảng về tư tưởng, tổ chức, rèn luyện đội
ngũ với tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh đủ sức gánh vác trọng trách đối với
giai cấp, đối với dân tộc, là sự phản ánh mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân
thông qua các hoạt động thực tế của đảng viên và quần chúng nhân dân.
1.2 Sinh hoạt chi bộ: Sinh hoạt chi bộ là sinh hoạt đảng ở một chi bộ
2. Các quan điểm
2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chi bộ
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
C.Mác, Ph. Ăngghen đã đưa ra quan điểm này và trực tiếp thực hiện trong quá
2
-


trình xây dựng các tổ chức Cộng sản như Liên đoàn những người Cộng sản, Quốc
tế Cộng sản thứ nhất và các Đảng cộng sản của Quốc tế Cộng sản thứ hai.
V.I.Lênin đã kế thừa, phát triển quan điểm đó và áp dụng vào xây dựng Đảng

xã hội dân chủ Nga, một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Ông coi các tổ
chức cơ sở Đảng là hạt nhân, là người lãnh đạo nhằm “lôi cuốn quần chúng vào
giải quyết một cách tự giác các vấn đề của Đảng”
Là những người đầu tiên xác lập vị trí, vai trò của chi bộ Đảng, các ông đã
chỉ ra rằng: Những người đảng viên Đảng Cộng sản là những người tiên phong đi
đầu trong phong trào cách mạng vô sản để tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần
chúng và lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, giải phóng dân tộc, xóa bỏ áp bức, bóc
lột đem lại hạnh phúc cho mọi người trong xã hội.
2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về chi bộ và sinh hoạt chi bộ
Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng
ta kế thừa, phát triển sáng tạo, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế ở Việt
Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ
tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng mạnh là do chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các
đảng viên hăng hái và gương mẫu”.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở; luôn nhấn
mạnh vị trí, vai trò của các chi bộ, đảng bộ cơ sở: các chi bộ, đảng bộ cơ sở là “tổ
chức cơ bản của Đảng”; là “nền tảng”, “nền móng” của Đảng; là hạt nhân chính
trị ở cơ sở; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp lãnh đạo các tầng
lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, là nơi thể hiện sinh động kết quả đưa đường lối của Đảng, chính sách
của Nhà nước đi vào cuộc sống, thước đo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây
là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể nhất mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa
Đảng với nhân dân; đồng thời, còn là nơi kiểm nghiệm, khẳng định sự đúng đắn
đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp cho Đảng những sáng kiến, những kinh
nghiệm để Đảng bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chính sách và đề ra chủ trương,
chính sách mới. Chất lượng của chi bộ, đảng bộ cơ sở là một trong những yếu tố
quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và việc thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Chủ tịch Hồ chí Minh viết: “Để lãnh đạo cách

mạng thì Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt”; “Muốn làm nhà cho tốt
thì phải xây dựng nền cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố
chi bộ”.
Tổ chức cơ sở đảng còn là nơi đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, rèn
luyện, kết nạp và sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự vững mạnh của các tổ
chức cơ sở đảng quyết định sự tồn tại, vững mạnh của toàn Đảng, của chế độ xã
hội chủ nghĩa ở nước ta.

3
-


2.3. Quan điểm của Đảng ta về sinh hoạt chi bộ
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng; Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng, nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ thường
xuyên và quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng.
Xác định vị trí, tầm quan trọng của chi bộ trong xây dựng Đảng, Đảng ta đã
xây dựng nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của chi bộ như Điều lệ
Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định số 97- QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ
quan.
Trong các hoạt động lãnh đạo của chi bộ, nội dung sâu sắc nhất, tập trung
nhất ở các buổi sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ,
Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ
như Hướng dẫn số 57/BTCTW, hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của
Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 03-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ
của Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai

đoạn hiện nay. Văn kiện hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII
đăc biệt là Số 117/TLHN ngày 06 tháng 10 năm 2018 Báo cáo của Bộ Chính trị
tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Quy định “Trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Tổ chức cơ sở đảng là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ đảng
như: Giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, kiểm tra
và quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên. Chi bộ là nơi giáo dục, rèn luyện cán bộ
của Đảng. Chi bộ cũng là nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân,
phản ánh với Đảng để Đảng đề ra những chính sách, đường lối đúng đắn, hợp lòng
dân; định hướng hoạt động và uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc của các
đoàn thể cơ sở. Những kinh nghiệm, kết luận được rút ra trong thực tiễn từ các
buổi sinh hoạt chi bộ sẽ đóng góp cho Đảng những sáng kiến, những kinh nghiệm
để Đảng bổ sung, hoàn chỉnh những đường lối, chính sách của mình.
Trong công cuộc đổi mới của Đảng hiện nay, tổ chức cơ sở đảng càng có vị
trí vô cùng quan trọng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9, khoá IX, đã
chỉ rõ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng toàn
Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở và hướng về cơ sở, gắn
xây dựng tổ chức đảng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là
đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Theo đó, thực hiện tốt sinh hoạt
chi bộ, luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những
nhân tố quan trọng để phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
4
-


đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, thực hiện
chức năng lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của mình.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ trong trường học
Công tác xây dựng Đảng trong trường học có ý nghĩa quyết định đối với sự

nghiệp phát triển ngành giáo dục, đào tạo nói riêng và sự nghiệp xây dựng đất nước
nói chung. Điều 1 tại Quy định số 97- QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng đã quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ quan
(trường học, bệnh viện) như sau: Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp
là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương,
nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng
bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh. Chi bộ trường học có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện
nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác xây dựng đoàn thể, xây dựng tổ
chức Đảng trong nhà trường.
II. Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông
1. Giới thiệu chung về trường Tiểu học Ea Bông
Được thành lập từ năm 1997 gồm 02 điểm trường điểm chính đặt tại buôn
Knul, điểm lẻ đặt tại thôn 10/3 xã Ea Bông huyện Krông Ana. Đội ngũ giáo viên
đủ về số lượng, 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, nhiệt
tình, có trách nhiệm cao.
Tổng số học sinh: 282 em, trong đó nữ : 144 em, dân tộc : 207 em,
Tổng số lớp: 14 (phân hiệu chính 09 lớp/07 phòng, Phân hiệu 10/3: 05 lớp/
04 phòng
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 30 người
Trong đó: Cán bộ quản lý : 02 ; Giáo viên : 24 ; Nhân viên : 04
Chất lượng đội ngũ:
Đại học: 13 ; Cao đẳng: 08 ; Trung cấp: 0 ; chưa qua đào tạo: 01 (bảo vệ)
Cơ sở vật chất: Gồm 11 phòng học /14 lớp, được trang bị đầy đủ bàn ghế
đảm bảo cho học sinh ngồi học. Trường có tường rào, sân trường, cổng trường, các
khu vệ sinh đều được xây dụng hoàn chỉnh đáp ứng được các yêu cầu dạy và học
của nhà trường.
Nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động chuyên môn, đổi mới phương pháp
dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Trường có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi

cấp huyện. Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học được chú trọng.
100% giáo viên soạn bài trên máy tính, 80% giáo viên thành thạo việc sử dụng giáo
án điện tử.
Lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong quản lý, làm
việc khoa học, có tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo nhà trường luôn đi đầu trong mọi
5
-


phong trào; Công đoàn trường và Đội thiếu niên tiền phong của trường luôn đạt
danh hiệu xuất sắc cấp huyện. Đơn vị trường Tiểu học Ea Bông Năm học 20172018 được Ủy Ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, nhiều năm liền được công nhận
trường Tiên tiến, được nhận giấy khen của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Ana.
+ Tổ chức chi bộ và sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông huyện Krông
Ana
Chi bộ Trường Tiểu học Ea Bông huyện Krông Ana được thành lập năm
2000, thuộc đảng bộ xã Ea Bông.
Tổng số Đảng viên: 16 đồng chí. Trong đó có 15 đảng viên chính thức và 01
đảng viên dự bị. Nữ: 13 đồng chí; Dân tộc: 02 đồng chí.
Trình độ Lý luận chính trị: 02 đồng chí đạt trình độ trung cấp; 02 đồng chí
đạt trình độ sơ cấp.
Chi bộ trường Tiểu học Ea Bông huyện Krông Ana có nhiệm vụ lãnh đạo
thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ công tác của đơn vị. Tổ chức
phân công công tác cho đảng viên, thực hiên công tác vận động quần chúng. Làm
tốt công tác phát triển đảng viên và thực hiện nghiêm túc các qui định của Điều lệ
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ trên, chi bộ trường Tiểu học Ea
Bông huyện Krông Ana đã có những thuận lợi và khó khăn sau:
2. Thực trạng
2.1 Thuận lợi

