Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG ANA
TRƯỜNG MẦM NON HOA CÚC

TÊN ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN
Lĩnh vực: Quản lý
Họ và tên tác giả: Văn Thị Thủy
Đơn vị: Trường mầm non Hoa Cúc

Krông Ana, tháng
1 03 năm 2019


Phần thứ nhất : MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Lý do chọn đề tài
- Lý do lý luận:
Nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn này, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên
có ý nghĩa quan trọng, và nguồn lực con người chính là yếu tố quyết định sự thành

công hay thất bại của công cuộc phát triển đất nước. Chính vì thế mà Giáo dục ngày
càng có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới,
nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng
giáo dục đào tạo; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Để
đạt được những mục tiêu trên thì cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên phải
không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy ở nhà trường. Vì vậy, vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo
viên đang là vấn đề nóng bỏng được các nhà trường đặc biệt quan tâm.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến
lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ
lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu
và toàn diện, không ngừng học tập trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm. Tính đa
dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy- giáo dục. Quản lí chuyên môn là nhiệm vụ
trọng tâm của người phụ trách chuyên môn, chính vì vậy đòi hỏi người phụ trách
chuyên môn phải thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận
khoa học giáo dục về đổi mới giáo dục và nghiệp vụ sư phạm của bản thân cũng như
công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ giáo viên.
Trong thời gian qua, trường mầm non Hoa Cúc đã chú trọng công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, Ban giám hiệu tạo điều kiện, quan tâm và được sự
đồng thuận của tất cả các thành viên trong nhà trường. Vì thế, đội ngũ giáo viên của
nhà trường có đến 12/18 giáo viên trên chuẩn đạt 66,7% về trình độ. Tuy nhiên, so với
2


nhu cầu thực tiễn hiện nay thì đội ngũ giáo viên cần phải được bồi dưỡng thường xuyên
liên tục mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
- Lý do thực tiễn:
Bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đạt được thì trong công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường chúng tôi vẫn còn một số hạn chế sau: Chất
lượng trong các cuộc họp tổ chuyên môn chưa cao, số lượng giáo viên nghỉ sinh nhiều
nên giáo viên phải kiêm nhiệm 1 cô/ 1 lớp, không có nhiều thời gian cho công tác bồi
dưỡng chuyên môn, giáo viên thụ động khi tham gia các phong trào, các hội thi…
nhiều giáo viên mầm non lúng túng khi thực hiện chương trình cũng như cách thức lên
lớp đặc biệt đối với những giáo viên có trình độ trung bình, lớn tuổi. Giáo viên gặp
nhiều khó khăn bởi lẽ rất ít người biết cách lồng ghép các kiến thức, kỹ năng và tích
hợp các mặt phát triển cho phù hợp với độ tuổi của trẻ. Chưa kể giáo viên đưa vào quá
nhiều hoạt động trong giờ hoạt động có chủ đích. Bên cạnh đó giáo viên lên lớp còn
thụ động, tổ chức nội dung của hoạt động học tập còn nặng cung cấp kiến thức, chưa
chú trọng đến việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ cũng như
cho trẻ trải nghiệm cuộc sống, các hoạt động giáo dục trẻ chưa mang tính tích hợp,


chưa tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
Với việc thực hiện chương trình giáo dục hiện nay cần tổ chức hoạt động giáo dục theo
hướng tích hợp, chú trọng hình thành cho trẻ những chức năng tâm lý, năng lực chung
của con người, phát triển tối đa tiềm năng vốn có, hình thành những kĩ năng sống cần
thiết cho trẻ và phù hợp với nhu cầu gia đình, cộng đồng và xã hội.Vì thế, việc bồi
dưỡng chuyên môn và nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên là hết sức quan trọng
và cấp thiết.
Xuất phát từ những lý do nêu trên tôi quyết định chọn đề tài “Một số biện pháp
bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên” để rút ra những kinh
nghiệm nhằm mục đích khắc phục những hạn chế trong công tác bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên và nâng cao chất lượng giảng dạy trên lớp ở đơn vị mình công tác.

3


II. Mục đích nghiên cứu:
Tôi tiến hành đưa ra các biện pháp với mong muốn có thể đưa ra một số biện
pháp tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong
nhà trường một cách tốt nhất
Khảo sát khả năng tổ chức, khả năng sư phạm của giáo viên, giúp giáo viên
trong quá trình lên lớp đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đề ra một số giải pháp, biện pháp thích hợp nhằm giúp giáo viên trong quá
trình lên lớp đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Tạo tiền đề giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có được những giải pháp cơ
bản trong công tác nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường.
Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cũng nâng cao
được chất lượng giáo dục trẻ cho trường mầm non Hoa Cúc.
Đánh giá được thực trạng của công tác chuyên môn trong trường mầm non
Hoa Cúc.
Tìm ra được hệ thống các biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Hoa Cúc.
Phần thứ hai : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Cơ sở lý luận của vấn đề
Loài người đang bước sang thế kỉ XXI, thế kỉ mà trí tuệ đóng vai trò quyết
định. Các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam ý thức được rằng giáo dục không
chỉ là phúc lợi xã hội, mà thực sự là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế , phát
triển xã hội. Vì thế Đảng và Nhà Nước ta luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp chăm
sóc và phát huy yếu tố con người. Điều này xuất phát từ việc xã hội đã nhận thức
sâu sắc những giá trị lớn lao cũng như ý nghĩa quyết định của yếu tố con người,
yếu tố con người chính là chủ thể của tất cả sự sáng tạo, của tất cả những nguồn
của cải vật chất và văn hóa cũng như những nền văn minh của các dân tộc. Động
lực đồng thời cũng là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là xây dựng và phát triển con

