Tải bản đầy đủ

NenTangTiengAnhChoNguoiMoiBatDau hannahpham 2

Hannah Phạm

NỀN TẢNG TIẾNG ANH
DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Hannah Phạm

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm

MỤC LỤC
PHẦN 2. NGỮ ÂM CƠ BẢN ................................................................................................................ 5
Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh (Phần 1) .......................................................................... 5
Bài 4: Đọc chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh (Phần 2) .......................................................................... 5
Bài 5: Tổng quan bảng phiên âm quốc tế - IPA................................................................................ 6
Bài 6: Luyện cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 1)................................................................................................. 6
Bài 7: Phân biệt cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 2) ........................................................................................... 8
Bài 8: Luyện cặp âm /u:/, /ʊ/ ............................................................................................................. 9
Bài 9: Phân biệt cặp âm /u:/, /ʊ/ ...................................................................................................... 10
Bài 10: Luyện cặp âm /æ/, /e/ (Phần 1)............................................................................................ 12

Bài 11: Luyện cặp âm /æ/, /e/ (Phần 2)............................................................................................ 13
Bài 12: So sánh cặp âm /e/ và /æ/ .................................................................................................... 15
Bài 13: Luyện cặp âm /ɜ:/, /ə/ .......................................................................................................... 15
Bài 14: Luyện cặp âm /ɔ:/, /ɒ/ .......................................................................................................... 17
Bài 15: Luyện ặp âm /a:/, /ʌ/............................................................................................................ 19
Bài 16: Luyện ặp âm /a:/, /ʌ/............................................................................................................ 20
Bài 17: Luyện các âm /eɪ/, /ɔɪ/, /ɪə/, /ʊə/ ........................................................................................... 20
Bài 18: Luyện các âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/ (Phần 1).......................................................................... 23
Bài 19: Luyện các âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/ (Phần 2).......................................................................... 24
Bài 20: Luyện cặp âm /p/, /b/........................................................................................................... 25
Bài 21: Luyện cặp âm /t/, /d/............................................................................................................ 27
Bài 22: Luyện cặp âm /tʃ/, /dʒ/......................................................................................................... 29
Bài 23: Luyện cặp âm /k/, /g/ ........................................................................................................... 31
Bài 24: Luyện cặp âm /f/, /v/ ............................................................................................................ 32
Bài 25. Luyện cặp âm /s/, /z/ ............................................................................................................ 35
Bài 26: Luyện cặp âm /θ/, /ð/ (Phần 1) ............................................................................................ 37
Bài 27: Luyện cặp âm /θ/, /ð/ (Phần 2) ............................................................................................ 38
Bài 28: Luyện cặp âm /ʃ/, /ʒ/ (Phần 1) ............................................................................................. 39
Bài 29: Luyện cặp âm /ʃ/, /ʒ/ (Phần 2) ............................................................................................. 41
Bài 30: Luyện các âm /m/, /n/, /ŋ/ .................................................................................................... 42
Bài 31: Luyện âm /l/, /r/ (Phần 1) .................................................................................................... 45
Bài 32: Luyện âm /l/, /r/ (Phần 2) .................................................................................................... 46
Bài 33: Luyện âm /h/, /w/ ................................................................................................................. 47

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Bài 34: Luyện âm /j/ ........................................................................................................................ 48
Bài 35: Những lỗi phát âm cần tránh .............................................................................................. 49
Bài 36: Thực hành đọc phiên âm trong đoạn văn........................................................................... 50
Bài 37: Những từ tiếng Anh đặc biệt cần chú ý (Phần 1) ............................................................... 51
Bài 38: Những từ tiếng Anh đặc biệt cần chú ý (Phần 2) ............................................................... 51
PHẦN 3. NGỮ ÂM NÂNG CAO ........................................................................................................ 52
Bài 39: Dạng rút gọn của từ ............................................................................................................ 52
Bài 40: Cách đọc mạo từ xác định “the” ......................................................................................... 54
Bài 41: Âm kết thúc (Phần 1) .......................................................................................................... 55
Bài 42: Âm kết thúc (Phần 2) .......................................................................................................... 55
Bài 43: Luyện đọc đuôi kết thúc “s” và “es”................................................................................... 57
Bài 44: Luyện đọc đuôi kết thúc ed ................................................................................................. 58


