Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm encore 5 tại trường tiểu học hà huy tập

Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

MỤC LỤC
Nội dung
Phần thứ nhất: Mở đầu
Đặt vấn đề
Mục tiêu
Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề
Cơ sở lí luận
Thực trạng vấn đề
Các giải pháp để giải quyết vấn đề
Tính mới của giải pháp
Hiệu quả của sáng kiến
Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

STT
1


2

3

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
1

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập

Trang
2
3
3
4
6
20
21
22
22
25


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

I. Đặt vấn đề
Hiện nay, nước ta đang trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo ở các cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực
quốc gia trong xu thế hội nhập với khu vực và quốc tế, đặc biệt thích ứng với cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học là yêu cầu không thể thiếu đang được đẩy mạnh và nhân rộng trong
toàn ngành.
Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước ta đã đưa môn tin học
vào trong nhà trường và ngay từ tiểu học học sinh được tiếp xúc với môn tin học để
làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần
nâng cao trong các cấp tiếp theo.
Môn Tin học ở trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản
về CNTT và vai trò của nó trong xã hội hiện đại. Ở cấp Tiểu học, môn Tin học giúp
học sinh: Có hiểu biết ban đầu về tin học và ứng dụng của tin học trong đời sống
và học tập; Có khả năng sử dụng máy tính trong việc học những môn khác, trong
hoạt động vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để


trẻ em thích ứng với đời sống xã hội hiện đại; Bước đầu làm quen với cách giải
quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học.
Trong nội dung chương trình Tin học Tiểu học có nhiều phần mềm ứng dụng
tương đối dễ sử dụng và phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. Trong đó có
phần mềm Encore giúp học sinh học nhạc trên máy tính. Encore là phần mềm soạn
nhạc ra đời từ những năm 1990 và là một trong những ứng dụng soạn nhạc đầu tiên
cho phép thêm và chỉnh sửa nốt nhạc bằng thao tác bấm chuột. Phiên bản hiện nay
mà học sinh trường tôi đang được học là Encore 5. Để sử dụng tốt phần mềm này
học sinh phải vận dụng tốt các kĩ năng sử dụng chuột và bàn phím máy tính đồng
thời học sinh phải có vốn kiến thức về âm nhạc và vốn từ vựng tiếng anh liên quan
đến âm nhạc. Trong quá trình học và thực hành của học sinh trường Tiểu học Hà
Huy Tập, nhiều học sinh đã biết sử dụng các công cụ có trong phần mềm, kĩ năng
thao tác với chuột máy tính khá tốt. Tuy nhiên, kiến thức về lý thuyết các em chưa
nhớ được nhiều do phần mềm có nhiều từ vựng tiếng anh các em chưa được học
nên nhiều học sinh các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa các em vẫn chưa thể
hoàn thành hết. Ngoài ra, hầu hết các em chưa thành thạo các thao tác cơ bản trên
phần mềm, vẫn còn phải nhờ đến sự hỗ trợ nhiều từ giáo viên... Qua quá trình quan
sát, phân tích thực trạng học và thực hành của học sinh để tìm ra giải pháp nhằm
phát huy được hết khả năng của học sinh trong các năm học, bản thân tôi chọn đề”
tài: “Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học
Hà Huy Tập”.
II. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu:
2

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Tìm hiểu yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng về sử dụng phần mềm Encore 5
được đưa vào chương trình Tin học Tiểu học khối 4, 5.
Đưa ra các thực trạng về cơ sở vật chất, giáo viên, về việc học và thực hành
ứng dụng trên phần mềm Encore 5 của học sinh tại trường Tiểu học Hà Huy Tập
trước khi áp dụng các giải pháp.
Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng của học sinh khi học nhạc trên phần mềm
Encore 5 từ đó thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nhằm nâng cao
chất lượng học sinh. Giúp học sinh nắm vững lý thuyết của bài học và thực hành
tốt trên phần mềm Encore 5 để hoàn thành các yêu cầu bài tập của sách giáo khoa.
Đưa ra các biện pháp để hướng dẫn học sinh học và thực hành tốt trên phần
mềm Encore 5, đồng thời kết hợp với năng khiếu âm nhạc để hoàn thành những bài
nhạc lí theo yêu cầu và tự do thể hiện những ý tưởng sáng tạo.
Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
CNTT luôn được đề cao trong công cuộc đổi mới giáo dục. Môn Tin học đã
được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa vào chương trình phân ban cho khối
THPT, bắt đầu từ năm học 2006 - 2007. Việc triển khai môn học này sẽ trở thành
bắt buộc trên phạm vi toàn quốc.
Trong Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 do Quốc hội ban hành ngày
09/12/2000 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Quốc hội đã xây dựng đề
án giảng dạy, học tập ngoại ngữ, tin học ở nhà trường phổ thông.
Chỉ thị 14/2001/CT-TTg thực hiện hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 ngày
11/6/2011 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc đổi mới chương trình giáo
dục phổ thông của Quốc hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng một đề án tổng thể
đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 7
năm 2001; trong đó bao gồm cả vấn đề cải tiến tổ chức giảng dạy và học tập ngoại
ngữ, tin học trong nhà trường phổ thông; những định hướng về việc thiết kế mục
tiêu, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức và kế hoạch dạy học cho trường trung
học phổ thông kỹ thuật.
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT quy định chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng của các môn học và
hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Theo Chương trình này, môn Tin học ở
trường phổ thông trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông
tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại. Môn học này giúp học sinh bước đầu
làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng
sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống. Cũng theo chương trình này, môn
Tin học được đưa vào dạy bắt buộc ở cấp Trung học phổ thông và tự chọn ở các
cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
3

