Tải bản đầy đủ

SKKN: Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn

��#ࡱ#�################>###��
#############ࡱ###Q�##########T�######Ͻ######ҽ##ӽ##Խ##ս##ֽ##
#
##ࡱ##ࡱ##ࡱ
# ##ࡱ## ### ##ࡱ##ࡱ
‫ ڽ ٽ‬##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�#
#�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##��##��###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�## �##
�###�##


�##�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
�##!�##"�###�##$�##%�##&�##'�##(�##)�##*�##+�##,�##�##.�##/�##0�##1�##2�##3�##4�##5�##6�##7�##8�##9�##:�##;�##<�##=�##>�##��#Y�
###�#�###############�e####bjbj"�"�##################
###�#{#@�#\@�#\�######�#######################��##########��##########��########
##########�######


#########x#######x#######|#######|#######|
###############����####�#######�#######�###8###�###�###|
###D###�#######MO##�###�###
###� ######� ######� ######� ######j3##�###


7##


####8##�###�N######�N######�N######�N######�N######�N######�N##$###=Q##�###�S##N
###�N##-###################|
#######�8######################T2##�###*3##@###�8######�8######�N##############x
#######x#######� ##############�
##t####O######rA######rA######rA######�8##N###x###�###� ######|#######�
######�N##############rA######################################################�8
######�N##############rA######rA##:###�E##,###2###J#############################
######################################pF######�
######����####0h#w#��#########����####�<#######F##
###########�N#######O##0###MO#######F##R###AT######�<##�###AT######pF###########
###################################################################AT###########
###|
#######pF##0###�8######�8######rA######�8######�8###############################
#######�8######�8######�8######�N######�N######################################r
A######################################�8######�8######�8######MO######�8######�
8######�8######�8##############����####����####����############����####����####�
���####����####����####����####����####����####����####����####����####����####�
���####����####AT######�8######�8######�8######�8######�8######�8###############
###############################################�8######�8######�8#######


##>


##>###:#########
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
#######################I#.# #P#H#�#N# #M#�# ###�#U##1#.# #L#�# #d#o# #c#h#�#n#


###�# #t#�#i##T#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c# ## #m#�#t# #b#�# #p#h#�#n#
#t#r#�#n#g# #y#�#u# #k#h#�#n#g# #t#h#�# #t#h#i#�#u# ###�#�#c# #c#�#a# #c#�#c#
#t#r#�#�#n#g# #p#h#�# #t#h#�#n#g#.# #B#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
#s#�#c#h#,# #b#�#o# ###a#n#g# #g#�#p# #p#h#�#n# #l#�#m# #t#�#t# #v#i#�#c#
#c#h###m# #s#�#c# #v#�# #g#i#�#o# #d#�#c# #t#h#�# #h#�# #t#r#�# #n#g#a#y# #t#�#
#t#u#�#i# #t#h#�# #�#u# #c#h#o# ###�#n# #l#�#c# #t#r#�#�#n#g# #t#h#�#n#h#,#
#g#�#p# #p#h#�#n# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #v#�# #k#h#�#n#g#
#n#g#�#n#g# #n#�#n#g# #c#a#o# #n###n#g# #l#�#c# #g#i#�#n#g# #d#�#y# #c#�#a#
#g#i#�#o# #v#i#�#n#,# #m#�# #r#�#n#g# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# #x#�#y#
#d#�#n#g# #t#h#�#i# #q#u#e#n# #t#�# #h#�#c# #t#�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #c#h#o#
#h#�#c# #s#i#n#h#.##
#T#h#�# #v#i#�#n# #l#�# #n#�#i# #l#�#u# #g#i#�# #c#�#c#
#d#i# #s#�#n# #t#h#�#n#h# #v###n# #c#�#a# #n#h#�#n# #l#o#�#i# #r#a# ###�#i#
#c#�#c#h# ###�#y# #m#�#y# #n#g#�#n# #n###m#.# #C#�#c# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�#
###�#�#c# #n#h#i#�#u# #t#h#�# #h#�# #t#h#u# #t#h#�#p# #v#�# #t#�# #c#h#�#c#
#t#h#�#n#h# #k#h#o# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #V#�# #t#h#�# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�#n#
###�#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# ###�# #t#r#�#n#h# #h#�# #h#�#n#g#,# #m#�#t# #m#�#t#
#v#�# #s#�# #d#�#n#g# #l#�#u# #d#�#i#.# #C#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n#
#v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #m#a#n#g# #m#�#t# #�# #n#g#h#)#a# #r#�#t# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #x#�# #h#�#i# #n#�#i# #c#h#u#n#g# #v#�# #h#o#�#t#
###�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#�#i# #r#i#�#n#g#.# #C#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o#
#q#u#�#n# #g#�#n# #g#i#�# #d#i# #s#�#n# #t#h#�#n#h# #v###n# #c#�#a# #d#�#n#
#t#�#c#,# #g#�#n# #g#i#�# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#�# #v#i#�#n#,# #g#�#p#
#p#h#�#n# #v#�#o# #v#i#�#c# #t###n#g# #c#�#�#n#g# #n#g#u#�#n# #l#�#c#
#t#h#�#n#g# #t#i#n# #v#�# #k#h#�# #n###n#g# ###�#p# #�#n#g# #c#�#c# #y#�#u#
#c#�#u# #c#�#a# #b#�#n# ###�#c#,# #g#�#p# #p#h#�#n# #t#i#�#t# #k#i#�#m#
#n#g#�#n# #s#�#c#h# #c#h#o# #t#h#�# #v#i#�#n#.##
#B#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n#
#t#�#i# #l#i#�#u# #l#�# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #k#h#�#u# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# #t#r#o#n#g# #q#u#y# #t#r#�#n#h# #x#�# #l#�# #n#g#h#i#�#p# #v#�#
#c#�#a# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n#.# #H#i#�#n# #n#a#y# #t#h#�# #v#i#�#n#
#t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n# #c#�# #t#�#n#g# #s#�# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #l#�# #4#1#6#8# #b#�#n# #s#�#c#h# #v#�# #k#h#�#n#g# #c#�# #k#h#o#
#s#�#c#h# #r#i#�#n#g# #(#k#h#o# ###�# #s#�#c#h# #c#h#�# #y#�#u# #l#�# #s#�#c#h#
#t#r#�#�#n#g# #h#�#c# #m#�#i# ###�# #c#h#u#n#g# #v#�#i# #k#h#o# #t#h#i#�#t#
#b#�#)#.# #T#r#o#n#g# #k#h#i# ###�# #s#�# #l#�#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u#
#n#g#�#y# #c#�#n#g# #t###n#g# #m#�# #k#h#o# ###�# #s#�#c#h# #t#h#�# #c#�#
#h#�#n#.# #M#�#c# #d#�# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n# ###�# #�#p# #d#�#n#g#
#c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�# #s#�# #d#�#n#g# #c#�#c#
#t#r#a#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #n#h#�#n#g#
#c#�#n#g# #v#�#i# #t#h#�#i# #g#i#a#n#,# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#h#�# #h#�#u#,#
#t#h#�#i# #t#i#�#t#,# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# ###�# #t#�#c# ###�#n#g# #m#�#n#h#
#m#�# ###�#n# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#y# #h#o#�#i# #v#�# #t#�# #h#�#y#
#h#o#�#i# #c#�#a# #b#�#n# #t#h#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�#c# #b#i#�#t#
#l#�# #n#h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# #q#u#�# #h#i#�#m#.##
#T#h#�# #v#i#�#n#
#t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n# #l#�# #m#�#t# #t#h#�# #v#i#�#n#
###�#n#g# #t#r#�#n# ###�#a# #b#�#n# #x#�# #c#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#i#n#h#
#t#�# ###�#c# #b#i#�#t# #k#h#�# #k#h###n#,# #k#i#n#h# #p#h#�# ###�#u# #t#�#
#c#h#o# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n# #c#�#n# #h#�#n# #c#h#�#,#
#b#�#n# ###�#c# #h#a#m# #h#�#c# #h#�#i#,# #t#�#m# #t#�#i# #v#�# #k#h#�#m#
#p#h#�#.# #T#r#�#�#c# #t#h#�#c# #t#r#�#n#g# ###�# #l#�# #m#�#t# #c#�#n# #b#�#
#t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�# #m#�#i# #v#�#o# #n#g#�#n#h# #n#�#n# #t#�#i# #l#u#�#n#
#b###n# #k#h#o###n#,# #t#r###n# #t#r#�# #l#�#m# #t#h#�# #n#�#o# ###�# #b#�#o#
#q#u#�#n#,# #l#�#u# #g#i#�# #v#�# #s#�# #d#�#n#g# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
###�#�#c# #l#�#u# #d#�#i# #c#h#o# #t#h#�# #h#�# #h#�#m# #n#a#y# #v#�# #m#a#i#
#s#a#u#.# ###�# #c#h#�#n#h# #l#�# #l#�# #d#o# #m#�# #t#�#i# #c#h#�#n# ###�#
#t#�#i# #s#�#n#g# #k#i#�#n# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# ## M#�#t# #s#�# #b#i#�#n#
#p#h#�#p# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#


