Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 6 tuổi trường mầm non sơn ca

MỤC LỤC
MỤC LỤC............................................................................................................1
...............................................................................................................................1
I. Đặt vấn đề............................................................................................................................................1
II. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................................................2
I. Cơ sở lý luận của vấn đề......................................................................................................................3
II. Thực trạng vấn đề:..............................................................................................................................4
V. Hiệu quả của SKKN...........................................................................................................................19

Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.........................................................21
I. Kết luận...............................................................................................................................................21
II. Kiến nghị:...........................................................................................................................................21

TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................24


ĐỀ TÀI:
“ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ 5-6 TUỔI TRƯỜNG
MẦM NON SƠN CA”


Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề
Là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục Mầm non
được coi là một mắt xích quan trọng đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào
tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Như chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví: “Dạy trẻ
cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ
nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt…”. Đó chính là câu nói ý nghĩa
trong công tác giáo dục trẻ nhỏ. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát
triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của
nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ những
chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ
năng sống phù hợp cần thiết với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả
năng tiềm ẩn đặt nền móng cho việc học tập ở các cấp học tiếp theo và cho việc
học tập suốt đời. Các lĩnh vực phát triển của trẻ có mối quan hệ và liên quan
chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của trẻ ở lĩnh vực này có ảnh hưởng đến lĩnh
vực phát triển khác và ngược lại. Chính vì vậy, những kiến thức mà nhà sư phạm
mang đến cho trẻ là vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ sau này.
Hơn thế nữa trong nền kinh tế hội nhập nền kinh tế tri thức giáo dục giữ vai trò
vô cùng to lớn và có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia trên
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi con người bước vào kỉ nguyên
của công nghệ thông tin thì cuộc cách mạng về ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm nâng cao chất lượng dạy học đã phát triển mạnh mẽ.
Từ chỉ thị 58-CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2000 về việc đẩy mạnh ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đã chỉ rõ trọng tâm của ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực về
công nghệ thông tin và đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và
đào tạo, cũng như trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ. Công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển xã hội
nói chung và giáo dục nói riêng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt
động chăm sóc giáo dục trẻ là nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập của
trẻ tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao chứ không đơn
thuần như kiểu dạy học truyền thống. Qua đó, giáo viên không chỉ mang đến cho
trẻ những kiến thức phong phú, hình ảnh sống động, hoặc có cả những video,
clip minh họa giúp trẻ phát huy tính tích cực, say xưa và hứng thú trong học tập
tránh lối học theo kiểu truyền thống một cách thụ động mà còn làm cho bài
1


giảng của giáo viên luôn uyển chuyển, linh hoạt, thúc đẩy sự tương tác giữa


người dạy và người học.
Trẻ ở độ tuổi mầm non với đặc điểm tư duy trực quan là chủ yếu, khả năng
tập trung chủ yếu của trẻ còn ngắn và chưa bền vững nhưng trẻ lại rất dễ hứng
thú với các hình ảnh trực quan minh họa gây ấn tượng, tác động đến mọi giác
quan như: hình ảnh, âm thanh, hình ảnh sinh động… Vì thế, việc ứng dụng công
nghệ thông tin sẽ kích thích sự tập trung, chú ý, ghi nhớ có chủ định… của trẻ
vào bài giảng tạo cho trẻ cơ hội được giao lưu được chủ động hoạt động và sáng
tạo, từ đó những kiến thức tiếp cận sẽ được khắc sâu hơn trong trí nhớ của trẻ.
Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm
non. Tôi đã tiến hành khai thác các phần mềm giáo dục vào chương trình
chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Sau một thời gian triển khai phần mềm
Kidsmart và ứng dụng các phần mềm tin học khác để khai thác thiết kế các
hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm
và những hiểu biết ít ỏi của mình về: “Một số biện pháp khai thác và ứng
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi
trường Mầm non Sơn Ca”.
Đối tượng nghiên cứu: Trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca, xã DraySap,
huyện Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk.
Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng một số biện pháp tác động nhằm hình
thành và hoàn thiện việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tại trường
Mầm non Sơn ca, huyện Krông Ana, tỉnh ĐakLak. Nghiên cứu thực trạng khai
thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong
trường Mầm non Sơn Ca từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018.
II. Mục đích nghiên cứu
“Một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt
động chăm sóc giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca” sẽ tạo tiền đề
cho trẻ lĩnh hội những kiến thức, những kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình
về thế giới xung quanh mình.
- Nhằm tìm ra những phương pháp, những biện pháp mới nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục và chăm
sóc trẻ trong trường Mầm non.
- Giúp trẻ có kỹ năng sử dụng máy tính một cách sơ đẳng.

Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2


I. Cơ sở lý luận của vấn đề
Trong thời kì mở cửa đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện
đại hóa với sự thay đổi cơ cấu xã hội, để tiếp thu một nền văn minh phát triển
cao đòi hỏi con người phải tìm hiểu trong phạm vi mở rộng. Mở rộng về khả
năng tìm hiểu, khám phá về thế giới xung quanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của
xã hội về mọi mặt.
Tìm hiểu thế giới xung quanh là nhiệm vụ cơ bản của trẻ lứa tuổi mầm
non. Khái niệm học tập, vui chơi, và tiếp thu tri thức mới chưa được định hình
thành những khoảng rõ ràng như trẻ ở độ tuổi phổ thông. Việc cung cấp thông
tin cho các bé để hài hòa giữa chơi và học và tiếp nhận tri thức là nhiệm vụ của
giáo viên mầm non. Như vậy với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới
phương pháp giảng dạy thì một trong các biện pháp khả thi là biết kết hợp các
phương pháp dạy học truyền thống và không truyền thống trong đó có sử dụng
công nghệ thông tin như một yếu tố không thể tách rời.
Với sự ra đời của Internet đã thực sự mở ra một kỷ nguyên mới, ứng dụng
công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội và kinh tế…Trong
khung cảnh đó đào tạo và giáo dục được coi là “Mảnh đất màu mỡ” để cho các
ứng dụng của công nghệ thông tin phát triển, điều đó sẽ tạo ra những thay đổi
sâu sắc trong đào tạo và giáo dục. Công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu sắc tới
giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong đổi mới phương pháp dạy học, đang tạo ra
những thay đổi của một cuộc cách mạng giáo dục, vì nhờ vậy mà giáo dục đã có
thể thực hiện được các tiêu chí mới: Học mọi nơi. Học mọi lúc, học suốt đời.
Dạy cho mọi người và mọi trình độ tiếp thu khác nhau. Ngày nay, để nâng cao
chất lượng bậc học mầm non, phục vụ cho mục tiêu của ngành học nhất là trong
việc đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, tiến tới đổi mới nội
dung phương pháp trong bậc học mầm non thì việc ứng dụng công nghệ thông
tin nhằm giúp giáo viên mầm non tự tin hơn trong việc sử dụng thiết bị hiện đại
trong giảng dạy, tạo cơ hội giúp giáo viên phát huy những ý tưởng sáng tạo
trong công tác chăm sóc, giáo dục các cháu. Cụm từ “ Ứng dụng công nghệ
thông tin vào dạy học” ngày càng được áp dụng rộng rãi trong xã hội, thường
xuyên cập nhật kiến thức về chuyên môn trong tin học để nâng cao tay nghề sẽ
làm cho giáo viên bị cuốn hút, thích thú nảy sinh thêm nhiều ý tưởng sáng tạo.
Chủ trương của Đảng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
đào tạo:
Chỉ thị 19/2001/CT-BGD-ĐT của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã nêu
rõ: “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm
thay đổi phương pháp, phương thức dạy học. Công nghệ thông tin là phương
tiện để tiến tới một xã hội học tập”. Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn
trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào công tác giáo dục và đào tạo đã trở nên quen thuộc trong hầu
hết các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.
3


Trường mầm non là trường học đầu tiên của mỗi con người. Nó chính là
phôi thai chính là cái nôi đầu tiên giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách, là
nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp trồng người. Chính vì vậy, mà ta nhận
thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy trong ngành mầm
non hoàn toàn có ích và mang lại không ít những hiệu quả thiết thực trong việc
phát triển tư duy, kỹ năng sống và nhiều mặt khác ở trẻ mầm non. Một giáo án
tích hợp công nghệ thông tin có thể cho trẻ cái nhìn trực quan, sinh động hơn về
bài học.
+ Ví dụ: Trẻ có thể xem các đoạn video, clip mô tả về những sự việc hiện
tượng về chủ đề mà trẻ đang học.
Bên cạnh đó soạn một giáo án điện tử cũng đòi hỏi những quy tắc nhất
định nhằm tạo nên hiệu quả khi soạn giáo án điện tử. Không nên lạm dụng kỷ
xảo và trình chiếu Power Point liên tục, dùng quá nhiều hiệu ứng có thể làm cho
trẻ bối rối, khó tiếp thu.
Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông
tin trong giảng dạy ở trường mầm non được diễn ra rất linh hoạt theo hai hình
thức chính: Hình thức trong giờ hoạt động chung và các hoạt động khác. Việc
lựa chọn hình thức cho trẻ tiếp cận và làm quen dựa trên đặc điểm tình hình của
trẻ do đó buộc giáo viên phải chọn hình thức cho phù hợp với trẻ.
Từ những lý luận trên tôi đưa ra một số biện pháp ứng dụng ứng dụng
công nghệ thông tin chăm sóc và giáo dục trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca
II. Thực trạng vấn đề:
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự phấn đấu rèn luyện của mỗi
cá nhân trong tập thể sư phạm nhà trường, được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc
phụ huynh chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong những năm gần đây đã từng
bước đi lên đáp ứng được mục tiêu giáo dục của nhà trường.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ giáo dục, Sở giáo dục – Đào tạo Đăklak,
Phòng giáo dục đào tạo Krông Ana, trường Mầm non Sơn Ca đã thực hiện 100%
chương trình giáo dục mầm non mới và đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Việc khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo
dục trẻ trong trường Mầm non không những thuận lợi gặt hái được những thành
công đáng kể mà bên cạnh đó cũng gặp không ít những khó khăn nhất định.
1. Thuận lợi:
- Trường Mầm non Sơn ca là trường được thành lập từ năm 2009. Trường
mới được xây rộng rãi, khang trang. Có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ nên việc
nắm bắt thực hiên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học khá dễ dàng.

4


- Nhà trường đã được trang bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
máy móc phục vụ cho đổi mới phương pháp, các phòng học khang trang.
- Thường xuyên tập huấn một số phần mềm thông dụng cho giáo viên
- Tổ chức các tiết dạy, dự giờ, thao giảng sử dụng công nghệ thông tin được
hầu hết các giáo viên nhiệt tình tham gia.
- Có một số giáo viên đã sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính, thuận
lợi cho việc học hỏi trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào
dạy học.
- Nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ,
khuyến khích giáo viên tự học, tự nghiên cứu để ứng dụng công nghệ thông tin
trong giảng dạy sao cho phù hợp và có hiệu quả khi sử dụng.
- Việc khai thác, ứng dụng phần mềm vui học kidmarts được giáo viên tổ
chức và hướng dẫn cho trẻ thực hành tương đối có hiệu quả.
2. Khó khăn:
- Kinh phí đầu tư các thiết bị công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công
tác giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường mầm non là rất
lớn. Vì thế không phải trường Mầm non nào cũng đủ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ
tầng công nghệ thông tin cho giáo viên Mầm non.
- Trường Mầm non Sơn Ca với đặc thù nhiều phân hiệu trong đó có 2 buôn
khó khăn 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất trang thiết bị công
nghệ thông tin phục vụ cho việc giảng dạy còn rất hạn chế.
- Đa số phụ huynh làm nông và buôn bán nhỏ nên ít có thời gian và điều
kiện cho trẻ tiệp cận với công nghệ thông tin.
- Do tính chất của công việc, chuyên môn hằng ngày nên hầu hết thời gian
học tập thêm chỉ rơi vào những lúc nghỉ trưa hay vào buổi chiều sau giờ làm
việc nên kết quả học tập thêm cũng chưa đạt hiệu quả cao.
- Nói đến bộ môn công nghệ thông tin thì luôn đi kèm với trình độ ngoại
ngữ cụ thể là kiến thức môn anh văn, đòi hỏi người sử dụng phải hiểu ý nghĩa
của các lệnh đó cũng là khó khăn khi tiếp cận với công nghệ thông tin do vốn
kiến thức ngoại ngữ còn hạn chế.
- Việc kết nối và sử dụng khai thác tiện ích của công nghệ mạng máy tính
và mạng Internet chưa được thực hiện một cách triệt để và có chiều sâu.

