Tải bản đầy đủ

giáo án máy cắt kim loại

GIÁO ÁN SỐ: 01/MCMĐKTCTS

TÊN BÀI:

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Thực hiện: ngày…..tháng……năm 2018

KÝ HIỆU, PHÂN LOẠI MÁY CẮT KIM LOẠI

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Phân loại được máy công cụ theo tiêu chuẩn Việt Nam và ISO.
+ Giải thích được các ký hiệu máy.
+ Trình bày được các chuyển động trên máy công cụ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:


Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT
1

Nội dung
Dẫn nhập
- Giới thiệu chương trình
môn học.
- Mục tiêu của môn, bài

2

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học
sinh nắm mục tiêu cần - Lắng nghe và ghi
đạt được sau khi học.
nhận mục tiêu của bài

Giảng bài mới:
1. Ký hiệu và phân loại
máy cắt kim loại:
a) Ký hiệu:
- Giới thiệu cho các em
hiểu rõ ký hiệu của
máy cắt kim loại theo
tiêu chuẩn Việt Nam và
Nga.
b) Phân loại:
- Trình bày cách phân
loại máy cắt theo mức


độ vạn năng, độ chính
xác, mức độ chính xác
và theo trọng lượng
máy.
2. Các loại chuyển động
trong máy cắt kim loại:
a) Chuyển động cơ bản:
- Giới thiệu chuyển
động cơ bản (chuyển
động tạo hình) của máy
b) Chuyển động phụ:
cắt kim loại.
- Giới thiệu chuyển

2’
3’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

30’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

30’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

30’

- Lắng nghe, quan sát

30’


3

4

động phụ của máy cắt
3. Tỷ số truyền và công kim loại.
thức tính:
a) Các đại lượng đặc
trưng:
- Trình bày các đại
lượng đặc trưng cho
chuyển động quay và
chuyển động tịnh tiến,
b) Tỷ số truyền của một lấy ví dụ.
số bộ truyền thông dụng: - Trình bày công thức
tính tỷ số truyền của
các bộ truyền đai, xích,
bánh răng, bánh vít –
trục vít, trục vít – đai
ốc, lấy ví dụ.

và ghi nhận lại.

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài:
- Ký hiệu và phân loại
máy cắt kim loại.
- Các chuyển động trong
máy.
- Tỷ số truyền.

Hướng dẫn tự học:

Nguồn tài liệu tham khảo:

- Hệ thống lại các kiến
thức cách ký hiệu và
phân loại máy cắt kim
loại, các chuyển động
chính trong máy, công
thức tính tỷ số truyền
của một số bộ truyền
thông dụng.
- Giải đáp những thắc
mắc của học sinh.
- Hướng dẫn học sinh
chuẩn bị bài mới.

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

30’

- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

55’

- Tập trung chú ý
lắng nghe

5’

- Đặt câu hỏi cho các
vấn đề chưa hiểu.
- Lắng nghe để thực
hiện cho đúng.

Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải

[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD –
2006.
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
loại. NXBĐH QG TPHCM-2008
[3] PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ CNC.
NXB Khoa học kỹ thuật – 2009.

TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

5’


GIÁO ÁN SỐ: 02/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG(tiếp theo)
Thực hiện: ngày…..tháng……năm 2018

TÊN BÀI: TÍNH TOÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH MÁY KHI GIA CÔNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Viết được phương trình xích truyền động.
+ Tính được bánh răng thay thế.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

Giảng bài mới:
4. Tính toán điều chỉnh
máy khi gia công:
a) Một số khái niệm:
- Xích truyền động:
- Giới thiệu một số - Lắng nghe, quan sát
khái niệm xích truyền và ghi nhận lại.
động.
- Sơ đồ động:

- Giải thích khái niệm
và cho học sinh quan
sát sơ đồ xích truyền
động.
- Giải thích khái niệm
- Phương trình xích và cho học sinh quan
động:
sát kí hiệu của một số
chi tiết máy trên sơ đồ
động.
b) Điều chỉnh máy khi - Giải thích khái niệm
gia công:
và cho học sinh quan
- Xích tốc độ chính:
sát một số phương trình
xích động cơ bản.