#t#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n## .##2#.#
#M#�#c# #t#i#�#u#,# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# ###�# #t#�#i##
#-# #M#�#c#
#t#i#�#u#:# #B#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#�#i# #t#h#�#
#v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n#.# #L#�#u# #g#i#�#
#n#h#�#n#g# #d#i# #s#�#n# #v###n# #h#�#a# #c#�#a# #n#h#�#n# #l#o#�#i#,# #k#�#o#
#d#�#i# #t#u#�#i# #t#h#�# #c#�#a# #s#�#c#h#.##-# #N#h#i#�#m# #v#�#:# ###�#a#
#r#a# #m#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #n#h#�#m# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n#
#t#�#i# #l#i#�#u# #t#�#t# #h#�#n#,# #h#i#�#u# #q#u#�# #h#�#n#,# #k#h#o#a#
#h#�#c# #h#�#n#.##3#.# ###�#i# #t#�#�#n#g# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u##
#V#i#�#c#
#b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n#
#t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n#.##4#.# #G#i#�#i# #h#�#n# #c#�#a# ###�#
#t#�#i##
#T#�#i# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #s#�#n#g#
#k#i#�#n# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m## M#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#r#o#n#g#
#v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n#
#t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n## #q#u#a# #c#�#c# #n###m# #h#�#c#
#2#0#1#4# ## #2#0#1#5#,# #2#0#1#5# ## #2#0#1#6#,# #2#0#1#6# ## #2#0#1#7#
#v#�# #2#0#1#7# ## #2#0#1#8#.##5#.# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n#
#c#�#u##
#K#h#i# #t#h#�#c# #h#i#�#n# ###�# #t#�#i# #n#�#y# #t#�#i# ###�#
#s#�# #d#�#n#g# #m#�#t# #s#�# #n#h#�#m# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#h#�#:##
#a#.# #N#h#�#m# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #l#�#
#l#u#�#n## #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #t#�#i# #l#i#�#u#,#
#c#�#c# #v###n# #b#�#n# #p#h#�#p# #q#u#y# #v#�# #t#h#�# #v#i#�#n##
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #p#h#�#n# #t#�#c#h# ## #t#�#n#g# #h#�#p# #t#�#i#
#l#i#�#u## #b#.# #N#h#�#m# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#
#t#h#�#c# #t#i#�#n##
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# ###i#�#u# #t#r#a##
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #t#�#n#g# #k#�#t# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# ##
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #k#h#�#o# #s#�#t##
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#
#k#h#�#o# #n#g#h#i#�#m#,# #t#h#�# #n#g#h#i#�#m##
#c#.# #P#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p# #t#h#�#n#g# #k#�# #t#o#�#n# #h#�#c##I#I#.# #P#H#�#N# #N#�#I# #D#U#N#G#
#1#.# #C#�# #s#�# #l#�# #l#u#�#n## #V#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#�# #v#i#�#n#
#l#�# #n#h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�#�#c# #s#�#u# #t#�#m#,# #t#�#p# #h#�#p#
#t#h#e#o# #n#h#i#�#u# #c#h#�# ###�#,# #n#�#i# #d#u#n#g# #n#h#�#t# ###�#n#h#
###�#�#c# #x#�# #l#�# #t#h#e#o# #n#g#u#y#�#n# #t#�#c#,# #q#u#y# #t#r#�#n#h#
#k#h#o#a# #h#�#c# #c#�#a# #n#g#h#i#�#p# #v#�# #t#h#�# #v#i#�#n# ###�# #t#�#
#c#h#�#c# #p#h#�#c# #v#�# #n#g#�#�#i# ###�#c# ###�#t# #h#i#�#u# #q#u#�# #c#a#o#
#v#�# ###�#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n#.##
#B#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #l#�# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #�#p# #d#�#n#g# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#k#h#o#a# #h#�#c# #k#�# #t#h#u#�#t# #n#h#�#m# ###�#m# #b#�#o# #s#�# #t#o#�#n#
#v#�#n# #h#i#�#n# #t#r#�#n#g# #v#�#t# #l#�# #b#�#n#h# #t#h#�#�#n#g# #c#�#a#
#t#�#i# #l#i#�#u# #c#�# #t#r#o#n#g# #k#h#o# #v#�# #k#�#o# #d#�#i# #t#u#�#i#
#t#h#�# #c#h#o# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #M#�#c# ###�#c#h# #l#�# ###�# #p#h#�#c#
#v#�# #c#�#c# #y#�#u# #c#�#u# #h#�#c# #t#�#p# #v#�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#,#
#s#�# #d#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#r#�#�#c# #m#�#t# #v#�# #l#�#u# #d#�#i#.##
#T#h#�#n#g# #t#�# #3#0#/#T#T#-#L#B# #n#g#�#y# #2#6# #t#h#�#n#g# #7#
#n###m# #1#9#9#0# #c#�#a# #L#i#�#n# #b#�# #t#�#i# #c#h#�#n#h# ## #g#i#�#o#
#d#�#c# #v#�# ###�#o# #t#�#o# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #q#u#�#n# #l#�# #v#�#n# #s#�#
#n#g#h#i#�#p# ###�#u# #t#�# #c#h#o# #g#i#�#o# #d#�#c# #p#h#�# #t#h#�#n#g#.##
#P#h#�#p# #l#�#n#h# #t#h#�# #v#i#�#n# #s#�# #3#1#/#2#0#0#0#/#P#L##U#B#T#V#Q#H#1#0# #n#g#�#y# #2#8# #t#h#�#n#g# #1#2# #n###m# #2#0#0#0# #c#�#a#
#�#y# #b#a#n# #t#h#�#�#n#g# #v#�# #Q#u#�#c# #h#�#i#.##Q#u#y#�#t# ###�#n#h# #s#�#
#0#1#/#2#0#0#3#/#Q###/#B#G#D#&###T# #n#g#�#y# #2# #t#h#�#n#g# #1# #n###m#
#2#0#0#3# #c#�#a# #B#�# #g#i#�#o# #d#�#c# #v#�# ###�#o# #t#�#o# #v#�# #b#a#n#
#h#�#n#h# #q#u#y# ###�#n#h# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n# #t#h#�# #v#i#�#n#
#t#r#�#�#n#g# #p#h#�# #t#h#�#n#g#.##C#�#n#g# #v###n# #s#�# #1#1#1#8#5#/#G#D#T#H#
#n#g#�#y# #1#7# #t#h#�#n#g# #2# #n###m# #2#0#0#4# #c#�#a# #B#�# #g#i#�#o#
#d#�#c# #v#�# ###�#o# #t#�#o# #v#�# #v#i#�#c# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #p#h#�#
#t#h#�#n#g#.##C#�#n#g# #v###n# #s#�# #1#4#0#1#/#S#G#D###T#-#G#D#T#H# #n#g#�#y#
#9# #t#h#�#n#g# #1#0# #n###m# #2#0#1#7# #c#�#a# #S#�# #g#i#�#o# #d#�#c# #v#�#
###�#o# #t#�#o# ###�#k# #L#�#k# #v#�# #v#i#�#c# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #c#�#n#g#
#t#�#c# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c# #n###m# #2#0#1#7# ##
#2#0#1#8#.##C###n# #c#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #n###m# #h#�#c# #2#0#1#7# ##
#2#0#1#8# #c#�#a# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n#.##C###n# #c#�#
#q#u#y# #c#h#�# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�#a# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r#


