Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát triển vận động

MỤC LỤC
MỤC
I
1
2
3
4
II
I
II
1
2
III
IV
V
I
1
2
II

NỘI DUNG

PHẦN MỞ ĐẦU
Đặt vấn đề
Lý do chọn đề tài
Đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Cơ sở lý luận của vấn đề
Thực trạng của vấn đề
Thuận lợi và khó khăn
Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Tính mới của giải pháp
Hiệu quả SKKN
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kết luận
Bài học kinh nghiệm
Kiến nghị

TRANG
2
2
3
3
3
3
4
5
5
6
6
14
14
16
16
16
17


Đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi học tốt môn phát
triển vận động”

”.
Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
1. Lý do chọn đề tài
1.1 Lý do lý luận
Căn cứ vào mục tiêu của giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội Đảng cộng sản Việt Nam, và mục đích của GDTC cho thế hệ trẻ trong giai đoạn
1


phát triển tương ứng của đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản lần thứ VII
đề ra mục tiêu của giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi
dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức và tay nghề, có năng lực
thực hành, tự chủ và năng động sáng tạo. Dựa vào Nghị quyết nói trên, các văn bản
của Nhà nước đã xác định mục đích của GDTC Việt Nam là đảm bảo sự phát triển
toàn diện, cân đối cho con người, chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể lực cho họ để tham
gia tích cực vào sự nghiệp lao động sáng tạo xây dựng đất nước
Căn cứ vào mục tiêu của GDMN. Trong Luật Giáo dục 2005 (điều 22) mục
tiêu GDMN được xác định là "giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ,
thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào
lớp một”. Đặc biệt giáo dục thể chất cho trẻ càng có ý nghĩa quan trong hơn bởi
trong nghị quyết trung ương 4 về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe của nhân dân có ghi rõ: “ Sức khỏe là cái vốn quí nhất của mỗi
con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”. Do vậy chăm sóc giáo dục trẻ em ngay từ những tháng năm đầu
tiên của cuộc sống là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan
trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những con
người tương lai của đất nước.
Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động với mục đích góp phần củng
cố, tăng cường sức khỏe, phát triển cân đối, hài hòa về hình thái và chức năng của
cơ thể của trẻ. Rèn luyện tư thế vận động cơ bản; phát triển các tố chất nhanh,
mạnh, khéo, bền; phát triển khả năng định hướng trong không gian. Góp phần rèn
luyện và phát triển cảm giác nhịp điệu, khả năng cảm nhận cái đẹp qua vận động
nhanh nhẹn, nhịp nhàng, đúng tư thế, sự hứng thú đối với các loại vận động và đối
với hoạt động tập thể. Rèn luyện tính trung thực, tính tổ chức kỷ luật, tinh thần tập
thể, lòng dũng cảm, tự tin và khả năng tự quản, tự lập cho trẻ. Hình thành cho trẻ
những thói quen vận động cần thiết cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.
1.2 Lý do thực tiễn
Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trong của giáo dục phát triển toàn
diện, có mối quan hệ mật thiết với giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và lao động. Hơn
nữa giáo dục thể chất (GDTC) cho trẻ mầm non càng có ý nghĩa quan trọng hơn
bởi cơ thể trẻ đang phát triển mạnh mẽ, hệ thần kinh, cơ xương hình thành nhanh,
bộ máy hô hấp đang hoàn thiện, cơ thể trẻ còn non yếu dễ đẽ bị phát triển lệnh lạc,
mất cân đối nếu không được chăm sóc giáo dục đúng đắn thì có thể gây nên những
thiếu sót trong sự phát triển cơ thể trẻ mà không thể khắc phục được. Nhận thức
được điều đó Đảng và nhà nước ta trong những năm gần đây đã đặc biệt chú trọng
tới công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. GDTC là một trong những nội dung
giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển trí
tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức.
Trong quá trình GDTC cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ GDTC được hoàn thành
2


bằng các hình thức khác nhau. Hình thức GDTC ở trường mầm non là sự tổng hợp
giáo dục về những hoạt động vận động nhiều dạng của trẻ, mà cơ bản là tính tích
cực vận động của chúng. Sự tổng hợp những hình thức đó tạo nên một chế độ vận
động nhất định, cần thiết cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố sức khỏe
cho trẻ.
Ở trường mầm non sử dụng hình thức GDTC qua các tiết học thể dục, thể dục sáng
và các tiết thể dục được tiến hành với tất cả các lớp mẫu giáo, nhưng trong các hình
thức đó đòi hỏi giáo viên phải chọn lọc những bài tập vận động và phương pháp
tiến hành với từng độ tuổi nhất định. Ngoài ra giáo viên cần chú ý hướng đến việc
giáo dục trí tuệ, cảm xúc, điều khiển hành vi vận động ở trẻ, giúp trẻ hiểu được ý
nghĩa của nhiệm vụ do giáo viên đề ra và tích cực vượt qua khó khăn xuất hiện
trong hoạt động của mình. Thực tế hiện nay trong trường mầm non, tôi thấy rằng sự
quan tâm đúng mức tới thể phát triển vận động cho trẻ mầm non thực sự chưa đầy
đủ lắm còn mang tính đối phó. Chính vì vậy với vai trò là một phó hiệu trưởng phụ
trách chuyên môn tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5
tuổi học tốt môn phát triển vận động”
2. Đối tượng
Đưa ra một số biện pháp chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi tổ chức tốt môn
phát triển vận động tại trường MN Hoa Pơ Lang.
3. Phạm vi nghiên cứu
Chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi tổ chức tôt môn phát triển vận động trong
trường MN Hoa Pơ lang, xã Dur Kmăl, Krông Ana, Đăk Lăk.
4. Thời gian nghiên cứu:
Học kì I năm học 2017-2018 đến học kì I năm học 2018-2019
II. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu:
Đề tài này nhằm mục đích hướng dẫn giáo viên rèn kỹ năng vận động cho trẻ
5 tuổi ở trường mầm non Hoa Pơ Lang đạt hiệu quả cao.
Kết quả dự kiến đạt trong quá trình thực hiện đề tài:
Giáo viên biết cách thể hiện các vận động vào hoạt động trong ngày của trẻ
Về trẻ kết quả thực hiện các vận động từ 85- 90%
Nhiệm vụ cụ thể của đề tài hướng dẫn giáo viên rèn kỹ năng vận động cơ
bản cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi được nhuần nhuyễn. Đồng thời giúp giáo viên dạy thực
hiện một cách mềm dẻo, linh hoạt.
Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm giải quyết những mâu thuẫn sau:
Việc hướng dẫn giáo viên rèn kỹ năng vận động cho trẻ 5 tuổi ở các trường
mầm non đặc biệt là trường nơi tôi công tác chưa đạt hiệu quả cao bởi nhiều
nguyên nhân trong đó chủ yếu là:
Thứ nhất: Đó là việc giáo viên chưa thể hiện được thường xuyên
3