5


- Giáo viên chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc khai thác và
ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường
mầm non
- Đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi của trẻ khác nhau nên sự tiếp thu của trẻ
cũng khác nhau
Kết quả khảo sát trước khi thực hiện đề tài 9/2015. Tổng số trẻ tham gia
khảo sát 35 cháu:
Nội dung

Trẻ đạt

Tỷ lệ

- Trẻ thường xuyên tỏ ra
hứng thú, tích cực, sôi nổi
trong các hoạt động học.

24/35

70%

- Trẻ đạt các chỉ số về phát
triển nhận thức.

25/35

- Trẻ đạt các chỉ số về phát
triển ngôn ngữ.

24/35

- Trẻ đạt các chỉ số về phát
triển thẩm mĩ.

26/35

73%

70%

76%

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Thông qua những giờ học có áp dụng công nghệ thông tin và sử dụng các
bài giảng điện tử, những hình ảnh đẹp, hành vi đẹp, những kỹ năng sống được
chuyển tới các bé một cách nhẹ nhàng và sống động; góp phần hình thành ở các
bé nhận thức về cái đẹp, biết yêu cái đẹp, mong muốn tạo ra cái đẹp trong cuộc
sống và những kỹ năng sống cần thiết đối với lứa tuổi mầm non.
- Biện pháp 1: Công tác bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

6


+ Yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào trong quản lý và giảng dạy là con người. Do đó, nhà trường
đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đặc biệt các kĩ
năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên.
+ Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên: Đẩy mạnh tuyên truyền cho
giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng công nghệ
thông tin trong giảng dạy.
+Bố trí sắp xếp để cán bộ giáo viên được tham gia đầy đủ các lớp tập
huấn, bồi dưỡng công nghệ thông tin do ngành tổ chức để nâng cao trình độ tin
học cho đội ngũ giáo viên
+ Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin: Tổ chức các lớp bồi
dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học với giảng viên là giáo
viên công nghệ thông tin và những giáo viên có kỹ năng tốt về tin học của
trường, theo hình thức trao đổi giúp đỡ lẩn nhau, tập trung chủ yếu vào những kĩ
năng mà giáo viên cần sử dụng trong quá trình soạn giảng hằng ngày như lấy
thông tin, các bước soạn một bài trình chiếu, các phần mềm thông dụng, cách
chuyển đổi các loại phông chữ…tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để
trao đổi về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Định
hướng cho giáo viên luôn có ý thức sưu tầm tài liệu liên quan đến công nghệ
thông tin. Động viên giáo viên tích cực tự học, sẵn sàng chia sẻ những kinh
nghiệm cho nhau. Luôn ứng hưởng các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin
do ngành tổ chức. (Như cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e – learning do ngành
tổ chức).
- Biện pháp 2: Tạo không gian hoạt động.
+Nhà trường cố gắng tạo mọi điều kiện để trang bị cho đội ngũ giáo viên
những phương tiện cơ bản để ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm
sóc và giáo dục trẻ. Luôn khuyến khích vận động đội ngũ cán bộ giáo viên tham
gia các lớp tin học để nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng công nghệ thông tin
của bản thân.
+ Nhà trường luôn cố gắng bố trí sắp xếp khoa học để khai thác hiệu quả
và sử dụng tối đa số trang thiết bị hiện có trong trường.
+ Bố trí các phòng làm việc của Ban Giám Hiệu, các dãy lớp học đều có
kết nối Internet để cán bộ, giáo viên được truy cập Internet thường xuyên.
+Trong mỗi lớp học, nhà trường đã trang bị cho mỗi lớp một tivi và cpu
có kết nối wifi để vào mạng nên rất thuận lợi cho mỗi giáo viên trong mỗi lớp.
+Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ giáo viên trong nhà trường kết nối
Internet theo chương trình khuyến mại giành riêng cho giáo dục.
7


+ Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả của việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản
chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Bên cạnh đó, nhà trường nên tạo một trang web riêng để khuyến khích
giáo viên truy cập, đăng tin, gửi bài hoặc là thành viên và xem đây như là một
câu lạc bộ để trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng
dạy để giáo viên có thể chia sẽ, học hỏi lẫn nhau.

Hình ảnh: Tivi, máy tính có kết nối mạng của từng lớp học
- Biện pháp 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sưu tầm tranh
ảnh dạy cho trẻ.
+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, bản thân tôi thấy
rất có hiệu quả. Tôi tích cực truy cập internet, sưu tầm tất cả những hình ảnh
về thế giới xung quanh bé và soạn giáo án điện tử để dạy trẻ. Khi xem
những hình ảnh chiếu trên màn hình, trẻ rất hứng thú bởi những hình ảnh tôi
sưu tầm cho trẻ xem đều rất gần gũi, sinh động. Ngoài ra, việc ứng dụng
công nghệ thông tin còn có rất nhiều điểm ưu việt như khi dạy về các con vật
nuôi trong gia đình, ngoài việc xem tranh, tôi còn có thể đưa tiếng kêu các
con vật vào để dạy cho trẻ.
+ Ngoài việc chèn các hình ảnh, tôi đã học cách chèn nhạc và chèn
đoạn video clip vào slide cho trẻ xem hoặc chèn các âm thanh trong cuộc
sống như: tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng sóng biển… cho trẻ nghe và đoán.
+Khi cho trẻ tham gia khám phá các chủ đề, tôi đều tích cực ứng dụng
công nghệ thông tin cố gắng đưa những hình ảnh thật vào để dạy trẻ bằng
cách sử dụng điện thoại hoặc máy chụp ảnh chụp lại những hình ảnh vui
chơi, sinh hoạt của trẻ trong lớp, những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc cho trẻ
8


xem. Điều này khiến trẻ rất hứng thú vì trẻ được xem các hình ảnh thật của
mình và các bạn trong lớp.

