Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác đội cho ban chỉ huy liên – chi đội ở trường tiểu học

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
MỤC LỤC
NỘI DUNG

TRANG

Mục lục

1

Phần thứ nhất: Mở đầu

2

I. Đặt vấn đề

2

II. Mục đích nghiên cứu


3

Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề

3

I. Cơ sở lý luận của vấn đề

3

II. Thực trạng vấn đề

4

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

6

IV. Tính mới của giải pháp.

21

V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

22

Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị

24

Tài liệu tham khảo

27

Nhận xét của hội đồng sáng kiến cấp trường – cấp huyện.

28

1Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Phần thứ nhất : Mở đầu
I. Đặt vấn đề.
Ngày nay giáo dục và đào tạo đang được Đảng và Nhà nước quan tâm và
xem đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt là lớp lớp thiếu nhi,
nhi đồng là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người kế thừa sự
nghiệp và phát huy truyền thống cha anh. Đáp ứng được những nhu cầu trên,
mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh Tiểu học nói riêng có
nhiệm vụ đào tạo ra những con người có tính tự chủ, năng động, sáng tạo, có
kiến thức văn hóa...Để làm tốt việc giáo dục học sinh thì tổ chức Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh chiếm một vị trí quan trọng chính vì lẽ đó nên hoạt
động Đội cần phải đảm bảo tính lành mạnh, thu hút, gây hứng thú và tính chất
vui chơi giải trí.
Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của Thiếu nhi
Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm
mục tiêu phấn đấu phát triển mọi khả năng trong học tập và trong hoạt động
Đội, thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Mục
đích của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ
nghĩa, con người phát triển toàn diện. Mục đích hoạt động của Đội cũng thống
nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường tiểu học. Chính vì thế, tổ chức Đội
phải cùng với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác kết hợp một cách chặt
chẽ để giáo dục các em ở cả trường học, trên địa bàn dân cư, trong giờ học và
ngoài giờ học. Vì vậy cần có một lực lượng có năng lực tổ chức, đó là Ban chỉ
huy (BCH) Liên – Chi đội. BCH Liên – Chi đội đại diện cho số đông Đội viên,
chỉ huy và trực tiếp điều hành các hoạt động của Đội, thực hiện tốt mục tiêu giáo
dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ,
đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội TNTP là tổ chức của
các em, do các em điều hành.
Muốn tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động thì phải có đội ngũ
BCH Liên - Chi đội vững vàng, nhiệt tình, có nghiệp vụ. Bởi vậy giáo viên Tổng
phụ trách Đội phải biết lựa chọn, bồi dưỡng các em để các em trở thành những
chỉ huy Đội giỏi. Muốn làm được việc đó phải có phương pháp phù hợp, khoa
học thì đội ngũ BCH Liên, Chi đội sẽ phát huy được trách nhiệm và hiệu quả
công tác cao.
Vấn đề lựa chọn Ban chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết, quyết
định chất lượng của hoạt động Đội trong trường học. Việc lựa chọn và bồi
dưỡng cán bộ Đội xuất phát từ nhiệm vụ của Liên đội và phong trào thiếu nhi
ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. BCH Liên - Chi đội là những đội
viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được đại hội Liên đội tín nhiệm bầu ra
có nhiệm vụ điều hành các hoạt động Đội, thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên
trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
2


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
BCH Liên – Chi đội là nơi biến nghị quyết của Liên đội thành chương trình kế
hoạch cụ thể của từng tuần, tháng, học kỳ vì vậy một Liên đội được đánh giá
xuất sắc hay yếu kém phụ thuộc nhiều vào việc chỉ huy điều hành của BCH Liên
đội và đặc biệt là sự điều hành của BCH Chi đội. Chính vì lẽ đó công tác tập
huấn Ban chỉ huy Liên - Chi đội là việc làm rất cần thiết vô cùng quan trọng và
thường xuyên cho mỗi năm học, giáo viên Tổng phụ trách Đội phải biết lựa
chọn, bồi dưỡng các em để giúp các em trở thành những chỉ huy giỏi. Muốn làm
được việc đó phải biết cách tổ chức, động viên, tạo điều kiện cho các em tự giác
tham gia một cách nhiệt tình. Nếu không có phương pháp lựa chọn bồi dưỡng
phù hợp, khoa học thì đội ngũ BCH Liên - Chi đội sẽ không phát huy được trách
nhiệm và hiệu quả công tác không cao. Với những lý do trên nên tôi đã quyết
tâm chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ
huy Liên - Chi đội ở Trường Tiểu học” để nghiên cứu, thực hiện với Liên đội
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi năm học 2017 – 2018 Trường Tiểu học Nguyễn Văn
Trỗi.
II. Mục đích nghiên cứu
Cùng với những khó khăn của học sinh tiểu học, cũng như những khó khăn
của bản thân là giáo viên Tổng phụ trách Đội còn bâng khâng trong việc nâng
cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên - Chi đội vừa giữ được sự linh
hoạt, sáng tạo, tích cực của học sinh và tạo được cho các em sự hứng thú cũng
như sự tự quản khi tham gia các hoạt động Đội. Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm
mục đích:
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại đơn vị, góp phần giáo dục
toàn diện cho học sinh.
Giúp các em trong Ban chỉ huy Liên - Chi đội phát huy được hết khả năng,
tính tự quản, sáng tạo trong mọi hoạt động.
Tìm ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội đạt hiệu quả
cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương.
Xây dựng một đội ngũ BCH có đủ phẩm chất của người Đội viên, có hiểu
biết về Đội, có khả năng điều hành hoạt động đội, nhanh nhẹn, chủ động, sáng
tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt động của Đội ngày
một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu đồng thời khắc phục những hoạt động
còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
Phần thứ hai : Giải quyết vấn đề
I. Cở sở lý luận của vấn đề.
Giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là quốc sách hàng đầu
trong công tác đào tạo thế hệ trẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích
mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
Trong giai đoạn hiện nay, đồng hành với việc phát triển giáo dục thì việc
nâng cao hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là con đường giáo dục không thể
thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục
để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác
3


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
nhau. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt
động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện Đội viên. Chính vì vậy công tác Đội
được Đảng ta và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã
hội.
Người giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cần biết vận động các nguồn lực
và sự hỗ trợ ngay chính trong đơn vị, tổ chức xã hội nhằm thực hiện tốt các hoạt
động của Đội.
Tuy nhiên để có được kết quả tốt nhất đòi hỏi rất nhiều yếu tố và sự nỗ
lực trong hoạt động của người Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và BCH Liên
– Chi đội. Do đó để nâng cao kỹ năng công tác Đội cho BCH Liên – Chi đội tại
trường, nhất là học sinh là các em nhỏ đang lứa tuổi vui chơi là rất cần thiết. Từ
những thực tế đó và qua 8 năm đảm nhiệm vai trò Giáo viên làm Tổng phụ trách
Đội đã giúp bản thân hiểu hơn và đúc kết được một số biện pháp, kinh nghiệm
để giải quyết vấn đề này.
II. Thực trạng vấn đề.
1. Thuận lợi
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trong những năm qua đã có nhiều
chuyển biến tích cực trong các hoạt động phong trào mà cụ thể là hoạt động
phong trào của Liên đội. Có được kết quả này chính là được sự quan tâm hướng
dẫn, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chuyên môn nhà trường, sự ủng hộ các tổ chức
trong và ngoài nhà trường, các Anh chị phụ trách, Đội viên, Nhi đồng. Nhiều nội
dung được đưa vào trong các hoạt động Đội phù hợp với điều kiện cơ sở vật
chất của trường, đối tượng học sinh nên phát huy được tính tích cực, chủ động,
sáng tạo và tạo hứng thú cho các em khi tham gia.
- Học sinh ngoan, nhiều em chăm chỉ, có ý thức học tập cao. Đa số các em
là người địa phương nên thuận lợi trong việc nắm bắt nội dung cần thực hiện.
- Đa số phụ huynh quan tâm đến con em mình, tạo điều kiện tốt nhất khi
các em đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa.
- Trong những năm qua, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm từ các
cấp lãnh đạo, cán bộ ngành tạo điều kiện để trường có đầy đủ các thiết bị Đội,
phòng học khang trang, rộng rãi.
- Học sinh tích cực tham gia các hoạt động và phong trào đội nên thuận
lợi cho việc tổ chức các hoạt động của Liên đội.
2. Khó khăn
Qua nhiều năm làm Tổng phụ trách Đội tại trường Tiểu học, tôi nhận thấy
hoạt động Công tác Đội chưa được quan tâm sâu sát, đặc biệt là chưa phát huy
được tính tự quản, tự giác của Ban chỉ huy Liên đội. Tổng phụ trách Đội vẫn còn
làm thay cho các em một số công việc. Dẫn đến kết quả hoạt động Công tác Đội
tại liên đội chưa cao.
Để có cơ sở thực tiễn và khách quan hơn khi đưa ra các phương pháp thực
hiện phù hợp, thông qua việc quan sát, giao tiếp với phụ trách Chi đội, các em
đội viên, quá trình tham gia hoạt động và kiểm tra năng lực của các em đội viên.
4


