Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non hoa phượng

PHỤ LỤC
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU……………………...…….....………….trang 02
I. Đặt vấn đề…………………………………………...…...……...trang 02
II. Mục đích nghiên cứu……………………………………...……trang 03
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ….……………….…….….trang 04
I. Cơ sở lý luận……………………………………………......…...trang 04
II. Thực trạng vấn đề………………………………………………trang 05
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề…………....…trang 07
1. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp......................trang 07
2. Tổ chức bồi dưỡng thông qua hoạt động dạy học phát huy tính tích cực,
sáng tạo của trẻ...........................................................................................trang 08
3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn...............trang 08
4. Bồi dưỡng thông qua công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp……...trang 09
IV. Tính mới của giải pháp………………………………………...trang 11
V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm…………………………...trang 11
Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ…….……………........….trang 13
I. Kết luận……………………………………………………....….trang 13
II. Kiến nghị……………………………………………….......…..trang 14

1SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề:
Như chúng ta đã biết nhà giáo giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong
công cuộc đổi mới Giáo dục và Đào tạo vì chính họ là những người thực thi
công cuộc đổi mới. Nếu họ không có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ thì
vô tình họ sẽ trở thành lực cản cho công cuộc đổi mới. Trong khi đó, phát triển
một đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về trình
độ cho các cấp học, bậc học nói chung và cấp học mầm non nói riêng là một
việc rất khó khăn và phải thực hiện quyết liệt trong nhiều năm mới có được.
Trước những thách thức lớn của thời đại và sự phát triển mạnh của xã hội,
chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đất nước bước vào thời kỳ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị,
xã hội trong giai đoạn mới, nhất là trong điều kiện đất nước đang trong thời kỳ
hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng với thế giới thì vai trò của người giáo viên cần phát
huy và nêu cao hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của xã hội, Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XI, trong Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ quá độ đã
nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có sức mạnh nâng
cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan
trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát
triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc
sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển”.
Kế thừa tư tưởng của các Đại hội Đảng và các nghị quyết về giáo dục đào
tạo trước. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định :“Giáo dục đào tạo là quốc
sách hàng đầu”. Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân.
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Phát triển giáo dục đào tạo là
phát triển nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng của phát triển kinh tế- xã
hội phải được ưu tiên và quan tâm thật sự.
Để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới đòi
hỏi đội ngũ giáo viên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng
dạy, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương
tâm nghề nghiệp trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước. Với mục tiêu chung của giáo dục mầm non có nhiệm vụ chăm sóc giáo
dục trẻ phát triển một cách toàn diện kể cả thể chất lẫn tinh thần. Cùng với
nhiệm vụ chung của năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày


04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI "đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo” và các cuộc vận động lớn của ngành. Đảm bảo tốt về chất lượng
2


giúp cho trẻ phát triển ngày càng khỏe mạnh và thông minh Để thực hiện tốt
việc đó thì đội ngũ cán bộ giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng để
góp phần cho sự thành công. Trong những năm gần đây, đội ngũ giáo viên của
trường Mầm non Hoa Phượng đa số mới vào nghề, năng động, nhiệt tình với
công việc và cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục
mầm non của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định .
Tuy vậy, chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trẻ còn nhiều hạn
chế, kinh nghiệm trong giảng dạy còn ít, phương pháp lên lớp còn lúng túng.
Giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, còn rập khuôn máy móc, quá chú
trọng đến việc cung cấp kiến thức. Do đó chưa phát huy được vai trò tích cực
của trẻ trong quá trình hoạt động, chưa chú ý đến việc tận dụng khai thác được
quan điểm lấy trẻ làm trung tâm để giáo dục trẻ,
Điều đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn giáo dục trẻ. Để nâng
cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới sự
nghiệp giáo dục trong tình hình mới, trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với các
trường mầm non nói chung và trường Mầm non Hoa Phượng nói riêng. Từ
những lý do trên tôi đã quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo nâng
cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hoa
Phượng” nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong
nhà trường.
Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên mầm non đang trực tiếp thực
hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường Mầm non Hoa Phượng.
Phạm vi nghiên cứu:“Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng” huyện Krông
Ana, tỉnh Đăk Lăk.
Thời gian nghiên cứu 2 năm học (từ 2017-2018 đến hết 2018-2019)
II. Mục đích nghiên cứu:
Là cán bộ quản lý bản thân tôi luôn trăn trở và suy nghĩ làm thế nào để
đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường ngày càng nâng cao (đặc
biệt là chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên). Nghiên cứu đề xuất một
số phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng.
- Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả trong việc đổi mới nội
dung và phương pháp giáo dục. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên
nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng say mê và tâm huyết với nghề, trau
dồi phẩm chất đạo đức lối sống tốt trong nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên.
- Đảm bảo được chất lượng chăm sóc giáo dục trong trường mầm non
theo yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện” giúp trẻ phát triển một cách toàn
diện.
3


- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo
chất lượng dạy và học.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận:
Giáo dục là hiện tượng xã hội, diễn ra trong quá trình trao truyền tri thức,
kinh nghiệm giữa con người với con người thông qua ngôn ngữ và các hệ thống
ký hiệu khác nhằm kế thừa, duy trì sự tồn tại, tiến hóa và phát triển của nhân
loại.
Hoạt động chuyên môn thực chất là quá trình lao động sư phạm của người
giáo viên. Đây là một quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh, trong đó
dưới tác động chủ đạo như tổ chức, điều khiển của giáo viên, học sinh tự giác,
tích cực tự điều khiển hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục đã
đặt ra.
Từ khái niện trên chúng ta có thể thấy đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ
yếu, quan trọng nhất trong mỗi nhà trường và là lực lượng quyết định cho sự
thành công của hoạt động chuyên môn. Năng lực chuyên môn, phương pháp sư
phạm, uy tín của cá nhân của mỗi giáo viên có ảnh hưởng rất to lớn đến chất
lượng giáo dục của nhà trường cũng như thương hiệu của trường đó. Uy tín của
nhà trường luôn gắn liền với uy tín của đội ngũ giáo viên tài năng và tâm huyết
với nghề. Nghị quyết TW 2 khóa VIII của Đảng đã khẳng định: ”Giáo viên là
nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên
phải có đủ đức, đủ tài”.
Quản lý hoạt động chuyên môn chính là điều khiển, chỉ đạo các hoạt động
lao động sư phạm trong nhà trường, làm cho nó đi theo một quỹ đạo, vận hành
nó một cách có khoa học, có kế hoạch, có tổ chức và luôn phải kiểm tra, giám
sát, uốn nắn, sửa chữa kịp thời các sai sót và phát huy một cách tốt nhất nhằm
đạt mục tiêu đặt ra ban đầu.
Lãnh đạo nhà trường cần làm cho mỗi giáo viên ý thức được: Cô giáo là
mẹ hiền chỉ thực sự khi được học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng đó là tấm
gương sáng về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn vững vàng và phương
pháp sư phạm tốt. Từ đây người lãnh đạo gắn kết họ lại nhằm tạo ra sức mạnh
tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của nhà
trường đáp ứng đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đối
với ngành học mầm non hiện nay.
Đảng và Nhà nước ta đã xem giáo dục và đào tạo là một trong những
nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Không
ngừng chăm lo, phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong Nghị quyết
Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân
lực chất lượng cao. Đảng xác định là quốc sách hàng đầu, là tiêu điểm của sự
phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt
4


Nam trong thế kỷ XXI đồng thời khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo
dục nước nhà “Dạy người, dạy chữ, dạy nghề”. Sự phát triển của giáo dục- Đào
tạo sẽ tạo ra một nguồn nhân lực có đạo đức và trí tuệ cao đáp ứng yêu cầu của
sự phát triển, đặc biệt yêu cầu của sự nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Giáo
dục mầm non giữ vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học
tiền đề cho các cấp học khác, nó góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
II. Thực trạng vấn đề
Trường Mầm non Hoa Phượng đóng trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp, điều
kiện cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chuyên
môn đạt chuẩn trở lên, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có khả năng học hỏi để
nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào
tạo, của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Buôn Trấp đã tạo điều kiện đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất và mở các lớp bồi dưỡng các Nghị quyết, đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tổ chức tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ...
Các lớp có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi
phục vụ cho các môn học, có 02 giáo viên/ lớp.
Được sự tín nhiệm, tin tưởng của phụ huynh học sinh.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn
hạn chế như:
Trường có nhiều điểm lẻ nằm rải rác ở các thôn, buôn không tập trung nên
việc đi lại chỉ đạo và theo dõi chuyên môn còn khó khăn, phải tập trung sinh
hoạt chuyên môn ngoài giờ khi trả hết trẻ .
Đa số giáo viên trẻ mới vào nghề còn dạy hợp đồng, nên kinh nghiệm còn
ít, khả năng tổ chức hoạt động thiếu linh hoạt, chưa thật sự sáng tạo trong công
tác chuyên môn, việc ứng dụng công nghệ thông tin tuy đã được triển khai rộng
rãi đến toàn bộ giáo viên nhưng việc khai thác còn hạn chế, khi xử lý tình huống
trên lớp còn lúng túng,
Trường có 50% trẻ là con em dân tộc thiếu số (Ê đê) đa số trẻ chưa học
chương trình 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; năm đầu tiên đến trường nên trẻ chưa có các kỹ
năng cơ bản như; nề nếp, lễ giáo…
Một số trẻ phát âm còn ngọng chưa rõ Tiếng Việt. Khả năng chú ý của trẻ
còn hạn chế, không đồng đều.
Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em
mình.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trong của việc cần nâng cao chất lượng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là việc làm cần thiết và quan trọng nhất, để
góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và khẳng định vị thế của
5


