Tải bản đầy đủ

Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường

SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

MỤC LỤC
P Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
II. Mục tiêu nghiên cứu
Phần thứ hai:GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
II. Thực trạng vấn đề
III. Các giải pháp đã tiến hành giải quyết vấn đề
1. Biện pháp 1
2. Biện pháp 2
3. Biện pháp 3
4. Biện pháp 4
5. Biện pháp 5
IV. Tính mới của giải pháp
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
Phần thứ ba: KẾT LUẬNVÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
II. Kiến nghị

III. Tài liệu tham khảo

Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_1_

Trang
2
2
3
3
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
12
12
14
15

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, giáo dục Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống
giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên tiểu học có một vị trí, vai trò vô cùng quan
trọng. Giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định chất lượng của hoạt động
dạy và học trong trường. Chính vì vậy cần phải quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên thường xuyên, liên tục. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức là nâng cao tư
tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.


Ở bậc tiểu học thì đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp có tầm ảnh hưởng rất lớn
đến học sinh. Bởi vai trò của họ là: Thay mặt hiệu trưởng quản lí một lớp học; là
người xây dựng tập thể học sinh thành một khối đoàn kết; tổ chức các hoạt động
giáo dục học sinh trong lớp; cố vấn đắc lực cho các hoạt động đoàn thể của lớp;
giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục trong trường. Là
người trang bị kiến thức cơ bản ban đầu, tuy không sâu, nhưng trải rộng (vì dạy
nhiều môn học của một lớp). Giáo viên chủ nhiệm quản lý trực tiếp, toàn diện học
sinh của lớp mình phụ trách; chịu trách nhiệm về chương trình giảng dạy; phối hợp
với các giáo viên chuyên, giáo viên tổng phụ trách Đội để hoàn thành kế hoạch
công tác chủ nhiệm lớp. Người giáo viên chủ nhiệm lớp là người thầy đầu tiên ở
bậc tiểu học, khắc dấu ấn sâu sắc nhất, góp phần hình thành nhân cách ban đầu cho
học sinh. Thầy cô là “Thần tượng” của các em học sinh. Những lời nói, thái độ, cử
chỉ, hành vi, lối sống,… của người giáo viên chủ nhiệm có sức ảnh hưởng trực tiếp
và lâu dài đến nhân cách học sinh sau này.
Chính vì vậy, người giáo viên chủ nhiệm lớp phải có kỹ năng sư phạm tốt;
phương pháp giảng dạy luôn luôn mới, tích cực, phải phát huy trí lực cho học sinh,
luôn tạo cho học sinh sự năng động, hứng thú, thích tìm tòi cái mới trong cuộc
sống. Người giáo viên chủ nhiệm lớp phải nhiệt tình, đặc biệt là năng lực giao tiếp
tốt, phải có cách ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, phải luôn tạo mối quan hệ
tốt đẹp với học sinh, phụ huynh, với các đoàn thể để phối hợp giáo dục học sinh
một cách hiệu quả. Vì vậy, người giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên trau dồi
kiến thức và các kỹ năng để luôn làm mới mình trong suốt quá trình công tác, có
như vậy thì chất lượng giáo dục mới ngày một đi lên và mới theo kịp xu hướng
phát triển chung của xã hội..
Thực tiễn trong những năm qua, nhà trường đã nhận thức đúng đắn về công
tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên, trong đó đã quan
tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Nếu đội ngũ giáo
viên làm công tác chủ nhiệm mà có tâm, có tầm, có trách nhiệm, khéo léo trong
giao tiếp ứng xử chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả giáo dục rất cao. Các em luôn thần
tượng thầy cô của mình, ngưỡng mộ thầy cô của mình. Các em tin tưởng, luôn chia
sẻ mọi thứ trong cuộc sống của bản thân thậm chí chia sẻ luôn cả mọi sinh hoạt
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_2_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