4


người có trí tuệ cao, có thể chất cường tráng, có tinh thần phong phú, và có đạo đức
hết sức trong sáng. Để đạt dược điều đó, giáo dục - đào tạo có vai trò quyết định.
Như chúng ta đã biết, Giáo dục mầm non chính là bậc học đầu tiên trong hệ
thống giáo dục quốc dân, là bậc học quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển về
thể chất, về nhận thức, về tình cảm xã hội và về thẩm mỹ cho trẻ em. Những kiến
thức và kỹ năng mà các bé được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm
non chính là nền tảng vững chắc cho việc học tập và khả năng thành công sau này
của trẻ. Do vậy, việc chú trọng phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng
sẵn sàng đi học cho trẻ ở lứa tuổi mầm non là yếu tố vô cùng quan trọng trong vấn
đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước. Để thực hiện tốt điều
này thì trong thời gian tới, ngành học mầm non cần tập trung ưu tiên các nguồn lực
xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, chính sách đặc biệt là về đội ngũ giáo viên –
nhân tố quyết định chất lượng của công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Giáo viên được
chú trọng đào tạo tốt hơn chắc chắn sẽ có khả năng tương tác với trẻ tích cực, nhạy
bén và thích ứng hơn cũng như cung cấp những trải nghiệm về phát triển nhận thức
và ngôn ngữ phong phú hơn. Chính vì thế, người làm công tác đào tạo cần phải xây
dựng tốt các chương trình sau: Thứ nhất là chương trình đào tạo giáo viên ở trường
sư phạm và thứ 2 chính là chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
mầm non đang làm công tác giảng dạy ở các trường mầm non để giúp họ kịp thời
lĩnh hội được những kiến thức mới về sự phát triển của trẻ, cũng như tiếp cận
những phương pháp dạy học tốt nhất, qua đó cung cấp những kỹ năng cần thiết,
góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ.
Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về trình độ chuyên
môn nghiệp vụ là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình
phát triển của nhà trường. Đào tạo bồi dưỡng, phát triển và nâng cao năng lực
chuyên môn cho đội ngũ GV là khâu quan trọng và cần thiết. Kinh nghiệm thực tế
cho thấy, nơi nào chú trọng đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, nơi đó có nhiều
cơ hội đạt được thành công và hiệu quả trong công việc. Bởi vì, trong quá trình
5


được bồi dưỡng, mỗi cá nhân sẽ cập nhập, tích lũy được những kiến thức và kỹ
năng. Đặc biệt là học tập những bài học hay, kinh nghiệm tốt của đồng nghiệp
mình nhằm hoàn thiện bản thân, đáp ứng đòi hỏi của công việc cũng như yêu cầu
mới của xã hội đặt ra đối với giáo dục ngày nay.
II. Thực trạng vấn đề :
Chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là chương trình mới được thực
hiện đại trà tại các lớp, vì thế giáo viên phải biết cách vận dụng linh hoạt chương
trình phù hợp với điều kiện địa phương, kết quả đạt được trên trẻ phụ thuộc rất
nhiều vào khả năng vận dụng và cách truyền đạt của giáo viên. Muốn làm được
điều đó, giáo viên nhất thiết phải có kiến thức sâu và kĩ năng nhuần nhuyễn.
Trong thời gian qua nhà trường cũng đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Công tác bồi dưỡng chuyên
môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường được tổ chức thông qua các hình thức
sau:
- Bồi dưỡng thông qua việc học nâng cao trình độ chuyên môn hệ tại chức
hoặc từ xa.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua việc tập huấn.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua việc dự giờ thăm lớp.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi các
cấp.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua việc hội thảo chuyên đề và báo cáo
chuyên đề.
Qua thực tế, nhà trường xác định thực trạng của nhà trường như sau: đội ngũ
giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, nhận thức của 1 số giáo viên về
công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa thấy rõ vai trò của
bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình, nội dung của công tác bồi dưỡng
chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, biện pháp chỉ đạo triển khai công tác
này chưa khoa học, kiểm tra chưa thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn
6


đến kết quả công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho giáo viên trong nhà
trường còn hạn chế.
Gần đây, các trường mầm non nói chung và trường mầm non Hoa Cúc nói
riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với mục
tiêu và yêu cầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực cao phù hợp cho sự nghiệp công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước có khả năng ngang tầm với các nước phát triển
trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng được.
Trước thực trạng này, trường mầm non Hoa Cúc đã có kế hoạch cụ thể để
phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục những tồn tại và
không ngừng tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn để chất lượng của đội
ngũ ngày càng nâng cao hơn nữa nhằm đáp ứng đòi hỏi của công việc và nâng cao
chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ và đáp ứng yêu cầu mới của xã hội đặt ra đối
với giáo dục mầm non ngày nay.
- Phụ huynh đa số làm nghề nông nên chưa quan tâm đến việc học của con
em. Vào mùa hái cà phê, phụ huynh thường cho trẻ nghỉ học theo vào nương rẫy vì
không có người đưa đón trẻ đi học, đặc biệt là ở Buôn trấp.
- Trình độ của giáo viên không đồng đều, có một số giáo viên trẻ mới ra
trường nên chưa có kinh nghiệm trong chuyên môn.
- Đa số giáo viên trẻ, đang trong độ tuổi kết hôn và sinh sản nên việc bồi
dưỡng chuyên môn chưa được liên tục.
- Kết quả chất lượng giáo viên như sau:

Năm học
2017-2018

GV dạy giỏi
cấp trường
SL
%
15/17 88,2

Kết quả
GV dạy giỏi
GV dạy giỏi
cấp huyện
SL
%

cấp tỉnh
SL
%

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
7

GV chưa đạt
cấp trường
SL
%
2/17
11,8


Trước thực trạng nêu trên, với trách nhiệm là một người quản lí về chuyên
môn tôi luôn mong muốn chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày càng được
nâng cao. Tôi nhận thức được rằng Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu
biểu về quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng và điều quan trọng nhất là phải luôn
luôn khẳng định được trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thể sư
phạm.
Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập
được thường xuyên và suốt đời. Để giáo viên tích cực tham gia vào quá trình đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn của nhà trường, việc đầu tiên phải cho giáo viên biết rõ
mục đích và lợi ích của việc học tập. Điều này không những nâng cao hiệu quả
giảng dạy mà nó còn giúp giáo viên khẳng định vai trò vị trí của bản thân. Vì vậy
người làm công tác quản lý giáo dục luôn phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi bùng
lên ngọn lửa của phong trào tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong nhà
trường bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau. Từ nhận thức trên, sau khi
tham gia lớp học quản lý, tôi thấy mình cần phải đi sâu hơn nữa vào công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mà cụ thể là nâng cao chất lượng giảng
dạy nhà trường. Để làm tốt công tác này, thiết nghĩ trong nhà trường cần phải thực
hiện tốt các biện pháp sau:
* Biện pháp 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của
người giáo viên. Đây là vấn đề cốt lõi của con người bởi trình độ tư tưởng chính trị
và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, giáo viên sẽ chi phối toàn bộ hoạt động chăm
sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non. Vì vậy người trực tiếp xây
dựng và quản lý đội ngũ phải tổ chức cho giáo viên học tập các chỉ thị, nghị quyết
và có nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
của nhà nước để họ thấm nhuần, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Cùng với việc bồi dưỡng trình độ về tư tưởng chính trị thì phải bồi dưỡng
phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo viên, bởi vì giáo viên mầm non là người mẹ thứ
8


hai của trẻ. Do đó cần phải xây dựng tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường hoạt
động theo kỷ cương tình thương và trách nhiệm. Phải làm cho đội ngũ cán bộ giáo
viên thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ giáo viên trường mầm non
làm nhiệm vụ thay mẹ dạy trẻ”.
* Biện pháp 2: Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cụ thể cho
đội ngũ giáo viên:
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lập ra phải dựa trên thực trạng
của đội ngũ giáo viên nhà trường, dựa trên sự nỗ lực, khả năng phấn đấu của bản
thân từng giáo viên. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên lập ra cần phải đạt được
những yêu cầu sau:
- Giáo viên trong nhà trường phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên hè.
- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong đó chú trọng nâng dần tỉ lệ
trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn ngày càng cao.
- Giáo viên trong nhà trường phải có trình độ tin học chứng chỉ A và những
giáo viên nào đã có trình độ chứng chỉ A thì tiếp tục học tiếp nâng trình độ tin học
chứng chỉ B. Đây là tiền đề cho việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong việc
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác giảng dạy.
- Định hướng cho các tổ chuyên môn, cho từng giáo viên mức danh hiệu cần
đạt được để tổ chuyên môn cũng như từng giáo viên có sự cố gắng và phấn đấu đạt
được danh hiệu đã đăng kí
- Điều kiện để giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi là phải hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu, nỗ lực không ngừng trong việc học tập, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ và tích cực trong các phong trào do ngành, do nhà trường phát
động, đặc biệt là các phong trào thi đua.
- Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích động
viên để giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, khuyến khích, động
viên giáo viên chưa có trình độ trên chuẩn tham gia các lớp đại học, cao đẳng tại
chức.
9


Thực tế giảng dạy cho thấy, những đồng chí giáo viên có trình độ học vấn
cao đã đóng góp vai trò chủ chốt trong các tổ chuyên môn, là những mũi nhọn
trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi và được đồng nghiệp tin yêu, quý mến.
Bên cạnh việc lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cụ thể, nhà trường phải
tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra để đạt hiệu quả cao trong công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
*Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua công tác bồi
dưỡng thường xuyên trong nhà trường.
- Thực hiện theo thông tư số 26/2012/TT-BGDDT của Bộ trưởng Bộ giáo
dục đào tạo ngày 10 tháng 7 năm 2012 về ban hành quy chế bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên mầm non, nhà trường đã tổ chức tốt công tác bồi dưỡng thường
xuyên trong nhà trường giúp giáo viên cập nhật kiến thức nhằm phát triển năng lực
dạy học, năng lực giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Hàng năm, giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân, báo cáo lên tổ chuyên
môn trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch nhà trường và tổ
chuyên môn tổ chức cho giáo viên thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên
trong nhà trường. Tuy công tác bồi dưỡng thường xuyên được Phòng giáo dục và
nhà trường triển khai cụ thể, đây cũng là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến
thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả nhưng không phải giáo viên
nào cũng ý thức được điểu đó, một số giáo viên còn tham gia học bồi dưỡng thường
xuyên với tính chất đối phó, chiếu lệ. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo
dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để khuấy động sự nhiệt tình của phong trào tự
học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Gắn kết công tác bồi dưỡng thường xuyên với việc đánh giá chất lượng
toàn diện của giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.
- Cán bộ, giáo viên tham gia tự học bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ theo quy
định.