#K#m###n# #n###m# #h#�#c# #2#0#1#7# ## #2#0#1#8#.##C###n# #c#�# #v#�#o#
#t#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#�#,# #c#�# #s#�# #v#�#t# #c#h#�#t#,# #v#�#n#
#t#�#i# #l#i#�#u# #t#r#o#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #n###m#
#h#�#c# #2#0#1#7# ## #2#0#1#8#.##2#.# #T#h#�#c# #t#r#�#n#g#
#v#�#n# ###�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u##
#T#h#�#n#g# #3#/#2#0#1#4# #t#�#i#
###�#�#c# #n#h#�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #v#�# #t#�#i# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S#
#D#u#r# #K#m###n#.# #T#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n# #l#�# #m#�#t#
#n#g#�#i# #t#r#�#�#n#g# ###�#n#g# #t#r#�#n# ###�#a# #b#�#n# #x#�# #D#u#r#
#K#m###l# #l#�# #x#�# #c#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#i#n#h# #t#�# ###�#c#
#b#i#�#t# #k#h#�# #k#h###n#,# #t#r#�#n#h# ###�# #d#�#n# #t#r#�# #t#h#�#p#.#
###a# #s#�# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�# #n#g#�#�#i# #d#�#n# #t#�#c# #t#h#i#�#u#
#s#�# #c#h#i#�#m# #h#�#n# #5#0#%# #t#�#n#g# #s#�# #h#�#c# #s#i#n#h# #t#o#�#n#
#t#r#�#�#n#g#.# #T#�#n#g# #s#�# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #l#�#c# #t#�#i#
#n#h#�#n# #b#�#n# #g#i#a#o# #l#�# #3#1#0#7# #b#�#n# #s#�#c#h#.# #T#r#�#�#c#
#t#h#�#c# #t#r#�#n#g# #s#�#p# #x#�#p# #t#�#i# #l#i#�#u# #l#�#n# #x#�#n#,#
#k#h#�#n#g# #k#h#o#a# #h#�#c# #c#�#a# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n# #c#i#
###�# #l#�#m# #c#h#o# #m#�#t# #s#�# #c#u#�#n# #s#�#c#h# #b#�# #h#�# #h#�#n#g#
#(#b#�# #c#o#n#g#,# #b#�# #r#�#c#h#,# #b#�# #c#�#n# #t#r#�#n#g# #g#�#m#
#n#h#�#m#.#.#)# ###�#c# #b#i#�#t# #l#�# #n#h#�#n#g# #c#u#�#n# #s#�#c#h# #c#�#
#g#i#�# #t#r#�#.# #L#�# #m#�#t# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�# #m#�#i#
#v#�#o# #n#g#�#n#h# #t#�#i# #t#h#i#�#t# #n#g#h#)# #l#�#m# #t#h#�# #n#�#o# ###�#
#b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #n#�#y# ###�#�#c# #l#�#u# #d#�#i#,#
#s#�#p# #x#�#p# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #k#h#o#a# #h#�#c# ###�# #c#�#n#g#
#t#�#c# #p#h#�#c# #v#�# #b#�#n# ###�#c# ###�#t# #h#i#�#u# #q#u#�# #c#a#o#.#
#D#o# ###�# #t#�#i# ###�# #t#h#a#m# #m#�#u# #v#�# ###�#�#c# #s#�# # ###�#n#g#
#�# #c#�#a# #b#a#n# #l#�#n#h# ###�#o# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #n###m# #h#�#c#
#2#0#1#4# ## #2#0#1#5# #t#�#i# ###�# #b#�#t# ###�#u# #�#p# #d#�#n#g# #s#�#n#g#
#k#i#�#n# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# ## M#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#�#i#
#t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n## #h#i#�#u# #q#u#�#
#m#a#n#g# #l#�#i# #c#h#�#a# #c#a#o# #n#h#�#n#g# ###�# ###�#p# #�#n#g# #m#�#t#
#p#h#�#n# #n#�#o# ###�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #b#�#n# ###�#c#.# #V#�# #v#�#y#
#t#�#i# ###�# #k#h#�#n#g# #n#g#�#n#g# #h#�#c# #h#�#i#,# ###�#c# #r#�#t#
#k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #c#�#c# ###�#n#g# #n#g#h#i#�#p# #t#r#o#n#g#
#h#u#y#�#n# #c#i#n#g# #n#h#�# #t#h#a#m# #q#u#a#n#,# #h#�#c# #h#�#i# #k#i#n#h#
#n#g#h#i#�#m# #c#�#a# #c#�#c# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#g#o#�#i# #h#u#y#�#n#.# ###�#
###�#p# #�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #c#a#o# #c#�#a# #b#�#n#
###�#c# #t#r#o#n#g# #k#h#i# #k#i#n#h# #p#h#�# ###�#u# #t#�# #c#h#o# #h#o#�#t#
###�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #c#�#n# #h#�#n# #c#h#�#,# #n###m# #h#�#c# #2#0#1#7#
## #2#0#1#8# #t#�#i# ###�# #t#i#�#p# #t#�#c# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# ###�#
#t#�#i# #s#�#n#g# #k#i#�#n# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# ## M#�#t# #s#�# #b#i#�#n#
#p#h#�#p# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#t#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n## #n#h#�#m#
#t#�#m# #r#a# #n#h#�#n#g# #g#i#�#i# #p#h#�#p#,# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#�#i#
#�#u# #n#h#�#t# ###�# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�#a#
#t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r# #K#m###n# ###�#�#c# #l#�#u#
#d#�#i#.## #T#�#n#g# #s#�# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n#
###�#u# #n###m# #h#�#c# #2#0#1#7# ## #2#0#1#8# #l#�# #4#1#6#8# #b#�#n#
#s#�#c#h#.# #T#r#o#n#g# ###�# #s#�#c#h# #g#i#�#o# #k#h#o#a# #8#3#0# #b#�#n#
#s#�#c#h#,# #s#�#c#h# #t#h#i#�#u# #n#h#i# #1#3#8#3# #b#�#n# #s#�#c#h#,#
#s#�#c#h# #t#h#a#m# #k#h#�#o# #1#2#1#5# #b#�#n# #s#�#c#h#,# #s#�#c#h#
#n#g#h#i#�#p# #v#�# #7#4#1# #b#�#n# #s#�#c#h#.# #T#�#n#g# #s#�# #c#�#n# #b#�#
#v#i#�#n# #c#h#�#c# #l#�# #4#0# #n#g#�#�#i#,# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�# #3#7#3#
#e#m#.# ###�# ###�#p# #�#n#g# #n#h#u# #c#�#u# #g#i#�#n#g# #d#�#y# #v#�# #h#�#c#
#t#�#p# #c#�#a# #c#�#n# #b#�# #v#i#�#n# #c#h#�#c# #v#�# #h#�#c# #s#i#n#h#
#t#r#o#n#g# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# ###�# #�#p# #d#�#n#g#
#m#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#h#�#m# #t#r#�#n#h# #n#g#u#y# #c#�# #t#�#i#
#l#i#�#u# #b#�# #h#�# #h#�#n#g#,# #m#�#t# #m#�#t#,# #t#h#�#t# #t#h#o#�#t#
#t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�# #d#�#n#g#.##
#C#�# #s#�# #v#�#t#
#c#h#�#t# #t#�#�#n#g# ###�#i# ###�#y# ###�# #n#h#�# #t#�#,# #g#i#�# ###�#
#s#�#c#h# ###�#n#g# #t#i#�#u# #c#h#u#�#n#,# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n#
###�#t# #c#h#u#�#n#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n# #t#h#�# #v#i#�#n# #v#�#n# #c#h#�#a#
#c#�# #k#h#o# #r#i#�#n#g# ###�# #s#�#c#h# #(#h#i#�#n# #k#h#o# #s#�#c#h# #t#h#�#


