Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4

Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong xã hội hiện nay, tuy có nhiều phương tiện đánh chữ, in ấn hiện đại,
nhưng từ xưa cha ông ta đã có câu “ Nét chữ - Nết người” những câu nói ấy vẫn còn
nguyên giá trị. Bởi viết chữ cẩn thận, viết đúng, viết đẹp không chỉ thể hiện được
đức tính cẩn thận, óc thẩm mĩ của người viết mà còn thể hiện thái độ yêu quý tiếng
Việt, chữ viết của tiếng Việt, tôn trọng bản thân và tôn trọng người đọc.
Chính vì vậy, trong chương trình Tiểu học, phân môn Chính tả (thuộc môn
Tiếng Việt) có vị trí rất quan trọng. Bởi vì, giai đoạn Tiểu học là giai đoạn then chốt
trong quá trình hình thành kỹ năng viết chính tả và góp phần hoàn thiện nhân cách
học sinh. Tuy nhiên, trong một đất nước thống nhất, cùng chung một ngôn ngữ thì
bao giờ cũng có nhiều phương ngôn khác nhau với những cách phát âm khác nhau
dựa trên một cơ sở chính tả chung. Điều này dẫn đến những lỗi chính tả đặc trưng
cho từng khu vực.
Trong những năm vừa qua chất lượng dạy học phân môn chính tả ở trường Tiểu
học Y Ngông đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Phong trào viết chữ đẹp được đa số
học sinh tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, đối tượng học sinh là chủ yếu con em đồng

bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ chưa thực sự quan tâm đến việc
học tập của các em. Trong giao tiếp các em chủ yếu nói bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ,
tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. Vì vậy việc nắm bắt luật viết chính tả còn những hạn
chế nhất định dẫn đến các em thường viết sai chính tả. Vậy làm thế nào tiếp tục nâng
cao chất lượng dạy học môn chính tả trong nhà trường đó là lý do tôi chọn đề tài. “
Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4.”
2. Mục đích nghiên cứu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghiên cứu, lựa chọn một số biện pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học phân môn chính tả lớp 4.
Thông qua khảo sát chất lượng thực trạng đầu năm học của học sinh khối lớp 4
tại đơn vị để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp giúp học
sinh nắm vững kỹ năng viết đúng chính tả; và hạn chế tối đa lỗi chính tả mà các em
thường mắc phải. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học của của nhà trường.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lí luận của vấn đề
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng, khóa XI “Về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
đã nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng,
Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi
trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”. Đây là quan điểm
được đặt ở vị trí đầu tiên trong 7 quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, thể hiện tinh thần nhất quán của Đảng ta là xác định Giáo dục và Đào
tạo không chỉ là quốc sách hàng đầu, mà còn là một trong những kế sách được ưu
tiên đi trước tạo tiền đề, động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển.
Phân môn chính tả đóng một vai trò rất quan trọng trong việc học tiếng Việt
nói chung và các môn học khác nói riêng. Giúp học sinh hình thành năng lực và thói
quen viết đúng chính tả, nói và viết đúng tiếng Việt. Ngoài ra, còn rèn cho học sinh
một số phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mỹ, bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu
quý tiếng Việt và chữ viết của tiếng Việt.


Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Phòng giáo dục cũng như lãnh đạo nhà
trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số. Đội
ngũ giáo viên nhận thức được tầm quan trọng dạy tiếng Việt cho học sinh. Vì vậy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chất lượng dạy học môn tiếng Việt nói chung và phân môn chính tả nói riêng được
nâng dần lên trong nhà trường. Tuy nhiên, cha mẹ các em chưa thực sự quan tâm đến
việc học tập của con em mình; một số em thường hay nghỉ học để phụ giúp gia đình
đi học chưa chuyên cần. Môn tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai cho nên khi các em viết
chính tả vẫn còn hạn chế. Dẫn đến chất lượng dạy học của lớp nói riêng và chất
lượng của đơn vị nói chung. Đó chính là nguyên nhân các em viết chưa tốt trong
phân môn chính tả.
Để giúp các em khắc phục những lỗi chính tả đó đòi hỏi giáo viên cần phải tìm
tòi để đưa ra những giải pháp, biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học
sinh ; giúp cho các em khắc phục được những lỗi chính tả thường gặp
2. Thực trạng vấn đề
Trường tiểu học Y Ngông đóng trên địa bàn xã Dur Kmăl là trường học vùng sâu,
xùng xa có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Đa số các em là con em đồng bào
dân tộc thiểu số chiếm 98%. Học sinh khối lớp 4 của trường những năm trước đã
nắm được những kiến thức kĩ năng cơ bản của môn học. Tuy nhiên, trong việc học
phân môn chính tả các em ngày càng có những bước chuyển biến tiến bộ rõ rệt như
một số phong trào hội thi viết chữ đẹp các cấp.
Việc khắc phục những hạn chế viết chính tả của các em những năm trước đây, hầu
hết các thầy cô giáo đã làm và đạt được những kết quả khá tốt. Một số giáo viên đã
áp dụng đưa ra được một số giải pháp, biện pháp mang lại hiệu quả cao trong công
tác dạy học. Đa số các em có thức vươn lên trong học tập ngày càng cao bởi các em
yêu thích môn học và tự rèn luyện chữ viết cho bản thân. Bên cạnh đó một số biện
pháp, giải pháp chưa phù hợp với đối tượng học sinh. Kĩ năng viết chính tả của các
em vẫn còn những hạn chế nhất định.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối tượng học sinh không đồng đều ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy học,
cũng như việc áp dụng một số phương pháp hình thức tổ chức dạy học rèn chữ viết
cho các em đạt kết quả chưa cao. Môi trường giao tiếp của các em chủ yếu là tiếng
mẹ đẻ, vì vậy kĩ năng nói và viết tiếng Việt còn hạn chế. Đa số học sinh là con em
đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; đi học chưa chuyên cần. Cha mẹ
các em chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Tiếng Việt là ngôn
ngữ thứ hai, môi trường giao tiếp tiếng Việt của các em còn nhiều hạn chế sẽ ảnh
hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy học. Khi viết bài các em còn
mắc những lỗi chính tả nhiều như viết còn thiếu dấu thanh, viết sai chính tả chưa
nắm được qui tắc viết chính tả; hoặc viết sai danh từ riêng, danh từ chung. Chính vì
điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của khối lớp nói riêng và của
đơn vị nói chung. Cụ thể là chất lượng khảo sát đầu năm của lớp 4C- năm học:
2016- 2017 và lớp 4A- năm học: 2017- 2018 như sau:
Năm học

