Tải bản đầy đủ

Đồ án Thiết kế đường đô thị: Dự án Khu đô thị Vĩnh Thái Nha Trang

��#ࡱ#�################>###��
#############F###�###########�#######����####�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###U###�###l###�###~###�###t#######h###�###l###�###y###�###{#######O###�##
#Y###�###\###�###Z###�###Q###�###S###�###U###�###W###�###Y###�###[ ##� ##}!##�!
##g"##��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����#_�
###�#�################m####bjbj######################
###��##bࡱ##bࡱ##�}######N###############:#######��##########��##########��#######
###########�#####(G######(G##�T######�T######�U######�U######�U##4###########���
�####�U######�U######�U##h###"V##T###vh#####�U######�ࡱ##�###�u##�!
##0�##(###X�######X�######��######:E##�###�T##�###JY##D###�|######�|######�|
######�|######�|######�|######�|##$###��##�###2�##�###�|
##�###################�U######�[######################�@##x###:E######�[######�[
######�|
##############�T######�T######X�##############��##<�##fࡱ######<#######<#######<#
######�[###�##�T##�###X�######�U######��######�|
##############<#######################################################�[######�|
##############<#######<###�###{k##�##################################s######n�######����####�#35���#########����####��

##�1###o##f###########�|######|ࡱ
##0###�ࡱ######io##�###�######@###^###�##�####s##################################
#####################################s##�###�##############�U######�t######�[###
###�[######<#######�[######�[######################################�[######�[###
###�[######�|######�|
######################################�###�###################################�[
######�[######�[######�ࡱ######�[######�[######�[######�[##############����####��
��####����############����####����####����####����####����####����####����####��
��####����####����####����####����####����####����####�######�[######�[######�[#
#####�[######�[######�[#########################################################
#####�[######�[######�[######(G##


##HS##:#########
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
#######################C#H#�#�#N#G# #1#:# #M#�# ###�#U##G#i#�#i# #t#h#i#�#u#
#c#h#u#n#g##
#D#�# #�#n# #K#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i# #N#h#a#
#T#r#a#n#g# ###�#�#c# #U#B#N#D# #t#�#n#h# #K#h#�#n#h# #H#�#a#�#p#h#�#
#d#u#y#�#t# ###�#u# #n###m# #2#0#0#4#.# #D#�# #�#n# ###�# ###�#�#c# #n#h#�#
###�#u# #t#�# #n#h#a#n#h# #c#h#�#n#g# #k#h#�#i# ###�#n#g# #v#�# #d#�#n# #t#�#m#
#h#u#y#�#t# ###�# #b#i#�#n# #n#�#i# ###�#y# #t#h#�#n#h# #m#�#t# #K###T#
#h#i#�#n# ###�#i#,# #c#�# #k#h#�#n#g# #g#i#a#n# #s#�#n#g# #l#�# #t#�#�#n#g#
#v#�# #h#�#�#n#g# ###�#n# #c#�#n#g# ###�#n#g#.##
###�#y# #l#�# #k#h#u# ###�#
#t#h#�# #s#i#n#h# #t#h#�#i# #s#�# #t#�#o# #n#�#n# #m#�#t# #p#h#o#n#g# #c#�#c#h#
#s#�#n#g# #m#�#i#,# #m#�#t# #l#�#i# #s#�#n#g# #t#i#�#n# #n#g#h#i#,# #h#�#i#
#h#�#a# #v#�#i# #t#h#i#�#n# #n#h#i#�#n#,# #b#�#o# #v#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#
#v#�# #h#�#�#n#g# #t#�#i# #s#�# #t#h#�# #g#i#�#n#,# #n#g#h#�# #n#g#�#i#,#
#n#�#n#g# #c#a#o# #g#i#�# #t#r#�# #c#u#�#c# #s#�#n#g#.# # # # # ##S#�# #c#�#n#
#t#h#i#�#t# #p#h#�#i# ###�#u# #t#�##H#i#�#n# #n#a#y#,# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #
#p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #t#h#a#m# #g#i#a# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #n#g#�#y#
#c#�#n#g# #g#i#a# #t###n#g#,# ###�# #g#�#y# #s#�#c# #�#p# #l#�#n# #h#�#
#t#h#�#n#g# #m#�#n#g# #l#�#�#i# # #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# ###�# #t#h#�# #n#�#�#c#
#t#a#.# #H#�# #t#h#�#n#g# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #x#u#�#n#g#
#c#�#p#,# #t#h#�# #h#i#�#n# #n#h#�# ###�#�#n#g# #n#h#�# #h#�#p#,# #c#�#p#


###�#�#n#g# #t#h#�#p#,# #c#�#c# #n#�#t# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #c#h#�#a#
###�#�#c# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t#.# #C#�#c# #y#�#u# #t#�# #n#�#y# ###�# #g#�#y#
#�#n#h# #h#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #n#h#�# #n#h#�# #l#�#m# #g#i#a# #t###n#g#
#t#�#c# #n#g#h#�#n# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g#,# #t#�#n# #n#h#i#�#n# #l#i#�#u#,#
#g#�#y# #�# #n#h#i#�#m# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#,#m#�#t# #a#n# #t#o#�#n# #g#i#a#o#
#t#h#�#n#g# #v#�# #n#h#i#�#u# #v#�#n# ###�# #k#h#�#c#.# #V#�# #v#�#y# #v#i#�#c#
#x#�#y# #d#�#n#g# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #h#�#t# #s#�#c# #c#�#n# #t#h#i#�#t#.#
#V#�#i# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #t#h#u#�#c# #k#h#u# ###�# #t#h#i# #V#)#n#h#
#T#h#�#i# #l#�#i# #c#�#n#g# #c#h#o# #t#h#�#y# #s#�# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #c#�#a#
#t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#.# #T#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #n#�#y# #n#�#m# #t#r#o#n#g#
#q#u#y# #h#o#�#c#h# #k#h#u# ###�# #t#h#�#,# #n#�# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #r#�#t#
#n#h#i#�#u# #v#�# #v#�#n# ###�# ###i# #l#�#i# #c#�#a# #d#�#n# #c#�#.# #V#�#
#n#h#�#n#g# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #p#h#�#i# ###�#t# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n#
###�# #p#h#�#c# #v#�# #t#�#t# #n#h#�#t# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #d#�#n#.##M#�#c#
#t#i#�#u# ###�#u# #t#�#:####�#p# #�#n#g# #t#�#t# #n#h#�#t# #n#h#u# #c#�#u# ###i#
#l#�#i# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #d#�#n#.## # # # # # # # #+# #G#i#�#m# #�#n# #t#�#c#
#g#i#a#o# #t#h#�#n#g#,# #t###n#g# # #k#h#�# #n###n#g# #t#h#�#n#g# #h#�#n#h#
#t#r#�#n# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#.## # # # # # # # #+# #G#i#�#m# #c#h#i# #p#h#�#
#n#h#i#�#n# #l#i#�#u# #c#h#�#y# #x#e# #d#�#n# #t#�#i# #g#i#�#m# #g#i#�#
#t#h#�#n#h# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n#,# #g#i#�#m# #�# #n#h#i#�#m# #m#�#i#
#t#r#�#�#n#g#.## # # # # # # # #+# #G#i#�#m# #t#a#i# #n#�#n# #g#i#a#o#
#t#h#�#n#g#.##T#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #v###n# #h#�#a#,#
#g#i#�#o# #d#�#c#,#y# #t#�#.##L#�#m# #t#h#a#y# ###�#i# #c#�#u# #t#r#�#c# ###�#
#t#h#�#,#v#�# #c#i#n#g# #n#h#�# #c#�#c# #v#�#n#g# #l#�#n# #c#�#n#.# # # # # # #
# # # # ##C#�# #s#�# #l#�#p# #d#�# #�#n# ###�#u# #t#�#:##D#�# #�#n# #x#�#y#
#d#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#�# #t#h#u#�#t# #k#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h#
#T#h#�#i#,# #t#h#�#n#h# #p#h#�# #N#h#a# #T#r#a#n#g# #l#�# #d#�# #�#n# #n#h#�#m#
#A# ###�#�#c# #T#h#�# #t#�#�#n#g# #C#h#�#n#h# #p#h#�# ###�#n#g# #�# #c#h#�#
#t#r#�#�#n#g# #c#h#o# #p#h#�#p# ###�#u# #t#�# #t#�#i# #V###n# #b#�#n# #s#�#
#1#8#1#8#/#C#P#-#C#N# #n#g#�#y# #0#1#/#1#2#/#2#0#0#4# #c#�#a# #T#h#�#
#t#�#�#n#g# #C#h#�#n#h# #p#h#�#.# #D#�# #�#n# #K#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h#
#T#h#�#i# #c#�# #t#�#n#g# #d#i#�#n# #t#�#c#h# #q#u#y# #h#o#�#c#h# ###�#�#c#
#d#u#y#�#t# #l#�# #2#4#1# #h#a# #t#�#i# #x#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i# #v#�#
#V#)#n#h# #H#i#�#p#,# #t#h#�#n#h# #p#h#�# #N#h#a# #T#r#a#n#g#,# #t#�#n#h#
#K#h#�#n#h# #H#o#�# #t#�#i# #Q#u#y#�#t# ###�#n#h# #s#�# #3#4#4#/#Q###-#U#B#
#n#g#�#y# #2#0#/#0#2#/#2#0#0#4# #c#�#a# #U#B#N#D# #t#�#n#h# #K#h#�#n#h# #H#o#�#


#v#�# #v#i#�#c# #p#h#�# #d#u#y#�#t# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#i# #t#i#�#t# #s#�#
#d#�#n#g# ###�#t# #K#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i#,# #t#h#�#n#h#
#p#h#�# #N#h#a# #T#r#a#n#g#,# #t#�#n#h# #K#h#�#n#h# #H#o#�#.##1#.#4#.# # # # #
#H#�#n#h# #t#h#�#c# ###�#u# #t#�#:##H#i#�#n# #n#a#y# #K#h#u# ###�# #t#h#�#
#V#)#n#h# #T#h#�#i# #t#h#�#n#h# #p#h#�# #N#h#a# #T#r#a#n#g# ###a#n#g# ###�#�#c#
#s#�# #q#u#a#n# #t#�#m# ###�#c##b#i#�#t# #c#�#a# #c#�#c# #n#h#�# ###�#u# #t#�#
#t#r#o#n#g# #v#�# #n#g#o#�#i# #n#�#�#c#.##V#�#n# ###�#u# #t#�# #c#�#a# #n#h#�#
#n#�#�#c#.##V#�#n# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�# #t#h#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g#
#k#�# #t#h#u#�#t# ###�#�#c# #c#h#�#n#h# #p#h#�# #q#u#a#n# #t#�#m# ###�#c#
#b#i#�#t# #v#�# #c#h#�# #t#r#�#n#g# ###�#u# #t#�#.# #N#h#�#t# #l#�# #h#�#
#t#h#�#n#g# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #c#�#a# #k#h#u# ###�# #t#h#�#.##
#2#.#
#H#i#�#n# #t#r#�#n#g# #x#�#y# #d#�#n#g# #k#h#u# #v#�#c# #v#�# #t#u#y#�#n#
#2#.#1#.#H#i#�#n# #t#r#�#n#g# #t#�#n#g# #h#�#p#:##D#�# #�#n# #k#h#u# ###�#
#t#h#�# #v#)#n#h# #T#h#�#i# #c#�# #t#�#n#g# #d#i#�#n# #t#i#c#h# #Q#u#y#
#h#o#�#c#h# ###�#�#c# #d#u#y#�#t# #l#�# #2#4#1#h#a# #t#�#i# #x#�# #V#)#n#h#
#T#h#�#i# #v#�# #V#)#n#h# #H#i#�#p#,#T#P# #N#h#a# #T#r#a#n#g#,#t#�#n#h#
#k#h#�#n#h# #H#o#�#.# ##G#i#a#i# ###o#�#n# #I# #c#�# #t#�#n#g# #d#i#�#n#
#t#�#c#h# #1#8#5#,#1#7#1#5#h#a# ###�#�#c# #U#B#N#D# #t#�#n#h# #p#h#�#
#d#u#y#�#t# #d#�# #�#n# ###�#u# #t#�# #t#�#i# #Q#u#y#�#t# ###�#n#h# #s#�#
#3#5#9#0#/#Q###-#U#B# #n#g#�#y# #1#8#/#1#2#/#2#0#0#4#.#t#�#n#g# #m#�#c# ###�#u#
#t#�# #d#�# #�#n# #l#�#:#8#0#7#.#3#4#6#.#0#0#0#.#0#0#0# ###�#n#g# #t#h#e#o#
#Q#u#y#�#t# ###�#n#h# #s#�# #3#4#1#0#A#/#Q###-#H###Q#T# #c#�#a# #h#�#i#
###�#n#g# #q#u#�#n# #t#r#�# #C#�#n#g# #t#y# #n#g#�#y# #1#8#/#1#1#/#2#0#0#6#
#v#�# #v#i#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #k#�# #t#h#�#t# #v#�# #T#�#n#g# #d#�#
#t#o#�#n# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #h#�#n#g# #m#�#c# #h#�# #t#�#n#g# #k#�#
#t#h#�#t# #d#�# #�#n# #k#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i# ## #G#i#a#i#
###o#�#n# #I#.####�#n# #n#a#y#,#d#�# #�#n# #k#h#u# ###�# #t#h#i# #V#)#n#h#
#T#h#�#i# ###�# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #g#i#�#i# #p#h#�#n#g# # #9#7#%# #d#i#�#n#
#t#�#c#h# #d#�# #�#n# ###�#t# #1#5#7#h#a#/#1#6#5#h#a# #d#i#�#n# #t#�#c#h#
###�#t# #p#h#�#i# ###�#n# #b#�#)#.# #T#�#n#g# # #k#i#n#h# #p#h#�# ###�# #b#�#i#
#t#h#�#�#n#g# #l#�# #1#5#0# #t#�# ###�#n#g#.# ##2#.#2#.# #H#i#�#n# #t#r#�#n#g#
#s#�# #d#�#n#g# ###�#t#:# ##K#h#u# # ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i# #
###�#�#c# #x#�#y# #d#�#n#g# #v#�#i# #m#�#c# #t#i#�#u# #p#h#�#c# #v#�# #c#h#o#
#c#u#�#c# #s#�#n#g# #t#i#�#n# #n#g#h#i# #c#h#o# #c#o#n# #n#g#�#�#i#.# ## #V#�#i#
#t#�# #l#�# #p#h#�#n# #t#r###m# ###�#t# #s#�# #d#�#n#g# #l#�#:## # # # # # # # #
# # ###�#t# #�# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # #5#0#%## # # # # # # # # # # ###�#t# #c#�#n#g# #v#i#�#n#,# #m#�#t#
#n#�#�#c# # # # # # #1#0#%## # # # # # # # # # # ###�#t# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #2#0#%## # # # # # # # # # # ###�#t#
#t#h#�#�#n#g# #m#�#i#,#d#�#c#h# #v#�# # # # # # # # # # #1#0#%## # # # # # # # #
# # ###�#t# #c#h#o# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c#,#c#�# #s#�# #y# #t#�# #
# #5#%##
# # # # # # # # # # # # ###�#t# #k#h#�#c# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # #
#5#%# # # # # # ####2#.#3#.# #H#i#�#n#
#t#r#�#n#g# #h#�# #t#h#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#)# #t#h#u#�#t# #:##H#�#
#t#h#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#�# #t#h#u#�#t# #g#�#m#:##
#+# #H#�# #t#h#�#n#g#
###i#�#n# #c#h#i#�#u# #s#�#n#g#.## #+# #H#�# #t#h#�#n#g# ###�#�#n#g# #d#�#y#
#t#h#�#n#g# #t#i#n# #l#i#�#n# #l#�#c#.## #+# #H#�# #t#h#�#n#g# #c#�#p#
#n#�#�#c#,# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# ###�# #t#h#�#.##
#+# #H#�# #t#h#�#n#g#
###�#�#n#g# #d#�#y# ###i#�#n# #d#�#n# #d#�#n#g#.##
#+# #H#�# #t#h#�#n#g#
###�#�#n#g# #�#n#g# #d#�#n# #n###n#g# #l#�#�#n#g#.## #+# #C#�#y# #x#a#n#h#
#h#a#i# #b#�#n# ###�#�#n#g#.##
#+# #H#�# #t#h#�#n#g# #b#i#�#n# #b#�#o#
#v#�# ###�#n# #t#�#n# #h#i#�#u# #t#�#i# #c#�#c# #n#�#t# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g#.#
#C#�#n#g# #t#�#c# ###�#u# #t#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#�#
#t#h#u#�#t# #d#�# #�#n# #:# ###�# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #5#0#%# #k#h#�#i# #
#l#�#�#n#g# # #c#�#n#g# #t#�#c# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#�#
#t#h#u#�#t# #T#i#�#u# #d#�# #�#n# #T#h#�#i# #A#n#(#d#i#�#n# #t#�#c#h# #g#�#n#
#2#6#,#6#7#h#a#)# #p#h#�#c# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#�#i# ###�#n#h# #c#�#
#c#�#a# #d#�# #�#n#,# #k#i#n#h# #p#h#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #d#�# #k#i#�#n#
#n#g#h#i#�#m# #t#h#u#,# #t#h#a#n#h# #t#o#�#n# #�# #m#�#c# #4#0# #t#�#
###�#n#g#.##N#h#�# #v#�#y# #d#�# #�#n# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#�#
#t#h#u#�#t# #k#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i# ## #G#i#a#i# ###o#�#n#
#I# ###�# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# ###�#u# #t#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #h#�#n# #3#0#%#


#c#�#c# #h#�#n#g# #m#�#c# #c#�#n# ###�#u# #t#�# #s#o# #v#�#i# #d#�# #�#n#
###�#�#c# #d#u#y#�#t#,# #t#�#n#g# #s#�# #t#i#�#n# ###�# #g#i#�#i# #n#g#�#n#
#k#h#o#�#n#g# #2#8#0# #t#�# ###�#n#g#.##2#.#5#.# #H#i#�#n# #t#r#�#n#g# #h#�#
#t#h#�#n#g# #h#�# #t#�#n#g# #k#)# #t#h#u#�#t##2#.#5#.#1#.# #T#u#y#�#n# #g#i#a#o#
#t#h#�#n#g# #t#h#i#�#t# #k#�#:# ##L#�# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #R#2#0#-# #A#6#4#
#n#�#m# #t#r#o#n#g# #k#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i#.##C#�# #v#a#i#
#t#r#�# #n#�#i# #k#h#u# #n#h#�# #�# #v#�#i#
#k#h#u# #c#�#n#g# #v#i#�#n#,# #g#i#�#a# #c#�#c# #k#h#u# #n#h#�# #�# #v#�#i#
#n#h#a#u#,# #p#h#�#c# #v#�# #n#h#u# #c#�#u# ###i# #l#�#i# #c#�#a# #d#�#n# #c#�#
#t#r#o#n#g# #k#h#u# #p#h#�# #n###m# #2# #b#�#n# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#.#
#2#.#6#.# #C#�#c# ###i#�#u# #k#i#�#n# #t#�# #n#h#i#�#n#:##2#.#6#.#1#.# ###�#a#
#h#�#n#h#,# ###�#a# #m#�#o##K#h#u# ###�# #t#h#�# #c#�# ###�#a# #h#�#n#h#
#t#�#�#n#g# ###�#i# #b#�#n#g# #p#h#�#n#g#,# #c#�# #v#�# #t#r#�# #n#�#m# #b#�#n#
#c#�#n#h# #d#�#n#g# #s#�#n#g#.##2#.#6#.#2#.# ###�#a# #c#h#�#t# #:# ####�#a#
#c#h#�#t# #t#�#�#n#g# ###�#i# #�#n# ###�#n#h#,# #k#h#�#n#g# #c#�# #h#i#�#n#
#t#�#�#n#g# #s#�#t# #l#�#n#,# #c#a#t#t#�#,# ###�#n#g# ###�#t#.# #T#h#u#�#n#
#l#�#i# #c#h#o# #v#i#�#c# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h#.#
#2#.#6#.#3#.# #K#h#�# #h#�#u#:# ##K#h#�# #h#�#u# #T#P# #N#h#a# #T#r#a#n#g#
#t#�#�#n#g# ###�#i# #�#n# #h#o#�#.# #T#h#�#�#n#g# #c#�# #h#a#i# #m#�#a# #r#�#
#r#�#t# #l#�# #m#�#a# #m#�#a# #v#�# #m#�#a# #k#h#�#;# #v#�#a# #c#h#�#u# #�#n#h#
#h#�#�#n#g# #n#h#i#�#t# ###�#i# #g#i#�# #m#�#a#,# #v#�#a# #c#�# #t#�#n#h#
#c#h#�#t# #k#h#�# #h#�#u# #b#i#�#n#,# #n#�#n# #n#�#i# #c#h#u#n#g# #�#n#
#h#o#�#,# #r#�#t# #t#h#�#c#h# #h#�#p# #c#h#o# #d#u# #l#�#c#h#.# ##2#.#6#.#4#.#
#T#h#�#y# #v###n#:# ##L#�#�#n#g# #m#�#a# #l#�#n# #n#h#�#t# #v#�#o# #t#h#�#n#g#
#1#0# #l#�# #2#5#,#4#3# #c#m#.##M#�#a# #m#�#a# #n#g#�#n# #t#�# #k#h#o#�#n#g#
#g#i#�#a# #t#h#�#n#g# #9# ###�#n# #g#i#�#a# #t#h#�#n#g# # #1#2# #d#�#�#n#g#
#l#�#c#h#,# #t#�#p# #t#r#u#n#g# #v#�#o# #2# #t#h#�#n#g# #1#0# #v#�# #1#1#,#
#l#�#�#n#g# #m#�#a# #t#h#�#�#n#g# #c#h#i#�#m# #t#r#�#n# #5#0#%# #l#�#�#n#g#
#m#�#a# #t#r#o#n#g# #n###m#.# #N#h#�#n#g# #t#h#�#n#g# #c#�#n# #l#�#i# #l#�#
#m#�#u# #k#h#�#,# #t#r#u#n#g# #b#�#n#h# #h#�#n#g# #n###m# #c#�# #t#�#i#
#2#.#6#0#0# #g#i#�# #n#�#n#g#.# #N#h#i#�#t# ###�# #t#r#u#n#g# #b#�#n#h#
#h#�#n#g# #n###m# #c#�#a# #N#h#a# #T#r#a#n#g# #c#a#o# #k#h#o#�#n#g#
#2#6#,#7#�#C#.# ###�# #�#m# #t#�#�#n#g# ###�#i# #k#h#o#�#n#g# #8#0#,#5#%#.#
#N#h#a# #T#r#a#n#g# # #-# #K#h#�#n#h# #H#o#�# #l#�# #k#h#u# #v#�#c# #�#t#
#g#i#�# #b#�#o#,# #n#�#u# #c#�# #c#i#n#g# #�#t# #k#h#i# #c#�# #b#�#o# #l#�#n#
#h#o#�#c# #k#�#o# #d#�#i# #n#h#�# #c#�#c# #t#�#n#h# #p#h#�#a# #B#�#c#.# #T#�#n#
#s#�# #b#�#o# ###�# #b#�# #v#�#o# #N#h#a# #T#r#a#n#g# ## #K#h#�#n#h# #H#o#�#
#c#h#�# #l#�# #0#,#8#2# #c#�#n# #b#�#o#/#n###m# #s#o# #v#�#i# #3#,#7#4# #c#�#n#
#b#�#o#/#n###m# ###�# #b#�# #v#�#o# #b#�# #b#i#�#n# #n#�#�#c# #t#a#,# #c#h#o#
#n#�#n# #b#�#o# #t#h#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #g#�#y# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #l#�#n#
###�#n# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #k#i#�#n# #t#r#�#c# #v#�# #d#�#n# #c#�#
#t#r#o#n#g# #k#h#u# #v#�#c# #d#�# #�#n#.##2#.#7#.# #C#�#c# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#c#�# #l#i#�#n# #q#u#a#n# #k#h#�#c# #:# ##2#.#7#.#1#.# #V#�#t# #l#i#�#u# #:#
#V#�#t# #l#i#�#u# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�# #s#�#n# #v#�# ###�#y# ###�#,# ###�#m#
#b#�#o# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #t#�#i# #T#P# #b#i#�#n# #t#u#y#�#t# ###�#p#
#n#�#y# ###�# ###�#p# #�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #x#�#y# #d#�#n#g# #k#h#u# ###�#
#t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i#.##2#.#7#.#2#.# #M#�#y# #m#�#c#,# #n#h#�#n# #l#�#c#,#
#p#h#�# #t#�#n#g# #t#h#a#y# #t#h#�# #:##M#�#y# #m#�#c# #t#r#�#n# #T#P# ###�#y#
###�#,# #h#i#�#n# ###�#i# ###�#p# #�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #x#�#y# #d#�#n#g#
#k#h#u# ###�# #t#h#�#.##
#
#N#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #d#�#i#
#d#�#o# #v#�# #c#�#c# #k#�# #s#�# #x#�#y# #d#�#n#g#,#k#�# #s#�# #h#�# #t#�#n#g#
#v#�#i# #t#r#�#n#h# ###�# #v#�# #k#h#�# #n###n#g# #l#�#m# #v#i#�#c# #r#�#t#
#t#�#t# #v#�# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #p#h#�#c# #v#�# #c#h#o# #x#�#y# #d#�#n#g#
#k#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #T#h#�#i#.##
#V#�#i# #m#�#y# #m#�#c#
#h#i#�#n# ###�#i#,#t#h#�# #p#h#�# #t#�#n#g# #t#h#a#y# #t#h#�# #c#i#n#g# #r#�#t#
#q#u#a#n# #t#r#�#n#g#.# #T#r#�#n# ###�#a# # #b#�#n# #T#P# #p#h#�# #t#�#n#g#
#t#h#a#y# #t#h#�# #r#�#t# #c#�# #s#�#n# #v#�#i# ###�# #c#h#�#n#g# #l#o#�#i#
#v#�# ###a# #d#�#n#g#.##2#.#7#.#3#.# #C#u#n#g# #c#�#p# #n###n#g# #l#�#�#n#g#,#
#n#h#i#�#n# #l#i#�#u#,# #n#h#u# #y#�#u# #p#h#�#m# #p#h#�#c# #v#�# #s#i#n#h#
#h#o#�#t#:##
#
#V#�#i# #T#P# #l#�#n# #t#h#�# #v#�#n# ###�# #n###n#g#
#l#�#�#n#g#,# #n#h#i#�#n# #l#i#�#u#,# #n#h#u# #y#�#u# #p#h#�#m# #s#i#n#h#
#h#o#�#t# #l#�# #v#�#n# ###�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#.##
#
#N#h#�#t# #l#�#