nhà trường trong công tác giáo dục mầm non. Là cán bộ quản lý bản thân tôi
luôn nghĩ rằng mình phải là chỗ dựa cho giáo viên, giúp giáo viên định hướng
đúng mục tiêu giáo dục để giáo dục trẻ phù hợp với việc đổi mới nội dung
chương trình giáo dục mầm non hiện nay. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục,
và phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ.
Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu đã thống nhất phân công chuyên
môn cho giáo viên phụ trách các lớp phù hợp với khả năng và năng lực của từng
giáo viên, sau đó trong tháng 9 tổ chức khảo sát chất lượng giáo viên, học sinh
đầu năm học để có cơ sở đánh giá đúng chất lượng giáo viên và học sinh, từ đó
định hướng, xây dựng kế hoach và nghiên cứu các biện pháp để bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên theo đúng lộ trình và vận dụng phù hợp với đặc điểm
tình hình của đơn vị và nhiệm vụ của năm học.
- Khảo sát chất lượng giáo viên và học sinh trước khi thực hiện đề tài:
+ Khảo sát đối với giáo viên toàn trường;
TT

Nội dung

1
2

Hình thức tổ chức giờ học linh hoạt, hấp dẫn.
Sử dụng đồ dùng khoa học, sáng tạo.
Biết trang trí tạo môi trường mở cho trẻ hoạt
động trái nghiệm phong phú,
Thiết kế các trò chơi hấp dẫn, hứng thú đối
với trẻ và ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học.
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính
tích cực của trẻ.

3
4
5

Tổng số
giáo
viên

Đạt

Tỉ lệ
%

15
15

7
6

46,7
40

15

5

33,3

15

6

40

15

7

46,7

+ Khảo sát đối với trẻ: (lớp lá 1 và lá 2 tại điểm chính)
Tổng
số
trẻ

TT Nội dung khảo sát
1
2
3
4

Trẻ thực hiện được các yêu của bài và hứng
thú tham gia các hoạt động.
Trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp với người lớn
và trong lúc thực hiên các hoạt động.
Phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ
trong việc phối hợp làm việc nhóm.
Sáng tạo, linh hoạt trong việc khám phá môi
trường xung quanh.