Lớp TS

Lỗi thường mắc

SL TL

HS

2016-2017

2017-2018

4C

4A

20

21

Sót dấu, sai dấu thanh

20 100

Sai phụ âm đầu, âm cuối

20 100

Không viết hoa danh từ riêng, danh từ chung

20 100

Sót dấu, sai dấu thanh

19 90,5

Sai phụ âm đầu, âm cuối

19 90,5

Không viết hoa danh từ riêng, danh từ chung

19 90,5

Từ thực trạng trên để tiếp tục phát huy ưu điểm và giúp học sinh khắc phục hạn
chế khi viết chính tả. Đòi hỏi người giáo viên cần phải tìm được những giải pháp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp đó là biện pháp rèn viết đúng dấu thanh,
rèn ghi nhớ một số quy tắc viết chính tả... để khắc phục những loại lỗi chính tả.
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn chính tả lớp 4 trong nhà trường.
3. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
3.1. Phân các loại lỗi học sinh thường mắc phải
Trong dạy học phân môn chính tả việc phân ra các loại lỗi mà học sinh thường
mắc phải. Nhằm mục đích giúp cho người giáo viên lập kế hoạch dạy học phù hợp
với đối tượng học sinh. Tìm ra giải pháp biện pháp giúp cho các em rèn viết đúng
chính tả, hiểu rõ một số từ ngữ phổ thông tiếng Việt...Giúp cho các em thấy được lỗi
sai của mình để tự biết cách điều chỉnh lỗi sai trong khi viết.
Việc nâng cao chất lượng trong phân môn chính tả đối với đối tượng học sinh
trong lớp. Nhằm phát huy những mặt đã đạt được từ năm học trước, đồng thời khắc
phục những hạn chế về việc học thực tiễn của các em trong lớp. Người giáo viên cần
phải trao đổi ngay những tuần đầu tiên của năm học với giáo viên chủ nhiệm năm
học trước. Tìm hiểu những thông tin cơ bản về từng em mà giáo viên trước phản hồi
để làm căn cứ cho năm học tiếp theo. Từ thực tế trên giáo viên đã tiến hành khảo sát
phân loại các lỗi sai mà học sinh thường mắc phải. Để xây dựng kế hoạch dạy học
sao cho phù hợp với từng loại lỗi các em thường mắc phải và đưa ra biện pháp giảng
dạy tốt nhất. Thống kê cụ thể một số lỗi cơ bản mà học sinh thường mắc của lớp 4C
năm học 2016- 2017 và lớp 4A trường Tiểu học Y Ngông năm học 2017- 2018.
Thông qua khảo sát giáo viên lựa chọn những phương pháp phù hợp nhất để giúp
học sinh khắc phục những lỗi viết hàng ngày của các em.
Qua việc khảo sát giáo viên đã nắm được một số lỗi sai cơ bản đối với học sinh
dân tộc thiểu số đó là: Sai chủ yếu về viết thiếu dấu thanh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ: Nghe viết bài “ Khuất phục tên cướp biển” sau khi học sinh viết xong
câu văn “ Trông bac sĩ luc nay vơi ga kia thât khac nhau môt trơi môt vưc” kết quả
viết thiếu dấu thanh rất là nhiều hầu hết cả lớp viết thiếu dấu thanh. Đó chính là lỗi
viết sai nhiều nhất đối với học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài ra các em còn viết sai lỗi
viết chính tả như viết sai phụ âm đầu, âm cuối.
Ví dụ: Nghe viết bài “ Thắng biển” học sinh viết các câu văn “ Dó đã bắc đầu
mạnh. Dó lên, nước biển càng rữ.”
Hoặc khi viết còn viết sai danh từ riêng, danh từ chung như khi viết tên riêng
của một số địa danh, tên riêng của một số anh hùng các em thường không viết hoa.
Nguyên nhân các em thường mắc về lỗi viết thiếu dấu thanh là do các em còn mang
âm hưởng chữ viết tiếng Ê- đê viết không có dấu. Cách phát âm thiếu dấu thanh dẫn
đến người nghe hiểu sai về từ ngữ tiếng Việt. Trong khi viết bài các em còn chưa
hiểu một số từ ngữ phổ thông; chưa nắm được một số qui tắc viết chính tả hoặc chưa
nắm được thế nào là danh từ riêng và thế nào là danh từ chung. Do đó dẫn đến khi
viết bài các em còn mắc lỗi chính tả.
Từ kết quả khảo sát và phân loại đối tượng học sinh vào từng nhóm của những
loại lỗi để xây dựng một kế hoạch dạy học cho từng tiết học phù hợp với khả năng
tiếp thu của các em. Giáo viên cần tiến hành xây dựng kế hoạch giúp học sinh rèn
viết chính tả qua những tiết học chính khóa, tiết luyện tiếng Việt và những buổi phụ
đạo học sinh khó khăn về học tập. Nhằm tìm ra biện pháp dạy học cho phù hợp với
đối tượng học sinh đạt hiệu quả cao. Trong khi khi xây dựng kế hoạch dạy học cho
phù hợp với nội dung chương trình. Thì việc đầu tiên cần khắc phục những loại lỗi
mà các em thường mắc lỗi nhiều nhất, để giúp các em có kĩ năng viết chính xác tốt
hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy phải làm thế nào trong công tác dạy học nhằm nâng cao hiệu quả chất
lượng dạy học đồng thời hạn chế những lỗi mà các em thường mắc phải. Đó cũng
chính là nỗi trăn trở của rất nhiều giáo viên hiện nay. Vì thế, việc lựa chọn nội dung
và phương pháp dạy học góp phần rất lớn trong việc hướng dẫn các em rèn viết đúng
chính tả. Trong mỗi phương pháp dạy học đều phát huy tính tích cực, chủ động của
học sinh. Người giáo viên cần phải biết lựa chọn sao cho phù hợp với từng loại bài,
dạng bài sao cho phù hợp. Không nên chỉ lạm dụng một phương pháp hình thức tổ
chức dạy học. Cần phải xác định được mục tiêu cần đạt theo Chuẩn kiến thức kĩ
năng của bài dạy trong môn chính tả.
3.2. Hướng dẫn học sinh viết đúng chính tả
3.2.1. Giúp học sinh nắm vững qui tắc viết chính tả
Việc nắm được qui tắc viết chính tả của học sinh trong quá trình học tập là rất
cần thiết. Bởi vì nếu có nắm được qui tắc viết chính tả sẽ giúp cho các em hạn chế
rất nhiều lỗi viết sai trong chính tả. Còn ngược lại khi các em chưa nắm bắt được qui
tắc viết chính tả sẽ dẫn đến khi viết các em sẽ rất lúng túng viết chậm, viết sai nhiều
lỗi chính tả.
Hướng dẫn các em nắm được quy tắc viết chính tả trong môn học là rất quan
trọng. Bước đầu hình thành cho các em những kĩ năng cơ bản khi viết bài. Có nắm
được quy tắc viết chính tả thì mới giúp cho các em hạn chế những lỗi sai mà các em
thường mắc phải. Trong dạy học người giáo viên phải kết hợp lồng ghép giúp đỡ các
em nhớ được quy tắc viết giữa các phụ âm đầu thường kết hợp với những âm nào để
tạo thành tiếng. Nếu chưa nắm vững quy tắc chính tả cũng là một trong những
nguyên nhân cơ bản dẫn đến viết sai chính tả. Trong khối lớp 4 các em mắc lỗi chủ
yếu là do chưa nắm vững quy tắc viết các con chữ thường gặp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để giúp cho các em viết đúng chính tả là cả một quá trình lâu dài. Thông
thường các em đọc như thế nào thì viết như thế đó. Vậy làm cách nào để cho các em
viết đúng. Trước hết giáo viên cần giúp cho các em nắm được qui tắc viết chính tả.
Trong tiếng việt vốn từ ngữ rất đa dạng và phong phú, bởi vậy nếu chỉ cần viết
sai phụ âm đầu thì nghĩa của từ đó làm cho người đọc cũng rất khó hiểu. Vì thế việc
rèn viết đúng là một việc làm của người giáo viên ai cũng mong đợi điều đó. Tuy
nhiên trong thực tế đối với việc rèn viết đúng chính tả cho học sinh đồng bào dân tộc
thiểu số. Giáo viên cần phải lựa chọn những biện pháp tối ưu nhất có thể giúp học
sinh khắc phục những lỗi mà các em thường mắc phải như viết lẫn lộn âm đầu và âm
cuối..
Nguyên nhân các em chưa nắm chắc qui tắc viết chính tả bởi vì có một số âm
đầu đọc thì giống nhau, nhưng khi viết kết hợp với âm khác thì cách viết lại khác
nhau. Đối với học sinh dân tộc thiểu số việc điền sai âm l và âm n chỉ chiếm một số
ít. Khi các em viết bài thường hay lẫn lộn giữa âm c với âm k, vì thế mà dẫn đến viết
sai. Trường hợp này giáo viên cần đưa ra những tiếng có phụ âm c luôn đi với âm
nào hoặc những tiếng có phụ âm k thường đi kèm với âm nào để học sinh dễ dàng
nhận biết quy tắc và cách viết của hai con chữ này.
o, ô, ơ
Âm c