#t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #x#�#y# #d#�#n#g# #n#h#�#n#g# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#l#�#n# #t#h#�# #c#�#c# #v#�#n# ###�# #t#r#�#n# #l#�# #r#�#t#
#c#�#n#t#h#i#�#t#.# ## #S#o#n#g# #c#�#c# #v#�#n# ###�# #t#r#�#n# #k#h#�#n#g#
#c#�#n# #l#�# #v#�#n# ###�# #k#h#�# #k#h###n# ###�#i# #v#�#i# #T#P# #N#h#a#
#T#r#a#n#g# ###�# ###�#p# #�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c#
#c#�#n#g# #t#r#�#n#h#.##2#.#7#.#4#.# #V#�#n# ###�# #x#�# #h#�#i#,# #t#h#�#n#g#
#t#i#n# #y# #t#�#,# #l#i#�#n# #l#�#c#:## #T#�#n#h# #h#�#n#h# #x#�# #h#�#i#
#c#�#a# #T#P# #N#h#a# #T#r#a#n#g# #r#�#t# #t#�#t# #v#�# ###�#i# #s#�#n#g#
#n#h#�#n# #d#�#n# #n#g#�#y# #c#�#n#g# ###�#�#c##n#�#n#g# #c#a#o# #c#�#n#g#
#v#�#i# #s#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#�#a# #n#�#n# #k#i#n#h# #t#�# #c#�#a#
#T#P#.##
#
# #A#n# #n#i#n#h# #r#�#t# #t#�#t#,# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o#
#m#�#i# #h#o#�#t# ###�#n#g# ###�#u# #t#�# #v#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#n#g#
#t#r#�#n#h#.##
#T#h#�#n#g# #t#i#n# #l#i#�#n# #l#�#c# #l#u#�#n# ###�#�#c#
#t#h#�#n#g# #s#u#�#t#,# #n#�#n# ###�#m# #b#�#o# #t#h#�#n#g# #t#i#n# #l#i#�#n#
#l#�#c# #t#r#o#n#g# #b#�#t# #c#�# #h#o#�#n# #c#�#n#h# #n#�#o#.## #
#H#�#
#t#h#�#n#g# #c#�#c# #c#�# #s#�# #y# #t#�# #t#�# #t#�#n#h#,#t#h#�#n#h# #p#h#�#
###�#n# #c#�#c# #t#h#�#n#,# #x#�# ###�#u# ###�#�#c# #q#u#a#n# #t#�#m# #v#�# #
###�#u# #t#�#.# #V#�# #v#�#y# #r#�#t# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #v#�#n# ###�#
#s#�#c# #k#h#�#e# #c#h#o# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #t#r#�#n# #c#�#c# #c#�#n#g#
#t#r#�#�#n#g#.################################C#H#�#�#N#G# #2#:# #C#�#P#
#H#�#N#G# #V#�# #C#�#C# #C#H#�# #T#I#�#U# #K#(# #T#H#U#�#T# #C#�#A# #T#U#Y#�#N#
##2#.#1#.# #X#�#c# ###�#n#h# #c#�#p# #h#�#n#g# #v#�# #c#�#c# #c#h#�#
#t#i#�#u# #k#)# #t#h#u#�#t# #c#�#a# #t#u#y#�#n#.##2#.#1#.#1# #C#�#c# #q#u#y#
#p#h#�#m# #s#�# #d#�#n#g#:## #-# #T#i#�#u# #c#h#u#�#n# #t#h#i#�#t# #k#�#
###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# #T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7#.##
#-# # ###i#�#u# #l#�#
#b#�#o# #h#i#�#u# ###�#�#n#g# #�# #t#�# #2#2#T#C#N# #2#3#7#-#0#1#Z##
#-#
#T#i#�#u# #c#h#u#�#n# #�#o# ###�#�#n#g# #m#�#m# #2#2#T#C#N# #2#1#1#-#0#6#.#
#2#.#1#.#2# #C###n# #c#�# #t#h#i#�#t# #k#�#:# ##
#-# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#x#�#y# #d#�#n#g#.##
#-# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�#a# #h#�#n#h# ###�#t#
#t#u#y#�#n#.##
#-# #L#�#u# #l#�#�#n#g# #x#e# #c#h#�#y# #�# #n###m#
#t#�#�#n#g# #l#a#i#.## #-# #N#h#i#�#m# #v#�# #t#h#i#�#t# #k#�#.##
#-#
#T#�#m# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #c#�#a# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#.##T#u#y#�#n#
###�#�#n#g# #t#h#u#�#c# #k#h#u# ###�# #t#h#�# #V#)#n#h# #t#h#�#i# #n#�#m#
#t#r#o#n#g# #T#P# #N#h#a# #T#r#a#n#g#(# ###�# #t#h#�# #l#o#�#i# #1#)#,# #v#�#i#
###�#a# #h#�#n#h# #l#�# #v#�#n#g# ###�#n#g# #b#�#n#g#.# #C#h#�#n# #l#o#�#i#
###�#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #p#h#�# #g#o#m#.# #C###n# #c#�# #v#�#o# #l#�#u#
#l#�#�#n#g# #x#e# #c#h#�#y# #t#r#�#n# #t#u#y#�#n# #�# #n###m# #t#�#�#n#g#
#l#a#i#.#N#�#n# #t#a# #c#�#:##
#-# #L#�#u# #l#�#�#n#g# #x#e# #:# #N#=#
#1#8#3#6#(# #x#h#h#/#n#g# ###�#m#)#.##-# #T#h#�#n#h# #p#h#�#n# #d#�#n#g# #x#e#:#
##L#o#�#i# #x#e###T#h#�#n#h# #p#h#�#n# #(#%#)###T#r#�#n#g# #l#�#�#n#g#
#t#r#�#c###L#o#�#i# #c#�#m# #b#�#n#h###S#�# #t#r#�#c# #s#a#u#########T#r#�#c#
#t#r#�#�#c###T#r#�#c# #s#a#u###T#r#�#c# #t#r#�#�#c###T#r#�#c# #s#a#u#######X#e#
###�#p#,# #x#e# #m#�#y#,# #x#e# #x#�#c#h# #l#�###1#9###-###-###-###-########X#e# #c#o#n###2#7###5#.#6###6#.#4###B#�#n#h# ###�#n###B#�#n#h# ###�#n########X#e# #t#�#i# #n#h#�###1#5###1#8#.#0###5#6#.#0###B#�#n#h# ###�#n###B#�#n#h#
###�#n###1#####X#e# #t#�#i# #t#r#u#n#g###1#0###2#5#.#8###6#9#.#6###B#�#n#h#
###�#n###B#�#n#h# ###�#i###1#####X#e# #t#�#i#
#n#�#n#g###9###4#8#.#2###1#0#0#.#0###B#�#n#h# ###�#n###B#�#n#h# ###�#i###2#(#
#L#<#3#)#####X#e# #b#u#�#t###2#0###2#6#.#4###4#5#.#2###B#�#n#h#
###�#n###B#�#n#h# ###�#n###1##### #-# #H#�# #s#�# #t###n#g# #x#e#:# #q#=# #8#
%#.##2#.#2# #X#�#c# ###�#n#h# #q#u#y# #m#�# #c#�#p# #h#�#n#g# #c#�#a#
#t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#:##
#Q#u#y# ###�#i# #x#h#h#/#n#g#.###�#m# #t#h#�#n#h#
#x#e# #c#o#n#/#n#g#.###�#m## #
#
#
#
#
#
#
#
#B#�#n#g# #2#.#1##L#o#�#i# #x#e###X#e# ###�#p#,# #X#e# #m#�#y##X#�#c#h#
#l#�###X#e# #c#o#n###X#e# #t#�#i# #n#h#�###X#e# #t#�#i# #t#r#u#n#g###X#e#
#t#�#i# #n#�#n#g###X#e# #b#u#�#t#####H#�# #s#�# #q#u#y#
###�#i###0#.#5###1###2###2###2#.#5###2#.#5######
#
#
#
#
#
#
# # # # # # # # # # # # #B#�#n#g# #2#.# #T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7#
#�! #N#x#c#q###/#n#g#.### #=# #(#1#9#%#*#0#.#5#+#2#7#%#*#1#+#1#5#%#*#2#+#1#0#
%#*#2#+#9#%#*#2#.#5# #+# #2#0#%#*#2#.#5#)#*#1#8#3#6# ## # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # #=# #2#9#1#9#.#2#4#(#x#c#q###/#n#g#.###)##L#�#u# #l#�#�#n#g# #x#e#
#c#o#n# #q#u#y# ###�#i# #�# #n###m# #t#�#�#n#g# #l#a#i# #l#�#:##N#y#c# #=#


#N#x#c#q###(# #1# #+# #q#)#t##T#r#o#n#g# ###�#:# ## #H#�# #s#�# #t###n#g# #x#e#
#h#�#n#g# #n###m#:# #q#=# #8#%#.## #T# #=# #1#5# #(#n###m#)# #-# ###�#i#
#v#�#i# #c#�#c# #l#o#�#i# ###�#�#n#g# ###�#�#c# #l#�#m# #m#�#i# #v#�# #m#�#i#
#l#o#�#i# ###�#�#n#g# #n#�#n#g# #c#�#p# #v#�# #c#�#i# #t#�#o# #t#r#o#n#g# ###�#
#t#h#�#.# #V#�# #k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #l#�# ###�#�#n#g# #c#a#o# #t#�#c#
#c#h#�#n#h# ###�# #t#h#�#.## #V#�#y#:# #N#y#c# #=# #N#x#c#q###(# #1# #+#
#q#)#t# #=# #1#8#3#6#*#(#1# #+# #0#.#0#8#)#1#5# #=# #5#8#2#4#.#1#(#
#x#c#q#d#/#n#g#.###)## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #=#
#2#4#2#.#6#7#(#x#c#q###/#h#)##C###n# #c#�# #v#�#o# #c#h#�#c# #n###n#g# #c#�#a#
###�#�#n#g#,# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�#a# #h#�#n#h# ###�#t# #t#u#y#�#n# #v#�#
#l#�#u# #l#�#�#n#g# #x#e# #t#h#i#�#t# #k#�#,# #d#�#a# #v#�#o# #b#�#n#g# #6#;#7#
#T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7#.# ##K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n#:##+# #C#�#p# #k#)#
#t#h#u#�#t# #l#�# #c#�#p# #6#0##+# #V#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#:# #V#t#k#=#
#6#0#k#m#/#h#.##2#.#3#.# #X#�#c# ###�#n#h# #c#�#c# ###�#c# #t#r#�#n#g# #m#�#t#
#c#�#t# #n#g#a#n#g## # #2#.#3#.#1#.# #P#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y#:#�#L#�#
#p#h#�#n# #m#�#t# ###�#�#n#g# #d#�#n#h# #c#h#o# #c#�#c# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
###i# #l#�#i# #b#a#o# #g#�#m# #c#�#c# #l#�#n# #x#e# #c#�# #b#�#n# #v#�# #c#�#c#
#l#�#n# #x#e# #p#h#�#(# #n#�#u# #c#�#)#.##
#C#�#c# #l#�#n# #x#e# #c#�#
#t#h#�# ###�#�#c# #b#�# #t#r#�# #c#h#u#n#g# #t#r#�#n# #1# #d#�#i# #h#a#y#
#t#�#c#h# #r#i#�#n#g# #t#r#�#n# #c#�#c# #d#�#i# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #t#�#y#
#t#h#u#�#c# #v#�#o# #t#�# #c#h#�#c# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #d#�#n#g# #c#h#u#n#g#
#h#a#y# #d#�#n#g# #r#i#�#n#g#.##
#
#
#a#)# #S#�# #l#�#n# #x#e# # #
#:# # #S#�# #l#�#n# #x#e# #t#r#�#n# #m#�#t# #c#�#t# #n#g#a#n#g# #l#�# #s#�#
#n#g#u#y#�#n#,# #s#�# #l#�#n# #x#e# #c#�# #b#�#n# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h#
#t#h#e#o# #l#o#�#i# ###�#�#n#g# #k#h#i# ###�# ###�#�#c# #q#u#y# #h#o#�#c#h#
#v#�# #k#�#t# #h#�#p# #v#�#i# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #t#�#n#h# #t#o#�#n#:# # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######(#2#.#1#)##T#r#o#n#g# ###�#:# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### # #:# #s#�# #l#�#n# #x#e# #y#�#u# #c#�#u# ## # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #
####### #:# #l#�#u# #l#�#�#n#g# #x#e# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#h#e#o# #n#g#�#y#
###�#m# #�# #n###m# #t#�#n#h# #t#o#�#n## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # #Z# # # # #:# #h#�# #s#�# #s#�# #d#�#n#g# #K#N#T#H#,# #c#h#�#n# #Z# #=#
#0#.#8# #t#h#e#o#T#C#X#D#V#N# #1#0#4# ## #2#0#0#7# #(#b#�#n#g# #7#)# #v#�#i#
###�#�#n#g# #p#h#�# #g#o#m# #c#�# #v#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #V#
#=#6#0#k#m#/#h#.## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### # #:# #K#N#T#H# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #c#�#a#
#m#�#t# #l#�#n# #x#e## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #
#=#(#0#,#7### #Q#U#O#T#E# ### ####### #0#,#9#)### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # #C#h#�#n# # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #=# #0#,#8#*### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### # ### #Q#U#O#T#E# ### ##### # # ## # # # # # # #
# # #V#�#i# # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #=#1#8#0#0#
#(#x#c#q###/#h#.# #l#�#n#)# #T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N#1#0#4# ## #2#0#0#7#
#(#b#�#n#g# #3#)# # # # #�#n#g# #v#�#i# ###�#�#n#g# #n#h#i#�#u# #l#�#n# # #c#�#
#p#h#�#n# #p#h#�#n# #c#�#c#h#.## # # # #V#�#y# # # # # # # # # # # # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######=# #0#,#8#*# #1#8#0#0#=# #1#4#4#0#
#(#x#c#q###/#h#.#l#�#n#)# # # ## # # # # # # #T#h#a#y# #t#�#t# #c#�# #v#�#o#
#(#2#.#1#)# #t#a# #c#�# #:# # # # # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #
#######=#2#.#5#3# #(#l#�#n#)## # # # # # # #T#a# #c#�# # # # # ### #Q#U#O#T#E#
### ##### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ######### # #=# #2#.#5#3# # #># #
# ### #Q#U#O#T#E# ### ##### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ######### # #=#
#2#(#l#�#n#)# # # # # # # # # ## #V#�#y# #T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N#1#0#4# ##
#2#0#0#7# #(#b#�#n#g# #1#0#)# #v#�#i# ###�#�#n#g# #p#h#�# #g#o#m#,# #v#�#n#
#t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #V#=#6#0#k#m#/#h# # # # # # # # # # # # # # # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######t#a# #c#h#�#n# # # # # # ###
#Q#U#O#T#E# ### ##### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ######### # #=# #4#
#(#l#�#n#)# # # # # # # ##T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N# #1#0#4#-#2#0#0#7# #b#�#n#g#
#1#0# #v#�#i# ###�#�#n#g# #p#h#�# #g#o#m#,# #v#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#
#V# #=#6#0#k#m#/#h# ## # # # # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D#