Hình ảnh: Lưu giữ hình ảnh giờ vui chơi

9


Hình ảnh: Lưu giữ hình ảnh âm nhạc của trẻ
- Biện pháp 4: Sử dụng các phần mềm.
+Sử dụng phần mềm powerpoint: Hiện nay, dạy học với giáo án điện tử
đang trở thành một phong trào sôi nổi ở các trường học các cấp nói chung và
mẫu giáo nói riêng, đây là loại giáo án được biên soạn trực tiếp trên máy tính
bằng các phần mềm chuyên dụng, giúp giáo viên đơn giản hóa việc lập giáo án.
Với phần mềm này cho phép chúng ta tạo dựng những slide thể hiện những chủ
điểm, thông điệp đi kèm với những hiệu ứng giúp cho bài dạy của mình trở nên
hấp dẫn và lôi cuốn hơn.
Ví dụ: Giờ học cho trẻ tìm hiểu về quá trình phát triển của cây.
+Với lối học truyền thống đây là một giờ hoạt động làm quen với môi
trường xung quanh, như thường lệ giáo viên chỉ cho học thông qua các tranh ảnh
để trẻ quan sát chứa không thể chuẩn bị những loại con vật thật để cho trẻ được
cầm nắm hay quan sát trực tiếp. Chính vì vậy, mà tiết học sẽ trở nên nhàm chán
đơn điệu sẽ không lôi cuốn thu hút trẻ được nên hiệu quả của giờ học sẽ có phần
hạn chế. Nhưng Tôi đã sử dụng phần mềm powerpoint cho trẻ quan sát một đoạn
phim ngắn về quá trình phát triển của gà đang chuyển động, với những hình ảnh
“thật” thì trẻ sẽ rất thích thú, tập trung chú ý, giờ học sẽ đạt kết quả như mong
muốn.
+ Mục đích của giờ học: Trẻ hiểu được quá trình phát triển của cây đậu từ hạt
nảy mầm, cây non, cây trưởng thành.

- Chuẩn bị:
+ Xây dựng bài giảng điện tử, các phương tiện đồ dùng cho trẻ khám phá.
+ Đầu tiên ta vào google lựa chọn hình ảnh, gõ vào quá trình phát triển
của cây, lựa chọn hình ảnh và copy về. Tiếp tục tìm một đoạn phim ngắn về quá
trình phát triển của cây sau đó đưa về thư mục để lưu. Sau khi đã đủ các tư liệu
thì ta sẽ vào phần mềm powerpoint chọn new slide để tạo một slide mới,
insert( chèn) hình ảnh (âm thanh) tùy chỉnh để tạo ra các hiệu ứng cho từng
slide, từng hình ảnh, đối tượng .
Ví dụ: Cô cho trẻ xem đoạn phim về vòng đời phát triển của cây.
- Hỏi trẻ:
+ Từ hạt giống phải trải qua quá trình như thế nào mới thành cây ?
+ Cây cần gì để lớn lên và phát triển
+ Qua quá trình chăm sóc của con người cây con phát triển như thế nào?
10


+ Sự phát triển của cây như một vòng tuần hoàn.

Hình ảnh: Qúa trình phát triển của cây
- Sử dụng giáo án điện tử hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình:
+ Hoạt động tạo hình không chỉ nâng cao khả năng nhận thức của trẻ, phát
triển khả năng ghi nhớ, khả năng định hướng trong không gian mà còn góp phần
làm giàu trí tượng tượng, sáng tạo của trẻ. Hoạt động tạo hình còn là phương
tiện để phát triển tư duy, trí nhớ, tưởng tượng, khả năng sáng tạo… góp phần
giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ. Qua đó phát triển khả năng cảm nhận
cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống, trong nghệ thuật, khơi gợi ở trẻ
những cảm xúc thẩm mĩ cũng như giúp trẻ có những kiến thức, kĩ năng tạo ra cái
đẹp, là tiền đề để hình thành các phẩm chất, kĩ năng ban đầu của một con người.
+ Việc tạo hứng thú cho trẻ bước vào bài là một vấn đề quan trọng, dẫn
đến sự thành công và sáng tạo của trẻ trong suốt thời gian hoạt động. Hoạt
động này chiếm rất ít thời gian nhưng nó có vị trí không kém phần quan
trọng, vừa lôi cuốn được trẻ, vừa khéo léo giúp trẻ hình thành những vấn đề
mà trẻ cần giải quyết.
Ví dụ: Khi cho trẻ vẽ con gà, để sản phẩm của trẻ sáng tạo đòi hỏi giáo
viên phải cung cấp đầy đủ các biểu tượng, hình ảnh về sự vật, không chỉ là tranh
ảnh mà trẻ phải được trực tiếp quan sát con gà thật. Cô có thể cho trẻ quan sát
11


