Tải bản đầy đủ (.doc) (7,268 trang)

SKKN: Một vài kinh nghiệm rèn kĩ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh lớp 7A2 Trường THCS Lê Đình Chinh thông qua một số hoạt động giáo dục

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.45 MB, 7,268 trang )

��#ࡱ#�################>###��
#################�###########�#######h6######�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###i###�###k###�###m###�###o###�###q###�###s###�###u###�###w###�###y###�##
#{###�###}###�###ࡱ#######A###�###C###�###E###�###G###�###I###�###K ##� ##M!##�!
##O"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"
##�"##�"##�"##�"##�"##�.##Y/##�/##[0##�0##]1##�1##_2##�2##a3##�3##c4##�4##e5##�5
##��#[�
###�#�###############R}####bjbj���##################
###4�##ΐ##ΐ##��######+###############�#######��##########��##########��#########
#########�######
#######
##]#######]#######�#######�#######�###############����####�#######�#######�###8#
######�###�###�###�#######�##D###�###�###�###"###�#######�#######�#######�
######� ######�
######7�######9�######9�######9�######9�######9�######9�######,�##�###ΰ##@###9�#
#i###################�#######� ######################� ##@###� ######� ######�
######9�##############]#######]#######�###############�###�###��######Ԍ######Ԍ##
####Ԍ######�
##�^##]###R###�#######�#######�#######7�##############Ԍ#########################
#############################�
######7�##############Ԍ######Ԍ######=�##�###�###"###############################
####################################]�######�#######����#####�y�#��#########�###
####�ࡱ###


##
�###############�######��##0###�#######�##:####�######��##$####�##4###]�########
##############################################################]�##�####�########
######�#######7�##�###� ######� ######Ԍ######� ######�
######################################� ######� ######�


######9�######9�######################################Ԍ#########################
#############� ######� ######� ######�######� ######� ######� ######�
##############����####����####����############����####����####����####����####��
��####����####����####����####����####����####����####����####����####����#####�
######� ######� ######� ######� ######� ######�
##############################################################� ######� ######�
#######
##


######:#########
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
#################################################I#.# #P#H#�#N# #M#�# ###�#U#
#I#.# #P#H#�#N# #M#�# ###�#U#�##1#.# #L#�# #d#o# #c#h#�#n# ###�# #t#�#i#
#G#i#�#o# #d#�#c# #k#)# #n###n#g# #s#�#n#g#�#c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#
#m#�#t# #v#i#�#c# #l#�#m# #r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #v#�# #c#�#n#
#t#h#i#�#t#.# ###i#�#u# ###�# #g#i#�#p# #c#�#c# #e#m# #t#�# #t#i#n#,# #c#h#�#
###�#n#g# #x#�# #l#�# #l#i#n#h# #h#o#�#t# #c#�#c# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g#
#t#r#o#n#g# #c#u#�#c# #s#�#n#g#.#�#�#M#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #k#)#
#n###n#g# ###�#�#c# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# ###�#c# #b#i#�#t# #c#h#�#
#t#r#�#n#g#�#l#�#�#p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i#
#n#�#�#c#.# ##H#i#�#n# #n#a#y# ###u#�#i# #n#�#�#c# #l#�# #m#�#t# #v#�#n# ###�#
###�#n#g# #q#u#a#n# #t#�#m#,# #n#�# ###�# #c#�#�#p# ###i# #t#�#n#h# #m#�#n#g#
#n#h#i#�#u# #n#g#�#�#i#,# #g#�#y# #n#h#i#�#u# ###a#u# #t#h#�#�#n#g#,# #m#�#t#
#m#�#t# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #t#h#�#n# #v#�# #x#�# #h#�#i#.# #N#�#n# #n#h#�#n#
#c#h#�# #y#�#u# #�# #l#�#a# #t#u#�#i# #t#h#i#�#u# #n#i#�#n# #-# #n#h#�#n#g#

