Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho trẻ 5 6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non hoạ mi

Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

MỤC LỤC
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

2

I. Đặt vấn đề

2

II. Mục đích nghiên cứu

3

Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

4

I. Cơ sở lí luận của vấn đề


4

II. Thực trạng vấn đề

5

III.Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

8

Giải pháp 1

8

Biện pháp 1

8

Biện pháp 2

11

Biện pháp 3

15

Giải pháp 2

16

Biện pháp 1

16

Biện pháp 2

16

IV. Tính mới của giải pháp19

V. Hiệu quả SKKN

19

Phần thứ 3: Kết luận, kiến nghị

21

I. Kết luận

21

II.Kiến nghị

22

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
1


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP
NỘI DUNG GIÁO DỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ
TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
CHO TRẺ 5-6 TUỔI LỚP LÁ 1 TRƯỜNG MẦM NON
HỌA MI
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc
Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Người sống mãi trong lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt
động sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập
và noi theo.
Người là ánh dương soi sáng cho nhân dân cả nước cùng học tập và noi
theo. Đó là những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống và nhân
cách. Người đã để lại cho con người Việt Nam cũng như cả thế giới những câu
nói bất hủ.
“ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây
vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”
Cũng chính là một lời răn dạy của Người cho toàn thể nhân dân Việt Nam.
Đây là một chân lí được Người tổng kết cho đến hôm nay và mãi mãi về sau.Bác
Hồ đã có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy giáo với sự
nghiệp giáo dục - đào tạo. Bác căn dặn: “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng
cây,vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những
công dân tốt cho nước nhà.Nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai, đó là một trách
nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang”. Lời dạy của Bác đã ghi sâu vào trong trái tim
mỗi người dân Việt Nam. Nó như một chân lí sống soi sáng, thấm sâu vào mỗi
người dân Việt.
Sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.Trồng cây và trồng người cũng đều là “trồng”
cả.Nhưng nếu trồng cây là vì lợi ích mười năm, thì trồng người lại là vì lợi ích
trăm năm.Sự khác biệt ở đây là sự khác biệt về chất, trồng cây là vì lợiích trước
mắt, trồng người là vì lợi ích lâu dài. Và như vậy, nó đòi hỏi sự bền bỉhơn, tốn
nhiều công sức hơn, đồng thời cái mà người ta thu hoạch được từ côngviệc trồng
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
2


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

người không phải là ngày một, ngày hai, mà gắn liền với sự tồn vong,phát triển
của cả một dân tộc, qua nhiều thế hệ... Nói cách khác, giáo dục thế hệtrẻ theo tư
tưởng của Hồ Chủ tịch là vun trồng, chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạocho đời sau
những con người, lớp người khoẻ khoắn, cả về thể chất và tinh thần.
Sinh thời Hồ Chủ Tịch đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ
em, những chủ nhân tương lai của đất nước.Tình yêu ấy xuất phát từ tư tưởng,
tầm nhìn và chiến lượt “Trăm năm trồng người”. Người đã dày công vun trồng
cho thế hệ mầm non của đất nước vì “ngày nay các cháu là nhi đồng, ngày sau
các cháu là người chủ tương lai của nước nhà, của thế giới”.Thấm nhuần tư
tưởng của Người Đảng, nhà nước, nhân dân ta đang quan tâm thực hiện ngày
càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục việc thực hiện và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhcho trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non.
Bên cạnh coi trẻ em là những chủ thể còn non nớt về thể chất và trí tuệ, cần
phải có sự quan tâm, dìu dắt, chăm sóc và bảo vệ đặc biệt, Người đã đặt niềm
tin mạnh mẽ vào trí tuệ, phẩm chất của trẻ. Tình yêu trẻ thơ của Bác là mối tình
cảm sâu sắc, rộng lớn, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cao cả với ý thức rõ rệt
là các cháu sẽ là những người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực
tiếp xây dựng xã hội tương lai. Tình yêu đó, sự quan tâm đặc biệt đó còn bắt
nguồn từ lí tưởng cao đẹp của Người: suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại:
giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự phản ánh, phát triển
những phẩm chất tốt đẹp từ xưa đến nay, phù hợp với quy luật phát triển của xã
hội. Tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người làm nên những giá trị
mới về tư tưởng, đạo đức và văn hóa cho Việt Nam và thế giới.
Việc giáo dục trẻ học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minhphải diễn ra ngay từ lứa tuổi mầm non. Vì ở lứa tuổi này là giai đoạn đặt
nền móng cho sự phát triển toàn diện nhân cách sau này của trẻ.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp lồng ghép
tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi”
II. Mục đích nguyên cứu