qua phim ảnh, cho trẻ được trực tiếp xem video về con gà. Từ đó làm giàu hình
ảnh, biểu tượng trong sản phẩm của trẻ, vì vậy hiệu quả của tiết học sẽ tốt hơn.
- Ứng dụng phần mềm powerpoint thiết kế các trò chơi âm nhạc:
Âm nhạc là nhu cầu của cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu
đối với con người. Đặc biệt đối với trẻ mầm non thì âm nhạc là một loại hình
nghệ thuật hết sức gần gũi và nó phát triển năng lực cảm xúc, sáng tạo, sự tập
trung chú ý, khả năng diễn tả cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, sự tập trung chú
ý, khả năng diễn tả hứng thú của trẻ. Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ nhận thức
thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ tình cảm. Với trẻ âm nhạc là thể giới kì
diệu đầy cảm xúc. Âm nhạc giúp trẻ trải nghiệm những xúc cảm, phát triển khả
năng thể hiện âm nhạc, góp phần hình thành tính độc lập, sáng tạo và nhu cầu
hát múa trong đời sống hằng ngày của trẻ. Hoạt động âm nhạc ở các trường
mầm non luôn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân
cách toàn diện cho trẻ. Vì vậy, âm nhạc là người bạn thân thiết của trẻ thơ. Từ
lúc trẻ tới trường đến khi được đón về, âm nhạc cần xuất hiện thường xuyên để
vừa tạo không khí vui vẻ, thoải mái vừa tạo hứng thú học tập cho trẻ như nhà
văn M.Gooc- ki đã nhận xét: Âm nhạc tác động một cách kì diệu đến tận đáy
lòng, nó khám phá ra cái phẩm chất cao nhất của con người, chính vì vậy, người
lớn cần quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục âm nhạc cho trẻ càng sớm càng tốt.
Công nghệ thông tin giúp âm nhạc đến gần với trẻ không những trẻ thuộc
bài hát mà qua các hình ảnh có liên quan trẻ còn phát triển nhận thức, những
hình ảnh trẻ khó có thể xem trực tiếp.
+ Ví dụ: Ở chủ đề nghề nghiệp: Dạy bài hát: “Cháu yêu cô chú công
nhân”, có thể kết hợp cho trẻ xem hình ảnh “Chú công nhân đang xây nhà, cô
công nhân đang may quần áo” tương ứng với mỗi câu hát, đến câu nói về ai thì
trẻ xem hình ảnh tương ứng với nghề nghiệp đó, trẻ có thể vừa hát vừa hưởng
ứng theo bài hát bằng cách vỗ tay theo tiết tấu bài hát. Tiết học sẽ trở nên vui
nhộn và hấp dẫn hơn.
+ Với những bài nghe hát thuộc làn điệu dân ca cô có thể cho trẻ xem
hình ảnh, clip về những cuộc thi hát dân ca, hát đối, hát quan hộ ở hội lim, khi
trẻ được xem trực tiếp những đoạn video clip có biểu diễn bằng trang phục áo tứ
thân trẻ sẽ hứng thú và có cảm xúc hơn với các làn điệu dân ca.
+ Các trò chơi âm nhạc có vai trò quan trọng giúp trẻ luyện tai nghe
nhạc, củng cố kĩ năng ca hát, cảm nhạc nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm
nhạc, mỗi loại trò chơi đều có ý nghĩa giúp trẻ phát triển trí tuệ, tạo cho trẻ có
những phản xạ nhanh, có tác dụng trong việc củng cố và tiếp nhận những nội
dung giáo dục. Đặc biệt trò chơi âm nhạc còn rèn luyện cho trẻ có kĩ năng nghe
nhạc. Chính vì vậy tôi đã tìm tòi để ứng dụng các phần mềm tin học vào âm
nhạc để thiết kế các trò chơi âm nhạc làm tăng thêm sự hấp dẫn cho bộ môn âm
nhạc. Và tôi đã sử dụng phần mềm powerponit để thiết kế các trò chơi âm nhạc.
12


Ví dụ: Trò chơi âm nhạc “Ô cửa bí mật”.

Hình ảnh: Trò chơi “Ô cửa bí mật”
+ Mục đích của trò chơi là nhìn hình đoán tên bài hát.
+ Đầu tiên ta sẽ chọn các slide tương ứng.
+ Chúng ta sẽ phải download những hình ảnh phù hợp với chủ đề với yêu
cầu của trò chơi, tiếp theo tôi tạo các slide liên kết.
+ Với slide ô sổ bí ẩn như trên để tạo được các bạn vào mục Shapes chọn
một biểu tượng vẽ một ô cửa mà mình thích. Sau đó đến phần đổ màu các bạn
nhấp vào chuột phải chọn Fromat chọn những hiệu ứng màu mà mình thích
đổ màu và bấm Close. Để tạo hiệu ứng số các bạn kích chuột phải vào đối
tượng và chọn Add text và chúng ta chỉ việc đặt số (nút home).sau đó, tạo
màu cho số, tạo kích cỡ số tùy theo mình thích. nhiệm vụ của trò chơi này là
khi trẻ kích vào một ổ số thì sẽ xuất hiện một hình ảnh. Sau khi trẻ đoán xong
tên bài hát thì giai điệu của một bài hát sẽ cất lên. Vậy làm sao để đặt hiệu
ứng liên kết cho một đối tượng?
+ Chúng ta sẽ chọn đối tượng kích chuột phải vào Hyperlink → Pig in this
Document → chọn slide cần dẫn đến. Chẳng hạn, ô số 1 cần dẫn đến slide 5, ô
số 2 cần dẫn đến slide 4 … cho đến hết ô số với những hình ảnh của từng slide
và với chiều ngược lại ở các slide tiếp theo các bạn phải đặt hiệu ứng Hyperlink
để khi trẻ chọn xong bài hát sẽ quay lại phần ô số trẻ chọn lại, chúng ta sẽ vẽ
một biểu tượng mũi tên và vẫn sẽ đặt Hyperlink về slide của ô số bí ẩn → ok và
mỗi slide khi trẻ nhìn hình xong sẽ có một cái loa nó chính là phần nhạc của
hình ảnh đó. Vậy làm thế nào để tạo được cái loa âm nhạc như vậy thì các bạn
trước tiên phải có bài hát → lên mạng tìm kiếm → ( tìm bài hát bạn cần) →
download bài hát về. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào nút Insert → Audio chúng ta
sẽ chèn bài hát vừa dowload vào biểu tượng cái loa và kéo cái loa về phía trên
bài phù hợp, và thế là xong bây giờ chúng ta chỉ cần áp dụng vào chơi nữa thôi.
- Tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với Toán:
13


Đặc biệt là trong bộ môn dạy trẻ làm quen với toán, thì các hiệu ứng hình
ảnh đã thu hút được trẻ tích cực hoạt động và tiếp thu kiến thức đạt hiệu quả cao.
Qua các hình ảnh giúp trẻ phát triển tư duy hình tượng và bước đầu hình thành ở
trẻ tư duy logic và tư duy trừu tượng được tốt hơn.
Khi tổ chức hoạt động học cho trẻ làm quen với toán, bên cạnh sử dụng
các đồ dùng trực quan gần gũi để hoạt động, giáo viên có thể ứng dụng CNTT
vào tiết dạy.
Ví dụ: Hoạt động dạy trẻ đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 6, nhận
biết số 6. Cô cho trẻ cùng đếm số em bé và ngôi nhà.