Được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Chính quyền địa phương
xã Ea Bông; Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana đầu tư về cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học, biên chế nhân sự đủ về số lượng. Đặc biệt, sự quản lý về chuyên
môn của Phòng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó còn có sự đồng tình ủng hộ của
Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường đoàn kết nhất trí cao,
có trình độ quản lý và trình độ chuyên môn vững, tâm huyết với nghề.
Chi bộ và nhà trường đã xây dựng được những thành quả giáo dục vững
chắc trong nhiều năm qua, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ mà đảng và nhà nước, nhân dân giao phó.
2.2 Khó khăn
Trường có hai điểm học cách xa nhau. Số lượng học sinh dân tộc thiểu số
đông, trình độ nhận thức không đồng đều. Đời sống của một bộ phận dân cư còn
khó khăn, chủ yếu là làm nông ảnh hưởng đến sự quan tâm, đầu tư cho việc học tập
của con em nên dẫn đến hiệu quả giáo dục của trường chưa đáp ứng được yêu cầu
chung.
Thực trạng quá trình sinh hoạt trước đây( những năm 2015 trở về trước)
6
-


Các năm trước từ năm 2010 – 2015, Chi bộ trường tiểu học Ea Bông huyện
Krông Ana đã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động của chi bộ và của trường
nhưng chưa đạt được những kết quả đề ra :
Số đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, nghiêm túc;
chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao khoảng 10% đảng viên đi họp vẫn chưa đúng
giờ, ghi chép không đầy đủ, ý kiến đóng góp ít.
Số lượng đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chưa thực hiện tốt
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Các quy định của
ngành, của trường; Chưa tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt công tác

chuyên môn là khoảng 15%.
Chi bộ nhà trường chưa được công nhận “Trong sạch vững mạnh”.
Trường chưa đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
Chưa có giấy khen, bằng khen của các cấp.
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh còn xếp loại trung bình, khá.
Số lượng giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở chỉ 1 đến 2 đồng chí.
Ngân sách đầu tư của nhà nước còn thấp, ảnh hưởng đến vai trò tự chủ, tự
chịu trách nhiệm của nhà trường, làm giảm sút nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý,
đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Trường Tiểu học Ea Bông và trường Mần non Hoa Sen còn học chung trong
cùng một khuôn viên.
Quỹ đất hẹp, không đủ phòng học và sân chơi bãi tập cho học sinh
Đa số đảng viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Một số đảng viên nhà xa trường, con còn nhỏ, trình độ chuyên môn chưa đồng đều.
Đó là những khó khăn mà chi bộ phải đối mặt trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vì thế càng
được đặt ra cấp thiết để lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, xây dựng
chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ
chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đôi khi việc liên hệ giải quyết các vấn đề với cấp trên còn chậm; sự phối kết
hợp giữa các tổ chức quần chúng chưa thật chặt chẽ. Việc thực hiện quy trình sinh
hoạt cấp ủy trước khi sinh hoạt chi bộ thường được bỏ qua, do đó nội dung sinh
hoạt Đảng chưa được cấp ủy coi trọng và chuẩn bị kỹ.
Mặt khác, sự lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp
trên đối với chi bộ chưa thường xuyên nên chi bộ chủ quan, bằng lòng với những
hoạt động của mình…
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng
của đội ngũ cấp ủy viên và Bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy
7

-


viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm,
nhiệt tình; Bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí,
vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian trải qua công tác đảng, công tác quản lý,
điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị và việc
sinh hoạt chi bộ phải giải quyết được các vấn đề sau:
Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ; Chọn nội dung sinh hoạt chi bộ đúng
đắn, thiết thực, hình thức thích hợp, thời gian hợp lý; Chuẩn bị chu đáo nội dung và
tổ chức sinh hoạt; Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ; Đề cao trách
nhiệm sinh hoạt chi bộ của đảng viên; Tăng cường sự chỉ đạo kiểm tra của cấp uỷ
cấp trên.
III. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường Tiểu
học Ea Bông huyện Krông Ana trong thời gian tới
1. Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ
Cần tham mưu với Đảng ủy xã tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề nghiên
cứu, học tập quán triệt nội dung chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/3/2007 “Về nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt
chi bộ. Quy định số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 hướng dẫn nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu
sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ
sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, chi bộ thảo luận dân chủ đưa ra các
giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và đưa sinh hoạt chi bộ vào nề nếp.
Chủ động sinh hoạt mỗi tháng một lần, thời gian phải ổn định cụ thể; trao đổi với
thủ trưởng đơn vị và thông báo cho đảng viên biết mà chủ động bố trí công tác
tham gia sinh hoạt đầy đủ. Chi uỷ quyết định thống nhất ngày sinh hoạt chi bộ
hàng tháng (trừ trường hợp đột xuất); tuyệt đối không được bỏ kỳ sinh hoạt nào
trong tháng. Quy định đó dần dần thấm nhuần vào mỗi đảng viên.