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
3


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Trong cuộc đời hoạt động đầy cống hiến và huy sinh của mình, Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn dành sự quan tâm cụ thể, sâu sát cho lớp “công dân đặc biệt” đó
là trẻ em. Cho dù ở những giai đoạn gay cấn nhất của cách mạng, cho dù bận
trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em.
Tổ chức hoạt động lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trẻ học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông nhằm góp phần hình
thành ở trẻ những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong
thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là: trung với nước, hiếu với dân; yêu
thương con người, sống có nghĩa có tình; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư
và tinh thần quốc tế trong sáng.
Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ là phải giáo dục cho các cháu biết đoàn
kết, ham học, ham làm và làm cho các cháu giữ được tính chất của trẻ em, phải
làm cho trẻ có kĩ luật nhưng vẫn vui vẽ, hoạt bát chứ không khúm núm, đặt đâu
ngồi đó…, phải giáo dục các cháu biết yêu nước, yêu đồng bào, yêu lao động,
yêu kỹ luật… Khi giáo dục chúng ta phải thiết thực, không được làm cho các
cháu thành những “con vẹt”, làm cho các cháu khi chơi là được học và trong
khi học vui vẽ như được chơi.
Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Vấn đề giáo dục đạo đức nói chung hiện nay đang là điểm nóng không chỉ
của ngành giáo dục mà của toàn xã hội. Nhà trường không chỉ cung cấp cho trẻ
những kiến thức mà phải giáo dục trẻ đạo đức làm người, kiên trì bồi đắp cho trẻ
lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh,
biết trọng đạo lí và sống có kỉ luật…Đó cũng chính là những nét tiêu biểu trong
tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà mỗi cá nhân trong
xã hội cần học tập và làm theo.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhlà hệ thống quan điểm toàn
diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của
sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
4


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Thời gian đằng đẵng trôi qua bao lâu thì cuộc sống cũng có những thăng
trầm biến độngbấy nhiêu.Có những thứ rất dễ bị lãng quên, nhưng có những
thứ luôn sống mãi trong lòng mỗi người qua bao thế hệ.Và tấm gương tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một điển hình.Đó chính là tài sản
vô giá của dân tộc và cũng là một trong những cơ sở của nền giáo dục Việt
Nam.
Trong di chúc Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ những lời dạy
của Bác về giáo dục đạo đức, hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo dục chúng
ta không thể không quan tâm đến vấn đề “giáo dục học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ, đặc biệt là lứa tuổi mầm
non, bởi trẻ em như một cây non, cần được uốn nắn ngay từ đầu.
Vì thế mỗi giáo viên mầm non không chỉ học tập và làm theo mà còn giáo
dục cho thế hệ trẻ của mình “làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp
phần giúp trẻ thể hiện lòng yêu nước, lòng kính trọng, yêu quý đối với Bác.
Việc làm này đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi con người
Việt Nam.
Căn cứ vào việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ
chính trị khóa XII và chỉ thị số 27/CT – TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng
chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách
Hồ Chí Minh”; Kế hoach số 178/kh-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 27 về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục.
Căn cứ vào tài liệu “Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non” dành cho
cán bộ quản lý, giáo viên trong trường mầm non, đưa vào giảng dạy cho bật
học mầm non.
II. Thực trạng vấn đề:
Ngày nay, đất nước ta đang trên con đường đổi mới, nền kinh tế thị
trường tác động không nhỏ đến đạo đức, lối sống của một số công dân.Đất
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
5


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

nước muốn phát triển phải có nhân tài.Chỉ có người tài-đức mới làm được những
việc ích nước, lợi dân. Hồ Chủ Tịch đã nói:
“ Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
Có tài mà không có đức là người vô dụng”
Vậy để giáo dục trẻ thành những người tài, đức phục vụ cho Tổ quốc, tôi đã
lồng ghép, tích hợp giáo dục học sinh “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Với yêu cầu càng cao của xã hội thì việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người càng được thực hiện tốt hơn.
Đối với trẻ mầm non đặc biệt quan tâm đến việc lồng ghép giáo dục “tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần đào tạo các cháu thành
những con người đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước
ngày một phát triển.
Qua nhiều năm trực tiếp đứng lớp thực hiện công tác chủ nhiệm và chăm
sóc giáo dục trẻ, tôi nhận thấy trẻ ở lớp mẫu giáo 5 -6 tuổi do tôi chủ nhiệm rất
thích được nghe cô kể chuyện và tham gia hát múa về Bác Hồ, các trẻ luôn dành
những ánh mắt yêu thương, thái độ kính trọng khi được nghe cô nói về Bác, và
tôi nghĩ mình có thể dựa vào điều kiện thuận lợi này để giáo dục cho trẻ học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Tuy nhiên một số trẻ khi tham gia các hoạt động còn nhút nhát, rụt rè, thiếu
tự tin nên sự thể hiện suy nghĩ về mỗi việc làm và hành vicủa trẻ còn hạn chế.
Phần lớn học sinh trong lớp là con em trong gia đình làm nông nghiệp
nên bố mẹ các cháu ít có thời gian chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cho
trẻ nói chung và giáo dục trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh nói riêng. Họ chỉ quan tâm con mình học được những chữ
gì, còn về thái độ, hành vi của trẻ chưa thực sự được quan tâm.
Năm học 2017-2018 tôi được giao phụ trách lớp lá 3 với tổng số trẻ là 33
cháu. Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy rằng một vấn đề đáng lo ngại là
việc “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trẻ
còn hạn chế.
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
6