#c#h#�# #n#h#�#n# #t#�#�#n#g# #l#a#i# #c#�#a# ###�#t# #n#�#�#c#.# #V#i#�#t#
#N#a#m# #l#�# #m#�#t# #n#�#�#c# #n#h#i#�#u# #s#�#n#g#,# #s#u#�#i#,# #h#�#
#a#o#,# ###�#p#& #l#�#i# #c#h#�#u# #m#�#a# #b#�#o#,# #l#i# #l#�#t# #h#�#n#g#
#n###m#.# #T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #m#�#i# #n###m# #t#r#o#n#g# #g#i#a#i# ###o#�#n#
#2#0#1#0# #-# #2#0#1#5# #c#�# #k#h#o#�#n#g# #2#.#8#0#0# #t#r#�# #e#m# #b#�#
#t#�# #v#o#n#g# #d#o# ###u#�#i# #n#�#�#c#.# #T#r#o#n#g# ###�# #n#h#�#m#
#t#u#�#i# #c#h#i#�#m# #t#�# #l#�# #t#�# #v#o#n#g# #c#a#o# #t#�# #5#-#1#4#
#t#u#�#i# #(#L#�#a# #t#u#�#i# #h#�#c# #s#i#n#h#)#.# #T#�# #l#�# #t#�# #v#o#n#g#
#d#o# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�# #t#r#�# #e#m# #c#h#i#�#m# #h#�#n# #5#0#%# #c#�#c#
#t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #t#�# #v#o#n#g# #d#o# #t#a#i# #n#�#n# #t#h#�#�#n#g#
#t#�#c#h#.# #T#�# #v#o#n#g# #d#o# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�# #V#i#�#t# #N#a#m#
#c#a#o# #n#h#�#t# #t#r#o#n#g# #k#h#u# #v#�#c#,# #c#a#o# #g#�#p# #8# #l#�#n#
#c#�#c# #n#�#�#c# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#.#�#M#�#t# #c#o#n# #s#�# #l#�#m#
#n#h#�#c# #l#�#n#g# #c#�#c# #b#�#c# #c#h#a# #m#�#,# #t#h#�#y# #c#�# #v#�#
#c#�#c# #n#h#�# #q#u#�#n# #l#�#.# ###�# #l#�# #m#�#t# #v#�#n# ###�# ###�#c#
#b#i#�#t# #n#g#h#i#�#m# #t#r#�#n#g#,# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #k#h#�#n#g# #n#h#�#
###�#n# #s#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#�#a# #t#h#�# #h#�# #t#r#�#,# ###�#c#
#b#i#�#t# #l#�# #l#�#a# #t#u#�#i# #c#�#p# #s#�#c#h# ###�#n# #t#r#�#�#n#g#.####i#
#l#�#n# #t#�# #m#�#t# #v#�#n#g# #q#u#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#h#�# #y#�#u#
#v#�#i# #n#�#n# #n#�#n#g# #n#g#h#i#�#p# #l#�#a# #n#�#�#c# #c#�#n#g# #v#�#i#
#d#�#n#g# #s#�#n#g# #m#�# #K#r#�#n#g# #A#n#a# #h#i#�#n# #h#�#a# #v#�# #t#h#�#
#m#�#n#g#.# #L#�# #h#�#p# #l#�#u# #c#�#a# #m#�#t# #s#�#
#d#�#n#g#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#S#%#C#3#
%#B#4#n#g#"# #\#o# #"#S#�#n#g#"###s#�#n#g###�#n#h#�#
#n#h#�#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#K#r#%#C#3#
%#B#4#n#g#_#B#%#C#3#%#B#A#k#"# #\#o# #"#K#r#�#n#g# #B#�#k#"###K#r#�#n#g#
#B#u#k###,#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#K#r#%#C#3#