2. Chọn nội dung sinh hoạt chi bộ đúng đắn, thiết thực, hình thức thích
hợp, thời gian hợp lý
Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất lớn và chủ yếu vào nội dung, hình
thức và thời gian, thời điểm sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải phong
phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt chi bộ phải đa dạng, thời gian dành cho mỗi
buổi sinh hoạt và thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ phải hợp lý. Sinh hoạt chi bộ
phải thật sự là nơi quán triệt đường lối chính sách của Đảng; thảo luận và vận dụng
đường lối chính sách đó vào tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị, đề ra những
công việc thích hợp cho đơn vị mình; Phải làm cho sinh họat chi bộ thể hiện đúng
vị trí lãnh đạo của chi bộ, phân biệt giữa nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức đảng với
việc tổ chức thực hiện của chính quyền và các đòan thể chính trị- xã hội, tổ chức
kinh tế, văn hóa; phải giữ vững và nâng cao tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến
đấu của sinh hoạt chi bộ; trong chi bộ phải thật sự phát huy dân chủ và thực hiện
nghiêm túc nguyên tắc của Đảng.
8
-


Tham mưu với cấp ủy, Bí thư chi bộ chọn đúng nội dung của buổi sinh hoạt
chi bộ có ý nghĩa quan trọng, sát thực với tình hình thời sự quốc tế, đất nước và
tình hình địa phương. Để có nội dung đúng đắn, thiết thực đưa ra thảo luận và
quyết nghị trong một buổi sinh hoạt chi bộ từ đó có định hướng cho từng đảng viên
trước các dư luận xã hội cùng chiều và trái chiều. Trước hết, chi uỷ chi bộ cần nắm
vững chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ theo quy định của Trung ương để
xác định nội dung, phạm vi và trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ; chương trình, kế
hoạch công tác của cấp uỷ cấp trên trực tiếp và bám sát nhiệm vụ chính trị của chi
bộ, nắm chắc đặc điểm cụ thể của chi bộ, của đơn vị và những diễn biến tư tưởng
của cán bộ, đảng viên, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ và những vấn đề đang đặt ra trong sản xuất, đời sống. Trên cơ sở đó
dự kiến nội dung phù hợp cho một buổi sinh hoạt; nên tập trung bàn những việc

liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nội bộ đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao
chất lượng chuyên môn, và có khả năng phản bác, lập luận trước các đòi hỏi mà
dư luận xã hội đặt ra. Đảng lãnh đạo và phát huy vai trò của các đoàn thể quần
chúng; đến tâm tư tình cảm, quyền lợi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân
viên, công tác phát triển đảng viên. Tuỳ từng nội dung cần bàn mà chi uỷ xem xét
lựa chọn các hình thức sinh hoạt phù hợp: Sinh hoạt chính trị, sinh hoạt học tập hay
sinh hoạt chuyên đề. Chi uỷ có thể vận dụng một trong những hình thức trên hoặc
kết hợp các hình thức với nhau để nâng cao chất lượng và tính phong phú, đa dạng
trong sinh hoạt chi bộ, tránh nhàm chán nhưng phải bảo đảm tính lãnh đạo, tính
giáo dục và tính chiến đấu. Cùng với việc lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt
chi bộ, cần xác định thời gian để thực hiện được nội dung đó. Lồng ghép các nội
dung mà toàn đảng, toàn dân đang phát động và đẩy mạnh như thực hiện nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện chỉ thi 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Văn
kiện hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đăc biệt là Số
117/TLHN ngày 06 tháng 10 năm 2018 Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải
trình ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Quy định “Trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí
thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Lồng ghép các sự kiện lớn của đất nước
đang được cả thế giới quan tâm như: Cuộc gặp thượng đỉnh Mĩ –Triều…Các vấn
đề mang tính thời sự của địa phương như Tổng Bí thư – Chủ tịch nước thăm, làm
việc với huyện, tỉnh nhà.
3. Chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức sinh hoạt
Việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện khác là cơ sở, là tiền đề có ý nghĩa
quyết định chất lượng trong sinh hoạt. Chuẩn bị sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm của
mọi đảng viên trong chi bộ, mà trước hết là của chi uỷ, Bí thư chi bộ. Chi uỷ cần
lựa chọn đúng các vấn đề cần tập trung lãnh đạo để đưa ra sinh hoạt chi bộ. Các
vấn đề tập trung lãnh đạo phải là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm nổi lên trong
từng thời gian cần phải được giải quyết, là những vấn đề nhiều người quan tâm, chi
phối nhiều đến tư tưởng, tổ chức và các hoạt động của đơn vị, không dàn trải nội