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Từ những thực trạng trên tôi sẽ tiếp tục khai thác, vận dụng các điều kiện
thuận lợi, khó khăn để đưa ra một số giải pháp,biện pháp khác nhau nhằm khắc
phục những hạn chế mà đề tài đã đưa ra.
Kết quả khảo sátcuối năm học 2017-2018 tại lớp lá 3 vàđầu năm học
2018-2019 tại lớp lá 1
Kết quả đầu năm học 2018 2019

Kết quả cuối năm học 2017 - 2018
STT

Nội dung

1

Trẻ biết vâng lời, lễ
phép, cư xử đúng mực
với mọi người xung
quanh

2

Biết làm những việc
tự phục vụ bản thân

3

4

Tổng
Tổng
Tỉ lệ Chưa Tỉ lệ
Tỉ lệ Chưa Tỉ lệ
số Đạt
số Đạt
(%) đạt (%)
(%) đạt (%)
trẻ
trẻ
33

15 45,5

18 54,5

32

13 40,6

19

59,4

33

17 51,5

16 48,5

32

15

47

17

53

Tự nguyện tham gia
tích cực vào các
hoạt động

33

16 48,5

17 51,5

32

17

53

15

47

Thực hiện các quy
định của trường của
lớp

33

18 54,5

15 45,5

32

14

44

18

56

Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục “học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ nhằm giúp trẻ nhận thức những tình
huống và từ đó định hướng thái độ, cách ứng sử phù hợp, đó là nền tảng cho sự
phát triển toàn diện của trẻ. Nhận thức được “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” là cơ sở của hành vi, thái độ ứng sử và tương tác trong xã hội của
mỗi cá nhân trẻ.
Chính vì thế chúng ta phải dạy trẻ biết yêu quý, tôn trọng những người
xung quanh, biết yêu thương chia sẽ với mọi người, dạy trẻ chăm làm, chăm
học, biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ môi trường xung quanh…, khéo léo nuôi
dạy giúp cho trẻ phát triển sức khỏe và trí óc, thành những trẻ có “4 tính tốt”:
Hoạt bát, mạnh dạn, chất phát, thật thà. Phải vun trồng thói quen đoàn kết và tập
thể, mở mang tính hăng hái và tính sáng tạo của trẻ làm cho trẻ dần dần có tư
cách của con người mới: Không sợ khó, không sợ khổ, bạo dạn, bền gan.
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
7


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Dạy trẻ cũng như trồng cây non, Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên
tốt, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này trẻ thành những người tốt.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1:Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tất cả các hoạt động chăm sóc giáo dục
trẻ
-Biện pháp1: Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông quatừng chủ đề.
+Đối với chủ đề Trường mầm non:
Dạy trẻ biết các quy tắc về đạo đức như: đi học chào ông, bà, bố, mẹ, đến
lớp phải chào cô giáo, biết giúp đỡ bạn… Dạy trẻ biết ngoài các cô dạy ở lớp,
còn có các cô, chú khác, vẫn làm công việc khác để chăm sóc, bảo vệ trẻ như: cô
cấp dưỡng nấu những bữa ăn ngo, chú bảo vệ thì bảo vệ trường lớp, cô ytế chăm
sóc sức khỏe cho các cháu… Vì vậy cần phải lễ phép kính trọng các cô, chú
trong trường.
Giáo dục trẻ biết yêu thương giúp đỡ bạn yếu hơn mình, biết vui chơi đoàn
kêt, nhường nhịn bạn, không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng chổ, giữ gìn lớp học
gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp
+ Đối với chủ đề Bản thân
Giáo dục trẻ biết được lợi ích của các bộ phận trên cơ thể, bộ phận nào
cũng quan trọng và muốn chúng được khỏe mạnh thì phải thường xuyên tập thể
dục và giữ gìn vệ sinh hằng ngày.
Dạy trẻ biết yêu quý và giữ gìn vệ sinh cá nhân các bộ phận, ăn uống đủ
chất, hăng hái luyện tập thể dục theo lời kêu gọi của Bác Hồ để mỗi ngày đều có
sức khỏe tốt, cơ thể phát triển hài hòa cân đối.
Dạy trẻ biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Biết cách ăn mặc gọn
gàng, sạch sẽ, phù hợp với từng thời tiết và hoàn cảnh. Đó cũng là cách học tập
phong cách giản dị của Bác.
+Đối với chủ đề Gia đình
Dạy trẻ thể hiện hành động yêu quý, kính trọng ông bà cha mẹ của mình
như:Biết thưa gửi lễ phép, nghe lời ông bà cha mẹ, ngoan ngoãn, dạy trẻ quan
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
8