Bài 45: Luyện nối âm, biến âm........................................................................................................ 59
Bài 46: Luyện giảm âm.................................................................................................................... 62
Bài 47: Luyện ngữ điệu của câu (Phần 1) ....................................................................................... 63
Bài 48: Luyện ngữ điệu của câu (Phần 2) ....................................................................................... 64
Bài 49: Thực hành nói trong đoạn hội thoại ................................................................................... 64
PHẦN 4. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO TIẾP ................... 66
Bài 50: Danh từ, vị trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết ............................................................... 66
Bài 51: Các loại danh từ .................................................................................................................. 66
Bài 52: Tính từ, vị trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết ................................................................ 71
Bài 53: Cách sử dụng tính từ đuôi _ed và _ing ............................................................................... 73
Bài 54: Trạng từ, vị trí và cách sử dụng các loại trạng từ .............................................................. 75
Bài 55: Giới từ và cách sử dụng các giới từ chỉ nơi chốn................................................................ 79
Bài 56: Cách sử dụng các giới từ chỉ thời gian................................................................................ 84
Bài 57: Các câu, cụm chứa giới từ hay sử dụng trong giao tiếp ..................................................... 87
Bài 58: Các sử dụng các loại động từ .............................................................................................. 91
Bài 59: Cách sử dụng các loại động từ khuyết thiếu....................................................................... 97
Bài 60: Phân biệt cách sử dụng các động từ see, look at với watch và hear với listen ................. 100
Bài 61: Phân biệt cách sử dụng các động từ tell, say, talk, speak; come và go ............................ 102
Bài 62: Bảng đại từ và cách sử dụng ............................................................................................. 104
Bài 63: Cách sử dụng các loại đại từ chỉ định ............................................................................... 108
Bài 64: Cách sử dụng các loại đại từ bất định .............................................................................. 109

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Bài 65: Cách sử dụng chính xác các loại mạo từ........................................................................... 111
Bài 66: Cấu trúc câu ...................................................................................................................... 114
Bài 67: Cách hỏi câu hỏi với các từ để hỏi .................................................................................... 116
Bài 68: Cách sử dụng thì hiện tại đơn ứng dụng trong giao tiếp.................................................. 119
Bài 69: Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ứng dụng trong giao tiếp .......................................... 122
Bài 70: Cách sử dụng thì quá khứ đơn ứng dụng trong giao tiếp ................................................ 124
Bài 71: Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ứng dụng trong giao tiếp ........................................ 125
Bài 72: Cách sử dụng thì HTHT ứng dụng trong giao tiếp .......................................................... 127
Bài 73: Các động từ bất quy tắc hay sử dụng ............................................................................... 130
Bài 74: Cách sử dụng thì tương lai ứng dụng trong giao tiếp ...................................................... 131
Bài 75: Tổng kết các thì và vận dụng linh hoạt trong giao tiếp .................................................... 133
Bài 76: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 1 ................................................................... 135
Bài 77: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 2 ................................................................... 137
Bài 78: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 3 ................................................................... 139
Bài 79: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 4 ................................................................... 141
Bài 80: Ứng dụng các loại câu so sánh vào giao tiếp..................................................................... 143
Bài 81: Ứng dụng các loại câu điều kiện vào giao tiếp.................................................................. 146
Bài 82: Cách giới thiệu bản thân hấp dẫn..................................................................................... 148
Bài 83: Các từ vựng hay dùng trong chủ điểm gia đình (Family) ................................................ 149
Bài 84: Các mẫu hội thoại về chủ điểm gia đình ........................................................................... 151
Bài 85: Bài hát "Father and son".................................................................................................. 153
Bài 86: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm gia đình ....................................................................... 154
Bài 87: Các từ vựng hay dùng trong chủ điểm sở thích (Hobbies)............................................... 156
Bài 88: Các cấu trúc hay sử dụng với chủ điểm sở thích (Hobbies) ............................................. 158
Bài 89: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm sở thích ....................................................................... 160
Bài 90: Cách nói chuyện với người nước ngoài ............................................................................ 161
Bài 91: Những lưu ý khi chào hỏi .................................................................................................. 164
Bài 92: Cách tiếp tục gợi mở vấn đề và phát triển hội thoại ........................................................ 164
Bài 93: Cách làm cuộc trò chuyện trở nên hứng thú hơn............................................................. 166
Bài 94: Bài tập luyện nghe small talks .......................................................................................... 166