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Theo Công văn 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015 - 2016 đưa
ra nhiệm vụ cụ thể về môn Tin học như sau: “Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học
môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định
số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở những nơi
có đủ điều kiện. Đẩy mạnh cách hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công
nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành
các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.”
Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các
hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".
Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 thực hiện Đề án “Tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học,
nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn
2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra Công văn Số: 4095/BGDĐT-CNTT
về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019 với nhiều
nhiệm vụ trọng tâm như: Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản
lý giáo dục. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và
kiểm tra đánh giá. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT. Bồi dưỡng kỹ năng ứng
dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục...
Như vậy, có thể thấy CNTT đang không ngừng phát triển. Việc ứng dụng
CNTT vào giáo dục không chỉ giúp giáo viên đổi mới được các phương pháp, hình
thức dạy học mà còn giúp học sinh có thể vừa học vừa chơi vừa thực hành, dần
hình thành niềm đam mê cho các em để định hướng về sau.
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Tuy môn Tin học là một môn mới và là môn học tự chọn nhưng nhà trường
đã tạo điều kiện để học sinh có thể học từ khối lớp 1, mua sắm máy móc và trang
thiết bị phục vụ cho việc dạy và học môn tin học đầy đủ.
Giáo viên được đào tạo những kiến thức cơ bản về tin học để đáp ứng yêu
cầu cho dạy và học môn tin học trong bậc tiểu học.
Phòng Giáo dục huyện Krông Ana đã thành lập Tổ Chuyên môn chuyên biệt
tin học cấp tiểu học từ năm 2010. Hàng năm tổ Chuyên môn chuyên biệt thường
xuyên tổ chức các buổi Chuyên đề, Tập huấn, đặc biệt là tổ chức các buổi thao
giảng, dự giờ nhằm trao đổi học hỏi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo
viên tin học trong toàn huyện để nâng cao chất lượng giảng dạy.
4

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Vì là môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá những lĩnh vực mới
nên học sinh rất hứng thú học, nhất là những tiết thực hành.
Trường Tiểu học Hà Huy Tập đã có một phòng máy vi tính để cho học sinh
thực hành, nhưng số lượng học sinh nhiều. Vì vậy cũng gây một số khó khăn cho
việc thực hành trên máy của học sinh.
Môn Tin học mới chỉ là môn tự chọn trong chương trình bậc tiểu học, nên
chương trình và sự phân phối chương trình bước đầu chưa có sự thống nhất và
đang hoàn chỉnh. Đồng thời Tin học là một môn học mới nên chưa có nhiều kinh
nghiệm về lý luận cũng như thực tế cho việc giảng dạy trong nhà trường phổ
thông.
Trong khi giảng dạy giáo viên chủ yếu dùng phương pháp đọc hiểu, dành
thời gian giảng dạy lý thuyết quá nhiều vì vậy giờ thực hành ít, do đó học sinh thao
tác trên máy còn chậm, học sinh nhàm chán, không gây được hứng thú cho học
sinh, ở lứa tuổi này học sinh thích sáng tạo vào khám phá thế giới xung quanh bằng
máy tính, ở phần mềm này nên cho học sinh thực hành nhiều để tăng cường kỹ
năng thao tác và sáng tạo trong các bài tập mà giáo viên giao, cũng như sự tìm tòi,
khám phá để có sự sáng tạo linh hoạt trong bài học.
Phần mềm Encore 5 có giao diện bằng tiếng anh với những thuật ngữ âm nhạc
mà học sinh chưa được làm quen nên phần lớn các em học sinh đề gặp khó khăn
khi thao tác với phần mềm, đặc biệt là những em tiếp thu kiến thức còn chậm.
Phần mềm Encore 5 là phần mềm chưa có bản quyền chính thức, giáo viên
gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, cũng như khai thác các chức năng của phần
mềm, mặt khác phần mềm hay xảy ra lỗi trong đó có lỗi không lưu được bài làm
của học sinh được dẫn đến học sinh dễ thất vọng và chán nản.
Kiến thức về môn âm nhạc của giáo viên và học sinh còn hạn chế nên việc
giảng dạy và tiếp thu bài hiệu quả chưa cao.
Phòng máy chưa có loa nên việc giáo viên làm mẫu bài để cho học sinh nghe
thử chưa thực hiện được, đồng thời một số tai nghe ở máy của học sinh bị hỏng nên
học sinh không nghe được sản phẩm của mình do đó chưa gây được hứng thú cho
học sinh khi thực hành.
Một vài em tiếp thu các kiến thức về môn Tin học còn chậm, các thao tác với
chuột và bàn phím chưa nhanh nên khi thao tác với phần mềm chưa đạt hiệu quả
cao.
Qua kiểm tra khảo sát chất lượng của học sinh tôi thấy nhiều em thao tác còn
chậm, kỹ năng thực hành chưa tốt, đặc biệt là khi học phần mềm Encore 5, học
sinh còn thụ động, còn e ngại, chưa mạnh dạn để làm các bài tập. Sau quá trình
khảo sát trước khi tiến hành nghiên cứu đề tài này bản thân tôi đã thu thập số liệu
như sau.
5