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

tâm đến mọi người như: Hỏi thăm khi thấy bố mẹ mệt, rót nước mời bố mẹ khi
bố mẹ đi làm về, lấy tăm cho ông bà khi ăn xong…, dạy trẻ biết làm những công
việc vừa sức để giúp đỡ cha mẹ và những người xung quanh. Từ đó dần hình
thành cho trẻ những thói quen tốt và những hành vi văn minh.
+ Đối với chủ đề Ngành nghề
Cần lồng ghép giúp trẻ hiểu và yêu quý tất cả các nghề trong xã hội, giáo
dục trẻ có thái độ quý trọng tất cả các nghề, không phân biệt đối xử với nghề
nào, bởi nghề nào cũng mang lại lợi ích cho xã hội, dạy trẻ phải biết nâng niu
giữ gìn sản phẩm của tất cả các nghề, biết giúp đỡ những người lao động xung
quanh bằng những việc vừa sức như nhặt rác cho vào nơi quy định…Từ đó trẻ
sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh chung cũng như vệ sinh môi trường.

(Cháu tham gia nhặt rác ở sân trường và cho vào thùng rác)
+ Đối với chủ đề Thế giới thực vật- Tết và mùa xuân
Dạy cho trẻ biết được lợi ích của cây xanh đối với môi trường sống, giáo
dục các cháu không được bẻ cành ngắt hoa… Cho trẻ tham gia hưởng ứng ngày
tết trồng cây, chúng ta nên cho trẻ thường xuyên tham gia lao động chăm sóc
cây xanh như: nhổ cỏ, tưới nước…để giáo dục trẻ biết tham gia các hoạt động
tập thể, qua đó giúp trẻ yêu lao động, hăng say với công việc lao động.
+ Đối với chủ đề Động vật
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
9


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Dạy trẻ biết yêu quý động vật xung quanh, biết chăm sóc và bảo vệ vật
nuôi vì chúng sống gần gũi, thân thiết và có ích lợi đối với con người. Ngoài ra
chúng ta có thể kết hợp giáo dục trẻ biết nhắc nhở người thân của mình cần bảo
vệ động vật hoang dã, không săn bắn thú rừng…
+ Đối với chủ đề Giao thông
Chủ đề giao thông cô giáo dục cho trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số
phương tiện giao thông, không những thế mà còn giáo dục trẻ khi tham gia giao
thông phải chấp hành đúng luật lệ giao thông như: Ngồi trên xe máy phải đội mũ
bảo hiểm, đi bộ phải đi sát lề đường hoặc đi trên vĩa hè…
+ Đối với chủ đề Thiên nhiên
Dạy trẻ biết bảo vệ thiên nhiên là những hoạt động giữ cho môi trường
trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu
quả xấu do con người gây ra, khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên
nhiên.
Dạy trẻ ích lợi và sự cần thiết của nước đối với con người, tầm quan trọng
của việc sử dụng nước, sử dụng năng lượng tiết kiệm. Dạy trẻ biết tiết kiệm
điện, nước, tắt điện, vòi nước khi không sử dụng.
+Đối với chủ đề Quê hương – đất nước – Bác Hồ
Cho trẻ tìm hiểu về những danh lam, thắng cảnh, các di tích lịch sử ở địa
phương nơi trẻ sống.
Cho trẻ xem tranh về cảnh đẹp của quê hương và các hình ảnh, phim tài
liệu về Bác Hồ. Việc cho trẻ xem những tư liệu đó sẽ giúp cho trẻ thêm tự hào
và kính yêu Bác Hồ, thêm yêu quê hương đất nước.
Giáo dục trẻ biết tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi : Bác Hồ yêu
thương, quan tâm đến các cháu như: gửi thư, tặng quà, cùng vui chơi, chăm sóc
các cháu...