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm

PHẦN 2. NGỮ ÂM CƠ BẢN
Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh (Phần 1)
Bảng chữ cái:

Bài 4: Đọc chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh (Phần 2)
Exercise. Listen to some words being spelt out and write down what you hear
1. Address: 23……………………………..Road.
2. Name of company: ……………………………..Limited
3. Name: Anna…………………………
4. Meeting place:…………………………..school
5. Name of village:………………………….
6. Website address: www…………………………com
Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm

Bài 5: Tổng quan bảng phiên âm quốc tế - IPA

Bài 6: Luyện cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 1)
Âm /i:/
Bước 1: Miệng khép tự nhiên
Bước 2: 2 khóe miệng mở rộng sang 2 bên như khi cười, đồng thời phát âm âm /i:/ kéo dài.
Leave /li:v/

Sheep /ʃi:p/

Least /li:st/

Fleet /fli:t/

Sleep /sli:p/

Tree /tri:/

1. He eats three pieces of cheese.
2. Asleep. Stephan dreams of Eve.
3. He sees Eve fleeing from three beasts.
Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Âm /ɪ/
Bước 1: Mở miệng tự nhiên, hai quai hàm hơi mở rộng so với âm /i:/
Bước 2: Phát âm âm /ɪ/, thật ngắn gọn, đồng thời bụng thóp lại, môi không di chuyển.
Tip /tɪp/

Ship /ʃɪp/

List /lɪst/

Fish /fɪʃ/

Slip /slɪp/

Biscuit /'bɪskit/

1. Jim is in the picture.
2. A kitchen sink with dishes in it.
3. Which of six thin women is a wicked witch?
Exercise. Listen and repeat. Circle the word in each group that does not contain the
vowel /i:/.
1.

bead

great

leave

tea

2.

eight

piece

believe

niece

3.

scene

women

these

even

4.

need

been

sleep

thirteen

5.

police

thief

machine

vision

6.

pretty

wheat

sweet

cream

7.

people

bread

deal

east

8.

tin

teen

steam

receive

9.

leave

live

leaf

lease

Steve

easy

still

10. steep

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm

Bài 7: Phân biệt cặp âm /i:/, /ɪ/ (Phần 2)
/i:/

/ɪ/

Sheep /ʃi:p/

Ship /ʃɪp/

Seat /si:t/

Sit /sɪt/

Heel /hi:l/

Hill /hɪl/

Feel /fi:l/

Fill /fɪl/

Sleep / sli:p/

Slip /slɪp/

Bean /bi:n/

Been /bɪn/

Peak /pi:k/

Pick /pɪk/

Seen /si:n/

Sin /sɪn/

Peel /pi:l/

Pill /pɪl/

Deal /di:l/

Dill /dɪl/

Exercise 1. Listen to the words. Circle the number of the word with vowel /ɪ/.
1.

1

2

3

2.

1

2

3

3.

1

2

3

4.

1

2

3

5.

1

2

3

6.

1

2

3

7.

1

2

3

8.

1

3

3

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
9.

1

2

3

10.