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Bảng khảo sát học sinh lớp 4A, 5A trước khi áp dụng một số nội dung và
hình thức của giải pháp (cuối năm học 2016-2017).
Tổng số học sinh được khảo sát: 50 học sinh.
+ Khả năng ghi nhớ lý thuyết
Trước khi sử dụng giải pháp (cuối năm học 2016-2017)
Các bước thực hiện
Đánh giá học sinh
Số lượng
Đạt tỉ lệ
Nắm vững
28
56%
Nắm chưa vững
22
44%
Chưa nắm được
0
0%
+ Kĩ năng thực hành (Kĩ năng sử dụng chuột, bàn phím để hoàn thành bài tập
trong sách giáo khoa)
Trước khi sử dụng giải pháp(cuối năm học 2016-2017)
Đánh giá
Thao tác trên phần mềm
Số lượng
Đạt tỉ lệ
học sinh
Tốt
28
56%
Khá
12
24%
Trung bình
10
20%
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
- Giải pháp, biện pháp được nêu trong đề tài nhằm giúp học sinh học và thực
hành trên phần mềm Encorre 5 một cách hiệu quả, hoàn thiện và thành thạo các thao
tác khi tương tác với phần mềm.
- Giúp học sinh tăng cường khả năng tư duy trong cách thực hiện các thao tác
để thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, hình thành cho học sinh kĩ năng thực hành
các đề tài mở nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh, từ đó học sinh tò mò, khám phá
thế giới xung quanh, say mê, hứng thú, yêu thích môn học.
Trong đề tài này, tôi chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp giúp học sinh
học say mê hứng thú, yêu thích môn học, biết vận dụng kiến thức của mình vào
cuộc sống, hoàn thiện và thành thạo các thao tác khi tương tác với phần mềm Encore
5, linh hoạt trong khi sử dụng các thanh công cụ và nốt nhạc để giải quyết các bài tập
một cách chính xác và khoa học. Từ đó học tốt phần mềm Erncore 5 nói riêng và môn
tin học tiểu học nói chung.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
* Giải pháp 1: Lựa chọn phần mềm phù hợp và biết cách cài đặt phần
mềm Encore 5.
Giáo viên cần phải biết lựa chọn và cài đặt được phần mềm vì trong quá
trình sử dụng, phần mềm có thể bị lỗi và yêu cầu phải cài lại hoặc máy tính đang
6

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

dùng gặp trục trặc, khi cài lại hệ điều hành sẽ mất hết các phần mềm đã cài đặt
trước đó. Dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt Encore 5.0.3.
Phần mềm tải về từ trang http://sachhoctro.com.vn
+ Bước 1 : Cài đặt phần mềm :
- Nhấn chọn file Setup để cài đặt.

- Xuât hiện hộp thoại Setup, bấm chọn next

- Xuất hiện hộp thoại, bấm chọn I accept the agreemant, rồi chọn next

- Xuất hiện hộp thoại, bấm chọn next

7

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

- Nhấn Next chờ để quá trình cài đặt hoàn tất.

- Sau khi cài đặt xong, nhấn chọn Finish.

Bước 2: Bẻ khóa phần mềm
+ Copy key bản quyền

- Khởi động Encore 5.0.3.
- Chọn Help  About Encore …

- Dán key bản quyền và nhấn submit
8

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Sau khi nhập phần mềm báo thành công, nhấn ok.

Việc cài đặt và bẻ khóa phần mềm thành công sẽ khắc phục lỗi không lưu
được bản nhạc cho học sinh từ đó giúp học sinh hoàn thiện những bản nhạc đang
làm dở ở những tiết học trước.
- Nếu cài đặt phần mềm chưa thành công, muốn cài lại thì phải gỡ bỏ hoàn
toàn phần mềm. Có 2 cách gỡ phần mềm như sau:
+ Cách 1: Dùng một phần mềm hỗ trợ để gỡ bỏ (Một vài phần mềm miễn
phí như : Your Uninstaller, Revo Uninstaller, IObit Uninstaller, …)
+ Cách 2: Nếu không dùng phần mềm hỗ trợ thì khi gỡ cần phải chọn
Remove encore, sau đó nhấn Unistall.
Nếu không gỡ bỏ được hoàn toàn thì khi cài lại phần mềm sẽ không sử dụng
được và có thể sẽ phải cài lại hệ điều hành cho máy tính mới có thể cài được phần
mềm.
* Giải pháp 2: Sử dụng bộ sách giáo khoa, mạng internet để tìm hiểu
phần mềm và phối hợp với giáo viên dạy môn âm nhạc trong trường củng cố
một số kiến thức âm nhạc cơ bản cho học sinh.
+ Cung cấp thêm cho học sinh những hiểu biết về tác dụng của phần mềm.
Hiện này tôi đang giảng dạy theo bộ sách luyện tập tin học do nhóm tác giả
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải biên soạn,
nhưng do bộ sách này không có sách hướng dẫn hay tham khảo dành cho giáo viên
9