Thứ hai: Là do giáo viên sử dụng chưa hợp lý các phương pháp dạy học và
những đồ dùng trực quan khi giảng dạy.
Thứ ba: Là chưa thật sự chú ý rèn kỹ năng vận động cơ bản cho trẻ qua các
môn học và dưới các hình thức khác nhau.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Hoạt động phát triển thể chất là hoạt động nhằm nâng cao thể lực sức khoẻ
của trẻ: giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động đồng thời giúp trẻ có một sức khoẻ
tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hoà, không những thế còn giúp phát triển ngôn
ngữ và phát triển nhận thức.
Trong quá trình tham gia các hoạt động thể chất trẻ còn được phát triển thêm
cả về mặt tình cảm- xã hội cũng như thẩm mỹ. Hoạt động thể chất làm thỏa mãn
nhu cầu vận động của trẻ, tạo cho tinh thần trẻ được sảng khoái, vui vẻ, giúp phát
triển mối quan hệ giữa cô và trẻ cũng như phát triển tốt mối quan hệ bạn bè trong
phối hợp vận động cùng các bạn. Cơ thể khoẻ mạnh, phát triển cân đối, hài hoà là
một biểu hiện của nét đẹp về hình thể. Những bài tập vận động có nhịp điệu kết hợp
với âm nhạc giúp trẻ cảm nhận được sâu sắc về nhịp điệu, thể hiện tốt hơn, đẹp hơn
các động tác và nhất là các hoạt động phát triển các cử động bàn tay, ngón tay giúp
phát triển các vận động tinh tế khéo léo đặc biệt là hoạt động tạo hình…giúp trẻ trí
tưởng tượng sáng tạo. Nhưng trên thực tế trong trường mầm non nói chung và lớp
mẫu giáo 5 tuổi nói riêng việc cho trẻ hoạt động phát triển thể chất chưa làm được
điều đó, chưa tích cực linh hoạt sáng tạo vẫn còn mang tính chất đơn điệu, cứng
nhắc, gò bò vì ở lứa tuổi này trẻ “ Học mà chơi – chơi mà học’’, hình thức tổ chức
chưa sáng tạo hấp dẫn, dẫn đến hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, trẻ chưa hứng thú
tham gia vào các hoạt động. Chính vì thế tôi đã nghiên cứu và đưa ra một số biện
pháp hướng dẫn cho giáo viên để gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất
cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi được tốt hơn .
II. Thực trạng vấn đề:
Trong năm học 2018- 2019 trường có tổng số lớp 5 tuổi là 7, tổng số trẻ 5
tuổi: 125 cháu. Giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 14
Trường mầm non Hoa Pơ Lang là ngôi trường trong những năm gần đây luôn
đi đầu trong công tác thi đua dạy tốt, chăm sóc, giáo dục trẻ tốt của huyện và đã đạt
nhiều thành tích xuất sắc chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao.
Trong các nội dung giáo dục thì giáo dục thể chất là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của
trẻ nên được các trường quan tâm, chính vì vậy tôi luôn mong muốn mang lại cho
các con một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp các con mạnh dạn tự tin trong giao
tiếp, biết quan tâm chia sẻ, có một sức khỏe tốt và thể hiện hết khả năng cuả mình
thông qua các họa động trong trường mầm non. Để thực hiện mục tiêu đó đầu năm
4


tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên, học sinh 5 tuổi trong trường
tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi và khó khăn.
a. Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giaó dục và đào tạo, sự quan tâm của
cụm chuyên môn, sự giúp đỡ của nhà trường.
- Sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương trong việc tuyên
truyền với phụ huynh học sinh.
- Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho giáo viên học tập lẫn nhau
qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề về phát triển vận động cho trẻ và
thực hành luyện tập .
- Qua thời gian học tập công tác tôi được tham dự một số tiết chuyên đề
trong huyện về các tiết dạy phát triển vận động cho trẻ.
- Khuôn viên sân chơi vận động rộng thuận lợi cho các hoạt động giáo dục
phát triển vận động.
b. Khó khăn
Phát triển vận động cho trẻ mầm non là việc làm thường ngày của các cô
giáo khi trực tiếp dạy dỗ các cháu ở trường mầm non. Song khi đi sâu vào hoạt
động phát triển vận động vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế sau:
- Trường có quá nhiều điểm lẻ (7 điểm trường) nên việc bố trí thời gian cho
hoạt chuyên môn còn hạn chế.
- Một số điểm lẻ trẻ 5 tuổi còn phải học ghép với các độ tuổi khác.
- Một số giáo viên còn hạn chế trong việc sáng tạo các động tác tập luyện kết
hợp với nhạc cho trẻ nghe và thực hành tập luyện .
- Phòng hoạt động giáo dục thể chất chưa có, phòng học cũ không đúng quy
cách nên còn nhiều ảnh hưởng đến việc cho trẻ làm quen với một số hoạt động thể
chất.
- Đôi khi còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên các hoạt động ít được tổ
chức ngoài trời nhằm tạo không gian thoải mái cho trẻ được vận động .
- Tài liệu tham khảo về giáo dục phát triển vận động còn thiếu nên hạn chế
trong việc nghiên cứu của cán bộ quản lý, giáo viên.
- Một số dụng cụ thể dục chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa phong phú .
2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
Tìm hiểu thực trạng về hoạt động phát triển vận động ở các lớp 5 tuổi tại thời
điểm học kì I năm học 2017-2018 khi chưa áp dụng các biện pháp phát triển vận
động kết quả như sau:
Học kì I năm học 2018-2019