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Tôi đã rút ra một số nguyên nhân cơ bản sau:
- Trường có 2 điểm trường cách nhau 1km nên việc tổ chức, triển khai
sinh hoạt Đội - Sao nhi đồng chưa được đồng loạt và còn gặp rất nhiều bất cập.
- Tổng phụ trách đội còn lúng túng trong công tác tổ chức, chỉ đạo, việc
phối hợp với anh chị phụ trách chưa nhịp nhàng.
- Một số Anh (chị) phụ trách đứng lớp chưa thấy được tầm quan trọng
trong việc lựa chọn và bồi dưỡng BCH là nhiệm vụ hết sức cần thiết, là điểmc
hốt để phát huy vai trò tự quản trong công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Công tác tập huấn BCH Liên – Chi đội chưa được tổ chức thường xuyên
còn mang tính đại khái, có lệ, tập huấn cho có.
- Các em chưa nhận thức được vai trò quản lý, chỉ huy của mình rất quan
trọng, là trụ cột của đơn vị, quyết định chất lượng hoạt động của Liên đội mình.
3. Thực trạng vấn đề Liên đội Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
Bước vào đầu năm học 2017 - 2018, Liên đội triển khai kế hoạch Đại hội
Chi đội tiến tới Đại hội Liên đội và đã bầu ra Ban chỉ huy Liên - Chi đội. Song,
các hoạt động còn mang tính chất chung chung, Ban chỉ huy Liên - Chi đội chưa
phát huy hết năng lực, chưa sáng tạo trong công việc nên chất lượng hoạt động
chưa cao.
Để khảo sát thực trạng hoạt động của BCH Liên - Chi đội học kỳ I năm
học 2016 - 2017 tôi đã tiến hành khảo sát và kết quả thu được như sau:
- Số lượng khảo sát:
+ Ban chỉ huy Liên đội : 09 em
+ Ban chỉ huy Chi đội : 25 em
- Nội dung khảo sát:
+ Phương pháp tổ chức hội họp;
+Tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội;
+ Tác phong chỉ huy, kỹ năng nghi thức Đội.
+ Công tác ghi chép hồ sơ, sổ sách, thông tin báo cáo, kỹ năng xử lý các
tình huống về công tác Đội.
Kết quả khảo sát như sau:
Bảng 1 : Bảng khảo sát các phương pháp kỹ năng của BCH Liên – Chi đội
trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
TT

Ban chỉ
huy

Số
Phương Đạt
lượng pháp tổ
chức hội
họp

Tổ
chức
điều
khiển
sinh
hoạt
Đội

5

Đạt

Tác
Đạt
phong
chỉ
huy,
kỹ
năng
nghi
thức

Công
tác ghi
chép hồ
sơ, sổ
sách, kỹ
năng xử
lý tình
huống

Đạt


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Đội

công tác
Đội

1

Liên đội

09

3

33%

5

55%

4

44%

2

22%

2

Chi đội

25

5

20%

9

36%

6

24%

4

16%

Qua bảng thống kê cho thấy, ở giai đoạn đầu, BCH Liên – Chi đội gặp rất
nhiều khó khăn trong việc thực hiện các kỹ năng, điều đó xuất phát từ những
nguyên nhân sau:
- Tổng phụ trách Đội lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ Ban chỉ huy liên - chi
Đội chưa thích hợp.
- Ban chỉ huy Liên - Chi đội chưa hứng thú, mạnh dạn trong việc tham gia
các hoạt động các kỹ năng của Liên đội.
- Số lượng Đội viên nắm vững kỹ năng chỉ đạt khoảng 50%, Ban chỉ huy
chưa nắm được nội dung hoạt động, chưa hiểu sâu.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
Bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội là việc làm thường xuyên và quan trọng
không thể thiếu được của phụ trách. Bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội là yếu tố
quyết định sự thành công của phong trào Đội.
Bồi dưỡng BCH Liên – Chi đội là nâng cao và phát huy những mặt
mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy niềm tiềm năng còn tiềm ẩn trong
các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ
huy.
Với nhiều năm kinh nghiệm làm Tổng phụ trách Đội, cùng với việc tìm
hiểu nghiên cứu về kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội tôi đưa
ra một số biện pháp để giải quyết những hạn chế khó khăn, hạn chế kỹ năng
công tác Đội không đạt hiệu quả như sau :
- Giải pháp 1: Phối hợp và tổ chức thành lập Ban chỉ huy Chi – Liên đội.
- Giải pháp 2: Thành lập Câu lạc bộ Chỉ huy Đội giỏi.
- Giải pháp 3: Tổ chức đa dạng các hình thức bồi dưỡng kỹ năng cho Ban
chỉ huy Liên – Chi đội.
- Giải pháp 4: Giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát các hoạt động.
- Giải pháp 5: Tích cực công tác neo gương, khen thưởng.
1. Phối hợp và tổ chức thành lập Ban chỉ huy Chi – Liên đội.
Việc lựa chọn Ban chỉ huy Liên đội là một việc làm hết sức quan trọng và
có sự lựa chọn sáng suốt đúng đối tượng thì mới có được một đội ngũ Ban chỉ
huy Liên đội tốt, đáp ứng nhu cầu của Liên đội.
1.1. Những tiêu chí lựa chọn Ban chỉ huy Chi – Liên đội.
Căn cứ theo điều lệ Đội về công tác Đội.
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của từng trường để lựa chọn BCH cho phù
hợp với tình hình.
6


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Để lựa chọn được một Ban chỉ huy liên đội có đầy đủ phẩm chất và năng
lực, hoàn thành nhiệm vụ được phân công cần có một số tiêu chuẩn chủ yếu sau:
- Thứ nhất, nắm vững điều lệ đội, gương mẫu về các mặt học tập, hoạt động
tập thể, đạo đức, tác phong, đoàn kết với bạn bè…
- Thứ hai, căn cứ vào hướng dẫn của điều lệ đội: Việc chọn cử phải đảm
bảo các quy định học lực khá hoặc giỏi, đạo đức tốt, có hiểu biết về Đội, có khả
năng tổ chức chỉ huy, nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Thứ ba, tham mưu ý kiến của phụ trách Chi: Phụ trách Chi là những
người sâu sát và nắm rõ nhất về đặc điểm cá tính cũng như năng lực của các em.
- Thứ tư, thăm dò ý kiến của đội viên: Đây là công việc không kém phần
quan trọng, mục đích là để các em giới thiệu những đội viên gương mẫu, được
các em tín nhiệm chọn làm “Thủ lĩnh nhỏ tuổi của mình”.
Ngoài ra còn có thể kiểm tra cụ thể năng lực và uy tín của các em: Trao đổi
trực tiếp, trắc nghiệm khách quan, thử thách một số nhiệm vụ với vai trò tự
quản.
1.2. Bầu chọn Ban chỉ huy thông qua các kỳ Đại hội.
Tổ chức họp BCH Liên – Chi đội lâm thời để định hướng cho các em biết
được vai trò của từng đội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình với hoạt
động Đội.
Do các bạn tín nhiệm bầu BCH Chi – Liên đội hoặc do các bạn Đội viên
ứng cử.
Khác với mọi năm là chỉ giới thiệu nhân sự trong giờ Đại hội nhưng với
năm học này Liên đội tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự bằng mở rộng để toàn
bộ Liên đội được biết đến thông qua các hình thức sau:
- Giới thiệu nhân sự bằng cách chạy slide ở các trang mạng của nhà trường
qua đầu giờ các tiết Tin học, phát thanh măng non.
- In hình ảnh, thông tin cá nhân, sở trường và điểm mạnh của các nhân sự
dán ở bảng thông báo đầy đủ các thông tin cần thiết để các em hiểu rõ hơn trong
việc bầu cử.