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

nên để hiểu thêm về các kiến thức cũng như phần mềm giảng dạy trong bộ sách
này tôi phải tự tìm hiểu qua mạng sau đó chọn lọc và giảng giải cho học sinh ngay
từ tiết học đầu tiên của chương Encore, giúp các em hiểu rõ thêm về tác dụng của
phần mềm, từ đó tạo cho các em sự tò mò, hứng thú, hăng say khám phá phần
mềm.
Tôi đã giới thiệu cho học sinh một số kiến thức như:
- Phần mềm Encore hỗ trợ người dùng nhận biết tên nốt nhạc trên khuông
nhạc với khoá sol, giúp tập nghe nhạc, đọc nhạc, tập hát đúng nhạc. Học sinh ôn lại
kiến thức về nhạc lí như: khóa sol, cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc và các kí
hiệu thường gặp, dấu hoá…Điều đó giúp học sinh củng cố và tiếp thu vốn kiến
thức âm nhạc cơ bản một cách sinh động và hiệu quả hơn.
- Phần mềm Encore gây hứng thú cho học sinh: tích cực tự học, tạo không
khí rộn ràng, sinh động, vui tươi. Khi không có nhạc cụ, có thể dùng Encore để
đệm nhạc thay nhạc cụ cho học sinh hát đơn ca, tốp ca, đồng ca.
- Phần mềm Encore tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến hoặc sáng tác
nhạc, phối hợp phần mềm Encore với đàn oocgan, giáo viên hoặc học sinh có thể
chơi nhạc trên đàn oocgan rồi lưu vào thiết bị nhớ (đĩa mềm, CD hoặc USB), dùng
phần mềm Encore đưa qua máy tính để in bản nhạc ra giấy.
- Tập đọc nhạc - Nhạc lí: Phần mềm giúp học sinh nghe tiết tấu, cao độ, các
đoạn nhạc mẫu rồi đọc theo.
- Phần mềm có những bản nhạc mẫu về các loại nhạc cụ phương Tây, các
nhạc sĩ nước ngoài, các thể loại nhạc đàn…giúp học sinh tự do khám phá, trải
nghiệm.
+ Cung cấp một số kiến thức về nhạc lí cho học sinh
Để giảng dạy tốt chương trình Encore tôi đã tìm hiểu phần mềm qua mạng
internet, bên cạnh đó tôi còn chủ động liên hệ nhờ sự giúp đỡ của giáo viên âm
nhạc trong trường để hiểu sâu về kiến thức âm nhạc từ đó việc giảng dạy phần
mềm Encore đã thuận tiện hơn rất nhiều, tôi đã tự tin truyền tải kiến thức âm nhạc
trong phần mềm đến học sinh giúp việc tiếp thu bài của các em trở nên dàng hơn.
Phần mềm Encore 5 có một số thuật ngữ âm nhạc mà học sinh đã học hoặc
chưa được học, nên tôi đã tổng hợp một số kiến thức âm nhạc trong phần mềm để
phối hợp giáo viên âm nhạc cùng giảng giải, củng cố cho học sinh trong các tiết
học nhạc khi có thời gian. Đồng thời tôi đã tư vấn và khuyến khích giáo viên âm
nhạc sử dụng phần mềm encore 5 vào việc giảng dạy của mình khi có điều kiện.Vì
vậy tôi đã hạn chế được thời gian dạy lí thuyết và học sinh được thực hành nhiều
hơn.
Một số thuật ngữ âm nhạc mà tôi đã tổng hợp và giới thiệu cho học sinh:
10

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Cao độ: Là độ cao, thấp khác nhau của âm thanh, được biểu diễn bằng vị trí
của nốt nhạc trên khuông nhạc.

Trường độ: Là độ ngân dài, ngắn khác nhau của âm thanh, được biểu
diễn bằng các dạng hình nốt.

11

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

- Dấu chấm dôi: là dấu chấm đứng sau một nốt nhạc, nhằm làm tăng giá trị
trường độ của nốt nhạc đó lên gấp rưỡi.
Ví dụ:

- Nhịp là khoảng thời gian chia đều trong một bản
- Phách: trong một ô nhịp còn chia ra những khoảng thời gian nhỏ hơn, đều
nhau gọi là phách.

Ví dụ:

12

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

- Cường độ: Độ mạnh – yếu hay độ vang của âm thanh
Thể hiện trên bài nhạc bằng các dấu biến cường

Còn được thể hiện bằng chữ:
- Piano (p): nhỏ
- Forte (f): mạnh
- Crescendo (cresc): to lên
Dấu nối: dùng để nối 2 nốt nhạc có cùng cao độ.
Mục đích: làm tăng thêm giá trị trường độ

Dấu luyến: dùng để nối 2 nốt nhạc khác cao độ. Tạo nên sự uyển chuyển
trong giai điệu.

Dấu quay lại: yêu cầu lặp lại một đoạn nhạc.
13

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

* Giải pháp 3: Dịch một số thuật ngữ âm nhạc bằng tiếng anh dùng
trong phần mềm sang tiếng Việt, cung cấp một số phím tắt thông dụng cho
học sinh dùng nhanh trong thực hành và yêu cầu học sinh ghi nhớ, điều này
giúp học sinh nắm chắc lí thuyết và thực hành dễ dàng hơn.
- Notes: nốt nhạc
- Stems: đuôi nốt nhạc
- Tie: dấu nối
- Slur: dấu luyến
- Measures: nhịp, ô nhịp
- Tempo: nhịp độ
- Time Signature: số chỉ nhịp
- Key Signature: hoá biểu
- Barline Types: kiểu vạch nhịp
- Endings: khung thay đổi
- Staff (Staves): khuông nhạc
- Score Title: Tựa bài nhạc
- Staves per system: số dòng nhạc trong một hệ thống
- System per page: số hệ thống trong một trang
- Measure per system: số ô nhịp trong một dòng nhạc
- Lyric: lời ca
- Rest: dấu lặng
Trong quá trình thực hành nếu học sinh có từ tiếng anh nào trong phần mềm
mà chưa hiểu rõ nghĩa thì tôi cho phép các em sử dụng google dich để dịch từ, điều
này giúp các em ghi nhớ lí thuyết tốt hơn. Đồng thời để giúp học sinh thực hành
nhanh hơn tôi hướng dẫn và khuyến khích các em sử dụng phím tắt dùng trong
phần mềm.
Một số phím và tổ hợp phím tắt thông dụng cho học sinh dùng nhanh trong
thực hành.
A – công cụ chọn (Arrow)
E – công cụ xoá (Eraser)
R – dấu lặng (Rest)
P – công cụ kí âm (Pencil)
D – dấu chấm dôi (Dot)
[ – đẩy ô nhịp xuống
14