Các tiêu chí của trẻ
Mức độ hứng thú của trẻ khi tham gia giáo
5

Số cháu

Tỷ lệ

85/ 125

68 %


dục phát
triển vận động
Nắm được đầy đủ bài tập vận động

98/125

78,4 %

Có kỷ năng vận động

83/125

66,4%

Vận động thô

94/ 125

75,2 %

Vận động tinh

89/125

71,2 %

Trẻ suy dinh dưỡng vừa và nặng

16/125

12,8%

Trẻ thấp còi độ 1 và 2

19/125

15,2%

Qua bảng số liệu trên ta thấy, đầu năm học mức độ hứng thú của trẻ khi tham
gia và hoạt động phát triển thể chất còn thấp, kỹ năng thực hiện các vận đông thô
và vận động tinh cón thấp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tấp còi còn cao.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Dựa vào mục tiêu giáo dục thể chất nhằm giúp trẻ khỏe mạnh, cân nặng và
chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Thực hiện được các vận động cơ bản
vững vàng, đúng tư thế. Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động nhịp
nhàng biết định hướng trong không gian. Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự
khéo léo của đôi tay. Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống
đối với sức khỏe. Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe
và đảm bảo an toàn cho bản thân. Đây là một việc cần thiết vì nó mang lại cho mỗi
đứa trẻ niềm vui, sự tự tin, sự mạnh dạn và có một sức khỏe tốt tham gia vào tất cả
các hoạt động trong gia đình, trong nhà trường và xã hội.
Giải pháp 1: Nâng cao công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn
Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên dạy lớp 5 tuổi lập kế hoạch tổ chức thực
hiện môn phát triển vận động
Dựa trên kế hoạch của Phòng Giaó dục và Đào tạo, kế hoạch của nhà trường
và căn cứ vào nội dung trong chương trình theo độ tuổi từ đó tôi xây dựng kế hoạch
chung để có hướng bồi dưỡng cho giáo viên trong năm học. Căn cứ vào thời gian,
thời điểm thực hiện bài tập ở vào giai đoạn nào của chương trình năm học; Căn cứ
vào mức độ phát triển, khả năng thực tế của trẻ, tôi hướng dẫn giáo viên xây dựng
kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ, xác định độ khó của từng bài tập
và sắp xếp theo trình tự để đưa vào hướng dẫn trẻ cho phù hợp đi từ dễ đến khó
đảm bảo củng cố, phát triển những vận động trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho
6


những kỹ năng vận động cao hơn. Nội dung trong chương trình đã được trình bày
theo từng loại vận động và theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, đồng thời phù hợp
với từng chủ đề chủ điểm, phù hợp với các hoạt động khác và các sự kiện.
Sau khi hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập
luyện cho trẻ tôi tiếp tục hướng dẫn kỹ cho giáo viên về cách xây dựng “góc vận
động”. Xây dựng góc vận động , để thuận tiện cho trẻ sử dụng và tuyên truyền đến
tất cả các bậc phụ huynh, phải chọn vị trí trước cửa lớp. Biết sắp xếp các đồ dùng
dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng. đến mỗi hoạt động như thể dục sáng, giờ học
thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận
động mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi xây dựng góc vận động trẻ có thể tự tham
gia vận động khi trẻ dược bố mẹ đón và cho chơi ở sân trường, trẻ có thể rủ bạn
cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ xem. Khi xây dựng góc vận
động trẻ của các lớp tiến bộ nhiều hơn, trẻ tham gia vận động tự nhiên và tích cực
hơn, đồng thời phụ huynh thấy được rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục thể chất,
họ quan tâm hơn đến sự vận động của con mình, xem với vận động này, vận động
kia con mình thực hiện được đến đâu, có thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn
tự tin khi trèo thang hay đi trên cầu thăng bằng không…
Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên trong việc chuẩn bị điều kiện và đảm bảo
an toàn phục vụ giáo dục thể chất cho trẻ.
Thông qua các cuộc họp chuyên môn và các hoạt động dự giờ thăm lớp tôi
thường xuyên động viên và nhắc nhở giáo viên kỹ các vấn đề môi trường học tập,
dụng cụ và đồ dùng luyện tập.
* Môi trường học tập:
- Muốn trẻ hứng thú với giáo dục thể chất thì việc đầu tiên phải gây hứng thú
cho trẻ khi tới lớp học, trẻ có sự yêu thương, thích đến lớp thì trẻ mới có hứng thú
tham gia các hoạt động khác.Vì thế môi trường học tập tốt sẽ khuyến khích trẻ tích
cực hoạt động - việc xây dựng môi trường học tập phù hợp và hấp dẫn trẻ là vô
cùng cần thiết.
Đối với lớp học ngay từ đầu năm nên trang trí lớp đẹp theo các chủ
điểm để gây hứng thú cho trẻ khi tới trường, với mỗi chủ điểm giáo viên luôn có sự
thay đổi phù hợp, gợi mở ý tưởng sáng tạo của trẻ trong hoạt động góc tạo các sản
phẩm của trẻ để trang trí lớp học.
Từ việc cô cho trẻ tham gia tạo ra các sản phẩm trẻ được phát triển các vận
động tinh như: cắt dán, cầm nắm, vẽ, tô màu… qua đó trẻ thấy thích thú tham gia
các hoạt động dưới sự động viên khuyến khích của cô.
Môi trường ngoài lớp học các cô giáo trong trường cùng phối hợp bố trí thời
gian để thay đổi tạo quang cảnh sự phạm mới mẻ hấp dẫn. Đồ chơi ngoài trời
trường bố trí sắp xếp tạo khoảng trống của sân trường cho trẻ tập thể dục sáng,
trường có sân phát triển vận động với nhiều dụng cụ tập luện hấp dẫn để trẻ tham
7