a , ă, â

Âm k

ê, i

u.ư
Từ sơ đồ trên các em sẽ nhận biết được rõ hơn về âm k chỉ đi kèm với âm ê, i ;
còn âm c có thể đi kèm với các con chữ o, ô, ơ, a, ă, â, u, ư. Quy tắc viết âm ngh
ghép với âm ng đơn thường đi với các con chữ nào. Đứng trước nguyên âm i, e, ê, iê
được ghi bằng ngh ; đứng trước các nguyên âm o, ô, ơ, a, u, ư được ghi bằng ng.
Ví dụ : nghỉ – nghe - nghệ - nghiêng... ; ngô, ngỡ, nga, ngủ...
Quy tắc viết d, gi phụ âm (dờ ) có thể được viết bằng d, gi. Viết bằng hình thức
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nào là căn cứ vào nghĩa của chúng chứ không có căn cứ ngữ âm học. Muốn viết
đúng chính tả trường hợp này học sinh cần nhớ và cách viết tương ứng.
Ví dụ: da dẻ - gia giẻ ; gia đình – da đình...
.hoặc âm d với âm gi như da dẻ - gia giẻ; gia đình – da đình ...
Vì vậy, trong các tiết chính tả, giáo viên cần hướng dẫn giúp các em củng cố
lại những quy tắc chính tả nói chung, và chú trọng các quy tắc chính tả dễ nhớ nhất
để giúp các em nắm vững quy tắc một cách dễ dàng.
Hình thức tổ chức trò chơi cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ghi nhớ
các phụ âm đầu âm cuối hoặc vần. Trò chơi nhằm kích thích sự linh hoạt trong học
tập; ngoài ra còn tạo cho các em cảm giác học tập không bị nhàm chán; không bị gò
bó. Trò chơi sẽ giúp cho các em có ý thức tinh thần cao trong tập thể; biết hỗ trợ trao
đổi gúp đỡ lần nhau trong học tập, các em sẽ tự tin mạnh dạn hơn trong giao tiếp.
Vậy trò chơi như thế nào để giúp cho các em hạn chế những lỗi viết sai trong chính
tả là điều rất cần thiết. Người giáo viên cần phải tìm tòi, lựa chọn hình thức chơi sao
cho phù hợp với tiết dạy; nhất là đối với bài viết mà các em cần phải viết trong tiết
học đó. Giáo viên chuẩn bị một số câu văn có rất nhiều tiếng từ cần phải viết dấu
thanh hoặc một số câu văn cần phải điền một số phụ âm đầu, âm cuối hoặc vần.
Ví dụ: Điền vào chỗ trống ên hay ênh ? Vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tập 2
Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh
M…..mông song biển, l……đ…..mạn thuyền.
Sớm chiều, nước xuống triều l…..
Cựa thân từ thuở mới l….chín mười.
TỐ HỮU
Hình thức chơi: Chia thành các nhóm mỗi nhóm số lượng học sinh bằng
nhau. Giáo viên đưa ra luật chơi, cách chơi cụ thể để cho các em nắm được sau đó
mới tiến hành chơi,. Khi chơi thi đua giữa các nhóm, nhóm nào chơi nhanh và điền
đúng là nhóm đó thắng cuộc. Sau mỗi cuộc chơi cần đánh giá kết quả chơi và những
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hạn chế trong trò chơi để cho các em khắc phục sau mỗi lần chơi khác. Yêu cầu học
sinh đọc lại câu văn hoặc khổ thơ sau khi đã điền để giúp cho các em hiểu nghĩa trọn
vẹn của câu văn, khổ thơ.
Trò chơi không những chỉ đem lại cho các em một cách chơi thích thú mà còn
giúp cho các em nắm vững cách viết tiếng từ ngữ phổ thông chính xác. Thông qua
trò chơi còn bồi dưỡng cho các em một kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phán đoán, hình
thành cho các em óc tò mò linh hoạt sáng tạo, có được sự tự tin trong học tập.
Việc củng cố các quy tắc chính tả được tiến hành theo nhiều hình thức khác
nhau. Như (kiểm tra bài cũ, qua các bài tập âm vần trong sách giáo khoa; trong các
tiết ôn luyện chính tả...), và phải được củng cố thường xuyên. Bên cạnh đó, đối với
những học sinh có khả năng ghi nhớ thấp. Cần khuyến khích các em ghi vào sổ tay
các quy tắc chính tả, lỗi chính tả các em thường mắc phải và cách sửa lỗi. Khi các
em đã nhớ các qui tắc viết chính tả thì khi viết bài sẽ hạn chế việc mắc lỗi. Từ đó
các em cảm thấy tự tin hơn khi viết một bài viết.
3.2.2. Giúp học sinh hiểu nghĩa một số từ ngữ tiếng Việt
Nghĩa của từ tiếng Việt rất đa dạng và phong phú khi dùng một số từ ngữ đứng
trong một câu văn thì nghĩa của từ cũng hoàn toán khác nhau. Chính vì thế việc giúp
cho học sinh hiểu được nghĩa của từ là rất quan trọng. Bởi nếu có hiểu được nghĩa
của từ thì khi viết một số từ ngữ, câu văn mới đem lại cảm xúc cho người đọc người
nghe hiểu được trọn vẹn ý của câu văn muốn nói về vấn đề gì. Còn nếu không hiểu
được từ ngữ sẽ dẫn đến viết sai chính tả làm cho người đọc, người nghe sẽ không
hiểu được ý trọn vẹn của câu văn.
Nguyên nhân các em viết sai chính tả là do các em chưa hiểu hết nghĩa của từ
tiếng Việt. Ở nhà các em thường gọi tên một số sự vật, đồ vật bằng tiếng mẹ đẻ; khi