1

2

3

Exercise 2. Circle the words that you hear
1. field

filled

6. team

Tim

2. bean

bin

7. sleep

slip

3. neat

knit

8. green

grin

4. deal

dill

9. heel

hill

5. beat

bit

10. week

wick

Exercise 3. Listen. Circle the word that is used to complete each sentence.
1. They cleaned the (ship/ sheep).
2. Will he (leave/ live)?
3. The boy was (beaten/ bitten).
4. His clothes are (neat/ knit).
5. She has plump (cheeks/ chicks).
6. I like low (heels/ hills).
7. The children will (sleep/ slip).
8. I heard every (beat/ bit).
9. They stored the (beans/ bins).
10. Everyone talks about the (heat/ hit)

Bài 8: Luyện cặp âm /u:/, /ʊ/
Âm /u:/
Bước 1: Chu môi về phía trước, tròn môi, lưỡi thu về phía sau.
Bước 2: Phát âm âm /u:/

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Fool /fuːl/

Pool /puːl/

Choose /tʃuːz/

Whose /huːz/

True /truː/

Chew /tʃuː/

1. Do you choose fruit juice, too?
2. School will soon be through.
3. The group flew to New York in June
Âm /ʊ/
Bước 1: Môi hơi chu về phía trước, môi tròn, mở
Bước 2: Phát âm âm /ʊ/ thật ngắn
Woman /ˈwʊmən/

Put /pʊt/

Would /wʊd/

Could /kʊd/

Full /fʊl/

Pull /pʊl/

1. Who took my book?
2. He took a look at the crook.
3. Should a good cook look at his cookery book?

Bài 9: Phân biệt cặp âm /u:/, /ʊ/
/u:/

/ʊ/

Pool /pu:l/

Pull /pʊl/

Fool /fu:l/

Full /fʊl/

Luke /Lu:k/

Look /lʊk/

Stewed /stu:d/

Stood /stʊd/

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Cooed /ku:d/

Could /kʊd/

Wooed /wu:d/

Would /wʊd/

Exercise 1. Listen and circle the number the word that is different.
1. 1

2

3

2. 1

2

3

3. 1

2

3

4. 1

2

3

5. 1

2

3

6. 1

2

3

7. 1

2

3

8. 1

2

3

9. 1

2

3

10. 1

2

3

Exercise 2. Listen carefully the following sentences. Some words that should be
pronounced with /ʊ/ will be said incorrectly. Circle C if the pronunciation of the words
in the sentence is correct. Circle I if the pronunciation of the words in the sentence is
incorrect.
EXAMPLE:

You hear

I was fool after eating

You circle

I

You hear

The cushion is soft

You circle

C

1.

C

I

2.

C

I

3.

C

I

4.

C

I

5.

C

I

6.

C

I

7.

C

I

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
8.

C

I

9.

C

I

10.

C

I

Bài 10: Luyện cặp âm /æ/, /e/ (Phần 1)
Âm /e/.
Bước 1: Miệng mở tự nhiên, quai hàm mở rộng hơn so với âm /ɪ/
Bước 2: Đặt đầu lưỡi tại chân răng trong hàm dưới.
Bước 3: Đọc nhanh âm /e/, môi không di chuyển, đồng thời bụng thóp lại.
Send /send/

Said /sed/

Letter /'letər/

Red /red/

Men /men/

Head /hed/

1. Send Ben for his friend.
2. Let’s rent a tent.
3. Ted never gets upset.
4. Fred said it again and again.
Exercise 1. Listen and repeat each word. Then circle the word in each group that is not
pronounced with /e/
EXAMPLE Mexico

America

Egypt

Texas

1. any

crazy

anywhere

many

2. paper

letter

send

pencil

3. seven

eleven

eight

twenty

4. health

wreath

breath

wealth

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
5. reading

ready

already

head

6. present

precious

previous

president

7. November

February

September

April

8. guess

guest

cruel

question

9. thread

threat

fresh

theater

10. mean

meant

mental

met

Bài 11: Luyện cặp âm /æ/, /e/ (Phần 2)
Exercise 2. Listen to the sentences. Some words that should be pronounced with /e/ will
be said incorrectly. Circle C for correct or I for incorrect.
EXAMPLES You hear

Who fed the fish?

C

You circle

I
I

You hear
1.

C

I

2.

C

I

3.

C

I

4.

C

I

5.

C

I

6.

C

I

7.

C

I

8.

C

I

9.

C

I

10.