Hình : Bảng thông tin nhân sự và phiếu bầu nhân sự BCH Liên đội nhiệm lỳ mới.

Khi lựa chọn Ban chỉ huy, việc kế thừa những ưu điểm đã có ở các em là
rất cần thiết, nhưng không phải vì thế mà chỉ tiếp nhận những cái đã có mà
7


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
người phụ trách cần phải nhìn nhận được những em có tiềm năng nhưng chưa
bộc lộ để đào tạo bồi dưỡng cho Ban chỉ huy.
- Khi hướng dẫn cho các em lựa chọn Ban chỉ huy, giáo viên phụ trách Đội
cần phân tích, giúp các em hiểu và biết cách đánh giá con người một cách khách
quan, toàn diện. Từ đó hướng dẫn để các em lựa chọn cho mình một Ban chỉ huy
có phẩm chất và năng lực. Cần phải tôn trọng quyền lựa chọn Ban chỉ huy của
các em.
- Khi lựa chọn ban chỉ huy qua các kỳ Đại hội Đội thì trong đại hội, giáo
viên phụ trách phải để các em tự điều hành đại hội, tôn trọng quyền đề cử, ứng
cử và bầu cử của đội viên. Không được áp đặt, tạo không khí vui tươi thoải mái
phát huy cao nhất nguyên tắc dân chủ tự quản của đội viên.
Một Ban chỉ huy do các em bầu chọn và tín nhiệm thì các em mới ủng hộ
và như thế ban chỉ huy ấy mới quản lý, chỉ huy được đơn vị mình hoạt động đạt
hiệu quả.

Hình 2,3 : Đại hội các Chi đội và Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018.
2. Thành lập Câu lạc bộ chỉ huy Đội giỏi.
Sau quá trình bầu chọn ra Ban chỉ huy Liên – Chi đội thì Liên đội tổ chức
thành lập Câu lạc bộ chỉ huy Đội giỏi nhằm theo dõi, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho các em Ban Chỉ huy Liên
- Chi đội mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội, tính tự quản
trong lực lượng Đội viên ở trường học.
Tham mưu Ban giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập Câu lạc bộ
chỉ huy Đội giỏi với đầy đủ các thành phần trong Câu lạc bộ như Chủ nhiệm,
phó chủ nhiệm và các thành viên.
Đặc điểm của trường là 2 phân hiệu cách nhau 1km nên việc bầu chọn và
thành lập sẽ được định hướng 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm nhằm chia đều ở
hai phân hiệu thuận tiện cho việc giúp đỡ Tổng phụ trách điều khiển và quản lý
mọi hoạt động.
8


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Có kế hoạch tổ chức sinh hoạt theo thời gian quy định 1 tháng/ lần với các
nội dung đa dạng hình thức. Ví dụ tháng 9 sinh hoạt theo chủ đề “Truyền thống
nhà trường”. Liên đội triển khai tập huấn các hoạt động về tìm hiểu và ôn lại lịch
sử Anh hùng Nguyễn văn Trỗi, ngày thành lập và lịch sử của trường bằng cách
tổ chức thi trên giấy để các em tự tìm hiểu và nhớ lâu hơn. Cứ như vậy theo từng
tháng sẽ họp Câu lạc bộ và triển khai các hoạt động khác nhau.
Liên đội còn tổ chức thành lập các Câu lạc bộ học tập, Thể dục thể thao,
Âm nhạc, Mĩ thuật, Tuyên truyền măng non....Thông qua, các buổi sinh hoạt câu
lạc bộ, các kĩ năng như: phát biểu trước tập thể, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng tự
bảo vệ, kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức trò chơi; kỹ năng phòng chống tai nạn
thương tích, kỹ năng thực hành sơ cấp cứu, phương pháp phát thanh măng non
trong trường học, tìm hiểu về vai trò Ban chỉ huy Đội trong trường học … đều
được Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức và được sự hưởng ứng nhiệt tình của
các thành viên. Ngoài ra, các bạn trong Câu lạc bộ còn được hướng dẫn thực
hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Hướng dẫn thực hành Nghi thức, Nghi lễ
Đội, kỹ năng đội viên và thực hành các bài hát thiếu nhi, múa hát tập thể, múa
dân vũ, tạo sân chơi sáng tạo khoa học trong Chi đội, Liên đội.

Hình 4 :Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018
3. Bồi dưỡng kỹ năng cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội.
Muốn cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội hoạt động thực sự có hiệu quả ngay
sau khi lựa chọn, hình thành được đội ngũ Ban chỉ huy Liên - Chi đội, thì Tổng
phụ trách phải tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho các em có được những kiến
thức:
- Hiểu biết và nắm vững kiến thức kỹ năng Đội thành thạo.
- Biết xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân và của Liên đội.
- Dám đấu tranh để bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của Đội viên,
ngăn chặn những mặt chưa tốt.
- Chủ động và có trách nhiệm trong công tác Đội.
9


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
- Luôn có ý thức học hỏi để không ngừng nâng cao tri thức, trình độ cho
bản thân, tương ái giúp đỡ nhau trong học tập, công tác.
- Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, tích cực tham gia công tác Nhi
đồng.
Để có được những điều đó cần phải có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cụ thể
cho các em như:
3.1. Triển khai kế hoạch, chương trình bồi dưỡng theo định kỳ.
3.1.1. Xây dựng kế hoạch công tác của Liên đội
Kế hoạch đầu năm học: Đó chính là bản phương hướng đã được xây dựng
và thông qua đại hội Liên đội khi xây dựng phương hướng năm học cần lưu ý
những nội dung:
- Đặc điểm chung của Liên đội (thuận lợi, khó khăn).
- Các chỉ tiêu phấn đấu của Liên đội, Chi đội.
- Chủ đề năm học và các chương trình hành động.
- Thời gian và tiến độ thực hiện.
Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội cho từng đợt thi đua:
- Căn cứ vào chủ đề của từng đợt thi đua mà lên kế hoạch sao cho phù hợp,
ví dụ như: Với chủ đề của tháng 3 là “Uống nước nhớ nguồn”, có thể thay đổi
mỗi một hoạt động tốt sẽ tương ứng với một bông hoa điểm tốt, cuối đợt thi đua
sẽ tổng kết khen thưởng.
- Tương tự như vậy, với các hoạt động khác, tuỳ theo chủ điểm, tuỳ theo
các hoạt động mà lên kế hoạch sao cho hợp lý và phải mang tính vừa sức.
Triển khai các kế hoạch hoạt động đến toàn Liên đội:
- Thông qua các buổi sơ kết, phát động thi đua mà triển khai các kế hoạch
hoạt động tới Liên đội. Tuy nhiên vào những buổi sinh hoạt định kì của Ban chỉ
huy Liên đội lại phải triển khai các kế hoạch này một cách cặn kẽ và các cán bộ
lớp Ban chỉ huy Chi đội phải ghi chép cẩn thận. Có như vậy, kế hoạch Liên đội
mới được Chi đội nắm rõ và thực hiện.
- Tất cả những kế hoạch này phải được thư kí trong Ban chỉ huy Liên đội
ghi lại để tiện cho việc theo dõi đánh giá của từng chặng thi đua và cuối năm
học.
3.1.2. Bồi dưỡng định kỳ.
Bản thân tôi đã mở lớp bồi dưỡng cho BCH Liên - Chi đội theo định kỳ.
Các bài học đều được soạn kỹ (soạn thành bài giảng điện tử). Qua các bài học
đều có kiểm tra, bài kiểm tra vừa mang tính lý thuyết vừa có phân loại vận dụng
sáng tạo. Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp cho các em tiếp thu có hệ
thống, bài bản và sâu sắc. Các em được trang bị những kiến thức cơ bản, những
lý luận chung rất cần cho hoạt động Đội. Phương pháp này cũng rất cần thiết và
có tác dụng lớn đến đội ngũ BCH Đội về lý thuyết và thực hành.
- Đầu năm học: Cần tổ chức bồi dưỡng phương pháp cách tổ chức điều
khiển Đại hội Chi đội, Liên đội, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động
năm, tháng, tuần, báo cáo, ghi chép sổ sách ...
10