#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #b#�# #r#�#n#g# #1# #l#�#n# #l#�# #b# #=#
#3#,#5#0# #(#m#)##V#�#y# #b#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #l#�# # #:# #
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######=#3#,#5# #*# #4#=# #1#4# #(#m#)##
# # # # # # # #K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n# #4# #l#�#n# #x#e#.##B#�# #r#�#n#g#
#p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #l#�#:# #b#x#c# #=# #3#.#5#*#4# #=# #1#4#m## # # # # #
# # # # # #b#)# #C#h#i#�#u# #r#�#n#g# #m#�#t# #l#�#n# #x#e#:##T#h#e#o# #t#i#�#u#
#c#h#u#�#n# #T#C#V#N# #4#0#5#4#-#0#5#[#1#]#:# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g#
#l#o#�#i# #n#�#y# #c#h#i#�#u# #r#�#n#g# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #m#�#t# #l#�#n#
#x#e# #B#l#�#n# #=# #3#,#5# #m##K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n# #B#l#�#n# #=#
#3#,#5# #m##2#.#3#.#2#.# #L#�# ###�#�#n#g##
#L#�# #p#h#�#n# #c#�#u# #t#�#o#
#t#i#�#p# #g#i#�#p# #v#�#i# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #c#�# #t#�#c# #d#�#n#g#
#b#�#o# #v#�# #k#�#t# #c#�#u# #m#�#t# ###�#�#n#g#,# #c#�#i# #t#h#i#�#n# #t#�#m#
#n#h#�#n#,# #t###n#g# #k#h#�# #n###n#g# #t#h#o#n#g# #h#�#n#h#,# #t###n#g# #a#n#
#t#o#�#n# #x#e# #c#h#�#y#,# #b#�# #t#r#�# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c#,# #d#�#n#g#
###�# #x#e# #k#h#�#n# #c#�#p# #v#�# ###�# #v#�#t# #l#i#�#u# #k#h#i# #d#u#y#
#t#u# #s#�#a# #c#h#�#a#& # # # # # #
# #T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N# #1#0#4##2#0#0#7# #(#b#�#n#g# #1#3#)# #t#h#�# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #p#h#�#
#c#h#�#n#h# #t#h#�# #y#�#u#,# #c#�# #c#�#p# #k#�# #t#h#u#�#t# #6#0#,#v#�#i#
###i#�#u# #k#i#�#n# #x#�#y# #d#�#n#g# #l#o#�#i# #I#,# #t#h#�# #b#�# #r#�#n#g#
#l#�# ###�#�#n#g# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #l#�# #2#,#5# #(#m#)#;# #b#�# #r#�#n#g#
#d#�#i# #m#�#p# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #l#�# #0#,#5# #(#m#)#.## #C#h#�#n# #b#�#
#r#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #l#�# #2#,#5#m# ###�# ###�#m# #b#�#o# #v#�# #m#�#t#
#k#i#n#h# #t#�# #x#�#y# #d#�#n#g# ###�#�#n#g# # # # # #-# #C#h#i#�#u# #r#�#n#g#
#l#�# #1#,#5# #m# #t#r#o#n#g# ###�# #l#�# #g#i#a# #c#�# #l#�# #1# #m#.# #
#2#.#3#.#3#.# #B#�# #r#�#n#g# #h#�# ###�#�#n#g#:##
#T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N#
#1#0#4#-#2#0#0#7#(#b#�#n#g# #1#5#)# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #p#h#�# #k#h#u#
#v#�#c#,# #c#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #x#�#y# #d#�#n#g# #l#o#�#i# #I#,# #t#h#�#
#b#�# #r#�#n#g# #h#�# ###�#�#n#g# #l#�# #5#,#0# #(#m#)#.# #C#h#�#n# #b#�#
#r#�#n#g# #h#�# ###�#�#n#g# #l#�# #5#,#0#(#m#)## # # # # #2#.#3#.#4#.# #B#�#
#r#�#n#g# #p#h#�#n# #p#h#�#n# #c#�#c#h#:##
###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g#
#n#h#i#�#u# #l#�#n# #x#e# #(#t#�# #4# #l#�#n# #x#e# #2# #c#h#i#�#u# #t#r#�#
#l#�#n#)# #t#h#e#o# #T#C#X#D#V#N# #1#0#4# ## #2#0#0#7# #(#b#�#n#g# #1#4#)#
#t#h#�# #t#a# #n#�#n# #b#�# #t#r#�# #d#�#i# #p#h#�#n# #c#�#c#h# #v#�#i# #b#�#
#r#�#n#g# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #c#�#a# #d#�#i# #p#h#�#n# #c#�#c#h# #l#�# #6#,#0#
#(#m#)#;# #t#r#o#n#g# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#h#�# #k#h###n# #t#h#�# #c#�#
#t#h#�# #l#�#y# #2#,#0# #(#m#)#.#.#.##2#.#3#.#5#.# # #B#�# #r#�#n#g# #n#�#n#
###�#�#n#g#:##
#
#
#B# #=# #b#x#c# # #+� #b#p#c# # #+� #2#.#b#l#e# #
#+� #2#.#b#h#e# #+#2#.# #b#d#a#i# ##T#r#o#n#g# ###�#:# ##B#:# #b#�# #r#�#n#g#
#n#�#n# ###�#�#n#g# #(#m#)##b#x#c#:# #B#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y#
#(#m#)##b#p#c#:# #B#�# #r#�#n#g# #d#�#i# #p#h#�#n# #c#�#c#h# #(#m#)##b#l#e#:#
#B#�# #r#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #(#m#)##b#h#�#:# #B#�# #r#�#n#g# #h#�# #(#m#)#
#b#d#�#i#:# #B#�# #r#�#n#g# #d#�#i# #m#�#p# #a#n# #t#o#�#n# #(#m#)##V#�#y#:# #B#
#=# #b#x#c# # #+� #b#p#c# # #+� #2#.#b#l#e# # #+� #2#.#b#h#�# #+#2#.# #B###a#i#
#=# #1#4# #+# #2# #+# #2#*#2#.#5# #+# #2#*#5#.#0# #+# #2#*#0#.#5# # # # # # # #
# # # # # # #=# #3#2# #(#m#)#.## # # #2#.#3#.#6#.# #B#�# #r#�#n#g# #k#�#t#
#c#�#u# #�#o# ###�#�#n#g#:## #
#
#
#
#(#b#x#c# #+#(# #b#l#�# #-#
#b#r#�#n#h#)#)#x#2# #=# #7# #+# #(#2#.#5#-#0#.#3#)#)#x#2# #=# #1#8#.#4# #(#m#)##
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #B#�#n#g#
#2#.#2#.#6#:# #C#�#c# #y#�#u# #t#�# #t#r#�#n# #m#�#t# #c#�#t# #n#g#a#n#g##C#�#p#
#T#K###V#T#K#,# #k#m#/#h###N#l#x#,# #l#�#n###B#1#l#�#n#,# #m###B#P#X#C#,#
#m###B#l#�#,# #m###B#n#�#n#,#
#m###B#h#�#####6#0###6#0###4###3#,#5###1#4###2#.#5###3#2###5##### # # #2#.#4#.#
#C#�#c# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n# #k#�# #t#h#u#�#t# #c#�#a# #t#u#y#�#n## # #
#2#.#4#.#1#.# #X#�#c# ###�#n#h# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #l#�#n# #n#h#�#t# #c#h#o#
#p#h#�#p# #i#m#a#x## # # # # #i#d#m#a#x# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#�# #2#
###i#�#u# #k#i#�#n# #s#a#u#:## #S#�#c# #k#�#o# #p#h#�#i# #l#�#n# #h#�#n#
#t#�#n#g# #s#�#c# #c#�#n# #c#�#a# ###�#�#n#g#.# ## #S#�#c# #k#�#o# #p#h#�#i#
#n#h#�# #h#�#n# #s#�#c# #b#�#m# #g#i#�#a# #l#�#p# #x#e# #v#�# ###�#�#n#g#.## # #
# # # # # #a#)# #T#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #s#�#c# #k#�#o# #.##S#�#c# #k#�#o#
#p#h#�#i# #l#�#n# #h#�#n# #t#�#n#g# #s#�#c# #c#�#n# #c#�#a# ###�#�#n#g## # # # #
#-# #K#h#i# #x#e# #c#h#u#y#�#n# ###�#n#g# #t#h#�# #x#e# #c#h#�#u# #c#�#c#
#l#�#c# #c#�#n# #g#�#m#:# ##L#�#c# #c#�#n# #l###n# #(#P#f#)#,# #l#�#c# #c#�#n#


#k#h#�#n#g# #k#h#�# #(#P#w#)#,# #l#�#c# #c#�#n# #q#u#�#n# #t#�#n#h# #(#P#j#)#,#
#v#�# #l#�#c# #c#�#n# #l#e#o# #d#�#c# #(#P#i#)#.## # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # #P#a# #(# #P#f# #+# #P#w# #+# #P#j# #+# #P###i## # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # ###�#t# #:# # # # #D# #=### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########D# #l#�# #n#h#�#n# #t#�# ###�#n#g# #l#�#c# #c#�#a#
#x#e#,# #t#r#a# #b#i#�#u# ###�# #(#L#�# #s#�#c# #k#�#o# #t#r#�#n# #m#�#t#
###�#n# #v#�# #t#r#�#n#g# #l#�#�#n#g# #c#�#a# #x#e#.# #D# #=# #f#(#V#,#
#l#o#�#i# #x#e#)#)##K#h#i# #x#e# #c#h#�#y# #v#�#i# #v#�#n# #t#�#c# #k#h#�#n#g#
###�#i# #t#h#�#:# ## # # # # # # # #D# #=# #f# #(# #i# # # #(# #i#d# #=# #D# #-#
#f## # # # # # # # #f#:# #h#�# #s#�# #s#�#c# #c#�#n# #l###n# #t#�#y# #t#h#e#o#
#l#o#�#i# #m#�#t# ###�#�#n#g# #s#�# ###�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#.##V#�#i# #V# #>#
#5#0# #k#m#/#h#.##
# # # # # # #f#=#f#0#[#1#+#0#.#0#1#(#V#-#5#0#)#]## # # #
# # # # #V#:# #T#�#c# ###�# #t#�#n#h# #t#o#�#n##
# # # # # # #f#0# #:# #H#�#
#s#�# #s#�#c# #c#�#n# #l###n# #k#h#i# #x#e# #c#h#�#y# #v#�#i# #v#�#n# #t#�#c#
#n#h#�# #h#�#n# #5#0# #k#m#/#h# ## #D#�# #k#i#�#n# #m#�#t# ###�#�#n#g# #s#a#u#
#n#�#y# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�# #t#h#�# #d#�#n#g# #l#�# #B#�# #t#�#n#g#
#n#h#�#a#,# #t#r#o#n#g# ###i#�#u# # # #k#i#�#n# #k#h#�#,# #s#�#c#h#:# #
#(#
#f#0# #=# #0#,#0#2# # #(# #v#l# #c#h#�#n# #0#,#0#1#5# #g#h#i# #0#.#0#2#)##V#�#y#
#i#d#m#a#x# #=#D# #-# #f#v# # # # ##�� ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#h#i#�#t#
#k#�# #l#�#n# #n#h#�#t# #t#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #n#�#y# ###�#�#c#
#t#i#n#h# #t#h#e#o# #b#�#n#g# #s#a#u##
#
#
#
# #B#�#n#g# #t#�#n#h#
###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #l#�#n# #n#h#�#t###L#o#�#i#
#x#e###T#h#�#n#h# #p#h#�#n# #(#%#)###V# #(#k#m#/#h#)###D###f###i#d#
#m#a#x#####M#O#S#C#O#V#I#T#(#x#e#
#c#o#n#)###2#7###6#0###0#,#0#8###0#,#0#1#6#5###6#,#4#####R#a#z# #5#3#(#x#e#
#t#�#i# #n#h#�#)###1#5###6#0###0#,#0#3#6###0#,#0#1#6#5###2#####Z#i#n#
#1#5#0#(#x#e# #t#�#i#
#t#r#u#n#g#)###1#0###6#0###0#,#0#4###0#,#0#1#6#5###2#,#4#####M#a#z#
#5#0#4#(#x#e# #t#�#i#
#n#�#n#g#)###9###6#0###0#,#0#3#2###0#,#0#1#6#5###1#,#6#####R#a#z# #5#1#(#x#e#
#b#u#�#t#)###2#0###6#0###0#,#0#4#2###0#,#0#1#6#5###2#,#6#####N#h#�#n# #x#�#t#:#
###�# #c#h#o# ###a# #s#�# #(#>#8#0#%#)#x#e# #c#h#�#y# ###�#�#c#,# #t#a#
#c#h#�#n# #i#d# #m#a#x# #=#2# #%# #(#a#)##b#.#X#�#c# ###�#n#h# #i#d#m#a#x#
#t#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #b#�#m####�# ###�#m# #b#�#o# #b#�#n#h# #x#e#
#k#h#�#n#g# #q#u#a#y# #t#�#i# #c#h#�# #k#h#i# #l#e#o# #d#�#c# #t#r#o#n#g#
###i#�#u# #k#i#�#n# #b#�#t# #l#�#i# #n#h#�#t# #t#h#�# #s#�#c# #k#�#o# #p#h#�#i#
#n#h#�# #h#�#n# #s#�#c# #b#�#m# #c#�#a# #b#�#n#h# #x#e# #v#�#i# #m#�#t#
###�#�#n#g#.##i#d#m#a#x#=#D# #-# #f##T#r#o#n#g# ###�#:# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######;##
#
#
#-# #D#:# #N#h#�#n# #t#�#
###�#n#g# #l#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #b#�#m#
#c#�#a# #�#t#�#.##
#
#-# #(#:# #H#�# #s#�# #b#�#m# #c#�#a# #l#�#p#
#x#e# #v#�#i# #m#�#t# ###�#�#n#g#,# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #t#r#�#n#g#
#t#h#�#i# #m#�#t# ###�#�#n#g#.# #T#r#o#n#g# #t#�#n#h# #t#o#�#n#,# #l#�#y#
#t#r#o#n#g# ###i#�#u# #k#i#�#n# #b#�#t# #l#�#i# #c#�#a# #m#�#t# ###�#�#n#g#
#�#m#,# #b#�#n# # #(# #=# #0#.#3## #
#-# # #G#:# # #t#r#�#n#g# #t#�#i#
#x#e# #k#�# #c#�# #h#�#n#g#,# #
##
#
#-# # #G#k# #:# #t#�#i#
#t#r#�#n#g# #t#r#�#c# #c#h#�# ###�#n#g#,##
#
#-# # #f#:# #h#�# #s#�#
#s#�#c# #c#�#n# #l###n#.# ##D#�# #k#i#�#n# # #m#�#t# ###�#�#n#g# #s#a#u# #n#�#y#
#t#h#i#�#t# #k#�# #c#�# #t#h#�# #d#�#n#g# #l#�# #B#�# #t#�#n#g# #n#h#�#a# #,#
#t#r#o#n#g# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#h#�#,# #s#�#c#h#:# #
#(# #f# #=# #0#,#0#2#
##B#�#n#g# #3# #:# #B#�#n#g# #t#r#�#n#g# #l#�#�#n#g# #x#e# #G# #(#K#G#)##
#L#o#�#i# #x#e###T#r#�#n#g# #l#�#�#n#g# #t#r#�#c# #P#i# #(#k#N#)###G#K# #
#(#k#G#)###G#(#k#G#)#######T#r#�#c# #t#r#�#�#c###T#r#�#c# #s#a#u#########X#e#
#c#o#n###5#,#6###6#,#4###6#4#0###1#2#0#0#####X#e# #t#�#i#
#n#h#�###1#8#,#0###5#6#,#0###5#6#0#0###7#4#0#0#####X#e# #t#�#i#
#t#r#u#n#g###2#5#,#8###6#9#,#6###6#9#6#0###9#5#4#0#####X#e# #t#�#i#
#n#�#n#g###4#8#,#2###1#0#0#,#0###1#0#0#0#0#x#2###2#4#8#2#0#####X#e#
#b#u#s###2#6#,#4###4#5#,#2###4#5#2#0###7#1#6#0#####-# #P#w#:# #L#�#c# #c#�#n#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #(#K#G#)# #
#(# #V#�#i# #V# #(#k#m#/#h#)##
#
#-# #F#:# #d#i#�#n# #t#�#c#h#
#c#�#n# #k#h#�#n#g# #k#h#�#:# # # #F#=#0#,#8#.#B#.#H# #v#�#i# #x#e# #c#o#n#
#v#�# #F#=#0#,#9#.#B#.#H# #v#�#i# #x#e# #t#�#i#.##
#
#-# #k#:# #h#�# #s#�#


#s#�#c# #c#�#n# #k#h#�#n#g# #k#h#�#.##
#
#-# #B#,# #H#:# #b#�# #r#�#n#g#
#c#�#a# #�#t#�# #v#�# #c#h#i#�#u# #c#a#o# #�#t#�#.##+# #X#e# #c#o#n#:#
#K#=#0#,#0#1#5# #�# #0#.#0#3#5# #(#T#�#�#n#g# #�#n#g# #F#=#1#.#5#�# #2#.#6#
#m#2#)##+# #X#e# #b#u#s#:# #K#=#0#.#0#4# #�# #0#.#0#6# # # # #(#T#�#�#n#g#
#�#n#g# #F#=#4#.#0# #�# #6#.#5# #m#2#)##+# #X#e# #t#�#i# # #:# #K#=#0#.#0#6# #�#
#0#.#0#7# # # #(#T#�#�#n#g# #�#n#g# #F#=#3#.#0# #�# #6#.#0# #m#2#)###B#�#n#g#
#t#r#a# #K# #v#�# #F##L#o#�#i# #x#e###K#(# #K#g#.#S# #2# #/#m#4#)###F#
#(#m#2#)###V# #(#k#m#/#h###P#w� #(#K#G#)#####X#e#
#c#o#n###0#,#0#2#5###2###6#0###1#3#,#8#5#####X#e# #t#�#i#
#n#h#�###0#,#0#6###3###6#0###4#9#,#8#5#####X#e# #t#�#i#
#t#r#u#n#g###0#,#0#6#5###4#,#5###6#0###8#1#####X#e# #t#�#i#
#n#�#n#g###0#,#0#7###6###6#0###1#1#6#,#3#####X#e#
#b#u#�#t###0#,#0#6###6#,#5###6#0###1#0#8#####B#�#n#g# #5# #:# #B#�#n#g# ###�#
#d#�#c# #d#�#c# #t#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #s#�#c# #b#�#m###L#o#�#i#
#x#e###�###G#k#(#k#G#)###G#(#k#G#)###P#w� #(#k#G#)###D###i#d#m#a#x# #(#
%#)#####X#e#
#c#o#n###0#.#3###6#4#0###1#2#0#0###1#3#,#8#5###0#,#1#5###1#3#,#3#5#####x#e#
#t#�#i#
#n#h#�###0#.#3###5#6#0#0###7#4#0#0###4#9#,#8#5###0#,#2#2###2#0#,#3#5#####X#e#
#t#�#i#
#t#r#u#n#g###0#.#3###6#9#6#0###9#5#4#0###8#1###0#,#2#1###1#9#,#3#5#####X#e#
#t#�#i#
#n#�#n#g###0#.#3###2#0#0#0#0###2#4#8#2#0###1#1#6#,#3###0#,#1#9#5###1#7#,#8#5####
#X#e# #b#u#�#t###0#.#3###4#5#2#0###7#1#6#0###1#0#8###0#,#1#7###1#5#,#3#5#####�!
###�# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #x#e# ###�#u# #c#�# #t#h#�#
###i# ###�#�#c# #t#h#�# #i#d#m#a#x# #=# #1#3#.#3#5#%#(#1#)##L#�#y# #t#�#c# ###�#
#g#i#�# #V#g# #=#0# #k#h#i# ###�# #:# #S#�#c# #c#�#n# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#c#�#a# #c#�#c# #l#o#�#i# #x#e# #l#�# ## # # # # # # # # # # ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########
#
#K#�#t# #q#u#�# #t#�#n#h# #t#o#�#n#
#P#(#,# #t#�#n#h# #i#d#m#a#x# # ##T#r#�#n# #c#�# #s#�# #i#d#m#a#x# #x#�#c#
###�#n#h# #t#h#e#o# #2# ###i#�#u# #k#i#�#n# #t#r#�#n# #c#h#�#n# #t#r#�# #s#�#
#n#h#�# #h#�#n# #(#v#�# #i#b#m#a#x# #>#i#k#m#a#x# #n#�#n# #t#h#e#o# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #v#�# #s#�#c# #b#�#m# #h#o#�#n# #t#o#�#n# ###�#m# #b#�#o# #v#�#
#t#r#�# #s#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #l#�#n# #n#h#�#t# #b#�#o# ###�#m# #c#h#o#
#c#�#c# #x#e# #c#h#�#y# ###�#�#c# #l#�# #t#r#�# #s#�# #i#m#a#x# #t#�#n#h#
#t#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #s#�#c# #k#�#o#)#.#
# # # ##B#�#n#g# #2#:#
#X#�#c# ###�#n#h# #i#d#m#a#x##L#o#�#i# #x#e###M#u#t#s#c#o#v#i#t#4#0#8###R#a#z#-#
#5#3###X#e# #Z#i#n# #1#5#0###M#a#z# #5#0#4###R#a#z# #5#1#####i#d#m#a#x# #(#
%#)###6#,#0###1#,#0###4#,#5###5#,#6###2#,#9#######�# #d#�#c# #d#�#c# #l#�#n#
#n#h#�#t# #t#h#e#o# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #l#�# #r#�#t# #n#h#�##
#
#
#
#
#
#
#B#�#n#g# #3# #:#V#�#n# #t#�#c# #x#e# #k#h#i#
#i#d#m#a#x#=#6#%##L#o#�#i# #x#e###M#u#t#s#c#o#v#i#t#4#0#8###R#a#z#-# #5#3###X#e#
#Z#i#n# #1#5#0###M#a#z# #5#0#4###R#a#z#
#5#1#####D###0#,#0#8###0#.#0#3###0#,#0#6#5###0#,#0#7#6###0#.#0#4#9#####V#
#(#k#m#/#h#)###6#0###6#0###6#0###6#0###6#0#####V#�#y#:# ###�# #c#h#o# ###a#
#s#�#(# #>#8#0#%#)# #x#e# #c#h#�#y# ###�#�#c#,# #t#a# #c#h#�#n# #i#d#m#a#x# #=#
#2#%#.#(#2#)##T#�# #2# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#�#o# #v#�# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#s#�#c# #b#�#m# #c#�#a# #x#e#,# #t#a# #c#h#�#n# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #l#�#n#
#n#h#�#t# #l#�#:##
#
#i#d#m#a#x# #=# #i#d#m#i#n# #(# #1#;#2#)# #=# #2#
%#.##T#h#e#o# #T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #c#�#p#
#k#)# #t#h#u#�#t# #6#0#,# #V# #=# #6#0#k#m#/#h# #t#h#�# #i#d#m#a#x# # #=# #6#%#
#�! #i#d#m#a#x# #=# #2#%#.# ####�#y# #l#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# ###�#�#c# #s#�#
#d#�#n#g# #t#r#o#n#g# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #k#h#�# #k#h###n# #t#r#o#n#g#
#t#h#i# #c#�#n#g#.# #T#r#o#n#g# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c# #t#a#
#n#�#n# #g#i#�#m# ###�# #d#�#c# #d#�#c# ###�# #t###n#g# #c#h#�# #t#i#�#u#
#v#�#n# #h#�#n#h#,# #k#h#a#i# #t#h#�#c# #t#u#y#�#n#.##2#.#4#.#2#.# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #n#h#�# #n#h#�#t##C#h#�#n# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #n#h#�# #n#h#�#t# #
#i#d#m#i#n# #=# #0#%#,# #k#h#i# ###�#:## #-# #N#�#u# ###�# #d#�#c# #d#�#c#
#t#�# #i#d#m#i#n# #=# #0#%# #-# #0#.#5#%#,# ###�#n#g# #t#h#�#i# #t#a# #p#h#�#i#
#t#h#i#�#t# #k#�# #d#�#c# #d#�#c# #r#�#n#h# #b#i#�#n# #h#�#n#h# #r###n#g#
#c#�#a# ###�# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #v#i#�#c# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c#.##
#-#
#N#�#u# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #i#d#m#i#n# #># #0#.#5#%#,# #t#h#�# #t#a#


