Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

Biện pháp tổ chức phong trào hội thao ngành GDĐT trong trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.47 KB, 16 trang )

SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

MỤC LỤC
Tên nội dung
Danh mục các từ viết tắt
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Lý do lý luận
2. Lý do thực tiễn
II. Mục đích nghiên cứu
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
1. Sức khỏe
2. Thể dục, thể thao
3. Phong trào thể dục, thể thao
4. Giáo dục thể chất
II. Thực trạng vấn đề
1. Thực trạng
2. Thống kê số liệu
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
1. Tổ chức tuyên truyền, tập luyện TDTT
2. Công tác phối hợp, tham mưu
3. Tăng cường CSVC
4. Đầu tư trang phục, đồng phục
5. Sử dụng, bảo quản các thiết bị, dụng cụ tập luyện
IV. Tính mới của giải pháp
V. Hiệu quả SKKN
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
II. Kiến nghị


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
SKKN:

Sáng kiến kinh nghiệm

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
1

Trang
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
10
12
13

13
13
14
14
15


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Ngành:

Ngành GD&ĐT

TDTT:

Thể dục, thể thao

VĐV:

Vận động viên

CLB:

Câu lạc bộ

CBQL:

Cán bộ quản lý

GD&ĐT:


Giáo dục và Đào tạo

LĐTBXH : Lao động Thương binh xã hội
CSVC :

Cơ sở vật chất

XHHGD:

Xã hội hóa giáo dục

TNCS:

Thanh niên cộng sản

SGK:

Sách giáo khoa

CMHS:

Cha mẹ học sinh

GDTC:

Giáo dục thể chất

HLV :


Huấn luyện viên

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Lý do lý luận
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
2


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Hội thao truyền thống Ngành là hoạt động của một trong các phong trào thi
đua, đây là ngày hội thể thao lớn tạo điều kiện cho mọi viên chức được giao lưu
học hỏi, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị; nâng cao đời sống tinh thần, thể chất
của cán bộ, nhà giáo đồng thời đánh giá kết quả phong trào TDTT ở cơ sở, thúc đẩy
công tác GDTC trong các đơn vị trường học.
Chúng ta biết, việc tổ chức các phong trào thi đua là biện pháp tổ chức thực
tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để khơi dậy tinh thần sáng
tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của viên chức và phong trào Hội
thao là một trong những nhiệm vụ của mỗi năm học của nhà trường.
Bác Hồ đã dạy rằng: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho
mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để
thi đua mãi”. Thông qua phong trào Hội thao Ngành mà phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của cá nhân và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục
những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy về phong trào TDTT trường học ngày càng phát
triển.
2. Lý do thực tiễn
Trong nhiều năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát
động, trường Tiểu học Trần Phú đạt những thành tích xuất sắc trong phong trào Hội
thao Ngành, nhiều viên chức của trường đạt giải cao trong kỳ thi các cấp. Nhờ vậy,

phong trào TDTT của nhà trường ngày càng lớn mạnh, luôn năng động, có nhiều
sáng kiến tổ chức phong trào này sáng tạo; có đóng góp lớn trong việc đưa ra nhiều
giải pháp tích cực, hữu hiệu.
Tập thể viên chức không ngừng nỗ lực phấn đấu tập luyện và thi đấu, tô
thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường về hoạt động TDTT, đơn vị luôn nhận
được sự cỗ vũ tích cực của phụ huynh, học sinh, các lực lượng trong và ngoài nhà
trường.
Bên cạnh những thành tích đạt được ở trên, trong quá trình tổ chức phong
trào Hội thao Ngành còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi cá nhân có những cá tính riêng,
năng lực, năng khiếu và sở trường, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Về điều kiện sân
bãi, dụng cụ, CSVC, phương tiện tập luyện TDTT chưa được quan tâm đầu tư,
chưa đào tạo được nguồn VĐV mang tính chuyên nghiệp để tham gia các giải
TDTT thành tích cao ở các cấp. Mặt khác mỗi môn, mỗi nội dung thi còn đòi hỏi
những khả năng đặc biệt khác nhau của các cá nhân, nhiều nội dung, hình thức
chưa phong phú.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
3