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
- Giữa năm học: Bồi dưỡng cho Ban chỉ huy kỹ năng nghiệp vụ công tác
Đội như: Nghi thức Đội, múa hát, trò chơi, … và phương pháp hướng dẫn tổ
chức điều khiển sinh hoạt tập thể. Qua những buổi sinh hoạt Đội, các em được
giao nhiệm vụ điều kiển và hướng dẫn các bạn Đội viên thực hiện nghi thức Đội,
múa hát tập thể, tổ chức các trò chơi. Từ đó các em nắm vững và từng bước
hoàn thiện kỹ năng của mình.
- Cuối năm học: Hướng dẫn phương pháp tổng hợp đánh giá thi đua, kiểm
tra chéo các Chi đội cuối năm học. Qua đó, các em được bồi dưỡng về kỹ năng
đánh giá xếp loại thi đua giữa các Chi đội
Ví dụ : Tổng phụ trách cần lên kế hoạch hàng tháng, tuần làm những công
việc gì sau đó BCH cụ thể các công việc đó và thực hiện. Bồi dưỡng cho đội ngũ
BCH về cách chấm điểm, thang điểm, cách đánh giá thi đua.
3.1.3. Bồi dưỡng thường xuyên.
Xây dựng bồi dưỡng kỹ năng BCH Liên – Chi đội thường xuyên ngay từ
đầu năm học theo tuần, tháng, học kỳ. Hướng dẫn nội dung yêu cầu, tổ chức
sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm. Phải thường xuyên duy trì hoạt động này và
nên tổ chức họp vào đầu tháng để Tổng phụ trách Đội đánh giá hoạt động tháng
trước đưa ra những tồn tại, yếu kém để khắc phục và triển khai kế hoạch tháng
tới.
3.1.4. Một số hình thức bồi dưỡng kỹ năng cứng và mềm.
Bồi dưỡng về kiến thức Đội
- Phần nghi thức : Điều này với Ban chỉ huy Liên đội không khó bởi vì là
một đội viên bình thường các em phải nắm được những kiến thức đó, song yêu
cầu với các em ở mức độ cao hơn, chắc hơn. Để thực hiện tốt điều này trong
những buổi họp Ban chỉ huy Liên đội và đội hình mẫu nên kết hợp tập huấn ôn
tập những kiến thức này cho các em.
Tập huấn kỹ năng nghi thức từ Tổng phụ trách Đội làm mẫu các em thực
hiện theo và tổ chức để các chi đội kết nghĩa để các em tự thực hành trao dồi,
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Ví dụ: Trong thời gian đầu có thể dành ra một buổi ôn lại toàn bộ phần nghi
thức đội. Những tuần sau đó chỉ cần ôn từng phần giúp các em khắc sâu và rèn
luyện kỹ năng về nghi thức đội. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho các em giúp các
Chi đội, và Đội viên trong Liên đội. Điển hình như các bài trống quy định được
tập huấn cho các em học sinh lớp 5 đánh thành thạo và từ đó các em học sinh
lớp 5 tự hướng dẫn cho các em học sinh khối 3, trong thời gian này các em thỏa
mái trao đổi và tiếp thu nhanh hơn.
Với các nội dung sau: Múa hát tập thể, Nghi thức và phương pháp hướng
dẫn nghi thức, các phương pháp tổ chức trò chơi, dấu đi đường, mật thư, tín hiệu
Morse, cắm trại,… Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội cần chú ý các loại
hình cho phù hợp như: Luyện tập cho đội nòng cốt, luyện tập chung, tổ chức
kiểm tra nghiệp vụ bằng các hội thi và kiểm tra dưới cờ.
- Tập hợp đội hình đội ngũ: cách tập hợp, cách chỉnh đốn đội hình theo cự
11


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
ly rộng, hẹp.
+ BCH đọc kỹ nội dung cách tập hợp đội hình.
+ Thực hành: Chia BCH của một Chi đội thành một phân đội, Liên đội
trưởng chỉ huy cho tập hợp đội hình: hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.
Khi BCH đã nắm vững tập đội hình, tập hợp lại đội hình hàng dọc và tập hợp
điểm số, báo cáo sĩ số theo từng phân đội và toàn Chi đội, Liên đội.
+ Điểm số báo cáo: từng thành viên trong BCH thay nhau tập cách báo
cáo và biết hướng dẫn bạn mình báo cáo.
- Tập huấn 6 kỹ năng và 3 bài trống.
Kỹ năng:
+ Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca.
+ Thắt -Tháo khăn quàng đỏ.
+ Chào kiểu Đội viên
+ Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.
+ Hô, đáp khẩu hiệu đội.
+ Các động tác cá nhân tại chổ và di động.
Bài trống: Chào cờ, chào mừng, hành tiến
+ TPT soạn nội dung 6 kỹ năng và 3 bài trống. thực hiện mẫu và kỹ năng
kết hợp lời nói.
+ BCH tập kỹ năng và biết cách hướng dẫn cho các đội viên khác.
+ Ba bài trống của Đội chỉ tập cho BCH và đội nghi thức mẫu của trường
đánh chuẩn. Còn các đội viên nắm nội dung bài trống, biết điểm đúng nhịp.
- Triển khai các bài múa của Đội (hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đi
ta đi lên.v.v..)
+ TPT hướng dẫn cho các em nắm rõ từng động tác chân (nhịp đi) tay và
biết kết hợp lời hát với điệu múa.
+ BCH biết hướng dẫn cho các bạn khác các động tác múa.
- Triển khai các trò chơi, hình phạt.
+ TPT soạn cụ thể nội dung của từng trò chơi như: cách chơi, luật chơi.
+ TPT thực hiện mẫu các trò chơi, khi các em nắm được cho các em lần
lượt làm người quản trò của các trò chơi và biết triển khai ở Chi đội của mình.

12


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.

Hình 5 : Tập huấn các kỹ năng yêu cầu của Đội viên.
- Phần lí thuyết: Giúp các em có được những hiểu biết về Đội, Đoàn, Đảng
và Bác Hồ. Tổng phụ trách cần sưu tầm những cuốn sách nói về công tác đội
như: Điều lệ đội, hướng dẫn chương trình rèn luyện đội viên, nghi thức đội viên,
phụ trách sao nhi đồng, ...Sau đó đưa cho từng em trong Ban chỉ huy Liên đội để
các em tự đọc, tự nghiên cứu. Mặt khác, cần động viên, khích lệ các em tự tìm
hiểu thông qua sách báo trong giờ ra chơi tại thư viện hoặc tổ chức các hội thi lý
thuyết tìm hiểu trong các giờ sinh hoạt tập thể, chào cờ giúp các em ghi nhớ
nhanh hơn.
Bồi dưỡng kĩ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Đội
- Đây là những kĩ năng không thể thiếu và rất quan trọng đối với Ban chỉ
huy Liên đội. Một Liên đội hoạt động mạnh hay yếu phụ thuộc vào khả năng
xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác Đội. Bởi vì bất kể công tác gì trong
lĩnh vực hoạt động nào, dù lớn hay nhỏ đều đòi hỏi phải có kế hoạch.
- Kế hoạch hoạt động của Liên đội trong một năm đã được Đại hội Liên đội
thảo luận và thông qua. Nhưng với Ban chỉ huy Liên đội mới nhất thiết phải cho
các em đọc, thảo luận lại để các em nắm chắc hơn. Bởi vì trong ban chỉ huy Liên
đội mới có những em không trực tiếp xây dựng kế hoạch này. Đồng thời qua đó
bồi dưỡng cho các kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động Đội trong năm học tới.
13


