Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Quản lý nhà nước về văn hóa từ thực tiễn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.7 KB, 86 trang )

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

HÀ ANH QUYẾT

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN
QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

HÀ ANH QUYẾT

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN
QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. Vũ Công Giao

HÀ NỘI, năm 2019LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự
hướng dẫn của PGS. TS. Vũ Công Giao. Các nhận định và kết luận trong luận
văn là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố. Mọi trích dẫn từ
các tài liệu, được ghi xuất xứ rõ ràng, các sự kiện, tư liệu trong luận văn này
là trung thực. Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tác giả luận văn

Hà Anh Quyết


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
VĂN HÓA ........................................................................................................ 7

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về văn hóa .......... 7
1.2. Nội dung, và phương pháp quản lý nhà nước về văn hóa ................. 11
1.3. Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về văn hóa ...................... 18
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ........... 29

2.1. Bối cảnh địa phương tác động đến quản lý nhà nước về văn hóa trên
địa bàn quận Hoàng Mai ........................................................................... 29

2.2. Thực tiễn quản lý nhà nước về văn hóa ở quận Hoàng Mai, Thành
phố Hà Nội ................................................................................................ 35
2.3. Tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực văn hóa ở quận Hoàng
Mai từ năm 2013 đến nay ......................................................................... 38

2.4. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở quận Hoàng

Mai ............................................................................................................ 51
Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI................................................................................................. 59
3.1. Quan điểm về tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn

quận Hoàng Mai........................................................................................ 59
3.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận
Hoàng Mai................................................................................................. 63
KẾT LUẬN .................................................................................................... 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 79


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

1

BMNN

Bộ máy nhà nước

2


CCHC

Cải cách hành chính

3

HĐND

Hội đồng nhân dân

4

KT-XH

Kinh tế - xã hội

5

QLNN

Quản lý nhà nước

6

QLVH

Quản lý văn hóa

7


TTVHTTTT

Trung tâm văn hóa-Thông tin-Thể thao

10

UBMTTQ

Ủy ban mặt trận tổ quốc

9

UBND

Ủy ban nhân dân

11

VHTT

Văn hóa thông tin

8

XHCN

Xã hội chủ nghĩaLuận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

×