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

] – dồn ô nhịp lên
1 – nốt tròn
2 – nốt trắng
3 – nốt đen
4 – nốt móc đơn
5 – nốt móc đôi
6 – nốt móc ba
7 – nốt móc tư
[Ctrl]+[U] - Đặt đuôi nốt nhạc quay lên
[Ctrl]+[D] - Đặt đuôi nốt nhạc quay xuống
[Ctrl]+[T] - Nối trường độ nốt nhạc
[Ctrl]+[Shift]+[T] - Nối trường độ các nốt nhạc cách nhau
[Ctrl]+[L] - Luyến nốt nhạc (trên)
[Ctrl]+[Shift]+[L] - Luyến nốt nhạc (dưới)
[Ctrl]+[M] - Nhóm/ tách nhóm các nốt cùng trường độ
* Giải pháp 4: Giáo viên phải linh hoạt khi sử dụng các phương pháp và
hình thức tổ chức dạy học đối với từng dạng bài.
Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng nhất, nó quyết
định kết quả học tập của học sinh. Trong thực tế đã có không ít thầy cô giáo có
kiến thức chuyên môn vững vàng song lại rất lúng túng trong việc truyền thụ
những kiến thức đó cho học sinh.
Tin học là một môn học mang tính khoa học và ứng dụng điển hình. Việc
giảng dạy lý thuyết môn Tin học đòi hỏi sự linh hoạt rất cao của các giáo viên.
Không thể áp đặt kiến thức của giáo viên hay sách giáo khoa làm chuẩn. Với Tin
học một khái niệm có thể có nhiều định nghĩa và nhiều cách hiểu khác nhau. Giáo
viên cần chú ý đến cái lõi của kiến thức, đến kỹ năng sử dụng phần mềm và kết
quả cuối cùng mà học sinh đạt được. Bản thân tôi khi mới dạy môn Tin học nhất là
những phần mềm mới như Encore, tôi cũng chưa định hình được cách dạy như thế
nào cho hợp lý, tôi đã sử dụng một vài phương pháp dạy học nhưng khi áp dụng
vào môn việc dạy phần mềm này thì kết quả chưa cao. Từ khó khăn đó, tôi đã học
hỏi từ các đồng nghiệp trong trường, giáo viên Tin học trong tổ chuyên biệt Tin
học Tiểu học, các giáo viên Tin học khác về các phương pháp, hình thức tổ chức
dạy học. Tôi đã áp dụng vào các tiết dạy học có hiệu quả và rút ra được một số
kinh nghiệm khi giảng dạy phần mềm Encore như sau:
a. Đối với dạng bài lý thuyết
Phần mềm Encore sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với những thuật ngữ âm nhạc
đa dạng và trừu tượng nên học sinh gặp khó khăn trong quá trình ghi nhớ lí thuyết.
Vì vậy giáo viên cần giới thiệu chung trước lớp bằng công cụ trình chiếu, sau đó
15

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

yêu cầu học sinh hoạt động nhóm, tìm hiểu kĩ các thuật ngữ tiếng Anh rồi cử đại
diện nhóm giới thiệu các thuật ngữ này cho cả lớp. Đồng thời sau mỗi bài học, giáo
viên củng cố lại kiến thức cho học sinh. Vì lý thuyết các bài thường liên quan đến
nhau nên khi củng cố lại kiến thức, giáo viên cần xen kẽ cả kiến thức cũ và mới
cho học sinh. Để củng cố lại kiến thức cho học sinh cuối bài, nên sử dụng hình
thức trò chơi. Có nhiều trò chơi như: tổ chức thi Đố vui để học, thi Rung chuông
vàng, trò chơi Trúc xanh, trò chơi Ai nhanh hơn… Giáo viên Tin học có lợi thế
nhiều về công nghệ thông tin nên khi thiết kế các trò chơi trên một số phần mềm
ứng dụng sẽ dễ dàng hơn. Chuẩn bị một hệ thống câu hỏi phải ngắn gọn và bám sát
trọng tâm bài dạy đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ, tư duy, tránh những câu hỏi lan
man, tùy tiện hoặc quá giản đơn. Quá trình này giúp học sinh nắm vững lí thuyết
trong từng bài học.
Để chép được một bài nhạc trong phần mềm Encore, đòi hỏi học sinh phải
nắm được các bước nhất định, có một số bước bắt buộc đối với mọi bản nhạc và có
số bước có thể bỏ qua, vì vậy giáo viên cần cho học sinh nắm được cách kí âm một
bài nhạc qua các bước. Để làm được điều này giáo viên cần hướng dẫn thao tác
mẫu các bước chép nhạc thông qua từng bài nhạc cụ thể, tránh hướng dẫn thao tác
một cách chung chung làm cho học sinh khó hình dung và nắm vững. Sau đây là
cách hướng dẫn kí âm bài nhạc Bạn ơi lắng nghe.
Ví dụ các bước thực hiện chép bản nhạc: Bạn ơi lắng nghe

Bước 1 : Khởi động chương trình ứng dụng Encore

16

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Chọn Start\Progrgams\Encore\Encore 5 ( hoặc nháy đúp chuột vào biểu tượng
Encore 5 trên màn hình desktop).
Theo mặc định, chương trình mở kèm theo file Untiled-1 có 2 bè dùng cho
đàn Piano, ta đóng file này đi.