#v#i#�#n# ###�# #c#h#u#n#g# #v#�#i# #k#h#o# #t#h#i#�#t# #b#�#)#,# #t#h#i#�#u#
#t#�# ###�# #s#�#c#h# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c# #m#�#i#.# #D#o# ###�# #c#�#n#g#
#t#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #v#�# #p#h#�#c# #v#�#
#b#�#n# ###�#c# #c#�#n# #g#�#p# #n#h#i#�#u# #k#h#�# #k#h###n#.## #H#�#n#g#
#n#g#�#y# #c#�# #k#h#o#�#n#g# #1#0#0# ## #1#2#0# #l#�#�#t# #b#�#n# ###�#c#.#
###a# #s#�# #c#�#c# #e#m# #h#�#c# #s#i#n#h# #h#a#m# ###�#c# #s#�#c#h#,# #y#�#u#
#s#�#c#h#,# #t#h#�#c#h# #t#�#m# #t#�#i# #k#h#�#m# #p#h#�#.# #S#�# #v#�#n#g#
#q#u#a#y# #c#�#a# #s#�#c#h# #t###n#g# #l#�#n# ###�#n#g# #k#�#,# #s#�#c#h#
###�#�#c# #l#u#�#n# #c#h#u#y#�#n# #n#h#i#�#u#.# #B#�#n# #c#�#n#h# ###�# #m#�#t#
#s#�# #b#�#n# ###�#c# #c#h#�#a# #c#�# #�# #t#h#�#c# #k#h#i# #t#h#a#m# #g#i#a#
###�#c# #s#�#c#h#,# #c#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�# #g#�#n# #g#i#�#
#s#�#c#h#.# #V#�# #v#�#y# ###�# #l#�#m# #c#h#o# #m#�#t# #s#�# #c#u#�#n#
#s#�#c#h# #b#�# #h#�# #h#�#n#g# #v#�# #t#h#�#t# #t#h#o#�#t#.# #S#a#u# #k#h#i#
###�#�#c# #g#i#�#o# #d#�#c# #�# #t#h#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #s#�#c#h#,# #v#a#i#
#t#r#�# #c#�#a# #s#�#c#h# #v#�# #v#i#�#c# #g#�#n# #g#i#�# #s#�#c#h# #t#h#�#
#c#�#c# #e#m# ###�# #c#�# #�# #t#h#�#c# #k#h#i# #t#h#a#m# #g#i#a# ###�#c#
#s#�#c#h#.# #T#�#n#h# #t#r#�#n#g# #s#�#c#h# #b#�# #r#�#c#h#,# #b#�# #h#�#
#h#�#n#g#,# #b#�# #m#�#t# #h#�#n# #c#h#�# ###i# #r#�#t# #n#h#i#�#u#.## #N#�#�#c#
#t#a# #l#�# #m#�#t# #n#�#�#c# #c#�# #k#h#�# #h#�#u# #n#h#i#�#t# ###�#i# #�#m#
#g#i#�# #m#�#a#,# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #g#i#�#y# #c#�# #t#h#�# #b#�#
#g#i#�#n#,# #b#�# #�# #v#�#n#g#,# ###�#i# #m#�#u#,# #m#�#c# #c#�# #t#h#�#
#p#h#a#i#,# #b#�#i# #b#�#n# #b#�#m# #t#r#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#,# #c#�#c#
#l#o#�#i# #c#�#n# #t#r#�#n#g#,# #n#�#m# #m#�#c# #p#h#�# #h#�#n#g# #t#�#i#
#l#i#�#u#& #D#o# ###�# #c#�#n# #p#h#�#i# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #t#�#m# #r#a#
#n#h#�#n#g# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #n#h#�#m# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #c#h#�#n#g# #v#�# #h#�#n# #c#h#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #c#�#a# #c#�#c#
#t#�#c# #n#h#�#n# ###�#i# #v#�#i# #s#�# #h#�#y# #h#o#�#i# #v#�# #t#�# #h#�#y#
#h#o#�#i# #c#�#c# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n#.## #C#h#�#n#h#
#v#�# #v#�#y# #c#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#l#�# #m#�#t# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #h#�#t# #s#�#c# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#
#t#r#o#n#g# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n#,# #c#�# #�#
#n#g#h#)#a# #l#�#n# #g#i#�#p# #c#h#o# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#�#n# #t#�#i# #v#�#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n#.# #L#�# #m#�#t# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n#
#c#h#u#y#�#n# #t#r#�#c#h# #m#�#i# #v#�#o# #n#g#�#n#h# #c#h#�#a# #c#�# #k#i#n#h#
#n#g#h#i#�#m# #n#h#i#�#u# ###�#y# #t#h#�#c# #s#�# #l#�# #m#�#t# #t#h#�#
#t#h#�#c#h# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #n#�#n#g# #n#�# ###�#i# #v#�#i# #t#�#i#.#
#N#h#�#n#g# ###�#�#c# #s#�# #g#i#�#p# ###�# #c#�#a# #b#a#n# #l#�#n#h# ###�#o#
#n#h#�# #t#r#�#�#n#g#,# #c#�#c# ###o#�#n# #t#h#�#,# #c#�#n# #b#�# #v#i#�#n#
#c#h#�#c# #t#r#o#n#g# #n#h#�# # #t#r#�#�#n#g# #v#�# #s#�# #t#h#a#m# #g#i#a#
#t#�#c#h# #c#�#c# #c#�#a# #c#�#c# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #t#�# #c#�#n#g# #t#�#c#
#v#i#�#n# #t#h#�# #v#i#�#n# #v#�# #s#�# #n#�# #l#�#c# #c#�#a# #b#�#n# #t#h#�#n#
#n###m# #h#�#c# #2#0#1#7# ## #2#0#1#8# #t#�#i# ###�# #m#�#n#h# #d#�#n#
#t#i#�#p# #t#�#c# ###�#a# #r#a# #s#�#n#g# #k#i#�#n# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# ##
M#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n#
#t#�#i# #l#i#�#u# #t#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r#
#K#m###n## .##3#.# #N#�#i# #d#u#n#g# #v#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #c#�#a# #g#i#�#i#
#p#h#�#p##a#.# #M#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #g#i#�#i# #p#h#�#p##
#T#�#m# #r#a#
#n#h#�#n#g# #g#i#�#i# #p#h#�#p# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#t#�#t# #h#�#n# #t#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r#
#K#m###n## #S#�# #d#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�#�#c# #l#�#u# #d#�#i#,# #�#t#
#m#�#t# #m#�#t#,# #h#�# #h#�#n#g#,# #l#�#u# #g#i#�# ###�#�#c# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#h#�# ###�# #t#i#�#t# #k#i#�#m# ###�#�#c#
#k#i#n#h# #p#h#�# #b#�# #s#u#n#g#,# #g#�#n# #g#i#�# #d#i# #s#�#n# #t#h#�#n#h#
#v###n# #c#�#a# #d#�#n# #t#�#c#.##b#.# #N#�#i# #d#u#n#g# #v#�# #c#�#c#h#
#t#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #g#i#�#i# #p#h#�#p##
#T#r#�#�#n#g# #T#H#C#S#
#D#u#r# #K#m###n# ###�#n#g# #t#r#�#n# ###�#a# #b#�#n# #x#�# #D#u#r# #K#m###l#
#l#�# #m#�#t# #x#�# #c#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# #k#i#n#h# #t#�# ###�#c# #b#i#�#t#
#k#h#�# #k#h###n#.# #N###m# #h#�#c# #2#0#1#3# ## #2#0#1#4# #t#�#n#g# #s#�#
#v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n# #l#�# #3#1#0#7# #b#�#n#
#s#�#c#h#,# #t#r#�#�#n#g# ###a#n#g# #x#�#y# #d#�#n#g# #t#r#�#�#n#g# ###�#t#
#c#h#u#�#n# #q#u#�#c# #g#i#a# #d#o# ###�# #t#h#�# #v#i#�#n# #c#i#n#g# #p#h#�#i#
###�#t# #c#h#u#�#n#.# ###�#�#c# #s#�# #q#u#a#n# #t#�#m# ###�#u# #t#�#,# #c#h#�#
###�#o# #s#�#t# #s#a#o# #c#�#a# #P#h#�#n#g# #G#D#&###T#,# #c#�#c# #c#�#p#
#c#h#�#n#h# #q#u#y#�#n# ###�#a# #p#h#�#�#n#g#,# #b#a#n# #l#�#n#h# ###�#o#