Tỷ lệ
%

65

30

46

65

33

50,7

65

37

57

65

42

64,6

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
6

Đạt


Giải pháp 1: Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp
Như chúng ta đã biết môi trường giáo dục có ảnh hưởng không nhỏ đến
sự phát triển toàn diện của trẻ, bởi qua môi trường này trẻ được tham gia, được
trải nghiệm, được khám phá... Nếu giáo viên biết cách trang trí môi trường giáo
dục trong và ngoài lớp học theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và
biết cách tổ chức định hướng cho trẻ trong các hoạt động tham gia vào môi
trường, chắc chắn chất lượng của trẻ sẽ có nhiều thay đổi, vậy để đạt được kết
quả cho trẻ và có một môi trường gần gũi, thân thiện để cho trẻ có cơ hội khám
phá, trải nghiệm. Việc đầu tiên tổ chức chuyên đề để cho giáo viên nắm bắt được
những vấn đề cần thiết trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm đạt theo yêu cầu hiện nay. Để bồi dưỡng cho đội ngũ có được hiểu
biết, cách thức xây dựng, trang trí tôi đã tiến hành như sau:
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức cho đội ngũ được tham quan các
trường đã được Phòng giáo dục huyện chỉ đạo xây dựng thí điểm như: Trường
Mầm non Hoa Pơ Lang, Họa My, Sao Mai...Trong năm học 2018-2019 nhà
trường tổ chức Hội thi trang trí lớp và xây dựng môi trường theo hướng mở, gần
gũi, thân thiện khích lệ tính sáng tạo của giáo viên. Tiến hành chấm và trao giải
thưởng cho từng cá nhân trang trí đẹp và sáng tạo.
- Bàn bạc thống nhất trong cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu để có kế hoạch
xây dựng khuôn viên đường nội bộ vười rau, vườn hoa, mua sắm bổ sung đồ
dùng đồ chơi ngoài trời, tại điểm chính,. Ngoài ra còn tổ chức xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và lồng ghép xây dựng môi trường tăng
cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiếu số tại buôn Ê căm như: Xây dựng
các khu vực cho trẻ vận động khu vực chơi với cát nước, vườn cổ tích, góc sách
của bé, gian hàng địa phương.....
- Phối hợp cùng phụ huynh đóng góp các phế liệu và cùng chung tay xây
dựng tôn tạo môi trường cùng giáo viên.
- Bồi dưỡng cho giáo viên các nguyên tắc trang trí môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm, cùng giáo viên trao đổi thảo luận tìm ra các giải pháp,
cách thức, hình thức trang trí phù hợp theo đặc điểm của trẻ và thực tế của
trường, lớp.
Cảnh quan môi trường được trang trí đẹp, trẻ được hoạt động thoải mái,
được trải nghiệm, khám phá, sẽ mang lại nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó khi nhìn
vào môi trường được trang trí có thẩm mỹ và khoa học phụ huynh càng tin
tưởng vào đội ngũ giáo viên đặc biệt tạo được sự phối hợp cao giữa phụ huynh
với nhà trường, từ đó chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ thay đổi rõ nét,
Về việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong công tác xây dựng trang trí
môi trường, tôi thấy có nhiều kết quả khả quan bắt nguồn từ giáo viên. Giáo viên
có ý thức để ý thu gom phế liệu và tự sáng tạo gắn ghép làm ra các đồ dùng, đồ
chơi phù hợp và đẹp mắt, biết nhìn nhận sự cần thiết cho việc phải làm đồ dùng
đồ chơi cho trẻ hoạt động trải nghiệm, đặc biệt một số giáo viên biết tổ chức cho
7


trẻ cùng trang trí môi trường và làm đồ chơi cùng với cô, phát huy cho trẻ khả
năng tư duy và sáng tạo đồng thời tạo cho trẻ biết chia sẽ và giúp đỡ người khác.
Giải pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng qua hoạt động dạy học phát huy tính
tích cực, sáng tạo của trẻ.
Trẻ mầm non với quan điểm giáo dục “học bằng chơi chơi mà học” quan
điểm đó ngày xưa đối với giáo viên mầm non theo phương pháp cũ cô giáo là
trung tâm, sẽ nói cho trẻ biết cái mà trẻ chưa biết, sẵn sàng giải thích giúp đỡ trẻ
khi trẻ mới bắt đầu làm và điều đặc biệt trẻ rất ít khi được khám phá và trải
nghiệm trên các hoạt động, nhưng để đáp ứng với sự đổi mới và sự phát triển
của xã hội, đòi hỏi mỗi cá nhân trẻ là chủ thể trong các hoạt động. Vì vậy hiện
nay khi tổ chức hoạt động dạy học giáo viên phải sử dụng phương pháp “Giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm” sẽ giúp trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm để
phát triển toàn diện, muốn làm được điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải linh
hoạt trong các hoạt động, sáng tạo trong cách tổ chức, biết tạo ra các cơ hội để
trẻ được trải nghiệm, được khám phá, đặc biệt phải biết trăn trở, linh hoạt, sáng
tạo tìm kiếm khi xây dựng kế hoạch cho trẻ thực hiện với mục tiêu “trẻ là trung
tâm”, trẻ chủ động trong các hoạt động, khám phá. Cô giáo là người hướng dẫn,
gợi ý cho trẻ hoạt động. Để giúp giáo viên nắm bắt được cách tổ chức tốt các
hoạt động tôi đã sử dụng các hình thức như:
- Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về lý thuyết. Bồi
dưỡng bằng cách tổ chức riêng về chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
- Tổ chức dạy mẫu và thảo luận đánh giá nhận xét giờ dạy giúp giáo viên
tìm ra “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thể hiện trong quá trình tổ chức các hoạt
động, cách thức tổ chức, cách xây dựng hệ thống câu hỏi, sử dụng câu hỏi như
thế nào được gọi là "câu hỏi mở". Từ đó giúp giáo viên biết được cụ thể cái mới,
trẻ là trung tâm ở những nội dùng nào?..
- Kiểm tra giáo án để đánh giá sự đầu tư về tư duy, sáng tạo, quá trình tổ
chức, việc đặt các câu hỏi đã đúng với yêu cầu, đảm bảo hệ thống và tính logic,
qua đây góp ý bồi dưỡng về năng lực, kỹ năng soạn bài và thực hiện giờ dạy.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn bồi dưỡng chuyên đề này qua các buổi sinh hoạt,
qua kiểm tra theo dõi giáo viên hàng ngày trên thực tế của cô và hoạt động của
trẻ,
Giải pháp 3: Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn
Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành của nhà trường. Các tổ có mối
quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ
chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ của tổ và các nhiệm vụ khác để phát
triển nhà trường và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, tổ trưởng chuyên
môn là nơi tập hợp, đoàn kết, tìm hiểu nắm vững tâm tư, tình cảm và những khó
khăn trong đời sống của các giáo viên trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ giáo
viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo.
8


Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý, nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt
động của nhà trường mà Hiệu trưởng dựa vào đó để quản lý nhà trường trên
nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt
động sư phạm của giáo viên. Hiểu được vai trò nhiệm vụ quan trọng của tổ
trưởng chuyên môn ngay từ đầu năm bản thân tôi đã triển khai một số kế hoạch
và giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ trưởng chuyên môn.
- Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn có kế hoạch cụ thể cho việc thăm lớp dự
giờ, tạo điều kiện cho các cá nhân trong tổ dự giờ lẫn nhau. Ngoài việc góp ý
trực tiếp cho người dạy những giáo viên sau khi dự giờ các thành viên của mình,
cũng cần góp ý và xây dựng cho giờ dạy đó vào cuộc sinh hoạt tổ, nhằm giúp
mọi thành viên khác học tập cái hay để phát huy và rút kinh nghiệm cái hạn chế
tồn tại. Kế hoạch của tổ trưởng xây dựng được kiểm tra và duyệt ngay đầu năm
học.
- Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra theo dõi, giám sát hoạt động của tổ
chuyên môn, kịp thời động viên nhắc nhở.
- Chỉ đạo việc sinh hoạt tổ đúng định kỳ và thực hiện đổi mới trong sinh
hoạt. Trong nội dung sinh hoạt phải có nội dung trọng tâm về chuyên môn như .
Đưa các tình huống sư phạm ra cùng nhau thảo luận. Nhận xét các tiết được dự
giờ...
Bằng những biện pháp trên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo viên
càng thêm hiệu quả. Một số giáo viên đã mạnh dạn chia sẻ những điểm yếu của
bản thân mục đích để các thành viên trong tổ tìm ra nguyên nhân và góp ý bồi
dưỡng cho những giáo viên đó.
Giải pháp 4: Bồi dưỡng thông qua công tác kiểm tra, dự giờ thăm
lớp.
Hàng tháng nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra dự giờ và triển khai
tới tất cả hội đồng sư phạm nhà trường được biết và tổ chức thực hiện theo kế
hoạch.
- Công tác kiểm tra
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; Kiểm tra hình
thức tổ chức, phương pháp thực hiện các hoạt động hàng ngày.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra là việc cần thiết không thế thiếu trong hoạt
động của nhà trường, đặc biệt là hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đây
là việc làm thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện sớm những hành vi lệch chuẩn
nhằm giúp đỡ đối tượng được kiểm tra điều chính những hạn chế tồn tại, những thiếu
sót..
Hình thức kiểm tra: Kiểm tra toàn diện; kiểm tra chuyên đề; kiểm tra theo định
kỳ; kiểm tra đột xuất...
Nguyên tắc kiểm tra: Phải đảm bảo tính khách quan, dân chủ, đánh giá phải phù
hợp với tình tình thực tế của đơn vị về điều kiện tổ chức các hoạt động như cơ sở vật
chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, khả năng vận dụng của giáo viên để đạt kết quả.

9


Sau kiểm tra phải có nhận xét góp ý những ưu đoeẻm, tồn tại để giáo viên biết và rút
kinh nghiệm trong công tác chăm sopcs giáo dục trẻ.
Thời gian kiểm tra: Thực hiện bám theo kế hoạch kiểm tra Nội bộ từ đó xây
dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ…theo tháng, tuần đối với từng
đối tượng .