Bước 2 : Tạo file mới với số bè, số khuông, số nhịp xác định
Trước khi hướng dẫn bước này cho học sinh, giáo viên nhấn mạnh, đậy là một
bước không thể thiếu khi kí âm một bản nhạc. Giáo viên cần cho học sinh quan sát
kĩ bản nhạc mẫu và nhận xét, bài nhạc có số lượng dòng kẻ nhạc trong một khuông
nhạc là 1, số dòng khuông nhạc trong một trang là 3, sos ô nhịp trong một khuông
nhạc là 3. Sau đó giáo viên mới đi vào hướng dẫn thực hiện thao tác cụ thể:
Vào menu chọn File\New → xuất hiện cửa sổ

Đánh dấu chọn vào dòng Single Staves (khuông đơn).
+ Staves per System: số lượng dòng kẻ nhạc trong một khuông nhạc hay còn
gọi là số bè (Đối với ca khúc, chỉ số khuông trùng với hệ thống, chọn số 1)
+ System per Page: số hệ thống trên 1 trang là 3. (số khuông nhạc là 3)
+ Measure per System: số ô nhịp trên 1 hệ thống là 3.
Nhấp OK hoặc Enter
Bước 3 : Chọn số chỉ nhịp
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát và nêu nhận xét về số chỉ nhịp của bài
hát, rồi mới hướng dẫn cách chọn số chỉ nhịp:
17

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Vào menu chọn Measures \ Time Signature → cửa sổ

Sau đó chọn số chỉ nhịp cho bản nhạc và đánh số ô nhịp ở From measure: Đánh số
vào 1 ô trắng đầu tiên và đánh số ô nhịp cuối là 8 vào ô sau chữ to hoặc nhấn
chuột trái vào ô có mũi tên bên cạnh và nhấn OK. Tức là chọn từ nhịp…đến ô
nhịp… (From measure…to…). Chọn số chỉ nhịp là .
Bước 4 : Xóa bỏ các nhịp thừa:
Trong bài hát trên ta thấy, có 3 khuông nhạc, trong đó 2 khuông nhạc đầu mỗi
khuông có 3 ô nhịp, nhưng khuông nhạc cuối cùng lại chỉ có 2 mà ở bước 2 sau
khi tạo bản nhạc thì mỗi khuông nhạc đều có 3 ô nhịp vậy nên ta cần xóa bớt 1 ô
nhịp ở khuông nhạc cuối cùng.
Để xóa ô nhịp ta nhấp chuột vào ô nhịp thừa cần xóa, vào Measures/ Delete
measure.
Bước 5 : Chép nốt nhạc (Có hai cách)
+ Cách 1: Vào menu chọn Window \ Palette \ Notes →
thanh công cụ Notes.
- Ghi nốt : nhấp chọn hình nốt trong thanh công cụ rồi nhấp
vào vị trí nốt ấy trên khuông nhạc.
- Xoá nốt ghi sai ta dùng công cụ cục tẩy hoặc bôi đen như bên Word và nhấn phím
delete trên bàn phím hoặc nhấn phím mũi tên xóa như Word.
+ Cách 2: Dùng bàn phím: Phím số 1 là nốt tròn, số 2 là nốt trắng, số 3 nốt đen, số
4 là nốt đơn…. Sau đó làm như cách 1.
Bước 6 : Ghi tên bài nhạc, tên tác giả.
Vào menu Window \ Palette \ Graphic → thanh công cụ.

18

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Kéo và thả chuột trên vùng làm việc

Nhấn chọn T
để viết tên bài
và tên tác giả…
Chọn L chép lời
bài hát

Đánh tên bài hát. Tên
tác giả làm tương tự

Vào menu Text \ Font → cửa sổ Font. Chọn tên Font, kiểu Font, cỡ Font và nhấp
OK.

Chọn phông
nhạc, chữ
tên tác

Chọn

Sau đó gõ tên bài
giả.
cỡ chữ
Bước 7 : Ghi lời
Vào Window \ Palette \ Graphic →công cụ Graphic. Nhấp chọn công cụ,
mũi tên màu hồng hiện ra bên lề trái.

Vào menu Text \ Font → cửa sổ Font. Chọn tên Font, kiểu Font, cỡ Font và
nhấp OK. Nhấp chuột vào ngay thân nốt nhạc cần chép lời. Gõ lời và dùng phím
SpaceBar để di chuyển.
Như vậy với một bài nhạc cụ thể giáo viên đã hướng dẫn cho học sinh nắm
vững thao tác kí âm với các bước thực hiện theo trình tự để tạo nên bản nhạc đó.
b, Đối với dạng bài thực hành
Sau khi đã học sinh đã tìm hiểu và nắm được phần lí thuyết tôi thường tổ chức
công việc thực hành trên lớp theo các mức sau:
Mức 1: Đề nghị học sinh thực hành tại chỗ dưới sự giám sát trực tiếp của giáo
viên để kiểm tra kỹ năng và sự hiểu bài của học sinh.
Sau khi học xong phần lý thuyết về các bước thực hiện, tôi yêu cầu học sinh
thực hành trực tiếp, làm mẫu và nói về các bước thực hiện đó cho cả lớp cùng quan
19