đến lớp học tiếng Việt một số tên gọi đồ vật, sự vật khác hẳn hoàn toàn với tên gọi
hằng ngày của các em. Do đó khi các em học tập trên lớp có rất nhiều từ ngữ các em
khó hiểu hoặc hiểu nghĩa của từ bị sai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ: Một số từ tên gọi một số đồ vật thông dụng tiếng Việt phổ thông như cái
bàn, con dao, cái bút, quyển vở…nhưng tiếng dân tộc Ê-đê lại gọi các đồ vật này là
jhưng, Dhong, Giê Cih, HDruôm Hră…
Trong trường hợp này giáo viên cần giúp đỡ các em hiểu nghĩa của từ phổ thông
bằng cách cho các em quan sát đồ vật thật, hoặc mô hình tranh ảnh. Hướng dẫn cách
so sánh từ ngữ phổ thông tên gọi các sự vật đó với từ ngữ địa phương của các em
thường gọi ở nhà giống và khác nhau ở điểm nào ? Để các em hiểu rõ sự vật đó Khi
các em quan sát sự vật đó thì mới giúp cho các em hiểu được nghĩa của từ.
Người giáo viên cần giúp cho các em hiểu một số từ ngữ và giải thích rõ cho các
em thấy được việc viết đúng chính tả sẽ làm cho văn bản viết có giá trị. Còn nếu viết
sai chính tả thì văn bản viết sẽ hiểu theo một cách khác và không còn giá trị.
Ví dụ: “ Cây bàn ở sân trường luôn tươi tốt quanh năm”. Khi đọc câu văn thì ta
cảm thấy câu văn rất lủng củng không hiểu vấn đề gì. Bởi thế việc viết đúng âm
cuối sẽ làm cho người đọc sẽ hiểu được câu văn trọn ý như “ Cây bàng ở sân trường
em luôn tươi tốt quanh năm” hay vần ang các em thường viết thành vần an…
Nghe và viết đúng là cả một quá trình rèn luyện không những chỉ dừng lại một
số biện pháp nhất định. Mà cần phải sử dụng linh hoạt nhiều hình thức tổ chức dạy
học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong quá trình dạy học. Vì thế cần phải
giúp đỡ cho các em hiểu nghĩa từ tiếng Việt không chỉ ở phân môn Chính tả mà cần
phải kết hợp giải nghĩa từ trong phân môn Luyện từ và câu.
Khi các em hiểu và nắm được từ ngữ tiếng Việt thì sẽ giúp cho các em khi viết
chính tả sẽ hạn chế được những lỗi viết sai của mình. Qua đó hình thành cho các em
hiểu nghĩa vốn từ ngữ tiếng Việt phổ thông; giúp cho các em tự tin trong giao tiếp
với mọi người xung quanh. Các em biết yêu quí vốn từ ngữ tiếng Việt
3.2.3. Giúp học sinh rèn viết đúng dấu thanh
Rèn viết đúng dấu thanh cho học sinh dân tộc thiểu số không những chỉ để hiểu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rõ từ ngữ tiếng Việt, mà còn giúp cho các em có kỹ năng đọc viết tiếng Việt tốt hơn.
Khi học sinh đã biết tự sửa những lỗi sai mà mình thường mắc phải. Thì sẽ giúp cho
các em không những học tốt môn chính tả nói chung và các môn học khác nói riêng.
Đối với môn Chính tả thường thì các em phát âm như thế nào thì viết như
vậy .Hầu hết các em bị ảnh hưởng do ảnh hưởng của cách phát âm tiếng địa phương,
tiếng dân tộc thiểu số; dẫn đến khi viết còn mắc lỗi chính tả nhiều. Việc đọc và viết
tiếng Việt là rất khó khăn đối với các em, cho nên các em thường đọc và phát âm sai
dấu thanh là chủ yếu. Đa số các em khi viết bài không viết dấu thanh vào những
tiếng có dấu thanh và ngược lại những tiếng có dấu thanh thì các em lại viết dấu
thanh vào, dẫn đến việc hiểu nghĩa của từ là chưa chính xác.
Trong công tác dạy học không những học sinh đọc đúng tiếng Việt mà còn
phải đòi hỏi đọc chuẩn xác tiếng từ ngữ phổ thông. Biện pháp rèn viết dấu thanh
trước phải rèn cho các em kĩ năng đọc đúng tiếng Việt thông qua dạy học chủ yếu ở
phân môn tập đọc và ngoài ra ở các môn học khác.
Ví dụ: Học môn Tập Đọc bài “ Hoa học trò” sách tiếng Việt 4 tập 2
Học sinh đọc câu: “Câu chăm lo học hanh, rồi lâu cũng quên mất mau la
phượng” Khi các em đọc một câu văn này bị thiếu dấu thanh rất nhiều dẫn đến người
nghe hiểu nghĩa của câu cũng khác đi hoàn toàn. Có rất nhiều em đọc thiếu dấu
thanh. Trong trường hợp này người giáo viên cần hướng dẫn các em luyện đọc
những tiếng từ mà các em đọc còn thiếu dấu thanh nhiều lần, qua bước luyện đọc cá
nhân lần một. Tuy nhiên tùy theo từng đối tượng học sinh, người giáo viên không
nhất thiết cần phải luyện đọc cho các em chỉ ở bước này, mà cần phải linh hoạt
hướng dẫn các em luyện đọc tất cả ở những bước tiếp theo. Tuy nhiên, việc hướng
dẫn luyện đọc đúng dấu thanh là một quá trình dàn trải lâu dài, xuyên suốt quá trình
học tập của các em. Vì thế người giáo viên cần phải lựa chọn, cần phải luyện đọc
phát âm tiếng từ nào trước. Trường hợp một số em khó phát âm giáo viên có thể gọi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