#n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #D#u#r#
#K#m###n# ###�# ###�#�#c# ###�#u# #t#�# #x#�#y# #m#�#i#,# #c#�# #s#�# #v#�#t#
#c#h#�#t# #k#h#a#n#g# #t#r#a#n#g#,# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #p#h#o#n#g#
#p#h#�#.# ###�#n# #h#�#c# #k#�# #I# #n###m# #h#�#c# #2#0#1#7# ## #2#0#1#8#
#t#�#n#g# #s#�# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n# #l#�#
#4#3#2#1# #b#�#n# #s#�#c#h#.# #T#r#o#n#g#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�# #d#�#n#g# #s#�#c#h# #b#�#o#,# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #c#�# #r#�#t# #n#h#i#�#u# #y#�#u# #t#�# #t#�#c# ###�#n#g# ###�#n#
#v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #l#�#m# #c#h#o# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #n#h#a#n#h#
#b#�# #h#�# #h#�#n#g#.# #T#r#�#�#c# #h#�#t# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n#
#c#�#n# #p#h#�#i# #x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #l#�#m#
#c#h#o# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #b#�# #h#�# #h#�#n#g# ###�# #l#�# #d#o#
###i#�#u# #k#i#�#n# #t#�# #n#h#i#�#n#,# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #(#k#h#�# #h#�#u#
#n#h#i#�#t# ###�#i# #�#m# #g#i#�# #m#�#a#,# #c#�#c# #l#o#�#i# #n#�#m# #m#�#c#,#
#c#�#n# #t#r#�#n#g#& )#.# #T#�#c# ###�#n#g# #d#o# #n#g#�#�#i# ###�#c# #s#�#
#d#�#n#g# #n#h#i#�#u# #l#�#n#,# #s#�# #d#�#n#g# #c#h#�#a# ###�#n#g# #c#�#c#h#,#
#c#h#�#a# #k#h#o#a# #h#�#c# #v#�# #c#h#�#a# #b#i#�#t# #c#�#c#h# #b#�#o#
#q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #V#�# #v#�#y# #c#�#n# #p#h#�#i# #h#�#n#
#c#h#�# #n#h#�#n#g# #t#�#c# #h#�#i# #l#�#m# #h#�# #h#�#n#g# #s#�#c#h#.# #D#o#
###�# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #p#h#�#i# ###�#�#c# #x#e#m#
#x#�#t# #n#g#a#y# #t#�# #k#h#�#u# #c#h#�#n# #v#�# #t#r#�# #t#h#i#�#t# #k#�#
#x#�#y# #d#�#n#g# #p#h#�#n#g# #k#h#o# #t#h#�# #v#i#�#n#,# #m#u#a# #s#�#m#
#t#r#a#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�# #v#�# #b#�# #t#r#�# #k#h#o# #b#�#i# #v#�# #n#�#
#g#�#n# #l#i#�#n# #v#�#i# #t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#o#n#g# #s#u#�#t# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# #h#o#�#t# ###�#n#g# #v#�# #t#�#n# #t#�#i#.##
#M#�#t# #l#�# #l#�#p#
#k#�# #h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u##K#�# #h#o#�#c#h#
#b#�#o# #q#u#�#n# #l#�# #m#�#t# #q#u#�# #t#r#�#n#h# ###�#i# #h#�#i# #p#h#�#i#
#x#�#c# ###�#n#h# #c#�#c# #y#�#u# #c#�#u# #c#h#u#n#g# #v#�# #c#�# #t#h#�#
###�#i# #v#�#i# #v#i#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #c#�#c# #t#�# #l#i#�#u# #t#h#u#
#t#h#�#p# ###�#�#c#,# #x#�#c# ###�#n#h# #c#�#c# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #c#�#n#
#�#u# #t#i#�#n# #v#�# #c#i#n#g# #c#�#n# #p#h#�#i# #x#�#c# ###�#n#h# #r#�#
#c#�#c# #n#g#u#�#n# #v#�#n# ###�# #t#h#�#c# #t#h#i#.##M#�#c# ###�#c#h# #c#�#a#
#v#i#�#c# #l#�#p# #k#�# #h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #l#�#
#x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c# #m#�#t# #q#u#y# #t#r#�#n#h# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#c#h#o# #p#h#�#p# #t#h#�# #v#i#�#n# #l#�#p# ###�#�#c# #m#�#t# #c#h#�#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #c#h#o# #c#�# #h#i#�#n# #t#�#i# #v#�# #t#�#�#n#g#
#l#a#i#.# #H#�#n# #n#�#a# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #n#�#y# #c#�#n# #g#i#�#p# #c#h#o#
#c#�#c# #c#�# #q#u#a#n# #x#�#c# ###�#n#h# #r#�# #n#h#�#n#g# #v#i#�#c# #p#h#�#i#
#l#�#m# #v#�# #n#h#�#n#g# #v#i#�#c# #k#h#�#n#g# #b#a#o# #g#i#�# #n#�#n# #l#�#m#
#n#h#�# ###�# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�#�#c# #p#h#�#n# #b#�# #m#�#t#
#c#�#c#h# #h#�#p# #l#�#.# #K#�# #h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #d#�#a# #t#r#�#n#
#c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #t#h#�# #v#i#�#n# #v#�# #c#�#c# #h#o#�#t#
###�#n#g# ###�#t# #r#a# ###�# ###�#p# #�#n#g# #c#�#c# #y#�#u# #c#�#u# ###�#.#
#K#�# #h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #b#a#o# #g#�#m# #h#a#i# #b#�#�#c#:##-#
#K#h#�#o# #s#�#t# ###�#n#h# #g#i#�# #c#�#c# #n#h#u# #c#�#u# #c#�# #t#�#n#h#
#t#h#e#n# #c#h#�#t# ###�#i# #v#�#i# #v#i#�#c# #l#�#p# #k#�# #h#o#�#c#h# #b#�#o#
#q#u#�#n# #v#�# #p#h#�#i# ###�#�#c# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #t#r#�#�#c# #k#h#i#
#s#o#�#n# #t#h#�#o# #k#�# #h#o#�#c#h#.# # #K#h#�#o# #s#�#t# #p#h#�#i# ###�#n#h#
#g#i#�# ###�#�#c# #c#�#c# #c#h#�# #t#r#�#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#v#�# #c#�#c# ###i#�#u# #k#i#�#n# #c#�#a# #c#�# #q#u#a#n# #c#�# #�#n#h#
#h#�#�#n#g# ###�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n#,# #p#h#�#i# #n#�#u#
###�#�#c# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #c#h#u#n#g# #c#�#a# #t#o#�#n# #b#�# #v#�#n#
#t#�#i# #l#i#�#u#,# #c#h#�# #r#a# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #g#�# #c#�#n# #l#�#m#
###�# #c#�#i# #t#h#i#�#n# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# ###�# #c#i#n#g# #n#h#�#
#b#�#n#g# #c#�#c#h# #n#�#o# ###�# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
###�# #l#�#u# #d#�#i#.# #K#h#�#o# #s#�#t# #p#h#�#i# #x#�#c# ###�#n#h# ###�#�#c#
#c#�#c# #y#�#u# #c#�#u# #b#�#o# #q#u#�#n# #c#�# #t#h#�# #(###i#�#u# #k#i#�#n#
#b#�#o# #q#u#�#n#,# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #b#�#o# #q#u#�#n#,# #h#�# #t#h#�#n#g#
#b#�#o# #v#�# #v#�# #s#�# #d#�#n#g#& )#,# #p#h#�#i# ###�# #x#u#�#t# ###�#�#c#
#c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# ###�#p# #�#n#g# ###�#�#c# #c#�#c# #y#�#u# #c#�#u#
###�# #v#�# #�#u# #t#i#�#n# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g#
###�#�#c# ###�# #x#u#�#t#.##-# #V#i#�#c# #t#h#i#�#t# #l#�#p# #m#�#t# #k#�#
#h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #d#�#i# #h#�#n# #p#h#�#i# ###�#�#c# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #b#�#n#g# #v###n# #b#�#n# #v#�# #p#h#�#i# ###�#�#c# ###�#a# #r#a#


#n#g#a#y# #t#�# ###�#u# #n###m# #h#�#c#.# #K#�# #h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n#
#p#h#�#i# #p#h#�#c# #t#h#�#o# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #y#�#u# #c#�#u# #b#�#o#
#q#u#�#n# #c#�#a# #c#�# #q#u#a#n# #v#�# #p#h#�#i# #v#�#c#h# #r#a# ###�#�#c#
#q#u#y# #t#r#�#n#h# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�# #t#h#�# #t#h#e#o# #t#�#n#g#
#t#h#�#n#g#,# #q#u#�# ###�# ###�#p# #�#n#g# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #y#�#u#
#c#�#u# #c#�#a# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#;# #p#h#�#i#
#t#h#�# #h#i#�#n# ###�#�#c# #v#a#i# #t#r#�# #v#�# #t#�#m# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#
#c#�#a# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n#,# #g#h#i# #l#�#i# #n#h#�#n#g# #h#o#�#t#
###�#n#g# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#r#o#n#g# #h#i#�#n# #t#�#i# #v#�# #q#u#�# #k#h#�#
#c#i#n#g# #n#h#�# #n#h#�#n#g# #n#�# #l#�#c# #t#r#o#n#g# #t#�#�#n#g# #l#a#i#.#
#K#�# #h#o#�#c#h# ###�# ###�#a# #r#a# #m#�#t# #k#h#u#�#n# #m#�#u# ###�#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #n#h#�#n#g# #m#�#c# #t#i#�#u# ###�# #r#a#,# #d#u#y# #t#r#�#
#s#�# #l#i#�#n# #t#�#c#,# #t#�#n#h# #n#h#�#t# #q#u#�#n# #q#u#a# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #c#�#a# #m#�#t# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#o# #q#u#�#n#.# #K#�#
#h#o#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n# #p#h#�#i# #d#�# #h#i#�#u# #v#�# #p#h#�#i# #b#a#o#
#q#u#�#t# ###�#�#c# #t#o#�#n# #b#�# #c#�#c# #n#g#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#c#�#a# #c#�# #q#u#a#n#.# #T#�#y# #t#�#n#g# #c#�# #q#u#a#n# #c#�# #n#h#�#n#g#
#k#�# #h#o#�#c#h# #k#h#�#c# #n#h#a#u# #d#�#i# #h#�#n#,# #p#h#�#c# #t#�#p# #v#�#
#c#h#i# #t#i#�#t#,# #c#�# #n#h#�#n#g# #k#�# #h#o#�#c#h# #n#g#�#n# #n#g#�#n#
###�#n# #g#i#�#n#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n# #t#�#t# #c#�# #m#�#i# #k#�# #h#o#�#c#h#
###�#u# #p#h#�#i# #d#�#a# #t#r#�#n# #k#�#t# #q#u#�# #k#h#�#o# #s#�#t# ###�#n#h#
#g#i#�# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #t#�#n#g# #c#�# #q#u#a#n# #c#�# #t#h#�#.########
###########H#a#i# #l#�# #g#i#�#o# #d#�#c# #�# #t#h#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n#
#t#�#i# #l#i#�#u# #c#h#o# #b#�#n# ###�#c######�# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n#
#v#�# #p#h#�#n#g# ###�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�#,# ###i#
#v#�#o# #n#�# #n#�#p# #t#h#�# ###�#u# #t#i#�#n# #n#g#�#�#i# #c#�#n# #b#�#
#t#h#�# #v#i#�#n# #p#h#�#i# #x#�#y# #d#�#n#g# #n#�#i# #q#u#y# #p#h#�#n#g#
#t#h#�# #v#i#�#n#,# #p#h#�#n#g# ###�#c#.# #T#�#t# #c#�# #b#�#n# ###�#c# ###�#n#
#t#h#�# #v#i#�#n# #p#h#�#i# #t#h#�#c# #h#i#�#n# ###�#y# ###�#,# #t#u#�#n#
#t#h#�# #t#h#e#o# ###�#n#g# #n#�#i# #q#u#y# ###�# ###�#�#c# ###�#a# #r#a#.######
###B#�#n# ###�#c# #s#�# #d#�#n#g# #s#�#c#h# #n#h#i#�#u# #l#�#n# #l#�#m#
#s#�#c#h# #n#h#a#n#h# #c#i#,# #n#h#a#n#h# #h#�#n#g#,# #m#�#t# #s#�# #b#�#n#
###�#c# #�# #t#h#�#c# #k#�#m# #k#h#i# #t#h#a#m# #g#i#a# ###�#c# #s#�#c#h#,#
#h#a#y# #g#�#p# #s#�#c#h#,# #x#�# #s#�#c#h#,# #v#i#�#t# #b#�#n#,# #t#�#y#
#x#�#a# #l#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#,# #k#h#�#n#g# #g#i#�# #v#�# #s#i#n#h#
#c#h#u#n#g# #c#h#o# #k#h#o# #s#�#c#h#& #D#o# ###�# #c#�#n# #b#�# #t#h#�#
#v#i#�#n# #c#�#n# #p#h#�#i# #k#i#�#m# #t#r#a# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #k#h#i# #b#�#n# ###�#c# #t#r#�# #s#�#c#h# #v#�# #m#�#�#n# #s#�#c#h#.#
#T#�# #c#h#�#c# #c#h#u#y#�#n# ###�# #t#r#�#�#c# #c#�# #v#�#i# #n#�#i# #d#u#n#g#
#h#�#�#n#g# #d#�#n# #b#�#n# ###�#c# #s#�# #d#�#n#g# #s#�#c#h# #b#�#o#,# #t#�#i#
#l#i#�#u# ###�#n#g# #c#�#c#h# #v#�# #t#�#m# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #c#�#a#
#v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#.##+# #P#h#�#i# #r#�#a#
#t#a#y# #t#h#�#t# #s#�#c#h# #t#r#�#�#c# #k#h#i# #t#i#�#p# #x#�#c# #v#�#i#
#t#�#i# #l#i#�#u##+# #K#h#�#n#g# #m#a#n#g# ###�# ###n#,# #t#h#�#c# #u#�#n#g#
#v#�#o# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #v#�# #k#h#�#n#g# ###�# ###�#
###n# #d#�#n#h# #v#�#o# #s#�#c#h#.##+# #K#h#�#n#g# #g#�#p# #t#r#a#n#g#,#
###�#n#h# #d#�#u# #v#�#o# #t#�#i# #l#i#�#u#,# #k#h#�#n#g# #v#i#�#t#,# #v#�#
#b#�#y# #v#�#o# #t#�#i# #l#i#�#u#,# #k#h#�#n#g# #c#�#t# #x#�#,# #t#�#y# #x#�#a#&
#+# #T#�#i# #l#i#�#u# #p#h#�#i# ###�#�#c# #c#�#t# #g#i#�# #t#r#�#n# #g#i#�#,#
#x#�#p# #s#�#c#h# #v#�#o# #k#h#o# ###�#n#g# #c#�#c#h#,# #k#h#�#n#g# ###�#t#
#t#�#i# #l#i#�#u# #d#�#�#i# ###�#t# #t#r#�#n#h# #�#m# #�#�#t#,# #k#h#�#n#g#
###�#t# #s#�#c#h# #�# #n#h#�#n#g# #c#h#�# #c#�# #�#n#h# #n#�#n#g# #t#r#�#c#
#t#i#�#p# #b#�#i# #n#�# #s#�# #l#�#m# #c#h#o# #s#�#c#h# #b#�# #c#o#n#g#,#
#v#�#n#h#,# #g#i#�#y# #b#�# #p#h#a#i# #m#�#u#,# #�# #v#�#n#g#,# #t#r#a#n#g#
#s#�#c#h# #b#�# #g#i#�#n#& #T#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #g#i#�#o# #d#�#c# #n#�#n#g#
#c#a#o# #�# #t#h#�#c# #g#i#�# #g#�#n#,# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#c#h#o# #b#�#n# ###�#c# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #c#�#c# #t#i#�#t# #s#i#n#h#
#h#o#�#t# #c#h#�# ###i#�#m#,# #n#g#o#�#i# #k#h#�#a#,# #l#�#n#g# #g#h#�#p#
#t#r#o#n#g# #c#�#c# #t#i#�#t# #h#�#c#,# #c#�#c# #b#u#�#i# #p#h#�#t# #t#h#a#n#h#
#m###n#g# #n#o#n#& ###�#i# #v#�#i# #b#�#n# ###�#c# #t#h#i#�#u# #�# #t#h#�#c#,#
#v#i# #p#h#�#m# #n#�#i# #q#u#y# #p#h#�#n#g# ###�#c#,# #p#h#�#n#g# #t#h#�#
#v#i#�#n#,# #q#u#y# #c#h#�# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#�# #c#�#n#
#b#�# #t#h#�# #v#i#�#n# #s#�# #�#p# #d#�#n#g# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #(#t#�#y# #t#h#e#o# #m#�#c# ###�#,# #g#i#�# #t#r#�#