Hình ảnh: Đếm các nhóm đối tượng trọng phạm vi 6
- Tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với thơ, truyện:
Trước đây để dạy 1 hoạt động kể truyện, thơ cho trẻ, cần sử dụng tranh
ảnh minh hoạ cho câu truyện, bài thơ đó, nhưng không phải giáo viên nào cũng
có năng khiếu vẽ, tô màu, vì vậy để chuẩn bị được một tiết dạy kể truyện, thơ là
rất vất vả. Mặc dù vẽ đẹp, hình ảnh đẹp nhưng cho trẻ quan sát tranh thì sự thu
hút và hấp dẫn cháu chưa được cao. Nhưng giờ đây nhờ có công nghệ thông tin,
chỉ cần lên mạng doawload những hình ảnh sống động, âm thanh thực hiện ra
trước mắt trẻ, làm trẻ hứng thú hơn, hiệu quả giảng dạy sẽ đạt cao hơn.
+ Mục đích: Trẻ được làm quen, tìm hiểu và khám phá các bài thơ, câu
chuyện thông qua máy tính. Kết hợp với những âm thanh hình ảnh sống động
kích thích trẻ tham gia vào hoạt động học một cách tốt nhất.
+ Chuẩn bị: Xây dựng 1 tiết thơ.
+ Tiến hành: Ví dụ hoạt động làm quen với văn học. Thơ: “Cái bát
xinh xinh”.
14


+ Giáo viên lựa chọn nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức sau đó
kết hợp với phần mềm tin học đã được cài đặt sẵn trong máy cùng với khai thác
tài liệu trên mạng Internet để lựa chọn hình ảnh về bài thơ cái bát xinh xinh, lựa
chọn phông nền thích hợp, kiểu chữ cho phù hợp với chủ đề và nội dung bài dạy
“Bác bầu bác bí”.
+ Đầu tiên phải lựa chọn hình ảnh, ta vào google gõ hình ảnh cần tìm để
làm sao những hình ảnh đó liên kết lại thành nội dung bài thơ: “Bác bầu bác bí”.
Sau khi, đã tìm được những hình ảnh thích hợp ta chỉ cần lưu về. Chỉ vậy ta đã
có những hình ảnh vô cùng đẹp mắt để trình chiếu bài thơ rồi.
+ Công việc tiếp theo chúng ta sẽ vào phần mềm powerponit để tạo các
slide. Mỗi slide thì sẽ tương ứng với một hình ảnh. Ta chỉ việc copy các hình
ảnh mà ta đã lưu vào từng slide theo thứ tự. Sau đó thiết kế các slide cho bài thơ
bằng cách đặt các hình ảnh đã được lưu về vào các slide theo tiết tự bài thơ, đặt
các hiệu ứng xuất hiện hay mất đi tùy vào từng hình ảnh của bài thơ.

Hình ảnh: Tiết học thơ qua powerponit
- Tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với chữ viết:
Trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, việc hình thành
và phát triển ngôn ngữ cho trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Làm quen với
chữ viết giúp trẻ hình thành và phát triển một số năng lực, thái độ cần thiết cho
việc học tiếng việt ở phổ thông sau này.
Ở trường mầm non trẻ được làm quen với 29 chữ cái của tiếng việt. Từ đó
trẻ nhận biết mặt chữ, phát âm đúng chữ cái, nghe phát âm tìm được chữ cái,
nhìn vào chữ cái đọc được âm tương ứng.
Ví dụ:
+ Cho trẻ tập tô chữ cái qua hình ảnh trên máy tính
+ Khi tổ chức cho trẻ tập tô chữ cái, tôi đã dùng máy ảnh chụp lại các
trang vở mà trẻ chuẩn bị tô, sau đó đưa lên màn hình để trẻ nhìn rõ hơn. Khi tô
15


mẫu cho trẻ xem, tôi đã làm hiệu ứng với cây bút chì thông minh, điều khiển
chuột của máy tính để cây bút tự tô chữ cái trên màn hình theo đúng quy định
trình tự tô chữ. Như vậy, trẻ vừa dễ hiểu lại vừa thích thú do được tiếp cận một
hoạt động quen thuộc nhưng bằng hình thức mới lạ và sống động hơn.
Ví dụ: Tiết dạy làm quen chữ cái: h, k
- Đầu tiên giáo viên lựa chọn nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức
theo ý tưởng của mình.
- Tôi cho trẻ xem bức tranh về chú bộ đội trên màn hình. Hoa loa kèn. sau
đó cho trẻ tìm chữ cái đã học trong từ: “Hoa Loa kèn”. Tiếp theo sẽ dạy vào chữ
cái mới là chữ “h”
- Bật màn hình cho trẻ xem chữ cái h.
- Cô phát âm mẫu chữ cái “h”. Trẻ phát âm theo lớp, tổ, cá nhân.
- Cô nêu cấu tạo chữ “h”
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ.
- Khi miêu tả cấu tạo chữ xong, tôi click chuột tạo hiệu ứng để các nét của
chữ cái “h” lần lượt hiện ra cho trẻ dễ hiểu.
- Củng cố lại cấu tạo chữ cái “h” và phân tích nét chữ. Tôi đã cho lần lượt
từng nét chữ xuất hiện theo quy trình viết chữ .
- Giới thiệu thêm chữ cái “h” in hoa và chữ cái “h” viết thường. Tôi cho
lần lượt từng chữ xuất hiện trên màng hình để trẻ quan sát và phát âm.