một số em đọc mẫu, đọc chuẩn xác trước, sau đó những em khác nghe và phát âm
theo. Ngoài ra giáo viên cũng có thể đọc mẫu phát ân chuẩn xác để các em đọc theo.
Phân môn Tập đọc trong tiếng Việt đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
việc rèn luyện đọc đúng phát âm chính xác. Từ môn học này sẽ góp phần trong việc
học phân môn Chính tả đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên trong việc dạy học môn
Chính Tả điều quan trọng trước khi viết bài giáo viên cũng cần phải luyện đọc cho
các em đọc một số từ ngữ khó đọc nhất là một số từ ngữ có dấu thanh mà các em
thường đọc sai.
Ví dụ: Khi dạy bài chính tả nghe viết“ Sầu riêng” (Sách tiếng việt lớp 4 tập 2)
Có những em thường viết lẫn lộn dấu thanh sau đây:
Tưng chum (từng chùm); Vai nhuy (vài nhụy)
Sâu riềng (sầu riêng); Lung lăng (lủng lẳng)
Giáo viên cần giúp cho các em so sánh từ ngữ có dấu thanh và từ ngữ không
có dấu thanh giống nhau và khác nhau ở điểm nào ? Khi các em đọc hai từ ngữ này
thì cách đọc có giống nhau hay là khác nhau ? Cách hiểu nghĩa từ có giống nhau và
khác nhau hay không ? Nêu câu hỏi cho một số tiếng từ các em thường viết thiếu
dấu thanh chẳng hạn “tưng chum” muốn viết thành “từng chùm” chúng ta thêm dấu
thanh gì ? hoặc từ “lung lăng” muốn viết thành “lủng lẳng” chúng ta thêm dấu thanh
gì ? Khi học sinh trả lời được chính xác là cần phải điền dấu thanh gì tức là các em
đã nắm được mối quan hệ giữa ngôn ngữ và chữ viết.
Việc dạy và học khắc phục những lỗi dấu thanh đạt hiệu quả cao nhất, yêu cầu
quan trọng đặt ra là việc đọc mẫu của giáo viên phải chuẩn xác phát âm rõ tiếng,
đúng chuẩn tốc độ đọc phải phù hợp với tốc độ viết của học sinh. Đồng thời chú ý
luyện sửa phát âm đúng chuẩn, nhiều lần cho các em một số từ ngữ thường đọc thiếu
dấu thanh….bằng nhiều hình thức khác nhau. Ghi nhớ mối liên hệ giữa âm thanh
ngôn ngữ và ký hiệu chữ viết cho học sinh để phân biệt các dấu thanh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong trường hợp học sinh viết sai dấu thanh hỏi và thanh ngã đối với học sinh
là rất phức tạp. Do đó giáo viên phải kiên trì từng bước hướng dẫn các em đọc đúng
chuẩn xác một số từ ngữ có dấu thanh thường đi kèm với nhau như: Học sinh viết sai
dấu thanh hỏi và thanh ngã đối với học sinh là rất phức tạp. Do đó giáo viên phải
kiên trì từng bước hướng dẫn các em đọc đúng chuẩn xác một số từ ngữ có dấu
thanh thường đi kèm với nhau như:
Tiếng có dấu hỏi đi với tiếng có dấu hỏi: đủng đỉnh, bủn rủn, lẩn thẩn, lỏng
lẻo…
Tiếng có dấu sắc đi với tiếng có dấu hỏi : sáng sủa, rẻ rúng, hối hả…
Tiếng có dấu huyền đi với tiếng có dấu ngã : mỡ màng, não nùng, dễ ràng…
Tiếng có dấu ngã đi với tiếng có dấu ngã : lõm bõm, lõa xõa, lẵng nhẵng…
Tiếng có dấu nặng đi với tiếng có dấu ngã: nũng nịu, thõng thẹo, rộng rãi..
Tuy nhiên biện pháp này cần phải được rèn luyện thường xuyên để giúp cho các
em ghi nhớ cách viết chính tả đối với những tiếng có dấu thanh này. Ngoài ra cần
hướng dẫn học sinh cách luyện viết tiếng từ và cách so sánh giữa tiếng viết đúng dấu
thanh, và tiếng viết thiếu dấu thanh để giúp cho các em hiểu nghĩa của chúng.
Ngoài việc học sinh viết những bài chính tả trong sách giáo khoa và làm các bài
tập phân biệt dấu thanh có thể giáo viên cho học sinh viết thêm một số bài sưu tầm
vào phiếu học tập để các em tự điền dấu.
Ví dụ : em hãy điền dấu thanh gì vào những chữ in nghiêng dưới đây ?
“ Cơn tức giận của tên cướp dư dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm
chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dong dạc và qua quyết .” ( Trích SGK lớp 4 tập 2)
Việc kết hợp rèn đọc, viết chính xác dấu thanh và thực hành làm các dạng bài
tập điền dấu thanh, sẽ giúp cho các em khi viết chính tả sẽ hạn chế được những lỗi
viết thiếu dấu thanh. Hình thành cho các em kĩ năng viết đầy đủ dấu thanh ngoài ra
khi đọc bài viết dẫn đến người nghe sẽ hiểu trọn vẹn văn bản cần nói đến vấn đề gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để hạn chế những lỗi viết thiếu dấu thanh người giáo viên chủ nhiệm cần rèn
luyện đọc cho các em và đồng thời giúp cho các em cách ghi nhớ dấu thanh qua việc
luyện viết một số tiếng từ khó… là chủ yếu. Bên cạnh đó cần phải phối kết hợp với
các giáo viên bộ môn khác để giúp đỡ các em đọc đúng dấu thanh. Việc làm này
ngay từ đầu năm học giáo viên chủ nhiệm cần phải nắm bắt từng đối tượng học sinh
để trao đổi với giáo viên bộ môn khác biết về khả năng đọc của từng em. Từ đó giáo
viên bộ môn khác sẽ có cơ sở biện pháp giúp đỡ.
3.2.4. Rèn viết hoa đầu câu, danh từ riêng, danh từ chung.
Viết đúng danh từ riêng, danh từ chung hình thành cho các em thói quen khi
viết tên riêng không những cho bản thân và cả cho những người khác. Ngoài ra giúp