trong gia đình hoặc trong dòng họ của em cho thầy cô biết. Như vậy để có một tập
thể lớp chăm ngoan học giỏi thì cần lắm những thầy cô giáo có kinh nghiệm làm
công tác quản lý lớp, khi đó thực sự các em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một
ngày vui.
Trong thực tế, nhận thức của giáo viên tiểu học nói chung, của những giáo
viên tiểu học làm công tác chủ nhiệm lớp nói riêng về công tác bồi dưỡng chuyên
môn còn có mặt hạn chế nhất định, nhận thức chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò
của công tác này trong nhà trường. Mặt khác việc tổ chức triển khai công tác bồi
dưỡng của đơn vị còn mang tính hình thức; việc lựa chọn nội dung bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên còn tràn lan chưa hiệu quả. Đó là nguyên nhân dẫn đến
kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp
trong trường còn hạn chế. Tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công
tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển
biến cao về chất lượng dạy- học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đội
ngũ giáo viên của trường đủ về số lượng, đồng bộ về trình độ đào tạo. Tuy nhiên
vẫn còn một số giáo viên, tự bằng lòng với bản thân, chưa đáp ứng được yêu cầu
đổi mới của giáo dục hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững danh hiệu
trường chuẩn quốc gia mức độ 1, tiếp tục duy trì và phát huy phấn đấu đến năm
2020 đơn vị sẽ đón chuẩn mức độ 2, đó là vấn đề lớn mà tôi rất trăn trở. Là người
người chịu trách nhiệm chính về chất lượng chuyên môn trong nhà trường, bản
thân tôi đặt câu hỏi: Làm thế nào để nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên làm
công tác chủ nhiệm lớp để họ tự tin, được cống hiến hết mình và tỏa sáng trong
lĩnh vực mình đã chọn? Đó chính là lý do tôi chọn đề tài “Một vài biện pháp giúp
giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân”.
II. Mục tiêu
Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp một số kỹ
năng cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Tạo ra
môi trường học tập thân thiện ở các lớp học. Tăng thêm mối quan hệ thân thiện
giữa Ban Giám hiệu với giáo viên và với học sinh, giữa giáo viên với học sinh góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh toàn diện và nâng cao nghiệp vụ sư
phạm cho giáo viên.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Nghị quyết số 29-NQ/TW nhấn mạnh công tác phát triển đội ngũ nhà giáo
và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng
“Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc
phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp
học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_3_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên,
có năng lực sư phạm".
Trong công cuộc đổi mới đất nước nước hiện nay, công nghiệp hoá – hiện
đại hoá yêu cầu “Lấy nguồn lực con người là yếu tố căn bản cho sự phát triển
nhanh và bền vững”; Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt con người vào vị trí trung
tâm. Vì vậy, nhiệm vụ của mỗi trường học là không ngừng nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện để “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
Đảng ta đã nhận định: “Giáo viên là nhân tố quyết định sự nghiệp giáo dục đào tạo
và được xã hội tôn vinh”; Cho nên muốn có chất lượng giáo dục tốt trước hết phải
có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp có chất lượng cao. Chính vì vậy phải tìm biện
pháp bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những tri
thức mới, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất nghề nghiệp cho đội ngũ
giáo viên chủ nhiệm lớp.
Giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường
và phụ huynh học sinh quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện học
sinh lớp mình phụ trách; tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường đối với lớp chủ
nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ: Nghiên cứu, nắm vững tình hình học
sinh của lớp; Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp; Thiết lập tốt các mối quan
hệ trong tập thể; Tổ chức các hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh; trong đó có
các hoạt động học tập; Tổ chức tốt hoạt động của các đoàn thể; Tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phối hợp với giáo viên bộ môn và các
lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh.
Người giáo viên chủ nhiệm lớp phải có tố chất của một con người điều hành
và thực hành vì đối tượng quản lý của thầy cô là con người, do đó không thể có
một phương pháp quản lý, giáo dục nào là vạn năng cả mà phải “Tùy cơ ứng biến".
Mỗi một phương pháp, hình thức tổ chức điều hành đều có những ưu điểm và tồn
tại riêng. Do vậy, khi thực hành thấy đúng, hay thì tổng kết và áp dụng tiếp, thấy
không phù hợp, không hiệu quả thì phải điều chỉnh kế hoạch kịp thời hoặc xây
dựng kế hoạch mới, cuối cùng tổng kết rút kinh nghiệm.
II. Thực trạng vấn đề:
Thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban
hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, Thông tư này có hiệu lực từ
ngày 15/01/2013. Tuy nhiên, trong thực tế các trường học bậc tiểu học chưa chủ
động tổ chức ở cấp trường mà chỉ tổ chức khi Phòng Giáo dục Đào tạo có kế
hoạch. Mặc dù Phòng giáo dục huyện nhà cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn cấp
huyện, cấp cụm về công tác chủ nhiệm lớp nhưng sau đó chưa tổ chức khảo sát
xem việc triển khai như vậy có hiệu quả hay không.
Thực tế ở trường tôi, năm học 2013-2014 cũng chưa tổ chức bình xét để
vinh danh những giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp mà đến cuối năm, nhà
trường tổ chức họp đánh giá xếp loại viên chức thì có xét đến các yếu tố thành tích
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_4_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

của lớp chủ nhiệm và các mặt hoạt động khác mà lớp nhi đồng hay chi đội tham
gia đạt kết quả cao để làm căn cứ đánh giá xếp loại giáo viên chủ nhiệm. Việc làm
này chưa kích thích được đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp phát huy
được những năng lực sở trường; chưa chọn được những cá nhân điển hình.
Mặt khác, do một số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng của việc được
làm công tác chủ nhiệm lớp vì nó vất vả hơn những giáo viên không làm công tác
chủ nhiệm lớp (vì phải đi sớm, về muộn, làm sổ sách chủ nhiệm). Thầy cô chưa
thực sự thích thú và hăng hái tham gia hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ.
Nhà trường chưa có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng đối với những
giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp mà chỉ là khen bằng miệng; đồng thời
việc tổ chức bình bầu cấp trường còn mang tính hình thức, đơn điệu. Các biện pháp
tổ chức bồi dưỡng chưa phù hợp với mọi người nên chưa kích thích được tính tích
cực của mỗi giáo viên dẫn đến giáo viên rất nhút nhát, hay mất bình tĩnh, không tự
tin trước những nơi đông người.
Trước thực tế đó, năm học 2015- 2016, tôi đã tham mưu với hiệu trưởng đề
xuất tổ chức bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo Thông tư
43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Điều lệ Hội
thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp. Ngay từ đầu năm học tôi đã ra kế hoạch tổ
chức hội thi, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ giáo viên thực hiện theo kế
hoạch. Đến cuối tháng 5 năm 2016 nhà trường tổ chức bình xét bài bản theo Thông
tư đã quy định. Kết quả như sau:
Tổng số
lớp