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
- Kế hoạch hoạt động Đội trong từng đợt thi đua sẽ được dựa trên kế hoạch
chung và dựa trên chủ đề hoạt động Đội trong từng đợt và chú ý đến biện pháp
thực hiện những kế hoạch đó.
Để bồi dưỡng các kỹ năng này có thể làm theo các cách:
- Cho các em tập lập kế hoạch theo chủ đề theo từng đợt thi đua rồi thảo
luận tổng hợp thành một kế hoạch có khả năng đạt hiệu quả nhất.
- Cho các em tập lập kế hoạch theo một kế hoạch mẫu của Tổng phụ trách
Đội; Lập kế hoạch sẽ giúp cho mọi hoạt động đội của Liên đội có sự suy tính,
cân nhắc, có mục tiêu rõ ràng. Sự lựa chọn công việc chủ yếu nhất, quan trọng
nhất trong từng thời gian.
- Chính vì vậy, lập kế hoạch cho hoạt động của Liên đội cần sự nhẫn nại,
kiên trì phải kiểm tra đi, kiểm tra lại cho chắc chắn trước khi quyết định. Lập kế
hoạch kỹ lưỡng là điều kiện tốt để thành công trong hoạt động Đội.
Tổng phụ trách Đội phải theo dõi hướng dẫn cụ thể cho các em bởi vì các
em đội viên Tiểu học còn nhỏ nên việc để các em tự làm kế hoạch là rất khó
khăn và hiệu quả sẽ không đảm bảo.
Bồi dưỡng kỹ năng nói và viết cho Ban chỉ huy Liên đội:
- Bồi dưỡng kỹ năng nói: Đây là kỹ năng cần thiết đối với mỗi thành viên
trong Ban chỉ huy Liên đội. Vì thường xuyên các em phải tiếp xúc và điều hành
hoạt động Đội, nếu không nói năng rõ ràng, truyền cảm, có sức thuyết phục thì
khả năng triển khai của hoạt động sẽ kém hiệu quả.
Thông thường những em được chọn vào Ban chỉ huy Liên đội thì đã có chú
ý năng khiếu này. Nhưng các em vẫn thường mắc một số lỗi như: Lúng túng
trong diễn đạt.
Bồi dưỡng kỹ năng này không thể chỉ một sớm một chiều, mà phải thường
xuyên thông qua các hoạt động cụ thể như: Chủ trì trong các cuộc họp Ban chỉ
huy Liên đội, đội nòng cốt, Đại hội Liên đội, các buổi nhận xét hoạt động Đội,
các hoạt động tập thể...
Qua các hoạt động này các em sẽ cứng cáp hơn trong khả năng nói. Cũng
cần lưu ý nhắc nhở, uốn nắn trong các lỗi và các hoạt động lớn (Đại hội Liên
đội, Cháu ngoan Bác Hồ), cần phải tập dượt trước.
Bồi dưỡng kỹ năng viết: Các em học tập cách ghi biên bản, thực hiện ghi
đúng sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, ...
Học tập phương pháp tổ chức họp ban chỉ huy; phương pháp xây dựng kế hoạch
(theo chủ đề, kế hoạch tháng, tuần), kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua;
phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội cũng như các hoạt động tập thể.
Bên cạnh đó, cần hướng dẫn các em học tập phương pháp kiểm tra, đánh giá các
phong trào, phương pháp chỉ đạo và tổng kết, rút kinh nghiệm.
- Cách ghi chép sổ sách của Đội theo qui định như sổ Chi đội, sổ Liên đội
và các loại sổ khác do trường qui định.
Ví dụ: Sổ Chi đội thì thư ký của các Chi đội nắm rõ cách ghi chép sổ Chi
đội, thư ký của Liên đội ghi chép sổ Liên đội (các em khác cũng phải theo dõi
14


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
cách ghi).
- Cách viết biên bản của các cuộc họp của Chi đội và Liên đội (Tổng phụ
trách hướng dẫn cách viết cụ thể của từng loại biên bản).
- Báo cáo hoạt động tháng, báo cáo sơ kết phong trào.v.v..
- Cách tổ chức họp BCH Chi đội và Liên đội.
Ví dụ: Hướng dẫn và chọn Chi đội 5A họp BCH cho các Chi đội khác
theo dõi tiến trình của cuộc họp diễn ra (cuộc họp tháng 11 của BCH Chi đội).
- Chi đội phó thông qua chương trình cuộc họp.
- Chi đội trưởng đánh giá hoạt động tháng 10 và nêu ra nội dung hoạt
động tháng 11.
+ Ý kiến của từng thành viên trong BCH Chi đội.
+ Chi đội trưởng giải trình ý kiến và cuối cùng tập thể thống nhất kế
hoạch hoạt động.
Các Chi đội khác đóng góp ý kiến cho buổi họp mẫu.
- Cách điều khiển chương trình: chào cờ đầu tuần, các cuộc thi của Đội do
trường tổ chức, tổ chức các hoạt động.
- Tập huấn BCH trở thành cán bộ Đội gương mẫu trong các hoạt động, có
uy tín và sức thuyết phục trước tập thể. (cách nói của các em nhẹ nhàng, tình
cảm, gần gủi, bản thân các em trong BCH phải thực hiện trước mọi phong trào
như: Kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất, giữ vệ sinh môi trường.v.v..)
Tóm lại, với kỹ năng nói và viết là những kỹ năng không những cần cho
hoạt động Đội mà còn là hành trang cho các em sau này. Nên ngoài các kỹ năng
trong lĩnh vực hoạt động Đội còn giúp các em có được những kỹ năng trong ứng
xử, giao tiếp với thầy cô, bạn bè, xã hội...
3.2. Bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hoạt động lớn.
Một trong những cách bồi dưỡng kỹ năng thiết thực nhất để giúp bồi dưỡng cho
các em nhanh hiểu và thực hiện một cách thực tế và tốt nhất, nắm bắt được
nhiều kỹ năng nhất tổ chức các hội thi lớn tại Liên đội như “Em yêu lịch sử Việt
Nam”, “Hội thi nghi thức Đội – chỉ huy đội giỏi” “Hội thi phụ trách Sao giỏi’
thông qua đó giúp các em nắm vững được các ngày lễ lớn, các Anh hùng của
dân tộc, các kỹ năng thực hành nghi lễ, nghi thức một cách thiết thực, rõ ràng và
từ đó lấy kết quả công nhận rèn luyện chuyên hiệu cho Đội viên.

15


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.

Hình 5,6 : Các hội thi của Liên đội

Hình 7,8 : Tham gia trại kỹ năng cấp Huyện, Tỉnh.
3.3. Bồi dưỡng thông qua hình thức ngoại khóa thực tế.
Liên đội tổ chức tham quan học hỏi tại Bảo tàng Đắk Lắk, nhà đày Buôn
Ma Thuột sau đó lồng ghép vào các tiết học địa phương, tổ chức viết bài thu
hoạch giúp các em nắm rõ lịch sử tại địa phương, tổ chức làm mô hình cổng trại
ở tại Liên đội để giúp các em thực hành kỹ năng nút dây.
Phối hợp tổ chức các chuyên đề về kỹ năng đuối nước, xâm hại, An toàn
giao thông được các em trực tiếp tham gia và chia sẽ kinh nghiệm từ các cán bộ
tuyên truyền các cấp.
Những hoạt động thực tế này giúp các em rút ra được nhiều bài học thực
hành thực tiễn cho bản thân.
Tổ chức cho các em trong BCH sinh hoạt cùng đội viên trong Chi đội
mình, với những kiến thức đã học được các em vân dụng thực hành ở các Chi
đội. Trong quá trình đó sẽ bộc lộ những ưu, nhược điểm; từ đó bồi dưỡng thêm
cho các em để khắc sâu hơn, có kế hoạch rèn luyện bản thân hơn nữa để làm
việc ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng cao.