Bên cạnh đó ban giám hiệu cùng tổ chuyên môn cũng tăng cường công
tác kiểm tra hồ sơ bài soạn của giáo viên theo đúng nội dung kế hoạch đã xây
dựng. Tăng cường kiểm tra hoạt động thời gian biểu của giáo viên trong một
ngày, để nhằm giúp giáo viên có một nề nếp thực hiện đúng quy chế chuyên
môn và qua đây giúp giáo viên luôn chủ động về công tác chăm sóc và giáo dục,
tự rèn luyện bồi dưỡng được kỹ năng lên lớp của mình.
- Công tác dự giờ, thăm lớp;

Một câu nói của người xưa “Học thầy không tày học bạn” hàng năm, hàng
tháng tôi luôn chỉ đạo chuyên môn và tổ khối xây dựng kế hoach và tổ chức cho
tất cả giáo viên luân phiên nhau đều được tham gia giờ của đồng nghiệp thông
qua các tiết Hội giảng, dạy chuyên đề, thao giảng…Sau đó tổ chức nhận xét góp
ý tiết dạy nêu rõ ưu điểm và hạn chế tồn tại của tiết dạy để tất cả giáo viên cùng
nắm bắt và rút kinh nghiệm. Hàng năm tạo điều kiện cho tổ chuyên môn, giáo
viên cốt cán tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đây là nơi để cho giáo viên các
trường được gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các trường, đây là
hình thức trao đổi chuyên môn rất hiệu quả và thiết thực nhằm thống nhất về
chuyên môn của các trường trong cụm. Cụm chuyên tổ chức bồi dưỡng những
chuyên đề mới và thảo gỡ những vấn đề khó khăn vướng mắc trong chuyên môn
mà các trường khi tổ chức thực hiện còn lúng túng… Trong năm học 2018 2019 Cụm chuyên môn tổ chức dạy chuyên đề thực hành và phân công trường
Mầm non Hoa Cúc dạy chuyên đề cum 2 tiết (Phát triển vận động và tiết Làm
quen văn văn học) trường Mầm non Hoa Phượng dạy chuyên đề cụm 2 tiết
(khám phá khoa học và tiết làm quen với toán). Sau các buổi dự giờ các trường
trong cum ngồi lại nhận xét, góp ý cho các tiết dạy. Qua đó các trường góp ý
trao đổi kinh nghiệm để bổ sung cho tiết dạy hoàn thiện nhất.
Ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên môn, thì vấn đề về kỹ năng sư
phạm lại rất cần thiết bởi qua đây giáo viên trực tiếp truyền tải kiến thức bằng
điệu bộ, ánh mắt, các kỹ năng về tổ chức sẽ đem lại hiệu quả cho môn học rất
cao thu hút được trẻ tham gia tích cực vào hoạt động học một cách hứng thú,
nhờ vào các kỹ năng có được ở giáo viên. Chính vì vậy qua tổ chức thăm lớp dự
giờ sẽ giúp cho giáo viên có thêm kinh nghiệm sau khi được góp ý bồi dưỡng
của người dự giờ, đồng thời giáo viên cũng sẽ tự nhận ra điểm hạn chế và những
tồn tại của mình trong giờ dạy, bên cạnh đó giáo viên sẽ có được kỹ năng lên
lớp, mạnh dạn, tự tin hơn cho các giờ dạy tiếp theo. Quán triệt giáo viên về công
tác soạn bài và chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ trước một ngày. Công việc này
nếu giáo viên làm tốt sẽ giúp giáo viên chủ động và tự tin hơn trong giờ dạy tự
10