Tổng số giáo
viên chủ nhiệm
dự thi

11

11

Kết quả
Được công nhận
Đạt giải
SL
%
SL
%
3
27,3
5
45,5

Chưa được công
nhận
SL
%
3
27,3

Từ kết quả bình xét trên cho thấy đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm
của đơn vị còn nhiều hạn chế: về kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm
lớp chưa phù hợp với đối tượng học sinh; hạn chế trong việc xử lý các tình huống
sư phạm diễn ra trong lớp; chưa có sự đổi mới trong phương pháp dạy học, chính
vì vậy mà họ không tự tin tham gia các phong trào.
Đến năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục huyện tổ chức hội thi Giáo viên
chủ nhiệm giỏi cấp huyện lần đầu tiên. Ngay sau khi có kế hoạch của Phòng Giáo
dục huyện, tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch để tổ chức bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cấp trường. Căn cứ kết quả bình bầu giáo viên
chủ nhiệm giỏi cuối năm 2015- 2016 thì có 3 ứng cử viên sáng giá là những thầy
cô có nhiều kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp nhiều năm. Tuy nhiên, một
thực tế là các thầy cô này hiện nay đã lớn tuổi, rất ngại tham gia các cuộc thi,
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_5_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

không có tinh thần phấn đấu mà “An phận thủ thường”; mặc dù Ban Giám hiệu đã
tìm mọi biện pháp thuyết phục, động viên nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự thật.
Cuối cùng Ban Giám hiệu đã chuyển hướng sang động viên hai giáo viên nam
(Thầy Nguyễn Duy Kỳ Diệu và thầy An Xuân Bảng) vì cả hai thầy chưa có kết quả
cao trong việc bình bầu cấp trường. Do đó Ban Giám hiệu cũng rất khéo léo để
động viên hai thầy tham gia, miễn là các thầy đồng ý và rất may là hai thầy nhận
lời nhưng cũng rất lo lắng, thầy nói: “Ban Giám hiệu phải tư vấn giúp đỡ chúng em
nhiều để chúng em không bị run trên sân khấu kẻo lại làm mất mặt Ban Giám
hiệu”. Từ thực tế đó một vấn đề đặt ra đối với tôi là phải có biện pháp bồi dưỡng
phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp nói
chung và gần nhất là tư vấn tại chỗ giúp các thầy tự tin tham gia hội thi giáo viên
chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện. Đó chính là lý do mà tôi chọn để viết và chia sẻ
kinh nghiệm về “Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
ở trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân”.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Từ thực tế, mỗi một thầy cô có những năng lực sở trường riêng, mỗi một
lớp chủ nhiệm có những đặc điểm riêng nên không thể có một biện pháp nào mà áp
dụng có hiệu quả cho tất cả các thầy cô làm công tác chủ nhiệm và các lớp học.
Đích đến thì có một nhưng con đường đi đến đích thì có rất nhiều. Do vậy trong
bài viết này tôi chỉ ghi lại những biện pháp mà tôi đã áp dụng đối với giáo viên làm
công tác chủ nhiệm có hiệu quả ở trường tôi để mọi người tham khảo.
Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên làm công
tác chủ nhiệm lớp.
Ban Giám hiệu phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của đội ngũ giáo
viên làm công tác chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên nói chung và đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp nói riêng; từ đó
xây dựng kế hoạch phải cụ thể cho từng nhóm đối tượng đặc biệt là đội ngũ giáo
viên làm công tác chủ nhiệm lớp; Kế hoạch này nằm trong một phần kế hoạch
chung của nhà trường.
Hàng năm, vào đầu năm học, Ban Giám hiệu có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, cần
xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả. Mỗi hoạt động bồi dưỡng
đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng.
Tham mưu với Hiệu trưởng để thành lập tổ tư vấn chuyên môn; trong đó phó
Hiệu trưởng là tổ trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn là thành viên. Tổ tư vấn có
trách nhiệm xây dựng kế hoạch tư vấn trải dài trong suốt năm học đối với 100%
giáo viên làm công tác chủ nhiêm lớp. Tổ tư vấn có trách nhiệm tham mưu với
Hiệu trưởng để lựa chọn nhân sự làm công tác chủ nhiệm lớp sao cho phù hợp đem
lại hiệu quả giáo dục cao.
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_6_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch chủ
nhiệm lớp phù hợp với đối tượng học sinh của lớp
Năm học 2016- 2017 là năm học đầu tiên thực hiện đánh giá học sinh tiểu
học theo TT22/2016 của Bộ GD&ĐT và như vậy mọi sổ sách liên quan đến việc
nhận xét đánh giá học sinh, quản lý học sinh cũng có những điều chỉnh, thay đổi ít
nhiều, trong đó có sổ công tác chủ nhiệm lớp. Việc đầu tiên của nhà quản lý
chuyên môn cấp trường là tôi phải nghiên cứu kỹ từng trang sau đó tổ chức họp hội
đồng chủ nhiệm lại và hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên tiếp cận để làm.
Sổ công tác giáo viên chủ nhiệm (Theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT
ngày 22/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư
30/2014/TT-BGD ĐT)
Trong đó có trang 25, mẫu của sổ là:
B. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Giáo dục đạo đức lối sống
2. Các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng
Nhìn vào đề mục trên thì giáo viên chỉ ghi những biện pháp vào là đúng theo
mẫu yêu cầu của sổ nhưng bản thân tôi nghiên cứu, trong suốt cả quyển không có
trang nào có yêu cầu ghi mục tiêu của lớp chủ nhiệm hay của một nội dung giáo
dục. Do vậy tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo và được Hiệu
trưởng nhất trí triển khai thực hiện như sau:
B. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Giáo dục đạo đức lối sống
1.1. Mục tiêu
1.2. Nội dung
1.3. Biện pháp
Ví dụ: (Đối với tập thể lớp 5)
B. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Giáo dục đạo đức lối sống
1.1.Mục tiêu:
Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng về nét đẹp văn hóa học đường. Giáo
dục học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh, thực hiện tốt nội quy trường lớp.
Giáo dục tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, trung thực, biết ơn người
có công với quê hương đất nước. Biết kính trên nhường dưới, biết chấp hành Luật
An toàn giao thông.
1.2.Nội dung:
Quán triệt quy lớp học, ôn lại nội quy của trường; thi tìm hiểu ý nghĩa năm
điều Bác Hồ dạy và tìm hiểu một số chuẩn mực hành vi đạo đức lớp 5 thông qua
môn học, những hành vi hoạt động hàng ngày. Dạy kỹ năng sống cho các em qua
các bài học và thực tế cuộc sống. Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa nêu gương người
tốt việc tốt theo từng chủ điểm; kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ. Giáo dục học
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_7_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