16


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.

Hình 6,7 : Tham gia thực địa tại Buôn Ma thuột.

Hình 8,9 : Chuyên đề các kỹ năng.

3.4. Tạo sự say mê và hứng thú cho các đội viên trong Ban chỉ huy.
- Sự say mê hứng thú trong công việc bao giờ cũng mang lại kết quả,
thành công cao.
- Đối với BCH Liên – Chi đội, chúng ta cũng phải tạo cho các em niềm
say mê và hứng thú vì: Các em phải có đam mê mới cố gắng, quyết tâm với đội,
có hứng thú mới lôi cuốn các em hăng hái tham gia các hoạt động.
- Để làm được điều này tổng phụ trách phải giúp các em thấy được vai trò
quan trọng của BCH trong tổ chức Đội. Thông qua đó cho các em thấy được sự
vinh dự khi đứng trong hàng ngũ của BCH, tạo cho các em tinh thần phấn đấu,
nổ lực. Giới thiệu một mô hình hoạt động đội có hiệu quả (tìm hiểu trên mạng và
tạp chí người TPT, các trường bạn…) nhằm lôi cuốn các em đến với tổ chức đội.
- Lồng ghép trong buổi tập luyện là những trò chơi nhỏ, những tiết mục
văn nghệ và những câu chuyện hay.
17


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
- Thực hiện phương châm “gần gũi, lắng nghe và chia sẻ” đến từng đội
viên trong đội. khi người tổng phụ trách biết lắng nghe và chia sẽ với các em,
giúp các em thổ lộ tâm tư, tình cảm của mình, từ đó các em thấy thân thiện với
tổ chức, với mọi người…
Ví dụ : Khi có một em trong BCH không hoàn thành tốt công việc được
giao, tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn cho em cái khó mà em gặp phải,
khuyến khích, khích lệ…để em cố gắng hơn và đạt đựợc kết quả tốt trong thời
gian sau đó…..
- Các em học sinh có lịch học dày đặc nên việc sắp xếp thời gian để tham
gia tập luyện, bồi dưỡng là rất khó khăn, người tổng phụ trách phải biết làm cho
các em nhận thức được rằng khi đi tham gia bồi dưỡng, tập luyện cũng giống
như là một buổi vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó phải tích cực tham mưu với ban
giám hiệu, anh chị phụ trách, phụ huynh học sinh sắp xếp thời gian, cũng như
ủng hộ về mặt tinh thần cho các em thỏa mái tham gia tập luyện.
Ví dụ: Chiều thứ 6 các em được nghỉ, thay vì tập luyện vào thứ 7 và chủ
nhật, tôi điều các em đến phòng đội để cùng tập luyện, hướng dẫn các em ghi
chép hồ sơ Đội ... để không ảnh hướng tới 2 ngày nghỉ của các em.
4. Giao nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá các hoạt động
4.1. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ huy.
Giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy liên đội là nhằm kích thích tính tích cực,
chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, thông qua đó giáo dục lòng tự tin, tinh thần
trách nhiệm, ý chí tổ chức kỉ luật và tính tự quản của các em.
Việc giao nhiệm vụ phải đảm bảo tính chính xác, cụ thể, rõ ràng và phù hợp
với năng lực của từng em .
Phân công cụ thể từng công việc cho các thành viên để các em có ý thức
trong công việc của mình. Cụ thể với Ban chỉ huy Liên đội đã được phân công
với từng công việc cụ thể, tôi đã tiến hành tập huấn cho các mảng như sau:
Bảng 2 : Danh sách Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018.
STT
1

HỌ VÀ TÊN
Lê Nhật Khôi My

2

Nguyễn Trần Thanh Tráng

3

Huỳnh Thị Hà Điệp

LỚP
4B

5A

4D
18

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

Liên đội
trưởng

Phụ trách chung

Liên đội phó

- Phụ trách chung
công tác thi đua Liên
đội. (Phân hiệu 1)
- Kiêm phụ trách công
tác Lao động - vệ
sinh, nề nếp ở phân
hiệu 1

Liên đội phó

- Phụ trách chung


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
công tác thi đua Liên
đội. (Phân hiệu 2)
- Kiêm phụ trách công
tác Lao động - vệ
sinh, nề nếp ở phân
hiệu 2
4

5

6

7

Nguyễn Hương Sang

Nguyễn Ngọc Hùng

Hà Thị Diễm Như

Nguyễn Tiến

5C

4B

5D

4E

Uỷ viên

Công tác đội sao đỏ

Uỷ viên

- Phụ trách Đội tuyên
truyền măng non Liên
đội .
- Kiêm phụ trách
Công trình măng non.
- Phụ trách thể dục
đầu giờ và giữa giờ.

Uỷ viên

- Phụ trách Đội tuyên
truyền măng non Liên
đội .
- Kiêm phụ trách
Công trình măng non.
- Phụ trách thể dục
đầu giờ và giữa giờ.

Uỷ viên

- Phụ trách Hội chữ
thập đỏ. Kiêm công
tác thư ký.

Tổng phụ trách Đội phải tin tưởng vào khả năng của các em, mạnh dạn
giao công việc cho các em, không nên nghĩ các em con nhỏ chưa làm được nên
việc gì cũng làm thay. Muốn các em làm tốt thì ban đầu giao việc dễ, kèm cặp
sau đó giao việc khó dần, Tổng phụ trách rút dần vai trò của mình để các em
thay thế dưới sự hướng dẫn của mình. Phải kiên trì không nóng vội trong giao
việc, nên để các em phát biểu ý kiến của mình để tìm phương pháp giải quyết
công việc và sau mỗi công việc nên để các em tự kiểm điểm, rút ra bài học kinh
nghiệm. Sau đó Tổng phụ trách mới đưa ý kiến, hướng cho các em biết cách
làm.
4.2. Giám sát, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá công việc.
- Nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đội là tự nguyện và tự quản dưới sự
hướng dẫn của anh chị phụ trách do đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này, các em
thường mau quên, ham chơi đồng thời cũng ham hoạt động và sáng tạo.
- Qua từng đợt thi đua nên để các em thực hiện các việc tổng hợp, nhận xét,
đánh giá mọi hoạt động chung của Liên đội và từng chi đội, lớp nhi đồng rút
được những thiếu xót, mặt mạnh, mặt yếu trên cơ sở đó xây dựng nên phương
19


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
hướng hoạt động cho đợt thi đua tiếp theo.
- Nhưng nếu hoàn toàn tin tưởng ở các em thì hiệu quả sẽ không cao. Nên
Tổng phụ trách phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc có thể là trực tiếp hoặc gián
tiếp (Kiểm tra theo lịch hoặc kiểm tra đột xuất) có như vậy Tổng phụ trách mới
nắm được đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội hoạt động như thế nào, kịp thời thấy
được sự cố gắng của các em để động viên khích lệ, đồng thời uốn nắn nhắc nhở
kịp thời những sai sót.
Để tiện cho việc giám sát, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá công việc, thì
người Tổng phụ trách Đội cần có một sổ tay ghi chép riêng, để ghi chú lại những
thông tin cần lưu ý. Liên đội luôn có kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ hoặc
đội xuất để giúp các em nhận biết các điểm sai và điểm đúng từ đó các em rút
được kinh nghiệm cho mình và có biên bản kèm theo.
Giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công việc để xác nhận kết quả và
kịp thời động viên, khích lệ, nhắc nhở hay hướng dẫn cho các em. Nhằm tạo
động lực, có hướng đi đúng trong công việc của các em. Để các em có thể phát
huy hết năng lực, tính tích cực, sáng tạo hoàn thành tốt công việc của mình.
5.Tích cực công tác neo gương, khen thưởng
- Trong quá trình bồi dưỡng, luyện tập cho BCH Liên – Chi đội tôi luôn
lồng ghép phuơng pháp thi đua khen thưởng.
- Tôi đã tổ chức thi các nội dung cho từng cá nhân, cho từng phân đội….
Ví dụ : Tổ chức thi “thực hiện nghi thức” giữa các BCH Chi đội (nội dung
thực hiện theo quy định khi tập luyện); BCH Chi đội nào thực thiện đúng chuẩn,
nhanh và đẹp nhất……
- Trong mỗi lần tổ chức thi, kiểm tra phải có khen thưởng cho những tập
thể, cá nhân xuất sắc nhất. bên cạnh khen thưởng thì cũng thẳn thắng đóng góp ý
kiến, phê bình những tập thể, cá nhân không tốt. đôi lúc cũng nên kèm theo hình
thức xử phạt để các em thấy được cái sai mà sửa chửa.
- Các hình thức thi đua khen thưởng rất đa dạng và phong phú nhằm tạo
cho các em sự ganh đua lành mạnh, trong sáng trong tập thể với nhau. tạo sự lôi
cuốn, khích lệ cho các em tham gia tốt hơn.