rèn cho giáo viên có một thói quan khi lên lớp và đồng thời đó là điều kiện để tự
bồi dưỡng kỹ năng lên lớp cho bản thân giáo viên;
Qua những giải pháp trên khi đưa vào áp dụng tôi nhận thấy kỹ năng lên
lớp của mỗi giáo viên đã tiến bộ nhiều, đặc biệt kỹ năng tổ chức giờ học lấy trẻ
làm trung tâm và kỹ năng gây hứng thú cho trẻ trong quá trình tổ chức giờ học,
trẻ không nhàm chán trong mỗi giờ hoạt động, nhìn chung các trẻ hứng thú và tỏ
ra không mệt mỏi mà còn hào hứng muốn được tìm hiểu khám phá thêm. Các
giáo viên tự tin hơn và chủ động hơn trong các giờ dạy đặc biệt những giờ kiểm
tra dự giờ đột xuất giáo viên đã khẳng định được mình năng lực chuyên môn.
Hồ sơ bài soạn đã có chất lượng đầu tư rõ nét.
IV. Tính mới của giải pháp
Trong quá trình nghiên cứu và vận dụng các biện pháp trên vào việc chỉ
đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non
Hoa Phượng bản thân tôi nhận thấy có những điểm mới đạt được rõ nét như:
- Chất lượng đội ngũ giáo viên có chuyển biến hơn, số lượng giáo viên
dạy tốt tăng lên, giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cũng tăng hơn những năm
trước.
- Công tác quản lí, chỉ đạo giữa tổ chuyên môn và ban giám hiệu có sự
liên kết chặt chẽ với nhau.
- Chuyên môn giáo viên được nâng lên, dẫn đến chất lượng giáo dục cũng
được cải thiện hơn.
- Giáo viên có ý thức tự giác, xác định vai trò trách nhiệm của mình đối
với các cháu, đối với nhà trường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều
cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đã tác động trực
tiếp đến giáo viên. Nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.
Bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự
nghiệp giáo dục hiện nay.
V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Sau một thời gian vận dụng các giải pháp vào việc nâng cao chất lượng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng đã cho kết quả
khá quan. Đa số giáo viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học và hình
thức tổ chức giờ học linh hoạt, biết xử lý tình huống nhẹ nhàng, thu hút sự tập
trung chú ý của trẻ. Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên chỉ là người
hướng dẫn gợi ý cho trẻ suy nghĩ và tìm biện pháp giải quyết vấn đề, chủ động
tìm tòi, khám phá phát huy khả năng sáng tạo của trẻ, biết sử dụng đồ dùng khoa
học, sáng tạo, sử dụng những nguyên vật liệu sẵn có, dễ tìm kiếm và an toàn để
làm đồ dùng đồ chơi cho cho trẻ khám phá, trái nghiệm. Giáo viên ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy học, tự tin khi tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo
dục trẻ:
11


- Kết quả sau hai năm nghiên cứu, vận dụng các giải pháp.
+ Đối với giáo viên:
TT

Nội dung

1
2

Hình thức tổ chức giờ học linh hoạt, hấp dẫn.
Sử dụng đồ dùng khoa học, sáng tạo.
Biết trang trí tạo môi trường mở cho trẻ hoạt
động trái nghiệm phong phú,
Thiết kế các trò chơi hấp dẫn, hứng thú đối
với trẻ và ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học.
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính
tích cực của trẻ.

3
4
5

Tổng số
giáo
viên

Đạt

Tỉ lệ
%

15
15

13
12

86,6
80

15

11

73,3

15

11

73,3

15

12

80

Tổng
số
trẻ

Số
lượng

Tỷ lệ
%

65

48

74

65

49

75,3

65

52

80

65

55

84,6

+Đối với trẻ
TT
1
2
3
4

Nội dung khảo sát
Trẻ thực hiện được các yêu của bài và hứng
thú tham gia các hoạt động.
Trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp với người lớn
và trong lúc thực hiên các hoạt động.
Phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ
trong việc phối hợp làm việc nhóm.
Sáng tạo, linh hoạt trong việc khám phá môi
trường xung quanh.

Việc thực hiện các biện pháp trên đã góp phần nâng cao chất lượng đội
ngũ của giáo viên trong nhà trường rõ nét theo từng ngày, giáo viên nhìn chung
đã nắm vững về công tác chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm, linh hoạt
sáng tạo trong các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động trong nhà
trường. Hơn hết giáo viên đã có nhiều tiến bộ trong việc “Giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm”, chất lượng trẻ cũng đã có nhiều tiến bộ, uy tín của nhà trường ngày
được nâng lên.
- Giáo viên đã biết chủ động trong công tác trang trí, làm dồ dùng đồ chơi
theo hình thức mở. Hầu hết giáo viên có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với
nghề, điều này thể hiện rất rõ trong công việc hàng ngày của giáo viên và kết
quả trên trẻ, trên lớp học.
- Môi trường trong và ngoài lớp khang trang, được trang trí xây dựng theo
yêu cầu “Lấy trẻ làm trung tâm”
12


