Tải bản đầy đủ (.pdf) (196 trang)

Hỏi đáp sự cố máy tính và phần mềm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.16 MB, 196 trang )

ThS. DƯƠNG TRẦN ĐỨC

Hỏỉ - Dáp
S ự eế
TÍNH
VÀ PHẦN HÉH

V-GO
N H À X U Ấ T B Ả N T H Ò N G TIN V À T R U Y Ề N T H Ô N G


ThS. DƯƠNG TRẦN ĐỨC

Hồi - Dáp
sự cố NÁY TÍNH
ỲÀ PHÂN NÉN
(Tái bản)

N HÀ X U Ấ T B Ả N T H Ò N G TIN V À T R U Y Ề N T H Ò N G


Mã số; KS 08 HM 09


LỜI NÚI OAU

CÓ Ihê n ói Tin h ọc hiện nay là cô n g cụ làm việc không thể

thiếu đối với nhiều ngườị. lừ học sinh, sinh viên đến c á c nhà quản
/>’. Tuy nhiên Tin h ọ c cũng cỏ những "lỗi", n hữ ng s ự c ố "chẳng


g iốn g a i ” mà nhiều khi gặp p h a i cú c s ự c ố này, ngư ời s ử dụng máy
tírih chi càn cá ch p h ả i nhờ đến cú c chuyên gia m áy tinh hoặc cá c
"hệiĩh viện máy í in h ” x ư lý. N hư vậy sõ rất mất thời gian hởi vì các
chuyên gia m úv tính khôníỊ p h ủ i lúc nào cũ ng ở hên cạnh. G iả i
p h á p tốt nhất lú c đó lả m ớ sách ru vù tự mình g iả i quyết.
Bựn đang có iro n g tay cuốn sách " H ỏ i - Đ á p s ự c ố m áy tính
và p h ầ n m ề m " cùa túc giá T h S . D ư ơ n g T rầ n Đ ứ c. C u ố n sách giới
thiệu đến hạn đ ụ c n hữ ng thác mác, nguyên nhân và cá ch khẳc p h ụ c
những s ự co thường gặp nhất cua người s ư dụng m ảy tỉnh từ c ơ
han đen nâniỉ cao.
C á c s ự c ố về máy tính vù phần mềm là rất đa dạng vả p h ứ c
tạp.

T ron g khuân kh é cuốn sách này ch ì đưa ra n hữ ng sự cổ

íhiarng g ặ p nhát, vĩ vậy cuốn sách cỏ thế còn n hữ ng khiếm khuvết
nhắt định. N hà xuất hàn Thông tin và Truyền thông rất m ong nhận
đ ư ợ c ỷ kiến g ó p ỷ cù a hạn đ ọc đế nội dung cu ốn sá ch đ ư ợ c hoàn
thiện hơn tro n g những lần xuất hàn tiếp theo.


M ọ i ỷ kiến đỏng góp xin g ử i về Nhù xuất hàn Thông tin vù
Truyền thông. Đ ịa ch ỉ: 18 - Nguyễn Du, H à Nội. Điện ihoại:
(043)5772143; (043)5772145; F a x : (043)5772037.
Trân trọng giới thiệu./.

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYẾN THÔNG


Chương 1


HỎI - ĐÁP
PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
1. H ỏ i: Sự khác biệt giữa phần cứng và phần mẽm là gì?

Đ á p ; Có một vàỉ sự khác biệt giữa phần cứng và phần mềm máy tính.
Tuy nhiên, cách khác biệt cơ bản nhất phần cứng là các thiết bị vật lý mà
bạn có thể chạm vào và nhìn thấy như màn hinh, bàn phím, chuột... Phần
mềm là các mã lệnh và các câu lệnh chỉ dẫn cho máy tính/ hoặc phần cứng
vận hành như thế nào. Những mã lệnh này có thể được xem và thực hiện
bởi máy tính hoặc các thiết bị phần cứng. Nếu không có phần cứng thì
không thê tôn tại phần mềm. Phần mềm có thể là hệ điêu hành, các ứng
dụng hoặc các chương trình điêu khiến phần cứng...
2. H ò i: Cách nào để xác định các phần cứng và các đặc tính của

hệ thống?
Đ á p : Có các cách sau đế xác định:
- Dùng công cụ do hãng thứ ba cung cấp
- Dùng ngay những công cụ do hệ điều hành cung cấp.
Trong Windows XP
Đê' tìm hiểu thông tin về hệ thống phân cứng cũng như các đặc tính kỹ
thuật của máy tính ta có thế dùng tiện ích Windows Device Manager. Để
kích hoạt tiện ích này ta làm theo các bước sau:
- Chọn Start\Settings\C ontrof Paneí\Adm inistrative Too!s\ Com puter
Management
- Trong cửa sổ vừa xuất hiện chọn D evice M anager Uonq khung
bên trái.
Khi đo trong khung bên phải sẽ xuât hiện thông tin về hệ thống,
muốn xem thông tin về thành phân nào thì chỉ việc nháy đúp vào thành
phần đó.Hỏi

-

Đáp s ự cổ máy tỉnh và phân mẽm

Dùng công cụ do hãng th ứ ba cung cấp
Bên cạnh các tiện ích chung do hệ điều hành cung cấp các nhà sản
xuất phần cứng hoặc các hãng phần mềm còn cung cấp các chương trình
tỉện ích chuyên dụng để xem xét và điều chỉnh các đặc tính kỹ thuật cúa hệ
thống. Như của các hãng máy tính DELL, HP, IBM ... các hãng phần mềm
điển hinh là Belarc Advisor,
SiSoftware SANDRA...

Fresh

Diagnose,

HWiNFO/

HWỈNF032,

3. H ò i: xác định phần cứng có trong máy tính bằng cách nào?

Đ á p : Người dùng có khi cần tìm hiểu thông tin vê các loại phần cứng
đưỢc lắp đặt trong m áy, có thế vì:
- Mua máy tính và muốn kiếm tra lại thông tin cấu hình.
- Muốn láp một thiết bị mới vào máy và cân biết thông tin về những

thiết bị có khả nắng lắp vào.
- Muốn bán máy và muốn biết đặc tính kỹ thuật của máy.
Cách iàm :
- Dựa vào các trình điều khiến đưỢc cài đặt trên máy tính
- Tháo máy ra để xem các thành phân đưỢc lắp đặt
- Cách cuối là nhờ chuyên gia về kỹ thuật.
4. H ỏ i; Những trinh điều khiến thiết bị nào nên được cập nhật?