#t#h#i#�#t# #k#�# #r#�#n#h# #c#�# ###�# #d#�#c# #b#�#n#g# ###�# #d#�#c#
#t#h#�#�#n#g#.##2#.#4#.#3#.# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #(#c#�#
#x#�#t# ###�#n# #y#�#u# #t#�# #k#i#n#h# #t#�#)#:### #-# #V#�#i# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #l#�#n# #t#h#�# #c#h#i# #p#h#�# #c#h#o# #x#�#y# #d#�#n#g# #t#h#�#p#
#n#h#�#n#g# #x#�#t# #v#�# #c#h#i# #p#h#�# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #t#h#a#m# #g#i#a#
#g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #t#h#�# #r#�#t# #l#�#n# #v#�# #n#h#i#�#n#
#l#i#�#u#,#c#�#n# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# ###i# #x#e# ###�#p# #t#h#�#
#k#h#�# #k#h###n# #v#�# #c#�# #t#h#�# #k#h#�#n#g# ###i# ###�#�#c# #v#�#
#n#g#�#�#c# #l#�#i#.## #-# ###�#a# #h#�#n#h# #c#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #r#�#t#
#l#�#n# ###�#n# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#.# #T#�#y# #t#h#e#o#
###�#a# #h#�#n#h# #m#�# #t#a# #t#h#i#�#t# #k#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #n#�#m#
#t#r#o#n#g# #p#h#�#m# #v#i# #i#d#m#i#n# #d" #i#t#k#d" #i#d#m#a#x#.##
#-# #
#V#�#i# ###�#a# #h#�#n#h# #t#�#�#n#g# ###�#i# #b#�#n#g# #p#h#�#n#g# #i#t#k# #=#
#0#%# #~# #0#.#5#%#,# #,###�#n#g# #t#h#�#i# #t#a# #p#h#�#i# #t#h#i#�#t# #k#�#
#d#�#c# #d#�#c#.##
#-# #V#�#i# ###�#a# #h#�#n#h# #c#�# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #l#�#n# #t#h#�# #t#a# #t#h#i#�#t# #k#�# #d#�#c# #d#�#c# #r#�#n#h#
#b#i#�#n# #t#h#e#o# #d#�#c# #d#�#c# #c#�#a# ###�#�#n#g# #v#�# #p#h#�#i# ###�#m#
#b#�#o# #v#�# #m#�#t# #k#i#n#h# #t#�#.##2#.#4#.#4#.# #X#�#c# ###�#n#h# #t#�#m#
#n#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y##a#.# #T#�#m# #n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u# #S#1#:#
#N#g#�#�#i# #l#�#i# #p#h#�#t# #h#i#�#n# #c#h#�#�#n#g# #n#g#�#i# #v#�#t#,#
#h#�#m# #p#h#a#n#h# #v#�# #d#�#n#g# #x#e# #t#r#�#�#c# #c#h#�#�#n#g# ##n#g#�#i#
#v#�#t# #m#�#t# #k#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #a#n# #t#o#�#n#.##S#1# #=# #l#1# #+#
#S#h# #+# #l#o##l#1# #:# #q#u#�#n#g# ###�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #p#h#�#n# #�#n#g# #t#�#m# #l#�# #t# #=# #1#s##S#�# ###�# #t#�#n#h#
#t#�#m# #n#h#�#n# #S#1# #(#T#�#m# #n#h#�#n# #h#�#m# #x#e#)#####l#1# #=# #V#.#t#
#=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #(#m#)## #
# # # # # # # #
# # # # # # # # #S#h# #:# #C#h#i#�#u# #d#�#i# #h#�#m# #x#e#
##S#h# #=# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########
#
#
#
#
#
#l#0# #:# #c#�# #l#y# #a#n# #t#o#�#n# #l#0# #=# #5# #(# #1#0# #m# ##
#
#
#
#
#
#V# #:# #V#�#n# #t#�#c# #x#e# #c#h#�#y#
#(#K#m#/#h#)# ## #
#
#
#
#
#K# #:# #H#�# #s#�# #s#�#
#d#�#n#g# #p#h#a#n#h# #K# #=# #1#,#2# #v#�#i# #x#e# #c#o#n#,# #K#=#1#,#4#
#v#�#i# #x#e# #t#�#i#,# #�# ###�#y# #t#a# #c#h#�#n# # #K#=#1#,#3##
#
#
#
#(# #:# #H#�# #s#�# #b#�#m# #(# #=# #0#,#5##
#
#
#
#i#
#:# #K#h#i# #t#�#n#h# #t#�#m# #n#h#�#n# #l#�#y# #i# #=# #0#,#0#0##
#
#S#1# #=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
####### #+# #1#0# #=#6#3#,#5#2#(#m#)#.# #L#�#y# #t#r#�#n# #S#1# #=#6#5# #m#
#B#�#n#g# #2#.#3#.#4#a# #:# #T#�#m# #n#h#�#n# #m#�#t# #c#h#i#�#u# #c#�#a#
#c#�#c# #x#e###L#o#�#i# #x#e###H#�# #s#�# #s#�# #d#�#n#g# #p#h#a#n#h##
#k###C#h#i#�#u# #d#�#i# #h#�#m# #x#e###S# #h# # #(#m#)###T#�#m# #n#h#�#n#
#h#�#m# #x#e###S#1# #(#m#)#####X#e# #c#o#n###1#,#2###3#4###6#0#,#6#7#####X#e#
#t#�#i# #n#h#�###1#,#3###3#6#,#8#5###6#3#,#5#2#####X#e# #t#�#i#
#t#r#u#n#g###1#,#3#5###3#8#,#2#7###6#4#,#9#4#####X#e# #t#�#i#
#n#�#n#g###1#,#4###3#9#,#7###6#6#,#3#7#####X#e#
#b#u#s###1#,#4###3#9#,#7###6#6#,#6#7######-# #T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N# # #1#0#4##2#0#0#7#(#b#�#n#g# # #1#9#)#,# # #�#n#g# # #v#�#i# # #V#=#6#0#k#m#/#h# #
#t#h#�# # #t#�#m# # #n#h#�#n# # #t#�#i# # #t#h#i#�#u##
#
#
#S#1#=#7#5#(#m#)#.##V#�#y# #k#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n# #S#1# #=#7#5#
#(#m#)#.##b#.# #T#�#m# #n#h#�#n# #2# #c#h#i#�#u##a#)# #S#�# ###�# #t#�#n#h# #
##S#�# ###�# #t#�#n#h# #t#�#m# #n#h#�#n# #S#2######S#2# #=# #2#l#f#�# #+#
#2# #S#h# #+# #l#o## # # # ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######
#T#h#a#y# #s#�# #v#�#o# #t#a# ###�#�#c# #S#2# #=# ### #E#M#B#E#D#
#U#n#k#n#o#w#n# ####### ##L#�#y# #t#r#�#n# #S#2# #=#1#2#0# #m##B#�#n#g#
#2#.#3#.#4#b# #:# #T#�#m# #n#h#�#n# #h#a#i# #c#h#i#�#u# #c#�#a# #c#�#c# #x#e##
#L#o#�#i# #x#e###H#�# #s#�# #s#�# #d#�#n#g# #p#h#a#n#h##k###C#h#i#�#u# #d#�#i#
#t#�#m# #n#h#�#n# #h#a#i# #c#h#i#�#u###S# #2# # # # #(#m#)#####X#e#
#c#o#n###1#,#2###1#1#1#,#3#7#####X#e# #t#�#i#
#n#h#�###1#,#3###1#1#7#,#0#4#####X#e# #t#�#i#
#t#r#u#n#g###1#,#3#5###1#1#9#,#9#####X#e# #t#�#i#
#n#�#n#g###1#,#4###1#2#2#,#7#####X#e# #b#u#s###1#,#4###1#2#2#,#7######T#h#e#o#
#T#C#X#D#V#N#1#0#4#-#2#0#0#7# #(#b#�#n#g# #1#9#)#,#v#�#i# #v#�#n# #t#�#c#
#t#h#i#�#t# #k#�# #V#=#6#0#k#m#/#h# #t#h#�# ### #=# #1#5#0#(#m#.#)##-#K#i#�#n#


#n#g#h#�# #c#h#�#n# #:#S#2#=# #1#5#0#(#m#)#.##c#.# #T#�#m# #n#h#�#n# #v#�#�#t#
#x#e##S#�# ###�# #t#�#n#h## # # # # # # # #
#
# # # # # # ##S#�# ###�#
#t#�#n#h# #t#�#m# #n#h#�#n# #v#�#�#t# #x#e#####T#�#n#h# #t#o#�#n# #v#�#i#
#g#i#�# #t#h#i#�#t# #:##
# # # # # # # #-# #X#e# #c#o#n# #c#h#�#y# #v#�#i#
#v#�#n# #t#�#c# #6#0#k#m#/#h# #c#h#�#y# #s#a#n#g# #l#�#n# #n#g#�#�#c#
#c#h#i#�#u# ###�# #v#�#�#t# #x#e# #t#�#i# #c#h#�#y# #c#h#�#m# #h#�#n# #v#�#i#
#t#�#c# ###�# #l#�# #4#5#k#m#/#h## # # # # # # # #-# #X#�#t# ###o#�#n#
###�#�#n#g# #n#�#m# #n#g#a#n#g## # # # # # # # #-# #T#�#c# ###�# #c#�#a# #x#e#
#n#g#�#�#c# #c#h#i#�#u# #V#3# #=# #V#1# #=# #6#0#k#m#/#h# #(###�#y# #l#�#
#t#�#n#h# #h#u#�#n#g# #n#g#u#y# #h#i#�#m# #n#h#�#t#)#.## # # # # # # # #-# # #K#
#=#1#,#3# #;# # #(# #=# #0#,#5# #;# # #l#0# #=# #5# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######1#0#m## # # # # # # # #-# # #L#�#y# # #V#v#�#�#t# #
#-# #V#b#�#v#�#�#t# #=#1#5#k#m#/#h# # ## #T#�#m# #n#h#�#n# #v#�#�#t# #x#e#
###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c#:# ##S#X#V# #=# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######=# #2#0#8#,#4#3# #m#.# #L#�#y# #t#r#�#n# #S#X#V#
#=# #2#1#0# #m## # #T#u#y# #n#h#i#�#n# # ###�# ###�#n# #g#i#�#n#,#n#g#�#�#i#
#t#a# #d#�#n#g# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #v#�#�#t# #x#e# #t#h#�#n#g# #k#�#
###�#�#c#:## # # # # # # # # # # # # # # # # # # #L#�#c# #b#�#n#h# #t#h#�#�#n#g#
# # #S#X#V# #=#6#V#=#3#6#0#m#.## # # # # # # # # # # # # # # # # # # #L#�#c#
#c#�#�#n#g# #b#�#c# # # # # #S#X#V# #=#4#V# #=#2#4#0#m#.##T#h#e#o# #[#1#]#
#t#h#�# #S#X#V# #=#3#5#0# #m##K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n#:# # # # #S#I#v#
#=#3#6#0#m#.##d#.# #########################T#�#m# #n#h#�#n# #n#g#a#n#g# #:#####
#############################V######l#1###S#T###l#0#####S#I##### # # # #S#
#S######G#�#i# #V#,### #l#�# #v#�#n# #t#�#c# #c#�#a# #x#e# #v#�# #v#�#n# #t#�#c#
#c#�#a# #n#g#�#�#i# ###i# #b#�#(#3#-#5# #k#m#/#h#)##T#�#m# #n#h#�#n# #n#g#a#n#g#
###�#�#c# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c# #s#a#u#:#### #Q#U#O#T#E# ###
#######=# #7#5#*#5#/#6#0# #=# #6#.#2#5###e#.# #T#�#m# #n#h#�#n# #t#�#i# #n#�#t#
#g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #c#�#n#g# #m#�#c## #N#�#t# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #b#a#o#
#g#i#�# #c#i#n#g# #t#i#�#m# #�#n# #n#h#i#�#u# #k#h#�# #n###n#g# #x#u#n#g#
###�#t# #d#�# #g#�#y# #t#a#i# #n#�#n#,# #�#c# #t#�#c#.##
# #M#u#�#n# #g#i#�#m#
#t#h#i#�#u# #t#i#�#m# #n###n#g# #n#�#y#,# #p#h#�#i# #c#�# #p#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p# ###i#�#u# #k#h#i#�#n# #t#h#�#c#h# #h#�#p# #v#�# #p#h#�#i# ###�#m#
#b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# ###�# #n#g#�#�#i# #l#�#i# #x#e# #k#�#p# #t#h#�#i#
#x#�# #l#�#.##
#N#�#i# #c#h#u#n#g# #c#�# #g#�#n#g# #k#h#i# #x#e# #v#�#o#
#n#�#t# #c#�# #t#�#m# #n#h#�#n# #l#�#n# #h#�#n# #h#o#�#c# #b#�#n#g# #t#�#m#
#n#h#�#n# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #x#�#c# ###�#n#h# #p#h#�# #t#h#u#�#c# #v#�#o#
#t#�#c# ###�# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#a# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#.##N#�#t#
#g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #c#�#n#g# #m#�#c#:##
#-# #N#�#t# ###�#n# #g#i#�#n#:#
#c#�#c# #x#u#n#g# ###�#t# #c#�# #t#h#�# #c#h#�#p# #n#h#�#n# ###�#�#c# #(#
#k#h#i# #l#�#u# #l#�#�#n#g# #x#e# #r#�# #d#�#�#i# #3#0#x#c#q###/#h# #v#�#
#t#�#c# ###�# #x#e# #r#�# #d#�#�#i# #3#0#k#m#/#h#)#.# #L#o#�#i# #h#�#n#h#
#n#�#y# #c#�# #t#h#�# #m#�# #r#�#n#g# #h#a#y# #k#h#�#n#g# #m#�# #r#�#n#g#.## #-#
#N#�#t# #k#�#n#h# #h#�#a# #k#h#i# #m#�#t# #s#�# #l#u#�#n#g# #x#e# #r#�# #c#�#
#y#�#u# #c#�#u#(# #v#�# #l#�#u# #l#�#�#n#g# #v#�# #t#�#c# ###�# #x#e# #r#�#)#,#
#c#�#c# #l#�#n# #x#e# #r#�# ###�# ###�#�#c# #t#�#c#h# #r#i#�#n#g#,# #c#�#
#b#�#o# #h#�#(# #b#�#n#g# ###�#o#,# #b#�#n#g# #v#�#c#h# #k#�# #v#�# #n#�#t#
###�# ###�#�#c# #g#�#i# #l#�# #n#�#t# #k#�#n#h# #h#�#a#.## #L#o#�#i# #n#�#t#
#k#�#n#h# #h#�#a# #s#�# #�#n# ###�#n#h# ###�#�#c# #g#�#c# #g#i#a#o# #c#�#
#l#�#i# #c#h#o# #x#u#n#g# ###�#t#,# #t#�#o# #d#i#�#n# #t#�#c#h# #c#h#o# #x#e#
#c#h#�# #c#�# #h#�#i# #t#r#�#�#c# #k#h#i# #c#�#t# #c#�#c# #d#�#n#g# #x#e#
#k#h#�#c#.##
#-# #N#�#t# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #h#�#n#h# #x#u#y#�#n#:#
#C#h#u#y#�#n# #c#�#c# #x#u#n#g# ###�#t# #n#g#u#y# #h#i#�#m# #g#i#a#o# #c#�#t#
#t#h#�#n#h# #x#u#n#g# ###�#t# #t#r#�#n# #d#�#n#g#.## #a#.###�#i# #v#�#i# #n#�#t#
#�#u# #t#i#�#n# #t#a#y# #p#h#�#i#:##T#r#�#n# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #R#2#0# ##
#A#6#4# #c#�# #2# #l#o#�#i# #n#�#t# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #c#�#n#g# #m#�#c#
#l#�# #n#g#�# #b#a# #v#�# #n#g#�# #t#�#.#####T#�#i# #c#�#c# #v#�# #t#r#�#
#A#6#4#,# #A#4#1#,# #R#8# #l#�# #c#�#c# #n#g#�# #t#�#,# #t#�#i# #R#2#0# #l#�#
#n#g#�# #b#a#.## #T#a# #c#�# #t#�#m# #n#h#�#n# #n#�#t# #�#u# #t#i#�#n# #b#�#n#
#p#h#�#i# #n#h#�# #s#a#u#:##T#�#i# #n#g#�# #b#a#:## #V#A# #:# #V#�#n# #t#�#c#
#t#h#i#�#t# #k# #t#r#�#n# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#,# #V#A# #=# #6#0#k#m#/#h##
#V#B# #:# #V#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#n# #t#u#y#�#n# #c#�#t#


#q#u#a#,# #V#B# #=# #5#0#k#m#/#h#########T#�#i# #n#g#�# #t#�#:# ##
#
#V#A# #:# #V#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#n# #t#u#y#�#n#
###�#�#n#g#,# #V#A# #=# #6#0#k#m#/#h##
#
#V#B# #:# #V#�#n# #t#�#c#
#t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#n# #t#u#y#�#n# #c#�#t# #q#u#a#,# #V#B# #=#
#7#0#k#m#/#h##### #
######
#
######2#.#4#.#5#.# #X#�#c# ###�#n#h#
#b#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m# #n#h#�# #n#h#�#t#.## # # # #a#.#
#K#h#i# #c#�# #s#i#�#u# #c#a#o##K#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#n#�#m# #c#�# #t#h#�# #p#h#�#i# #d#�#n#g# #b#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# #n#�#m# #n#h#�# #,# #k#h#i# ###�# #h#�# #s#�# #l#�#c# #n#g#a#n#g#
#l#�# #l#�#n# #n#h#�#t# #v#�# #s#i#�#u# #c#a#o# #l#�# #t#�#i# ###a#.####
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########T#r#o#n#g# ###�#:#
#V# #-# #V#�#n#
#t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#a# #t#u#y#�#n# #(#K#m#/#h#)##
#
#
#i#0# #-# ###�# #d#�#c# #n#g#a#n#g# #m#�#t# ###�#�#n#g#.# ###�#i# #v#�#i#
###�#�#n#g# #h#a#i# #m#�#i# #d#�#c# #t#h#�#:####
#
#
#
#L#�#y#
#d#�#u# #(#+#)# ###�#i# #v#�#i# #m#�#i# #d#�#c# #b#�#n# #t#r#o#n#g#.## #
#
#
#L#�#y# #d#�#u# #(#-#)# ###�#i# #v#�#i# #m#�#i# #d#�#c# #b#�#n#
#n#g#o#�#i#.##
#
#
#(# #-# #H#�# #s#�# #l#�#c# #n#g#a#n#g#,# #(#
#c#�#n#g# #l#�#n# #t#h#�# #x#e# #c#h#�#y# #c#�#n#g# #k#�#m# #�#n# ###�#n#h#.# #
#
#
#
#K#h#i# #(# #># #0#,#6# #t#h#�# #x#e# #c#�# #n#g#u#y#
#c#�# #b#�# #l#�#t# #k#h#i# #v#�#o# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#.##
#H#�# #s#�#
#l#�#c# #n#g#a#n#g# ###�#�#c# #l#�#y# #n#h#�# #s#a#u#:##
#(# #<# #0#,#1#0# ##
#H#�#n#h# #k#h#�#c#h# #k#h#�# #n#h#�#n# #b#i#�#t# #l#�# #x#e# #v#�#o#
###�#�#n#g# #c#o#n#g#.##
#(# #=# #0#,#1#5# ## #H#�#n#h# #k#h#�#c#h#
#b#�#t# ###�#u# #c#�#m# #n#h#�#n# #x#e# ###a#n#g# #v#�#o# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g#.##
#(# #=# #0#,#2#0# ## #H#�#n#h# #k#h#�#c#h# #c#�#m# #t#h#�#y#
#h#�#i# #k#h#�# #c#h#�#u#.# #N#g#�#�#i# #l#�#i# #l#�#c# #n#�#y# #m#u#�#n#
#g#i#�#m# #t#�#c# ###�# #x#e# #c#h#�#y#.##
#
#
#(# #=# #0#,#3#0# ##
#H#�#n#h# #k#h#�#c#h# #c#�#m# #t#h#�#y# #b#�# #x#�# #d#�#t# #v#�# #m#�#t#
#p#h#�#a#.##v#�#i# #:### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######=# #0#,#0#7#
#;# #V# #=# #6#0#k#m#/#h#,# #v#�#i# ### #E#M#B#E#D# #U#n#k#n#o#w#n# #######
#l#�# #h#�# #s#�# #l#�#c# #n#g#a#n#g#:### #E#M#B#E#D# #U#n#k#n#o#w#n#
#######=#0#.#1#5#.##(# #
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #=#
#1#2#8#,#8#5# #(#m#)# #(#1#3#0#(#m#)#.##-# #T#h#e#o# #b#�#n#g# #2#0# #T#C#V#N#
#1#0#4#:#2#0#0#7# # #t#a# #c#�# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######
#=#1#2#5#m#.##-# #K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #=# #1#3#0#m#.##-# #K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #=# #1#5#0#m#.## # # #b#.# #K#h#i#
#k#h#�#n#g# #c#�# #s#i#�#u# #c#a#o#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######
#(# #:# #H#�# #s#�# #�#p# #l#�#c# #n#g#a#n#g# #k#h#i# #k#h#�#n#g# #l#�#m#
#s#i#�#u# #c#a#o# #l#�#y# #(# #=# #0#,#0#8# #(#h#�#n#h# #k#h#�#c#h# #k#h#�#n#g#
#c#�# #c#�#m# #g#i#�#c# #k#h#i# ###i# #v#�#o# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#)#.##i#n# #:#
###�# #d#�#c# #n#g#a#n#g# #m#�#t# ###�#�#n#g# #i#n# #=# #0#,#0#2#.####
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #=#4#7#3#m##T#h#e#o# #b#�#n#g# #2#1#
#T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7# #t#a# #c#�#:# ### #E#M#B#E#D# #U#n#k#n#o#w#n#
####### #=# #1#5#0#0#m#.##B#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m#
###T#�#c# ###�# #t#h#i#�#t# #k#�#,#
#k#m#/#h#######1#0#0###8#0###7#0###6#0###5#0###4#0###3#0###2#0#####T#�#i#
#t#h#i#�#u# #g#i#�#i# #h#�#n#,#
#m###4#0#0###2#5#0###1#7#5###1#2#5###8#0###6#0###3#0###1#5#####T#�#i#
#t#h#i#�#u# #t#h#�#n#g# #t#h#�#�#n#g#,#
#m###6#0#0###4#0#0###3#0#0###2#0#0###1#0#0###7#5###5#0###5#0#####K#h#�#n#g#
#c#�#n# #l#�#m# #s#i#�#u# #c#a#o#,#
#m###4#0#0#0###2#5#0#0###2#0#0#0###1#5#0#0###1#0#0#0###6#0#0###3#5#0###2#5#0####
#
#
#
#-#K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n# ### #E#M#B#E#D#
#U#n#k#n#o#w#n# ####### #=# #1#5#0#0# #(#m#)#.##c#.# #B#�#n#g# #p#h#�#n#
#t#�#c#h# #q#u#a#n# #h#�# #f# #(#R#n#�#m#m#i#n# #,# #i#s#c# #,# #(#)#
#B#�#n#g#2#.#3#.#3#:# #Q#u#a#n# #h#�# #R#n#�#m# #-# #(# #-# #i#s#c##R#
#(#m#)###1#5#0#0### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######3#0#0###3#0#0###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######2#5#0###2#5#0### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######2#0#0###2#0#0### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
#######1#7#5###1#7#5### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
#######1#5#0###1#5#0### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#