cho các em nắm được một số kiến thức cơ bản về một số địa danh trong nước và trên
thế giới.
Việc học sinh bị mắc lỗi khi viết hoa đầu câu do các em chưa nắm vững cấu tạo
câu văn. Hoặc chỉ viết theo quán tính chưa nghe kĩ thầy cô đọc kết thúc sau mỗi câu
văn; chưa nắm được thành phần của câu văn dẫn đến các em thường mắc những lỗi
này. Chính vì vậy dẫn đến các em thường không viết hoa đầu câu. Để khắc phục
những lỗi hạn chế này người giáo viên cần hướng dẫn giúp đỡ các em hiểu rõ thành
phần của câu văn hoặc cách diễn đạt ý trọn vẹn của câu văn. Sâu mỗi câu văn các em
cần phải viết dấu chấm và bắt đầu viết chữ cái đầu tiên cần phải viết hoa.
Nguyên nhân các em thường viết sai là do các em chua nắm và phân biệt được
đâu là danh từ riêng, danh từ chung hầu hết chữ viết của tiếng Ê- đê là không có dấu
thanh. Hoặc một số em kĩ năng viết chữ hoa còn hạn chế nên các em nghĩ rằng miễn
làm sao viết được tên là được. Các em chưa nhận rõ tầm quan trọng của danh từ
riêng và danh từ chung. Chính vì điều này giáo viên cần giải thích cho các em hiểu
danh từ riêng, danh từ chung luôn luôn cần phải viết hoa.
Ví dụ : Nghe viết bài : “ Họa sĩ Tô Ngọc Vân ” Sách tiếng Việt 4 tập 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Tô Ngọc Vân là một nghệ sĩ tài hoa. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mĩ
thuật Đông Dương năm 1931 và sớm nổi danh từ trước Cách mạng tháng Tám với
các bức tranh Ánh mặt trời. Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen...Nước nhà
độc lập, ông hăng hái tham gia công tác cách mạng bằng tài năng hội họa của mình.
Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ông đi cùng bộ đội, dân công hóa tuyến, vẽ
nhiều tranh và kí họa về họ. Đáng tiếc, chỉ trước ngày chiến thắng gần một tháng,
người nghệ sĩ tài năng đã ngã xuống khi chưa đầy 50 tuổi. ”
Em hãy tìm những từ ngữ trong đoạn viết có chữ in hoa ; một số em tìm và nêu
một số từ: Tô Ngọc Vân, Đông Dương, Điện Biên Phủ. Vì sao những từ ngữ đó lại
được in hoa ? Giáo viên cần khắc sâu kiến thức cho các em nhớ khi viết những danh
từ này chúng ta cần phải lưu ý và phải viết hoa.
Hiệu quả của việc nắm được danh từ riêng và danh từ chung trong từ ngữ
tiếng Việt là điều cần thiết. Hình thành cho các em kĩ năng, thói quen khi viết bài
không mắc phải lỗi viết hoa tùy tiện. Hoặc khi gặp những danh từ riêng, danh từ
chung các em cần phải viết hoa. Từ đó hạn chế những lỗi viết sai trong môn chính tả
nói riêng và môn tiếng Việt nói chung.
3.2.5. Hướng dẫn học sinh tự sửa lỗi chính tả
Tự sửa lỗi tự đánh giá lẫn nhau trong quá trình học tập theo hướng dẫn của
thông tư 22 hiện nay. Nhằm giúp cho các em nhận ra được những điểm nổi bật và
hạn chế của mình, từ đó sẽ khắc phục được những hạn chế của bản thân. Qua việc
đánh giá nhận xét lẫn nhau sẽ giúp cho các em học tập sôi nổi, tự tin và yêu thích
môn học. Biết chia sẻ trình bày ý kiến của mình với kết quả học tập với bạn.
Ví dụ: Nghe viết bài: “Nghe lời chim nói” sách tiếng Việt 4 tập 2
“ Lắng nge lời chim nói
Về những cánh đồng cuê
Mùa nối mùa bận rộn
Đất với người sai mê…”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong bài chính tả vừa qua em đã mắc những lỗi nào ? Những lỗi đó thường
viết sai ở bộ phận nào của tiếng ? Khi các em nhận ra được những lỗi mình thường
viết sai thường mắc phải thì các em mới tự tìm ra những kĩ năng viết chính xác hơn
Thông thường giáo viên thường giao nhiệm vụ hai em ngồi cùng bàn trao đổi bài
viết của mình để tự tìm ra những lỗi sai bằng cách dùng bút chì gạch chân những
tiếng từ của bạn viết sai. Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của giáo
viên rồi trình bày trao đổi với bạn; giúp bạn thấy những lỗi sai. Sự chia sẻ này các
em cảm thấy rất thoải mái khi chia sẻ về bài viết. Sau khi phần chia sẻ xong các em
sẽ thấy được mình đã viết sai những tiếng từ nào và cần phải viết lại tiếng từ đó vào
phần ô lỗi.
Kết hợp việc đánh giá nhận xét kết quả thực hiện của các em bằng cách yêu cầu
đại diện nhóm trình bày trước lớp. Bằng cách đưa ra một số câu hỏi gợi mở nhằm
khắc sâu kiến thức mà các em đã học như bạn A đã viết chính xác những tiếng từ nào
nhất ? Hoặc bạn thường viết chưa chính xác những lỗi cơ bản nào nhất. Và việc
nhận xét hỗ trợ kịp thời của giáo viên sẽ dễ dàng giúp cho các em có kĩ năng viết
đúng chính tả tốt hơn.
Biện pháp tự chữa lỗi chính tả trong môn Chính tả là rất cần thiết. Bởi vì nếu
các em tự nhận ra lỗi viết sai của bạn và đồng thời bạn tìm ra được lỗi viết sai của
mình thì các em mới tự sửa được những lỗi đó. Sau mỗi bài viết các em tự chữa lấy
bài chính tả của mình là chính. Tuy nhiên biện pháp tự sửa lỗi tự đánh giá lẫn nhau