Đ á p : Dưới đây là những lý do chung nhất đê hiếu tại sao lại cần nâng
cấp hoặc cập nhật trình điều khiến thiết bị.
1. Cho phép thiết bị tương tác chức năng với máy tinh.
2. Tương thích với hệ điều hành mới đưỢc cài đặt.
3. Sửa những lỗi tôn tại với trình điều khiến cũ.
4. Nâng cấp tính năng cho phần cứng.
5. Trong khi làm việc thiết bị có thể gặp lổi với các trình điều khiến cũ.
6. Nâng cao tính ốn định của hệ thống và thiết bị.
Dưới đây là danh sách mà bạn có thể cập nhật trình điều khiển
cho chúng. Việc cập nhật trình điều khiển có thế giải quyết nhiều vấn
đê bạn gặp phải và có thế giúp cho máy cúa bạn chạy hiệu quả hơn và
Ổn đỉnh hơn:


Chương 1: Hỏi - Đáp phần cứng máy tính
+ BIOS
+ Trình điều khiến và phần sụn (firm ware) ố đĩa CD/DVD
+ Các bộ vi điều khiến
+ Trình điều khiển màn hình
+ Trình điều khiến bàn phím
+ Trình điều khiển chuột
+ Trình điều khiến bo mạch chủ

+ Trình điều khiển cạc mạng
+ Trình điêu khiển máy in
+ Trình điều khiển các thĩêt bị di động như USB, camera...
+ Trình điêu khiến máy quét
+ Trình điều khiến cạc đồ họa.
5. H ỏ i; Tại sao sau khi thêm phần cứng, máy tính không hoạt động?

Đ á p : Hiện tưỢng này thường xày ra đối vớt việc người sử dụng gắn
thêm hoặc thay thế các thiết bị như CPU, ố đĩa CD-ROM, ổ đĩa cứng, bộ nhớ
trong hoặc nguồn...
Các hiện tưỢng có thể xảy đến là:
ã j Không có nguồn hoặc mảy tinh không khởi động
Nguyên nhân có thế íà;
+ Các kết nối không được thiết lập chính xác.
+ Gắn thêm các thiết bị phân cứng không tương thích.
+ Cáp nguồn bt đứt.
+ Cắm không đúng loại bộ nguồn điện.
+ Pin b| hỏng (với máy tính xách tay).
+ Các bộ phận cung cấp nguồn của máy hỏng như: Bộ nguồn chính,
nút ấn, bảng mạch điên phân phối nguồn.
Giải pháp:
Cách tốt nhát đế biết máy tính có đưỢc khởi động hay không là kiếm
tra quạt của nguồn, nếu quạt quay thì bạn không thê tìm thấy câu trá lời
ờ đây. Nếu nguồn máy tính không chạy ta sẽ lần tượt làm theo các bước
dưới đây;


H ỏ i' Đảp s ự cỗ m ảy tính và phần mềm

8


- Kiếm tra các kết nối xem đã chính xác chưa

- Kiểm tra lại các dây cắm bên ngoài máy tính xem có đúng không,
các kết nối giữa máy tính với dây nguồn, dây nguồn với nguồn.
Nếu máy tính của bạn sứ dụng thiết bị lưu điện hoặc thiẽt bị bảo vệ
điện, hày chắc chắn !à bạn bật các thiết bị đó trước khi bật máy tính và
chắc chắn thiết bị này cũng hoạt động bằng cách kết nối trực tiếp máy tính
với nguồn điện hoặc gắn thử một thiết bị điện tương đương (như là một

bóng đèn) vào thiết bị cần kiếm tra.
- Kiếm tra các phần cúrng gắn thêm
Nẽu bạn vừa gân thêm một thiết bị phần cứng vào máy và máy tính
không thế khởi động, tạm thời bạn tháo thiết bị đó ra và khởi động lại máy

tính đế xác định là thiết bị đó có là nguyên nhân cúa hiện tưỢng không khởi
động được hay không.
- Kiếm tra xem có phải cáp nối bị hỏng không
Bạn thử cố gắng tìm một dây cáp nguồn mà bạn châc chăn còn tốt đế
thay thế (Nếu bạn có một màn hình CRT chuẩn thì có thế dùng cáp của nó
để kiểm tra).
Nếu bạn dùng máy tính xách tay, bạn có thế xác định bằng cách
quan sát đèn nguồn hoặc sạc pin. Đèn này sè sáng mỗi khi bạn cắm cáp
nguồn vào.
- Xác định lại loại bộ nguồn được sử dụng
Nếu bạn đang tự lắp một máy tính cho riêng mình, bạn hãy xác định
chính xác loại nguồn điện cần thiẽt. Khi láp bộ nguồn không đúng loại có
thế không cung cấp đúng công suất hoặc dòng điện cân thiết cho sự hoat
động của máy tính
- Xác định pin máy tính bị hòng hay không

Nếu máy tính của bạn là máy tính xách tay hoặc có pin dự phòng ổế
có thế di chuyển thì có thể pin sẽ gặp phải vấn đề sau:
+ Nếu máy tính bật đưỢc khi cắm cáp nhưng không bật đưỢc khi dùng
pin thì bạn nên mua một pin mới thay thế.
+ Nếu máy tính không bật khi pin và cáp đưỢc kết nối và máy tính chỉ
bật được khi không có pin mà chi có cáp nguồn cũng là lúc bạn nên thay
pin mới.
- Máy tính bị hỏng nguồn, nút bấm và/hoặc các bộ phận cung cấp
nguồn trong máy bị hỏng


Chương 1 : Hỏi

-

Đảp phần cứng máy tỉnh

Nếu đã làm theo các thao tác trên mà máy tính vẫn không hoạt động
thi có thế là có thiết bị phần cứng bên trong bị hỏng, thông thường nhất là
hỏng bộ cung cãp nguồn. Khi bị tình huống này, cách tổt nhất là bạn mang
máy tới trung tâm địch vụ để sửa.
Nếu bạn muốn tự sừ a máy thì có thế làm theo các bước sau:
+ Mở thùng máy và kiếm tra lại các kết nối từ nguồn máy tới bo mạch
chủ và các thành phân phần cứng khác, đảm báo rằng không có kết nối
nào bị lỏng hoặc bị tuột.
+ Xem xét khả năng thay một bộ nguồn mới.
+ Xem xét khả năng thay một bo mạch chủ mới.
ô ) Máy tinh không có tiêng bíp (beep)
Trong mục này người sử dụng sẽ tim đưỢc cách giải quyết hai vấn
đề sau:

+ Máy tính phát ra tỉẽng bíp không bình thường
+ Máy tính có nguồn vào nhưng không khởi động đưỢc.
Lưu ý : Không phải mọi máy tính đều phát ra tiếng bíp, một sổ máy
thay vì tiếng bíp là đèn Led. Có một số loại máy tính lỗi còn được chỉ thị
trên màn hinh LCD.
Nếu bạn muốn tìm hiếu lỗi bằng mã bíp thì có thể tham khảo bảng
sau (với một số BIOS phố biến):
Mã bỉp của B IO S AM ỉ
Mã bip

Mô tả

1 tiếng ngản

Lỗi làm tươi DRAM

2 tiếng ngắn

Lỗi mạch đếm chẵn lẻ

3 tiếng ngắn

Lỗi 64K RAM cơ sờ

4 tiếng ngắn

Lỗi hệ thống định thời

5 tiếng ngắn


Lỗi tiến trinh

6 tiếng ngăn

Lỗi cổng A20 bộ điều khiển bàn phím

7 tiếng ngắn

Lỗi ngoại lệ chế độ ảo

8 tiếng ngần

Lỗi kiểm tra đọc/ghi bộ nhớ hiẻn thị


Hỏi - Đáp S ự C ố máy tỉnh và phân mèm

10

9 tiếng ngắn

Lỗi checksum ROM BIOS

10 tĩéng ngắn

Lỗi đọc/ghi CMOS

11 tiếng ngắn

Lỗi bộ nhớ đệm


1 tiếng dài, 3 tiếng ngắn

Lổi bộ nhớ thông thường/mờ rộng

1 tiếng dải. 8 tiếng ngắn

Lỗi khi kiểm tra hiển thị/vẽ lại màn hinh

Mà bíp B IO S AWARD
Vì có rãt nhiều hâng sản xuất máy tính sử dụng BIO S này nên cách
báo lổi cùng khác nhau, dưới đây là cách thông báo phố biến.
Mô tả

Mả bíp

1 tiếng dài,
2 tiếng ngắn

Xảy ra lỗi ở bộ hiển thị và máy tinh không thể khởi tạo
màn hình hiển thị cũng như hiển thị các thông tin khác

Khác

RAM có lỗi

Nếu có lỗi về phân cứng có thể xử iý thì BIOS sẽ thông báo bằng các
thông điệp.
Mã bíp B IO S IBM
Dưới đây là một số mã thông báo lồi phô’ biến của BIOS IBM.

Mã bíp

Mô tả

Không bip

Không cỏ nguồn

1 tiếng ngắn

Bỉnh thường

2 tiếng ngắn

Hệ thống lỗi, xem mán hinh để biết chi tiét

Bip liên tục

Nguồn bị hòng

Những tiếng bip ngắn liên tục

Nguồn bị hòng

Một tiếng dài. một tiếng ngắn

Có vấn đề ờ bo mạch chủ

Một tiếng dài, hai tiếng ngắn


Vấn đề ờ hệ thống video

Một tiếng dái, ba tiếng ngẳn

Lỗi mạch video (EGA)

Ba ỉiếng dài

Lỗi bàn phim

Một tiếng vả mán hình hiền thị
không đúng

Lỗi mạch video


Chương 1: Hói

-

Đáp phần cứng máy tỉnh

11

Nguyên nhàn của việc không có tiếng bíp có th ế Ịà :
1. Có xung đột phần cứng khi lẳp thêm thiết bị mớl
2. Thiết bị phần cứng quan trọng nào đó bị

lỗi


3. Có vấn đề khác về phần cứng.
Lưu ý : Một vài bước đưỢc chỉ ra dưới đây liênquan tớiviệc tháo/!ắp
phân cứng, bạn phải chú ý tới vấn đề an toàn điện, trước tiên -tháo máy
tính ra khỏi nguồn điện và tiếp đất trước khi thao tác.
Chú ý : Hãy chắc chán rằng bạn đã kết nối máy tính vào nguồn điện
và máy có thể đưỢc bật (nếu khi bạn ấn phím bật/tắt nguôn mà không có
hiện tưỢng gi xảy ra thì những bước dưới đây không thể giúp gì
cho ban).
1. Nếu gân đây bạn gắn thêm phần cứng mới thì tạm thời nên tháo nó
ra đế chắc chắn là nỏ không phải nguyên nhân của rắc rối mà bạn gặp
phải. Nếu sau khi tháo ra mà máy tính chạy tức là thiết bị mới có thế không
tương thích với máy tính hoặc máy tính cần đưỢc cấu hình lại, đế làm việc
với thiết bị đó, bạn cần đọc kỹ tài liệu đi kèm theo thiết bị để có thế cấu
hình đúng hoặc thay một thiết bị mới.
2. Gỡ mọi thứ khòi máy tính trừ cáp nguồn, bật máy Ịên và xem có
tiếng bíp không? Nếu máy tính vẫn không có tiếng bíp, thì kết nối màn hình
xem có gỉ thay đối không?
3. Nêu bạn thấy một chuỗi bíp thì cỏ thể tham chiếu tài liệu đi kèm bo
mạch chủ máy tính đê xác định !ỗĩ, nếu không có tài liệu thì có thế tham
khảo các bàng mà bíp hoặc tim kiếm thông tin trên Internet về mã bíp
BIOS của máy bạn. Mã bíp ià cách nhanh nhất để xác định lỗi cùa thiết bị
phần cứng.
4. Chắc chắn là tất cả các quạt của máy tính đều hoạt động. Nếu quạt
bị lỗi, máy tính của bạn cỏ thế bị quá nóng và không thể khởi động.
5. Nếu bạn không thể xác định đưỢc qua mã bíp thiết bị gì bị hòng
hoăc không có tiẽng bíp thỉ hãy tháo các cáp của ố cứmg, ổ đĩa CD-ROM, ổ
đĩa mềm ra khỏi bo mạch chủ và nếu nó giải quyết đưỢc vấn đề thi hãy
kết nối lân lượt từng cái một vào để xác định nguyên nhân gây lỗi là thiết
bị nào.
6. Nếu nhừng chi dẫn trên vẫn không giải quyết đưỢc vấn đề, thì tháo

tất cả các cạc mở rộng roi kiểm tra lân ỉượt giống bước trên.