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
10


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Giáo dục trẻ thể hiện tình cảm của các cháu đối với Bác Hồ: yêu quý, nhớ
ơn Bác Hồ, cho các cháu biết được các hoạt động được tổ chức trong ngày sinh
nhật Bác.

(Cô giới thiệu với trẻ về Bác Hồ )
+ Đối với chủ đề trường tiểu học
Dạy và giải thích đơn giản cho trẻ hiểu 5 điều Bác Hồ dạy
“Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tôt, kĩ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà dũng cảm”
Dạy trẻ yêu tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ gìn kĩ
luật,tuân thủ theo các quy định, nội quy của lớp học, thương yêu giúp đỡ nhau,
đoàn kết với các bạn, biết vệ sinh, học tập, đồng thời phải giữ được tính cách vui
vẽ, hoạt bát, tự nhiên của trẻ ở tuổi mầm non.
-Biện pháp 2: Giáo dục trẻ thông qua các hoạt động hằng ngày
+ Giờ đón trẻ

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
11


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Dạy trẻ khi đi học phải đúng giờ, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, đến lớp
phải chào cô, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, tham gia tập thể dục buổi
sáng để cơ thể được khỏe mạnh. Qua đó giáo dục được ở trẻ tính kĩ luật, giúp
nhân cách của trẻ hoàn thiện hơn.

(Cháu tham gia tập thể dục buổi sáng)
+ Giờ hoạt động ngoài trời:
Lông ghép giáo dục trẻ khi tham gia các trò chơi không chen lấn, phải biết
đoàn kết khi chơi, biết nhường đồ chơi cho nhau và cho các em nhỏ hơn mình.
Khi chơi xong phải biết dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
Cho trẻ làm một số công việc nhẹ nhàng trong khi tham gia hoạt động
ngoài trời như: Cho trẻ nhặt rác xung quanh khu vui chơi của mình, cho trẻ tưới
cây, nhổ cỏ, hình thành cho trẻ thói quen lao động.

(Các cháu đang nhổ cỏ, tưới cây)
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
12


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

+ Giờ hoạt động có chủ đích
Lồng ghép giáo dục việc “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” qua từng môn học, tùy vào từng chủ để mà chúng ta kết hợp
lồng ghép một cách phù hợp.
Ví dụ: Về chủ đề gia đình, chúng ta có thể giáo dục trẻ phải biết yêu
thương, giúp đỡ những người thân trong gia đình, biết quý trọng tình cảm gia
đình…
+ Giờ hoạt động góc
Lồng ghép giáo dục việc “học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” bằng cách cho trẻ tự chọn vai chơi, tự kêu gọi bạn chơi, chơi
phải biết giao lưu giữa các góc, đoàn kết giúp đỡ nhau khi chơi
Tạo cho trẻ góc sách truyện về một số hình ảnh của Bác Hồ đối với trẻ em,
đối với mọi người và đối với công việc, để giúp trẻ khắc sâu hơn hình ảnh của
Bác và giúp trẻ học tập được nhiều điều hơn.
+ Giờ vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa
Dạy cho trẻ phụ giúp cô kê bàn ghế để ăn cơm, cho trẻ xếp hàng để làm vệ
sinh trước khi ăn, xếp hàng khi lấy cơm, tập cho trẻ một số việc tự phục vụ bản
thân, khi ăn xong phải biết rửa miệng, uống nước, cất dọn bàn ghế gọn gàng, tự
trãi đệm khi ngủ, không được làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

(Trẻ kê bàn và xếp hàng để ăn cơm)
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
13


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

+ Giờ hoạt động chiều
Trong quá trình phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tính kiên trì
thường xuyên và có ý thức hơn, trẻ muốn được khẳng định, muốn được sống và
làm việc như người lớn, muốn nhận thức sự vật, hiện tượng xung quanh, đặc
biệt những động cơ đạo đức, thể hiện thái độ của trẻ với những người khác có
một ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển các động cơ hành vi. Những
động cơ này gắn liền với việc lĩnh hội có ý thức những chuẩn mực và những quy
tắc đạo đức của những hành vi trong xã hội. Sự động viên, khuyến khích của
giáo viên có ảnh hưởng tích cực và làm cho trẻ tự tin vào khả năng và sức lực
của mình.Ngược lại, sự đánh giá một cách gay gắt và tiêu cực sẽ làm cho trẻ nản
chí.Vì vậy, giáo viên phải thấy rõ vai trò, vị trí của mình để tìm ra phương pháp
giáo dục phù hợp, đem lại hiệu quả giáo dục cao.Từ đó cháu sẽ có một nhân
cách phát triển toàn diện, bền vững.
Ví dụ: Nêu ra một số gương người tốt, việc tốt của một số trẻ, để trẻ khác
cảm nhận và từ đó học theo. Tuyên dương những cháu thực hiện tốt mọi yêu cầu
của cô bằng cách cho các cháu cắm cờ cuối ngày và động viên những trẻ còn rụt
rè, nhút nhát để trẻ cố gắng.