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

sát, đánh giá. Tôi thường chọn bất kì đối tượng học sinh nào đó trong lớp lên thực
hiện, làm như vậy tất cả các em sẽ có tâm lí sẵn sàng được chọn nên sẽ có ý thức tự
giác học và tập trung hơn trong mỗi bài học.
Mức 2: Học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa và giáo viên kiểm tra
kết quả ngay trên máy của học sinh.
Đây là việc làm thường xuyên của tất cả các giáo viên dạy Tin học, đặc biệt là
giáo viên dạy tiểu học. Bởi, để kiểm tra được kỹ năng của học sinh thì giáo viên cần
phải đi đến từng học sinh. Đối tượng học sinh tiểu học đôi lúc chưa thể tự giác học
theo yêu cầu của giáo viên, các em có thể không tự giác thực hành hoặc tự ý làm
hoạt động khác thay vì thực hành cùng bài mẫu của cả lớp. Khi giáo viên kiểm tra
kết quả ngay trên máy tính của học sinh, sẽ phát hiện được những em có năng khiếu
hoặc những em chưa thực sự hiểu bài, chưa thực hiện được các thao tác để có thể
hướng dẫn lại kịp thời cho các em kiến thức của tiết học hôm đó.
Mức 3: Ra các đề bài (tùy vào đối tượng học sinh) để học sinh làm và thực thi
ngay trên máy tính, đề bài mà giáo viên ra có thể là một bản nhạc bất kì trong sách
âm nahcj mà các em được học. Có thể tiến hành theo từng cá nhân học sinh hoặc
theo nhóm. Giáo viên tiến hành kiểm tra tại chỗ trên máy tính.
Yêu cầu đầu tiên là học sinh khi thực hành là phải làm được các bài tập có
trong sách giáo khoa. Khi thực hành các bài tập trong sách giáo khoa thì học sinh
có thể thực hành theo từng cá nhân (nếu 2 học sinh/ máy thì chia thời gian thực
hành để các em có cơ hội tự thực hành riêng). Đối với loại bài tập lớn, có thể cho
học sinh chia nhóm từ 2 - 3 em/ nhóm, khi thực hiện các bài tập lớn đòi hỏi các em
phải linh hoạt khi sử dụng các thao tác, các thao tác kí âm. Sau khi thực hiện xong,
giáo viên cần tiến hành kiểm tra, nhận xét bài kí âm của nhóm tại chỗ. Có thể giới
thiệu bài kí âm của cá nhân, nhóm cho cả lớp cùng xem để khích lệ tinh thần học
tập của các em. Ngoài ra, tôi muốn học sinh có khả năng làm việc nhóm hiệu quả,
nâng cao tính sáng tạo của các em khi thực hành.
Mức 4: Ra một đề tài, yêu cầu học sinh làm theo nhóm.
Giáo viên không quan tâm đến quá trình và cách tiến hành, chỉ quan tâm đến
kết quả công việc của học sinh. Bài thực hành được làm tại lớp sau khi các em thực
hiện xong các yêu cầu của giáo viên, kéo dài trong suốt thời gian học sinh học về
phần mềm Encore. Để thực hiện được mức này, giáo viên cần hướng dẫn cho học
sinh các thao tác như lưu bài nhạc vào tệp của nhóm, mở bài nhạc có sẵn trong tệp.
Tôi chỉ áp dụng mức này với đối tượng học sinh lớp 5, các em đã có ý thức tự giác
học tập, làm việc nhóm rất cao nên khi sử dụng mức này đã giúp các em tự tin, biết
cách làm việc khoa học hơn để phục vụ cho những cấp học sau.
Ngoài ra cuối mỗi tiết dạy tôi cho phép học sinh được nghe lại giai điệu bản
nhạc mà mình tạo ra rồi khuyến khích các em đọc theo hoặc sử dụng bài kí âm làm
20

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

nhạc nền và hát lên giai điệu của bài hát đó, điều này giúp học sinh thư giãn, thoải
mái hơn sau mỗi tiết học và hào hứng hơn để bắt đầu tiết học tiếp theo. Điều đó sẽ
tạo cho học sinh nhất là những em có năng khiếu về âm nhạc thêm hứng thú hơn
với phần mềm.
Đối với những học sinh có năng khiếu về âm nhạc và có hứng thú với phần
mềm, tôi đã hướng dẫn các em tự tìm hiểu thêm về phần mềm qua mạng internet
để phát huy thêm những cái hay, thú vị mà phần mềm mang lại.
IV. Tính mới của giải pháp
Trong quá trình dạy phần mềm tôi đã kết hợp được với giáo viên bộ môn
khác để mang lại hiệu quả hơn khi dạy phần mềm, mặt khác tôi đã hướng dẫn học
sinh ứng dụng google dich trên mạng internet để dịch trong phần mềm từ đó việc
hoc tập của các em dễ dàng thuận tiện hơn và tôi đã cho học sinh được tự do sáng
tạo và trải nghiệm qua việc tự sáng tác ra các bản nhạc mới haytự thể hiện bài hát
mình thích dựa trên nền nhạc đệm là phẩm của mình, từ đó giúp học sinh càng
hăng say, hứng thú hơn với phần mềm.
V. Hiệu quả SKKN
Khi áp dụng đề tài này vào nơi tôi giảng dạy đã đem lại hiệu quả rất tốt. Qua
khảo sát kết quả học tập của học sinh trong trường qua các năm học, kết quả cho
thấy nhiều học sinh đã thành thạo hơn với phần mềm và rất thích học phần mềm
này. Tuy nhiên, do một số học sinh còn hơi chậm và chưa chăm chỉ học tập nên còn
lúng túng khi sử dụng phần mềm. Tổng số học sinh được khảo sát là 50 :
+ Khả năng ghi nhớ lý thuyết
Trước khi sử dụng giải pháp
Sau khi sử dụng giải pháp
Các bước thực hiện
Các bước thực hiện
Đánh giá học sinh
Số lượng
Đạt tỉ lệ
Số lượng
Đạt tỉ lệ
Nắm vững
28
56%
36
72%
Nắm chưa vững
22
44%
14
28%
Chưa nắm được
0
0%
0
0%
+ Kĩ năng thực hành
Trước khi sử dụng giải pháp
Sau khi sử dụng giải pháp
Đánh giá
Thao tác trên phần mềm
Thao tác trên phần mềm
Số lượng
Đạt tỉ lệ
Số lượng
Đạt tỉ lệ
học sinh
Tốt
28
56%
32
64%
Khá
12
24%
15
30%
Trung bình
10
20%
3
6%
Từ bảng kết quả trên cho thấy các biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin
học ở khối lớp 4 và lớp 5 trường Tiểu học Hà Huy Tập đã trình bày ở trên giúp các
em không những nắm vững được kiến thức cơ bản về tin học mà còn giúp các em
21