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Để tổ chức phong trào Hội thao Ngành được rộng khắp trong toàn trường và
đạt chất lượng, đề tài tập trung nghiên cứu về đội ngũ viên chức, phong trào TDTT
tại trường Tiểu học Trần Phú từ năm 2015 đến năm 2017.
Thực tế, phong trào Hội thao Ngành phát triển chưa đồng đều giữa các cá
nhân trong đơn vị, công tác bồi dưỡng các đội tuyển, đầu tư CSVC, phong trào tập
luyện TDTT của viên chức, bước đầu có sự quan tâm nhưng kết quả đạt được chưa
tương xứng với sự phát triển của xã hội; với lí do trên tôi chọn đề tài: Biện pháp tổ
chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.
II. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề tài nhằm đề ra biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành
trong nhà trường, nhằm tạo nên sức lan tỏa, ngày càng có chiều sâu, phát huy, khơi
dậy giữ gìn và phát huy tốt truyền thống, thành tích xuất sắc đã đạt được, góp phần
khẳng định được vị thế của mỗi viên chức, trong việc đóng góp thành tích của mình
với nhà trường và thu hút viên chức, tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân cùng
tích cực, thường xuyên tập luyện TDTT nhằm sống khỏe và sống có ích cho xã hội.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
1. Sức khoẻ
Sức khoẻ bao gồm sức khoẻ cá thể, sức khoẻ gia đình, sức khoẻ cộng đồng,
sức khoẻ xã hội. Sức khoẻ là một trong những yếu tố cơ bản, đầu tiên để học tập,
lao động, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ và xây dựng đất nước.
2. Thể dục, thể thao
TDTT là bộ phận của nền văn hoá xã hội, một loại hình hoạt động mà
phương tiện cơ bản là các bài tập thể lực nhằm nâng cao sức khoẻ, tăng cường thể
chất cho con người, nâng cao thành tích thể thao, góp phần làm phong phú sinh
hoạt văn hoá và giáo dục con người phát triển cân đối hợp lý.
TDTT là hoạt động của GDTC kết hợp các mặt giáo dục khác như: đức, trí,
thể, mĩ nhằm phát triển con người cân đối toàn diện, là tổng hoà những giá trị vật
chất và tinh thần loài người sáng tạo ra trong lĩnh vực tập luyện.
Hoạt động TDTT là một trào lưu xã hội bao gồm nhiều loại hình hoạt động
thể chất và trò chơi có tính cạnh tranh, đem lại niềm vui, hứng khởi cho những
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
4


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

người tham gia và sự giải trí cho mọi người, đặc biệt là người hâm mộ thể thao, tạo
thành một phong trào TDTT sôi nổi.

3. Phong trào TDTT
Đó là một trào lưu xã hội, bao gồm nhiều người hoạt động hợp tác với nhau,
nhằm chủ yếu, trực tiếp sử dụng, phổ biến và nâng cao những giá trị của TDTT. Do
nhu cầu và trình độ phát triển TDTT khác nhau nên ngày càng có nhiều phong trào
đa dạng, với quy mô liên kết càng rộng lớn, đáp ứng những hứng thú, nhu cầu
TDTT khác nhau.
4. Giáo dục thể chất
Quá trình sư phạm nhằm giúp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, hoàn thiện về
thể chất và nhân cách, nâng cao khả năng làm việc và kéo dài tuổi thọ của con
người; đáp ứng nhu cầu vận động, vui chơi, giải trí, giao lưu văn hoá của các tổ
chức và cá nhân trong xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Bác Hồ lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế
giới. Bác là người thầy thiên tài, người khai sinh nền TDTT cách mạng nước nhà
vào ngày 27/3/1946. Sau đó Chính phủ lấy ngày 27/3 hằng năm là ngày Thể thao
Việt Nam. Lời dạy của Bác cần thường xuyên tập thể dục cho thân thể cường tráng,
khỏe mạnh “Tinh thần đầy đủ để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống
mới” mãi là định hướng cho toàn Ngành.
II. Thực trạng vấn đề
1. Thực trạng
Thời gian qua, phong trào Hội thao Ngành trong trường Tiểu học Trần Phú
đã có bước phát triển đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thành tích chung của
nhà trường và địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được thì hàng năm, việc tham
gia phong trào Hội thao Ngành của trường vẫn còn hạn chế: thành tích chưa theo
mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Đội ngũ viên chức chưa được phát
huy hết năng khiếu về TDTT của mình, công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường
còn chậm đổi mới.
Đội ngũ HLV tại trường chưa có điều kiện để thể hiện hết năng lực sẵn có,
sân bãi tập luyện còn thiếu và chưa đồng bộ; người vừa có năng khiếu và sự đam

mê nhưng sức khỏe không cho phép, con còn nhỏ, nhà xa trường khó bố trí thời
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
5