(Trẻ được cắm cờ)
+ Giờ trả trẻ
Cô giáo dục các cháu trước khi về phải chào cô, về nhà phải chào ông bà,
bố mẹ…
Trao đổi với phụ huynh về các hoạt động của cháu ở lớp để phụ huynh nắm
được, đồng thời kết hợp với giáo viên giáo dục các cháu được tốt hơn.
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
14


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

-Biện pháp 3: Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục trẻ thông qua hoạt
động vui chơi:
Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, có ý nghĩa quyết định đến
sự phát triển trí tưởng tượng và đời sống tình cảm của trẻ. Trong quá trình chơi
trẻ đã thể hiện được tình người, như thái độ chu đáo, ân cần, sự đồng cảm, tinh
thần tương trợ và những phẩm chất đạo đức khác, qua trò chơi trẻ cảm nhận
được cái hay, cái đẹp trong xã hội người lớn bằng con mắt trẻ thơ, còn được hình
thành ở trernhuwngx phẩm chất ý chí như tính mục đích, tính kĩ luật, tính dũng
cảm.
Trong hoạt động vui chơi, đặc biệt là hoạt động vui chơi theo góc, tôi dạy trẻ
cách tổ chức các hoạt động trong nhóm nhỏ: biết phân công, phối hợp, chia sẻ,
nhường nhịn giúp đỡ nhau nhằm thực hiện theo tấm gương của Bác. Qua việc thể
hiện vai chơi, giúp trẻ học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là:
Cùng hợp tác chia sẻ công việc thì mới có hiệu quả cao, mỗi bạn đều phải có trách
nhiệm với công việc được giao, cố gắng hết sức vì lợi ích chung của nhóm, của tập
thể. Có ý thức bảo vệ tài sản chung như: Đồ dùng đồ chơi, trang phục của trò
chơi…
Giáo dục trẻ không giành đồ chơi để chơi một mình mà phải chia sẻ để cho
các bạn cùng chơi, không tranh giành đồ chơi của bạn ...
Dạy trẻ cần xưng hô lịch sự khi giao tiếp với bạn bè, không nói tục, chửi
bậy…
Thông qua hoạt động vui chơi cũng giáo dục trẻ biết giữ gìn và cất dọn đồ
chơi gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi qui đinh.

(Các cháu chơi hoạt động góc)
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
15


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Giải pháp 2: Thông qua việc kết hợp với các tổ chức xã hội và cho trẻ trãi
nghiệm để lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
-Biện pháp 1: Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua việc kết hợp với các bật phụ
huynh.
Việc Lồng ghép giáo dục nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng
lựccủa trẻ, giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu
dài liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các
mối quan hệ xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung và giáo dục trẻ em
nói riêng luôn luôn đòi hỏi sự phối, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã hội
và nhất là đòi hỏi sự quan tâm đúng cách của nhà trường và gia đình.
Lứa tuổi mầm non, cha mẹ cần phối hợp với nhà trường quan tâm đến các
mặt phát triển của trẻ như: Chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, việc rèn luyện các
giác quan, phát triển ngôn ngữ, việc dạy trẻ cách ứng xử đúng đắn, giáo dục
lòng thương yêu đối với sự vật và con người xung quanh mình.
Công tác giáo dục trẻ rất quan trọng, đó là nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương
lai cho Tổ Quốc.Chính vì vậy giáo dục trẻ cần phải kết hợp giữa nhà trường và
gia đình.
Trẻ em trong như tấm gương sáng, cái tốt dễ tiếp thu, cái xấu cũng dễ tiếp
thu. Nếu nhà trường dạy tốt mà gia đình dạy ngược lại, sẽ có những ảnh hưởng
không tốt đối với trẻ em, cho nên để giáo dục các cháu thành người tốt thì nhà
trường và gia đình phải kết hợp chặc chẽ với nhau.
Tuyên truyền việc lồng ghép giáo dục nội dung“học tập và làm theotư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các bật phụ huynh qua việc đón,
trả trẻ, bảng tuyên truyền, các buổi họp cha mẹ học sinh…
- Biện pháp 2: Thông qua các hoạt động ngoại khóa để lồng ghép giáo dục
nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo các nhà khoa học và chuyên gia tâm lý trong quá trình phát triển của
trẻ nếu thiếu các hoạt động ngoại khóa trẻ sẽ mất đi sự linh hoạt.Thiếu các hoạt
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
16