2’
3’

20’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

20’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

20’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

30’


- Xích chuyển động tịnh - Hướng dẫn cách viết
tiến:
phương trình xích tốc
độ chính của một số
máy cắt.
5. Phương pháp tính - Hướng dẫn cách viết
bánh răng thay thế:
phương trình xích
a) Các phương pháp chuyển động tịnh tiến
phân tích bánh răng thay của một số máy cắt.
thế:
- Phương pháp phân tích
thành thừa số nguyên tố:

- Phương pháp phân tích
gần đúng:

- Phương pháp dùng
bảng tra:
b) Điều kiện lắp bánh
răng thay thế:
6. Bài tập áp dụng:

3

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài:
- Điều chỉnh máy.
- Phương pháp tính bánh
răng thay thế.

4

Hướng dẫn tự học:

Nguồn tài liệu tham khảo:

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

- Hướng dẫn cách phân
tích bánh răng thay thế - Quan sát, thảo luận.
bằng
phương pháp
phân tích thành thừa số
nguyên tố, ví dụ.
- Hướng dẫn cách phân
tích bánh răng thay thế - Quan sát, thảo luận.
bằng
phương pháp
phân tích gần đúng, ví
dụ.
- Hướng dẫn cách phân - Lắng nghe, ghi
tích bánh răng thay thế chép, trả lời câu hỏi
bằng
phương pháp của giáo viên.
dùng bảng tra, ví dụ.
- Ghi lại bài giải của
- Giải một số bài tập giáo viên, sau đó làm
liên quan đến tỷ số bài tập tương tự.
truyền và bánh răng
thay thế.
- Hệ thống lại các kiến - Tập trung chú ý
thức cách tính toán và lắng nghe
điều chỉnh máy khi gia
công và các phương
pháp tính bánh răng
thay thế.
- Giải đáp những thắc - Đặt câu hỏi cho các
mắc của học sinh.
vấn đề chưa hiểu.
- Hướng dẫn học sinh - Lắng nghe để thực
chuẩn bị bài mới.
hiện cho đúng.
Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD – 2006.
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
NXBĐH QG TPHCM-2008

TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

30’

30’

30’

30’

30’
30’

5’

5’
loại.


GIÁO ÁN SỐ: 03/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 2: CÁC CƠ CẤU ĐIỂN HÌNH TRONG

MÁY CẮT
Thực hiện: ngày…..tháng……năm ……
TÊN BÀI: CÁC CƠ CẤU TRUYỀN DẪN SỬ DỤNG TRONG HỘP TỐC ĐỘ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được các cơ cấu truyền dẫn thường dùng trong máy công cụ.
+ Giải thích được nguyên lí hoạt động, đặc điểm của các bộ phận và các cơ cấu chủ
yếu.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

Giảng bài mới:
1. Các cơ cấu truyền dẫn
sử dụng trong hộp tốc
độ:
a) Cơ cấu truyền dẫn vô - Giải thích nguyên lí - Lắng nghe, quan sát
cấp:
hoạt động, cấu tạo và và ghi nhận lại.
đặc điểm của cơ cấu
truyền dẫn vô cấp
thường sử dụng.
b) Cơ cấu truyền dẫn - Giải thích nguyên lí - Lắng nghe, quan sát
phân cấp:
hoạt động, cấu tạo và và ghi nhận lại.
đặc điểm của cơ cấu
truyền dẫn phân cấp
thường sử dụng như
bánh răng di trượt, ly
hợp vấu, bánh răng
thay thế, pu-li bậc.
2. Các cơ cấu truyền dẫn

2’
3’

20’