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

gian,… Hầu hết viên chức chưa đồng đều về mọi mặt, bởi vậy nên chuẩn bị tới lịch
thi đấu mới tổ chức ráp đội tuyển. Số người tập luyện chủ yếu là VĐV của đội
tuyển thi đấu, những người ham thích TDTT, chưa có kinh nghiệm vì ít tham gia
tập luyện không có cơ hội đứng vào sân, chưa có HLV hướng dẫn chuyên sâu trong
quá trình tập luyện. Kinh phí, trang phục đội tuyển, CSVC chưa đáp ứng yêu cầu
thực tế.
Nhận thức của một số cá nhân về vai trò của công tác phát triển TDTT chưa
đúng và đủ. Việc tuyên truyền, khơi dậy, vận động viên chức tham gia vào các hoạt
động TDTT còn mang tính hình thức, thiếu gắn bó với thực tiễn đời sống.
2. Thống kê số liệu
Năm 2015, phong trào Hội thao của trường đã có những bước tiến nhưng số
VĐV tham gia chưa có tính tự nguyện cao, tinh thần tập luyện chưa sôi nổi, số giải
các môn chưa nhiều, CSVC còn nhiều thiếu thốn, cụ thể:
Số người tập luyện: 16, tỉ lệ 33%; Huấn luyện viên: 0; Kinh phí: 5 triệu
đồng; VĐV: 16; Đăng kí môn thi: 05; Sân bãi: 0; Dụng cụ tập luyện: 0.
Đề tài nghiên cứu đặt ra một số nhiệm vụ, cụ thể: Tổ chức phối hợp tốt với
các đoàn thể, tìm hiểu về tâm lí, năng lực, sở trường về lĩnh vực TDTT của đội ngũ
viên chức, hình thành động cơ, tuyên truyền, động viên đông đảo mọi lứa tuổi viên
chức, các thành viên khác ngoài trường có nhu cầu tập luyện TDTT. Bố trí kinh phí
đầu tư CSVC, huy động XHHGD, nhằm tổ chức phong trào Hội thao Ngành sôi nổi
và nâng cao thành tích của đơn vị.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
1. Tổ chức tuyên truyền, tập luyện TDTT

1.1. Tuyên truyền
Công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả hay không, phải xuất phát từ
thực tế của đơn vị, người đứng đầu phải phân tích, dẫn chứng cụ thể về mục đích, lí
do của việc tuyên truyền. Người vận động không được đưa ra yêu cầu, đề nghị bắt
buộc tất cả mọi người phải tham gia phong trào TDTT, chỉ được khuyến khích với
tinh thần hoàn toàn tự nguyện.
Tuyên truyền phổ biến, động viên mọi viên chức toàn trường tập luyện, tham
dự thi đấu TDTT trong các câu lạc bộ từng môn hoặc nhiều môn thể thao được
thành lập. Luyện tập TDTT là quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bản thân,
với sự nghiệp nâng cao sức khỏe và với tập thể nhà trường.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
6


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Muốn vận động đông đảo viên chức tập luyện, phải từng bước hình thành
động cơ cho mọi người. Sức khỏe là vốn quý của con người. Có sức khỏe là có tất
cả. Vậy làm gì để có sức khỏe ? Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng việc tập
luyện thể thao thường xuyên là biện pháp hữu hiệu và đơn giản nhất giúp chúng ta
củng cố, giữ gìn và tăng cường sức khỏe, việc tập luyện bao gồm nhiều người hoạt
động hợp tác với nhau, trở thành một phong trào sôi nổi, tạo mối đoàn kết khăng
khít với mọi người. TDTT giúp con người giảm bớt sự căng thẳng mệt mỏi sau một
ngày làm việc.
1.2. Tổ chức tập luyện TDTT
Huy động thành viên CLB các môn TDTT, là viên chức trong đơn vị, người
thân, nhân dân. Trong quá trình tập luyện, mọi thành viên bồi dưỡng chuyên môn
cho nhau, duy trì tập luyện đều đặn hàng ngày. Tập luyện TDTT được xem như
món ăn tinh thần không thể thiếu, bởi tập luyện thể thao không chỉ giúp tinh thần
sảng khoái mà còn nâng cao sức khỏe.