Hình : Khen thưởng Ban chỉ huy tham gia hoạt động tích cực.
IV. Tính mới của giải pháp
20


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Với mỗi Tổng phụ trách Đội, việc nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban
chỉ huy Liên – Chi đội là nhiệm vụ mà bất kì người giáo viên nào cũng có kế
hoạch và thực hiện. Tuy nhiên, trong đề tài này, tôi mong muốn không chỉ dừng
lại ở việc nâng cao kỹ năng mà phải xây dựng cho BCH phát huy được tính tích
cực, vai trò tự quản của học sinh, đáp ứng được mục tiêu cũng như những đổi
mới trong giáo dục hiện nay.
Từ những khó khăn đã trải qua ở những năm trước trong quá trình nâng
cao kỹ năng công tác Đội cho BCH Liên – Chi đội, tôi nghiên cứu biện pháp
mới để thực hiện một số nội dung nâng cao kỹ năng công tác Đội cho BCH Liên
– Chi đội được nhẹ nhàng, thoải mái và mang lại kết quả khả quan hơn.
Với đề tài này, tôi xây dựng 5 giải pháp, trong đó có một số biện pháp
mới mà bản thân đã nghiên cứu và thực hiện như sau:
Với giải pháp “Phối hợp và tổ chức thành lập Ban chỉ huy Chi – Liên
đội.” tôi xây dựng biện pháp tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự bằng mở rộng để
toàn bộ Liên đội được biết đến thông qua các hình thức sau:
- Giới thiệu nhân sự bằng cách chạy slide ở các trang mạng của nhà trường
qua đầu giờ các tiết Tin học, phát thanh măng non.
- In hình ảnh, thông tin cá nhân, sở trường và điểm mạnh của các nhân sự
dán ở bảng thông báo đầy đủ các thông tin cần thiết để các em hiểu rõ hơn trong
việc bầu cử.
Biện pháp này góp phần giúp chỉ rõ cho các em thấy được sự vinh dự khi
đứng trong hàng ngũ của Ban chỉ huy Liên – Chi đội tăng thêm tinh thần đoàn
kết, hăng hái, nhiệt huyết tham gia vào các phong trào của Đội. Khắc phục tình
trạng khi bầu cử các em đánh lụi mà không biết được nhân sự bầu cử là ai và là
người như thế nào.
Với giải pháp “Tổ chức đa dạng các hình thức bồi dưỡng kỹ năng cho Ban
chỉ huy Liên – Chi đội.” Tôi đã tổ chức công tác tập huấn kỹ năng nghi thức từ
Tổng phụ trách Đội làm mẫu các em thực hiện theo và tổ chức để các Chi đội
kết nghĩa để các em tự thực hành trao dồi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau như
học sinh lớp 5 thực hành thành thạo và tập luyện lại cho các em lớp 3. Tôi chú
trọng tổ chức tốt công tác phối hợp, đặc biệt thực hiện thành lập các đội hình
mẫu, Câu lạc bộ Chỉ huy đội giỏi phát huy tối đa năng lực của các thành viên
trong đội, xây dựng lực lượng nồng cốt hỗ trợ đắc lực cho giáo viên Tổng phụ
trách Đội trong quá trình xây dựng nề nếp. Ngoài ra, tôi đổi mới việc tập huấn
bằng các bài giảng điện tử, các video hướng dẫn cho học sinh tham khảo.
Với biện pháp “Bồi dưỡng thông qua hình thức ngoại khóa thực tế” tôi đã
tổ chức cho các em tham gia thực địa tại Buôn Ma Thuột, mời cán bộ các ban
ngành về chuyên đề tại trường đã giúp các em phấn khởi, thu hút các em tham
gia tích cực với những kiến thức đã học được các em vận dụng thực hành ở các
Chi đội.
Các giải pháp “Giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát các hoạt động.” Và “Tích
21


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
cực công tác neo gương, khen thưởng” là các giải pháp hỗ trợ cho các giải pháp
mới nêu trên được thực hiện tốt hơn.
V. Hiệu quả Sáng kiến kinh nghiệm.
Với phương châm và nội dung làm việc như trên, trong hai năm học vừa
qua BCH Liên, Chi đội đã có nhiều tiến bộ về nhận thức cũng như việc tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Các nội dung, yêu cầu trong chương trình công
tác Đội cũng như các kỹ năng về Nghi thức Đội, các bài trống Đội, múa hát tập
thể, trò chơi, kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động Đội đều được các em
trong BCH Liên, Chi đội nắm vững và triển khai lại cho tất cả đội viên trong
toàn Liên đội thực hiện một cách có hiệu quả.
* Số lượng khảo sát:
- Ban chỉ huy Liên đội: 09 em
- Ban chỉ huy Chi đội : 25 em
* Nội dung khảo sát:
- Phương pháp tổ chức hội họp;
- Tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội;
- Tác phong chỉ huy, kỹ năng nghi thức Đội.
- Công tác ghi chép hồ sơ, sổ sách, thông tin báo cáo, kỹ năng xử lý các
tình huống về công tác Đội.
* Kết quả khảo sát như sau:
Bảng 3: Bảng thống kê so sánh BCH Liên – Chi đội của Liên đội Tiểu học
Nguyễn Văn Trỗi, năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 - 2018 của Trường
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi:

TT

Ban
chỉ
huy

1

Liên
đội

2

Chi
đội

Số
lượng

Phương
pháp tổ
chức
hội họp

Đạt

Tổ
chức
điều
khiển
sinh
hoạt
Đội

09

8

88%

9

60%
25

15

(Tăn
g
40%)

Đạt

Tác
phong
chỉ
huy,
kỹ
năng
nghi
thức
Đội

100%

8

80%

20

(Tăng
44%)

22

Đạt

Công tác
ghi chép
hồ sơ, sổ
sách, kỹ
năng xử lý
tình
huống
công tác
Đội

Đạt

88%

7

77%

72%
18

(Tăn
g
48%)

12

48%
(Tăng
32%)