#######1#2#5#####I#s#c###0#,#0#2###0#,#0#3###0#,#0#4###0#,#0#5###0#,#0#6###0#,#0
#7#####(###0#,#0#8###0#,#0#9#4###0#,#1#0#8###0#,#1#2#2###0#,#1#3#6###0#,#1#5####
#d#.# #X#�#c# ###�#n#h# #b#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m# ###�#m#
#b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #b#a#n# ###�#m##R#m#i#n#b### #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #=# #1#5#S#1# #=# #1#1#2#5#m##
#
#
#S#1# #:# #T#�#m# #n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u##
#
#
#(#:# #G#�#c#
#m#�# #c#�#a# ###�#n# #p#h#a# #(#=#2#0##K#h#i# #R#m#i#n#b### #<# #1#1#2#5#m#
#t#h#�# #p#h#�#i# #k#h#�#c# #p#h#�#c# #b#�#n#g# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#c#h#i#�#u# #s#�#n#g#,# #c#�#m# #b#i#�#n# #h#�#n# #c#h#�# #t#�#c# ###�# #v#�#
#b#a#n# ###�#m#,# #h#o#�#c# #b#�# #t#r#�# #g#�#�#n#g# #c#�#u#.##2#.#4#.#6#.#
#B#�#n# #k#�#n#h# #t#�#i# #t#h#i#�#u# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g## #
#
#2#4#.#6#.#1#.# #P#h#�#m# #v#i# #t#h#i#�#t# #k#�# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# ###�#n#g##X#�#t# #t#r#�#c# #d#�#c# #t#u#y#�#n# #c#�# #s#�# #t#h#a#y#
###�#i# #t#�# ###�# #d#�#c# #i#1# #s#a#n#g# #i#2# #t#h#�# #h#i#�#u# #s#�# ###�#
#d#�#c# #d#�#c# #w� �##�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o# #b#i#�#u# #t#h#�#c#:#
#####w� #=� #i#2# # # #-� #i#1##K#h#i# #w� # #�� #1# #%# ###�#i# #v#�#i#
###�#�#n#g# #c#�# #V#T#K# #�� #5#0#k#m#/#h##h#o#�#c# #w� # #�� #2# #%# # ###�#i#
#v#�#i# ###�#�#n#g# #c#�# #V#T#K# #d" #5#0#k#m#/#h# #t#h#�# #t#a# #p#h#�#i#
#t#h#i#�#t# #k#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #c#h#u#y#�#n# #t#i#�#p# #g#i#�#a#2#
###�# #d#�#c# ###�# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# ###i#
#l#�#i# #t#r#�#n# ###�#�#n#g# ###�#�#c# #�#m# #t#h#u#�#n#.##
#
#N#�#u#
#i#1# #d" #i#2# #t#h#�# #b#�# #t#r#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#m#.##
#
#N#�#u# #i#1# #e" # #i#2# #t#h#�# #b#�# #t#r#�# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#i#.##
#Y#�#u# #c#�#u# #k#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#:## #
#-# #P#h#�#i# ###�#m# #b#�#o#
#t#�#m# #n#h#�#n# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#i#.## #
#-# ###�#m# #b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #v#�#o# #b#a#n# ###�#m# #v#�#
#l#�#c# #l#i# #t#�#m# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#m#.##
#
#-# #T#�#m# #n#h#�#n# ###�#�#c# #x#e#m# #x#�#t# #k#h#i# #t#h#i#�#t#
#k#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�# #t#�#m# #n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u#
#S#1# #v#�# #t#�#m# #n#h#�#n# #2# #c#h#i#�#u# #S#2#.##
#2#.#4#.#6#.#2#.#
#B#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #l#�#i# #t#�#i# #t#h#i#�#u##V#�#i#
#t#�#m# #n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u# #t#h#�# #L# #=# #S#1#,# #d#1# #=# #1#.#2#m#
#(# #c#h#i#�#u# #c#a#o# #m#�#t# #n#g#�#�#i# #l#�#i#)##
#T#a# ###�#�#c#:# #
#
########V#�#i# #t#�#m# #n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u# #t#h#�# #L# #=#
#S#2#,# #d#1# #=# #1#.#2#m## #(# #c#h#i#�#u# #c#a#o# #m#u#i# #x#e# ###�#i#
#d#i#�#n#)###
#
#T#a# ###�#�#c#:# ### # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # ####T#h#e#o# #T#C#X#D#V#N#1#0#4##2#0#0#7#(#b#�#n#g# #2#9#)#,# ##v#�#i# #v#�#n# #t#�#c# #V#=#6#0#k#m#/#h# #t#h#�#
###R# #m#i#n# #=# #2#0#0#0# #(#m#)##V#�#y# #t#a# #c#h#�#n# #R#m#i#n#l#�#i# # #=#
#2#3#4#4# #m#.## #2#.#4#.#6#.#3#.# #B#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#l#�#m# #t#�#i# #t#h#i#�#u#:##T#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #h#�#n# #c#h#�#
#l#�#c# #l#i# #t#�#m#####
#T#r#o#n#g# ###�#:##
#
#
#H#p#:#
#C#h#i#�#u# #c#a#o# ###�#n# #c#h#i#�#u# #s#a#n#g# #s#o# #v#�#i# ###�#�#n#g#,#
#H#p# #=# #0#.#7#5#m## #
#
#�#:# #G#�#c# #m#�# #c#�#a# ###�#n#
#p#h#a#,# #�# #=# #1#0##
#
#
#S#1# #:# #C#h#i#�#u# #d#�#i# #t#�#m#
#n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u#.## #T#h#a#y# #v#�#o# #t#a# #c#�#:######T#h#e#o#
###i#�#u# #k#i#�#n# #v#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #b#a#n# ###�#m#:# # # ####
#
#
### #Q#U#O#T#E# ### ######## #T#r#o#n#g# ###�#:# ###:# #G#i#�#
#t#r#�# #l#�#c# #l#i# #t#�#m# #c#h#o# #p#h#�#p#,# ###=# #0#.#5#~#
#0#.#7#m#/#S#2##C#h#�#n# # # ###=# #0#.#5#m#/#S#2##V#�#y#:# #
####T#h#e#o#
#T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7# #(#B#�#n#g# #2#9#)#,# #v#�#i# #v#�#n# #t#�#c# #V#
#=# #6#0#k#m#/#h# ###�# ###�#m# #b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #k#h#i# #x#e# ###i#
#v#�#o# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #l#�#m# #t#h#�# #R#m#i#n# #=# #1#5#0#0#m##
#V#�#y# #t#�# #2# ###i#�#u# #k#i#�#n# #t#r#�#n# #t#h#�# #R# #=#
#2#0#0#3#m#.##2#.#5#.# ###�# #m#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y#
#t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#.## # # # #K#h#i# #x#e# #c#h#�#y# #t#r#�#n#
###o#�#n# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m#,# #q#u#�# ###�#o# #c#�#a# #b#�#n#h#
#x#e# #t#r#�#�#c# #v#�# #b#�#n#h# #x#e# #s#a#u# #k#h#�#n#g# #t#r#�#n#g#
#n#h#a#u#.# #B#�#n#h# #x#e# #s#a#u# #p#h#�#a# #t#r#o#n#g# #c#�# #q#u#�# ###�#o#
#n#h#�# #n#h#�#t# #c#�#n# #b#�#n#h# #x#e# #t#r#�#�#c# #p#h#�#a# #n#g#o#�#i#
#c#�# #q#u#�# ###�#o# #l#�#n# #n#h#�#t#.##-# #V#�# #v#�#y# #t#r#o#n#g#


###�#�#n#g# #c#o#n#g#,# #m#�#i# #l#�#n# #x#e# #c#�#n# ###�#�#c# #m#�# #r#�#n#g#
#t#h#�#m# #s#o# #v#�#i# #t#r#�#n# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# #m#�#t# #t#r#�# #s#�#
#e# ###�#�#c# #x#�#c# ###�#n#h# #t#h#e#o# #b#i#�#u# #t#h#�#c# #s#a#u#:##
#
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #(#m#)##
#T#r#o#n#g#
###�#:##
#
#
#L# #-# #C#h#i#�#u# #d#�#i# #t#�# #t#r#�#c# #x#e#
#s#a#u# ###�#n# #m#�#p# #t#r#�#�#c# #c#�#a# #�#t#�# #(#m#)#.##
#
#
#R#
## #B#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m# #(#m#)#.##
#
#
#V#
#-# #T#�#c# ###�# #t#h#i#�#t# #k#�# #(#k#m#/#h#)#.##X#e# #c#h#�#y# #t#r#o#n#g#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #y#�#u# #c#�#u# #p#h#�#i# #m#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e#
#c#h#�#y#.# ###�# #m#�# #r#�#n#g# #b#�# #t#r#�# #c#�# #�# #h#a#i# #b#�#n#,#
#p#h#�#a# #l#�#n#g# #v#�# #p#h#�#a# #b#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#,# #k#h#i#
#g#�#p# #k#h#�# #k#h###n# #c#�# #t#h#�# #b#�# #t#r#�# #m#�#t# #b#�#n#,#
#p#h#�#a# #b#�#n#g# #h#a#y# #p#h#�#a# #l#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#.# ## #
#T#a# #t#�#n#h# #c#h#o# #h#a#i# #l#o#�#i# #x#e# #l#�#:##
#
#
#+# #X#e#
#c#�# #k#h#�# #x#e# #d#�#i# #n#h#�#t# #l#�# #x#e# #t#�#i# #n#�#n#g# #(#L#A#=#
#6#,#2#8#0#m#)## #
#
#+# #X#e# #c#o#n# # #(#L#A# #=#3#,#3#3#7# #m#)##
# ###�#�#n#g# #c#�# #2# #l#�#n# #x#e#,# ###�# #m#�# #r#�#n#g# #E#
###�#�#c# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #c#�#n#g# #t#h#�#c##
#
#E#=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### ##B#�#n#g# #2#.#3#.#5#a#.#:# ###�# #m#�# #r#�#n#g#
#p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #4# #l#�#n# #x#e# #t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#n#�#m#.##R###1#2#0###1#3#0###1#4#0###1#5#0###2#0#0#####E#
#t#t###1#,#3###1#,#3###1#,#2###1#,#1###0#,#9#####E#
#T#C###0#,#8###0#,#8###0#,#8###0#,#8###0#,#7#####E#
#c#h#o#n###1#,#3###1#,#3###1#,#2###1#,#1###0#,#9######T#h#e#o# #t#i#�#u#
#c#h#u#�#n# #[#1#]#,# ###�# #m#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y#
#t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #2#
#l#�#n# #x#e# #v#�# #x#e# #t#�#i# #c#h#i#�#m# #�#u# #t#h#�# #l#�#y# #t#h#e#o#
#b#�#n#g# #s#a#u#:#####B#�#n#g# #2#.#3#.#5#b#.#:# ###�# #m#�# #r#�#n#g#
#p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #4# #l#�#n# #x#e# #t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#n#�#m#.## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #R#n#�#m# #(#m#)###2#5#0###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######2#0#0###<#2#0#0### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######1#5#0###<#1#5#0### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######1#0#0###<#1#0#0### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######7#0###<#7#0### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
#######5#0###<#5#0### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######3#0#####E#m#r#
#(#m#)###0#,#6###0#,#7###0#,#9###1#,#2###1#,#5###2#,#0##### # # #-# #S#o#
#s#�#n#h# #h#a#i# #b#�#n#g# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #�# #t#r#�#n# #t#a# #c#h#�#n#
#b#�#n#g# #2#-#5# ###�# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #m#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e#
#c#h#�#y# #t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m## # # #-# ###�# #m#�#
#r#�#n#g# ###�#�#c# ###�#t# #t#r#�#n# #d#i#�#n# #t#�#c#h# #p#h#�#n# #l#�#
#g#i#a# #c#�#.# #D#�#i# #d#�#n# #h#�#�#n#g# #(#v#�# #c#�#c# #c#�#u# #t#�#o#
#k#h#�#c# #n#h#�# #l#�#n# #p#h#�# #c#h#o# #x#e# #t#h#�# #s#�#& )#,# #p#h#�#i#
#b#�# #t#r#�# #p#h#�#a# #t#a#y# #p#h#�#i# #c#�#a# ###�# #m#�# #r#�#n#g#.#
#N#�#n# ###�#�#n#g# #k#h#i# #c#�#n# #m#�# #r#�#n#g#,# ###�#m# #b#�#o# #p#h#�#n#
#l#�# ###�#t# #c#�#n# #�#t# #n#h#�#t# #l#�# #0#,#5# #m#.## # #-# ###o#�#n#
#n#�#i# #m#�# #r#�#n#g# #l#�#m# #t#r#�#n#g# #v#�#i# ###o#�#n# #n#�#i# #s#i#�#u#
#c#a#o# #h#o#�#c# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #c#h#u#y#�#n# #t#i#�#p#.# ## # #-# #
#K#h#i# #k#h#�#n#g# #c#�# #h#a#i# #y#�#u# #t#�# #n#�#y#,# ###o#�#n# #n#�#i#
#m#�# #r#�#n#g# ###�#�#c# #c#�#u# #t#�#o#.## # # # # # # # # # # #+# #M#�#t#
#n#�#a# #n#�#m# #t#r#�#n# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# #v#�# #m#�#t# #n#�#a# #n#�#m#
#t#r#�#n# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#.## # # # # # # # # # # #+# #T#r#�#n# ###o#�#n#
#n#�#i#,# #m#�# #r#�#n#g# ###�#u# #(#t#u#y#�#n# #t#�#n#h#)#.# #M#�# #r#�#n#g#
#1#m# #t#r#�#n# #c#h#i#�#u# #d#�#i# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #1#0#m#.#
#2#.#6#.#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #b#�# #t#r#�# ###�# #m#�# #r#�#n#g##
#T#a#
#b#�# #t#r#�# #v#�# #p#h#�#a# #l#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #v#�#
#b#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#.# #N#�#u# #n#�#n# ###�#�#n#g# #c#�# #l#�#
###�#�#n#g# #t#h#�# #m#�# #r#�#n#g# #m#�#t# ###�#�#n#g# #v#�#o# #l#�#
###�#�#n#g#,# #k#h#�#n#g# #m#�# #r#�#n#g# #n#�#n# ###�#�#n#g#.# #C#h#�# #m#�#
#r#�#n#g# #n#�#n# ###�#�#n#g# #k#h#i# #c#h#i#�#u# #r#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g#
#k#h#�#n#g# ###�#m# #b#�#o# #c#h#i#�#u# #r#�#n#g# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #0#,#5#m#


#s#a#u# #k#h#i# #m#�# #r#�#n#g# #m#�#t# ###�#�#n#g#.##
###o#�#n# #n#�#i#
#m#�# #r#�#n#g# #d#�#�#c# #b#�# #t#r#�# #t#r#�#n# #s#u#�#t# ###o#�#n# #n#�#i#
#s#i#�#u# #c#a#o# #v#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #c#h#u#y#�#n# #t#i#�#p#.# ##
###�# #m#�# #r#�#n#g# ###�#y# ###�# ###�#�#c# #c#�#u# #t#�#o# #t#r#o#n#g#
#p#h#�#m# #v#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #t#r#�#n#.##K#h#i# #k#h#�#n#g# #c#�#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #c#h#u#y#�#n# #t#i#�#p# #v#�# ###o#�#n# #n#�#i# #s#i#�#u#
#c#a#o# #t#h#�# ###�# # #m#�# #r#�#n#g# ###�#�#c# #b#�###t#r#�# #n#h#�#
#s#a#u#:## #C#h#i#�#u# #d#�#i# ###o#�#n# #v#u#�#t# #m#�# #r#�#n#g# #c#o# #t#�#
#l#�# #1#:#1#0# ## #1#:#2#0# #t#�#y# #t#h#u#�#c# #v#�#o# #k#i#�#n# #x#�#y#
#d#�#n#g# #v#�#i# #y#�#u# #c#�#u# #t#h#�#m# #m#�#,#v#u#�#t# #t#h#e#o# #q#u#y#
#l#u#�#t# #b#�#c# #n#h#�#t#.##
#C#h#i#�#u# #d#�#i# #m#�# #r#�#n#g#
###�#�#c# #b#�# #t#r#�# #m#�#t# #n#�#a# #�# #t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#v#�# #m#�#t# # #n#�#a# #�# #n#g#o#�#i# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g#.# ####2#.#7#.#
#X#�#c# ###�#n#h# #b#�#n# #k#�#n#h# #t#�#i# #t#h#i#�#u# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
###�#n#g## # # # # # # # ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# ###�#�#c# #t#h#i#�#t#
#k#�# #t#�#i# #n#h#�#n#g# #n#�#i# ###�#�#n#g# ###�# ###�#i# #d#�#c# #c#�#
#h#i#�#u# ###�#i# #s#�# #2# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #># #1#0# #0#/#0#0# #(#d#o#
###�#�#n#g# #t#h#i#�#t# #k#�# #l#�# ###�#�#n#g# #c#�#p# #6#0#)#.## # # # #a#)#
#X#�#c# ###�#n#h# #R#l#�#i#m#i#n## #a#.#T#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�#m#
#b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #1# #c#h#i#�#u#:# #R#l#�#i#m#i#n# #=# ### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######;##
#
#
#d#:# #K#h#o#�#n#g# #c#�#c#h#
#t#�# #m#�#t# #n#g#�#�#i# #l#�#i# #t#�#i# #m#�#t# ###�#�#n#g#,# #d# #=#
#1#,#0#(#m#)#.##T#h#a#y# #s#�# #t#a# ###�#�#c# #R#l#�#i#m#i#n# #=#
#2#8#1#2#,#5#m#.# #L#�#m# #t#r#�#n# #R#l#�#i#m#i#n# #=# #2#8#2#0#,#0#m## #b#.#
#T#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�#m# #b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #2#
#c#h#i#�#u#:# #R#l#�#i#m#i#n# #=# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
#######;## #
#
#d#:# #K#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #t#�# #m#�#t# #n#g#�#�#i#
#l#�#i# #t#�#i# #m#�#t# ###�#�#n#g#,# #d# #=# #1#,#2# #(#m#)#;##T#h#a#y# #s#�#
#t#a# ###�#�#c# #R#l#�#i#m#i#n# #=# #2#3#4#3#,#7#5#m#.# #L#�#m# #t#r#�#n#
#R#l#�#i#m#i#n# #=# #2#3#4#5#,#0#m###T#h#e#o# #b#�#n#g# #1#9# #[#1#]#g#i#�#
#t#r#�# #R#l#�#i#m#i#n# #=# #2#5#0#0#(#m#)#.##K#i#�#n# #n#g#h#�#:# #C#h#�#n#:#
#R#l#�#i#m#i#n# #=# #2#5#0#0# #m# #l#�#m# #g#i#�# #t#r#�# #t#�#n#h# #t#o#�#n#.#
# # # # ##b#)# #X#�#c# ###�#n#h# #b#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #l#�#m#
#R#l#�#m#m#i#n##T#h#e#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #h#�#n# #c#h#�# #v#�# #l#�#c# #l#y#
#t#�#m# #n#h#�#m# ###�#m# #b#�#o# #s#�#c# #k#h#�#e# #c#h#o# #h#�#n#h#
#k#h#�#c#h# #v#�# #n#h#�#p# #x#e# #k#h#�#n#g# #b#�# #q#u#�# #t#�#i# #(#g#i#a#
#t#�#c# #l#i# #t#�#m# #l#�#y# #a#=#0#,#5#m#/#s#2#)#### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ########T#r#�#n# #c#�# #s#�# #b#�#o# ###�#m# #t#�#m#
#n#h#�#n# #b#a#n# ###�#m#### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######.#
#T#r#o#n#g# ###�#:##
#-# #h#p#:# #c#h#i#�#u# #c#a#o# ###�#n# #p#h#a# #x#e#
#c#o#n# #k#�# #t#�# #m#�#t# ###�#�#n#g# #l#�#n# #(#h#p#=#0#,#7#5#m#)#.##
#-#
#S#1#:# #t#�#m# #n#h#�#n# #m#�#t# #c#h#i#�#u# #(#S#1#=#7#5#m#)## #-# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######:# #g#�#c# #t#�#a# #c#�#a# #c#h#�#m#
#�#n#h# #s#�#n#g# ###�#n# #p#h#a# #(#t#h#e#o# #c#h#i#�#u# ###�#n#g#)# ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######=#2#0####�#i# #c#h#i#�#u# #v#�#i#
#b#�#n#g# #1#9# #[#1#]#g#i#�# #t#r#�# #R#l#�#m#m#i#n# #=# #1#0#0#0#(#m#)#.# #
#K#i#�#n# #n#g#h#�# #c#h#�#n#:# #R#l#�#m#m#i#n# #=# #1#0#0#0#(#m#)##2#.#8#.#
#T#h#i#�#t# #k#�# ###o#�#n# #n#�#i# #s#i#�#u# #c#a#o##
#S#i#�#u# #c#a#o#
#l#�# #d#�#c# #m#�#t# #m#�#i# #t#r#�#n# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y#
#n#g#h#i#�#n#g# #v#�# #p#h#�#a# #b#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #.# #a#.#
#a#.###�# #d#�#c# #s#i#�#u# #c#a#o##T#�#i# #c#�#c# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #m#�#
#b#�#n# #k#�#n#h# #k#h#�#n#g# #t#h#o#�# #m#�#n# ###i#�#u# #k#i#�#n#
###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ########T#h#�# #p#h#�#i# #t#h#i#�#t# #k#�#
###�# #d#�#c# #s#i#�#u# #c#a#o# ###�# #x#e# #c#h#�#y# #a#n# #t#o#�#n#,# #�#m#
#t#h#u#�#n# #v#�#i# #t#�#c# ###�# #n#h#�#t# ###�#n#h#.##
#T#h#i#�#t# #k#�#
#s#i#�#u# #c#a#o# #l#�# #t#h#i#�#t# #k#�# #m#�#t# #c#�#t# #n#g#a#n#g# #m#�#t#
#m#�#i# #h#�#�#n#g# #v#�#o# #t#i#m# ###�#�#n#g# #v#�#i# ###�# #d#�#c# #l#�#
#i#s#c# ###�#�#c# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #t#h#e#o# #b#i#�#u# #t#h#�#c#:## #
###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ########
#
#(# #-# #h#�# #s#�# #l#�#c#
#n#g#a#n#g#,# #k#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�# #l#�#y# #(# #=# #0#,#1# ## #0#,#1#5#.##
#T#r#�# #s#�# ###�# #d#�#c# #s#i#�#u# #c#a#o# #n#�#n# #c#h#�#n# #t#�# #3#
%# ###�#n# #6#%#,# #t#u#y# #n#h#i#�#n# #t#r#o#n#g# ###�#�#n#g# ###�# #t#h#�#