Kêu gọi: "Mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, một hình
thức tập luyện để rèn luyện nâng cao sức khỏe”. Qua phong trào tự tập luyện, từ đó
phát hiện, bổ sung thêm tài năng, những nhân tố mới trong lĩnh vực TDTT để bồi
dưỡng, đào tạo trở thành VĐV chính thức, hướng tới các giải đấu hàng năm. Như
vậy qua tập luyện, nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao, tạo thêm đội ngũ kế
cận có chất lượng. Nhờ tập luyện mà đội bóng chuyền nữ tại đơn vị đã phát triển
thêm nhiều nhân tố mới từ các lứa tuổi, hiện tại có 20 cầu thủ có thể chủ động để
thay thế bất kì các vị trí trọng trận đấu.
Hiện nay, phong trào tự tập luyện tại sân trường Tiểu học Trần Phú, thu hút
được nhiều thành viên tham gia, không chỉ viên chức, học sinh tại trường mà còn
huy động thêm các thành viên đam mê TDTT là người thân, người dân, học sinh
mọi lứa tuổi đến trường để tập luyện hàng ngày, điển hình như các CLB: Thể dục
dưỡng sinh của các chị phụ nữ, đội bóng chuyền, bóng bàn.
Đúng như lời khuyên của Bác: “Việc tập luyện không tốn kém, khó khăn gì.
Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập
một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy
là sức khỏe. Dân cường thì quốc thịnh”.
2. Công tác phối hợp, tham mưu
2.1. Công tác phối hợp
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
7


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Trước hết cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của viên chức
về mục đích, ý nghĩa của phong trào Hội thao Ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào này phải được toàn xã hội quan
tâm và tham gia một cách tự giác, tích cực. Cần có sự phối hợp thống nhất và đồng
bộ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội trong thực hiện chiến lược, trong đó

có sự phối hợp giữa các ngành GD&ĐT; LĐTBXH; Y tế,…Cần dựa vào các tổ
chức như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ
chức chính trị xã hội để chỉ đạo hoạt động TDTT.
Để phong trào TDTT phát triển một cách tích cực, hiệu quả, cần phải làm tốt
vai trò của Ban chấp hành Công đoàn, đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu, gần
gũi đoàn viên, người lao động, là nhịp cầu gắn kết tiếng nói, nguyện vọng của đoàn
viên với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công đoàn có đủ
năng lực công tác, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần,
thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên. Làm tốt vai trò hội tụ được tinh thần
đoàn kết của tập thể đoàn viên, thường xuyên tìm tòi, đổi mới hoạt động, thông qua
phong trào TDTT để tuyên truyền, vận động, đoàn viên, người lao động ủng hộ và
tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn phát động và tổ chức, cùng với
Công đoàn chủ động đề xuất, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT tại
đơn vị.
Nâng cao được trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với phong trào. Tổ
chức bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm, trước hết cần quan
tâm xây dựng phong trào tự rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống trong việc vận
động thân thể nhằm bảo vệ nhằm tăng cường sức khỏe; động viên và tạo điều kiện
cho mọi thành viên tham gia tập luyện các môn thi, mở rộng đăng kí và tham gia
thi.
Đổi mới nội dung và phương pháp TDTT, đổi mới quản lý GDTC theo
hướng phát huy vai trò chủ động sáng tạo của cá nhân, tổ khối về GDTC trong nhà
trường. Việc tập luyện, đơn vị tự bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm từ người đi trước,
có năng lực chuyên môn, nhiều năm liền đạt giải cao, giáo viên chuyên môn thể
dục. Từ thành tích đạt được cá nhân viên chức, quan tâm bồi dưỡng cho đồng
nghiệp, học sinh và có thể tư vấn bồi dưỡng CLB các môn thể thao. Nhờ phong
trào tập luyện, giáo viên có kinh nghiệm nhiệt tình hướng dẫn kĩ thuật và nhà
trường giao nhiệm vụ HLV các môn thi cấp trường, tiêu biểu: Môn bóng chuyền,
bóng bàn, cờ vua, đá cầu và cầu lông.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú

8


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu thể thao trong các
ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị, tổ chức giao lưu các
trận đấu, các môn thi giữa các tổ chuyên môn, giao lưu với các thôn, buôn,....Trước
thi đấu, có thể mời các đội tuyển có chuyên môn cao, cùng thi đấu rút kinh nghiệm
về kĩ thuật trong trận đấu.
Với sự khéo léo phối hợp vận động của Công đoàn, năm 2017, giao nhiệm
vụ Chi đoàn cử VĐV tập luyện môn đá cầu; sử dụng HLV tại trường. Công tác tập
luyện không quản ngày, đêm, với tinh thần quyết tâm cao. Đoàn đã giành được 04
giải Nhất, các giải đó đã quyết định Giải Nhì toàn đoàn cấp huyện cho tập thể.
Khuyến khích VĐV thành lập CLB các môn thi, cùng nhau tham gia tập
luyện, thông qua đó giao lưu học hỏi tạo cơ hội phát triển kĩ năng, nâng cao hiệu
quả trong các trận đấu chính thức; Mặt khác nhằm khắc sâu mối đoàn kết và tăng
cường sức khỏe cho mọi người.
2.2. Công tác tham mưu
Tham mưu với cấp trên, sức khỏe thể chất là nền tảng của sức khỏe và trí tuệ
con người. Vì vậy, phát triển phong trào Hội thao Ngành nhằm nâng cao sức khỏe
thể chất của viên chức. Quan tâm bồi dưỡng VĐV, HLV, tăng cường tiết kiệm ngân
sách nhằm đầu tư CSVC, sân bãi và dụng cụ tập luyện cho hoạt động GDTC cho
nhà trường.
Hàng năm, việc đăng kí các môn thi có những ý kiến khác nhau nên những
trường hợp do nhà trường hợp đồng lao động chưa có cơ hội tham gia. Nhà trường
đã lập tờ trình tham mưu với cấp trên để mọi cá nhân hội đủ điều kiện được dự thi.
Tại đơn vị có 02 nhân viên hợp đồng của trường, là VĐV môn kéo co xuất sắc,
được tham gia thi đấu mang lại giải Nhất, Nhì. Môn kéo co luôn là điểm nhấn của
nhà trường ; mặc dù hợp đồng nhưng VĐV chính thức đạt giải cao góp phần đạt

giải toàn đoàn cho tập thể.
Từ phong trào Hội thao Ngành, ngoài việc sử dụng nguồn quỹ đơn vị, nhà
trường tham mưu cấp trên bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng CSVC đạt chuẩn: Sân
bãi, thiết bị, dụng cụ tập luyện môn thể dục. Không nhằm phục vụ riêng Hội thao
viên chức, để từng bước đáp ứng đủ điều kiện, bố trí thời khóa biểu thể dục cho học
sinh học riêng buổi. Khi đáp ứng các yêu cầu, môn thể dục được mang trang phục
thể thao, thuận tiện cho các em trong việc học tập đạt chất lượng.
3. Tăng cường CSVC
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
9


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

3.1. Đầu tư dụng cụ tập luyện môn kéo co
Kéo co là một trong những môn thể thao phổ biến, mang lại nhiều niềm hứng
khởi cho con người nhất về cả mặt thể chất, tinh thần và tính cộng đồng. Đây là trò
chơi hấp dẫn, đầy kịch tính, mang lại nhiều tiếng cười cho cả những người tham dự
và người xem, môn thi mang tính đối kháng cao nhưng cách thức tổ chức và điều
kiện đảm bảo cho cuộc chơi lại đơn giản. Đội chơi có thể là nam, nữ hoặc phối hợp
nam và nữ.
Môn kéo co không chỉ dừng lại ở việc mang lại cho con người sức khỏe, hay
đề cao tinh thần chiến đấu, tinh thần đồng đội, mà còn giúp nhắc nhở mọi người,
giá trị cũa mỗi cá nhân trong tập thể là quan trọng, song sự gắn kết để làm nên một
tập thể vững mạnh, một cộng đồng tốt đẹp cũng quan trọng không kém.
Hàng năm, chuẩn bị vào mùa thi, đội tuyển dùng những loại dây có chất liệu
bằng cước để tập luyện. Sau mỗi lần tập luyện bàn tay VĐV thường bị trầy xước,
đến ngày thi gặp nhiều cản trở trong việc dùng lực để kéo. Thậm chí vì ngại đau
tay, để được nguyên vẹn vào trận đấu chính thức, đội tuyển chỉ đứng xếp cầu mà
không kéo bằng dây. Quả thật nhà trường thiếu sự quan tâm đầu tư về dụng cụ tập