%#B#4#n#g#_#P#%#E#1#%#B#A#%#A#F#k#"# #\#o# #"#K#r#�#n#g# #P#�#k#"###K#r#�#n#g#
#P#�#k###,#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#K#r#%#C#3#
%#B#4#n#g#_#B#%#C#3#%#B#4#n#g#"# #\#o# #"#K#r#�#n#g# #B#�#n#g#"###K#r#�#n#g#
#B#�#n#g###,#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#/#i#n#d#e#x#.#p#h#p#?
#t#i#t#l#e#=#K#r#%#C#3#%#B#4#n#g#_#K#%#E#2#%#8#0#
%#9#9#m#a#r#&#a#c#t#i#o#n#=#e#d#i#t#&#r#e#d#l#i#n#k#=#1#"# #\#o# #"#K#r#�#n#g#
#K## m#a#r# #(#t#r#a#n#g# #c#h#�#a# ###�#�#c# #v#i#�#t#)#"###K#r#�#n#g# #K##
m#a#r###,# #d#i#�#n# #t#�#c#h# #l#�#u# #v#�#c# #3#.#9#6#0#�#k#m#�#,# #c#h#i#�#u#
#d#�#i# #d#�#n#g# #c#h#�#n#h# #2#1#5#�#k#m#.# #S#�#n#g# #K#r#�#n#g# #A#n#a#
#c#�# #d#�#n#g# #c#h#�#y# #t#�#�#n#g# ###�#i# #h#i#�#n# #h#�#a#,# #k#h#�#n#g#
#c#�# #g#h#�#n#h# #t#h#�#c#,# ###o#�#n# #h#�# #l#�#u#


#t#h#u#�#c#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#L#%#C#4#
%#8#3#k#_#(#%#C#4#%#9#1#%#E#1#%#B#B#%#8#B#n#h#_#h#%#C#6#%#B#0#%#E#1#%#B#B#
%#9#B#n#g#)#"# #\#o# #"#L###k# #(###�#n#h# #h#�#�#n#g#)#"###L###k###�##
�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#B#u#%#C#3#
%#B#4#n#_#T#r#%#E#1#%#B#A#%#A#5#p#"# #\#o# #"#B#u#�#n# #T#r#�#p#"###B#u#�#n#
#T#r#�#p###�#c#�# ###�# #d#�#c# #0#,#2#5#%#,# #d#�#n#g# #s#�#n#g# #g#�#p#
#k#h#�#c# #g#�#y# #l#i# #l#�#t# #h#�#n#g# #n###m# #t#r#�#n# #p#h#�#m# #v#i#
#k#h#�# #r#�#n#g#,# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#i#n#g# #b#�#i# ###�#p# #p#h#�# #s#a#
#t#�#o# #n#�#n# #n#h#�#n#g# #c#�#n#h# ###�#n#g# #m#�#u# #m#�# #v#e#n#
#s#�#n#g#.# ###�#y# #l#�# #c#o#n# #s#�#n#g# #c#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# ###�#n#g#
#k#�# ###�#n# #s#�#n# #x#u#�#t# #n#�#n#g# #n#g#h#i#�#p# #c#�#a# #t#�#n#h#,#
#n#h#�#t# #l#�# #c#�#y#�###H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#s#:#/#/#v#i#.#w#i#k#i#p#e#d#i#a#.#o#r#g#/#w#i#k#i#/#L#%#C#3#