dung mà chỉ tập trung chọn một hoặc hai vấn đề mấu chốt nhất để bàn bạc, giải
9
-


quyết trong một kỳ họp chi bộ. Các nội dung sinh hoạt được gửi trước cho đảng
viên để nghiên cứu đưa ra các ý kiến phản biện và có ý kiến đóng góp để cho các
buổi sinh hoạt chi bộ hoàn thiện hơn.
Sau khi lựa chọn được nội dung, hình thức, xác định thời gian cần thiết và
thời điểm sinh hoạt chi bộ, cần tiến hành chuẩn bị chu đáo nội dung của buổi sinh
hoạt chi bộ đã được lựa chọn và phân công tổ chức thực hiện. Chi uỷ là người chỉ
đạo trực tiếp việc chuẩn bị nội dung cho từng buổi họp. Tuỳ theo nội dung đã lựa
chọn, chi uỷ phân công cán bộ, đảng viên, hoặc tổ chức có liên quan cùng cấp
chuẩn bị nội dung sinh hoạt và cung cấp những thông tin, tư liệu, số liệu cần thiết.
Đồng chí Bí thư chi bộ cần truyền đạt cho người hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ
hiểu rõ ý kiến chỉ đạo của chi uỷ. Khi nội dung sinh hoạt chi bộ đã được chuẩn bị,
cần đưa ra chi uỷ góp ý, bàn bạc, thảo luận, bổ sung, hoàn thiện và thông báo trước
cho đảng viên từ hai đến ba ngày để chuẩn bị ý kiến tham gia trong cuộc họp.
Trong quá trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, nếu có điều gì vướng
mắc thì báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp để xin ý kiến chỉ đạo. Chi uỷ cần chỉ rõ
những nội dung chủ yếu cần thảo luận, dự kiến các loại ý kiến khác nhau có thể
xuất hiện xung quanh vấn đề đưa ra bàn bạc và quyết nghị, dự kiến phân công tổ
chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ. Chi uỷ phân
công người chủ trì sinh hoạt chi bộ, thông thường là Bí thư chi bộ, cũng có thể
phân công phó bí thư chủ trì sinh hoạt; phân công người thông báo nội dung, địa
điểm, thời gian sinh hoạt chi bộ và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sinh hoạt
chi bộ; phân công chi uỷ viên báo cáo nội dung, thời gian, địa điểm dự kiến sinh
hoạt chi bộ lên cấp uỷ cấp trên và mời đại biểu tham dự sinh hoạt chi bộ nếu thấy
cần thiết.
4. Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ

Trước hết, người điều hành cuộc họp phải có tác phong khoa học, tránh sa
vào những vụ việc sự vụ. Người chủ trì cuộc sinh hoạt phải nắm vững mục đích,
nội dung sinh hoạt để chủ động điều hành một cách khoa học. Tuỳ nội dung và
hình thức sinh hoạt cụ thể, người chủ trì cuộc họp sinh hoạt lựa chọn phương pháp
điều hành cho thích hợp, thời gian tương xứng. Các vấn đề qua dân chủ trao đổi,
bàn luận, phải được kết luận. Làm tốt điều này, vừa phát huy được trí tuệ tập thể,
vừa giữ gìn được sự đoàn kết nhất trí trong nhận thức và hành động của mỗi đảng
viên trong chi bộ, củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất
đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, vừa tạo nên không khí sinh hoạt chân
tình, cởi mở, thắm tình đồng chí. Đó là một bí quyết thành công của sinh hoạt chi
bộ.
Mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ có nội dung khác nhau và hình thức sinh hoạt phù
hợp với nội dung đó, song trong quá trình tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ đều
phải chấp hành theo một số quy định chung sau:
Kiểm tra số đảng viên dự sinh hoạt; số đảng viên vắng mặt, lý do vắng mặt
của từng đồng chí; số đại biểu đến dự (nếu có); đồng chí Bí thư chủ trì và cử thư ký
cuộc họp. Báo cáo tình hình thu nộp đảng phí.
10
-