Hỏi - Đáp s ự cô máy tỉnh và phần mẽm

12

7. Nếurắc rối vẫn tồn tại dù đã gỡ bỏ hết các cạc mở rộng, thỉ bạn
cần tháo cả CPU và RAM ra khỏi bo mạch chủ. Lần iượt gắn CPU vào đế
xem có giải quyết được vấn đề không?
8. Nếu sau khi làm tất cả các việc trên mà vẫn gặp phái rắc rối thỉ
có thể một trong bathiết bị của bạn có vấn đẽ là CPU, RAM và bo mạch
chủ. Bạn cần mang máy tới dịch vụ sừa chữa để dùng các thiết bị chuyên
dụng chấn đoán chính xác hơn. Nếu bạn vẫn muốn tự mình giải quyết thì
bạn có thế thay thế các thiết bị lãn lượt theo thứ tự sau: Bo mạch chủ,
CPU và RAM.
c ) Máy tỉnh không th ể nạp được h ệ điêu hành Windows
Nẽu bạn không thể vào đưỢc hệ điều hành Windows sau khi lắp thêm
một thiết bị phần cứng mới thì bạn hãy tháo nó ra đế chắc chắn khòng phải
do thiết bị đó gây nên lỏi bạn vừa gặp phải. Thông thường khi gẳn các thiết
bị mới vào Windows sẽ tự phát hiện và thông báo cài đặt trình điêu khiến
cho thiết bị đó, nên việc gắn thêm phần cứng cho máy tính không phải là
nguyên nhân hay gặp của hiện tượng này.
Trong trường hỢp bạn cần có thiết bị đó, hãy thử khởi động vào chế
độ Sa fe m od evk cài trình điều khiển đi kèm với thiết bị.
6. H ò i: Làm cách nào để máy tính bớt ôn hơn?

Đ á p : Dưới đây là các thành phần có thể gây ồn cho máy tính cùa bạn

và một số cách giái quyết.

Các quạt của m áy tính (qu ạt CPU, quạt nguồn, quạt vỏ ...)
Nguyên nhân chính cúa hầu hết tiếng ồn trong máy tính là các quạt.
Máy tính chạy càng nhanh thì càng sinh ra nhiêu nhiệt nên cân nhiều quạt
hơn và các quạt quay nhanh hơn, gây ra nhiều tiếng ồn hơn. Tiếng ồn này
do tốc độ quay của quạt và luồng không khí do nó thổi ra.
Giải pháp cơ bản là thay thế những quạt kém chất lượng đi kèm với
thùng máy hoặc chip bằng các quạt tốt hơn (đắt hơn) hoặc sử dụng giải
pháp tản nhiệt không dùng quạt nếu tĩẽng ồn vẫn làm bạn khó chịu.
M ẹo: Nếu không gian trong máy còn nhiêu, thay thế một quạt to hđn
sẽ làm giảm tốc độ vòng quay và vận tốc luồng khí nên tiẽng ồn sẽ ít hơn,

một số quạt còn có thê điều chinh tốc độ theo nhiệt độ.


Chương 1: Hỏi

-

Đáp phần cứng máy tính

13

Bộ nguồn
Trong bộ nguồn có hai nguyên nhân chính gây nên tiếng ồn là quạt
của nỏ và độ rung của các linh kiện khi có dòng cao tần đì qua. Trong đó
quạt tàn nhiệt thường là nguyên nhân chính.
Bạn có thể khắc phục bằng cách thay thế một nguồn máy tính tốt hơn
hoặc thậm chí một nguồn máy tính không dùng quạt.
õ cứtig
Một vài loại Ố cứng thật sự rất ồn, các ố cứng có tốc độ quay rất cao

nên mỗi khi có sự truy nhập dữ liệu có thế gây ra tiếng ồn đáng kế.
Nếu bạn muốn giảm tiếng ồn mà không muốn thay ố cứng thì bạn có
thế vặn chặt vít gắn ổ cứng với thùng máy và đệm ổ cứng bằng một miếng
cao su mềm. Nếu điêu kiện tài chính cho phép thi nên thay một ổ cứng mới
đờ ồn hơn.
Chú ỷ : Một vài ổ cứng có quạt gắn kèm nên đây cũng là nguyên nhân
của tiếng ồn đáng kế.
Cạc màn hình
Cùng với việc gia tăng năng lực xử lý thi các cạc màn hình bắt đầu
kèm theo quạt cho riêng nó, do đó gia tăng tiếng ồn của hệ thõng.
thẽ

Giải pháp triệt để là chọn loại cạc màn hình không có quạt hoặc thay
quạt nếu nó trở nên ồn hơn lúc mới.
Các fời khuyên

Cùng với các giải pháp trên, bạn có thể áp dụng bất kì hoặc tãt cả các
biện pháp sau nếu có thế.
Dịch chuyển mảy tìn h : VỊ trí đế máy có thể giải quyết đảng kế. v í dụ
bạn để thùng máy trên bàn có thể sẽ ồn hơn chuyển xuống chân bàn. Khi
máy chạy các quạt thường làm rung thùng máy, nếu bạn kê ỉên một vị trí
không phắng cũng có thế gây nên tiếng ồn khó chịu.
Thiếu vỉt của thùng m áy: Việc các thành phần trong thùng không
được gắn chặt sẽ cộng hưởng độ rung của các quạt. Bạn hãy vặn chặt các
vít có thế đế giảm tiếng ồn của hệ thống.
Miếng đệm chân: Máy tính thường cỏ một miếng cao su kê dưới đáy,
viẽc mất miếng cao su này có thể gây tiềng ồn khi thùng máy rung va


Hỏi - Đáp s ự cõ máy tính và phần mềm


14

chạm với sàn kê máy cứng. Nếu có thế bạn hãy kê máy lên một miếng
thảm hay cao su mỏng để giảm thiểu tiếng ồn không mong muốn.
S ử dụng m iẽng đ ệm : với các nguồn gây rung như quạt hay ổ cứng,
bạn có thể đệm một miếng Silicon giữa chúng và thùng máy sè giảm đưỢc
đáng kể độ rung và do đó giảm tiếng 5n do cộng hưởng.
Cô lập nơi đ ặt m áy và nơi ỉàm việc: Nếu bạn có các máy tính mà
không thường xuyên phải truy cập (m áy chủ) thì bạn có thể đế chúng trong
phòng khác hoặc tạo một buồng kín bao quanh chúng (chú ý vấn đề đối lưu
khí đế tản nhiệt).
Nếu máy tính thường xuyên được dùng thì bạn cũng có giải pháp
tương tự là đóng kín thùng máy (chú ý đối lưu không khí đế tản nhiệt).
Tàn nh iệt chất ỉòng: với những người hay ép xung máy tính hoặc
thường xuyên ép máy hoạt động hết công suất có thế sử dụng gìái pháp
này, thay thế quạt bằng thiết bị tản nhiệt chất lỏng. Tuy nhiên cũng cần
chú ý tiẽng ồn của bơm (đáng kế ở tốc độ cao).
7.