sinh tính thật thà, trung thực, nói đúng sự việc, tôn trọng lời hứa thông qua các bài
học đạo đức trong chương trình.
Mục đích của việc ghi thêm mục tiêu và nội dung vào giúp giáo viên chủ
nhiệm lớp định hướng được cái đích của tập thể lớp mình sẽ phải đến là đâu, từ
mục tiêu đó thì triển khai các nội dung gì và bằng biện pháp nào.
Tiếp theo, đến các trang 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 là các trang ghi kế
hoạch từng tháng, tôi đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp ghi rõ công việc của giáo
viên, học sinh trong lớp phải làm theo từng tuần trong tháng, cuối tuần có nhận xét
đánh giá kết quả nội dung từng công việc một. Và các trang lẻ kế tiếp các trang
chẵn giáo viên ghi chi tiết nội dung sự việc cần tuyên dương hay nhắc nhở để tiết
sinh hoạt lớp sẽ quán triệt và đó cũng là cơ sở để cuối năm tuyên dương những học
sinh có thành tích tốt hoặc tuyên dương những bạn tuy mắc lỗi lầm nhưng đã có
tiến bộ, làm được những công việc có ý nghĩa.
Như vậy tổ tư vấn có nhiệm vụ tư vấn về công tác xây dựng kế hoạch chủ
nhiệm của từng khối lớp chủ nhiệm theo các nhóm là: nhóm tổ khối lớp 1; nhóm tổ
khối lớp 2+3 và nhóm tổ khối lớp 4+5. Sau mỗi đợt tư vấn có kiểm tra góp ý để
thầy cô điều chỉnh, bổ sung.
Biện pháp 3: Thường xuyên dự giờ và dự giờ tư vấn nội dung phương pháp
các vấn đề về cách xử lý tình huống dạy học trong lớp
Biện pháp này tôi đã tham khảo trên ti vi chương trình do đài truyền hình
Việt Nam tổ chức với tiêu đề “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” đã phát sóng trên
VTV7 năm 2016.
Thông qua dự giờ của giáo viên mà chuyên môn đã tư vấn, bồi dưỡng cho
giáo viên về kĩ năng dạy học trên lớp, đặc biệt sự linh hoạt của giáo viên trong việc
sử dụng các phương pháp dạy học theo đặc trưng từng bộ môn, đồng thời giúp cho
giáo viên biết lựa chọn hình thức dạy học cho phù hợp theo đối tượng của lớp
mình. Sau mỗi tiết dự giờ tôi trao đổi, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về giờ
dạy theo chuẩn đánh giá giờ dạy. Các vấn đề cần trao đổi chính là: tính chính xác,
khoa học, qua tiết học, học sinh đạt được những gì: Về nội dung kiến thức, về kỹ
năng, thái độ, phương pháp giảng dạy, cách sử dụng đồ dùng. Giờ dạy của giáo
viên có giúp cho học sinh đạt được các mục tiêu đề ra hay không? Cách tổ chức
lớp của giáo viên có phát huy được tính tích cực của học sinh không? Thầy cô có
quan tâm đến 3 đối tượng học sinh của lớp không?;
Đây là phương pháp bồi dưỡng trực tiếp, kịp thời, nâng cao tay nghề, điều
chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy kịp thời; dễ dàng phổ biến được phương
pháp mới. Qua tiết dạy mỗi giáo viên tự nhận ra được những ưu- khuyết điểm cần
thiết để phát huy và khắc phục. Đây là phương pháp tư vấn gần gũi, tiết kiệm
nhưng rất hiệu quả.
Mặt khác, thông qua công tác dự giờ có thể đánh giá được năng lực của giáo
viên. Những tiết dự giờ theo kế hoạch đã định trước giáo viên có sự chuẩn bị tốt thì
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_8_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