Đồng chí chủ trì cuộc họp phải nói rõ lý do, mục đích, nội dung, yêu cầu của
cuộc sinh hoạt, chú ý báo cáo rõ những vấn đề trọng tâm của buổi sinh hoạt mà tất
cả đảng viên trong chi bộ cần tập trung thảo luận. Đồng chí được phân công chuẩn
bị nội dung sinh hoạt báo cáo nội dung đã được chuẩn bị trước chi bộ; yêu cầu báo
cáo ngắn gọn, rõ ràng, nhất là đối với những nội dung chủ yếu cần bàn bạc, còn để
dành thời gian cho chi bộ thảo luận.
Quá trình tiến hành sinh hoạt phải bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh nguyên
tắc tập trung dân chủ. Đồng chí chủ trì nêu lên những vấn đề cần thảo luận và phải
khơi gợi, dẫn dắt để mọi đảng viên nghiên cứu thảo luận và phát biểu trình bày

chính kiến của mình trên tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để tập trung
thảo luận làm sáng tỏ các vấn đề nêu ra. Chi bộ cần dành thời gian thỏa đáng để
đảng viên trong chi bộ phát biểu và thể hiện chính kiến của mình. Cấp ủy chủ trì
hội nghị phải lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những vấn đề cần thiết để
đảng viên thảo luận. Những nội dung biểu quyết nhưng đang còn ý kiến khác nhau,
chi bộ cần dành thời gian thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi tiến hành biểu
quyết. Kịp thời phản ánh, báo cáo với cấp ủy cấp trên những thắc mắc, ý kiến của
đảng viên về cả lý luận và thực tiễn đề nghị cấp ủy cấp trên giải đáp. Qua thảo luận
dân chủ, cuối cùng những vấn đề đó phải được biểu quyết và thành nghị quyết của
chi bộ. Tuỳ tính chất, nội dung cuộc họp mà chi bộ quyết định ra nghị quyết hay
không; việc ra nghị quyết nên ngắn gọn, dễ nhớ, trong đó nêu rõ mục tiêu, biện
pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, đi liền với phân công rõ trách nhiệm của chi
uỷ và đảng viên.
5. Đề cao trách nhiệm sinh hoạt chi bộ của đảng viên. Tăng cường sự chỉ
đạo kiểm tra của cấp uỷ cấp trên
Tham gia sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi đảng
viên. Không tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ thì đảng viên sẽ tự tách mình khỏi tổ
chức đảng và nhiều lần như thế sẽ bị kỉ luật Đảng (theo quy định của Điều lệ Đảng,
đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà
không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm tròn
nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét,
đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên). Đảng viên tham
gia sinh hoạt góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng viên, của chi bộ. Nâng cao tính phê bình và tự phê bình.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ được quyết định chủ yếu bởi trình độ, kinh
nghiệm công tác đảng, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học dân chủ
của chi uỷ và đội ngũ đảng viên. Song sự chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra thường xuyên
của cấp uỷ cấp trên là một yếu tố, có vai trò không nhỏ đối với việc nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ. Hay nói một cách khác, sự nỗ lực, cố gắng của chi bộ là
quyết định, nhưng sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ cấp trên có ý nghĩa quan trọng.

Cấp ủy cấp trên cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong tháng và hướng
dẫn yêu cầu, nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng; cung cấp những tài liệu, thông
tin cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ; phân công đảng uỷ
11
-


viên tham gia các cuộc sinh hoạt chi bộ và theo dõi giúp đỡ các chi bộ về hoạt
động của chi bộ, trong đó có việc thực hiện sinh hoạt chi bộ. Phối hợp với đồng chí
phụ trách đơn vị và chi uỷ để tạo ra sự phối hợp, thống nhất giữa hoạt động của chi
uỷ, chi bộ với các hoạt động khác trong cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ cấp trên cần bồi
dưỡng kiến thức, phổ biến kinh nghiệm công tác đảng cho chi uỷ trong đó có kiến
thức và kinh nghiệm về sinh hoạt chi bộ.
Cấp ủy cấp trên phải tăng cường việc chỉ đạo, kiểm tra đối với việc sinh hoạt
chi bộ, thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức; có thể
kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất, có thể làm việc trực tiếp với chi uỷ, thông qua
báo cáo, kiểm tra biên bản sinh hoạt chi bộ hoặc kiểm tra đột xuất ngay trong thời
gian chi bộ đang sinh hoạt. Mục đích kiểm tra là để phát hiện những chi bộ sinh
hoạt có chất lượng để phổ biến kinh nghiệm, đồng thời chấn chỉnh những chi bộ
sinh hoạt yếu kém, giúp chi bộ sinh hoạt đúng Điều lệ Đảng.
6. Làm tốt công tác tham mưu
Cấp ủy chi bộ phải thường xuyên tham mưu với đồng chí Bí thư chi bộ quán
triệt đến từng cán bộ, Đảng viên nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đảng
viên; chức năng, nhiệm vụ của đảng viên, mối quan hệ công tác của giữa Đảng và
quần chúng.
Tham mưu kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy
chế làm việc của cơ quan, chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường cho phù hợp với
thực tế hoạt động. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với tổ chức xã hội
ngoài nhà trường để làm tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Tham mưu với đồng chí Bí thư, cấp ủy hằng năm có kế hoạch xây dựng mục