Hình ảnh: Các kiểu chữ in thường, in hoa, viết thường
16


- Trẻ nêu nhận xét về điểm giống nhau và khác nhau của ba chữ cái “h”
theo kiểu chữ in thường, viết thường, và in hoa (giống nhau ở cách phát âm,
khác nhau ở nét chữ).
- Giới thiệu cách ghép chữ cái “h” bằng các nét móc lên và nét sổ thẳng
bên phải trên màn hình. Tôi tạo hiệu ứng để các nét tách rời nhau. Sau đó tôi
giới thiệu cách ghép hai nét lại để thành chữ “h”.
(chữ cái “k” thực hiện tương tự chữ cái “ h”).
- So sánh chữ cái “h”, “k”.
- Câu hỏi: chữ cái “h”, “k” giống nhau ở điểm nào?
- Khi củng cố lại, tôi đã tạo hiệu ứng để hai nét móc lên của hai chữ xuất
hiện cùng lúc, sau đó hai nét sổ thẳng bên trái lại xuất hiện và gắn vào hai nét
móc lên tạo thành chữ cái “h”. Tôi làm hiệu ứng cho các nét chữ xuất hiện từ các
hướng khác nhau.
- Hỏi trẻ: chữ cái “h”, “k” khác nhau ở điểm nào?
- Khi trẻ trả lời xong, tôi củng cố lại trên màn hình bằng cách làm hiệu
ứng cho một móc nhỏ bên phải của chữ cái “k” xoay một vòng tròn để trẻ dễ
hiểu. như vậy trẻ rất dễ nhận biết và cũng rất thích thú
- Phần luyện tập: Trẻ được cô giáo hướng dẫn theo nhóm sử dụng máy
tính qua trò chơi, ghép nét chữ, tạo ra chữ cái và tìm chữ còn thiếu trong từ
dưới tranh.
- Biện pháp 5: Phát triển kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho Bé
vui học Kidsmart.
+ Các phần mềm trò chơi Kismart đã góp phần tạo ra các trò chơi sáng
tạo, sinh động và hấp dẫn, phù hợp với trẻ. Qua đó, không chỉ giúp trẻ có cơ
hội tiếp cận với công nghệ thông tin mà còn là hình thức vui chơi bổ ích giúp
trẻ phát triển các kĩ năng cơ bản. Việc tổ chức cho trẻ vui học Kismart là
hoạt động giáo dục giúp trẻ có cơ hội được làm quen kiến thức mới và củng
cố kiến thức đã học một cách có hiệu quả.
Ví dụ: Tôi đã ứng dụng “Ngôi nhà toán học của Mille” trong việc hình
thành các biểu tượng ban đầu về toán và tôi đã thấy được một số ưu điểm
của trò chơi như sau:
+ Trò chơi nào cũng có hai chế độ là khảo sát và yêu cầu, do đó trẻ có
thể thử nghiệm, tích lũy kiến thức sau đó tham gia chơi.
+ Trẻ có thể lựa chọn trò chơi có mức độ dễ hay khó theo khả năng và
kinh nghiệm của mình.
17


+ Âm thanh và trò chơi được thiết kế cho các trò chơi Kismart rất hấp
dẫn, thu hút trẻ cùng những câu nói, tên nhân vật ngộ nghĩnh kích thích trẻ hào
hứng tham gia trò chơi. Không chỉ ứng dụng hiệu quả trong việc cho trẻ hình
thành các biểu tượng ban đầu về toán, trò chơi Kismart còn cung cấp và ôn
luyện cho trẻ kiến thức, kĩ năng về môi trường xung quanh, tạo hình, văn học.
Trò chơi: Bạn biết gì về tôi? (sáng tạo từ “ Ngôi nhà sách của Bailey”
trong chương trình vui học Kismart kết hợp với giáo án điện tử)
Mục đích:
- Tăng thêm vốn từ cho trẻ, cụ thể là cho trẻ sử dụng từ để mô tả đặc
điểm, hình dáng, kích thước con voi và nói lên cảm xúc của mình.
- Khi chơi với các từ, chữ cái, trẻ được khám phá, tìm hiểu các biểu
hiện của từ ngữ, tên gọi, đặ điểm của con vật bằng ngôn ngữ viết và thông
qua bài thơ, trẻ hiểu được mối liên hệ giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
- Giúp trẻ nhận biết các chữ cái đã học trong từ, trong câu.
Cách chơi:
- Khi hình ảnh con vật xuất hiện, trẻ sẽ đọc tên con vật, tìm và nhận
biết các chữ cái đã học, làm quen các chữ cái chưa học, trẻ tập đặt câu có
liên quan đến hoạt động, môi trường sống của con vật, sau đó cô mở bài thơ
nói về con vật vừa xuất hiện.
Ví dụ: làm quen với chữ i,t,c qua tranh con voi, con tôm, con chim…
+ Trên màn hình xuất hiện từ “ Con voi”.
+ Trẻ làm quen với từ “Con voi”. Đồng thời, nhận biết các chữ cái đã
học có trong từ con voi.
+ Trẻ tập đặt câu con voi có vòi dài, “Con voi có tai to”, “Bốn chân to
như cái cột”…
- Sau đó cô cho trẻ làm quen với bài thơ “ Con voi”:
Con vỏi, con coi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi đi sau nốt
18


Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi.