luyện cho VĐV. Xác định được tầm quan trọng của môn thi, nhà trường đã phân
công HLV môn kéo co, tìm hiểu và sắm mới dây kéo co đúng tiêu chuẩn của ban tổ
chức, loại dây giá thành 3,5 triệu đồng, số tiền không lớn nhưng đã đáp ứng nhu
cầu thực tế của đơn vị.
Mỗi năm, trước mùa Hội thao, tinh thần tập luyện môn kéo co luôn sôi động
tại sân trường vào các buổi chiều tan học. HLV đã ưu tiên tập kéo co trước tập
luyện các môn thi khác, lúc này mỗi bên có hàng chục người cùng tham gia kéo co,
mỗi trận giằng co đến mười lăm phút. HLV hướng dẫn: Lắng nghe hiệu lệnh, ghìm
dây, tư thế đứng, khoảng cách giữa các VĐV, cách cầm dây,…sau đó ráp cầu đội
tuyển chính thức. Nhờ vậy các VĐV môn kéo co có chuyên môn cao trong thi đấu,
hàng năm được Phòng GD&ĐT tuyển chọn 05 VĐV tham gia cấp tỉnh, góp phần
thắng lợi lớn cho đội tuyển của Ngành.
Thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”. Trong năm học, nhà trường đã quan tâm đến việc tổ chức các trò chơi dân
gian cho học sinh. Sẵn có dụng cụ tập luyện kéo co, Liên đội đã đưa trò chơi dân
gian vào giờ ra chơi, hoạt động tập thể, sinh hoạt chủ điểm,… đã được đông đảo
giáo viên, CMHS và học sinh trong trường nhiệt tình hưởng ứng.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
10


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Như vậy việc đầu tư mang tính có lợi cho tập thể, nhờ sự đầu tư đúng hướng
nên học sinh thích đến trường được học tập và vui chơi trong một bầu không khí
vui vẻ và lành mạnh. Trò chơi kéo co không chỉ mang đến sân chơi vui nhộn, hấp
dẫn mà còn rèn luyện một số kĩ năng sống, hướng đến phát triển giáo dục toàn diện
cho học sinh đạt hiệu quả.
3.2. Đầu tư hệ thống điện thắp sáng
Xuất phát từ thái độ, động cơ cũng như hứng thú tập luyện TDTT của viên

chức. Phong trào TDTT trong trường có chiều hướng phát triển cao hơn và đặc biệt
là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, cũng như sự phát triển của xã hội hiện nay thì sự
cần thiết phải đổi mới, đột phá trong việc đầu tư về CSVC đối với lĩnh vực TDTT.
Do công tác bận rộn hiện nay khiến mỗi chúng ta phải luôn tận dụng mọi lúc
rảnh rỗi để tập luyện. Thời khóa biểu giảng dạy của giáo viên khác nhau, tan trường
mọi người còn tranh thủ việc gia đình, vì thế lúc tập trung tại sân tập luyện đã xế
chiều. Việc tập luyện chưa tạo được các tình huống để trau dồi, nâng cao chuyên
môn.
Năm 2015, để đội bóng có thời gian, sân bãi tập luyện phù hợp, sau khi nhận
được kế hoạch tham mưu tăng cường CSVC cho hoạt động TDTT của Công đoàn,
nhà trường đã đầu tư lắp hệ thống điện thắp sáng trị giá hơn 10 triệu đồng, phục vụ
tập luyện vào chiều tối. Hiện nay sân bóng chuyền đáp ứng việc tập luyện cho CLB
bóng chuyền giành cho những người hâm mộ, các VĐV luôn lựa chọn tập luyện
vào mỗi buổi chiều tại trường.
Nhờ tinh thần đoàn kết, hăng hái tập luyện TDTT mỗi ngày, môn bóng
chuyền nữ đã trở thành thế mạnh trong phong trào Hội thao của trường. CLB bóng
chuyền là nội dung duy trì thường xuyên trên sân trường. Bởi vậy, hàng năm, đội
bóng chuyền nữ luôn đứng thứ Nhất, Nhì hoặc Ba cấp huyện.
3.3. Trang bị bàn bóng bàn
Bóng bàn là môn chơi không đòi hỏi quá nhiều về trang thiết bị dụng cụ như
quần vợt hay CSVC phải đủ điều kiện và khang trang như bóng đá, bóng chuyền,
võ thuật hay cầu lông,… Chỉ cần một không gian vừa đủ với chiếc bàn bóng cùng
cây vợt và trái bóng là có thể chơi được môn này. Những cú đánh có độ xoáy và tốc
độ nhanh cùng những tiếng động vi vút khi trái bóng nảy trên mặt bàn làm cho môn
thể thao này trở nên thú vị vô cùng.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
11SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Một viên chức trong trường, cho biết: “Tôi thích môn này vì được chơi trong
nhà và khá nhẹ nhàng rất phù hợp mọi lứa tuổi, việc chơi bóng bàn cũng giúp tôi
thêm nhiều sức khỏe, là một môn thể thao giúp tôi giải tỏa căng thẳng và trở nên
nhanh nhẹn hơn”.
Bóng bàn là một trong những môn thi hàng năm trong phong trào Hội thao
Ngành, tại trường chưa có VĐV tham gia thi, được nghe viên chức tâm sự như thúc
giục, lôi cuốn tôi tham gia tập luyện môn bóng bàn.
Năm 2016, với mục đích đăng kí thêm môn thi, mở rộng thêm các giải, tôi đã
bố trí giáo viên phụ trách TDTT tại trường tham khảo và sắm mới một bộ bàn bóng
bàn trị giá hơn 9 triệu đồng. Ngay sau đó phong trào tập luyện môn bóng bàn đã lan
rộng, không chỉ viên chức, học sinh trong trường mà nhiều người hâm mộ tìm đến
giao lưu, tập luyện. Đặc biệt mùa giải năm đó, đội tuyển dự bị có 10 viên chức tích
cực tập luyện, 02 VĐV chính thức đăng kí dự thi, đã giành được giải Nhất cấp
huyện nội dung đơn nam và giải Nhì đôi nam.
Được sự tích cực của đội ngũ HLV môn bóng bàn, nhiệt tình truyền lửa cho
học sinh. Năm 2017, Phòng GD&ĐT đã tuyển chọn học sinh của trường trong đoàn
dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, em Hoàng Trần Nhật Tiến học sinh khối 5 đã
giành giải Nhất nội dung đơn nam. Đúng như chân lí đã khẳng định: Có Thầy giỏi
thì ắt sẽ có Trò giỏi.
4. Đầu tư trang phục, đồng phục
Nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao nên trang phục cho hoạt động này
cũng trở nên đa dạng. Trang phục thể thao không chỉ đáp ứng yêu cầu luyện tập mà
còn thỏa mãn tính thẩm mỹ và tạo nên sự tự tin, thoải mái trong quá trình tham gia
thi đấu.
Đội tuyển ra sân khoác trên mình đồng phục thể thao, tạo sự tự tin, tự hào về
tinh thần đồng đội. Đồng phục tạo thêm tình cảm của những người hâm mộ, cỗ vũ,
tăng thêm sức mạnh niềm tin cho đội tuyển trong thi đấu. Ngoài ra, nó còn thể hiện
tình đoàn kết, tính thống nhất và tính chuyên nghiệp của đội tuyển.