#n#�#n# #c#h#�#n# #k#h#�#n#g# #v#�#�#t# #q#u#�# #4#%#.# #K#h#i# #m#�#t#
###�#�#n#g# #r#�#n#g#,# #c#�# #g#i#�#i# #p#h#�#n# #c#�#c#h# #t#h#�# #n#�#n#
#t#h#i#�#t# #k#�# ###�# #d#�#c# #s#i#�#u# #c#a#o# #r#i#�#n#g# #c#h#o# #t#�#n#g#
#p#h#�#n# ###�#�#n#g# ###�# #g#i#�#m# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #x#�#y# #d#�#n#g#.#
#B#�#n#g# ###�# #d#�#c# #s#i#�#u# #c#a#o# #t#�#y# #t#h#e#o# #b#�#n# #k#�#n#h#
###�#�#n#g# #c#o#n#g####R#(#m#)###1#2#5#-#1#5#0###1#5#0#-#1#7#5###1#7#5##2#0#0###2#0#0#-#2#5#0###2#5#0#-#3#0#0###3#0#0#-#1#5#0#0#####I#s#c#c#h#�#n# #
%###7###6###5###4###3###2######b#.# #X#�#c# ###�#n#h# #b#�#n# #k#�#n#h# #b#�#
#v#�#a# #t#�#i# #n#�#t##
#R#b#�# #v#�#a# #=# #R# ## #(#b#/#2# #+# #a#)#
#T#r#o#n#g# ###�#:##
#R#b#�# #v#�#a# #:# #B#�#n# #k#�#n#h# #b#�# #v#�#a#
#(#m#)##
#R# #:# #B#�#n# #k#�#n#h# #l#�#n# #x#e# #n#g#o#�#i# #c#�#n#g#
#t#r#o#n#g# #p#h#�#m# #v#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #(#m#)#.##
#R# #=#
#0#.#7#*#6#0#2#/#1#2#7#*#(#0#.#1#5#+#0#.#0#2#)# #=# #8#2#m##
#a#:# #
#c#h#i#�#u# #r#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #+# #l#�#n# #x#e# #t#h#�# #s#�#(#
#n#�#u# #c#�#)## #
#C#h#i#�#u# #r#�#n#g# #l#�# #1#,#5# #m# #t#r#o#n#g#
###�# #l#�# #g#i#a# #c#�# #l#�# #1# #m## #B#:# #l#�#n# #x#e# #n#g#o#�#i#
#c#�#n#g# #t#r#o#n#g# #p#h#�#m# #v#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g##
#
#
#b#
#=# #B#l#�#n# #+# #e## #B#l#�#n# #=# #3#.#5#m##
### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ######## # # # # # # # # # # # # # #L# #t#�#n#h#
#t#h#e#o# #x#e# #S#U# #t#h#e#o# #T#C#X#D#V#N#1#0#4# ## #2#0#0#7#(# #b#�#n#g#
#1#)# #t#h#�# #L#=# #7#,#3# #(#m#)## # # # # # # # # # # # # # # # ###
#E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ####### #:# #V#�#n# #t#�#c# #r#�# #p#h#�#i#
#c#�#a# #x#e#,# #v#�#i# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######=#
#0#,#7#.### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # ########### #Q#U#O#T#E# ###
#####V#�#y# #b# #=# #3#.#5# #+# #0#.#4# #=# #3#.#9#m##V#�#y# #b#�#n# #k#�#n#h#
#b#�# #v#�#a# #t#�#i# #n#�#t# #l#�#:##
#R#b#�# #v#�#a# #=# #8#2# ## #(#
#3#.#9#/#2# #+# #2#.#5#)# #=# #5#8#.#5#m##B#�#n# #k#�#n#h# #b#�# #v#�#a#
#t#h#e#o# #T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7# #t#h#�#�#n#g# #l#�#y# #l#�# #R# #=#
#7#,#9#,#1#2#,#1#5#m##C#h#�#n# #R#p#h#�#i# #=# #1#5#m# #�! #V#p#h#�#i# #=# ###
#Q#U#O#T#E# ### #######=# ### #Q#U#O#T#E# ### ####### #=# #1#8#m#
##D#o#
###�# #c#�#n# #c#�# #c#�#c# #g#i#�#i# #p#h#�#p# #h#�#n# #c#h#�# #t#�#c# ###�#
#n#h#�# #l#�#m# #g#�# #g#i#�#m# #t#�#c#,# #b#i#�#n# #b#�#o# #h#�#n# #c#h#�#
#t#�#c# ###�#.#####c#.# #V#u#�#t# #n#�#i# #s#i#�#u# #c#a#o####
#C#h#i#�#u#
#d#�#i# ###o#�#n# #n#�#i# #s#i#�#u# #c#a#o# #l#�# #c#h#i#�#u# #d#�#i# #n#�#i#
#g#i#�#a# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #v#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�# #c#h#u#y#�#n#
#t#�# #m#�#t# #c#�#t# #n#g#a#n#g# #2# #m#�#i# ###�#n# #m#�#t# #c#�#t#
#n#g#a#n#g# #b#�# #t#r#�# #s#i#�#u# #c#a#o# #m#�#t# #m#�#i#.##
#C#h#i#�#u#
#d#�#i# ###o#�#n# #n#�#i# #s#i#�#u# #c#a#o# ###�#�#c# #t#�#n#h# #t#h#e#o#
#b#i#�#u# #t#h#�#c#:## #
### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# # #######
#(#m#)##
#T#r#o#n#g# ###�#:##
#
#H# #=# #B#.#i#s#c# #-#
#C#h#i#�#u# #c#a#o# #n#�#n#g# #c#a#o# #m#�#p# #n#g#o#�#i# #c#�#a# #m#�#t#
###�#�#n#g# #(#l#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#)##
#
#B# #-# #C#h#i#�#u#
#r#�#n#g# #p#h#�#n# ###�#�#n#g# #x#e# #c#h#�#y#.#B# #=# #1#4#m## #
#i#(# #-#
###�# #d#�#c# #d#�#c# #p#h#�# #t#h#�#m# #�# #p#h#�#a# #l#�#n#g# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g#.# #i#(# #<# #[#i#(#]# #=# #0#,#5#-#1#%####B#�#n#g# #c#h#i#�#u# #d#�#i#
# #n#�#i# #s#i#�#u# #c#a#o##R#(#m#)###1#2#5#-#1#5#0###1#5#0#-#1#7#5###1#7#5##2#0#0###2#0#0#-#2#5#0###2#5#0#-#3#0#0###3#0#0#-#1#5#0#0#####i#s#c#(#
%#)###7###6###5###4###3###2#####i#j� #(#
%#)###0#,#5###0#,#5###0#,#5###0#,#5###0#,#5###0#,#5#####L#n#s#c#t#�#n#h###1#9#6#
##1#6#8###1#4#0###1#3#2###8#4###4#2#####L#n#s#c#T#C###1#0#5###9#0###8#2#,#5###7#
5###7#5###7#5#####L#n#s#c#c#h#�#n###1#9#6###1#6#8###1#4#0###1#3#2###8#4###7#5###
#####d#.# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#�#n#g# #s#i#�#u# #c#a#o##
#T#r#�#�#c#
#k#h#i# #v#�#o# ###o#�#n# #n#�#i# #s#i#�#u# #c#a#o# #k#h#o#�#n#g# #1#0#m#
#t#i#�#n# #h#�#n#h# #v#u#�#t# #n#g#a#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #p#h#�#a# #l#�#n#g#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #l#�#n# #b#�#n#g# #v#�#i# ###�# #d#�#c# #n#g#a#n#g#
#m#�#t# ###�#�#n#g#.## #T#i#�#n# #h#�#n#h# #q#u#a#y# #p#h#�#n# #m#�#t#
###�#�#n#g# #v#�# #l#�# ###�#�#n#g# #p#h#�#a# #l#�#n#g# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#q#u#a#n#h# #t#i#m# ###�#�#n#g# #t#�# ###�# #d#�#c# #n#g#a#n#g# #i#n# #l#�#n#
#t#h#�#n#h# #1# #m#�#i#.# # #L#�#c# #n#�#y# #c#�# # #m#�#t# ###�#�#n#g# #x#e#
#c#h#�#y# #t#r#�# #t#h#�#n#h# #1# #m#�#t# #c#�#t# #n#g#a#n#g# #1# #m#�#i#
#v#�#i# ###�# #d#�#c# #n#g#a#n#g# #l#�# #i#n#.##
#T#i#�#n# #h#�#n#h#
#q#u#a#y# #c#�# #p#h#�#n# #m#�#t# ###�#�#n#g# #q#u#a#n#h# #m#�#p# # #t#r#o#n#g#


###�#�#n#g# #c#o#n#g# #h#o#�#c# #t#i#m# ###�#�#n#g# ###�#n# ###�# #d#�#c#
#n#g#a#n#g# #i#s#c#.# #L#�#c# #n#�#y# ###i#�#m# #b#�#t# ###�#u# #c#�#a#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #(#
#T### ## #T#C#)#.###2#.#9#.#X#�#c# ###�#n#h# #b#�#n# #k#�#n#h# #b#�# #v#�#a#
#t#�#i# #n#�#t#####
#T#r#o#n#g# ###�#:##
#R#b#�# #v#�#a# #:# #b#�#n#
#k#�#n#h# #b#�# #v#�#a# #(#m#)##
#R# #:# #b#�#n# #k#�#n#h# #l#�#n# #x#e#
#n#g#o#�#i# #c#�#n#g# #t#r#o#n#g# #p#h#�#m# #v#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#(#m#)#.#####
#a#:# #C#h#i#�#u# #r#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #+# #l#�#n#
#x#e# #t#h#�# #s#�# #(# #n#�#u# #c#�#)## #
#
#
#a# #=# #2#.#5#m##
#B#:# #L#�#n# #x#e# #n#g#o#�#i# #c#�#n#g# #t#r#o#n#g# #p#h#�#m# #v#i#
###�#�#n#g# #c#o#n#g## #
#
#B# #=# #b#l#�#n# #+# #e##
#b#l#�#n# #=#
#3#.#5#m## # ### #Q#U#O#T#E# ### ########
#L# #t#�#n#h# #t#h#e#o# #x#e#
#S#U# #t#h#e#o# #T#C#V#N# #1#0#4#:#2#0#0#7# #t#h#�# #L# #=# #7#.#3#m##
#V#p#h#�#i# #:# #V#�#n# #t#�#c# #r#�# #p#h#�#i# #c#�#a# #x#e#,# #v#�#i#
#V#p#h#�#i# #=# #0#.#7#*#V#T#K##
#
#v#�#y# #b# #=# #3#.#5# #+# #0#.#4#2#
#=# #3#.#9#2#m## #V#�#y# #b#�#n# #k#�#n#h# #b#�# #v#�#a# #t#�#i# #n#�#t#
#l#�#:# ## #
#
#
#R#b#�# #v#�#a# #=# #7#7#.#9#3#2#m##B#�#n#
#k#�#n#h# #b#�# #v#�#a# #t#h#e#o# #T#C#V#N#1#0#4#:#2#0#0#7# #t#h#�#�#n#g#
#l#�#y# #l#�# #R# #=# #7#,#9#,#1#2#,#1#5#m##
##V#�#y#,# #c#h#�#n# #R# #=#
#1#5#m# #�!## #Q#U#O#T#E# ### #######=# ### #Q#U#O#T#E# ### ########
#C#�#n#
#c#�# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #h#�#n# #c#h#�# #t#�#c# ###�# #n#h#�# #l#�#m#
#g#�# #g#i#�#m# #t#�#c#,# #b#i#�#n# #b#�#o# #h#�#n# #c#h#�# #t#�#c# ###�#.#
#B#�#n#g# #t#�#n#g# #h#�#p# #c#�#c# #c#h#�# #t#i#�#u# #k#�# #t#h#u#�#t#
#S#T#T###C#H#�# #T#I#�#U# #K#�# #T#H#U#�#T#####�#N# #V#�###T#R#�# #S#�#
#T#�#N#H###T#I#�#U# #C#H#U#�#N###C#H#�#N#####1###C#�#p# #k#�# #t#h#u#�#t########6#0###6#0#####2###T#�#c# ###�# #t#h#i#�#t#
#k#�###K#m#/#h#####6#0###6#0#####3#####�# #d#�#c# #d#�#c# #l#�#n# #n#h#�#t###
%###2###6###2#####4#####�# #d#�#c# #d#�#c# #n#h#�# #n#h#�#t###
%###0###0###0#####5###B#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y###m###-### # # # #
# # # # # # #4#*#3#,#5### #4#*#3#,#5#####6###B#�# #r#�#n#g# #p#h#�#n# #p#h#�#n#
#c#�#c#h###m###-###-###-#####7###B#�# #r#�#n#g# #l#�# ###�#�#n#g###m######2#*#2#,#5###2#*#2#,#5#####8###B#�# #r#�#n#g# #h#�# ###�#�#n#g###m######2#*#5### # # #2#*#5#####9###B#�# #r#�#n#g# #n#�#n# ###�#�#n#g###m###3#2######3#2#####1#0###B#�# #r#�#n#g# #k#�#t# #c#�#u# #�#o# ###�#�#n#g###m###9#,#2######9#,#2#####1#1###T#�#m# #n#h#�#n# #d#�#n#g# #x#e###m######7#5###7#5#####1#2###T#�#m# #n#h#�#n# #n#g#�#�#c# #c#h#i#�#u###m######1#5#0###1#5#0#####1#3###T#�#m# #n#h#�#n# #v#�#�#t#
#x#e###m###3#6#0###3#5#0###3#6#0#####1#4###T#�#m# #n#h#�#n#
#n#g#a#n#g###m###6#,#2#5#####6#,#2#5#####1#5###T#�#m# #n#h#�#n# #t#�#i# #n#�#t#
#g#i#a#o# #t#h#�#n#g###m###-###-###-#####1#6###R#m#i#n# # # #c#�# #b#�# #t#r#�#
#s#i#�#u# #c#a#o###m###1#3#5###1#2#5###1#3#5#####1#7###R#m#i#n# # # #k#h#�#n#g#
#b#�# #t#r#�# #s#i#�#u# #c#a#o###m###4#7#2#,#5###1#5#0#0###1#5#0#0#####1#8###R#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g# #l#�#i# #t#�#i#
#t#h#i#�#u###m###2#3#4#4###2#0#0#0###2#3#4#4#####1#9###R# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
###�#n#g# #l#�#m# #t#�#i##
#t#h#i#�#u###m###2#0#0#3###1#5#0#0###2#0#0#3#####2#0#####�# #m#�# #r#�#n#g#
#p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y###m###-###-###-#####2#1###B#�#n# #k#�#n#h# #b#�#
#v#�#a# #t#�#i# #n#�#t###m###1#5#####1#5#####


#C#H#�#�#N#G# #3#:# #T#H#I#�#T# #K#�# #T#U#Y#�#N# #T#R#�#N# #B#�#N#H# ###�#
#3#.#1#.#N#�#i# #d#u#n#g# #v#�# #y#�#u# #c#�#u##
#a#.# #N#�#i# #d#u#n#g#
#K#h#i# #x#�#c# ###�#n#h# #v#�# #t#r#�# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#,# #t#h#�#�#n#g#
#t#i#�#n# #h#�#n#h# #t#h#e#o# #2# #g#i#a#i# ###o#�#n#:##
#
#+# #G#i#a#i#
###o#�#n# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#u#n#g# #m#�#n#g# #l#�#�#i# #t#u#y#�#n#
###�#�#n#g# #v#�##
#
#+# #G#i#a#i# ###o#�#n# #x#�#c# ###�#n#h# #v#�#
#t#r#�# #c#�#a# #t#�#n#g# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#.##T#r#o#n#g# #g#i#a#i#
###o#�#n# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#u#n#g#,# #c#h#�# #x#�#c# ###�#n#h# #1#
#c#�#c#h# #s#�# #b#�# #v#�# #t#r#�#,# #h#�#�#n#g# #t#u#y#�#n# #v#�# #q#u#a#n#
#h#�# #g#i#�#a# #c#�#c# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #v#�#i# #n#h#a#u#.# #�#
#g#i#a#i# ###o#�#n# #s#a#u#,# #t#r#�#n# #c#�# #s#�# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#�#a#
#g#i#a#i# ###o#�#n# #t#r#�#�#c#,# #x#�#c# ###�#n#h# #1# #c#�#c#h# #c#h#�#n#h#
#x#�#c# #v#�# #t#r#�# #c#�#a# #t#�#n#g# ###o#�#n# ###�#�#n#g# #v#�# #y#�#u#
#t#�# #k#)# #t#h#u#�#t# #c#�#a# #c#h#�#n#g#:# ###o#�#n# #t#h#�#n#g#,# ###o#�#n#
#c#o#n#g# #v#�# #c#�#c#h# #n#�#i# #g#i#�#a# #c#h#�#n#g# #.#v#.#v#& #X#�#c#
###�#n#h# #v#�# #t#r#�# #v#�# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #t#r#�#n# #m#�#t# #b#�#n#g#
#l#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #b#�#n#h# ###�# #t#u#y#�#n#,# #x#�#c#
###�#n#h# #v#�# #t#r#�# #v#�# #k#�#c#h# #t#h#�#�#c# #t#h#e#o# #c#h#i#�#u#
###�#n#g# #l#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#h#i#�#u# ###�#n#g# #(#
#q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#i#�#u# #c#a#o#)#.# ##T#h#i#�#t# #k#�# #c#h#i#�#u#
###�#n#g# #t#h#e#o# #t#i#m# ###�#�#n#g# #l#�# #t#h#i#�#t# #k#�# #m#�#t# #c#�#t#
#d#�#c#.##T#h#i#�#t# #k#�# #b#�#n#h# ###�#,# #m#�#t# #c#�#t# #d#�#c# #c#�#
#l#i#e#n# #q#u#a#n# #m#�#t# #t#h#i#�#t# #v#�#i# #n#h#a#u# #v#�# #l#i#e#n#
#q#u#a#n# #c#h#�#t# #c#h#�# #v#�#i# #t#h#i#�#t# #k#�# #m#�#t# #c#�#t#
#n#g#a#n#g# #c#�#a# ###�#�#n#g#.# #K#h#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #c#�#n#g# #t#�#c#
#t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#n# #x#e#m# #x#�#t# ###�#n# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�#
#n#�#y#.## #b#.# #Y#�#u# #c#�#u##B#�#n#h# ###�# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #c#h#�#
#y#�#u# #d#o# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# #v#�# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #t#�#o#
#t#h#�#n#h#.# #K#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�# ###�#�#n#g# #c#h#o# #x#e# #c#�# #t#�#c#
###�# #c#a#o# #p#h#�#i# #b#�# #t#r#�# #t#h#�#m# ###o#�#n# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#
#c#h#u#y#�#n# #t#i#�#p# ###�# ###�#m# #b#�#o# #a#n# #t#o#�#n# #k#h#i# #x#e#
#c#h#�#y# #r#a# #v#�#o# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#.##T#r#�#n# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g#
#x#e# #c#h#�#y# #t#h#u#�#n# #l#�#i#,# #t#�#m# #n#h#�#n# #t#�#t#,# #k#h#o#�#n#g#
#c#�#c#h# #n#g#�#n#,# #m#�#t# #k#h#�#c# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#,#
#k#h#�#o# #s#�#t# #d#�# #d#�#n#g#.# #N#h#�#n#g# #n#�#u# ###o#�#n# ###�#�#n#g#
#t#h#�#n#g# #q#u#�# #d#�#i# #(# #>#5#~#6#k#m#)# #d#�# #l#�#m# #c#h#o# #l#�#i#
#x#e# #m#�#t# #m#�#i#,# #d#�# #g#�#y# #t#a#i# #n#�#n# ###�#n#g# #t#h#�#i#
#c#�#n#h# #q#u#a#n# #t#r#�#n# ###�#�#n#g# ###�#n# ###i#�#u# #b#u#�#n# #t#�#.#
#X#u#�#t# #p#h#�#t# #t#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #a#n# #t#o#�#n#,#
#�#m# #t#h#u#�#n# #v#�# #m#)# #q#u#a#n#,# #n#�#n# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#u#y#�#n#
###�#�#n#g# #t#h#e#o# ###�#�#n#g# #t#h#�#n#g#,# #b#�#n# #k#�#n#h# #c#o#n#g#
#l#�#n# #h#o#�#c# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #l#i#e#n# #t#�#c# #t#r#�#n#h# #d#�#n#g#
###�#�#n#g# #t#h#�#n#g# #d#�#i#,# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#g#�#n#.##
#C#�#n#g#
#v#i#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#u#y#�#n# #t#r#�#n# #b#�#n#h# ###�# #v#�#
#c#�#n#g# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #v#�# #n#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#n# #g#i#�#
#t#r#�# #x#�#y# #l#�#p# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #c#�#n#g# #t#�#c#,# #c#h#�#t#
#l#�#�#n#g# #k#h#a#i# #t#h#�#c#,# #s#�# #d#�#n#g# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h#.#
#3#.#2#.# ###�#c# ###i#�#m# #c#�#a# #t#u#y#�#n##T#u#y#�#n# #l#�# #k#h#u# #v#�#c#
###�#�#n#g# #p#h#�# #n#�#i# #b#�#,# #�# #t#r#o#n#g# #k#h#u# #d#�#n# #c#�#,#
#t#�#n#h# #t#i#�#p# #c#�#n# #r#�#t# #l#�#n#.# #Y#�#u# #c#�#u# #t#�#n#h#
#n#h#a#n#h# #c#h#�#n#g#,# #t#h#u#�#n# #t#i#�#n# #c#a#o#.##3#.#3#.# #N#g#u#y#�#n#
#t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#u#y#�#n#:##K#h#i# #l#�#a# #c#h#�#n# #h#�#�#n#g#
#t#u#y#�#n# #p#h#�#i# #t#u#�#n# #t#h#e#o# #n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #s#a#u#:##
#X#�#c# ###�#n#h# #c#�#c# ###i#�#m# #k#h#�#n#g# #c#h#�#:##+# ###i#�#m#
###�#u#,# ###i#�#m# #c#u#�#i# #t#u#y#�#n#& #+# #G#i#�#m# #t#�#i# #t#h#i#�#u#
#v#�#n# ###�#u# #t#�# #b#a#n# ###�#u#(###�#m# #b#�#o# #t#u#y#�#n# #n#g#�#n#,#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# ###�#o# ###�#p# #c#i#n#g# #n#h#�# #c#�#c# #c#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #k#)# #t#h#u#�#t# #�#t# #n#h#�#t#)##+# #P#h#�#i# #h#�#p# #t#�#t#
#c#�#c# #y#�#u# #t#�# #b#�#n#h# ###�# #v#�# #t#r#�#c# #d#�#c#,# #t#r#�#c#
#n#g#a#n#g# # ###�#m# #b#�#o# #a#n# #t#o#�#n# #x#e# #c#h#�#y#.##+# #G#i#�#
#g#�#n# #m#�#i# #s#i#n#h#,# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g#.##+# #T#�#o# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #t#h#u#�#n# #l#�#i# #c#h#o# #t#h#i# #c#�#n#g#.##D#o# ###�# #k#h#i#