20’


sử dụng trong hộp bước
tiến:
a) Hộp bước tiến dùng cơ - Trình bày nguyên lí
cấu then kéo
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu
then kéo.
b) Hộp bước tiến dùng
- Trình bày nguyên lí
cơ cấu Norton
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu
Norton.
c) Hộp bước tiến dùng cơ - Trình bày nguyên lí
cấu Méal
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu
Méal.
d) Hộp bước tiến dùng
- Trình bày nguyên lí
bánh răng thay thế
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của bánh răng
thay thế.
3. Cơ cấu vi sai:
a) Cơ cấu vi sai trụ:
- Giải thích nguyên lí
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu vi
sai trụ.
b) Cơ cấu vi sai côn:
- Giải thích nguyên lí
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu vi
sai côn.
4. Cơ cấu truyền động - Giới thiệu cơ cấu
thẳng – chu kỳ:
truyền động thẳng của
a) Cơ cấu truyền động máy cắt kim loại.
thẳng:
- Trình bày nguyên lí
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu
truyền động thẳng .
b) Cơ cấu truyền động - Giới thiệu cơ cấu
chu kỳ:
truyền động chu kỳ của
máy cắt kim loại.
- Trình bày nguyên lí
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu
truyền động chu kỳ.
5. Cơ cấu đảo chiều:

- Giới thiệu cơ cấu đảo
chiều của máy cắt kim
loại.
- Trình bày nguyên lí
hoạt động, cấu tạo và
đặc điểm của cơ cấu
đảo chiều.

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

20’

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

20’

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

20’

- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

20’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

20’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

25’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.
20’
- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.
- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

10’

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.
- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

10’


3

4

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài:
- Cơ cấu truyền dẫn
trong hộp tốc độ và hộp
bước tiến.
- Cơ cấu vi sai.

Hướng dẫn tự học:

Nguồn tài liệu tham khảo:

- Hệ thống lại các kiến
thức về cơ cấu truyền
dẫn trong hộp tốc độ và
hộp bước tiến, cơ cấu
vi sai.
- Giải đáp những thắc
mắc của học sinh.
- Hướng dẫn học sinh
chuẩn bị bài mới.

- Tập trung chú ý
lắng nghe

5’

- Đặt câu hỏi cho các
vấn đề chưa hiểu.
- Lắng nghe để thực
hiện cho đúng.

Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD –
2006.
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
loại. NXBĐH QG TPHCM-2008

TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

5’


GIÁO ÁN SỐ: 04/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện:. 5 giờ
Chương 3: MÁY TIỆN REN VÍT
Thực hiện ngày…..tháng……năm 2018

TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG, MÁY TIỆN 1K62
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được công dụng, nguyên lý gia công của máy tiện.
+ Giải thích được sơ đồ động máy 1K62
+ Tính toán và điều chỉnh được máy để tiện ren và tiện côn.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

Giảng bài mới:
1. Giới thiệu chung:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

2’
3’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
cấu tạo và các đặc điểm và ghi nhận lại.
chung của máy tiện.

10’

2. Máy tiện 1K62:
a) Tính năng kỹ thuật của - Trình bày tính năng
máy 1K62
kỹ thuật của máy tiện
1K62.
b) Sơ đồ động máy 1K62
- Xích tốc độ (xích
- Trình chiếu và giải
chuyển động chính)
thích sơ đồ động của
xích tốc độ.
- Xích chạy dao (xích
- Trình chiếu và giải
chuyển động tiến)
thích sơ đồ động của
xích chạy dao.
3. Điều chỉnh máy tiện
1K62:
a) Điều chỉnh máy để cắt
ren
- Hướng dẫn cách điều

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’
30’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.
- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