C

I

I got wait in the rain you circle

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu

C


Hannah Phạm
Âm /æ/
Bước 1: 2 quai hàm mở rộng
Bước 2: 2 khóe miệng kéo căng sang 2 bên, đồng thời lưỡi hạ xuống, đầu lưỡi tiếp xúc với
chân răng trong hàm dưới.
Bước 3: Đọc nhanh âm /æ/
Sand /sænd/

Ladder /'lædər/

Man /mæn/

Dad /dæd/

Hat /hæt/

Bad /bæd/

1. A fat man clapping his hands.
2. A black cat catching a fat rat.
3. Harry has a hacking jacket.
Exercise 3. Listen and circle the number of the word with the /æ/ sound. Only one word
in each series will be pronounced with the /æ/ vowel.
1.

1

2

3

2.

1

2

3

3.

1

2

3

4.

1

2

3

5.

1

2

3

6.

1

2

3

7.

1

2

3

8.

1

2

3

9.

1

2

3

10.

1

2

3

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm

Bài 12: So sánh cặp âm /e/ và /æ/
/e/

/æ/

/e/

/æ/

Lend

Land

Beg

Bag

Left

Laughed

Head

Had

Pen

Pan

Met

Mat

Wren

Ran

Pet

Pat

Men

Man

Wreck

Rack

Messed

Mast

Set

Sat

Guess

Gas

Said

Sad

Exercise. Listen and circle the words that you hear.
1. Men

Man

2. Pen

Pan

3. Wren

Ran

4. Lend

Land

5. Guess

Gas

6. Met

Mat

7. Set

Sat

8. Wreck

Rack

9. Head

Had

10. Said

Sad

Bài 13: Luyện cặp âm /ɜ:/, /ə/
Âm /ɜː/
Bước 1: Hai quai hàm hơi rộng mở. Môi và lưỡi để tự nhiên.

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Bước 2: Phát âm âm /ɜ:/ kéo dài.
Work /wɜːk/

World /wɜːrld/

Word /wɜːd/ (*)

Burn /bɜːrn/

Bird /bɜːd/

Curtain /'kɜːtən/

1. heard the words
2. a turn for the worse
3. The early bird catches the worm.
Âm /ə/
Bước 1: Hai quai hàm hơi rộng mở. Môi và lưỡi để tự nhiên
Bước 2: Phát âm /ə/ nhanh, gọn
Ago /əˈgəʊ/

Soda /ˈsəʊdə/

Garage /gəˈrɑːʒ/

Capacity /kəˈpæsəti/

Answer /ˈænsə(r)/

Mother /ˈmʌðə(r)/

1. Complete today’s lesson.
2. Don’t complain about the problem.
3. My cousin will arrive at seven.
Exercise 1. Read and circle the words that are pronounced with /ə/.
1. return

supper

purple

2. enter

curtain

dirty

3. third

backward

inform

4. nurse

soldier

pleasure

5. silver

weather

Saturday

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Exercise 2. Underline the words containing /ɜː/ sound.
The Turkey
Everyone learns about the early settlers who journeyed to America. These Pilgrims
celebrated their first Thanksgiving feast with the famous turkey. One Native American
name for turkey is “firkee”, and this may have been how the bird got its name. Turkey is
always served for Thanksgiving dinner on the fourth Thursday in each November, but it is
certain to please on other occasions. Age will determine the taste of a turkey. An older
male or younger “girl” turkey is preferred. Turkeys are nourishing and can be turned into
versatile meals. There is some work involved in cooking a turkey, but it is worth the
trouble. The world concurs that Americans prepare the most superb turkeys.

Bài 14: Luyện cặp âm /ɔ:/, /ɒ/
Âm /ɔ:/.
Bước 1: Môi tròn, chu về phía trước, lưỡi thu về phía cuống họng
Bước 2: Đọc âm /ɔ:/ kéo dài
Four /fɔː(r)/

Caught /kɔːt/

Sport /spɔːrt/

Short /ʃɔːrt/

Awful /'ɔːfʊl/

Pause /pɔːz/

1. He wore shorts to the store.
2. Draw water from the faucet.
3. I thought Audrey saw a lawyer.
Âm /ɒ/
Bước 1: Đặt lưỡi tự nhiên, mở rộng quai hàm, môi tròn.
Bước 2: Phát âm thật nhanh âm /ɒ/
Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Bottle /'bɒtl/