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
Thông qua các lớp tập huấn Ban chỉ huy Liên đội đã hiểu biết và nắm vững
kiến thức kỹ năng Đội thành thạo.
- Thành lập được đội ngũ BCH Liên – Chi đội có học lực tốt và có kỹ năng
thành thao.
- Biết cách xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân và của Liên đội
thông qua sự hướng dẫn của phụ trách đội.
- Biết tự điều hành các hoạt động như: Đại hội Liên đội, chi đội, chủ động
dẫn chương trình trong tiết sinh hoạt chào cờ và các hội thi của Đội.
- Chủ trì trong các cuộc họp, đội nòng cốt, các buổi nhận xét hoạt sinh hoạt
Đội, các hoạt động tập thể...
- Chỉ đạo các chi đội và lớp nhi đồng thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ
lên lớp như: Rèn kỹ năng đội viên, sinh hoạt sao nhi đồng, múa hát tập thểm trò
chơi dân gian... hàng tuần.
- Dám đấu tranh để bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của đội viên,
nhi đồng, nhắc nhở và ngăn chặn những mặt chưa tốt.
- Chủ động và có trách nhiệm trong công tác Đội.
- Có ý thức học hỏi để không ngừng nâng cao tri thức, trình độ cho bản
thân, tương ái giúp đỡ nhau trong học tập, công tác.
- Ban chỉ huy Liên đội biết cách chỉ đạo và thúc đẩy các phong trào hoạt
động trong năm học có hiệu quả cao như: Phong trào kế hoạch nhỏ, phong trào
hũ gạo tình thương, các phong trào từ thiện quyên góp ủng hộ...
Tóm lại: Bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội nhằm giúp các em thạo việc, biết
tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ được Tổng phụ trách đội phân công, có khả
năng tổ chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh
trong giao tiếp để trở thành cán bộ mẫu mực, có năng lực luôn là cánh tay đắc
lực của Tổng phụ trách.
- Đối với Ban chỉ huy Liên đội các em đã cứng cáp hơn, thực hiện tốt tự
chủ, tự quản trong các hoạt động Đội.
- Từ những kết quả trên cho thấy phương pháp lựa chọn, bồi dưỡng Ban chi
huy Liên đội đã có hiệu quả khả quan, tạo điều kiện cho hoạt động Đội ngày một
đi lên.
- Ban chỉ huy Liên đội phát huy được năng lực hiệu quả đã góp phần rất
lớn vào sự thành công của Liên đội và góp phần thắng lợi nhiệm vụ năm học của
nhà trường đó là: “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” và vì
mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức- trí- thể- mỹ” cho học sinh.
Ngoài ra, các em tự biết triển khai buổi sinh hoạt, tự tập hợp đội hình,
điểm số báo cáo so với các năm học trước thì Tổng phụ trách phải điều khiển và
nhắc nhở.
- Các bài múa các em múa chuẩn, đúng và tất cả các đội viên đều múa các
bài múa mà Hội đồng Đội đã qui định. Các em biết tự làm người quản trò khi
triển khai trò chơi.
- Các phong trào cũng được các em tham gia đầy đủ và có hiệu quả hơn
như: phong trào nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ gây quỹ Đội, các hội thi luôn được
23


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
BCH triển khai rộng rãi và đạt được nhiều thành tích cao như tổ chức Nghi thức
Đội cấp trường, tham gia cấp huyện đạt giải Nhì, tham gia hội trại kỹ năng
Huyện đạt giải Ba toàn đoàn, đạt công nhận chỉ huy đội giỏi cấp Tỉnh. Liên đội
nhiều năm liền đạt Liên đội Vững mạnh xuất sắc. Những phong trào trên đã nêu
lên được việc nâng cao kỹ năng công tác Đội cho BCH Liên – Chi đội là rất cần
thiết giúp các em mạnh dạn hơn, tự tin và tích cực hơn trong công tác Đội, bên
cạnh đó còn giúp các em nâng cao ý thức học tập, rèn luyện chủ động hơn phục
vụ cho bản thân dần phát huy năng lực tự quản cho bản thân.
Phần thứ 3: Kết luận, kiến nghị
1. Kết luận
Việc bồi dưỡng kỹ năng công tác Đội cho BCH Liên, Chi đội giúp các em
thạo việc, biết tổ chức, quản lý hoạt động là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt nó sẽ
thúc đẩy phong trào thiếu nhi của các trường lên cao, từng bước khẳng định vị
trí, vai trò của Đội trong nhà trường là vô cùng quan trọng và không thể thiếu
được. Bản thân các em trong BCH các Chi đội khi được bồi dưỡng các em ngày
càng có thêm hiểu biết về Đội, phát huy được tiềm năng, sự năng động, sáng tạo
của các em. Qua đó, các em thấy được vị trí của mình mà phấn đấu để góp phần
thúc đẩy hoạt động Đội ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Đồng thời các em cũng tích
lũy được nhiều kinh nghiệm về phương pháp chỉ huy, quản lý điều hành công
việc của một cán bộ Đội, giúp các em sau này sẽ có một tâm thế để bước vào
cuộc sống tốt hơn.
Hơn nữa qua quá trình bồi dưỡng, người Tổng phụ trách Đội cũng rút ra
được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và bồi dưỡng BCH Liên, Chi đội.
Đồng thời cũng tìm ra được một cách khoa học nhất phương pháp bồi dưỡng cán
bộ Đội, tiếp thu được những phương pháp mới, cách quản lý mới trong công tác
bồi dưỡng BCH Liên, Chi đội. Cùng với đó là trình độ và tay nghề của người
phụ trách cũng được nâng lên, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của quá trình đào tạo học sinh thành người công dân có ích cho đất nước sau
này.
- Trước hết, Tổng phụ trách phải là người thực sự gắn bó với công việc
của mình. Phải biết trăn trở, tìm hiểu, phải có quyết tâm cao về đổi mới phương
pháp làm việc.
- Phải tin yêu các em, có trách nhiệm với công việc mình làm.
- Có kế hoạch cụ thể, phù hợp cho từng công việc, giao nhiệm vụ cụ thể
cho từng đội viên trong bch liên đội.
- Tích cực tham mưu và tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban giám
hiệu nhà trường và các bộ phận khác của nhà trường.
- Huy động tốt đội ngũ BCH Liên, Chi đội đã có kinh nghiệm và đã cộng
tác với Tổng phụ trách nhiều năm, đây chính là yêu tố quan trọng giúp cho Tổng
phụ trách thành công trong công việc cũng như bồi dưỡng cho các bạn đội viên
trong ban chỉ huy mới.
24


Một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội ở trường Tiểu học.
- Đảm bảo hoạt động toàn diện nhưng phải chú ý mũi nhọn, lớp kế cận
cho phong trào Đội ở các năm học tới.
- Chú ý phát động các đợt thi đua trong toàn liên đội. Sau mỗi đợt thi đua
phải có nhận xét, đánh giá cụ thể.
- Phải có kế hoạch tập luyện, bồi dưỡng đội ngũ BCH liên đội để làm
nguồn cho những năm kế tiếp.
2. Kiến nghị
Qua thực tế hoạt động của Liên đội, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như
sau:
2.1. Đối với Hội đồng Đội các cấp
Cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ cho đội ngũ Tổng phụ trách có tính chất quy mô, tạo điều kiện giúp đỡ, nâng
cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho Tổng phụ trách.
Cần quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Liên đội tổ chức các phong trào
hoạt động Đội đóng trên địa bàn. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào để đội
ngũ ban chỉ huy Đội tham gia, từ đó nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động
công tác Đội.
Có nhiều hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những em
trong BCH Liên đội và Đội viên có thành tích trong công tác Đội và phong trào
thiếu nhi. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ tinh thần giúp các em phấn đấu, tích
cực đóng góp cho hoạt động Đội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.
2.3. Đối với lãnh đạo nhà trường
Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về phương
tiện, cơ sở vật chất, hỗ trợ thêm kinh phí cho các phong trào hoạt động của Liên
đội.
2.4. Đối với anh chị phụ trách Đội
- Anh chị phụ trách đội có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và phát
triển các phong trào Đội và hình thành đội ngũ ban chỉ huy có năng lực. Vì vậy,
đội ngũ anh chị phụ trách cần có kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội, có tâm
huyết với hoạt động Đội và tích cực tham gia vào việc bồi dưỡng đội ngũ Ban
chỉ huy Chi đội.
- Đội ngũ anh chị phụ trách phải tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kỹ
năng công tác Đội Liên đội hoặc Hội đồng đội các cấp tổ chức.
Trên đây là một số biện pháp mà chính bản thân tôi đã thường xuyên áp
dụng để nhằm nâng cao kết quả kỹ năng công tác Đội cho Ban chỉ huy Liên –
Chi đội trong quá trình hoạt động Đội, tôi xin mạnh dạn đưa ra đây để cùng trao
đổi với đồng nghiệp. Trong quá trình viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ không tránh
khỏi thiếu sót, rất mong Hội đồng thi đua, đồng nghiệp đóng góp ý kiến phản
hồi chân thành để sáng kiến được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×