- Lắng nghe, quan


- Xích cắt ren hệ mét

chỉnh máy để cắt ren hệ sát, ghi nhận, không
mét.
hiểu phải hỏi lại.
- Hướng dẫn cách điều - Lắng nghe, quan sát
- Xích cắt ren mô đun
chỉnh máy để cắt ren và ghi nhận lại.
mô đun.
- Hướng dẫn cách điều - Lắng nghe, quan sát
- Xích cắt ren Anh
chỉnh máy để cắt ren hệ và ghi nhận lại.
Anh.
- Hướng dẫn cách điều - Lắng nghe, ghi
- Xích cắt ren Pít
chỉnh máy để cắt ren chép, trả lời câu hỏi
Pit.
của giáo viên.
- Hướng dẫn cách điều - Lắng nghe, quan sát
- Xích cắt ren khuyếch
chỉnh máy để cắt ren và ghi nhận lại.
đại
khuyếch đại.
- Hướng dẫn cách điều - Lắng nghe, quan sát
- Xích tiện ren chính xác chỉnh máy để cắt ren và ghi nhận lại.
chính xác.
- Hướng dẫn cách điều - Lắng nghe, quan sát
- Xích cắt ren mặt đầu
chỉnh máy để cắt ren và ghi nhận lại.
mặt đầu.
- Trình chiếu và giải - Quan sát, thảo luận.
b) Điều chỉnh máy để
thích phương pháp điều
tiện côn
chỉnh máy để tiện côn
- Phương pháp 1
bằng cách xoay bàn
trượt dọc.
- Trình chiếu và giải - Quan sát, thảo luận.
thích phương pháp điều
chỉnh máy để tiện côn
- Phương pháp 2
bằng cách đánh lệch ụ
động.
- Giải một số bài tập - Ghi lại bài giải của
liên quan đến phương giáo viên, sau đó làm
4. Bài tập áp dụng:
trình xích động máy bài tập tương tự.
tiện.
3 Củng cố kiến thức và - Hệ thống lại các kiến - Tập trung chú ý
kết thúc bài:
thức về máy tiện 1K62, lắng nghe
- Giới thiệu chung.
cách điều chỉnh máy để - Đặt câu hỏi cho các
- Điều chỉnh máy.
tiện ren và tiện côn.
vấn đề chưa hiểu.
- Giải đáp những thắc - Lắng nghe để thực
mắc của học sinh.
hiện cho đúng.
4 Hướng dẫn tự học:
Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD – 2006.
Nguồn tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
NXBĐH QG TPHCM-2008.
TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’

10’

50’
5’

5’
loại.


GIÁO ÁN SỐ: 05/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 4: MÁY KHOAN VÀ MÁY DOA
Thực hiện: ngày…..tháng……năm 2018

TÊN BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG, MÁY KHOAN ĐỨNG 2135
TÊN BÀI 2: GIỚI THIỆU CHUNG, MÁY KHOAN DOA 262T
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được công dụng, nguyên lý gia công của máy khoan và máy doa
+ Giải thích được sơ đồ động của máy khoan đứng 2135, máy khoan cần 2B35 và

máy doa ngang 262Γ.
+ Trình bày được nguyên lí làm việc của các cơ cấu điển hình.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

Giảng bài mới:
1. Máy khoan:
a) Giới thiệu chung:
Thời gian:1 giờ
b) Máy khoan đứng
2135:
- Đặc tính kỹ thuật của
máy khoan 2135
- Sơ đồ động

- Cơ cấu chạy dao tự

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

2’
3’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
cấu tạo và các đặc điểm và ghi nhận lại.
chung của máy khoan.

10’

- Trình bày tính năng
kỹ thuật của máy khoan
2135.
- Trình chiếu và giải
thích sơ đồ động của
xích tốc độ và xích
chuyển động tịnh tiến
của máy khoan 2135.
- Trình chiếu và giải
thích nguyên lý của cơ

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

30’

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi

20’


động

cấu chạy dao tự động của giáo viên.
của máy khoan 2135.

c) Máy khoan cần 2B56:
- Đặc tính kỹ thuật

- Trình bày tính năng
kỹ thuật của máy khoan
cần 2B56.
- Trình chiếu và giải
thích sơ đồ động của
xích tốc độ và xích
chuyển động tịnh tiến
của máy khoan cần
2B56.
- Trình chiếu và giải
thích nguyên lý của cơ
cấu chạy dao tự động
của máy khoan cần
2B56.