10


- Cán bộ, giáo viên tham gia tự học bồi dưỡng thường xuyên đều có đầy đủ
hồ sơ tự học theo quy định và đúng như kế hoạch tự học Bồi dưỡng thường xuyên
cá nhân đã được Hiệu trưởng duyệt gồm: vở tự học, báo cáo kết quả bồi dưỡng
thường xuyên các nội dung đã học, các bài kiểm tra sau các module.
- Các tổ chuyên môn đều có đầy đủ hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên để đánh
giá, xếp loại kết quả tự học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ và có
lập biên bản họp tổ thống nhất đề xuất xếp loại giáo viên.
* Biện pháp 4: Bồi dưỡng, xây dựng tổ chuyên môn làm nòng cốt.
Tổ chuyên môn là bộ phận trực tiếp lên kế hoạch cho tổ của mình, nắm bắt
tình hình của các giáo viên trong tổ cụ thể nhất nên tổ chuyên môn có vai trò quyết
định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, Tôi đã xây dựng một nề
nếp sinh hoạt cụ thể. Trường tôi thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo tổ 2 tuần/ lần
theo đúng quy định của điều lệ trường mầm non. Mỗi tháng, trước khi tiến hành
họp hội đồng, Ban giám hiệu sẽ tổ chức họp trước với các tổ trưởng chuyên môn để
phổ biến những nội dung cơ bản và các kế hoạch cần tổ chức trong tháng để tổ
trưởng nắm được và triển khai trong các buổi họp tổ.
Lựa chọn tổ trưởng chuyên môn là người có trình độ chuyên môn giỏi, được
các đồng nghiệp tín nhiệm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao và có khả
năng tốt trong việc lãnh đạo tổ của mình. Những vấn đề nào vướng mắc nhưng
ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trưởng sẽ kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm
biện pháp giải quyết kịp thời. Lựa chọn và phân loại năng lực giáo viên giỏi, khá,
trung bình để giáo viên giỏi có thể hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên trung bình cùng nhau
tiến bộ.
Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các đồng chí giáo viên trong tổ
cùng bàn bạc với nhau để thống nhất các mục tiêu của các chủ đề, thống nhất việc
thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, cùng nhau thảo luận và trao đổi các
đề tài khó, trao đổi cách sử dụng các đồ dùng dạy học mới sao cho hiệu quả nhất.
11


Là người quản lí công tác chuyên môn trong nhà trường, tôi luôn tạo điều
kiện để các đồng chí tổ trưởng có điều kiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng
nhiều hình thức khác nhau: Tham gia các chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức, dự
giờ học hỏi kinh nghiệm từ các trường bạn. Bên cạnh đó, tôi đã luôn đồng hành và
giúp đỡ để các tổ làm tốt được các nhiệm vụ:
- Thông qua tổ chuyên môn, giúp giáo viên căn cứ vào nhiệm vụ dạy học
được phân công, phân tích tình hình thực tế của lớp chủ nhiệm và đặc điểm của học
sinh trong lớp để xác định được lượng kiến thức của mình, giúp cho giáo viên lựa
chọn nội dung tốt nhất để dạy sao cho phù hợp với mức độ tiếp thu của trẻ.
- Thực hiện tốt các buổi họp chuyên môn trong tổ theo đúng quy định.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách, kiểm tra việc soạn giảng của
giáo viên trong tổ.
- Tổ chức các hoạt động hoàn chỉnh, có kết cấu chặt chẽ giúp cho giáo viên
lựa chọn phương pháp dạy học có chất lượng và hiệu quả.
- Phát huy tốt năng lực và kĩ năng sư phạm của giáo viên.
- Kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn trong công tác chăm sóc
giáo dục trẻ.
- Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề và tổ chức các tiết thao giảng, các tiết mẫu
để giáo viên trong tổ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.
*Biện pháp 5: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua công tác
dự giờ thăm lớp.
Qua khảo sát thực tế tôi nhận thấy, do trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo
viên không đồng đều nên chất lượng của việc giảng dạy ở các lớp không đều tay,
chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng bị hạn chế. Vì vậy để nâng cao chất lượng
giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự giờ thường xuyên. Nhà trường
thường kiểm tra theo lịch kiểm tra nội bộ nên giáo viên đều có sự chuẩn bị trước,
như thế chưa đánh giá được đúng chất lượng nên tôi tiến hành dự giờ có báo trước
và cả dự giờ đột xuất để nhằm đánh giá đúng chất lượng của giáo viên và lớp.
12