hiệu quả giờ dạy đương nhiên là tốt nhưng những tiết dự ngắn, dự đột xuất mới là
vấn đề cần quan tâm. Ở những tiết dự đột xuất và dự ngắn người dự đã phát hiện
rất nhiều những động tác thừa, những hành động và câu nói chưa thực sự chuẩn
mực, thậm chí là cả thái độ biểu cảm ra nét mặt khi gặp các tình huống do học sinh
tiếp thu bài chậm hay học sinh hiếu động gây ra. Qua đó, thầy cô khắc phục được
những hạn chế mà trong quá trình giảng dạy thầy cô đã quen dùng, nó đã trở thành
kỹ năng, kỹ xảo từ lúc nào không hay. Chỉ sau khi được nghe phân tích tỉ mỉ thầy
cô mới nhận ra rằng những câu nói đó, những hành động đó, lẽ ra mình không nên
nói, không nên làm. Có thế thầy cô mới phải thay đổi để giờ dạy- học tốt hơn. Để
làm tốt được công việc dự giờ tư vấn này đem lại hiệu quả thiết thực thì cả Ban
Giám hiệu cùng giáo viên đã phải tốn thêm rất nhiều thời gian như: Sau giờ tan
trường phải ngồi lại để cùng nhau phân tích góp ý giờ dạy. Muốn thầy cô chúng ta
thay đổi thì tất nhiên người dự giờ cũng phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu
nội dung các bài giảng của khối lớp, nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh để những
lời tư vấn thực sự nhẹ nhàng nhưng đem lại hiệu quả thiết thực. Chỉ khi người dự
giờ nhập vào vai là học sinh mới hiểu được các em; và khi người dự nhập vào vai
của thầy cô đứng trên bục giảng cũng mới thấu hiểu được nỗi niềm của thầy cô.
Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên xử lý tình huống sư phạm
Hầu như lớp học nào cũng có học sinh chưa ngoan hoặc học sinh cần sự
quan tâm đặc biệt, mà những học sinh này đa số gây ra không ít khó khăn, phiền
toái cho giáo viên chủ nhiệm, đôi khi họ rất mệt mỏi vì nói hoài mà các em không
nghe, càng phạt thì càng lỳ hơn hoặc các em lại có hành vi phá phách hoặc chống
đối ngầm. Điều này không những gây thiệt thòi cho bản thân học sinh mà còn gây
khó khăn cho tập thể lớp, ảnh hưởng đến giáo viên chủ nhiệm, thậm chí ảnh hưởng
tới nhà trường. Mà chỉ có giáo viên chủ nhiệm là người đứng ra giải quyết mọi
chuyện do học sinh gây ra chứ không ai giải quyết thay được. Và những lúc như
thế họ rất bế tắc, không biết phải làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu.
Trước thực tế đó, tôi đã phải xuống từng lớp học, gặp gỡ riêng từng thầy cô,
gặp những em học sinh đặc biệt đó để trao đổi, hỏi han tìm hiểu nguyên nhân sau
đó mới tư vấn hỗ trợ giáo viên về biện pháp xử lý tích cực. Từ việc làm đó của tôi
mà học sinh các lớp biết tên tôi và rất muốn gần cô để kể cho cô nghe những câu
chuyện của lớp mình đã thay đổi như thế nào. Các thầy cô giáo cũng dành nhiều
thời gian rảnh để chia sẻ những tình huống xảy ra hàng ngày và mong nhận được
lời tư vấn của tôi. Những lúc như vậy tôi rất mừng vì mình giống như một chất xúc
tác làm kết dính giữa giáo viên với học sinh lại bằng tình cảm.
Để có được kết quả như vậy bản thân tôi đã phải quán triệt tới toàn thể giáo
viên về vai trò, trách nhiệm của mỗi giáo viên làm chủ nhiệm lớp. Từ đó mỗi giáo
viên chủ nhiệm đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trước tập thể lớp,
chính các thầy cô là linh hồn của lớp. Mỗi giáo viên chủ nhiệm trước hết phải có
tâm, có tấm lòng vì tình yêu thương con người, có sự độ lượng, bao dung, đồng
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_9_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