#c#�#a# #t#�#i# #l#i#�#u#)# ###�# #g#i#�#m# #t#h#i#�#u# #t#�#i# ###a# #t#�#n#h#
#t#r#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# #b#�# #m#�#t# #m#�#t#,# #h#�# #h#�#n#g#,#
#t#h#�#t# #t#h#o#�#t# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #s#�# #d#�#n#g# #v#�#
#g#i#�# #c#h#o# #s#�#c#h# ###�#�#c# #l#�#u# #b#�#n#.##N#g#o#�#i# #r#a# #c#�#n#
#b#�# #t#h#�# #v#i#�#n# #p#h#�#i# #c#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m# #c#a#o# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u#.##B#a# #l#�# #v#�# #s#i#n#h#
#t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n#,# #k#h#o# #s#�#c#h##N#�#�#c# #t#a#
#l#�# #m#�#t# #n#�#�#c# #c#�# #k#h#�# #h#�#u# #n#h#i#�#t# ###�#i# #�#m# #g#i#�#
#m#�#a#,# #t#h#e#o# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #b#�#i# #b#�#n# #s#�# #b#�#m# #l#�#n#
#s#�#c#h#,# #t#�# #(#k#�#)# ###�# #s#�#c#h#,# #b#�#n# #g#h#�#& #D#o# ###�#
#c#h#�#n#g# #t#a# #c#�#n# #p#h#�#i# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #v#�# #s#i#n#h#
#k#h#o# #s#�#c#h#,# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #s#�#c#h# #s#�#,# #s#�#p#
#x#�#p# #k#h#o#a# #h#�#c#,# #t#�#o# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #t#r#o#n#g# #l#�#n#h#
#s#�# #t#h#u# #h#�#t# #b#�#n# ###�#c# ###�#n# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#g#�#y#
#c#�#n#g# #n#h#i#�#u# #h#�#n#,# #k#�#c#h# #t#h#�#c#h# #n#h#u# #c#�#u# #h#�#n#g#
#t#h#�# ###�#c#,# #s#�# #v#�#n#g# #q#u#a#y# #c#�#a# #s#�#c#h# #t###n#g#
#l#�#n#,# #s#�#c#h# ###�#�#c# #l#u#�#n# #c#h#u#y#�#n# #n#h#i#�#u#.# #D#o#
#p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #v#�# #p#h#�#n#g# ###�#c# #c#h#u#n#g# #v#�#
#v#�#y# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n# #c#�#n# #p#h#�#i# #m#�# #c#�#a#
#t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #t#�#o# #s#�# #l#�#u# #t#h#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�#
#t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g# #v#�#i# #b#�#n# #n#g#o#�#i# #t#r#�#n#h# #�#m#
#t#h#�#p#.############B#�#n# #l#�# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n#,# #k#h#o#
#b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u####�#a# ###i#�#m# #x#�#y# #d#�#n#g#
#p#h#�#n#g#,# #k#h#o# #t#h#�# #v#i#�#n# #p#h#�#i# ###�#m# #b#�#o# #c#�#c#
#v#�#n# ###�#:# ##C#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#r#o#n#g#
#s#�#c#h#,# #�# #n#�#i# #k#h#�# #r#�#o#,# #t#h#o#�#n#g# #m#�#t#,# #s#�#c#h#
#s#�# #(#p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #p#h#�#i# #c#�#c#h# #x#a# #k#h#u# #n#h#�#
#v#�# #s#i#n#h#,# #n#�#i# ###�# #r#�#c#& )#.# ##T#h#�# #v#i#�#n# #p#h#�#i#
###�#�#c# #x#�#y# #d#�#n#g# #�# #v#�# #t#r#�# #t#r#u#n#g# #t#�#m# #t#h#u#�#n#
#l#�#i# #c#h#o# #v#i#�#c# #k#h#a#i# #t#h#�#c# #v#�# #s#�# #d#�#n#g# #t#�#i#
#l#i#�#u# #c#�#a# #b#�#n# ###�#c# #c#i#n#g# #n#h#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #p#h#�#c#
#v#�# #c#�#a# #c#�#n# #b#�# #t#h#�# #v#i#�#n#.# #K#h#�#n#g# #n#�#n# #x#�#y#
#d#�#n#g# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #v#i#�#n# #q#u#�# #x#a# #v#�#i# #p#h#�#n#g#
#h#�#c# #v#�# #c#�#c# #p#h#�#n#g# #c#h#�#c# #n###n#g#,# #p#h#�#n#g# #h#�#i#
###�#n#g# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g#.# #B#�#i# #v#�# #b#�#n# ###�#c# ###�#n# #t#h#�#
#v#i#�#n# #v#�#o# #c#�#c# #g#i#�# #n#g#h#�# #g#i#�#i# #l#a#o#,# #g#i#�# #r#a#
#c#h#�#i# #t#r#o#n#g# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #r#�#t# #n#g#�#n#.##
#*# #T#h#i#�#t#
#b#�# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u##
#T#h#i#�#t# #b#�# #b#�#o#
#q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u# #b#a#o# #g#�#m# #t#�#,# #g#i#�#,# #k#�#&
#V#i#�#c# #l#�#a# #c#h#�#n# #t#h#i#�#t# #b#�# ###�# #b#�#o# #q#u#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #t#h#�# #v#i#�#n# #l#�# #v#�#n# ###�# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# #t#r#o#n#g# #c#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i#
#l#i#�#u#.# #N#h#i#�#u# #v#�#t# #d#�#n#g# #s#�#n# #c#�# #v#�# ###a#n#g#
#t#h#�#n#h# #h#�#n#h# #c#�# #c#h#�#a# #n#h#�#n#g# #c#h#�#t# #l#i#�#u# #l#�#m#
#s#�#n# #s#i#n#h# #n#h#�#n#g# #t#�#c# #d#�#n#g# #p#h#�# ###�# #g#�#p# #p#h#�#n#
#l#�#m# #h#�# #h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #N#g#o#�#i# #r#a# #m#�#t# #s#�#
#n#h#�#n#g# ###i#�#m# ###�#c# #t#r#�#n#g# #c#�#a# #v#�#t# #l#i#�#u# #x#�#y#
#d#�#n#g# #c#i#n#g# #p#h#�# #h#�#y# #v#�# #g#�#p# #p#h#�#n# #l#�#m# #h#�#
#h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #V#�# #t#h#�# #c#�#n# #l#�#a# #c#h#�#n#
#n#h#�#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�# #b#�#o# #q#u#�#n# #v#�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#
#s#a#o# #c#h#o# #p#h#�# #h#�#p#,# ###�#m# #b#�#o#,# #c#�# ###�# #b#�#n# #c#a#o#
#n#h#�#m# #g#i#�#p# #c#h#o# #t#�#i# #l#i#�#u# #s#�# #d#�#n#g# ###�#�#c# #l#�#u#
#d#�#i#.## #G#i#�#,# #t#�# #s#�#c#h# #l#�#m# #b#�#n#g# #g#�# ###�# #p#h#�#
#b#i#�#n# #v#�# #c#�# #t#r#u#y#�#n# #t#h#�#n#g# #s#�# #d#�#n#g# #v#�#
#n#h#�#n#g# #l#�# #d#o# #v#�# #t#�#n#h# #t#h#�#m# #m#�#,# #t#�#n#h# #k#i#n#h#
#t#�# #v#�# #d#�# #d#�#n#g# #t#r#o#n#g# #l#�#p# ###�#t#.# ###�# #t#r#�#n#h#
#k#h#�# #n###n#g# #l#�#m# #h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# #n#�#n# #l#�#a# #c#h#�#n#
#n#h#�#n#g# #l#o#�#i# #g#�# #t#�#t# #�#t# #g#�#y# #h#�# #h#�#i# #n#h#�#t# #v#�#
#c#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #p#h#�#n#g# #n#g#�#a# #c#h#�#n#g# #m#�#i#,# #m#�#t#.##
#T#�# #l#�#m# #b#�#n#g# #k#�#n#h# #c#i#n#g# ###�#�#c# #h#�#u# #h#�#t#
#c#�#c# #t#h#�# #v#i#�#n# #s#�# #d#�#n#g# ###�# ###�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u#
#b#�#i# #n#�# #c#�# #t#�#n#h# #t#h#�#m# #m#�# #c#a#o#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#
#s#o# #v#�#i# #g#�# #t#h#�# #t#�# #l#�#m# #b#�#n#g# #k#�#n#h# #d#�# #b#�#