%#B#A#a#"# #\#o# #"#L#�#a#"###l#�#a# #n#�#�#c###,# #c#h#o# #n#�#n# #h#�#n#g#
#n###m# #k#h#�#n#g# #�#t# #n#g#�#�#i# #d#�#n# #b#�# ###u#�#i# #n#�#�#c#,#
###�#c# #b#i#�#t# #c#�#c# #b#�#n# #h#�#c# #s#i#n#h# ###i# #h#�#c# #r#�#t#
#n#g#u#y# #h#i#�#m#.# ##T#r#o#n#g# #c#�#n# #l#i# #v#�#o# #t#h#�#n#g#
#1#1#/#2#0#1#7# ###�# #c#�#�#p# ###i# #s#i#n#h# #m#�#n#g# #c#�#a# #e#m# #N#g#�#
#V###n# #B#�#n#h# #v#�# #e#m# #M#a#i# #T#�#n# #T#i#n# #(#h#�#c# #s#i#n#h#
#l#�#p# #7#A#2# #-# #T#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #L#�# ###�#n#h# #C#h#i#n#h#)#
#t#�#i# #k#h#u# #v#�#c# #c#�#u# #t#r#e#o# #E#a#c#h#a#i# ## #t#h#�#n# #6# ##
#x#�# #B#�#n#h# #H#�#a#.# #V#�# #c#�#n#g# ###�#n#g# #t#h#�#�#n#g# #h#�#n# #l#�#
#v#�# #t#a#i# #n#�#n# #x#�#y# #r#a# #v#�#o# #c#h#i#�#u# #n#g#�#y#
#0#1#/#0#3#/#2#0#1#8# #m#�# #n#�#n# #n#h#�#n# #l#�# #e#m# #L#�# #T#�# #T#�#m#
#(#h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#p# #1#0#,# #t#r#�#�#n#g# #T#H#P#T# #K#r#�#n#g#
#A#n#a#)# ###�# #t#�# #v#o#n#g# #n#g#a#y# #t#�#i# #h#�# #(#t#h#�#n# #4#,# #x#�#
#Q#u#�#n#g# ###i#�#n#)# #m#�# ###�# #s#�#u# #k#h#�#n#g# #q#u#�# #3#m# ###�#
###�# #l#�#i# #n#�#i# ###a#u# #t#h#�#�#n#g# #v#�# #m#�#t# #m#�#t# #r#�#t#
#l#�#n# ###�#i# #v#�#i# #n#g#�#�#i# #t#h#�#n# #v#�# #t#o#�#n# #x#�# #h#�#i#,#&
###a#u# #x#�#t# #t#�#t# #c#�#n#g# #k#h#i# #n#h#�#n# #c#�#c# #e#m# #r#a# ###i#,#
#t#�#i# ###�# #t#�# ###�#t# #c#h#o# #m#�#n#h# #m#�#c# #t#i#�#u# #s#�# #p#h#�#i#
#l#�#m# #g#�# ###�# ###�# #g#�#p# #p#h#�#n# #g#i#�#m# #t#h#i#�#u# #t#a#i#
#n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#,# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #�# #t#r#�#�#n#g# #t#�#i#
#m#�# #c#h#o# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #b#�#n# #h#�#c# #s#i#n#h#.##T#r#�#�#c#
#t#h#�#c# #t#r#�#n#g# ###�#,# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #c#�#p#,# #c#�#c#
#n#g#�#n#h# ###�# #v#�# ###a#n#g# #h#�#t# #s#�#c# #c#h#�# #t#r#�#n#g# ###�#n#
#c#�#n#g# #t#�#c# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# #t#r#�#
#e#m#,# #t#r#o#n#g# ###�# #n#g#�#n#h# #g#i#�#o# #d#�#c# ###�#t# #b#i#�#t#
#q#u#a#n# #t#�#m# ###�#n# #v#�#n# ###�# #n#�#y# #v#�# #h#�#u# #h#�#t# #t#r#�#
#e#m# #l#�# #h#�#c# #s#i#n#h#,# ###a#n#g# ###�#�#c# #s#�# #g#i#�#o# #d#�#c#,#
###�#o# #t#�#o# #c#�#a# #n#g#�#n#h#.# #V#�#y#,# #t#�#i# #s#a#o# #t#�#n#h#
#t#r#�#n#g# #n#�#y# #l#�#i# #x#�#y# #r#a# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #v#�# #c#�#
#t#�#n#h# #l#�#p# #l#�#i#?# #N#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #t#�# ###�#u#?# #V#�#