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

động thể chất trẻ sẽ khó lòng phát triển ngôn ngữ, cảm xúc, dễ trầm uất và khó
thích nghi với cuộc sống.
Để giúp trẻ cân bằng cuộc sống chúng ta cần khuyến khích trẻ tham gia các
hoạt động ngoại khóa như chơi thể thao, nghe nhạc, … như vậy mới giải tỏa
được tâm trạng, lấy lại hứng thú học tập.
Tác dụng lớn nhất và dễ dàng nhận thấy khi cho trẻ tham gia các hoạt
động ngoại khóa đó là mang đến một cuộc sống vui tươi cho trẻ.Các hoạt động
tập thể giúp trẻ giao lưu kết bạn với những đứa trẻ cùng trang lứa, điều này
giúp trẻ hiểu thế nào về tình đồng đội, sự sẻ chia và gắn kết.Chính vì vậy cho
trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ có thể tự lập và trưởng thành
hơn rất nhiều.
Ví dụ 1: Chúng ta có thể cho cháu chơi các trò chơi ngoài trời, như: Kéo
co, ném bóng…

(Cháu đang chơi các trò chơi)
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
17


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Ví dụ 2: cho trẻ tham gia làm đồ dùng cô và trẻ để dự thi.

(Cháu làm đồ dùng cùng cô)
Ví dụ 3: Cho trẻ tham gia tập erobic

(Trẻ tham gia tập erobic)
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
18


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Ví dụ 4: Có thể cho trẻ đi tham quan trãi nghiệm như tham quan trường
tiểu học để giúp trẻ được làm quen với môi trường mới, từ đó tạo cho trẻ tự tin
hơn, bớt đi phần bỡ ngỡ khi lên lớp 1
IV. Tính mới của giải pháp
Lồng ghép giáo dục nội dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc,
phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ, giáo viên phải tìm tòi các giải pháp và kết
hợp, sử dụng các biện pháp một cách linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép phù hợp qua
từng chủ đề và các hoạt động giáo dục.
Sau khi thực hiện đề tài đã giúp trẻ được trãi nghiệm qua nhiều hoạt động
với mục đích “học mà chơi, chơi mà học” mang lại hiệu quả to lớn đối với sự
phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.
Trong quá trình giáo dục trẻ về “tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí
Minh” phải được tích hợp trong tất cả các lĩnh vực giáo dục thông qua từng chủ
đề và được thực hiện thường xuyên qua các hoạt động hằng ngày của trẻ.
Việc lồng ghép nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trong việc dạy trẻ là hết sức cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong
việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ, những mầm non tương lai của
đất nước. Vì vậy cầnđảm bảo yêu cầu về nội dung trong chương trình giáo dục
mầm non. lựa chọn nội dung giáo dục sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
* Phạm vi nghiên cứu:
- Về nội dung: Nghiên cứu một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung
giáo “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ
mầm non 5-6 tuổi lớp lá 1, trường mầm non Họa Mi - xã Quảng Điền- huyện
Krông Ana-Tỉnh ĐắkLắk.
- Đối tượng khảo sát: Học sinh 5-6 tuổi lớp lá1trường mầm non Họa Mi,xã
Quảng Điền- huyện Krông Ana-Tỉnh ĐắkLắk.
Ở lứa tuổi mầm non sự phát triển của trẻ rất mảnh liệt, đặc biệt là tính đồng
cảm và tính dễ xúc cảm đối với con người và cảnh vật xung quanh. Vì thế việc
lồng ghép giáo dục nội dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
19


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

cách Hồ Chí Minh” là một bước đầu vô cùng quan trọng đối với trẻ mầm non.
Đây là thời điểm rất thuận lợi để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.
Khi sử dụng các giải pháp và biện pháp giáo dục nội dung “ học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ đã giúp bản thân tôi
tích luỹ được nhiều kiến thức về tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục “học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ. Biết lồng
ghép tích hợp phù hợp vào các chủ đề giáo dục.
Trẻ phát triển đồng đều các lĩnh vực phát triển, học hỏi được nhiều kinh
nghiệm trong cuộc sống, giúp trẻ hứng thú hơn trong mọi hoạt động.
Trẻ biết chăm sóc và rèn luyện cơ thể, yêu thương nhau, giúp đỡ các bạn
trong lớp,lễ phép, có thái độ kính trọng đối với mọi người, mọi vật xung quanh
Trẻ tự nguyện tham gia tích cực vào các hoạt động, biết làm những việc tự
phục vụ bản thân, có tính tự lập, tự giác không ỷ lại vào người lớn như: Tự chải
tóc, tự cất, lấy đồ dùng đúng nơi quy định...
Trẻ thực hiện tốt các quy định của trường của lớp, có ý thức trong việc sử
dụng, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, có thói quen gọn gàng ngăn nắp...
Bên cạnh đó nhiều phụ huynh tỏ ra quan tâm và tìm hiểu về tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh để tự rèn luyện bản thân làm tấm gương cho con trẻ noi theo,
phụ huynh tích cực sưu tầm truyện, thơ, tranh ảnh về Bác Hồ để cùng con tìm
hiểu tại gia đình.
Các bậc phụ huynh, ngày càng tin tưởng vào sự giáo dục của giáo viên. Có
sự phối hợp tích cực và gắng bó với giáo viên hơn, hiểu được tầm quan trọng
lồng ghép nội dung giáo dục “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong
cách Hồ Chí Minh” đối với sự phát triển của trẻ.
Năm học 2018-2019 được phân công đứng lớp lá 1 tôi đã thực hiện đề tài
này, qua việc lồng ghép giáo dục bằng các giải pháp, biện pháp trên và đã đạt
được kết quả sau.
* Kết quả khảo nghiệm cuối năm học 2017-2018 và cuối năm học 20182019