gia các hoạt động phát triển thể chất. Bên cạnh đó là việc trồng cây, chăm sóc cây
cũng được tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lao động ngoài trời từ đó trẻ hứng
thú tham gia hoạt động này như chăm sóc cây, tưới cây… Từ đó giúp trẻ phát triển
và nắm được các kiến thức kí năng theo yêu cầu của chương trình.
Ví dụ: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất củng cố rèn luyện kĩ năng cho
nội dung chính của hoạt động, tổ chức cho trẻ leo trèo lên các thiết bị chơi ngoài
trời hoặc leo lên bước xuống qua các bậc thang của trường… hay chơi các trò chơi
vận động, trò chơi dân gian ở ngoài sân trường và một số đồ dùng khác do giáo
viên thiết kế.
Môi trường đa dạng, phong phú hấp dẫn sẽ gây hứng thú cho trẻ và tạo ra kết
quả của hoạt động cao nhất. Từ đó góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ
thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ và giáo viên. Sau khi giáo viên chú ý khi thực
hiện trong môi trường học tập, tôi nhận thấy trẻ tham gia sôi nổi hơn với các hoạt
động đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất.
* Dụng cụ, đồ dùng tập luyện:
- Thông qua các hoạt động trong trường mầm non đặc biệt là hoạt động giáo
dục thể chất thì đồ dùng học tập cho trẻ cũng không kém phần quan trọng. Sử dụng
đồ dùng trực quan là một biện pháp vô cùng quan trọng trong hoạt động giáo dục
thể chất đối với trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao kết quả của trẻ. Do
đó tôi luôn động viên, nhắc nhở giáo viên cho trẻ sử dụng những dụng cụ phù hợp
với từng bài tập. Có đồ dùng trực quan đẹp hấp dẫn đa dạng phong phú làm cho
hoạt động thêm sinh động hấp dẫn khiến trẻ hứng thú hơn nên đạt kết quả cao. Hiểu
được điều này thì việc tạo ra các đồ dùng đồ chơi để giúp trẻ có điều kiện hoạt
động đúng mục đích là việc làm hết sức cần thiết đối với các lớp học mầm non
nhưng bên cạnh đó việc lựa chọn đồ dùng dụng cụ tập luyện cho trẻ rất quan trọng
đây là việc làm thường xuyên của người giáo viên phải quan tâm. Để làm được
điều năm hằng năm tôi luôn tham mưu với nhà trường tổ chức hội thi giáo viên làm
đồ dùng đồ chơi tự tạo nhằm phục vụ cho các hoạt động mang lại hiệu quả cao.
Ví dụ: Như khi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng giáo viên thường xuyên thay
đổi đồ dùng, bài hát phù: khi nào sử dụng vòng thể dục, khi nào gậy thể dục, nơ,
cờ…sử dụng các đồ dùng này phù hợp với nội dung bài học và chủ điểm đang thực
hiện
Hay khi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ vận động cơ bản giáo viên có thể trang trí
các đồ dùng học tập như cổng thể dục, tạo các đường hẹp bằng các dây hoa - thanh
nhựa… có màu sắc hấp dẫn kích thích thu hút trẻ vào giờ hoạt động thể chất để đạt
kết quả cao. Các loại đồ dùng phục vụ học tập của trẻ được cô tạo ra luôn tuân thủ
nguyên tắc: bền chắc, không sắc nhọn, không có nguy cơ gây tai nạn cho trẻ, đảm
bảo an toàn cho trẻ.

8


Trong các trò chơi vận động giáo viên nghiên cứu và làm đồ dùng đồ chơi
hướng dẫn trẻ sử dụng chơi có hứng thú và đạt kết quả cao
Trong trường mầm non việc đảm bảo an toàn cho trẻ được đặt lên hàng đầu,
người giáo viên luôn lấy nhiệm vụ an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi là trọng tâm
kế hoạch đề ra. Trẻ cần được đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động có sự giám sát
của giáo viên đó là với các đồ dùng đồ chơi, dụng cụ luyện tập, địa điểm cho trẻ
hoạt động. Giaó viên cần quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị: Sân tập, kiểm tra
dụng cụ trước khi cho trẻ luyện tập. Đối với các đồ dùng như: ghế thể dục, thang
leo… kiểm tra độ chắc trước khi cho trẻ sử dụng nếu thấy chưa chắc chắn có biện
pháp sửa chữa ngay.
Thông qua việc hướng dẫn trên tôi luôn có kế hoạch kiểm tra thường xuyên
các hoạt động giáo dục thể chất của các lớp đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Động viên kịp
thời những giáo viên có các tiết dạy hay phù hợp, sáng tạo;biết cách tổ chức tốt các
hoạt động vận động. Đồng thời nhắc nhở những giáo viên dạy còn mang tính hình
thức, chưa thường xuyên, dạy chay …
Biện pháp 3: Hướng dẫn giáo viên cách lồng ghép tích hợp các hoạt động
khác vào hoạt động thể chất:
Để củng cố và nâng cao các bài tập trong phát triển vận động thì việc giáo
viên biết cách lồng ghép vào các môn học và các hoạt động khác là điều khá cần
thiết cụ thể như:
* Sử dụng âm nhạc trong hoạt động giáo dục thể chất:
- Nói đến giáo dục thể chất mọi người thường nghĩ tới sự khô khan, cứng
nhắc. Thật như vậy nếu không có biện pháp làm mềm hóa hoạt động học. Hoạt
động giáo dục thể chất khi có âm nhạc sẽ thấy hứng thú và phấn khởi hơn, giờ hoạt
động của trẻ đạt kết quả cao hơn.
Ví dụ: Khi dạy trẻ học chủ điểm “ Thế giới động vật’’ giáo viên có thể chọn
nhạc bài: “ Con cào cào”, “Chú ếch con”…
Hoặc có thể từ các bài hát vui nhộn, nhí nhảnh với nhịp 2/4 như bài hát:
“Đàn gà con’’, “Đàn gà trong sân’’ cô cho trẻ kết hợp khởi động được
Hay: bài hát “ Con rùa chậm chạp’’- kết hợp với trò chơi vận động
Với 2 lời giáo viên có thể thay thế bằng rùa chạy thi cùng với báo, cùng với
chim hay một số con vật nào khác
Tới phần hồi tĩnh, giáo viên cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc bài: “Chim bay”
Hay bài: Đất nước của những giấc mơ
Trẻ làm động tác theo nội dung của bài hát đi nhẹ nhàng 1-2 phút