thời phải tìm hiểu về tâm lý lứa tuổi học sinh, tìm nhiều biện pháp giáo dục tinh tế.
Cùng đó, giáo viên chủ nhiệm còn cần am hiểu và biết cách tổ chức giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh. Trước hết, chúng ta hãy thương yêu học sinh như con em
của mình; phải hiểu được những trở ngại và khó khăn của học sinh về học tập, khó
khăn trong cuộc sống gia đình dẫn đến các em có những cư xử chưa đúng để tìm
cách khắc phục, giúp đỡ. Hoặc học sinh có những tổn thương về sức khỏe, tâm lý
do bị hiểu nhầm, bị đánh đập, bị lạm dụng, vv để chia sẻ, giúp các em tháo gỡ;
tránh đối đầu với học sinh; luôn lắng nghe và xem xét vấn đề từ nhiều phía, biểu lộ
sự cảm thông. Cần tránh “lên lớp” hoặc đưa ra những từ chỉ trích; cần giúp các em
hiểu rõ vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp.
Đối với lớp học, cần xây dựng các quy tắc và nội quy học tập rõ ràng, nhất
quán nhằm thống nhất trong tập thể lớp về cách học trong giờ học. Đưa ra những
hình thức phê bình, nhắc nhở phù hợp với những cá nhân vi phạm quy tắc và nội
quy học tập trên lớp. Học sinh nhận thức được cách cư xử của mình là đúng hay sai
trong giờ học từ đó tự điều chỉnh và sửa sai. Không sử dụng hình thức phạt mang
tính bạo lực hoặc phi giáo dục, phải công bằng và khoan dung tránh gây căng
thẳng làm ảnh hưởng tới việc tiếp thu bài học của mỗi thành viên trong lớp. Không
đơn điệu và máy móc trong mọi trường hợp vi phạm quy tắc và nội quy lớp học.
Không phạt học sinh những lỗi do ngoại cảnh khách quan tác động làm ảnh hưởng
đến quá trình dạy- học của thầy và trò. Trong lớp cần có dân chủ đối với mọi vấn
đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì thì phát biểu thật thà, thẳng
thắn. Điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn bạc cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò
phải kính thầy, thầy phải quý trò.
Tóm lại mọi điều tốt hay xấu của tập thể lớp đều bị ảnh hưởng từ cách xử lý
tình huống của thầy cô ở trên lớp. Mỗi ngày đến lớp không khí lớp học sẽ một
khác, không hôm nào giống hôm nào. Mỗi khi thầy cô bước vào lớp mà nở một nụ
cười thân thiện, nói một câu nói dịu dàng, một ánh mắt trìu mến thì ắt không khí
lớp học sẽ vui vẻ và tràn đầy năng lượng của một ngày học mới, giờ học sẽ sối nổi
và hiệu quả sẽ cao bởi ở đó thầy và học sinh có sự thấu hiểu, gần gũi, thân thiện
như người thân trong một nhà và ngược lại.
Biện pháp 5: Động viên khen thưởng kịp thời
Tham mưu với Hiệu trưởng đề xuất khen thưởng kịp thời, thích đáng với
những giáo viên chủ nhiệm có thành tích cao. Trong tập thể giáo viên, người nào
có ý chí cố gắng vươn lên trong quá trình tự học, tự rèn, phấn đấu trở thành giáo
viên chủ nhiệm giỏi, tập thể lớp có nhiều học sinh xuất sắc thì phải được tuyên
dương khích lệ kịp thời, thậm chí có phần thưởng xứng đáng nhằm nhân rộng điển
hình trong đơn vị. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng có tác dụng động viên rất lớn, thúc
đẩy nâng cao chất lượng dạy và học. Để các thầy cô giáo yên tâm, gắn bó hết mình
với nghề nghiệp, đem hết khả năng và trí tuệ phục vụ cho công tác giảng dạy, bồi
dưỡng học sinh học tập đạt kết quả cao.
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_10_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Mỗi giáo viên đều có hoàn cảnh gia đình riêng, có những thuận lợi và khó
khăn khác nhau. Vì vậy, với khả năng và trách nhiệm của mình là phó hiệu trưởng,
tôi đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên, khích lệ giáo
viên yên tâm, tự tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra nhà trường
còn phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để tham mưu khen thưởng
cho những giáo viên chủ nhiệm giỏi, có thành tích vượt trội vào dịp cuối năm học.
Phần thưởng cho giáo viên rất có ý nghĩa; nhưng ý nghĩa hơn cả là khi được Ban
Giám hiệu sướng tên mình trước tập thể và nêu lên những thành tích, những mặt
ưu điểm của thầy cô… đó chính là niểm tự hào, kiêu hãnh trước học sinh, trước
phụ huynh, đó là động lực lớn để giáo viên, học sinh phấn đấu trong công tác dạyhọc.
IV. Tính mới của giải pháp:
Việc cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn định hướng những nội dung cụ
thể cho từng nhóm đối tượng giáo viên cũng giống như việc dạy phân hóa đối
tượng học sinh vậy. Mỗi một thầy cô có những năng lực sở trường riêng và mỗi lớp
có một đặc điểm riêng nên mặc dù cùng khối lớp, đều là các thầy cô làm công tác
chủ nhiệm đó nhưng biện pháp mỗi thầy cô sử dụng để quản lý, thực hiện là khác
nhau. Do vậy rất có thể biện pháp này là mới đối với trường tôi nhưng lại rất quen
thuộc ở trường khác hoặc tình huống này là mới ở lớp này nhưng nó lại là quen
thuộc ở lớp khác.
Công tác chủ nhiệm lớp của thầy cô có thể nói là một nghệ thuật mà đã là
nghệ thuật thì trong đó đã có sự sáng tạo rồi không thể có một công thức hay một
mệnh đề nào có thể áp dụng chung được. Mặt khác đối tượng của thầy là tập thể
học sinh (là những con người) nên mọi hoạt động giao tiếp đến các hành động việc
làm dù là rất nhỏ cũng phải thể hiện sự tôn trọng con người và phải mang tính giáo
dục cao thì tập thể học sinh mới coi thầy chính là tấm gương để học tập, ngưỡng
mộ mà noi theo.
Sau khi áp dụng các biện pháp trong hai năm học qua, các giáo viên trong
trường tôi có một kỹ năng giao tiếp thân thiện, mẫu mực, đầy tình thương, trách
nhiệm trước học trò, qua đó tạo dựng niềm tin đối với học sinh và phụ huynh. Bởi
mỗi tình huống sư phạm nó luôn hiện hữu trong môi trường giáo dục và cũng
chẳng tình huống nào giống tình huống nào (mỗi năm một đối tượng học sinh
khác, vì mỗi năm các em đã được lên lớp, chỉ có các thầy là có thể vẫn “ở lại lớp”
mà thôi. Chính vì vậy để có một kỹ năng xử lý tình huống có hiệu quả thì bắt buộc
giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới; cập
nhật phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mới. Đi đôi với đó là tấm lòng bao
dung, tình thương, trách nhiệm, hết lòng thương yêu học sinh; trau dồi kỹ năng ứng
xử các tình huống sư phạm trong thực tế. Được như vậy thì hình ảnh của thầy cô
luôn là người thầy- người cha mẫu mực; người anh, chị gương mẫu; người bạn

Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_11_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

thân tâm tình luôn thấu hiểu và chia sẻ buồn vui, động viên, khích lệ tinh thần và
luôn che chở cho các em khi các em cần.
V. Hiệu quả SKKN:
Những biện pháp này được tôi áp dụng tại trường trong năm học 2016- 2017
và năm học 2017- 2018 và kết quả như sau:
Năm học 2016- 2017, có 11 thầy cô làm công tác chủ nhiệm thì có tới 10
thầy cô được Hội đồng sư phạm cấp trường bình bầu và được Hiệu trưởng công
nhận 10/11 thầy cô đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường; trong đó có 2 thầy
tham gia dự thi cấp huyện thì cả hai thầy đều được công nhận là giáo viên chủ
nhiệm lớp giỏi cấp huyện; đặc biệt là thầy Nguyễn Duy Kỳ Diệu đạt giải Ba.
Năm học 2017- 2018, kết quả là 11/11 thầy cô cô được Hội đồng chủ nhiệm,
Hội đồng sư phạm cấp trường bình bầu và được Hiệu trưởng công nhận giáo viên
chủ nhiệm giỏi cấp trường; trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh,
thầy Nguyễn Duy Kỳ Diệu rất tự tin trong các phần thi của mình đặc biệt là phần
thi kể chuyện và phần thi ứng xử; thầy đã được công nhận là Giáo viên chủ nhiệm
lớp giỏi cấp tỉnh.
* Sau đây là bảng tổng hợp kết quả
Năm học

Tổng
số lớp

2016- 2017

11

Tổng số
giáo viên
chủ
nhiệm dự
thi
11

2017- 2018

11

11

Kết quả
Được công nhận cấp trường
đạt giải
SL
4

%
36,4

SL
6

%
54,6

5

45,5

6

45,5

Chưa được
công nhận cấp
trường
SL
%
1
9
0

0

Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:
Nhà trường nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ giáo
viên làm công tác chủ nhiệm lớp; đội ngũ này có sức ảnh hưởng lớn đến chất lượng
dạy- học của nhà trường. Do đó công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung,
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng phải được coi trọng và làm
thường xuyên liên tục. Từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên giúp giáo
viên luôn luôn trau dồi đạo đức nhà giáo, nhân cách sống mẫu mực; trau dồi
nghiệp vụ sư phạm, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên. Mục đích của công tác
này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên
trong nhà trường, giúp giáo viên chủ nhiệm lớp có đủ năng lực tham gia vào công
cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về chuyên môn và các vấn đề giáo
dục, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã hội,
theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục. Qua đó các em
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_12_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