H ỏ i: Tạỉ sao m áy tính của tôi không chịu khởi động trừ khi tôi khởi

động lại rất nhiều lần?
Đ áp:

Nguyên nhân:
Một trong nhừng nguyên nhân dưới đây có thê’ gây nên hiện tượng này:
1. Máy tính không qua được quá trình kiếm tra khi bật nguồn
POST (Povver On Self Test)
2. Hỏng bộ nguồn hoặc bộ nguồn không tương thích


3. Ổ cứng bị hòng
4. Gặp vấn đề với các phần cứng khác.
Cách khắc p h ụ c:
Máy tính không qua đưỢc quá trình PO ST (Pow er On S e ff T e st): Nếu
máy tính không phát tiếng bíp bạn tham khảo câu trên.
Hỏng bộ nguồn hoặc bộ nguôn không tương th ích: Bộ nguồn thường !à
nguyên nhân gây ra hiện tưỢng này khi chúng bị yếu dòng, hoặc không
tương thích. Nếu ố cứng không được cấp đủ năng iượng nó không vận hành


Chương ỉ : Hỏi

-

Đáp phần cứng máy tính

15

bình thường nên không thế nạp dữ liệu khởi động. Khi bạn khởi động nhiều
lần, ố cứng đang quay nên các lần sau nó có đủ năng lượng để quay đủ tốc
độ nên việc nạp dữ liệu diễn ra suôn sẻ.
Nếu vãn đề xảy ra sau khi gắn thêm phần cứng thì có thế bộ nguồn
không đủ mạnh đế cung cấp náng lượng thêm cho thiẽt bị mới. Thông
thường các máy tính mới hiện nay cần cung cấp một công suất tối thiếu
350W đế vận hành trơn tru. Khi có vần đê trên xảy ra thì cách tốt nhất ỉà
thay một bộ nguồn mới.
Ổ cútỉg b ị hỏng: Như đã nói ở trên khi ố cứng vận hành không bình
thường không thể nạp được hệ điêu hành cho máy tính. Nếu sau khi thay
nguồn mà vấn đề không đưỢc giải quyết bạn có thế nghĩ đến việc thay

thề ố cứng. Đê* không làm mất dữ liệu của bạn, bạn nên mang đến những
trung tâm dịch vụ để họ lắp ổ cứng mới và sao chép dữ liệu sang ố đĩa
mới cho bạn.
Các vấn đê với các phần cứng khác: Dù không phải là nguyên nhân
điên hình nhưng đôi khi những trục trặc ở những bộ phận dưới đây cũng
gây nên hiện tưỢng bạn đang gặp phải:
- Dây cáp: Bạn có thể thử thay thế cáp IDE nối ổ cứng và bo
mạch chù.
- Bo mạch chú: Nẽu đà làm mọi cách mà vẫn xảy ra lỗi thì bạn nên
nghĩ tới việc thứ một bo mạch chủ khác.
8, H ỏ i: Làm cách nào xác định loại ố CD-ROM mà tôi có?

Đ áp:

Trong Windows XP bạn tàm theo các bưởc sau
1. Nhấn nút Start\Program s
2. Tiếp theo nhấn A ccessohes\System Tools\5ystem Iníormation.
3. Trong cửa số "System ĩníormation*', chọn dấu
"Components*\

bên cạnh

4. Nếu bạn thấy "CD-ROM'\ nhấn vào CD-ROM trên khung bên trái
cứa sổ để thấy thông tin về ố CD-ROM cùa bạn.
Cách khác đ ể tìm thông tin vẽ ổ CD-ROM là :


Hỏi - Đáp s ự cổ máy tính và phần mềm

16


1. Xem thông tin ghi trên mặt trước của ố cũng như thông tin ghi trên
nhãn dán trên thân ố. Thông tin có thế gồm: Hãng sản xuất, tốc độ của ổ,
loại ố, nơi sản xu ấ t...
2. Bạn cũng cỏ thế thu thập thông tin qua mã FCC ghi trên ổ (tim
thông tin trên Internet).
3. Cách đơn giản nhãt là tìm tài liệu về ố của bạn ở các cửa hàng
dịch vụ.
9. H ỏ i: x á c định xem máy tính có bao nhiêu MB RAM bằng cách nào?

Đ á p : Có nhiều cách để xác định dung iượng RAM cúa máy tính
a j Cách thông thường
1. Chọn Start\Settings\C ontrol Pane!
2. Nháy đúp vào System , chọn thẻ General hệ thống sẽ cung cấp
thông tin về dung iượng RAM có trong máy.
b ) Cách khác (nếu trên desktop có biểu tượng My Computer)
1. Nhấn chuột phải vào biếu tượng My Com puter
2. Chọn Properties
3. Chọn thẻ G eneral hệ thõng sè cung cấp thông tin về dung iượng
RAM có trong máy.
10. H ỏ i: Làm cách nào xác định loại bo mạch chủ của máy tính?

Đ á p ; Dưới đây là các cách khác nhau đế xác định thông tin bạn
cần biết:
1. Nếu bạn có một bo mạch mới, hãy xem thông tin trong tài liệu
kèm theo.
2. Trong thực tẽ, nhiều bo mạch chủ đưỢc lắp trong máy không có tài
liệu đi kèm, khi đó bạn mở máy, cố gắng đọc các thông tin ghi trên bo
mạch, các thông tin này thường bao gồm: Hãng sàn xuất, mã sàn phẩm,
đặc tính chính của sản phấm theo mã. Từ các thông tin này bạn có thế tìm

đưỢc thông tin về sản phẩm trên Internet hoặc trong trang Web của nhà
sản xuất.
3. Nẽu không tìm thấy thông tin nào, bạn có thể tìm mã FCC và tra

trên Internet.


Chương 1: H ỏ i' Đáp phân cứng máy tính

17

11. H ỏ i: Làm cách nào đế xác định chipset của bo mạch chủ?
Đ áp:

Theo cách thú công
Cách thù công là cách nhanh nhất và đễ nhất đế xác định loại chỉpset
cùa bo mạch chủ. Nếu bạn có bất ki tài liệu nào đi kèm bo mạch chủ, bạn
nên tham khảo thông tín trong đó.
ữủng Windows đ ế nhận dạng
Bạn có thể dùng tùy chọn System devices trong Device Manager.
Chipset của bo mach chú thường là ALI, AMD, Intel, NVidia, VIA, hay S IS .
Tuy nhiên, các thông tin này chỉ đưỢc thấy nếu trình điều khiển chipset
đươc cài đặt đúng.
Nếu bạn định xác định loại chipset vì bạn cần cài trình điều khiến cho
nó thì thông thường bo mạch chủ hoặc máy tính thường đì kèm một đĩa
CD-ROM chứa trình điều khỉển và tài liệu hướng dẫn cài đặt. Nẽu không có
đìa CD-ROM đi kèm, bạn có thể thực hiện bước dưới đây rôi tìm trình điều
khiển ờ trang Web của hãng sản xuất bo mạch chu hoặc máy tính.
Nhận dạng bo mạch chủ
Nếu bạn không có tài liệu nào về máy tính thì cách tổt nhât là xác

định loại bo mạch chủ của máy. Khj xác định đưỢc bo mạch chù thi ta sẽ đễ
dàng tìm thông tin thêm trong trang Web của nhà sản xuất.
12. H ỏ i: Làm cách nào xác định loại cạc mạng mà tôi có?