Hàng năm, nhằm tạo sắc màu riêng, khí thế mới cho tập thể, trang bị đồng
phục cho đội tuyển là việc làm cần quan tâm. Chủ động giao nhiệm vụ cho Công
đoàn tham khảo và đặt áo đồng phục cho toàn trường, đoàn dự thi của trường, góp
phần quyết định sự thành bại của việc thi đấu. Với sự khéo léo vận động của Công
đoàn, huy động hàng triệu đồng từ các mạnh thường quân là CMHS, người dân, số
tiền đó trang bị riêng các sắc màu khác nhau cho đội tuyển các môn thi. Ngoài phục
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
12


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

vụ cho đội tuyển, nhà trường đã sắm áo đồng phục cho tất cả viên chức trong
trường, món quà tuy nhỏ nhưng tăng thêm sức mạnh về tinh thần, niềm tự hào cho
đội tuyển trong suốt mùa giải.
5. Sử dụng, bảo quản các thiết bị, dụng cụ tập luyện
Để CSVC sử dụng được đảm bảo lâu bền, thiết thực, yêu cầu các bộ phận, cá
nhân được phân công quản lý và sử dụng tài sản phải đảm bảo đúng quy định. Mọi
trường hợp cá nhân tự ý làm mất hoặc hư hỏng tài sản, thiết bị đều phải bồi thường,
có như vậy thì mọi cá nhân mới có trách nhiệm trong việc chuyên tu và bảo dưỡng
CSVC của tập thể và tài sản mới sử dụng được lâu dài và đúng mục đích.
Tất cả tài sản của nhà trường đều được ghi vào sổ tài sản của nhà trường.
Thường xuyên có sự kiểm tra bổ sung, có biên bản kiểm tra xác nhận của lãnh đạo
nhà trường. Không để tài sản của nhà trường bị thất thoát, lãng phí. Trong quá trình
sử dụng tài sản không được tự ý di chuyển, cho cá nhân, tổ chức khác nếu chưa có
ý kiến của lãnh đạo nhà trường.
Ban CSVC thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, giám sát việc quản lý tài sản
của các bộ phận, cá nhân và trình báo với lãnh đạo mới điều chuyển tài sản giữa
các bộ phận, cá nhân khi cần thiết. Tất cả tài sản của nhà trường đều là công sức
của tập thể, là sự làm việc quên mình, thầm lặng, có cả sự hiến kế của mọi người