Sau tiết dạy, tôi cho giáo viên tự nhận xét đánh giá việc tổ chức giờ dạy của
mình, cho các đồng nghiệp nhận xét đánh giá và cuối cùng là đánh giá của Ban
giám hiệu. Việc tổ chức nhận xét đánh giá được tôi tổ chức với tính chất mang tính
xây dựng. Sau giờ dạy phải có đánh giá, nhận xét chính xác, chân tình, khuyến
khích giáo viên phát triển những mặt mạnh, điều chỉnh những mặt còn hạn chế. Tổ
chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí giáo viên dạy giỏi các cấp để giáo viên học
hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Căn cứ vào kết quả dự giờ thăm lớp để phân loại giáo
viên và có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng.
*Biện pháp 6: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua tổ chức các
chuyên đề và chia sẻ, nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao.
Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục
là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề do
Phòng giáo dục tổ chức về đổi mới phương pháp giảng dạy. Tôi nhận thấy các đồng
chí giáo viên đều nhận thức được việc đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cấp
thiết nhưng hầu hết giáo viên còn rất lúng túng chưa xác định được mình sẽ thực
hiện việc đổi mới như thế nào cho phù hợp.
Để giúp giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hàng năm, bên
cạnh các chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức, Ban giám hiệu nhà trường đều có
kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi mới phương
pháp giảng dạy ở một số môn nhất định.
Ví dụ: Chuyên đề phát triển vận động, chuyên đề làm quen với toán cho trẻ
mầm non, ……
Mỗi khi Phòng giáo dục tổ chức chuyên đề, Ban giám hiệu nhà trường đều tạo
điều kiện để các đồng chí khối trưởng sẽ tham dự. Sau đó sẽ triển khai chuyên đề
đó ở trường mình, các tổ trưởng đã được tham dự sẽ cùng với Ban giám hiệu chịu
trách nhiệm trong việc tổ chức chuyên đề, tất cả giáo viên đều được tham dự, trao
đổi ý kiến và cùng nhau thống nhất để rút ra phương pháp giảng dạy hợp lý nhất
của môn đó và cùng thống nhất thực hiện.
13


Tôi nhận thấy, Sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, các đồng chí giáo viên được
tham gia học tập và cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến nên tất các giáo viên đều
nắm được sâu hơn về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của bộ
môn, của chuyên đề đó.
Cũng từ đây nhà trường cũng tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn
nhau giữa các giáo viên trong việc chủ động, sáng tạo đổi mới dạy học thông qua
việc chia sẻ, nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay, đạt giải cao.
Qua đó giáo viên có thể nắm bắt được đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới
cách thức tổ chức lớp học theo hướng tích cực và nhiều vấn đề bổ ích về chuyên
môn, nghiệp vụ được đúc kết thành những bài học quý báu, góp phần nâng cao chất
lượng bồi dưỡng giáo viên và phục vụ công tác dạy học ở các lớp.
*Biện pháp 7: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua việc tổ
chức các hội thi
Muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thì điều quan trọng là phải
xây dựng được đội ngũ đông đảo giáo viên giỏi. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám
hiệu nhà trường cần tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm, trong
hội thi này cần khuyến khích, động viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký tham
gia. Sau khi tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi ở cấp trường, Ban giám hiệu lựa
chọn ra những giáo viên xuất sắc nhất để tiếp tục tham gia hội thi Giáo viên dạy
giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh đó cần có kế hoạch hỗ trợ và bồi dưỡng để họ có
hướng phấn đấu đi lên.
Tôi nhận thấy hầu hết giáo viên rất ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi nhưng tôi
đã kết hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu động viên, khuyến khích giáo viên
tham gia. Giúp họ thấy được lợi ích của bản thân khi tham gia các cuộc thi đó đồng
thời giúp đỡ các giáo viên tham gia dự thi bằng nhiều cách khác nhau như tư vấn
khi giáo viên thực hiện bài soạn, dự tiết dạy của giáo viên dạy thử, rút kinh nghiệm
thật cụ thể, chi tiết và trao đổi chân tình để giáo viên có bài giảng đạt hiệu quả cao
nhất. Bên cạnh đó, tôi còn có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí được
14


bồi dưỡng thêm về chuyên môn như: Dự giờ các tiết dạy của giáo viên giỏi trường
bạn, tổ chức các tiết dạy, các chuyên đề ở trường để đồng nghiệp và Ban giám hiệu
góp ý. Khi tham gia dự thi các cấp, nhà trường thành lập tổ chuyên môn hỗ trợ cho
giáo viên khi tham gia dự thi. Và chứng minh cho giáo viên thấy rõ rằng mỗi lần
các đồng chí tham dự thi giáo viên dạy giỏi là các đồng chí lại có cơ hội làm giàu
có thêm về kinh nghiệm sư phạm.
Để thôi thúc tinh thần học tập và sáng tạo của giáo viên, nhà trường còn tổ
chức các hội thi khác như: Hội thi làm đồ dùng dạy học, hội thi viết sáng kiến kinh
nghiệm, hội thi an toàn giao thông……
Qua các hội thi giúp giáo viên phát huy tinh thần tự học nâng cao trình độ
chuyên môn, rút ra kinh nghiệm và áp dụng trong công tác chăm sóc giáo dục đạt
hiệu quả, từ đó giáo viên sẽ hứng thú tham gia tốt các phong trào do nhà trường và
ngành phát động.
*Biện pháp 8: Xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu
số
Ngoài việc tiếp tục “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
giúp giáo viên xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch và tổ
chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non đạt hiệu quả cao và giúp trẻ có tính
tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, làm việc nhóm giúp cho trẻ có cơ hội
trải nghiệm, khám phá, tìm tòi, trao đổi, chia sẻ cũng như trình bày ý kiến của
mình. Đặc biệt trẻ biết suy nghĩ vận dụng những gì trẻ đã học vào thực tế cuộc sống
và xử lý các tình huống mà trẻ gặp phải. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong
giao tiếp, phát huy tính sáng tạo của trẻ khi tham gia các hoạt động, đồng thời phát
triển nhân cách cho trẻ một cách toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.
Đặc thù trường tôi là một trường mầm non có nhiều trẻ dân tộc thiểu số và
hưởng ứng hội thi “Xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu
số” do các cấp phát động vào đầu năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên phối hợp cùng
với nhà trường xây dựng môi trường tăng cường Tiếng Việt trong và ngoài lớp
15


nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho giáo viên mầm non trong việc xây dựng
và tổ chức các hoạt động tạo môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ người dân
tộc thiểu số. Ngoài ra còn huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong
việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ
dân tộc thiểu số. Và đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động tăng cường tiếng
Việt cho trẻ học thông qua hoạt động vui chơi, trải nghiệm, góp phần nâng cao khả
năng sử dụng tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số. Bảo đảm tất cả trẻ đều được
tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu cầu,
hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.
*Môi trường trong lớp:
Để trẻ có thể tiếp xúc với môi trường chữ viết trong lớp thì ngay từ đầu
năm học tôi đã triển khai các tiêu chí xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt
cho trẻ em người dân tộc thiểu số đến tất cả cho giáo viên được nắm bắt kịp thời và
giáo viên cũng nhận thức được môi trường giáo dục được xây dựng phù hợp với
nội dung giáo dục của từng độ tuổi, từng chủ đề phục vụ cho việc thực hiện các
mục tiêu, nội dung giáo dục nói chung và nội dung dạy tăng cường tiếng Việt nói
riêng ở các lớp.
Môi trường của các nhóm, lớp phải tạo cho trẻ có nhiều cơ hội học tập và
được hoạt động với môi trường tiếng Việt. Ví dụ : Tôi chỉ đạo cho giáo viên các đồ
dùng cá nhân của trẻ, các thiết bị trong lớp đều được dán ký hiệu bằng các chữ cái,
các mảng tường có sử dụng đa dạng các kiểu chữ, các chữ cái và chữ số treo hoặc
dán trong lớp.
Chỉ đạo giáo viên sắp xếp các góc hoạt động trong lớp phải hợp lí, thuận
tiện và có đủ không gian cho trẻ hoạt động, các góc yên tĩnh như góc (học tập, nghệ
thuật ) phải xa góc động ( góc xây dựng, góc phân vai). Các góc hoặc khu vực hoạt
động được bố trí khoa học phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo các điều kiện về
ánh sáng, an toàn, thuận tiện với trẻ. Bên cạnh đó các góc hoặc khu vực hoạt động,
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được dán nhãn bằng tiếng Việt (theo mẫu chữ in thường).
16


Khu vực/Góc thư viện được bố trí hợp lý; Hệ thống giá, kệ chắc chắn, an toàn đảm
bảo quy định; bàn ghế phù hợp với trẻ; đủ ánh sáng. Khu vực/Góc thư viện có
ghế/thảm mềm cho trẻ ngồi đọc sách, trang trí phù hợp, hấp dẫn. Có hệ thống sách
tranh, truyện tranh, thẻ chữ cái, thẻ từ, bút chì, sáp màu, đất nặn, giấy, bìa, học liệu
phù hợp để hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ; sắp xếp hợp lý giúp trẻ dễ sử dụng. Có
đài, máy phát thanh, hoặc trang thiết bị để trẻ được nghe các băng/đĩa, chương trình
phát thanh, truyền hình tiếng Việt. Có đồ dùng, đồ chơi gần gũi với bản sắc văn hóa
và dân tộc của trẻ; vật thật, đồ chơi có nguồn gốc tự nhiên. Có tài liệu sưu tầm liên
quan đến văn hóa dân gian của người DTTS và sử dụng trong các hoạt động giáo
dục TCTV cho trẻ. Phương tiện dạy học, đồ dùng, đồ chơi được bố trí hợp lý, an
toàn. Thường xuyên thay đổi nội dung các góc chơi trong từng chủ đề nhằm tạo sự
hứng thú, kích thích trẻ tham hoạt động.
Ngoài ra các lớp còn tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt tích cực
thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức lồng ghép tăng cường tiếng Việt cho trẻ
vào các buổi học chính, buổi chiều trong tuần và mọi lúc mọi nơi, tổ chức các trò
chơi ngôn ngữ, các hoạt động giáo dục khác có tăng cường sự giao lưu, giao tiếp
bằng tiếng Việt giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với cô và những người xung quanh.
Các lớp đã tạo ra môi trường vật chất trong lớp học với đầy đủ các trang thiết
bị đồ dùng đồ chơi trong lớp, với các góc chơi phong phú để đáp ứng nhu cầu học
tập vui chơi của trẻ. Trước cửa của các lớp là những rèm cửa được trang trí nổi bật
lên những chữ cái tiếng việt và trong lớp tất cả các khu vui chơi hay học tâp đều
được trang trí kết hợp hình ảnh và chữ cái như tên các góc: Bé làm thợ xây, bé học
tập, bé thích vai nào, bé nào khéo tay...ở góc học tập thì nổi bật lên các trò chơi chữ
cái cho trẻ phát âm và nhận biết nét chữ như trò chơi “ Ong tìm chữ, xếp hình chữ
cái, xếp hột hạt nặn chữ cái...ở góc sản phẩm của bé thì mỗi ô sản phẩm của mỗi trẻ
được ký hiệu bằng một chữ cái riêng biệt giúp trẻ ghi nhớ cách phát âm và nét chữ,
ngoài ra còn có góc thư viện cũng được trang bị rất nhiều loại phương tiện , đồ chơi
như các loại tranh ảnh, sách ,báo có hình ảnh kèm theo chữ. Nối chữ cái, ghép hình
17