9


Với mỗi chủ điểm giáo viên nên lựa chon các bài hát có nội dung phù hợp
với chủ điểm để đưa vào dạy trẻ. Chọn lựa các bài hát vui nhộn gây hứng thú với
trẻ. Giaó viên cần hiểu một điều là âm nhạc và vận động liên kết với nhau từ lúc trẻ
chào đời và kéo dài suốt thời kỳ thơ ấu.
* Tổ chức các hội thi trong hoạt động giáo dục thể chất.
Như chúng ta đã biết một trong những cách thức mang lại hiệu quả cao và
hào hứng cho trẻ mà ai cũng biết đó là việc tổ chức dưới hình thức hội thi. Do vậy
trong hoạt động giáo dục thể chất trẻ tham gia hoạt động tích cực thì người giáo
viên phải lôi cuốn thu hút trẻ vào hoạt động một cách thoải mái không gò bó gây
hứng thú cho trẻ. Dựa vào mục đích của chương trình giáo dục mầm non: Làm sao
để tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm sáng tạo, thể hiện mình và trẻ có nhu cầu bộc
lộ mình qua vận động’’. Từ đó xây dựng các hội thi vào các hoạt động giáo dục thể
chất để mọi trẻ đều được tham gia tích cực vào các hội thi đó.
Khi dạy trẻ chủ điểm Tết và mùa xuân, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ tham
gia hội thi: Ngày hội mùa xuân
Ví dụ: Với hoạt động giáo dục thể chất là: Lăn bóng và di chuyển theo bóng,
trò chơi - Nhảy lò cò
+ Khởi động: Cho trẻ lên tàu tới tham dự hội thi
+ Bài tập phát triển chung: Phần thi đồng diễn ( Trẻ tập các động tác thể dục
theo hiệu lệnh của cô hoặc theo lời bài hát về chủ điểm này
+Vận động cơ bản: Phần thi Ai khéo hơn ai ( Trẻ lăn bóng và di chuyển theo
bóng)
+ Trò chơi: Phần thi : Nhảy đẹp (Trẻ nhảy lò cò)
+ Hồi tĩnh: cho trẻ thể hiện niềm mơ ước của mình (đi nhẹ nhàng )
Với các nội dung xuyên suốt trong hội thi của ngày hội như vậy trẻ thể hiện
và hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Bên cạnh đó cô chọn lựa các nội dung
giáo dục cho trẻ biết về truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương quê
hương của đất nước con Người Việt.
* Sử dụng thơ, truyện, đồng dao, ca dao trong hoạt động giáo dục thể chất:
- Thực tế hiện nay tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non đặc
biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi không chỉ phát triển vận động mà còn giúp trẻ đang trên
đà phát triển về lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật. Với mỗi đề tài, giáo viên
tìm hiểu nghiên cứu kĩ trước khi dạy để xây dựng bài theo chủ đề một câu chuyện
để kích trẻ sự tò mò hấp đẫn trẻ hoạt động được tốt hơn
Ví dụ: Hoạt động giáo dục thể chất với nội dung thực hiện “ Bật vào 5 ô
-trèo lên xuống ghế’’ – chủ điểm gia đình.
10


Giáo viên có thể sử dụng truyện: Tích Chu, cô dẫn dắt cho trẻ biết là giúp
bạn Tích Chu đi lấy nước bà uống để bà Tích Chu trở lại thành người, đường đi lấy
nước khó khăn và phải trải qua nhiều sông, suối gồ ghề khấp khểnh, vượt qua
nhiều chặng đường nguy hiểm
+ Phần khởi động: Cho trẻ đi lên tàu
+ Trọng động: Tập luyện cùng nhau bật qua những chiếc vòng sau đó trèo
lên xuống ghế. Tiếp theo đó tôi cho trẻ thi đua giữa các tổ với nhau, trẻ rất hứng thú
tích cực tham gia hoạt động .
+ Phần hối tĩnh: Bạn Tích Chu có gửi tặng mỗi bạn 1 niềm mơ ước bay tới
đất nước của những giấc mơ đẹp
Ngoài các câu chuyện, còn áp dụng các bài thơ, ca dao, đồng dao để gây hứng
thú dạy trẻ kích thích trẻ tích cực tham gia các hoạt động
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Chuyền bóng, tôi cho trẻ đọc các
câu thơ:
Không có cánh mà bóng biết bay
Không có chân mà bóng biết chạy
Nhanh nhanh bạn ơi xem ai tài ai khéo
Cùng nhau đau nào, cùng nhau thi nào.
Đồng thời kết hợp với đọc thơ trẻ chơi vận động nhịp nhàng và thi đua cùng
các bạn
Hay như cho trẻ đọc các bài đồng dao: Rồng rắn lên mây, Thả đỉa ba ba…
qua đó trẻ thấy mạnh dạn và tự tin hơn đồng thời các tố chất thẻ lực của trẻ cũng
được phát triển
* Sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục thể chất:
- Các trò chơi dân gian được hình thành và ông cha ta truyền từ đơì này sang
đời khác trải nghiệm qua thực tế cuộc sống con người. Những trò chơi dân gian đó
theo ta từ khi sinh ra và lớn lên, đi vào cuộc sống và còn đọng lại mãi trong tâm
hồn chúng ta đó là những hình ảnh về quê hương đất nước về gia đình và tuổi ấu
thơ.
Trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các dịp vui chơi hội hè nhằm
phát triển các tố chất thể lực. Hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ: Học mà chơichơi mà học nên việc sử dụng trò chơi được tôi luôn quan tâm áp dụng khi tổ chức
các hoạt động, chính vì vậy nó đã giúp trẻ tiếp thu được kiến thức một cách nhẹ
nhàng thoải mái
Giáo viên có thể vận dụng các trò chơi dân gian phù hợp với kiến thức và
tuân thử nguyên tắc vừa sức của trẻ.
11