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

học tập phấn khởi hơn, tiếp thu bài nhanh hơn, mạnh dạn hơn, sáng tạo trong học
tập, say mê hứng thú, yêu thích môn học, biết vận dụng kiến thức tin học vào áp
dụng các lĩnh vực và môn học khác.
Thông qua việc thay đổi cách dạy qua từng tiết học giúp các em thay đổi
không khí, để tiết học diễn ra nhẹ nhàng, đạt được hiệu quả tốt hơn.
Học sinh biết tự xử lí những vấn đề nhỏ trong quá trình sử dụng phần mềm.
Việc nắm được kiến thức lí thuyết và thực hành trên phần mềm Encore 5 của các
em học sinh có cải thiện rõ rệt.
Các em đã biết sử dụng thành thạo phần mềm, giải quyết được các bản nhạc
khó, hiểu được các thuật ngữ trong Encore 5, sáng tạo qua các cuộc thi nhỏ được tổ
chức trong tiết học, các em tự xây dựng cho mình một bản nhạc riêng phù hợp với
bản thân mình hơn.
Được sự động viên, khích lệ của giáo viên, ngoài các kiến thức mà các em
được tìm hiểu về phần mềm Encore trong chương trình học, một số em có năng
khiếu về âm nhạc đã tìm hiểu thêm về phần mềm qua mạng internet để nuôi dưỡng
ước mơ được trở thành ca sĩ, nhạc sĩ thực thụ.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác giảng dạy và học tập môn Tin
học của học sinh trường Tiểu học Hà Huy Tập đã cho thấy: Việc đưa môn Tin học
vào giảng dạy trong trường Tiểu học là rất cần thiết. Để học sinh học tốt môn Tin
học thì điều đầu tiên là phải có cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh được học và thực
hành trực tiếp trên máy vi tính giúp học sinh học tốt và có kĩ năng sử dụng máy
tính thành thạo hơn. Bên cạnh đó, giáo viên phải luôn tìm tòi, tổ chức các hình thức
dạy học tạo sự hứng thú tiếp thu bài cho học sinh; thực sự say sưa với chuyên môn,
tâm huyết với nghề nghiệp; tích cực đào sâu nghiên cứu học hỏi ở đồng nghiệp để
có kinh nghiệm dạy hiệu quả hơn nữa…
Khi áp dụng các giải pháp trên, những học sinh được học môn Tin học của
trường đã biết sử dụng phần mềm Encore 5. Hẩu hết các em đã sử dụng thành thạo
các công cụ trong phần mềm để tạo ra các bản nhạc theo yêu cầu trong sách giáo
khoa. Các em đã biết tự xử lí khi gặp các vấn đề về thao tác trên phần mềm mà
không cần nhờ sự trợ giúp của giáo viên. Nhiều em có thể linh hoạt sử dụng các
công cụ tạo nốt nhạc, dấu luyến, dấu nối, hóa biểu, lời ca hợp lí, kết hợp với năng
khiếu âm nhạc của mình để sáng tác ra được những bản nhạc hay, sáng tạo, độc đáo.
2. Kiến nghị
Để giúp giáo viên dạy và học sinh học tốt phần mềm Encore 5 trong chương
trình Tin học Tiểu học có hiệu quả tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau:
a) Đối với Nhà trường:
22

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

Cần đầu tư thêm một số cơ sở vật chất như: máy tính, loa, tai nghe,… để giúp
học sinh được trải nghiệm và học tốt hơn đối với những chủ đề: Sử dụng phần mềm
học tập, Sử dụng phần mềm âm nhạc, Sử dụng phần mềm trò chơi…
Tổ chức câu lạc bộ Tin học trong trường, tạo điều kiện tổ chức các cuộc thi về
Tin học để học sinh có điều kiện được tiếp xúc với CNTT nhiều hơn nữa.
b) Đối với Tổ chuyên biệt:
Tổ chuyên môn chuyên biệt tin học tiểu học hoạt động nhiều hơn nữa, tăng
cường công tác thao giảng, dự giờ của các thành viên trong tổ để đúc kết kinh
nghiệm trong quá trình giảng dạy.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân, kính mong sự đóng góp ý
kiến của Ban lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp để bổ sung cho bài viết được hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đray sáp, ngày 15 tháng 4 năm 2019.
Người viết

Trần Thị Lan

23

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM

………………………………....
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM

……………………………..

24

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5 tại trường Tiểu học Hà Huy Tập

TÀI LIỆU THAM KHẢO
S
TT

TÊN TÀI LIỆU
TÁC GIẢ
1 Sách giáo khoa Cùng học tin
Nhà xuất bản giáo dục
1 học lớp 4,5.
2
Sách giáo khoa Luyện tập
Nhà xuất bản giáo dục
2 tin học lớp 4,5.
3
Bài tập Tin học lớp 5
Lê Thị Hồng Loan – NXBVHTT – 2009
3
4 Tài liệu tham khảo học tập
Huỳnh Kim Sen – NXBGD – 2010
4 Tin học.
http://www.violet.vn
5
http://www.tailieu.vn
Các website có liên quan
5
http://wwwsachhoctro.com.vn

25

Người thực hiện: Trần Thị Lan – Trường Tiểu học Hà Huy Tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×