- Trẻ năng động nhanh nhẹn, tự tin trong tất cả các hoạt động, biết mạnh
dạn giao tiếp với người lớn, cô giáo và chủ động trong việc khám phá môi
trường xung quanh. Trẻ hứng thú và phát huy tính tích cực sáng tạo, biết phối
hợp nhóm để thực hiện tốt các hoạt động.
- Phần lớn phụ huynh đồng thuận cao về những kết quả nhà trường đạt
được, họ tin tưởng và sẵn sàng phối hợp, hoàn thành trách nhiệm của mình đối
với con em và nhà trường, phụ huynh có tinh thần tự giác trong việc sưu tầm phế
liệu cho giáo viên. Góp phần to lớn trong việc phối hợp tuyên truyền đến phụ
huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và
giáo dục trẻ trên địa bàn.
Khâu then chốt thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục đó chính là đội ngũ
nhà giáo. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa to lớn và
quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, là một quy luật tất yếu để phát
triển kinh tế - xă hội của đất nước. Cũng chính là động lực thúc đẩy sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện cơ bản để phát triển nguồn lực con
người. Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một trong những vấn đề cấp
bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận:
Đội ngũ giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng, để làm cho giáo dục thực
hiện được sứ mệnh cao cả đó, Hồ Chủ Tịch đã từng nói “Không có thầy thì
không có giáo dục”, rõ ràng phát triển đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp thiết, là
yếu tố cơ bản quyết định trong việc phát triển giáo dục.
Chính vì vậy bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mâm non
là nhiệm vụ cần thiết. Hiểu được tầm quan trong đó tôi đã trăn trớ tìm ra những
giải pháp tốt nhất và phù hợp với thực tế của đơn vị mình để áp dụng vào công
tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, qua việc vận dụng các giải pháp trên đã
làm thay đổi cơ bản về chất lượng đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực chuyên môn,
đa số giáo viên đã nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng lên lớp bình tĩnh,
tự tin, linh hoạt và biết tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm khám phá... đặc biệt là ý
thức trách nhiệm, tính đoàn kết đã thể hiện rõ nét trong môi trường giáo dục.
Chất lượng đội ngũ đã được nâng lên rõ rệt qua hai năm áp dụng các giải pháp
Còn đối với bản thân tôi, sau khi áp dụng đề tài nghiên cứu này nó có ý
nghĩa rất lớn, bởi qua nghiên cứa và thực hiện đề tài này giúp tôi có được kỹ
năng trong công tác quản lý chỉ đạo, có thêm được những kiến thức qua thực tế
của đề tài, thực hiện theo kế hoạch một cách khoa học và linh hoạt sáng tạo để
nhằm đạt được hiệu quả trong công tác chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động
khác.
Qua đây chúng ta hiểu rõ hơn nữa việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ phải được quan tâm hàng đầu, thường xuyên
và là trách nhiệm của người làm công tác quản lý. Muốn công tác bồi dưỡng đội
13


ngũ tốt thì đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có năng lực chuyên môn vững
vàng, sáng tạo, tâm huyết, say mê với nghề nghiệp. Luôn quan tâm đến công tác
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
II. Kiến nghị.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cho giáo viên trong việc chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ tôi có một số kiến nghị như sau:
- Đối với cấp trên cần đầu tư cơ sở vật chất nhiều hơn nữa để đảm bảo
việc dạy và học, hàng năm nên tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán
được dự các lớp tập huấn chuyên môn và đi tham quan học hỏi các trường trọng
điểm.
Nên biên chế và giao định biên số lượng giáo viên cho các trường vào đầu
năm học để nhà trường sớm ổn định đội ngũ và phân công chuyên môn và bố trí
lớp đầu năm học.
Trên đây là “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên trong trường Mầm non Hoa Phượng” với đề tài này bản
thân đã cố gắng nghiên cứu và áp dụng tại đơn vị mình. Tuy nhiên, những giải
pháp tôi đưa ra không tránh khói những hạn chế, thiếu sót. Tôi mong muốn nhận
được sự đóng góp ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp để đề tài được hoàn chỉnh
hơn, nhằm góp phần nhỏ bé trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên trong trường mầm non./.
Buôn Trấp, ngày 15 tháng 4 năm 2019
Người viết

Trần Thị Vinh
NHẬN XẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

NHẬN XẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
14


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện đại hội lần thứ XI, XII của Đảng .
2. Luật Giáo dục.
3. Điều lệ trường Mầm non.
4. Chương trình giáo dục mầm non ( dành cho cán bộ quản lý và giáo viên
mầm non)
5. Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính -Nhà xuất bản lý luận
chính trị

15


16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×