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
20


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi
Kết quả cuối năm học 2018 2019

Kết quả cuối năm học 2017 - 2018
STT

Nội dung

1

Trẻ biết vâng lời, lễ
phép, cư xử đúng mực
với mọi người xung
quanh

2

Biết làm những việc
tự phục vụ bản thân

3

4

Tổng
Tổng
Tỉ lệ Chưa Tỉ lệ
Tỉ lệ Chưa Tỉ lệ
số Đạt
số Đạt
(%) đạt (%)
(%) đạt (%)
trẻ
trẻ
33

15 45,5

18 54,5

32

31

97

1

3

33

17 51,5

16 48,5

32

32

100

0

0

Tự nguyện tham gia
tích cực vào các
hoạt động

33

16 48,5

17 51,5

32

30

94

2

6

Thực hiện các quy
định của trường của
lớp

33

18 54,5

15 45,5

32

31

97

1

3

Phần 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Lồng ghép giáo dục nội dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc,
phong cách Hồ Chí Minh” phải đảm bảo được nội dung, phương pháp giáo dục
trẻ mầm non.
Mặt khác muốn lồng ghép giáo dục nội dung “ học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” tốt thì trước hết phải yêu trẻ, chịu
khó mới nuôi dạy được các cháu.
Giáo viên cần nắm rõ đặc điểm tâm sinh lí và khả năng của từng trẻ để
việc lồng ghép giáo dục ngày càng được nâng cao.Việc lồng ghép giáo dục
phải tích hợp qua mọi chủ đề, trong tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ.
Thương xuyên trao đổi, tuyên truyền sâu rộng đến các bật phụ huynh nội
dung “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh”
II. Kiến nghị
- Đối với nhà trường

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
21


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các buổi chuyên đề của
trường, cụm chuyên môn để rút kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục
trẻ.
- Đối với phụ huynh
Phụ huynh quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục trẻ.
Trên đây là một số biện pháp lồng ghép,tích hợp nội dung giáo dục “ học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh” cho trẻ mầm non
5-6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi. Rất mong được sự đóng góp ý kiến
của hội đồng sáng kiến, các đồng nghiệpđể bản thân tôi có kinh nghiệm tốt hơn
trong việc bồi dưỡng chuyên môn ngày một hoàn thiện./.
Quảng Điền, ngày 24 tháng 04 năm 2019
Người viết

Dương Thị Bích Mỹ

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
CẤP TRƯỜNG
……………………………………………………………………………
………..
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
22


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

……………………………………………………...............................................
...............................................................................................................................
.................................................
……………………………………………………………………………....…..
……………………………………………………...............................................
...............................................................................................................................
................................................................
CT HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
CẤP HUYỆN
……………………………………………………………………………
………..
……………………………………………………...............................................
...............................................................................................................................
.................................................
……………………………………………………………………………....…..
……………………………………………………...............................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................
CT HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
23


Một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trẻ 5 -6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non Hoạ Mi

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ-NHÀ XUẤT BẢN

1

Hướng dẫn tích hợp nội
dung “ học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đưc,
phong cách Hồ Chí
Minh” trong giáo dục
mầm non.

- Tác giả : Nguyễn Bá Minh, Lý Thị
Hằng

Kế hoạch giáo dục phát
triển tình cảm và kĩ năng
xã hội cho trẻ mầm non

- Tác giả : Nguyễn Thanh Hồng

Tâm lí học trẻ em lứa tuổi
mầm non.

- Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết

2

3

- NXB giáo dục Việt Nam. Năm
2018

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Nhà xuất bản giáo dục

Người thực hiện: Dương Thị Bích Mỹ
24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×