Stop /stɒp/

Box /bɒks/

Shock /ʃɒk/

Block /blɒk/

Body /ˈbɒdi/

1. cops and robbers
2. Honest politicians solve problems.
3. My watch stopped at five o’clock.
Exercise 1. Listen. You will hear two sentences. Circle the letter of the sentence that
contains a word with vowel /ɔ:/.
EXAMPLE You hear
You circle

(a) It’s in the hall

(b) It’s in the hole

(a)

1. (a) (b)
2. (a) (b)
3. (a) (b)
4. (a) (b)
5. (a) (b)
Exercise 2. Listen to the words. Circle the number of the word with vowel /ɒ/.
1. 1

2

3

2. 1

2

3

3. 1

2

3

4. 1

2

3

5. 1

2

3

6. 1

2

3

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
7. 1

2

3

8. 1

2

3

9. 1

2

3

10. 1

2

3

Bài 15: Luyện ặp âm /a:/, /ʌ/
Âm /a:/
Bước 1: Hai quai hàm mở rộng và lưỡi đặt tự nhiên, lưỡi hạ xuống phía chân răng trong
hàm trên.
Bước 2: Phát âm âm /a:/ kéo dài.
Far /fa:(r)/

Calm /ka:m/

Farmer /'fa:(r)mər/

Part /pa:(r)t/

Park /pa:(r)k/

Star /sta:(r)/

1. Are the stars far from Mars?
2. The hard part is to start the car.
3. He carved a large heart in the bark.
Âm /ʌ/
Bước 1: Hai quai hàm mở rộng, lưỡi đặt tự nhiên.
Bước 2: Phát âm âm /ʌ/ ngắn và dứt khoát.
Flood /flʌd/

Shut /ʃʌt/

Blood /blʌd/

Lucky /'lʌki/

Mother /'mʌðə(r)/

Cousin /'kʌzn/

1. The dust is under the rug.
Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
2. The mother won some of the money, but not enough.
3. I’d love to come on Sunday if it’s sunny.
Exercise 1. Listen and circle word that you hear.
1. cut

cot

6. nut

not

2. stuck

stock

7. bum

bomb

3. come

calm

8. pup

pop

4. wonder

wander

9. fund

fond

5. color

collar

10. shut

shot

Bài 16: Luyện ặp âm /a:/, /ʌ/
Exercise 2. Listen and circle the one word in each group that is not pronounced with /ʌ/
1. something

wonder

ugly

open

2. trouble

come

locker

once

3. color

cups

dozen

collar

4. peanut

muddy

modern

bunny

5. stood

stuff

stump

stuck

6. lucky

brother

just

lock

7. Monday

month

Tuesday

Sunday

8. comb

coming

cutting

country

9. cover

over

oven

other

10. rust

must

rot

nothing

Bài 17: Luyện các âm /eɪ/, /ɔɪ/, /ɪə/, /ʊə/

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Âm /eɪ/
Bước 1: Lưỡi đẩy về phía trước, đầu lưỡi chạm chân răng trong hàm dưới
Bước 2: Hạ quai hàm và phát âm /eɪ/
Fake /feɪk/

nation /ˈneɪʃən/

Raise /reɪz/

hate /heɪt/

Baby /ˈbeɪbi/

Tail /teɪl/

1. They play a great game.
2. The plane from Spain came late.
3. Jane made eighty eight cakes on the same plate.
Âm /ɪə/
Easier /ˈi:zɪə/

area /ˈeərɪə/

Beard /bɪəd/

beer /bɪə(r)/

Here /hɪə(r)/

tear /tɪə(r)/

1. Come here!
2. I don’t like to drink beer there.
3. Do you hear any sound near here?
Âm /ʊə/
Tour /tʊə(r)/

poor /pʊə/

Jury /ˈdʒʊəri/

cure /kjʊə(r)/

Tourism /ˈtʊərɪzəm/

truer /trʊə(r)/

Âm /ɔɪ/

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Boy /bɔɪ/

point /pɔɪnt/

Voice /vɔɪs/

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

Oil /ɔɪl/

destroy /dɪˈstrɔɪ/

1. What noise annoys an oyster most?
2. A noise annoys an oyster, but a noisy noise annoys an oyster more!
Exercise 1. Listen. Circle the one word in each group that is pronounced with the
dipthong /eɪ/
1. 1