#t#h#i#�#t# #k#�# #t#u#y#�#n# #c#�#n# #c#�# #g#�#n#g# ###�#:##
#
#+# #H#�#
#s#�# #t#r#i#�#n# #t#u#y#�#n# #n#h#�# #n#h#�#t#.##
#
#+# #T#r#�#n#h#
#n#h#�#n#g# #v#�#n#g# #c#�# #b#�#n#h# ###�# #k#h#�#,# #c#�#c# #k#h#u# #v#�#c#
#c#�# ###�#a# #c#h#�#t# #x#�#u#.## #-# #T#�#i# #n#h#�#n#g# #v#�#n#g# #c#�#
###�#a# #h#�#n#h# #t#h#o#�#i# #t#r#a#n#h# #t#h#�# #s#�# #d#�#n#g# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# #c#�# #b#�#n# #k#�#n#h# #l#�#n# #s#a#o# #c#h#o# #t#u#y#�#n# #u#�#n#
#l#�#�#n# #m#�#m# #m#�#i# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #c#�#n#h# #q#u#a#n#
#t#h#i#�#n# #n#h#i#�#n# #k#h#�#n#g# #p#h#�# #v#�# #c#�#n#h# #q#u#a#n# #t#�#
#n#h#i#�#n# #c#�#a# #k#h#u# #v#�#c#.##3#.#4#.# #C#�# #s#�# #t#h#i#�#t# #k#�#
#t#u#y#�#n#:##-# #D#�#a# #v#�#o# #y#�#u# #c#�#u# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#u#y#�#n#
#g#i#�#a# #2# ###i#�#m# #R#2#0# ## #A#6#4#.##-# #D#�#a# #v#�#o# #c#�#c# #c#h#�#
#t#i#�#u# ###�# #c#h#o#n# #�# #c#h#�#�#n#g# #I#I#,# #d#�#a# #v#�#o# #c#�#c#
#v#�# #t#r#�# #c#�# #k#h#u# #v#�#c# ###�#t# #t#h#u#�#n# #t#i#�#n#.##3#.#5#.#
#C#�#c# ###i#�#m# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #t#r#�#n# #b#�#n#h# ###�## #T#r#�#n#
#b#�#n#h# ###�#,# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #I# #q#u#a# #c#�#c# ###i#�#m#
#k#h#�#n#g# #c#h#�# #l#�# ###i#�#m# #& .##V#�# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# ###i#
#q#u#a# #c#�#c# ###i#�#m# #g#i#a#o# #n#h#a#u# #t#�#i# #c#�#c# #n#g#�# #b#a#,#
#n#g#�# #t#�# #t#h#e#o# #q#u#y# ###�#n#h# #c#�#a# #k#h#u# ###�# #t#h#�#.##
#
#
#B#�#n#g# #1#2# #:# ###i#�#m# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #v#�# #c#a#o#
#t#r#�#n#h#####i#�#m# #k#h#�#n#g# #c#h#�###C#a#o# #t#r#�#n#h# #t#�#
#n#h#i#�#n###C#a#o# #t#r#�#n#h# #t#h#i#�#t# #k#�#####R#2#0# #(#k#m#
#0#+#0#0#)###1#.#1#4###3#.#6#3#####R#8# #(#k#m# #0#+#1#8#4#.#8#)####0#.#2#7###3#.#2#5#####A#4#1#(#k#m# #0#+# #3#3#4#.#9#)####0#.#1#8###4#.#0#1#####A#6#4#(#k#m#
#0#+#5#1#7#.#8#)###0#,#4#1###3#,#9#2#####T#r#�#n# ###�#a# #h#�#n#h# #t#u#y#�#n#
###i# #q#u#a# #k#h#�#n#g# #c#�# #k#h#u# #v#�#c# #n#�#o# #b#�#t# #l#�#i# #v#�#
###�#a# #c#h#�#t# #(# ###�#m# #l#�#y#,# ###�#t# #y#�#u#,# #t#r#�#�#t# #l#�#)#,#
###i#�# #c#h#�#t# #t#h#�#y# #v###n#& #3#.#6#.# #T#h#i#�#t# #k#�# #t#u#y#�#n#
#t#r#�#n# #b#�#n#h# ###�#:####o# #g#�#c# #n#g#o#�#t# #c#�#n#h# #t#u#y#�#n# #(#
#t#r#�#n# #b#�#n#h# ###�##C#h#�#n# #R#n#�#m# #c#�# #g#�#n#g# #b#�# #t#r#�#
#R#n#�#m# #l#�#n# ###�# ###�#m# #b#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #x#e# #c#h#�#y#
#(#c#h#�#n# #2# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #l#i#�#n# #k#�# #c#�# #t#�# #s#�#
#R#i#/#R#i#+#1# #<# #=#2#,#0##T#�#n#h# #c#�#c# #y#�#u# #t#�# #c#�#a# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# #n#�#m#.##
#C#h#i#�#u# #d#�#i# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #:#
# # # # #
# # # #K#=### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# ####### #(#m#)#.## # # # # # # #
#
# # # #P#h#�#n# #c#�# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
#:#
# # # # # # # # # # # # # #P#=#R#.# ### #E#M#B#E#D# #E#q#u#a#t#i#o#n#.#3#
#######(#m#)#.## #
#
#
# #C#h#i#�#u# #d#�#i# ###o#�#n# #t#i#�#p#
#t#u#y#�#n# #:# # # # # # # # # # #T#=#R#.#t#g#(### #E#M#B#E#D#
#E#q#u#a#t#i#o#n#.#3# #######)# #(#m#)#.###B#�#n#g# #c#�#c# #y#�#u# #t#�#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #n#�#m##L#�# #t#r#�#n#h###C#h#i#�#u# #d#�#i# #c#�#n#h#
#t#u#y#�#n# #(#m#)###G#�#c# #n#g#o#�#t# #(###�#)###B#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g#
#c#o#n#g# #(#m#)#####K#m#0#0# ###2#2#3#.#3###6#1#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#1#9#5#####6#6#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#2#4#6#.#9###1#2#4#.#1###8#0#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#3#0#3#.#8#####7#1#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#3#8#6#.#0###2#8#2#.#1###5#6#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#5#9#8#.#6#####7#9#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#6#5#5#.#0###3#4#3###7#8#0###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#9#3#6#.#9#####6#6#o###1#5#0#####K#m# #0#0# #+#
#1#0#0#7#.#2#####7#9#o###1#5#0#####3#.#7#.# #T#�#n#h# #t#o#�#n# #v#�# #c#�#m#
###�#�#n#g# #c#o#n#g# #c#h#u#y#�#n# #t#i#�#p## #3#.#7#.#1#.# #C#�#m# #c#o#n#g#
#c#h#i# #t#i#�#t# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# #c#�# #b#�#n##
#3#.#7#.#2#.#
#T#�#n#h# #c#�#c# #y#�#u# #t#�# ###�#�#n#g# #b#�# #v#�#a##B#�#n# #k#�#n#h# #b#�#
#v#�#a# ###�#i# #v#�#i# #v#�#n# #t#�#c# #r#�# #p#h#�#i#:## #
#
####�!
### #Q#U#O#T#E# ### #######=# ### #Q#U#O#T#E# ### ########B#�#n# #k#�#n#h# #b#�#
#v#�#a# ###�#i# #v#�#i# #v#�#n# #t#�#c# #r#�# #t#r#�#i#:##C#h#�#n# #v#�#n#
#t#�#c# #r#�# #t#r#�#i# #l#�# #V#t#r# #=# #1#5#k#m#/#h#,# #�#n#g# #v#�#i#
#b#�#n# #k#�#n#h# #r#�# #t#r#�#i# #l#�#:##### #T#r#�#n# #t#u#y#�#n#
###�#�#n#g# #t#�# #A#1#5# ## #A#1#8# #c#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# ###�#�#n#g#
#<#0#,#5#%# # #n#�#n# #t#a# #l#�#y# #k#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #g#i#�#a# #c#�#c#
#g#i#�#n#g# #t#h#u# #n#�#�#c# #l#�# #L#=#5#0# #(#m#)# #t#h#e#o# #T#C#X#D#V#N#


#1#0#4# ## #2#0#0#7# #(#b#�#n#g# #3#8#)#.##
#B#�# #r#�#n#g# #r#�#n#h#
#b#i#�#n# #n#�#m# #t#r#o#n#g# #l#�# ###�#�#n#g# #b#=# #0#.#3#m# #.##
#D#�#n#g#
#l#o#�#i# #b#�# #v#�#a# #c#h#o# #p#h#�#p# #x#e# #c#�# #t#h#�# ###i# #l#�#n#
#v#�# #k#h#u# #v#�#c# #2# #b#�#n# ###�#�#n#g# #l#�# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#n#h#�# #d#�#n# #d#�#n#g# # #n#�#n# #n#g#�#�#i# #d#�#n# #c#�#n# #l#�#n#
#x#u#�#n#g#.# #B#�# #v#�#a# #l#�#m# #b#�#n#g# #b#�#t#�#n#g# #x#i#m###n#g#.#####
#
#
#K#�#c#h# #t#h#�#�#c# #b#�# #v#�#a# #�# #h#�# ###�#�#n#g#
#2#3#x#2#6#x#1#0#0#c#m#######K#�#c#h# #t#h#�#�#c# #b#�# #v#�#a# #t#r#�#n#
#d#�#i# #p#h#�#n# #c#�#c#h# #v#�# ###�#o# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g#
#1#8#x#3#0#x#1#0#0####


#C#h#�#�#n#g# #4#.# #T#H#I#�#T# #K#�# #M#�#T# #C#�#T# #D#�#C# #T#U#Y#�#N#
#T#h#i#�#t# #k#�# #m#�#t# #c#�#t# #d#�#c# ###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# #l#�#
#x#�#c# ###�#n#h# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #n#h#�# #c#h#o# #t#�#n#g# ###o#�#n#
###�#�#n#g#,# #v#�# #t#r#�# #v#�# #c#a#o# ###�# ###i#�#m# #g#�#y# #(# ###i#�#m#
###�#i# #d#�#c#)#,# #b#�#n# #k#�#n#h# ###�#�#n#g# #c#o#n#g# ###�#n#g#.##V#i#�#c#
#t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c# #r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #v#�# #n#�#
#�#n#h# #h#�#�#n#g# #t#r#�#c# #t#i#�#p# ###�#n# #c#�#c# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#k#i#n#h# #t#�#,# #k#)# #t#h#u#�#t# #c#�#a# ###�#�#n#g#.# ##N#�#u# #t#h#i#�#t#
#k#�# ###�#�#n#g# ###�# #t#�#t# #t#h#�# #s#�# #p#h#�#t# #h#u#y# ###�#�#c#
#t#�#c# ###�# #x#e# #c#h#�#y#,# #r#�#t# #n#g#�#n# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #c#h#�#y#
#x#e#,# #t#i#�#u# #h#a#o# #n#h#i#�#n# #l#i#�#u# #�#t# #v#�# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# ###�#o# ###�#p# #n#h#�#.# ##N#g#o#�#i# #v#i#�#c# ###�#m# #b#�#o#
#c#�#c# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n# #k#)# #t#h#u#�#t# #n#h#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c#
#t#�#i# #t#h#i#�#u# #c#�#a# #n#�#n# ###�#o#,# ###�#c# #d#�#c# #t#�#i# ###a#,#
###�#�#n#g# ###�# #c#�#n# #p#h#�#i# ###i# #q#u#a# #c#�#c# ###i#�#m# #k#h#�#n#g#
#c#h#�#.# ##
#T#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c# #p#h#�#i# #t#�#t# #c#�#c#
#y#�#u# #t#�# #v#�# #t#r#�#c# #n#g#a#n#g#,# #b#�#n#h# ###�# #l#�#m# #c#h#o#
#t#u#y#�#n# #h#�#i# #h#�#a#,# #t#r#�#n#h# #b#�#p# #m#�#o# #v#�# #t#h#�#
#g#i#�#c#.# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #t#u#y#�#n# #k#h#i# ###�#a# #v#�#o# #s#�#
#d#�#n#g# ###�#t# ###�#�#c# #c#�#c# #c#h#�# #t#i#�#u# #v#�# #A#n# #t#o#�#n# ##
#�#m# #t#h#u#�#n# ## #K#i#n#h# #t#�#.##4#.#1#.# #K#h#�#i# #n#i#�#m#:##
#-#
#M#�#t# #c#�#t# #d#�#c#(# #h#a#y# #t#r#�#c# #d#�#c#)# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#
#l#�# #h#�#n#h# #c#h#i#�#u# ###�#n#g# #c#�#a# ###�#�#n#g# #d#o# #c#�#c#
###o#�#n# ###�#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#c# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #n#�#i# #v#�#i#
#n#h#a#u# #b#�#n#g# #c#�#c# ###�#�#n#g# #c#�#n#g# ###�#n#g# #(#l#�#i# #h#o#�#c#
#l#�#m#)# #m#�# #t#�#o# #t#h#�#n#h#.##
#-# #M#�#t# #c#�#t# #d#�#c#
###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# ###�#�#c# #v#�# #t#h#e#o# #t#i#m# #p#h#�#n# #x#e#
#c#h#�#y#.# #N#�#u# #c#�# #n#h#i#�#u# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #k#h#�#c#
#n#h#a#u# #t#h#�# #c#i#n#g# #p#h#�#i# #v#�# #c#�#c# #m#�#t# #c#�#t# #d#�#c#
#c#�#a# #c#�#c# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y# #k#h#�#c# #n#h#a#u#.# #N#�#u#
#r#�#n#h# #b#i#�#n# #c#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #k#h#�#c# #v#�#i# #p#h#�#n#
#x#e# #c#h#�#y#,# #t#h#�# #c#i#n#g# #p#h#�#i# #v#�# #m#�#t# #c#�#t# #d#�#c#
#c#�#a# #r#�#n#h# #b#i#�#n#.##
#-# ###�#�#n#g# ###�# #c#�#a# #m#�#t#
#c#�#t# #d#�#c# ###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# #l#�# ###�#�#n#g# #b#i#�#u# #t#h#�#
#c#a#o# ###�# #t#h#i#�#t# #k#�# #c#�#a# #m#�#t# ###�#�#n#g# #x#a# #c#h#�#y#
#q#u#a# #m#�#t# #p#h#�#n#g# #t#h#�#n#g# ###�#n#g# #d#�#c# ###�#�#n#g# #p#h#�#;#
#l#�#y# #t#h#e#o# #t#i#m# #p#h#�#n# #x#e# #c#h#�#y#.##
#-# ###�#�#n#g#
###e#n# #c#�#a# #t#r#�#c# #d#�#c# #l#�# ###�#�#n#g# #b#i#�#u# #t#h#�# #c#a#o#
###�# #t#�# #n#h#i#�#n# #c#�#a# ###�#a# #h#�#n#h# #d#�#c# #t#h#e#o# #t#u#y#�#n#
###�#�#n#g# #t#�#�#n#g# #�#n#g# #v#�#i# ###�#�#n#g# ###�#.##4#.#2#.# #Y#�#u#
#c#�#u# #v#�# #n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�#:##4#.#2#.#1#.# #C#�#c#
#s#�# #l#i#�#u# #t#�#n#h# #t#o#�#n#:# ## #
#
#
#
#B#�#n#h# ###�#
#p#h#�#�#n#g# #�#n# #t#u#y#�#n# #t#�# #l#�# #1#/#1#0#0#0#0#,# #(#H# #=#5#m#.## #
# # # # #C#�#c# #s#�# #l#i#�#u# #v#�# ###�#a# #c#h#�#t# #t#h#u#�# #v###n# #.## #
# # # # # # #
#C#�#c# #s#�# #l#i#�#u# #v#�# #t#h#i#�#t# #k#�# #b#�#n#h#
###�# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #.##4#.#2#.#2#.# #T#r#�#n#h# #t#�#
#t#h#i#�#t# #k#�#:## # # # # # # # # #D#�#a# #v#�#o# #b#�#n#h# ###�# #t#u#y#�#n#
#,# #x#�#c# ###�#n#h# #c#a#o# ###�# #c#�#c# #c#�#c# #H#m# #,#K#m# #,#c#�#c#
###�#a# #h#�#n#h# #,# #c#�#c# ###�#�#n#g# #c#o#n#g#,# #p#h#�#n# #c#�#c#
#t#r#�#c# #d#�#c# #t#�# #n#h#i#�#n# #t#h#�#n#h# #c#�#c# ###o#�#n# ###�#c#
#t#r#�#n#g# #v#�# ###�#a# #h#�#n#h# #q#u#a# ###�# #d#�#c# #s#�#�#n# #d#�#c#
#t#�# #n#h#i#�#n# #.## # # # # # #X#�#c# ###�#n#h# #c#a#o# ###�#,# #v#�# #t#r#�#
#k#h#�#n#g# #c#h#�#,# #c#a#o# ###�# ###i#�#m# ###�#u#,# #c#u#�#i# #t#u#y#�#n#,#
#c#a#o# ###�# #m#o#n#g# #m#u#�#n#.# ## # # # # # #C#a#o# ###�# #k#h#�#n#g#
#c#h#�# #c#�#a# #t#u#y#�#n# #c#h#�# #b#a#o# #g#�#m# #c#a#o# ###�# #k#h#�#n#g#
#c#h#�# #t#�#i# #c#�#c# #v#�# #t#r#�# #c#�#n#g#.# #C#a#o# ###�# #n#�#y# ###�#
#x#�#c# ###�#n#h# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n# #t#�#n#h# #t#o#�#n# #t#h#i#�#t# #k#�#
#t#h#o#�#t# #n#�#�#c#.##4#.#2#.#3#.# #Y#�#u# #c#�#u# #k#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�#
#t#r#�#c# #d#�#c#:##-# #Y#�#u# #c#�#u# #v#�# #p#h#�#�#n#g# #d#i#�#n# #x#e#
#c#h#�#y#:# ##
#
#+# ###�#m# #b#�#o# #x#e# #c#�# #c#�# ###�# #s#�#c#
#k#�#o# ###�# #k#h#�#c# #p#h#�#c# #m#�#i# #l#�#c# #c#�#n# #t#r#�#n#
###�#�#n#g#.##
#
#+# ###�#m# #b#�#o# #x#e# #c#�# #c#�# ###�# #t#�#c#