- Sơ đồ động máy khoan
cần 2B56

- Cơ cấu chạy dao tự
động

2. Máy doa:
a) Giới thiệu chung.

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

30’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

20’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
cấu tạo và các đặc điểm và ghi nhận lại.
chung của máy doa.

10’

b) Máy doa ngang 262Γ.
- Đặc tính kỹ thuật

- Trình bày tính năng - Lắng nghe, quan sát
kỹ thuật của máy doa và ghi nhận lại.
ngang 262Γ.
- Trình chiếu và giải
thích sơ đồ động của - Lắng nghe, ghi
- Sơ đồ động máy 262Γ
xích tốc độ của máy chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.
doa ngang 262Γ.
- Giải một số bài tập
liên quan đến phương - Ghi lại bài giải của
trình xích động máy giáo viên, sau đó làm
bài tập tương tự.
khoan và doa.
3. Bài tập áp dụng:
3 Củng cố kiến thức và - Hệ thống lại các kiến - Tập trung chú ý
kết thúc bài:
thức về máy khoan và lắng nghe
- Giới thiệu chung.
máy doa, cách điều
- Điều chỉnh máy.
chỉnh máy khoan 2135
4 Hướng dẫn tự học:
Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD – 2006.
Nguồn tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
NXBĐH QG TPHCM-2008.
TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

10’

20’
30’
50’
5’

5’
loại.


GIÁO ÁN SỐ: 06/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 5 : MÁY PHAY
Thực hiện: ngày…..tháng……năm 2018

TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG, MÁY PHAY 6H82
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được công dụng, nguyên lý gia công của máy phay.
+ Giải thích được sơ đồ động của máy phay 6H82.
+ Tính toán, phân độ được để gia công bánh răng, cam.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

Giảng bài mới:
1. Giới thiệu chung:
a) Công dụng

b) Phân loại
2. Máy phay đứng 6H82:
a) Giới thiệu

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

2’
3’

- Giới thiệu cho các em
công dụng phổ biến
của máy phay trong gia
công cơ khí.
- Trình bày các phương
pháp phân loại máy
phay.

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
cấu tạo và các đặc điểm và ghi nhận lại.
chung của máy phay
đứng 6H82.

b) Sơ đồ động máy 6H82
- Xích chuyển động
- Trình chiếu và giải
chính
thích sơ đồ động của
xích chuyển động
chính của máy phay
6H82.
- Xích chuyển động tiến - Trình chiếu và giải

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi

10’

20’


- Xích chuyển động tiến
nhanh

3. Phụ tùng máy phay:
a) Mâm quay
b) Đầu phay vạn năng

c) Đầu xọc

thích sơ đồ động của
xích chuyển động tịnh
tiến của máy phay
6H82.
- Trình chiếu và giải
thích sơ đồ động của
xích chuyển động
nhanh của máy phay
6H82.

chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

- Trình chiếu và giải
thích nguyên lý hoạt
động của mâm quay.
- Trình chiếu và giải
thích nguyên lý hoạt
động của đầu phay vạn
năng.
- Trình chiếu và giải
thích nguyên lý hoạt
động của đầu xọc.

- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.
- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

- Trình chiếu và giải
thích nguyên lý hoạt
động của đầu phân độ
trực tiếp.
- Giải một số bài tập
liên quan

- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

20’

20’

10’
10’

10’

d) Đầu phân độ

- Ghi lại bài giải của
giáo viên, sau đó làm
bài tập tương tự.
Củng cố kiến thức và - Hệ thống lại các kiến - Tập trung chú ý
kết thúc bài:
thức về máy phay, cách lắng nghe
- Giới thiệu chung.
điều chỉnh máy phay
- Điều chỉnh máy.
6H82và phương pháp
- Phụ tùng máy
phân độ trực tiếp và
gián tiếp trên máy
phay.
- Giải đáp những thắc - Đặt câu hỏi cho các
mắc của học sinh.
vấn đề chưa hiểu.
- Hướng dẫn học sinh - Lắng nghe để thực
chuẩn bị bài mới.
hiện cho đúng.
4. Bài tập áp dụng:

3

4

Hướng dẫn tự học:

Nguồn tài liệu tham khảo:

20’

55’
5’

Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
5’
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD – 2006.
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim loại.
NXBĐH QG TPHCM-2008

TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long


GIÁO ÁN SỐ: 07/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 6 : MÁY BÀO, XỌC, CHUỐT
Thực hiện: ngày…..tháng……năm 2018

TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG, MÁY BÀO-XỌC-CHUỐT
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được công dụng, nguyên lý gia công của máy bào, xọc, chuốt
+ Giải thích được sơ đồ động của máy bào 736, máy xọc 743, máy chuốt.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

Giảng bài mới:
1. Giới thiệu chung:

2. Máy bào:
a) Giới thiệu
- Máy bào giường

- Máy bào ngang

b) Máy bào ngang 736
- Đặc tính kỹ thuật của
máy:
- Sơ đồ động:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

2’
3’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
cấu tạo và các đặc điểm và ghi nhận lại.
chung của các loại máy
bào, xọc, chuốt.

20’

- Giới thiệu cho các em
công dụng phổ biến
của máy bào giường
trong gia công cơ khí.
- Giới thiệu cho các em
công dụng phổ biến
của máy bào ngang
trong gia công cơ khí.

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Trình bày đặc tính kỹ
thuật của máy bào
ngang 736.
- Trình chiếu và giải
thích sơ đồ động của
xích chuyển động

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

10’

- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.

30’


3

4

chính của máy bào
ngang 736.
3. Máy xọc 743:
- Trình chiếu và giải
a) Đặc tính kỹ thuật của
thích sơ đồ động của
máy
xích chuyển động
b) Sơ đồ động máy 743
chính, xích chuyển
động tịnh tiến của máy
xọc 743.
4. Máy chuốt:
- Trình bày đặc tính kỹ
thuật của máy chuốt,
trình chiếu và giải thích
sơ đồ động của xích
chuyển động chính,
xích chuyển động tịnh
tiến của máy chuốt.
5. Bài tập áp dụng:
- Giải một số bài tập
liên quan đến phương
trình xích động máy
bào.
Củng cố kiến thức và - Hệ thống lại các kiến
kết thúc bài:
thức về máy bào, xọc,
- Giới thiệu chung.
chuốt, đặc tính kỹ thuật
- Điều chỉnh máy.
và cách điều chỉnh máy
bào ngang 736, máy
xọc 743 và máy chuốt.
- Giải đáp những thắc
mắc của học sinh.
- Hướng dẫn học sinh
chuẩn bị bài mới.
Hướng dẫn tự học:

Nguồn tài liệu tham khảo:

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.
- Lắng nghe, ghi
chép, trả lời câu hỏi
của giáo viên.
10’
- Lắng nghe, quan
sát, ghi nhận, không
hiểu phải hỏi lại.

30’
40’

- Ghi lại bài giải của
giáo viên, sau đó làm
bài tập tương tự.

60’

- Tập trung chú ý
lắng nghe

5’

- Đặt câu hỏi cho các
vấn đề chưa hiểu.
- Lắng nghe để thực
hiện cho đúng.

Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD –
2006.
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
loại. NXBĐH QG TPHCM-2008
[3] PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ CNC.
NXB Khoa học kỹ thuật – 2009.

TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

5’


GIÁO ÁN SỐ: 08/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5 giờ
Chương 7: MÁY MÀI
Thực hiện: ngày…...tháng……năm 2018

TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG , MÁY MÀI: TRÒN, VÔ TÂM, LỖ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Trình bày được công dụng, nguyên lý gia công của các loại máy mài tròn ngoài,
tròn trong, mài phẳng
+ Giải thích được sơ đồ động của những máy này.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

Giảng bài mới:
1. Giới thiệu chung:
2. Máy mài tròn ngoài
315:
a) Giới thiệu
b)Sơ đồ động máy mài
315:
- Chuyển động chính
- Chuyển động tiến
3. Máy mài vô tâm:
a) Công dụng

b) Nguyên lý mài vô tâm
- Mài vô tâm chạy dao
dọc, gia công mặt trụ
ngoài

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

2’
3’

- Giới thiệu các loại
máy mài tròn trong,
tròn ngoài.
- Trình chiếu và giải
thích sơ đồ động của
xích chuyển động
chính của máy mài tròn
ngoài 315.

30’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.
- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

30’

- Giới thiệu cho các - Lắng nghe, ghi
em công dụng phổ biến chép, trả lời câu hỏi
của máy mài vô tâm của giáo viên.
trong gia công cơ khí.

30’

- Trình bày nguyên lý - Lắng nghe, ghi
mài vô tâm chạy dao chép, trả lời câu hỏi
dọc khi gia công mặt của giáo viên.
trụ ngoài.

30’


- Mài vô tâm lỗ
4. Máy mài lỗ:
a) Máy mài lỗ 325
- Giới thiệu

- Sơ đồ động máy mài lỗ
325
b) Máy mài lỗ hành tinh
5. Máy mài phẳng:
a) Giới thiệu
b) Máy mài phẳng 372
AM
- Giới thiệu

- Trình bày nguyên lý - Lắng nghe, ghi
mài vô tâm khi gia chép, trả lời câu hỏi
công mặt trụ trong.
của giáo viên.

30’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
công dụng phổ biến và ghi nhận lại.
của máy mài lỗ 325
trong gia công cơ khí.

30’

- Trình chiếu và giải - Lắng nghe, quan sát
thích sơ đồ động của và ghi nhận lại.
xích chuyển động tiến
dọc bàn đá của máy
mài lỗ 325.

30’

- Giới thiệu cho các em
công dụng phổ biến - Lắng nghe, quan sát
của máy mài phẳng và ghi nhận lại.
trong gia công cơ khí.

- Trình chiếu và giải - Lắng nghe, quan
thích sơ đồ động của sát, ghi nhận, không
- Sơ đồ động
xích chuyển động hiểu phải hỏi lại.
chính của máy mài mài
phẳng.
- Ghi lại bài giải của
- Giải một số bài tập giáo viên, sau đó làm
6. Bài tập áp dụng:
liên quan
bài tập tương tự.
3 Củng cố kiến thức và - Hệ thống lại các kiến - Tập trung chú ý
kết thúc bài:
thức về các loại máy lắng nghe
- Máy mài tròn trong.
mài, đặc tính kỹ thuật
- Máy mài tròn ngoài.
và cách điều chỉnh máy
- Máy mài phẳng.
mài tròn trong, tròn - Đặt câu hỏi cho các
ngoài và mài phẳng.
vấn đề chưa hiểu.
- Giải đáp những thắc - Lắng nghe để thực
mắc của học sinh.
hiện cho đúng.
4 Hướng dẫn tự học:
Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải
[1] Phạm Đắp. Máy cắt kim loại. NXBGD – 2006.
[2] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim
Nguồn tài liệu tham khảo:
NXBĐH QG TPHCM-2008
[3] PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ CNC.
Khoa học kỹ thuật – 2009.
TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên Long

30’

30’
60’
5’

5’
loại.
NXB


GIÁO ÁN SỐ: 9/MCMĐKTCTS

Thời gian thực hiện: 5h
Chương 8: MÁY ĐIỀU

KHIỂN CHƯƠNG

TRÌNH SỐ
Thực hiện: ngày…..tháng……năm 2018
TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG, CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
+ Mô tả được về máy điều khiển theo chương trình số.
+ Trình bày được các thành phần cơ bản của máy điều khiển theo chương trình số.
+ Phân loại được các máy CNC thông dụng.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng
tạo trong học tập.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bảng phấn, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính, máy chiếu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

Thời gian:................5’....................