2

3

2. 1

2

3

3. 1

2

3

4. 1

2

3

5. 1

2

3

6. 1

2

3

7. 1

2

3

8. 1

2

3

9. 1

2

3

10. 1

2

3

Exercise 2. Circle the words that you hear.
1. Pen

pain

2. Test

taste

3. Debt

date

4. Fell

fail

5. Get

gate

Exercise 3. Read and circle the word in each group that is not pronounced with /ɔɪ/.
Read and circle the word in each group that is not pronounced with /ɔɪ/.
1. voice

avoid

void

vows

2. noise

nose

hoist

annoy

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
3. towel

toy

toil

spoil

4. Detroit

Illinois

St. Croix

New York

5. oil

oily

foil

owl

6. boil

broil

bow

boy

7. poison

pounce

point

appoint

8. poise

Joyce

Joan

soil

9. coil

coal

coy

coin

10. lobster

sirloin

oyster

moist

Bài 18: Luyện các âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/ (Phần 1)
Âm /əʊ/
Home /həʊm/

Most /məʊst/

Cold /kəʊld/

Though /ðəʊ/

Bowl /bəʊl/

Road /rəʊd/

1. Tony Jones broke his toe.
2. Repeat the /əʊ/ words slowly over and over!
3. No one knows how old Flo is.
Âm /eə/
Air /eə(r)/

bear /beə(r)/

Pair /peə(r)/

square /skweə(r)/

Upstairs /ʌpˈsteəz/

wear /weə(r)/

1. The fair-haired man ran in the sand.
2. Where are the spare pairs Stan and Dan wear?
3. They’re cramming for their exams over there.
Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Âm /aɪ/
Island /ˈaɪlənd/

Guide /gaɪd/

Child /tʃaɪld/

Behind /bɪˈhaɪnd/

Silent /ˈsaɪlənt/

Quite /kwaɪt/

1. I’ll buy the item if the price is right.
2. I’m trying to type it by tonight.
3. Be kind to the blind child.
Âm /aʊ/
About /əˈbaʊt/

flower /ˈflaʊə(r)/

Allow /əˈlaʊ/

house /haʊs/ (nhớ ko phải haos như we vẫn đọc nhé)

Ouch /aʊtʃ/

found /faʊnd/

1. Around the house
2. Pronounce the vowel sounds.
3. Don’t shout out loud in the house.

Bài 19: Luyện các âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/ (Phần 2)
Exercise 1. Listen and circle the word that you hear
1. phone

fun

6. coat

cut

2. bone

bun

7. wrote

rut

3. Rome

rum

8. whole

hull

4. boast

bust

9. rogue

rug

5. tone

ton

10. most

must

Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Hannah Phạm
Exercise 2. Read the words aloud. Circle the word in each group that does not contain
the dipthong /aɪ/
1. price

crime

pity

pile

2. mind

kind

spinning

finding

3. sign

high

fright

freight

4. list

cite

aisle

cried

5. gyp

bye

cry

reply

6. niece

nice

knife

night

7. style

failed

filed

fire

8. pretty

try

resign

good-bye

9. ice

eye

aim

aisle

10. flight

fine

duty

dying

Bài 20: Luyện cặp âm /p/, /b/
Âm /p/
Bước 1: 2 môi mím lại
Bước 2: Bật mạnh hơi, dây thanh quản không rung
Company /‘kʌmpəni/

pain /peɪn/

Pay /peɪ/

peel /pi:l/

Peanut /‘pi:nʌt/

penny /peni/

Peter Piper picked a peck of pickled peppers
A peck of pickled pepper Peter Piper picked
If Peter Piper picked a peck of picked peppers
Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked?
Peter Piper picked a peck of pickled peppers
Nền tảng tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×