Hình ảnh: Bé vui học Kidsmart
IV. Tình mới của giải pháp:
- Đất nước đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và luôn
đòi hỏi con người năng động, sang tạo, tự lực, tự cường. Thế giới đang đổi qua
thời kì kinh tế tri thức, cho nên đầu tư vào chất xám sẽ là sự đầu tư hiệu quả nhất
cho sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Cũng chính vì lý do đó nên việc đòi hỏi sự
đổi mới về phương pháp giáo dục là vấn đề thiết yếu. Một số biện pháp khai
thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 - 6
tuổi trường Mầm non Sơn Ca sẽ tạo tiền đề cho trẻ lĩnh hội những kiến thức,
những kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình về thế giới xung quanh mình.
- Việc thực hiện dạy học bằng công nghệ thông tin trong giáo dục Mầm
non tạo ra một môi trường dạy học tương tác cao, sống động, hứng thú và đạt
hiệu quả cao của quá trình dạy học đa giác quan cho trẻ.
- Nội dung tư liệu bài giảng giới thiệu cho trẻ mang tính chân thực, phong
phú với những hiện tương tự nhiên, xã hội mà trẻ khó có thể bắt gặp trong thực tế.
- Nguồn tài nguyên giáo dục dồi dào giáo viên có thể chủ động khai thác.
- Tiết kiếm được thời gian cho giáo viên và nguồn kinh phí cho trường
Mầm non.
V. Hiệu quả của SKKN
Đối tượng nghiên cứu: Trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Sơn Ca, xã
DraySap, huyện Krông Ana, tỉnh ĐăkLăk.
- Kết quả:
19


+ Chất lượng của việc sử dụng các bài tập, biện pháp thông qua công
nghệ thông tin không chỉ trên giấy tờ, lời nói mang lại mà là những kế quả ta
thấy được từ trẻ.
+ Hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động thông qua công nghệ thông tin
và sử dụng các biện pháp để khảo nghiệm mang lại một số kết quả nhất định
- Mức độ phát triển khám phá ở trẻ
+ Mức độ 1: Trẻ thích khám phá trên máy tính, kiến thức được khắc sâu hơn.
+ Mức độ 2: Trẻ nhận ra sự thay đổi của các sự vật hiện tượng qua bài
giảng điện tử.
+ Mức độ 3: Giải thích được mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả
đơn giản trong tự nhiên, xã hội mà trẻ khó có thể tự bắt gặp trong thực tế.
- Trên 95% trẻ đạt cả 3 mức độ trên. Thích tìm hiểu, khám phá với sự vật
xung quanh hơn thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin
- Sau khi thực hiện khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt
động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Sơn Ca từ tháng 9 năm 2015
đến tháng 9 năm 2018, tồng số trẻ khảo sát 35 cháu đã cho thấy được những
hiệu quả như sau:

Nội dung

Trước khi thực
hiện

Sau khi thực hiện
Tháng 9/2018

Tháng 9/2015
- Trẻ thường xuyên tỏ ra hứng
thú, tích cực, sôi nổi trong các 24/35 =70%
hoạt động học.

34/35 = 97% (Tăng 27%)

- Trẻ đạt các chỉ số về phát
25/35 = 73%
triển nhận thức.

32/35 = 90% (Tăng 17%)

- Trẻ đạt các chỉ số về phát
24/35 =70%
triển ngôn ngữ.

32/35 = 90% (Tăng 20%)

- Trẻ đạt các chỉ số về phát
26/35 = 76%
triển thẩm mĩ.

33/35 = 94% (Tăng 14%)

Qua bảng trên ta thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non Sơn Ca có hiệu quả tăng cao
đáng kể, chính vì vậy chúng ta cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
20


hơn nữa để giúp trẻ có những bài học đáng nhớ, và ý nghĩa đối với trẻ, từ đó
giúp trẻ hoàn thiện hơn về tâm sinh lí cũng nhận thức.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
Thực hiện chương trình đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ mầm non
được tiếp cận với công nghệ thông tin hiện nay là một vấn đề quan trọng và cần
thiết. Do đó các hoạt động cho trẻ tham gia cần mới lạ hấp dẫn lôi cuốn trẻ.
Chính vì vậy đòi hỏi tôi cần tích cực tìm tòi học hỏi thêm nhiều hơn nữa để ứng
dụng được nhiều phần mềm tin học khác vào trong công tác chăm sóc và giáo
dục trẻ.
Để đạt được những kết quả trên đây tôi rút ra bài học kinh nghiệm là:
- Người giáo viên phải nhiệt tình yêu nghề mến trẻ đam mê khám phá thế
giới công nghệ thông tin, tự trau dồi các kiến thức kỹ năng tin học, tìm hiểu các
phần mềm có thể ứng dụng vào ngành học của mình.
- Phải nắm được yêu cầu cần đạt về kiến thức trong độ tuổi lớp mình phụ
trách, nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để có hình thức và biện pháp sư
phạm phù hợp giúp trẻ tiếp thu các kiến thức theo yêu cầu độ tuổi đề ra.
- Phải tuyên truyền tốt với phụ huynh về lợi ích thiết thực của việc cho trẻ
làm quen với máy tính, học và chơi trên máy.
- Tích cực học tập bạn bè đồng nghiệp về các kinh nghiệm ứng dụng tin học
vào trong giảng dạy.
II. Kiến nghị:
- Phòng Giáo Dục và Đào Tạo nên thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng
cao trình độ công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non, đồng thời nâng cao cơ
sở, vật chất, đồ dùng dạy học mang tính ứng dụng công nghệ thông tin trong
giáo dục.
- Giáo viên nên tận dụng kiến thức đã có, tích cực khai thác các kiến thức
trong các phần mềm.
- Giáo viên nên chú ý nhu cầu của trẻ trong mọi hoạt động.
- Thường xuyên học hỏi, trao đổi lẫn nhau, rút kinh nghiệm.
- Không lạm dụng máy vi tính để thay thế các phương pháp dạy học khác.
- Cô giáo cần phát huy, sáng tạo các nội dung để phát triển khoa học cho trẻ.

21


- Đề tài của tôi chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, rất mong được sự chỉ dẫn,
góp ý của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để bản thân tôi ngày càng
hoàn thiện hơn trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.
Tôi xin cảm ơn.
DraySap, ngày 10 tháng 03 năm 2019
Người thực hiện

Dương Hoàng Mỹ Linh

22


NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP TRƯỜNG
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
...........................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP HUYỆN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

23


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Modun 19: Phương pháp tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây
dựng và tổ chức các hoạt động.
Tác giả: Hoàng Thị Nho

2. Modun 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
Tác giả: Nguyễn Thị Nga
3. Mục tiêu giáo dục mầm non

4. Trang Web http://www.tailieu.vn
5. Trang web http://www.mamnon.com

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×