- Kiểm tra sĩ số: Số học sinh vắng: ............ Tên: ............................................................
- Nhắc nhở về đồng phục, giày dép, bảng tên, vệ sinh lớp,...
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

Nội dung

1

Dẫn nhập
- Chuyển ý sang bài mới
- Mục tiêu của bài

2

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
- Truyền đạt cho học - Lắng nghe và ghi
sinh nắm mục tiêu cần nhận mục tiêu của bài
đạt được sau khi học.

2’
3’

Giảng bài mới:
- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
hiểu biết chung về máy và ghi nhận lại.
CNC.

10’

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
hiểu biết chung về máy và ghi nhận lại.
khoan CNC.

20’

b) Máy phay CNC

- Giới thiệu cho các em - Lắng nghe, quan sát
hiểu biết chung về máy và ghi nhận lại.
phay CNC.

20’

c) Máy tiện CNC

- Trình chiếu và giải - Lắng nghe, quan sát
thích cơ cấu truyền và ghi nhận lại.
động của máy tiện
CNC.

20’

1. Giới thiệu chung:
3. Các loại máy điều
khiển theo chương trình
số thông dụng:
a) Máy khoan CNC


d) Máy doa CNC

e) Máy mài CNC

- Giới thiệu các thiết bị - Quan sát, thảo luận.
đo lường và điều khiển
trên máy tiện CNC.

20’

- Giới thiệu các thiết bị - Quan sát, thảo luận.
đo lường và điều khiển
trên máy doa CNC
- Trình chiếu và giải - Lắng nghe, quan sát
thích các thành phần cơ và ghi nhận lại.
bản của máy doa CNC.

20’

- Giới thiệu các thiết bị
đo lường và điều khiển
trên máy mài CNC
- Trình chiếu và giải
thích các thành phần cơ
bản của máy mài CNC.

10’

- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.

20’

20’
- Lắng nghe, quan sát
và ghi nhận lại.
20’

f) Máy gia công EDM

3

4

- Giới thiệu các thiết bị - Quan sát, thảo luận.
đo lường và điều khiển
trên máy gia công
EDM
- Lắng nghe, quan sát
- Trình chiếu và giải và ghi nhận lại.
thích các thành phần cơ
bản của máy gia công
EDM.
Củng cố kiến thức và - Hệ thống lại các kiến - Tập trung chú ý
kết thúc bài:
thức về các thành phần lắng nghe
- Các thành phần cơ bản. cơ bản của máy điều
- Các loại máy điều khiển chương trình số,
khiển tự động.
các loại máy chương
trình số dùng để gia
công cơ khí.
- Giải đáp những thắc - Đặt câu hỏi cho các
mắc của học sinh.
vấn đề chưa hiểu.
- Hướng dẫn học sinh - Lắng nghe để thực
chuẩn bị bài mới.
hiện cho đúng.
Hướng dẫn tự học:
Ra bài tập về nhà cho học sinh tự giải

Nguồn tài liệu tham khảo:

5’

5’

[1] Nguyễn Ngọc Cẩn, Thiết kế máy cắt kim loại.
NXBĐH QG TPHCM-2008.
[2] PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ CNC. NXB
Khoa học kỹ thuật – 2009.

TRƯỞNG KHOA

Ngày.....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

Trần Quản Quốc

Huỳnh Hà Yên LongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×