Đáp:

Dùng Windows
Người sử dụng có thế dễ dàng xác định ỉoại cạc mạng đang đưỢc cài
trong máy tính theo các bước sau:
1. Nhấn Start\Program s\A ccessorịes\System ĩníorm ation.
2. Trong cửa sổ
"Components".

“System ỉnformation*\ chọn dấu

bên cạnh

3. Chọn dấu
bên cạnh "N etw ork"và chọn "Adapter*', trong khung
bên phải bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thông tin về cạc mạng.
Lưu ý : trong một vài trường h( p
ơQ-ittỒCtàE-ƠỊữ^lt^rttlídđiềii
khiến tương thích, có thế tên trong denffỉsíCft-kỊ<Ỡ0lgĩJ*^’3ớĩịWii|fâtIếviêN
S - Cị C /


Hỏi - Đáp s ự cố máy tính và phần m êm

18


Cách khác đ ể xá c định cạc mạng
1. Cách tốt nhất là tháo m áy xem thông tin trực tiếp trên cạc.
Trong nhiều trường hỢp trên đó có thông tin về hãng sản xu ấ t và chủng
loại của cạc.
2. Nếu không xác định bằng cách này (không có thông tin vê nhà sản
xuất) thì có thế dựa vào thông tin FCC, mà FCC có thể cho ta thông tin vê
hãng sản xuất và chúng loại cạc khi tìm kiếm thông tin này trên Internet.
13. H ỏ i: Làm cách nào xác định loại cạc âm thanh mà tôi có?

Đ áp:

'

Cách thông thường
Người sử dụng có thế dễ dàng xác định loại cạc âm thanh đang đưỢc
cài trong máy tính theo các bước sau:
ĩ . Nhấn Start\Program s\A ccessohes\System Tool\Syste ĩníorm ation.
2. Trong cửa sổ *‘System Intorm ation", chọn dấu
*’Com ponents".

bên cạnh

3. Chọn ''Sound D evice" (hoặc "M ultim edịa" và tiếp là '*5ound
D evice'') và trong khung bên phái bạn có thế thấy đầy đủ thông tin về cạc
âm thanh.
Lư v ý : Trong một vài trường hỢp Microsoft có thể cài đặt trình điều
khiển tương thích, có thê’ tên trong danh sách không đúng với thực tế.
Cách khác
1. Cách tốt nhất là tháo m áy xem thông tin trực tiếp trên cạc.
Trong nhiều trường hỢp trên đó có thông tin về hâng sản xuất và chủng

!oại cúa cạc.
2. Nếu không xác định bằng cách này (không có thông tin về nhà sản
xuất) thì có thê’ dựa vào thông tin FCC, mã FCC có thê’ cho ta thông tin về
hãng sản xuất và chủng loại cạc khi tìm kiếm thông tin này trên Internet.
1 4. HỎI: Tôi mưõn biết các thông tin về ổ đĩa CD-ROM?

Đ á p ; Một ổ đĩa CD-ROM (Com pact D isk Read Onìy M em ory) chuấn ỉà
ố đ ĩa ch ỉ có khả năng đọc, đĩa CD-ROM là một đĩa nhựa được phủ một lớp


Chương 1: Hỏị

-

Đáp phần cứng mảy tính

19

nhôm móng. Đĩa CD-ROM đưỢc phát minh năm 1972 nhưng tới năm 1982
mới đưỢc thương mại hóa khi Philip và Sony thống nhất kích thước đĩa
chuẩn là 4,71 inch = 12cm, sau đó hai hãng này tiếp tục hỢp tác phát triển
thành đĩa CD-ROM dừ liệu dùng trên các máy tính ngày nay.
Kích thước dĩa CD-ROM

1.5 cm
Đĩa CD-ROM là một đĩa nhựa polycarbonate đưỢc phủ một lớp phim
kim loại có đường kính ngoài 12cm, dày 0 ,lc m . Dung iượng chuấn cúa đĩa
là 650MB, tuy nhiên ngày nay đĩa CD-ROM có những dung lượng 700MB và
800MB. Lớp phim kim loại được phủ tên đĩa (aluminum film - stratâ) là nơi
ghi dữ iiệu của đĩa, phía trên lớp này được phủ một !ớp nhựa khác để chống

xước và nhãn đĩa dán trên lớp này. ổ đĩa đọc dữ liệu từ dưới iên.
G/ãO tiếp của ố CD-ROM
S C S I (Sm a iỊ Com puter System ĩn te ría ce ): Giao tiếp này đòi hỏi một
cạc tương thích hỗ trỢ S C S I, cạc này làm nhiệm vụ chuyển đổi từ các bus
giao tiẽp ISA , VLB, P C I... cúa bo mạch chủ thành dạng SC SI. Giao tiếp này
trước thường đưỢc sừ dụng trên các máy chủ, ngày nay không nhiều hãng
sử dụng các ổ CD-ROM có giao tiếp dạng này.
ĨD E (ỉn teg ra te d D evice Electron ics): ổ CD-ROM kết nối tới giao tiếp
IDE trên bo mạch chủ, giao tiếp này đưỢc sử dụng chung cho cà ố cứng và
CD-ROM. Mỗi khe giao tiễp IDE trên bo mạch chủ chi có thể gắn tối đa haí
thiết bị (một thiềt bị được đặt ở trạng thái chủ (m aster), một thiết bị đặt ở
trạng thái thợ (s la v e )), chuấn giao tiếp này đưỢc dùng trong hầu hết tất cả
các CD-ROM ngày nay.
Parallel: Kết nối song song, được dùng gắn các thiết bị mở rộng trong
các máy tính thế hệ cũ trong đó có ổ CD-ROM.