học sinh đến trường với một tâm thế vui vẻ, an toàn và phát triển toàn diện; với các
em cảm nhận thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Ban Giám hiệu cần phải đổi mới cách quản lý, vận dụng linh hoạt, sáng tạo
với điều kiện thực tế của địa phương, tận tâm với công tác chuyên môn, tăng
cường cập nhật thông tin, tự học, tự rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ
chuyên môn cũng như công tác quản lý. Thông qua bồi dưỡng, chúng ta phải làm
cho mỗi thầy cô giáo trở thành những nhà giáo dục thực thụ thoát ra khỏi hình ảnh
của người “Thợ dạy”. Cung cấp cho thầy cô giáo những kỹ năng cần thiết cho việc
tổ chức hoạt động của lớp học từ kỹ năng xác định mục đích yêu cầu giờ dạy, kỹ
năng nắm bắt tình hình học sinh trong lớp và kỹ năng tổ chức hoạt động để cả lớp
đạt được yêu cầu mục tiêu đặt ra.
Để đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp luôn hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của
mình cần:
- Đối với Ban Giám hiệu:
+ Phải sáng suốt lựa chọn những giáo viên có năng lực, phẩm chất tốt để sắp
xếp lớp chủ nhiệm cho phù hợp. Ban Giám hiệu phải công bố đội ngũ giáo viên
làm công tác chủ nhiệm lớp cho năm sau để thuận lợi cho việc tổ chức nghiệm thu
bàn giao chất lượng cuối năm học.
+ Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ngay từ đầu năm học;
phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đến từng khối lớp về công tác chủ nhiệm
+ Thành lập tổ tư vấn chuyên môn, thường xuyên và dự giờ đột xuất để kịp
thời tư vấn về phương pháp dạy- học đồng thời tư vấn để giáo viên điều chỉnh hành
vi của bản thân, lựa chọn hình thức, phương pháp xử lý tình huống sư phạm trong
lớp một cách có hiệu quả.
+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy học, giám sát việc
thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch chủ nhiệm, giám sát các hành vi của giáo
viên trong suốt quá trình giáo dục. Kịp thời góp ý chấn chỉnh những hành vi chưa
đẹp, ngôn từ chưa mang tính giáo dục cao.
+ Động viên, khen ngợi, khích lệ tinh thần đội ngũ giáo viên kịp thời, đúng
lúc đúng chỗ.
- Đối với giáo viên làm chủ nhiệm lớp:
+ Khi lên lớp, giáo viên chủ nhiệm cần có lời nói ngắn gọn, rõ ràng, dứt
khoát. Khi nói nhìn thẳng vào học sinh, nói thẳng với các em chứ đừng nói như nói
với chính mình hay nói khơi khơi giữa lớp; dùng câu, từ dễ hiểu, hợp với trình độ
học sinh. Biết lắng nghe học sinh nói. Mỗi khi các em phát biểu ý kiến hay nói
một điều gì có thể là chưa đúng, chưa hay nhưng thầy cô cũng phải lắng nghe các
em nói hết sau đó mới giảng giải để các em hiểu. Có như vậy khi thầy cô nói các
em mới chú ý nghe.

Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_13_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

+ Thầy cô biết thông cảm và chia sẻ những khó khăn của các em. Trả lời
những câu hỏi của các em một cách thấu đáo. Tìm hiểu về những khó khăn trong
đời sống, những khó khăn ở trường, giúp các em giải quyết những khó khăn này.
Trong lớp học hay ngoài lớp học, thầy cô luôn phải đóng vai người anh, người chị
mà các em có thể tin tưởng, nhờ cậy được. Qua đó, các em sẽ biết sống nhẫn nại,
kiên trì và giàu lòng nhân ái.
+ Người giáo viên chủ nhiệm lớp cần có các phẩm chất: nhiệt tình, sâu sát,
cần cù, trí nhớ tốt, quan sát tinh tế, có tâm lí ổn định tốt, có khả năng truyền cảm
hứng, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp hoạt động tốt. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải
vừa là thầy vừa là bạn của học trò. Thầy cô càng tận tâm thì các em càng cố
gắng học.
II. Kiến nghị:
Phòng giáo dục cần tổ chức các đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý về
việc chỉ đạo đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp và mở các lớp bồi
dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên trực tiếp làm công tác chủ nhiệm
lớp.
Ea Na, ngày 15 tháng 4 năm 2019
NGƯỜI VIẾT

Vũ Thị Chín
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_14_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân


SKKN: Một vài biện pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Nghị quyết hội nghị Trung Ương 8 khóa XI về việc đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục.
2. Thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban
hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp.
3. Tham khảo trên ti vi chương trình do đài truyền hình Việt Nam tổ chức
với tiêu đề “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” đã phát sóng trên VTV7 năm 2016.
4. Sổ công tác giáo viên chủ nhiệm (Theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT
ngày 22/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư
30/2014/TT-BGD ĐT).
5. Tham khảo một số bài báo giáo dục.

Người thực hiện: Vũ Thị Chín

_15_

Trường Tiểu học Nguyễn Viết XuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×