Đã và đang đem lại hiệu quả rất cao trong việc nâng cao chất lượng dạy học phân
môn chính tả. Bởi vì biện pháp này các em tự nhận ra được lỗi cơ bản của mình rất
hào hứng và phấn khởi thoải mái, không gây áp lực. Các em cảm thấy tự tin khi trình
bày kết quả trước lớp. Từ đó các em cảm thấy yêu thích môn học góp phần nâng cao
hiệu quả việc dạy và học.
3.3. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tăng cường tiếng Việt là một trong những giải pháp giúp học sinh dân tộc thiểu
số có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt. Để vận dụng tốt cho việc học
tiếng Việt nói chung và môn học Chính tả nói riêng. Góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục học sinh của lớp và của nhà trường.
Việc tăng cường tiếng Việt cho các em không chỉ ở mỗi một môn Chính tả mà
còn phải tăng cường ở tất cả các môn học khác. Tùy vào mọi lúc, mọi nơi mà người
giáo viên có thể kết hợp tăng cường cho các em bằng nhiều hình thức khác nhau.
Việc tăng cường tiếng việt trong buổi học chính khóa ở tất cả các môn học ; các hoạt
động ngoài giờ lên lớp như tạo điều kiện cho các em đọc sách báo nhiều, tăng cường
cho các em quan sát tranh ảnh minh họa để hiểu thêm nghĩa của từ ngữ; tham gia
giao lưu học sinh dân tộc thiểu số, sinh hoạt tập thể…
Ví dụ: Tăng cường tiếng Việt thông qua phân môn tiết học đọc thư viện
Trong quá trình dạy học giáo viên thường xuyên đặt câu hỏi, hướng dẫn học
sinh đặt câu hỏi, cách chia sẻ câu chuyện với bạn, cách đối thoại thông qua việc
đóng vai các nhân vật trong truyện… Dạy cách giao tiếp với người lớn trong trường
và ở địa phương nơi sinh sống. Thường xuyên tổ chức các hoạt động như trò chơi,
múa hát…để học sinh dân tộc dễ dàng tiếp thu tiếng Việt. Trong quá trình giao tiếp
giáo viên cần nhắc nhở các em thường xuyên sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với bạn
bè.
Thông qua việc tăng cường tiếng Việt sẽ giúp cho các em hiểu biết về ngôn
ngữ tiếng Việt và cách giao tiếp tiếng việt thành thạo hơn. Khi các em có kỹ năng sử
dụng tốt tiếng Việt sẽ tạo cho các em cơ hội học tập tốt ở phân môn Chính tả và tất
cả các môn học khác nói chung.
4. Tính mới của giải pháp
Đối với đề tài đã đặt ra các giải pháp, biện pháp đã phù hợp với đối tượng học
sinh trong lớp, của trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn dân tộc thiểu số. Vì đa số
các em học sinh ở trường Tiểu học Y Ngông là dân tộc thiểu số việc viết đúng chính
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tả còn hạn chế và những lỗi chính tả của các em còn nhiều. Chính vì thế những biện
pháp đưa ra theo một trình tự nhất định. Những lỗi phổ biến nhiều nhất mà các em
thường mắc phải cần được khắc phục trước; và những lỗi các em bị mắc ít hơn thì
khắc phục sau. Nhưng không phải lúc nào cũng theo một trình tự nhất định đã đưa ra
trong đề tài mà còn phải phụ thuộc vào từng đối tượng học sinh có thể khắc phục lỗi
đó cần thiết mà giáo viên cần làm. Mỗi giải pháp, biện pháp có mối quan hệ lẫn nhau
và luôn luôn được đưa vào áp dụng cho từng bài, môn học phù hợp
Một số các giải pháp biện pháp này trước đây tất cả mọi người giáo viên đều áp
dụng rất nhiều. Nhưng trong đó có biện pháp rèn viết dấu thanh đối với học sinh
đồng bào dân tộc thiểu số; là một biện pháp mới và đang được thực hiện và có hiệu
quả. Biện pháp này đã giúp cho học sinh dân tộc thiểu số hạn chế được những lỗi
viết sai trong phân môn chính tả đặc biệt là lỗi viết sai dấu thanh và thiếu dấu thanh.
Kết quả này đã và đang được áp dụng rất hiệu quả trong việc dạy học đối với học
sinh dân tộc thiểu số trong năm học 2016- 2017 và năm học 2017-2018. Nhưng
trong quá trình dạy học cũng cần phải kết hợp với các biện pháp khác. Như hướng
dẫn các em nắm được qui tắc viết chính tả. Giúp đỡ học sinh hiểu nghĩa một số từ
ngữ tiếng Việt. Hình thành cho các em thói quen viết hoa đầu câu, viết hoa danh từ
riêng danh từ chung. Thường xuyên tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu
số. Để đem lại hiệu quả cao thì đòi hỏi mỗi giáo viên cần phải xây dựng cho mình
một kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp. Tuy nhiên
cách đánh giá học sinh phải bám sát vào chuẩn kiến thức kĩ năng và cách hướng dẫn
đánh giá theo vùng miền. Những biện pháp đưa ra rất phổ biến và có thể áp dụng
được nhiều đơn vị mang lại hiệu quả cao.
Tuy nhiên những năm gần đây việc học phân môn chính tả đối với học sinh lớp
4 dân tộc thiểu số tại trường đã đạt được nhiều kết quả cao. Như qua các cuộc thi
viết chữ đẹp, giữ vở sạch các cấp một số em đã đạt thành tích khá cao. Chính vì thế
đã nói lên sự nổ lực cố gắng của cả thầy và trò trong công tác dạy và học. Những
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