Hỏị

20

-

Đáp s ự cỗ máy tính và phần mềm

PCMCIA (P C C ard): Giao tiếp này thường đưỢc dùng đế gắn ổ CD-ROM
mở rộng cho máy tính xách tay. Giao tiẽp này cung cấp dung iượng và tốc

độ cao hơn các cống kết nối song song - Parallel.
U SB (U niversa! Seria! B u s): Kết nối nổi tiếp tốc độ cao, đưỢc dùng gắn

các thiết bị mở rộng trong các máy tính ngày nay trong đó có ô’ CD-ROM,
hiện nay có các chuẩn USB 1.0, 1.1, 2.0 (về tốc độ) hoặc U SB, miniUSB,
microUSB (về kích thước đầu cắm) hoặc USB-A (phổ biến), USB-B (thường
dùng cho máy quét và máy quay cam era) (về hình dáng đâu cắm ).
Các giao tiếp khác: Ngoài các chuẩn giao tiẽp trên thi một số hãng
còn phát triển giao tiếp của riêng hãng.
Các dạng công nghệ CD
CD-R {C D Recordabỉe) Đĩa có th ếđ ư Ợ c g h i m ột lần và đọc nhiêu lần,
cần dùng ổ đĩa đặc b iệt đ ề ghi, không th ể xóa.
CD-RW {C D ReVựritabié) Là một định dạng đĩa/ô’ đĩa có thế đọc/ghi
nhiều lần. Các đĩa CD loại này thông thường không thế đọc đưỢc bởi các ổ
CD-ROM chuẩn đời cũ, tuy nhiên ngày nay, dạng đĩa này khá phổ biến.
DVD {D igital Versatiíe Disc) Một chuẩn đĩa mới ra đời vào năm 1995
đầu tiên được gọi là Digital Video Disc (đĩa video số) và sau đưỢc đối thành
Digital Versatile Disc (đĩa lưu trữ số đa tác dụng). Đĩa DVD chuẩn ngày nay
có cùng kích thước với đĩa CD chuẩn nhưng có một số khác biệt là:
- Chứa một dung iượng chuấn 4,7GB thông tin số trên một mặt đĩa
(một mặt (với đĩa 2 mặt) hoặc một lớp (đĩa nhiều lớp))
- Có các định dạng DVD5 (dung lượng 4 ,7 G B ) và DVD9 (dung lượng
8,5G B).
DVD-RAM; Đĩa có khả năng ghi lại sử dụng công nghệ đối pha (giống
trong ố CD-RW). Đĩa DVD-RAM không thể đọc đưỢc bằng ổ DVD chuấn bởi
sự khác nhau trong hệ số phản xạ của vật liệu và định dạng dữ liệu.
Tốc độ truyền đ ữ iiệ u của ố CD-ROM
Dưới đây là bảng tham số tốc độ của ố CD chuẩn.
Tốc độ ổ

Tốc độ truyên (biưs)

Thờ i gian truy cập (ms)


1x

153.600

400

2x

307.200

300

4x

614.400

150


Chương 1: Hỏi

-

Đáp phần cứng mảy tính

21

T ố c độ ổ


Tốc độ truyền (biưs)

Thời gian truy cập (ms)

12x

1.843.200

100

24x

3.686.400

90

32x

4.915.200

85

52x

'8.360.000

80

15.


H ỏ i: v ì sao khi tôi cho đìa vào ổ CD-ROM thi máy báo lỗi?

Đ á p : Có một vài nguyên nhân như sau:

1. Đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa bị bẩn nên gây lỗi
2. Một chương trình nào đó đang chạy gây lỗi
3. Ổ CD-ROM không đưỢc cài đặt đúng
4. Đĩa CD-ROM bị lỗi trong lúc ghi hoặc sao chép từ một đĩa có
bảo vệ chổng sao chép.
5. Chương trinh Autorun trên đĩa gây iỗí.
6. Windows bị lỗi.
Cách khắc ph ụ c:
Đĩa CD hoặc ố đĩa bị bẩn: Thông thường đĩa CD rất đễ bị bụi bẩn, bụi
làm thay đối hệ số phản xạ của vật liệu của đĩa và nó cũng bay vào che
mất mắt laze của ô đĩa làm tán xạ tia laze.
Khi đĩa bị bấn dùng nước sạch và khán mềm rửa nhẹ và lau khô, nẽu
sau khi làm thế mà không giải quyết đưỢc vãn đề, bạn nên tim một đĩa lau
mât đọc chuyên dụng và dung dịch nước ỉau chuyên dụng để lau (đĩa này
thường có trong các cửa hàng bán đĩa CD-ROM).
Lỗ i do chương trình khác đang chạy
Trong nhiều trường hỢp những chương trình chặy ở chế độ nền có thế
gây lỗi cho ổ CD-ROM, khi gặp trường hỢp này bạn thử cố gắng đóng
những chương trinh chạy ngầm bằng cách "End task" để chắc chắn lỗi có
phải do chúng hay không.
ô CD-ROM không đưỢc cà i đặt đúng
Lỗi này thông thường là do có sự xung đột trong trình điều khiến của
Ố đĩa với một ô' đĩa đã cài đặt trước đó, khi gặp trường hỢp này bạn nên sử
dụng tiện ích D evice M anager để kiểm tra xung đột và thông thường sự
xung đột xảy ra ở IRQ.Hỏi

22

-

Đáp s ự cổ máy tính và phần mẽm

Đĩa CD-ROM b ị lỗi trong lúc gh i hoặc sao chép từ m ột đĩa có bào vệ
chổng sao ch ép : Trong quá trình ghi đĩa, nếu bạn làm đồng thời các việc
khác làm cạn kiệt bộ nhớ đệm có thế gây ra trường hỢp đĩa bị ghi lỗi, cũng
như thê nếu bạn ghi đĩa ở tốc độ quá cao hoặc chất lượng đĩa thấp. Nếu đĩa
bạn sao chép có tính năng bảo vệ cấm sao chép thi việc ghi đĩa mới củng
gây lỗi trên đĩa được ghi.
Gặp trường hỢp này bạn chỉ còn cách ghi lạí đĩa hoặc dùng trực tiếp
đĩa gốc.
Chương trinh Autorun trên đĩa g â y ỉỗ i: Đôi khl chương trình tự động
chạy trên đĩa CD-ROM bị lỗi và gây nên lỗi này. Khi gặp tình huống này bạn
nhả đìa CD-ROM ra khỏi ố, khi khay đĩa trở lại ổ bạn giữ phím ShiftXxế\ đế
ngăn tính năng tự động chạy của CD-ROM đưỢc kích hoạt.
Sau đó khi muốn mở ố đTa CD-ROM, bạn nháy chuột phải vào ố đĩa và
chọn Open (không nên nháy đúp chuột trái như thông thường vì nó sẽ kích
hoạt tính năng Autorun).
Windows b ị lố i: Thông thường lỗi của Windows cũng làm cho ổ
CD-ROM vận hành không đúng, khi hệ điều hành không nạp đưỢc trình điều
khiển CD-ROM nó có thế không nhận ra ố hoặc không thể điêu khiển đưỢc ố.
Khi gặp tình huống này bạn có thế thử làm theo các bước sau theo thứ tự:
- Khởi động lại máy tính
- Thử cài lại trình điều khiển ố CD bằng đĩa trên đĩa bán kèm với ổ CD

(thông thường là đĩa mềm).
1 6 . H ỏ i: vi sao khay ố CD-ROM của tôi không mở được?