chữ cái ...,các đồ dùng như ti vi, cái bàn, cái ghế, cái tủ, tên các đồ chơi: búp bê,
ngôi nhà, cái trống, quả cam ....và rất nhiều đồ chơi khác cũng đều có gắn chữ cái
kèm theo tên gọi để trẻ được học tập thông qua quá trình vui chơi.
*Môi trường ngoài lớp:
Cần chú ý thiết kế xây dựng các góc hoạt động cho trẻ ngoài lớp học như
góc thiên nhiên, góc vận động.... tận dụng các điều kiện cơ sở vật chất sẵn có của
trường, tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để giao nhiệm vụ cho
trẻ, khuyến khích trẻ giao tiếp, tương tác với nhau bằng tiếng Việt.
Ví dụ : Xây dựng góc thiên nhiên cho trẻ được chơi với cát, nước, chăm
sóc cây..... để cho trẻ được chơi theo nhóm và khuyến khích trẻ giao tiếp với nhau
bằng tiếng Việt trong quá trình trẻ chơi.
Bên cạnh đó nhà trường đã tạo ra được hệ thống chữ viết, ký hiệu phù hợp
ở mọi nơi (tường bao,vườn trường, các góc chơi ngoài trời, nhà vệ sinh, lối thoát
hiểm…). Bước vào trường khung cảnh đầu tiên mà chúng tôi tạo ra là những hình
ảnh sinh động đẹp mắt gần gũi với trẻ kết hợp với những chữ cái trong hệ thống
chữ cái tiếng việt. Ví dụ như những hàng cây xanh ngoài sân trường đều có những
tên gọi được ghi trên bảng và kết hợp những chữ cái trên thân cây, tiếp theo trong
quá trình tham quan dạo chơi ngoài trời trẻ sẽ được bước đi trên những bông hoa
có hình ảnh chữ cái và chữ số hay được chơi với nhưng đồ chơi được làm từ những
lốp xe thành những con vật như con hưu, con ngựa, chiếc đồng hồ... có in chữ cái
trên thân con vật và đồ vật. Qua đó trẻ sẽ ghi nhớ và phát âm những chữ cái mà
mình nhìn thấy.
Tiếp theo là dọc theo các bức tường cũng được vẽ những hình ảnh sinh
động , hấp dẫn giúp trẻ được nhìn, gọi tên các sự vật, hình ảnh mà trẻ biết như:
rừng xanh với đàn voi, những con vật gần gũi như con gấu trúc , con nai, con con
ong, xe đạp. em bé, đoàn tàu.. hành lang của các lớp cũng được vẽ những hình ảnh
sinh động, đẹp mắt về các chủ đề trong chương trình trẻ học như: những con vật,

18


những loại hoa, phương tiện giáo thông, các loại rau củ...kèm theo là chữ cái tên
gọi của hình ảnh đó bằng những chữ cái in thường mà trẻ học hằng ngày.
Đã thiết kế khu vực thư viện thân thiện, được bố trí phù hợp để trẻ hoặc cha
mẹ trẻ hoạt động trong các khoảng thời gian phù hợp trong ngày. Ngoài ra tôi còn
chỉ đạo giáo viên tổ chức các trò chơi dân gian, hát đồng dao, ca dao để trẻ tham
gia tập thể trong các hoạt động ngoài trời và tạo môi trường để trẻ được nghe nói
tiếng Việt.
IV. Tính mới của giải pháp:
Từ những năm học trước bản thân tôi đã chú trọng tới việc bồi dưỡng nâng
cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa đáp ứng
được yêu cầu đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Vì vậy, tôi đã tìm tòi thêm một
vài biện pháp mang tính mới như sau:
Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho giáo viên nhằm giúp cho giáo viên nhận
thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho giáo viên, tránh tình trạng bạo hành trẻ
trong nhà trường.
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua công tác bồi dưỡng thường xuyên
trong nhà trường : Với biện pháp này cũng đã giúp giáo viên tự bồi dưỡng, tự làm
giàu kiến thức cho bản thân mình để phục vụ cho công tác dạy và học ;
Bồi dưỡng, xây dựng tổ chuyên môn làm nòng cốt : Với biện pháp này sẽ tạo
điều kiện cho các đồng chí giáo viên trong tổ cùng bàn bạc với nhau những vấn đề
còn vướng mắc để thống nhất các mục tiêu của các chủ đề, thống nhất việc thực
hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, cùng nhau thảo luận và trao đổi các đề tài
khó, trao đổi cách sử dụng các đồ dùng dạy học mới sao cho hiệu quả nhất. Từ đó
đưa chất lượng giáo dục ngày một đi lên. Thông qua tổ chuyên môn, giúp giáo viên
căn cứ vào nhiệm vụ dạy học được phân công, phân tích tình hình thực tế của lớp
mình chủ nhiệm và đặc điểm của trẻ trong lớp để xác định được lượng kiến thức
của mình, giúp cho giáo viên lựa chọn nội dung tốt nhất để dạy sao cho phù hợp
19