Ví dụ: Với trò chơi: Ai ném xa nhất, tôi có thể thay thế và đưa trò chơi dân
gian: ném còn vào dạy trẻ
Hay đối với các trò chơi củng cố phát triển cơ tay, hông cho trẻ chơi trò
chơi : Đua thuyền
Với các trò chơi dân gian thường đi sâu vào tiềm thức của trẻ, trẻ thấy như
mình đang được học được chơi ở nhà với người thân, trẻ thể hiện hết khả năng,
năng lực của bản thân đồng thời tính trách nhiệm cộng đồng của trẻ cũng được phát
huy.
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, tôi lựa chọn và thay
thế bằng trò chơi: Rồng rắn lên mây, ở trò chơi này với yêu cầu người lớn làm đầu
rắn phải thể hiện rõ trách nhiệm giữ đầu rắn, ngăn chặn giúp các bạn
Từ việc đưa trò chơi dân gian vào thay thế các nội dung trò chơi vận động
trong bài học trẻ thấy hứng thú tích cực học tập và nội dung kết quả học cao hơn.
* Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ.
Bởi giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên giáo viên
không những phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các động
tác vận động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất
đạo đức, mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng chịu đựng và
tập trung ý chí trong hoạt động thể dục thể thao. Những giờ học giáo dục thể chất
thường đòi hỏi trẻ phải vận động tích cực, đôi khi điều đó quá dồn dập so với
những hoạt động thường ngày của trẻ, bên cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, khả
năng tập trung kém, khiến trẻ khó mà theo kịp được nội dung bài học. Nhiệm vụ
của cô là phải thường xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen lắng nghe những lời
chỉ bảo trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng khuyến khích trẻ tự giác tích cực
trong hoạt động. Kèm theo đó cô cũng cần không ngừng cải tiến phương pháp dạy,
lựa chọn nội dung cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ, để trẻ có
thể theo kịp bài học một cách tự nhiên nhất. Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên trong việc xây dựng bài tập vận động
đảm bảo tính khoa học và hệ thống, đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá
nhân của trẻ
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ, khả
năng tiếp thu của trẻ mầm non. Do vậy ngay trong từng giai đoạn từng thời điểm
giáo viên gần gũi trẻ, thật sự chú ý đến trẻ để phân loại từng đối tượng để xây dựng
bài tập sao cho phù hợp với trẻ, cân đối vận động giữa chân và tay, giữa cơ quan
vận động và cơ quan nội tạng, giữa các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo của cơ
thể…Việc giảng dạy giáo dục thể chất cần phải có hệ thống cụ thể và toàn diện như
vậy, và cần nâng dần độ khó của các bài tập để cơ thể trẻ quen dần với vận động,
các cơ quan và hệ thống trong cơ thể tăng dần khả năng thích ứng.
12


Trong khi đưa các vận động các nội dung tổ chức hoạt động cho trẻ vận động
cũng cần lưu ý dạy từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, khối lượng vận động
từ ít đến nhiều, và phải thường xuyên luyện tập, thường xuyên theo dõi, cập nhật
tình trạng phát triển của trẻ để làm cơ sở xây dựng các hệ thống tập luyện về sau.
Khi tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của
trẻ để từ đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng
vận động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ.
Nếu bài dạy có nội dung quá đơn giản, khối lượng vận động quá ít sẽ khiến
tác dụng rèn luyện cơ thể không cao và cũng khiến cho người tập không hứng thú.
Ngược lại, nếu nội dung và lượng vận động quá cao có thể sẽ khiến trẻ sợ hãi và
không tiếp thu được bài tập. Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình độ và sức khỏe
của học sinh là không đồng đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến sức khỏe chung
của toàn lớp còn cần phải tìm cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ cá biệt
trong lớp. Biện pháp này cần được thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiếu đặc
điểm cá nhân từng trẻ của giáo viên.
Giaỉ pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền
Biện pháp 1: Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động thông qua các lễ hội, hội thi
và củng cố nâng cao vận động mọi lúc mọi nơi
- Ngay từ đầu năm học tôi trực tiếp xây dựng kế hoạch và tham mưu với Nhà
trường tổ chức các hội thi như “ Bé tham gia giao thông”, “ Bé vui khỏe”…cho trẻ
để trẻ có cơ hội giao lưu, thể hiện sự phát triển về thể chất của trẻ.
- Bên cạnh đó hướng dẫn giáo viên tổ chức tốt các ngày lễ hội. Khi trẻ đến
trường học trẻ được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn ở lớp của mình. Để mở
rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với các bạn ở lớp khác để trẻ
được giao lưu học hỏi, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, mạnh dạn chia sẻ
cảm xúc và thể hiện mình, trẻ giao lưu và trực tiếp tham gia hoạt động giáo viên
cho trẻ tham gia giao lưu cùng các trẻ khác trong khối, trong các chủ đề và ngày lễ
hội:
Ví dụ: Vào ngày Tết trung thu cô giáo ở lớp tổ chức cho trẻ giao lưu kéo co
cùng các bạn trong khối mẫu giáo lớn, khi được tham gia giao lưu trẻ rất phấn khởi
trẻ vận đọng hết sức mình kéo co để giành phần thắng về mình.
- Thông qua các hội thi, các lễ hội không chỉ tuyên truyền sâu rộng tới các
bậc phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non mà còn đồng
thời cho phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục thể chất để trẻ phát
triển toàn diện. Từ đó phụ huynh có sự nhận thức đúng đắn về Giaó dục mầm non
để có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và gia đình. Thông qua hội thi trẻ
được giao lưu, thể hiện được khả năng của mình trẻ tự tin, mạnh dạn hơn trong mọi