Đ á p : Có hiện tượng này là do một trong các nguyên nhân sau:
- Máy cài đặt chương trinh khóa ố CD và nó đang đưỢc kích hoạt.
- Ổ không đưỢc cấp nguôn.
- Nút nhả đĩa bị hỏng.
- Đĩa CD bị kẹt trong ổ.
- Ổ không tương thích giao diện ĨDE/ATAPI.
- Ổ bị lỗi.
Giàị pháp í
Máy cài đặt chương trình khóa ố CD và nó đang được kích hoạt: Đầu
tiên bạn hãy xác định xem có cài chương trình loại này không, nếu có hãy


Chương ĩ : Hỏi - Đáp phần cứng máy tỉnh

23

tắt nó đi. Nếu không có chương trình nào đưỢc cài thì thử khởi động lại máy
tính, trong khi máy đọc thông tin trong BIO S bạn ấn nút E je c tâ ẽ nhà đỉa.
ô không đưỢc cấp nguồn: Nếu gân đây bạn lắp đặt lại phân cứng hay
dịch chuyến máy tính, có thế ố CD-ROM cúa bạn bị lỏng cáp nguồn, hãy mờ
thùng máy và chắc chán là cáp nguồn được gắn đúng cách vào ố.
Nút nhả đĩa b ị hỏng: Trong Windows bạn có thể nhả đĩa bằng
cách sau:
- Trong M y Com puternhá^ chuột phải vào biếu tưỢng ố CD-ROM
' Chọn E je c tũ ễ mở khay.
Nêu bạn không muôn làm theo cách này có thế tìm thấy những tiện
ích lảm công việc này thuận tiện hơn trên Internet hoặc mang tới cửa hàng

sửa chữa hoặc mua một ố khác.
Đĩa CD b ị k ẹ t trong ỏ : Trong nhiều trường hỢp ổ đĩa CD bị kẹt do đỉa
CD bi vỡ trong ố hoặc dây cua-roa cúa ổ bị dãn hoặc bị kẹt. Hầu hết các ổ
CD-ROM đêu có một lỗ nhò bên dưới khay, ban dùng một kẹp giấy, duỗi
thẳng ra và đấy vào lỗ đó để mở ổ đĩa một cách thủ công.
Nếu ổ đìa vẫn không được mờ bạn cần tháo ổ và mang tới cửa hàng
để các chuyên gia kiếm tra lại.
ô không tương thích giao diện ỈD E/A TA PỈ: Trường hỢp này rât hiếm
khi xày ra nhưng bạn có thế kiểm tra bằng cách tạm thời tháo cáp IDE ra
khỏi ố CD-ROM và ấn phím Eject, nẽu khay đưỢc nhả ra thì bạn đã gặp phải
trường hỢp không tương thích giao tiẽp IDE/ATAPI giữa CD-ROM và bo
mạch chủ. Khi gặp tình huống này chỉ còn cách thay thế ố CD-ROM tương
thích (tham khảo khuyến nghị của nhà sản xuất bo mạch chủ nểu có thế).
Ó bị hỏng
Nếu đã làm hết các bước trên mà không giải quyết đưỢc vấn đề thi có
thế ố CD của bạn đã b| hỏng và cần thay thê một ổ đĩa khác.
Lưu ý : không nên thường xuyên mờ ô bằng cách thủ công vì khi đó
bạn tác động trực tiếp iên bánh răng của động cơ, làm một cách thường
xuyên có thể làm hỏng các bánh răng bằng nhưa này và càng !àm cho ố
thường xuyên bị kẹt hơn.
1 7 . H ỏ i; Tại sao tôi không thể khởi động máy tính từ ổ CD-ROM?

Đ á p : Nếu bạn muốn khởi động từ CD mà không đưỢc có thế do một
trong các nguyên nhân sau;


Hỏi

24


-

Đáp Sự c ố mảy tính và phần mềm

1. Đĩa đó cần nhấn một phím

2. Đĩa bạn dùng không phải là đĩa khởi động
3. CMOS không đưỢc cài đặt đúng
4. Đĩa CD-ROM bị hỏng

5. Jumper của ổ CD-ROM không đưỢc thiết lập đúng
6. Ố CD-ROM bị hỏng.
Gíảỉ pháp:
Đế khởi động từ ố CD bạn đơn giản chỉ cần cho đĩa CD vào ố và ấn nút

khởi động. Nẽu quá trình khởi động không diễn ra như mong muốn thì bạn
có thể rơi vào một trong các tình huống sau;
Đĩa đó cần nhấn m ột p h ím : Gần đây một sô đĩa CD-ROM có khả nang
khởi động thường có một thông báo P ress a k e y to boot írom th e CD
Nẽu có thông báo này bạn cân nhãn một phím bất kì đế có thể khởi động từ
đĩa CD (thông thường trong khoảng thời gian 5 giây từ khi xuất hiện thóng
báo), nếu bạn không nhấn phím thì máy tính sẽ khởi động theo trinh tự
đưỢc cài đặt trong BIOS.
Đĩa CD không có khả nâng khởi động: Không phải tất cà các đĩa CD
đều có khả năng khởi động, bạn cần có một đĩa có khả năng khởi động đế
làm việc này.
CMOS không đưỢc cài đ ặ t đúng: Nếu trong CMOS không thiết lập
đúng cách như không cho phép tính năng khởi động máy tính từ ổ CD thì
dù bạn có đĩa CD-ROM có khả năng khởi động cũng không thế khởi động
đưỢc. Đế chắc chắn bạn cần kiểm tra lại cãu hình trong CMOS.

Thông thường thông tin về thứ tự khởi động trong CMOS có dạng;
1. Floppy/LS120
2. CD-ROM
3. Netvvork (Nếu có tôn tại)
4. Ổ đĩa cứng (Hard Disk D rive).
Khi đưỢc bật máy tính lần lượt kiếm tra các thiết bị trong danh sách
trên và cố gắng khởi động từ thiết bị đỏ, nếu muốn khởi động từ ổ CD. Bạn
phải đưa "CD-ROM" lên tren "Hard Disk Dhve".
Đĩa CD-ROM b ị h ỏng: Đĩa CD-ROM có thế bị hỏng vì nhiêu nguyên
nhân (xước, bẩn, ghi lỗ i...)f khỉ s ử dụng bạn cần cẩn thận trong việc bảo vệ


×