giải pháp biện pháp đưa ra đã hạn chế rất nhiều các lỗi chính tả của các em đặc biệt
là lỗi viết sai dấu thanh.
5. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
Qua việc nghiên cứu đánh giá kết quả đạt được trong hai năm học 2016- 2017;
năm học 2017 -2018 đã cho thấy đề tài thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng
học tập phân môn chính tả nói riêng và chất lượng giáo dục học sinh trong nhà
trường nói chung. Tỉ lệ học sinh có kĩ năng viết đúng viết đẹp được tăng lên so với
đầu năm. Đa số các em đã tích cực, tự giác chủ động hơn trong học tập. Kết quả cuối
năm đạt được như sau:
Kết quả khảo sát cuối năm học của các năm 2016-2017 và 2017-2018
Đầu năm
Năm

Lớp

TSHS

Lỗi thường mắc

Cuối năm
SL

TL

Lỗi thường mắc

SL

TL

học

2016-

4C

20

2017

20172018

Sót dấu, sai dấu
thanh
Sai phụ âm đầu,
âm cuối
Không viết hoa
danh từ riêng,
danh từ chung
Sót dấu, sai dấu
thanh

4A

21

Sai phụ âm đầu,
âm cuối
Không viết hoa
danh từ riêng,
danh từ chung

Sót dấu, sai dấu
thanh
Sai phụ âm đầu,
âm cuối

10

50%

12

60%

9

45%

10

47,6%

20

100%

20

100%

20

100%

19

90,5%

Không viết hoa
danh từ riêng,
danh từ chung
Sót dấu, sai dấu
thanh

90,5%

Sai phụ âm đầu,
âm cuối

11

52,4%

Không viết hoa
danh từ riêng,
danh từ chung

9

42,3%

19
19

90,5%

Đối chiếu so sánh kết quả đạt được trong hai năm học cho thấy chất lượng dạy
học phân môn chính tả của khối 4 đạt hiệu quả cao. Tỉ lệ dự thi các cấp qua từng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

năm đã đạt được một số thành tích khá cao kể cả về số lượng và cũng như chất
lượng.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong quá trình giảng dạy với những cố gắng của bản thân trong năm học
2016- 2017 và năm học: 2017 – 2018 việc áp dụng các biện pháp trên tôi nhận thấy
học sinh đã có tiến bộ khá rõ rệt. Tuy rằng đây mới chỉ là kết quả hết sức khiêm tốn
và việc “ Giúp học sinh học rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4.” là một quá trình lâu dài song với những kết quả bước đầu như trên, nếu tiếp tục
rèn luyện và áp dụng trong năm học 2018 -2019 sẽ thu được kết quả cao trong việc
rèn viết đúng chính tả cho các em.
Phát hiện lỗi chính tả, đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời là rất cần thiết,
không thể thiếu trong quá trình dạy học. Nhưng không phải chỉ đưa ra các biện pháp
khắc phục là có thể thực hiện một cách có hiệu quả. Sửa chữa, khắc phục lỗi chính tả
là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, bền bỉ. Giáo viên
nên hướng dẫn các em thật tỉ mỉ về các quy tắc chính tả, quy tắc kết hợp từ, quy tắc
ghi âm chữ quốc ngữ…Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn quan sát, kiểm tra,
… từ đó phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc, hoặc những lỗi mà học sinh hay
mắc phải để kịp thời sửa chữa, uốn nắn. Giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự
tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Có nắm chắc kiến
thức, giáo viên mới có thể giúp học sinh học tập một cách có hiệu quả.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã nghiên cứu và vận dụng trong quá
trình giảng dạy thực tế của lớp mình. Bước đầu đã có những kết quả khả quan trong
việc rèn luyện và giúp đỡ các em trong quá trỉnh dạy học môn chính tả. Nhất là đối
với việc khắc phục viết dấu thanh chính xác. Hầu hết các em đã tiến bộ rất nhiều
trong việc trình bày bài viết cũng như hạn chế những lỗi viết chính tả rất nhiều. Giáo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

viên đã đúc rút được những kinh nghiện cho bản thân trong công tác dạy học. Tuy
kết quả bước đầu chưa cao lắm, nhưng với nhiệt tình và nổ lực theo khả năng, tôi
cũng đã tích lũy được một số bài học thực tiễn. Rất mong được nhận ý kiến đóng
góp của Lãnh đạo trường cùng các bạn đồng nghiệp, để việc giảng dạy bộ môn
Chính tả trong nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng, giúp học sinh học tốt hơn.
2. Kiến nghị.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạọ.
Tiếp tục duy trì việc tổ chức phong trào giữ vở sạch, rèn chữ đẹp của học
sinh.
Xin chân thành cảm ơn !
Krông Ana, tháng 4 năm 2019
Người viết

Nguyễn Thị Hoa

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
( Kí tên, đóng dấu)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học (Lớp 4NXBGD, 2009)
2. Rèn kĩ năng sử dụng tiếng việt NXBGD, 1998.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y Ngông


Đề tài : Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 NXBGD, 2006.
4. Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 4, NXBGD, 2006.
5. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, Dự án phát triển giáo dục tiểu học,
NXBGD, Đại học sư phạm (Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga)
6. Dự án GD tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ GDSX năm 2005)
7. Chuyên đề : Một số PP và Hình thức tổ chức dạy học (Nguyễn Đức Hoành -2006)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

Người thực hiện : Nguyễn Thị Hoa – GV trường Tiểu học Y NgôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×