13


hoạt động. Đồng thời thông qua đó tạo điều kiện cho giáo viên, trẻ phát huy sự
sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén trong mọi hoạt động của mình.
- Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và nâng
cao khả năng vận động cho trẻ
Biện pháp 2 : Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh
Sinh thời Bác Hồ thường nhắc nhở các nhà giáo phải mật thiết liên hệ với
gia đình học trò : Gia đình, nhà trường, xã hội là 3 yếu tố không thể thiếu rời nhau.
Bởi vì giáo dục nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục của ngoài xã
hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn.
Trường mầm non là nơi cha mẹ trẻ tin tưởng và gửi gắm tất cả vào cô giáo,
trẻ có chăm ngoan khỏe mạnh cha mẹ mới tin tưởng và yên tâm với công việc.
Hàng ngày trẻ tới trường cô chăm sóc cho từ bữa ăn giấc ngủ tới các hoạt động vui
chơi. Với quãng 2/3 thời gian ở cùng với cô, việc trẻ được tập luyên phát triển thể
chất là vấn đề không thể thiếu trong hoạt động học tập của trẻ và cha mẹ cũng nhận
thức thấy rõ tầm quan trọng của việc này.
Hiểu được mối quan tâm của phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc giáo
dục và phát triển toàn diện cơ thể cho trẻ, nhận thức rõ trách nhiệm của người giáo
viên mầm non, tôi suy nghĩ và tìm cách hướng dẫn giáo viên vận dụng với thực tế
tại lớp của trường mình. Do vậy giáo viên cần làm tốt công tác tuyên truyền thông
qua các cuộc họp phụ huynh đầu, giữa và cuối năm; thông qua các hội thi và tận
dụng thời gian lúc đón và trả trẻ.
Phối kết hợp với phụ huynh trong việc hỗ trợ nguyên vật liệu để giáo viên
thiết kế đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động. phối kết hợp trong việc cho
trẻ ôn lại những bài tập ở lớp cô đã dạy để trẻ thực hiện nhuần nhuyễn hơn, sáng
tạo hơn.
IV. Tính mới của giải pháp:
Giúp cho giáo viên biết lựa chọn và vận dụng những biện pháp tốt tổ chức các
hoạt động phát triển vận động cho trẻ, từ đó nâng cao chất lượng công tác chăm sóc
nuôi dưỡng trẻ.
Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động phát triển vận động
Tỷ lệ trẻ suy dinh và thấp còi hạ thấp.
Trẻ phát triển cân đối, hài hòa.
Huy động được nhà trường, phụ huynh cùng tham gia vào hoạt động phát
triển thể chất cho trẻ.
V. Hiệu quả SKKN:
Đối chiếu kết quả khảo sát khi chưa áp dụng hiện các biện pháp phát triển
vận động cho trẻ và sau khi áp dụng các biện pháp phát triển vận động
14


Các tiêu chí

Học kì I năm Học kì I năm Sốtrẻ
học 2017-2018
học 2018-2019
tăng
lên,hạ
Số
Tỷ lệ
Số
Tỷ lệ
xuống sau
cháu
cháu
khi thực
đạt
hiện
đề
tài

Mức độ hứng 85/ 125
thú của trẻ khi
tham gia giáo
dục phát triển
vận động

68 %

115/125

Tỷ
lệ
tăng lên,
hạ xuống
sau
khi
thực hiện
đề tài

92%

Tăng 30

Tăng 24%

Nắm được đầy 98/125
đủ bài tập vận
động

78,4 % 117/125

93,6%

Tăng 19

Tăng
15,2%

Có kỷ năng vận 83/125
động

66,4%

102/125

81,6%

Tăng 19

Tăng
15,2%

Vận động thô

94/ 125 75,2 % 119/125

95,2%

Tăng 25

Tăng 20%

Vận động tinh

89/125

71,2 % 117/125

93,6%

Tăng 28

Tăng
22,4%

Trẻ suy dinh 16/125
dưỡng vừa và
nặng

12,8%

8/125

6,4%

Giảm 8

Giảm
6,4%

Trẻ thấp còi độ 1 19/125
và độ 2

15,2%

11/125

8,8%

Giảm 7

Giảm
6,4%

- Qua bảng số liệu trên ta thấy, sau khi sử dụng các biện pháp và hình thức tổ
chức phát triển vận động thì kết quả phát triển vận động của trẻ có thể tăng lên rõ
rệt.
- Dự kiến đối chiếu bảng số liêu trước và sau khi thực thực hiện các biện
pháp phát triển và vận động cho trẻ thì các chỉ số về suy dinh dưỡng và thấp còi
được hạ xuống, số trẻ thực hiện tốt các kỹ năng vận động thô và vận động tinh
được tăng lên. Trẻ hứng thú , tích cực tham gia hoạt động phát triển vận dộng hơn.
* Điều kiện để thực hiện sáng kiến
15