với mức độ tiếp thu của trẻ. Giúp cho giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học có
chất lượng và hiệu quả. Phát huy tốt năng lực và kĩ năng sư phạm của giáo viên.
Kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn trong công tác chăm sóc giáo dục
trẻ.
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua tổ chức các chuyên đề và chia
sẻ, nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay, đạt giải cao.
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua việc tổ chức các hội thi : Tính
mới của biện pháp này là đưa ra biện pháp nhằm để thôi thúc tinh thần học tập và
sáng tạo của giáo viên, giúp giáo viên phát huy tinh thần tự học nâng cao trình độ
chuyên môn, rút ra kinh nghiệm và áp dụng trong công tác chăm sóc giáo dục đạt
hiệu quả, từ đó giáo viên sẽ hứng thú tham gia tốt các phong trào do nhà trường và
ngành phát động.
Xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số: Xây dựng
được môi trường trong và ngoài lớp và tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt cho
trẻ học thông qua hoạt động vui chơi, trải nghiệm, góp phần nâng cao khả năng sử
dụng tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số. Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ
hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu cầu, hứng thú
và khả năng của bản thân trẻ thông qua các hình ảnh, con vật, đồ dùng đồ chơi có
gắn chữ cái tiếng Việt cho trẻ phát âm. Từ đó trẻ sẽ dần hình thành biểu tượng về
chữ cái tiếng Việt hơn.
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:
Tất cả các biện pháp đưa ra đã áp dụng cho đội ngũ giáo viên trường mầm
non Hoa Cúc và tạo điều kiện để giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên
môn kết hợp với việc sử dụng các biện pháp nhằm năng cao chất lượng công tác
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Qua đó thấy được đội ngũ giáo viên mầm non Hoa Cúc đã tích cực hơn trong
công tác bồi dưỡng thường xuyên, nhờ đó trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội
ngũ ngày càng được nâng cao đã góp phần lớn đến chất lượng giáo dục toàn diện
20


trong nhà trường, đưa uy tín của nhà trường ngày càng cao hơn. Kết quả này là tiền
đề cho những bước phát triển mới cho toàn đội ngũ cũng như của nhà trường.
Tất cả các đồng chí trong đội ngũ giáo viên đều tham gia học tập để nâng cao
trình độ trên chuẩn. Kết quả kiểm tra nội bộ, dự giờ thăm lớp đều đạt khá trở lên,
không có giáo viên không đạt yêu cầu. Chất lượng giáo viên tham gia dự thi giáo
viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện đạt kết quả cao. Kết quả cụ thể như sau:
Năm học
2017 - 2018
2018 - 2019

GV dạy giỏi
cấp trường
SL
%
15/17 88,2
14/15
93,3

Kết quả
GV dạy giỏi
GV dạy giỏi
cấp huyện
SL
%
3/3

cấp tỉnh
SL
%

100

GV chưa đạt
cấp trường
SL
%
2/17
11,8
1/15
6,7

Phần thứ ba : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận :
Để chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng cao và để đáp
ứng yêu cầu xa hơn về mục tiêu và yêu cầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực cao phù
hợp cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước có khả năng ngang tầm
với các nước phát triển trong khu vực thì Ban giám hiệu phải ý thức được công tác
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Đội ngũ
cần được bồi dưỡng cả về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và cả
tinh thần trách nhiệm vì đội ngũ giáo viên là điều tiên quyết đến chất lượng giáo
dục trong nhà trường. Muốn đạt chất lượng giáo dục tốt thì đội ngũ giáo viên phải
có tay nghề vững vàng, tâm huyết với nghề, yêu mến học sinh. Và để làm được
điều này thì đòi hỏi lãnh đạo nhà trường phải quan tâm đến đội ngũ, tạo ra bầu
không khí thân thiện, môi trường làm việc dân chủ, lành mạnh, tạo được khối đoàn
kết nội bộ trong nhà trường. Người làm công tác quản lí phải có kế hoạch và mục
tiêu cụ thể, đồng hành và tạo điều kiện cho đội ngũ có điều kiện tốt nhất để tham

21


gia học tập nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ trong
nhà trường.
II. Kiến nghị :
Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên được tham quan dự giờ, giao lưu kinh
nghiệm với các trường bạn để học hỏi kinh nghiệm.
Trên đây là “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên
môn cho giáo viên” được rút ra trong quá trình học tập và công tác của bản thân
tôi. Kinh nghiệm trên tôi đã vận dụng và đạt hiệu quả tại đơn vị. Rất mong được sự
đóng góp ý kiến của hội đồng sáng kiến các cấp, các đồng nghiệp để bản thân tôi có
kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng chuyên môn ngày một tốt hơn. Để từ đó bản
thân tôi rút ra được các kinh nghiệm sâu sắc hơn khi tổ chức hoạt động bồi dưỡng
nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường./.
Buôn Trấp, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Người viết

Văn Thị Thủy

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
22


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
TM/ HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thịnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO
23


STT Tên tài liệu
1

Tác giả

Bồi dưỡng thường xuyên

2

TS.Trần Thị Ngọc Trâm
Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình – TS Lê Thu Hươnggiáo dục mầm non .
PGS.TS. Lê Thị Ánh
Tuyết.

3

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

4

Các tạp chí giáo dục Mầm non

5

Giáo dục học mầm non

6

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ
3-5 tuổi.

7

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

NXB ĐH Quốc gia Hà
Nội

WWW. Mầm non. Com.

MỤC LỤC
24


Phần thứ nhất : MỞ ĐẦU.................................................................................2
I. Đặt vấn đề :.....................................................................................................2
II. Mục đích nghiên cứu:...................................................................................4
Phần thứ nhất : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.........................................................4
I. Cơ sở lý luận của vấn đề................................................................................4
II. Thực trạng vấn đề........................................................................................6
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:....................................8
IV. Tính mới của giải pháp:..............................................................................19
V. Hiệu quả SKKN:...........................................................................................20
Phần thứ nhất : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ....................................................21
I. Kết luận:.........................................................................................................21
II. Kiến nghị:......................................................................................................22

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×