tiêu năm, tháng trong đảng viên, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm
vụ đã đề ra. Cấp ủy, chi bộ sẽ đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động chung và
riêng đối với đảng viên theo nhiệm vụ được phân công. Tiến hành kiểm điểm đối
với tập thể, cá nhân không thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả công việc
và tính tuân thủ kém.
Tham nưu với cấp ủy, Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về Đảng, nghiệp vụ, kỹ năng công tác
Đảng cho cán bộ chuyên trách với các hình thức.
Chủ động tham mưu đề xuất với chi ủy, chi bộ triển khai nghiêm túc, sáng
tạo các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng, gắn sát với hoạt động của từng
đảng viên và toàn cơ quan, góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục của nhà trường.
Tăng cường bám sát quần chúng để nắm bắt, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng, tổ
chức Đoàn thể triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng theo đúng quy
định, tuyệt đối tránh gây nhũng nhiễu, phiền hà cho quần chúng, cha mẹ học sinh.
Tham mưu với các cơ quan, tổ chức quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục
vụ công tác dạy học , quỹ đất , phòng học… để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông mới.

12
-


IV. Tính mới của giải pháp.
Chọn đúng nội dung của cuộc sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng, sát
thực với tình hình thời sự quốc tế, đất nước và tình hình địa phương.
Trên cơ sở đó dự kiến nội dung phù hợp cho một buổi sinh hoạt; nên tập
trung bàn những việc liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nội bộ đảng trong sạch
vững mạnh và nâng cao chất lượng chuyên môn, có khả năng phản bác và lập luận
trước các đòi hỏi mà dư luận xã hội đặt ra.
Cùng với việc lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, cần xác định

thời gian để thực hiện được nội dung đó. Lồng ghép các nội dung mà toàn đảng,
toàn dân đang phát động và đẩy mạnh việc thực hiện như: Nghị quyết trung ương 4
khóa XII, Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lồng ghép các sự kiện lớn của đất
nước đang được cả thế giới quan tâm như: cuộc gặp thượng đỉnh Mĩ –Triều…Các
vấn đề mang tính thời sự của địa phương như Tổng Bí thư – Chủ tịch nước thăm và
làm việc với huyện và tỉnh nhà.
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
Nhờ thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, trong những năm qua, Chi bộ
trường Tiểu học Ea Bông huyện Krông Ana đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo
hoạt động của chi bộ và của trường đạt được những kết quả cụ thể như sau:
100% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thường xuyên, nghiêm túc; chất
lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao.
100% Đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Các quy định của ngành, của
trường; Tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt công tác chuyên môn.
100% Đảng viên được công nhận hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được
giao hàng năm.
Chi bộ nhà trường được công nhận “Trong sạch vững mạnh” các năm 2015,
2016, 2017 và 2018; được nhận giấy khen của Đảng ủy xã Ea Bông
Trường Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2017 – 2018 và
được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen.
Công đoàn luôn giữ vững danh hiệu: “Vững mạnh và đơn vị văn hóa”
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đạt Liên đội Xuất sắc cấp huyện.
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 đồng chí. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 03
đồng chí;
Công tác phát triển Đảng: Trong 5 năm qua chi bộ đã kết nạp được 05 đồng
chí.