#n#�#t#,# #c#h#�# ###�#n#g# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# #m#�#n#g#
#n#h#�#,# #t#�#i# #l#i#�#u# #m#a#n#g# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #b#�#y# #(#T#�#
#s#�#c#h# #t#r#�#n#g# #b#�#y#)#.# ##T#�#,# #g#i#�#,# #k#�# #s#�#c#h# #l#�#m#
#b#�#n#g# #s#�#t#,# #t#h#�#p#,# #k#i#m# #l#o#�#i# #l#�# #m#�#t# #s#�# #l#�#a#
#c#h#�#n# #c#h#o# #k#h#o# #c#h#�#a# #b#�#i# #n#�# #c#�# ###�# #b#�#n#,#
###�#n#g# ###�#�#c# #n#h#i#�#u# #l#o#�#i# #t#�#i# #l#i#�#u# #v#�# #t#�#o# #s#�#
#l#�#u# #t#h#�#n#g# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #t#�#t#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n# #g#i#�#
###�#�#c# #l#�#m# #b#�#n#g# #s#�#t#,# #t#h#�#p# #c#�#n# ###�#�#c# #p#h#�#
#s#�#n#,# #b#a#o# #b#�#c# #b#�#n# #n#g#o#�#i# #b#�#n#g# #c#�#c# #t#�#m#
#k#�#n#h#,# #c#�# #c#�#a# ###�#n#g# #t#r#�#n#h# #b#�#i# #b#�#n#,# #r#�#
#s#�#t#,# #c#h#u#�#t# #g#i#�#n#& #N#g#o#�#i# #v#i#�#c# #l#�#a# #c#h#�#n# #v#�#t#
#l#i#�#u#,# #t#h#i#�#t# #b#�# #b#�#o# #q#u#�#n# #c#�#n# ###�#�#c# #l#�#m#
#t#h#�#t# #n#h#�#n#,# #k#h#�#n#g# #c#�# #c#�#n#h# #s#�#c# #v#�# #n#h#�#n#g#
#c#h#�# #l#�#i#,# #k#h#�#n#g# #g#�#y# #s#�# #t#r#�#y# #x#�#�#c#,# #k#h#�#n#g#
#c#�# #c#�#c# ###a#i# #�#c# #v#�# #c#h#�#t# #l#�# #r#a#.# #T#h#i#�#t# #b#�#
#b#�#o# #q#u#�#n# #p#h#�#i# ###�# #c#h#�#c#,# ###�#m# #b#�#o# #y#�#u# #c#�#u#
#b#�#n# #v#�#n#g#,# #t#i#�#t# #k#i#�#m# #d#i#�#n# #t#�#c#h# #b#�#o# #q#u#�#n#
###�# #t#�#i# #l#i#�#u# #k#h#�#n#g# #b#�# #u#�#n# #c#o#n#g# #h#o#�#c# #v#�#n#h#
#k#h#i# #c#h#�#a# ###�#y# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #C#�#c# #g#i#�# #c#�#n# ###�#�#c#
#c#h#�#t# #v#�#i# #n#h#a#u#,# #c#h#�#t# #v#�#i# #s#�#n# #n#h#�# ###�#
#k#h#�#n#g# #b#�# #l#u#n#g# #l#a#y# #k#h#i# #x#�#p# #t#�#i# #l#i#�#u# #l#�#n#.#
#C#�#c# #g#i#�# #c#�#n# ###�#�#c# #t#h#i#�#t# #k#�# #2# #m#�#t# #(#g#i#�#
###�#i#)#,# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# ###�#�#c# ###�# #c#�# #t#h#�# ###�#n#g#
#n#h#i#�#u# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#u#�#c# #n#h#i#�#u# #k#�#c#h# #c#�# #k#h#�#c#
#n#h#a#u# ###�#c# #b#i#�#t# #l#�# #n#h#�#n#g# #t#�#i# #l#i#�#u# #c#�# #k#h#�#
#l#�#n#.# #T#h#i#�#t# #b#�# #b#�#o# #q#u#�#n# #c#�#n# ###�#�#c# #t#h#i#�#t#
#k#�# #c#�#c#h# #s#�#n# #t#�# #4# ## #6# #c#m# #v#�# #c#�#c#h# #t#�#�#n#g# #3#
## #5# #c#m# ###�# #t#r#�#n#h# #s#�# #x#�#m# #n#h#�#p# #c#�#a# #m#�#i#
#m#�#t#,# #c#�#n# #t#r#�#n#g#,# #�#m# #t#h#�#p#& #*# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#
#s#�#p# #x#�#p#,# #l#�#u# #g#i#�# #t#�#i# #l#i#�#u##P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p#
#l#�#u# #g#i#�# #t#�#i# #l#i#�#u# #k#h#�#n#g# #p#h#�# #h#�#p# #c#�# #�#n#h#
#h#�#�#n#g# #t#r#�#c# #t#i#�#p# ###�#n# #t#u#�#i# #t#h#�# #c#�#a# #t#�#i#
#l#i#�#u#.# #T#�#i# #l#i#�#u# #t#r#�#�#c# #k#h#i# #n#h#�#p# #v#�#o# #k#h#o#
#p#h#�#i# #l#�#m# #v#�# #s#i#n#h# #v#�# #k#i#�#m# #t#r#a# #l#�#i# #s#�#
#c#h#�#n#h# #x#�#c# #(#n#h#�# #s#�# #t#r#a#n#g#,# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #t#�#i#
#l#i#�#u#& )# #c#�#a# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #S#a#u# ###�# #t#i#�#n# #h#�#n#h#
#x#�# #l#�# #n#g#h#i#�#p# #v#�# #t#h#�# #v#i#�#n# #n#h#�# #v#�#o# #s#�#
#####n#g# #k#�#,# #m#�# #t#�#,# #p#h#�#n# #l#o#�#i#,# #x#�#p# #g#i#�#,# ###�#a#
#r#a# #p#h#�#c# #v#�# #b#�#n# ###�#c#.#.#.# #T#h#�#n#g# #t#h#�#�#n#g# #c#�#c#
#t#h#�# #v#i#�#n# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c# #p#h#�# #t#h#�#n#g# #p#h#�#n# #l#o#�#i#
#v#�# #s#�#p# #x#�#p# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#e#o# #s#�# #####n#g# #k#�# #c#�#
#b#i#�#t# #v#�# #t#h#e#o# #m#�#n# #l#o#�#i#.# #T#�#i# #l#i#�#u# ###�#�#c#
#x#�#p# #l#�#n# #g#i#�# #t#h#e#o# #t#�#n#g# #m#�#n# #l#o#�#i# #v#�# #t#h#e#o#
#t#�#n#g# #n#g###n# #s#�#c#h# #r#i#�#n#g# #n#h#�# #s#�#c#h# #g#i#�#o#
#k#h#o#a#,# #s#�#c#h# #t#h#i#�#u# #n#h#i#,# #s#�#c#h# #t#h#a#m# #k#h#�#o#,#
#s#�#c#h# #n#g#h#i#�#p# #v#�#& #t#h#u#�#n# #t#i#�#n# #c#h#o# #c#�#n#g# #t#�#c#
#p#h#�#c# #v#�# #b#�#n# ###�#c# #v#�# #b#�#n# ###�#c# #c#�# #t#h#�# #d#�#
#d#�#n#h# #l#�#y# #s#�#c#h# #m#�# #m#�#n#h# #c#�#n# #(#t#h#�# #v#i#�#n#
#m#�#)#.# #T#�#i# #l#i#�#u# ###�#�#c# #x#�#p# #l#�#n# #g#i#�# #t#h#e#o#
#n#g#u#y#�#n# #t#�#c# #t#�# #t#r#�#i# #q#u#a# #p#h#�#i#,# #t#�# #t#r#�#n#
#x#u#�#n#g# #d#�#�#i#,# #t#�# #n#g#o#�#i# #v#�#o# #t#r#o#n#g#,# #h#�#t# #g#i#�#
#n#�#y# ###�#n# #g#i#�# #k#h#�#c#.# #T#�#n#h# #t#r#�#n#g# ###�# #s#�#c#h#
#l#�#n# #x#�#n# #k#h#�#n#g# #q#u#y# #c#�# #c#i#n#g# #n#h#�# #t#�#p# #t#r#u#n#g#
#q#u#�# #n#h#i#�#u# #s#�#c#h# #v#�#o# #m#�#t# #n#�#i# #s#�# #n#h#a#n#h#
#c#h#�#n#g# #g#�#y# #r#a# #n#h#�#n#g# #h#�# #h#�#i# #c#h#o# #s#�#c#h#.#
#N#h#�#n#g# #h#�#p#,# #b#a#o# #(#t#h#�#n#g#)# ###�#n#g# #s#�#c#h# #k#�#m#
#c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #c#�#n#g# ###�#y# #n#h#a#n#h# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#y#
#h#o#�#i# #t#�#i# #l#i#�#u#.# #V#i#�#c# #x#�# #l#�# #s#�#c#h# #t#h#�#n#g#
#t#h#�#�#n#g# ###�# #g#�#y# #r#a# #h#�# #h#�#i# #k#h#�#n#g# #t#h#�# #t#r#�#n#h#
#k#h#�#i# #n#h#�#n#g# #x#�# #l#�# #s#�#c#h# #�#u#,# #x#�# #l#�# #s#�#c#h#
#k#h#�#n#g# #t#�#t# #c#�#n# #d#�#n# ###�#n# #n#h#�#n#g# #h#�# #h#�#n#g#
#n#h#a#n#h# #c#h#�#n#g# #v#�# #k#h#�#n#g# ###t#h#�# #k#h#�#c# #p#h#�#c#
###�#�#c#.###########T#r#o#n#g# #c#�#c# #k#h#u# #v#�#c# ###�# #t#�#i# #l#i#�#u#
#k#h#�#n#g# #k#h#�# #n#�#n# ###�#�#c# #l#�#u# #t#h#�#n#g# #t#�#t#.# #K#h#�#n#g#