mới có được.
IV. Tính mới của giải pháp
Đề tài nghiên cứu, áp dụng tại đơn vị đã thu hút được mọi người, mọi lứa
tuổi lựa chọn và thường xuyên tập luyện nội dung thể thao phù hợp để nâng cao
sức khoẻ, phát triển thể lực. Tạo dựng được phong trào tập luyện TDTT với nhiều
môn, nhiều nội dung trong và ngoài đơn vị ; Được ra sân cùng tập luyện, mọi người
gần gũi, thân thiện, giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc. Mọi
thành viên tham gia có trách nhiệm, có kỉ luật, bình đẳng và tôn trọng nhau, hoà
đồng với tập thể trong tập luyện TDTT và các hoạt động khác trong cuộc sống.
V. Hiệu quả SKKN
SKKN đã được áp dụng trước tập thể viên chức và học sinh trường Tiểu học
Trần Phú, từ năm 2015 đến năm 2017.
Bảng thống kê
kết quả hoạt động phong trào Hội thao Ngành
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
13


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Nội dung

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

33%


70%

95%

1

2

7

5 triệu đồng

18 triệu đồng

30 triệu đồng

Vận động viên

20

30

38

Môn thi

4

6


7

Ba

Ba

Nhì

Tỉ lệ viên chức tập luyện
Huấn luyện viên
Kinh phí (CSVC, sân bãi
và dụng cụ tập luyện )

Giải toàn đoàn

Kết quả trên chưa đáp ứng theo nhu cầu thực tế nhưng là bước tiến mới của
đơn vị, thể hiện được tính khả quan khi thực hiện các biện pháp của SKKN. Tạo
tiền đề xây dựng nhà trường từng bước thực hiện chương trình sách giáo khoa trong
giai đoạn mới được thuận tiện.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan, một mặt quan trọng của chính
sách xã hội, một biện pháp tích cực để giữ gìn và nâng cao sức khỏe thể lực, làm
phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực bồi dưỡng nguồn
nhân lực con người, đáp ứng yêu cầu lao động và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
Để việc tập luyện, giảng dạy và học tập TDTT đạt hiệu quả, dự thi các cấp
đạt giải cao. Thì việc cải tạo nâng cấp sân bãi, trang bị dụng cụ tập luyện là điều
kiện thiết yếu của mỗi nhà trường, từng bước phải đủ về số lượng và đảm bảo chất
lượng. CBQL phải làm tốt trong công tác tham mưu, XHHGD trong các hoạt động
thể thao, ưu tiên một phần kinh phí nhằm tăng cường CSVC đáp ứng được nhu cầu

tự rèn luyện thể thao và nâng cao sức khỏe, nâng cao thành tích cho đơn vị.
Quan tâm thành lập các câu lạc bộ thể thao, các hoạt động thể thao quần
chúng. Khơi dậy, phát huy tiềm năng sẵn có của VĐV, HLV tại chỗ là những người
hâm mộ, có hiểu biết, kinh nghiệm về lĩnh vực thể TDTT. Mở rộng và tăng cường
các hoạt động thi đấu thể thao trong và ngoài trường nhằm nâng cao chuyên môn
trong thi đấu.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
14


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.

Bên cạnh hoạt động tập luyện TDTT của viên chức, công tác GDTC của
trường cũng cần chú trọng tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, cần có nhiều giải
pháp và quan trọng nhất là phải có sự phối hợp hài hòa giữa các giải pháp thì chất
lượng giảng dạy môn GDTC trong nhà trường ngày càng phát triển và có chất
lượng tốt hơn.
Đề tài nghiên cứu không vận dụng riêng hoạt động TDTT của viên chức tại
trường Tiểu học Trần Phú. Các trường tiểu học, có thể vận dụng những biện pháp
phù hợp với thực tế. Thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động TDTT đội ngũ
viên chức, tạo tiền đề cuốn hút học sinh vào các hoạt động GDTC lành mạnh, góp
phần vào việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả.
Thực hiện thành công các giải pháp trên, chúng ta đã từng bước tiếp cận nội
dung chương trình thay SGK mới ; trong đó, hoạt động ngoại khóa, môn học Hoạt
động trải nghiệm, Hoạt động giáo dục khác là những môn học mới trong chương
trình phổ thông.
II. Kiến nghị (Không)
Buôn Trấp, ngày 25 tháng 02 năm 2019
Người viết


Nguyễn Thị Thanh Huyền

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
15


SKKN: Biện pháp tổ chức phong trào Hội thao Ngành GD&ĐT trong trường Tiểu học.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường TH Trần Phú
16
×