13

-


Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Xuất phát từ đặc điểm về tổ chức và hoạt động của mình, sinh hoạt chi bộ có
ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có tác dụng to lớn đối với
công việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
Đảng và đội ngũ đảng viên. Vì vậy, cấp uỷ chi bộ phải duy trì và thực hiện nghiêm
túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần đúng theo quy định. Tuỳ
theo tình hình đặc điểm, thực tế của cơ quan, đơn vị mà định thời gian sinh hoạt
cho phù hợp, gắn nội dung sinh hoạt với cuộc vận động “Học tập và làm tư tưởng
đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".
Thông qua sinh hoạt chi bộ, Chi bộ phải thường xuyên làm tốt công tác
chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và nhiệm
vụ của đảng viên trong trường học.
Trong sinh hoạt chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh
thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương
pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt. Các vấn đề của chi bộ, chi uỷ được đưa ra dân
chủ thảo luận, mỗi đảng viên đều được phát biểu ý kiến, tỏ rõ quan điểm của mình.
Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách
nhiệm. Những vấn đề sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở
thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết.
Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính
trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Vì vậy cần tiếp
tục đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng
viên. Sinh hoạt chi bộ định kỳ là hoạt động chủ yếu của chi bộ, vì vậy cần được
duy trì nghiêm túc, thành nề nếp kết hợp linh hoạt với sinh hoạt chuyên đề. Các chi
ủy cần chủ động đầu tư, thiết kế đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt thiết thực,

phong phú với thời gian hợp lý. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo đúng
quy trình, phát huy vai trò của cấp uỷ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Tăng
cường kiểm tra của cấp ủy cấp trên, nêu cao tinh thần gương mẫu của cấp uỷ chi
bộ; coi trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy và đảng viên, góp
phần tích cực xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải tiến hành đồng bộ nhiều giải
pháp, thiếu một trong các giải pháp nêu trên thực hiện sẽ kém hiệu quả. Chi bộ
trường tiểu học Ea Bông thực hiện tốt các biện pháp nêu trên sẽ sớm khắc phục
được những tồn tại và chất lượng chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ
nói riêng sẽ không ngừng được nâng cao.
Trong giai đoạn hiện nay chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể
trong trường học vững mạnh toàn diện, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng
uỷ, đẩy mạnh phát triển đảng viên trong chi bộ làm nòng cốt thúc đẩy việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt học tốt góp
14
-


phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc
tế.
II. Kiến nghị
Đảng ủy hàng năm tổ chức các đợt học chuyên đề, nghiên cứu, học tập quán
triệt các nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn sinh hoạt chi
bộ làm cho tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa
và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ,
đảng viên.
Bồi dưỡng kiến thức, phổ biến kinh nghiệm công tác Đảng cho chi ủy, trong
đó có kiến thức và kinh nghiệm về sinh hoạt chi bộ.
Quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng của đảng ủy và chi ủy,

khen thưởng kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ đảng viên xuất sắc đã
được cơ sở bình xét để động viên tinh thần thi đua của cá nhân và tập thể chi bộ cơ
sở.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành chế độ sinh hoạt chi
bộ. Kiểm tra việc sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, qua làm việc trực tiếp với cấp ủy
chi bộ nhà trường, với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra qua sổ ghi biên bản họp chi
bộ, qua đó góp phần giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ. Định kỳ Đảng ủy cần phân công người về dự sinh hoạt
cùng Chi bộ để nắm bắt tình hình sinh hoạt của chi bộ đồng thời đánh giá thực
trạng sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo.
Chi bộ xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể cụ thể được triển khai quán triệt
đến đến từng cán bộ, Đảng viên nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đảng viên;
chức năng, nhiệm vụ của đảng viên, mối quan hệ công tác của giữa Đảng và quần
chúng.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi rất mong sự góp ý của các đồng
chí, để đề tài tiếp tục vận dụng tốt hơn trong thời gian tiếp theo nhằm nâng cao chất
lượng sinh hoạt Chi bộ. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Ea Bông, ngày 30 tháng 03 năm 2019
Người viết

Trần Năng Hiếu

15
-


NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG TIỂU HỌC EA BÔNG
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
NHẬN XÉT CỦA HĐKH HUYỆN KRÔNG ANA
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

16
-


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về công Tác xây dựng Đảng. Văn kiện Đại hội
Đảng toàn Quốc lần thứ IX, lần thứ XI.
2.Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
và hướng dẫn số 09 HD/ BCTTW ngày 02/03/2013 của Ban tổ chức trung ương về
một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
3. Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25/4/2011 của Tỉnh ủy ĐắkLắk Giáo trình
môn Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở (Tập I) của Học viện Hành chính
quốc gia TP HCM – Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.
4. Tạp chí Cộng sản. ra ngày 18/8/2013. “Một số vấn đề về sinh hoạt Đảng ở
cơ sở: thực trạng và giải pháp”.
5. Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII.
6. Văn kiện hội nghị Lần thứ tam ban chấp hành trương ương Đảng khóa

XII.

17
-


18
-×