###�# ###�# #l#e#o# #d#�#c#,# #t#r#o#n#g# ###�# #c#�# #c#h#i#�#u# #c#�# ###�#n#
#x#e# #t#h#�# #s#�#.## #
#+# #T#�#i# #n#h#�#n#g# #v#�# #t#r#�# #t#h#a#y#
###�#i# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #p#h#�#i# ###�#m# #b#�#o# #t#�#m# #n#h#�#n# #v#�#
#b#a#n# #n#g#�#y# #c#i#n#g# #n#h#�# #v#�# #b#a#n# ###�#m#.##
#
#+#
#K#h#�#n#g# #c#h#�# #c#h#i#�#u# #d#�#i# #c#�#c# ###o#�#n# #d#�#c# #�#
#n#h#�#n#g# ###o#�#n# ###�#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#c# #l#�#n#.## ##-# #Y#�#u#
#c#�#u# #v#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #t#�# #n#h#i#�#n# #k#h#u# #v#�#c#
#t#u#y#�#n#:# ## #
#+# #K#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c#
#p#h#�#i# #c###n# #c#�# #v#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�#a# #h#�#n#h#,# ###�#a#
#c#h#�#t#,# #t#h#u#�# #v###n#.#.#.#.# ###�# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #t#u#y#�#n#
###�#�#n#g# ###�#�#c# #�#n# ###�#n#h#.## #
#+# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o#
#x#e# #c#h#�#y# #t#h#�#n#g# #s#u#�#t# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #m#�#a# #v#�# #�#
#m#�#i# ###i#�#u# #k#i#�#n# #t#h#�#i# #t#i#�#t#.##
#
#+# #T#h#i#�#t# #k#�#
#t#r#�#c# #d#�#c# #n#�#n# #b#�#m# #t#h#e#o# #b#�# #m#�#t# ###�#a# #h#�#n#h#,#
#t#r#�#n#h# ###�#o# ###�#p# #n#h#i#�#u#.##
##-# #Y#�#u# #c#�#u# #v#�#
#m#�#t# #k#�#t# #h#�#p# #v#�#i# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#u#n#g# #c#�#a# ###�#
#t#h#�#:# ##
#
#+# #T#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c# #p#h#�#i#
#t#u#�#n# #t#h#�# #c#�#t# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #c#�#a# #q#u#y# #h#o#�#c#h#
#s#a#n# #n#�#n#,# #t#i#�#u# #t#h#u#�# #c#h#u#n#g# #c#�#a# ###�# #t#h#�#.##
#
#+# #P#h#�#i# #h#�#p# #c#h#�#t# #c#h#�# #v#�#i# #c#�#t# #x#�#y# #d#�#n#g#
#c#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #�# #h#a#i# #b#�#n# #p#h#�#.##
#
#+#
###�#m# #b#�#o# #c#�#t# #x#�#y# #d#�#n#g# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #p#h#�#
#h#�#p# #v#�#i# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #n#g#�#m# #t#r#�#n# #t#u#y#�#n#.##
#-# #Y#�#u# #c#�#u# #v#�# #k#i#n#h# #t#�#:##
#
#+# #T#h#i#�#t# #k#�#
#t#r#�#c# #d#�#c# #n#�#n# #b#�#m# #s#�#t# ###�#a# #h#�#n#h#,# #t#r#�#n#h#
#k#h#�#i# #l#�#�#n#g# ###�#o# ###�#p# #q#u#�# #l#�#n# #d#�#n# ###�#n# #t###n#g#
#g#i#�# #t#h#�#n#h# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h#.##
#
#+#
#N#�#n# #t#�#n# #d#�#n#g# #c#�#c# #l#o#�#i# #v#�#t# #l#i#�#u# ###�#a#
#p#h#�#�#n#g# ###�# #g#i#�#m# #c#h#i# #p#h#�# #v#�#n# #c#h#u#y#�#n#.## #
#+#
#N#�#n# #c#h#�#n# #c#�#c# #p#h#�#�#n#g# #�#n# #k#�#t# #c#�#u# #p#h#�# #h#�#p#
###�# ###�#m# #b#�#o# #c#h#i# #p#h#�# #b#�#o# #d#�#�#n#g#,# #s#�#a# #c#h#�#a#
###�#�#n#g# #l#�# #n#h#�# #n#h#�#t#.##
#-# #Y#�#u# #c#�#u# #t#h#o#�#t#
#n#�#�#c#:# ##
#
#
#+# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g#
###�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#n# #c#�# #s#�# ###�#m# #b#�#o# #s#�# #�#n#
###�#n#h# #c#�#a# #n#�#n# ###�#�#n#g# #c#�#n#g# #n#h#�# ###�#a# #h#�#n#h# #t#�#
#n#h#i#�#n#.# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# #t#h#�# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #c#�#a# #t#u#y#�#n# #c#�#n#g# #n#h#�# #c#�#n#g# #t#�#t# #t#u#y#
#n#h#i#�#n# #k#h#�#n#g# #n#�#n# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c# #c#�# ###�#
#d#�#c# #b#�#n#g# #k#h#�#n#g# #v#�# #s#�# #g#�#y# #k#h#�# #k#h###n# #c#h#o#
#v#i#�#c# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #m#�#t#.## #+# ###�#m# #b#�#o#
#t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #d#�# #d#�#n#g# #�# #k#h#u# #v#�#c# #h#a#i# #b#�#n#
###�#�#n#g# #v#�# #m#�#t# ###�#�#n#g#.# ###�# #c#a#o# #c#�#a# #p#h#�#n# #x#�#y#
#d#�#n#g# #k#�#t# #c#�#u# #m#�#t# ###�#�#n#g# #p#h#�#i# #c#�#c#h# #m#�#c#
#n#�#�#c# #n#g#�#m# #1# #k#h#o#�#n#g# #c#�#c#h# #n#h#�#t# ###�#n#h#,# ###�#m#
#b#�#o# #n#�#n# ###�#�#n#g# #�#n# ###�#n#h# #v#�# #c#�#�#n#g# ###�# ###�#t#
#y#�#u# #c#�#u#.# ###�# #c#a#o# #c#�#a# #m#�#t# ###�#�#n#g# #p#h#�#i# #c#a#o#
#h#�#n# #m#�#c# #n#�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #0#.#5#m#
###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #s#�#n#g#,# #h#�#,# #b#i#�#n#.##
#+# #C#�#t#
#t#h#�#p# #n#h#�#t# #c#�#a# #t#r#�#c# #d#�#c# #p#h#�#i# #c#a#o# #h#�#n# #c#�#t#
#n#g#�#p# #l#�#t# ###�#n#g# #t#h#�#i# #p#h#�#i# #t#u#�#n# #t#h#�# #c#�#t#
#k#h#�#n#g# #c#h#�# #d#o# #q#u#y# #h#o#�#c#h# ###�# #x#�#c# ###�#n#h#.##
#+#
#C#�#t# #r#�#n#h# #b#i#�#n# #p#h#�#i# #l#�#y# #t#h#�#p# #h#�#n# #c#�#t# #x#�#y#
#d#�#n#g# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #h#a#i# #b#�#n# #h#�# #p#h#�# ###�#
###�#m# #b#�#o# #v#�#a# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #c#h#o# ###�#�#n#g# #v#�#a#
#t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #c#h#o# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #h#a#i# #b#�#n#.## #+#
#T#�#i# #c#�#c# #v#�# #t#r#�# #g#i#a#o# #n#h#a#u# #c#�#n#g# #m#�#c# #g#i#�#a#
#c#�#c# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #t#h#�# #p#h#�#i# #s#�# #d#�#n#g# #c#�#t#
#c#h#u#n#g# #c#h#o# #c#�# #c#�#c# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# ###�#.##
#+# ###�#
###�#m# #b#�#o# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #c#h#o# #m#�#t# ###�#�#n#g# #t#h#�# ###�#
#d#�#c# #d#�#c# #k#h#�#n#g# ###�#�#c# #n#h#�# #h#�#n# #0#,#5#%# #t#r#o#n#g#
###i#�#u# #k#i#�#n# #k#h#�# #k#h###n# #c#�# #t#h#�# #l#�#y# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #l#�# #0#,#3#%#.# #N#�#u# #r#�#n#h# #d#�#c# #c#�#


#l#�#t# ###�#y# #v#�# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #t#�#t# #t#h#�# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #c#h#i#�#t# #g#i#�#m# #c#�#n##0#,#1#%#.### #-#
#Y#�#u# #c#�#u# #b#�# #t#r#�# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #n#g#�#m#:####�# #c#a#o#
#c#�#a# ###�#�#n#g# #t#h#i#�#t# #k#�# #p#h#�#i# ###�#m# #b#�#o# #c#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #n#g#�#m# #�# #p#h#�#n# ###�#t# ###�#p# #c#�# #c#h#i#�#u# #d#�#y#
#t#�#i# #t#h#i#�#u#.## #-# #C#�#c# #y#�#u# #c#�#u# #k#h#�#c#:## #
# #+#
###�#m# #b#�#o# ###�# #c#�#c#
###�# #c#a#o# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #t#h#e#o# #q#u#y# #h#o#�#c#h#.##
#+#
#K#h#�#i# #l#�#�#n#g# ###�#o# ###�#p# #�#t# #n#h#�#t#:# #T#r#�#n# #c#�# #s#�#
#n#�#n# ###�#�#n#g# #�#n# ###�#n#h#,# ###�#�#n#g# #t#h#i#�#t# #k#�# #n#�#n#
#b#�#m# #s#�#t# ###�#a# #h#�#n#h# #t#�# #n#h#i#�#n# ###�# #g#i#�#m# #k#h#�#i#
#l#�#�#n#g# ###�#o# ###�#p#.##
#+# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# #c#�#i#
#t#�#o#,# #k#h#i# #t#h#i#�#t# #k#�# #m#�#t# #c#�#t# #d#�#c#,# #c#�#n# #c#h#�#
#�# #h#�#n# #c#h#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h#
#n#g#�#m# ###�# #c#�#,# #n#�#n# #t#�#n# #d#�#n#g# #k#�#t# #c#�#u# #m#�#t#
###�#�#n#g# #h#i#�#n# #t#r#�#n#g#.##
#+# ###�#m# #b#�#o# #y#�#u# #c#�#u#
#v#�# #m#�#t# #k#i#�#n# #t#r#�#c#.##4#.#3#.# #N#g#u#y#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#t#
#k#�#:##
#-# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# ###�#�#c#
#t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#n# #c#�# #s#�# ###�#m# #b#�#o# #s#�# #�#n# ###�#n#h#
#c#�#a# #n#�#n# ###�#�#n#g# #c#i#n#g# #n#h#�# ###�#a# #h#�#n#h# #t#�#
#n#h#i#�#n#.# ###�#i# #v#�#i# ###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# #t#h#�# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #c#�#a# #t#u#y#�#n# #c#�#n#g# #n#h#�# #c#�#n#g# #t#�#t# #t#u#y# #
#n#h#i#�#n# #k#h#�#n#g# #n#�#n# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#r#�#c# #d#�#c# #c#�# ###�#
#d#�#c# #b#�#n#g# #k#h#�#n#g# #v#�# #s#�# #g#�#y# #k#h#�# #k#h###n# #c#h#o#
#v#i#�#c# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #m#�#t#.## #
#-# #C#�#t#
#t#h#�#p# #n#h#�#t# #c#�#a# #t#r#�#c# #d#�#c# #p#h#�#i# #c#a#o# #h#�#n# #c#�#t#
#n#g#�#p# #l#�#t# ###�#n#g# #t#h#�#i# #p#h#�#i# #t#u#�#n# #t#h#�# #c#�#t#
#k#h#�#n#g# #c#h#�# #d#o# #q#u#y# #h#o#�#c#h# ###�# #x#�#c# ###�#n#h#.##
#
#
#-# #C#�#t# #r#�#n#h# #b#i#�#n# #p#h#�#i# #l#�#y# #t#h#�#p# #h#�#n#
#c#�#t# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #2# #b#�#n# #h#�#
#p#h#�# ###�# ###�#m# #b#�#o# #v#�#a# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #c#h#o# ###�#�#n#g#
#v#�#a# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #c#h#o# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #2# #b#�#n#.##
#
#-# #T#�#i# #c#�#c# #v#�# #t#r#�# #g#i#a#o# #n#h#a#u# #c#�#n#g# #m#�#c#
#g#i#�#a# #c#�#c# #t#u#y#�#t# ###�#�#n#g# #t#h#�# #p#h#�#i# #s#�# #d#�#n#g#
#c#�#t# #c#h#u#n#g# #c#h#o# #c#�# #c#�#c# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# ###�#.##
#
#-# ###�# ###�#m# #b#�#o# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #c#h#o# #m#�#t#
###�#�#n#g# #t#h#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #k#h#�#n#g# ###�#�#c# #n#h#�# #h#�#n#
#0#,#5#%# #t#r#o#n#g# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#h#�# #k#h###n# #t#h#�# #c#�#
#t#h#�# #l#�#y# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #l#�# #0#,#3#%#.#
#N#�#u# #r#�#n#h# #d#�#c# #c#�# #l#�#t# ###�#y# #v#�# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c#
#t#�#t# #t#h#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u# #c#�# #t#h#�#
#c#h#i#�#t# #g#i#�#m# #c#�#n# #0#,#1#%#.##4#.#3#.#1#.#X#�#c# ###�#n#h# #c#�#c#
###i#�#m# #k#h#�#n#g# #c#h#�##
#-# #C#�#c# ###i#�#m# #k#h#�#n#g# #c#h#�#
#c#�#a# ###�#�#n#g# ###�# #t#h#�# #c#�# #l#i#�#n# #q#u#a#n# #m#�#t# #t#h#i#�#t#
#t#�#i# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#u#n#g# #v#�# #s#a#n# #n#�#n# #v#�# #t#h#o#�#t#
#n#�#�#c# #c#h#o# #t#o#�#n# ###�# #t#h#�#.##
#-# #T#h#e#o# #q#u#y#
#h#o#�#c#h# #c#h#u#n#g# #t#h#�# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #t#a# #t#h#i#�#t# #k#�#
#l#�# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# ###i# #q#u#a# #2# ###i#�#m# #R#2#0# ## #A#6#4#.#
#T#h#e#o# #b#�#n# #d#�# #q#u#y# #h#o#�#c#h# #c#h#u#n#g# #v#�# #s#a#n# #n#�#n#
#v#�# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #t#h#�# #t#�# ###i#�#m# #A#1#5# #t#�#i# #A#1#8#
#c#�# #2# #h#�#�#n#g# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #k#h#�#c# #n#h#a#u#,# #v#�#
###i#�#m# #�# #g#i#�#a# #l#�# ###i#�#m# #A#1#6#.##B#�#n#g# #4#.#3# #:# ###i#�#m#
#k#h#�#n#g# #c#h#�# #v#�# #c#a#o# #t#r#�#n#h#####i#�#m# #k#h#�#n#g#
#c#h#�###C#a#o# #t#r#�#n#h# #t#�# #n#h#i#�#n###C#a#o# #t#r#�#n#h# #t#h#i#�#t#
#k#�#####R#2#0# #(#k#m# #0#+#0#0#)###1#.#1#4###3#.#6#3#####R#8# #(#k#m#
#0#+#1#8#4#.#8#)###-#0#.#2#7###3#.#2#5#####A#4#1#(#k#m# #0#+# #3#3#4#.#9#)####0#.#1#8###4#.#0#1#####A#6#4#(#k#m# #0#+#5#7#8#.#9#)###0#,#4#1###3#,#9#2######
#4#.#4#.# #T#h#i#�#t# #k#�# #m#�#t# #c#�#t# #d#�#c# #t#u#y#�#n#:##4#.#4#.#1#.#
#C#h#�#n# ###�# #d#�#c# #d#�#c# ## i## # #K#h#i# #c#h#�#n# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #c#�#a# ###�#�#n#g# #p#h#�#i# #x#u#�#t# #p#h#�#t# #t#�# #y#�#u# #c#�#u#
#x#e# #c#h#�#y# #v#�# #y#�#u# #c#�#u# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c#.# ###�# ###�#m#
#b#�#o# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #d#�# #d#�#n#g# #t#h#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c#


#k#h#�#n#g# #n#�#n# #n#h#�# #h#�#n# #0#.#0#0#4#;# #k#h#i# ###�#a# #h#�#n#h#
#b#�#n#g# #p#h#�#n#g#,# ###�# #d#�#c# ###�#�#n#g# #t#h#i#�#t# #k#�# #t#�#
#0#.#0#0#0#~# #0#.#0#0#4# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #k#�# #r#�#n#h# #b#i#�#n#
#r###n#g# #c#�#a#.##
#
#P#h#�#i# ###�#m# #b#�#o#:# #i#m#i#n# #d" #i# #d"
#i#m#a#x# #v#�# #i# #H" #i#o#p##T#r#o#n#g# ###�#:# # #i#m#i#n#:# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #b#�# #n#h#�#t# #c#h#o# #p#h#�#p#;##
#
#i#m#a#x#:# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #l#�#n# #n#h#�#t# #c#h#o# #p#h#�#p#;## #
#i#o#p#:# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #t#�#i# #�#u#;##
#
#i#:# ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#h#i#�#t#
#k#�#.## ###�# #d#�#c# #d#�#c# #t#�#i# ###a#.##T#�#c# ###�# #t#h#i#�#t# #k#�#,#
#k#m#/#h###1#0#0###8#0###7#0###6#0###5#0###4#0###3#0###2#0#######�# #d#�#c#
#d#�#c# #t#�#i# ###a#,# #%###4###5###5###6###6###7###8###9#######�# #d#�#c#
#d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u#.##C#�#c# #y#�#u# #t#�# #t#h#i#�#t# #k#�###T#r#�#
#s#�# ###�# #d#�#c# #d#�#c#,#(#0 ########�# #d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u#
#m#o#n#g# #m#u#�#n#####�# #d#�#c# #t#�#i# #t#h#i#�#u#######�#�#n#g# #p#h#�#
#c#�# #b#�# #v#�#a###5###3# #(#*#)#######�#�#n#g# #p#h#�# #k#h#�#n#g# #c#�#
#b#�# #v#�#a###�#p# #d#�#n#g# #q#u#y# ###�#n#h# #c#�#a# ###�#�#n#g# #�#t#�#:#
#T#C#V#N#4#0#5#4# #h#i#�#n# #h#�#n#h#####(#*#)#�#:# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p#
#r#�#n#h# #d#�#c# #c#�# #l#�#t# ###�#y#,# #t#h#o#�#t# #n#�#�#c# #t#�#t# #c#�#
#t#h#�# #c#h#i#�#t# #g#i#�#m# #c#�#n# #1#0 #######�# #d#�#c# #d#�#c# #c#�#a#
#t#u#y#�#n##L#�# #t#r#�#n#h#####�# #d#�#c# #d#�#c#####K#m# #0#+#0#0# ## #K#m#
#0#+#1#1#8#.#8###+# #0#.#0#0#2#####K#m# #0#+#1#1#8#.#8# ## #K#m#
#0#+#1#8#4#.#8###+# #0#.#0#0#2#####K#m# #0#+#1#8#4#.#8## #K#m#
#0#+#3#3#4#.#9###+# #0#.#0#0#5#1#####K#m# #0#+#3#3#4#.#9# ## #K#m#
#0#+#5#1#7#.#4####+# #0#.#0#0#0#5#####K#m# #0#+#5#1#7#.#4# ## #K#m#
#0#+#5#7#8#.#9###+# #0#.#0#0#0#5#####
#G#h#i# #c#h#�#:# #
#(#+#)# #:#
#L#�#n# #d#�#c#.##
#
#
#(#-#)# #:# #X#u#�#n#g# #d#�#c#.## #*# ###�#
#d#�#c# #d#�#c# #r#�#n#h## #D#o# #t#u#y#�#n# ###�#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #n#h#�# #h#�#n# #<#0#.#5#%# #n#�#n# #t#a# #p#h#�#i# #t#h#i#�#t# #k#�#
#r#�#n#h# #d#�#c# #b#i#�#n# #h#�#n#h# #r###n#g# #c#�#a##C#h#�#n# ###�# #d#�#c#
#d#�#c# #r#�#n#h# #b#i#�#n# #h#�#n#h# #r###n#g# #c#�#a# #b#�#n#g# #0#.#3#%#.#
#####"###&###B###D###F###(
##,
##j
##�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###z###�###��Ͽ������qaRaRCR4R4##h,0x##h�H
i#CJ##OJ##QJ##aJ#####h,0x##hn#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h,0x##h�
�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h,0x##h�
�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h,0x##h�~�#5#�CJ##aJ##mH#sH
###h,0x##h�~�#CJ##aJ##mH
#sH
####h,0x##h�~�#CJ##aJ#####h,0x##h�~�#0J##5#�CJ##aJ##mH
#sH
###h,0x##h-oh#0J##5#�CJ##aJ##mH
#sH
###h,0x##h-oh#5#�CJ##aJ##mH
#sH
###h,0x##h�p�#5#�CJ##aJ##mH #sH
###h,0x##h�D.#5#�CJ##aJ##mH #sH
###h�u###h�u##5#�CJ##aJ##mH #sH
#######"###D###*
##�###�###�###�###�###L###�###�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############g############
#####################################$##�p�#�`##���#dp�###�##]�p�^�`#`���a$#gd�
�######$##��#�`##���#dp�###�##]��^�`#`���a$#gd�C�####
&##F###��#dp�##]��gdb#�######��#�###dp�##]��^�##gd�
�######��#�###��##dp�##]��^�##`��#gd�
�#####$#
&##F###��#dp�##]��a$#gdb#�#####gd-oh#####
&##F##�##8###�###�##^�##`�##gd5m�######$#a$#gd�u###
�###�###�###\###�#######F###|
#######�############�############�############�############�############�#######
#####q############]#############################################################
##�p�#�`##�p�#dp�##]�p�^�`#`�p�gd�C�######�p�#�###dp�###�##]�p�^�##gd".�######�p
�#�###��##dp�##]�p�^�##`��#gd;#�#####$#
&##F###�p�#dp�###�##]�p�a$#gdb#�######$##�p�#�###dp�##]�p�^�##a$#gd�
�######$##�p�#�`##���#dp�##]�p�^�`#`���a$#gd�
�######$##��#�`##���#dp�##]��^�`#`���a$#gd�
�######$##��#�###dp�##]��^�##a$#gdsU####�###�#######J###�###�###�###�###�###�###
�###B###D###F###X###|###�###�###�###�###�###�###�#######
###


#######<###�����°�Ұ£����s�ssc�S�c�#############################h,0x##h�
�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h,0x##h*c�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h,0x##h�C�#CJ##OJ##QJ##aJ
##o(###h,0x##h�~�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h;#�##h96�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h;#�#CJ##
OJ##QJ##]#�aJ##"#h,0x##h�C�#6#�CJ##OJ##QJ##]#�aJ#####h,0x##h�C�#CJ##OJ##QJ##]#�a
J####h,0x##h�C�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h,0x##h�C�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h,0x##h�
�#CJ##OJ##QJ##aJ#######n###�###�###
###<###J###. ##�!##�!
##�"##�############�############�############�############�############�########
####�############�############{############d####################################
#######$##�p�#�###��##dp�##]�p�^�##`��#a$#gd*c�######��#�###dp�##]��^�##gd*c�###
###��#�###��##dp�##]��^�##`��#gd*c�#####
�###X###��#�###dp�##]��^�##gd�~�######��#�###dp�##]��^�##gd�C�######��#�###��##d
p�##]��^�##`��#gd�C�######�p�#�`##�p�#dp�##]�p�^�`#`�p�gd�C�######�p�#�`##���#dp
�##]�p�^�`#`���gd�C�##
<###J###�###�###�!##�!##t###�###�$##�$##,%##.%##>%##@%##B%##D%##�
%##����l�������lV@############################################+#h,0x##h*c�#5#�CJ
##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*#+#h#Hࡱ##h;#�#5#�CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*#+#h#Hࡱ##h�
%##5#�CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*#(#h,0x##h�C�#CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*##(#h,
0x##h�Hi#CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*##(#h,0x##h*c�#CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*##
##h,0x##h*c�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h,0x##h�N##CJ##OJ##QJ##aJ#####h,0x##h*c�#CJ##O
J##QJ##aJ### #h,0x##h*c�#CJ##OJ##PJ##QJ##aJ###�"##�"##@###�####$##`$##�$##@%##B
%##D%##�%##�
%###&##h&##�&###'##P'##�############�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�###################$#
�###�###�p�#�0�#dp�##]�p�`�0�a$#gd�W�######$##�p�#�`##�0�#dp�##]�p�^�`#`�0�a$#gd
�W�#####�###H###��#�###dp�##]��^�##gd*c�######$#
�###H###�p�#�`##�0�#dp�##]�p�^�`#`�0�a$#gd*c�######$##�p�#�`##�0�#dp�##]�p�^�`#`
�0�a$#gd*c�###P'##�'###(###*##�+###,##L,##�,##�###.##H.##�.##�############�############�############�############�############�
############�############�############�############�############r###############
#######################################�p�#�###��##dp�##]�p�^�##`��#gd#z�######$
##��#�###��##dp�##]��^�##`��#a$#gd5=v######$##�p�#�`##�0�#dp�##]�p�^�`#`�0�a$#gd
5=v######��#�###dp�##]��^�##gd5=v######��#�###��##dp�##]��^�##`��#gd5=v######�p�
#�###dp�##]�p�^�##gd�W�######$#�###�###�p�#�0�#dp�##]�p�`�0�a$#gd�W�###�
%###(###(##�(##�(##:)##<)##N)##P)##r)##t)##�)##�)##�)##�)###*###*##�*##�*##�*##�
*## +##"+##@+##B+##�+###,##H,##L,##`,##b,##�-##H.##�.##������������������������ࡱ
�~n~^~#####################h,0x##h5=v#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h,0x##h5=v#CJ##OJ##QJ
##aJ##o(###h,0x##h5=v#CJ##OJ##QJ##aJ#####h,0x##h5=v#CJ##aJ#####h,0x##h5=v#5#�CJ#
#OJ##PJ##QJ##aJ##+#h,0x##h5=v#5#�CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*#(#h,0x##h�Hi#CJ##OJ
##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*##+#h,0x##h�W�#CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#o(#sH*#(#h,0x##h�W�#
CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##mH*#sH*#!�.##


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×