#n#�#n# ###�#t# #t#�#i# #l#i#�#u# #d#�#a# #s#�#t# #v#�#o# #t#�#�#n#g# #m#�#
#p#h#�#i# ###�#t# #c#�#c#h# #t#�#�#n#g# #�#t# #n#h#�#t# #3# ## #5# #c#m# ###�#
#c#h#o# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #l#�#u# #t#h#�#n#g# #m#�#t# #c#�#c#h# #d#�#
#d#�#n#g# #x#u#n#g# #q#u#a#n#h# #t#�#i# #l#i#�#u# #v#�# #t#r#�#n#h# #n#g#�#n#g#
###�#n#g# #h#�#i# #�#m#.# #N#�#u# #b#�#t# #b#u#�#c# #p#h#�#i# #x#�#p# #s#�#c#h#
#s#�#t# #t#�#�#n#g# #t#h#�# #n#g###n# #c#�#c#h# #b#�#n#g# #n#h#�#n#g# #t#�#m#
#b#�#a# #c#�#c# #t#�#n#g# #h#o#�#c# #b#�#a# #n#h#�#a# ###�# #�#m# #m#�#c#
#k#h#�#n#g# #t#h#�#m# #v#�#o# #s#�#c#h#.##S#�#c#h# #p#h#�#i# ###�#�#c# #d#�#n#g#
###�#n#g# #t#r#�#n# #g#i#�# #s#�#c#h#,#
#k#h#�#n#g# #n#�#n# #d#�#n#g# #s#�#c#h# #t#�#a# #n#g#h#i#�#n#g# #v#�# #p#h#�#a#
#n#�#y# #h#a#y# #p#h#�#a# #k#i#a# #v#�# #s#�# #l#�#m# #c###n#g# #b#�#a#
#s#�#c#h#,# #s#�#c#h# #s#�# #b#�# #c#o#n#g#,#
#n#########################################################H#### ###
##�
##L###N###�


##�


##�


##�


##�


########�
##J###�###�###�###�###�###�###########�###�###���ʾʾʲ�����������vjv^�^R##########
#################h12�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hWW�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�5k#CJ##OJ##QJ
##aJ#####h�w7#CJ##OJ##QJ##aJ#####hzK�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�9�#CJ##OJ##QJ##aJ####
#h�G##CJ##OJ##QJ##aJ#####hCE�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�~v#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#M#CJ
##OJ##QJ##aJ#####h[#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hdo�##h0y##6#�OJ##QJ####hdo�##hCE�#CJ##
OJ##QJ##aJ#####hdo�##h0y##CJ##OJ##QJ##aJ###########H###N###�#######N###�###�###r
###�### ###N###�#######�###�###z###�###$
##�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�###
#########################dh####�###�x#gd##7##


###$##dh####�x#a$#gd�C###


###$##dh####�x#a$#gd##7######$##��##dh####�x#`��#a$#gd##7######��##dh####�###�x#
`��#gd##7######$##dh####�###�x#a$#gd##7###�###J###L###N###�###�###�###�#######�#
##�###,###p###r###�###�###�###�###�###########
###N###P###�###V###f###x###�###�###�#######�###�###��������?� �������
�ࡱ� ����
sg[###############h#(�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h1####h
0(�#6#�OJ##QJ####h�(k##h�#�#6#�CJ##OJ##QJ##aJ####hl|
D#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�8##CJ##OJ##QJ##aJ#####hdo�##h�8##
6#�OJ##QJ####h�C##CJ##OJ##QJ##aJ#####hdo�##h�(k#6#�OJ##QJ####hWW�#CJ##OJ##QJ##aJ
#####h�(k#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�(k##hWW�#6#�CJ##OJ##QJ##aJ###!�###�###�###$ ##
!##


!###!##N!##P!##r!##t!##�!###"##j###l###�
%###&###&##Z&##�&##�&##�'##�(##�)##�)##������ȼ����x�xl`l`lT`H`##################
####h#@�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�|<#CJ##OJ##QJ##aJ#####hB!
<#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�v�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hST�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h}Ue#CJ##OJ
##QJ##aJ#####h1####h}Ue#6#�OJ##QJ####h�f###h#(�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�f###h}Ue#
5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�f##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�f###h#(�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�P
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#(�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h1####h#(�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####$
##P ##� ##� ##


!##P!##t!##�!##l###�%##�&##�'##�(##�)###+##�+###,##�,##$##�9##�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############
�##############################$##��##dh####�x#`��#a$#gd##7######��##dh####�###�
x#`��#gd##7##


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×