- Đối với nhà trường:
+Cần tiếp tục tham mưu với các cấp để có phòng giáo dục thể chất cho trẻ.
+ Bổ sung trang thiết bị ngoài trời tại một số điểm lẻ trong trường.
- Đối với chuyên môn
Cần xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra cụ thể ngay từ đầu năm
học,triển khai bồi dưỡng kịp thời cho giáo viên.
- Đối với giáo viên: Xây dựng kế hoạch cụ thể cho lớp mình, chuẩn bị tốt đồ
dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động. Không ngừng học hỏi để sáng tạo hơn
trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.
Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị
I. Kết luận:
1. Kết luận
Thông qua kết quả thể hiện trên phiếu điều tra cũng như quan sát trò chuyện,
thông qua những buổi dự giờ, tổ chức cho trẻ 5 tuổi về giáo dục phát triển vận động
tại một số lớp trong trường nơi tôi công tác, tôi nhận thấy rằng giáo viên đưa nội
dung giáo dục phát triển thể chất rất phù hợp với nội dung chương trình đổi mới.
Giáo viên đã biết phối kết hợp, lựa chọn lồng ghép các biện pháp dạy giáo dục phát
triển vận động cho trẻ 5 tuổi vào từng đề tài, từng chủ điểm một cách linh hoạt,
sáng tạo phù hợp với đặc điểm của lớp mình. Bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên
chưa quan tâm đến hoạt động này. Khi giáo viên linh hoạt trong việc sử dụng phối
kết hợp các biện pháp để giáo dục phát triển vận động thì trẻ hào hứng tích cực
tham gia hoạt động. Giáo viên đã quan tâm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, có
biện pháp phù hợp dạy trẻ phát triển thể chất sao cho đạt hiệu cao nhất và có tác
động thực sự đến trẻ. Giaó viên đã khéo léo dẫn dắt, lôi cuốn trẻ tích cực tham gia
hoạt động. Mặt khác, một số giáo viên đã biết tạo tình huống và mở rộng kiến thức
cho trẻ. Khi tổ chức dạy trẻ phát triển thể chất cho trẻ, giáo viên cần phát huy tính
tích cực sáng tạo của trẻ. Mỗi giáo viên cần phải có niềm say mê với nghề nghiệp,
hết lòng vì trẻ thơ, luôn luôn tìm tòi, tiếp cận những cái mới để thu hút trẻ vận động
một cách tích cực nhất. Giáo viên phải nghiêm túc thực hiện tốt những biện pháp đã
đề ra để đạt hiệu quả cao hơn cho những năm sau.
2.Bài học kinh nghiệm
Qua việc thực hiện: các biện pháp hướng dãn cho giáo viên gây hứng thú cho
trẻ mẫu giáo 5 tuổi tham gia hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non
được tốt hơn, bản thân tôi đã đúc kết được bài học kinh nghiệm.
Với những kết quả đã đạt được như trên đòi hoỉ người làm công tác chuyên
môn, giáo viên mầm non cần nghiên cứu thực hiện hình thức đổi mới, nội dung
phương pháp theo các chủ đề cho phù hợp. Tạo môi trường lớp học phù hợp sáng
16


tạo mang tính giáo dục cao. Giáo viên cần linh hoạt sáng tạo trong mọi hoạt động,
tâm huyết với nghề, yêu thương, gần gũi, quan tâm giúp đỡ trẻ. Phối hợp thường
xuyên với gia đình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ
Chuyên môn,giáo viên biết tiếp cận với các thông tin, nghiên cứu tài liệu,
tập san, nghe đài, xem tivi, băng hình và sự tìm tòi sáng tạo úng dụng đồ dùng, đồ
chơi vào từng bài dạy, cung cấp truyền đạt đủ nội dung kiến thức phù hợp với khả
năng nhận thức của trẻ.
II. Kiến nghị:
a. Đối với trường
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề phát triển vận động xuyên
suốt trong các năm học.
- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong việc: Nâng cao chất lượng giáo dục thể
chất thông qua đời sống hàng ngày đối với trẻ ở trờng mầm non.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua buổi họp phụ huynh và giờ
đón - trả trẻ.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo lịch về chất lượng Giáo viên, học sinh trong việc thực hiện chương trình.
- Tham mưu với lãnh đạo Phòng giáo dục đầu tư thêm trang thiết bị đồ chơi
phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất như: Đồng phục biểu diễn, dụng cụ thể
dục như : vòng, gậy, ghế , cổng chui, nơ, đích ném, bóng , băng đĩa thể dục....
Nhà trường tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương đầu tư xây phòng
giáo dục thể chất cho trẻ thực hiện hoạt động triển vận động một cách say mê hứng
thú..
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút sự quan tâm, đóng góp ủng hộ
nhà trường đầu tư thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ mầm non và phối hợp
với nhà trường trong việc hình thành một số thói quen tốt trong ăn uống, vệ sinh cá
nhân, giữ gìn sức khỏe và an toàn, những thói quen vận động cần thiết cho trẻ ngay
từ khi còn nhỏ.
b. Đối với giáo viên:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhóm,
lớp mình và khả năng nhận thức của trẻ.
- Đưa giáo dục thể chất lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày của trẻ như:
giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…
- Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định nội
dung trọng tâm. Khi lựa chọn nội dung trọng tâm và nội dung kết hợp, giáo viên
cần cân nhắc kỹ lưỡng tính phù hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp
trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.
Trên đây là một số giải pháp của bản thân tôi đúc rút trong quá trình dạy học
và làm công tác quản lý chuyên môn phát triển tính tích cực vận động thông qua
17


hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tôi mạnh dạn trao đổi, rất mong
được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để bản thân tôi có thêm những kinh
nghiệm hay trong công tác bồi dưỡng cho giáo viên về giáo dục thể chất cho trẻ
mẫu giáo 5 tuổi đạt hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo
dục trẻ, khẳng định vị thế của bậc học mầm non.
Dur Kmăl, ngày 3 tháng 04 năm 2019
Người viết sáng kiến

Trần Thị Nguyệt
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Cẩm nang cao lớn, Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ chí Minh
2.Trần Thị Cẩm (1989), Sổ tay chẩn đoán tâm lý trẻ em, Tập 1, 2, 3. Trung
tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em N-T, Hà Nội.
3.Thế Trường (2008), Tâm lý và sinh lý, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.
Thông tin, Hà Nội.
4.Huỳnh Văn Sơn, Phát triển trí tuệ thông qua trò chơi,NXB Giáo dục, 2006
5. Chương trình giáo dục mầm non, Nhà xuất bản Giaó dục Việt Nam, 2014
6. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. NXB Giaó dục
Việt Nam 2009.
7. Chương trình giáo dục mầm non. NXB Giaó dục Việt Nam 2017.
18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×