###i#�#u# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #n#h#�#t# #l#�# #c#h#�#n#g# #t#a# #c#�#n# #v#�#
#p#h#�#i# #c#�# #n#h#�#n#g# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #h#�#u# #h#i#�#u# #n#�#o# ###�#
#h#�#n# #c#h#�# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# ###�#i# #v#�#i# #c#�#c#
#b#�#n# #h#�#c# #s#i#n#h# #-# #c#h#�# #n#h#�#n# #t#�#�#n#g# #l#a#i# #c#�#a#
###�#t# #n#�#�#c#?# #X#u#�#t# #p#h#�#t# #t#�# #l#�# #d#o# #t#r#�#n# #t#�#i#
#n#h#�#n# #t#h#�#y# #m#�#n#h# #c#�#n# #p#h#�#i# #s#u#y# #n#g#h#)# #t#�#m#
#t#�#i# ###�# #t#�#m# #r#a# #n#h#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #g#i#�#n#g#
#d#�#y# #c#h#o# #p#h#�# #h#�#p# #n#h#�#m# #c#u#n#g# #c#�#p# #n#h#�#n#g#
#h#i#�#u# #b#i#�#t#,# #k#�# #n###n#g# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #c#h#o# #t#r#�#
#e#m#,# #c#h#o# #g#i#a# ###�#n#h# #v#�# #c#�#n#g# ###�#n#g# #v#�# #v#i#�#c#
#p#h#�#n#g#,# #c#h#�#n#g# #t#r#�# #e#m# #b#�# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #g#�#p# #p#h#�#n# #g#i#�#m# #t#h#i#�#u# #n#h#�#n#g# #t#a#i# #n#�#n#
#t#�# #v#o#n#g# #d#o# ###u#�#i# #n#�#�#c# #g#�#y# #r#a#.# ###�# #c#i#n#g# #l#�#
#�# ###�#n#h# #m#�# #t#�#i# ###�# #�#p# #�# #t#�# #l#�#u# #n#h#�#n#g#
#t#r#�#�#c# #t#h#�#c# #t#r#�#n#g# #t#r#�#n# #t#�#i# #m#o#n#g# #r#�#n#g# #v#�#i#
#k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #t#�#i# ###�# #t#�#n#g# #�#p# #d#�#n#g# #t#�#i# #l#�#p#
#m#�#n#h# #c#h#�# #n#h#i#�#m# #t#r#o#n#g# #2# #n###m# #q#u#a# #s#�# #l#�#
#g#i#�#i# #p#h#�#p# #h#�#u# #h#i#�#u# #k#h#i# ###�#�#c# #n#h#�#n# #r#�#n#g#
#v#�# #�#p# #d#�#n#g# #t#�#i# #t#r#�#�#n#g# #c#i#n#g# #n#h#�# ###�#a#


#p#h#�#�#n#g# #t#�#i# ###a#n#g# #s#i#n#h# #s#�#n#g# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c#.#
#B#�#i# #v#�#y# #t#�#i# #x#i#n# ###�#a# #r#a#:# ## M#�#t# #v#�#i# #k#i#n#h#
#n#g#h#i#�#m# #r#�#n# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n#
###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#p# #7#A#2# #T#r#�#�#n#g#
#T#H#C#S# #L#�# ###�#n#h# #C#h#i#n#h# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #m#�#t# #s#�#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #g#i#�#o# #d#�#c## .# # ##2#.# #M#�#c# #t#i#�#u#,#
#n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# ###�# #t#�#i##a#)# #M#�#c# #t#i#�#u#:# ##V#�#i# ###�#
#t#�#i# #n#�#y# #k#h#�#n#g# #n#h#�#n#g# #g#i#�#p# #h#�#c# #s#i#n#h# #n#�#m#
#v#�#n#g#,# #m#�#t# #s#�# #k#�# #n###n#g# #c#�# #b#�#n# #t#h#o#�#t# ###u#�#i#

#n#�#�#c# #d#�# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t# #b#�#i#,#
#n#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g# #h#�#c# #b#�#i# #c#�# #b#�#n# #v#�# #n#h#�#n#g#
#k#�# #n###n#g# #c#�#u# #n#g#�#�#i# #b#�# ###u#�#i# #n#�#�#c#,# #t#�# ###�#
#n#�#n#g# #c#a#o# #k#�# #n###n#g# #s#�#n#g# #c#h#o# #c#�#c# #e#m#.# #K#h#�#n#g#
#n#h#�#n#g# #t#h#�#,# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #v#i#�#c# #l#�#n#g# #g#h#�#p# #k#)#
#n###n#g# #p#h#�#n#g# #v#�# #c#h#�#n#g# ###u#�#i# #n#�#�#c# #v#�#o# #t#i#�#t#
#d#�#y# #g#i#�#p# #h#�#c# #s#i#n#h# #k#h#�#c# #s#�#u# #n#�#i# #d#u#n#g# #b#�#i#
#h#�#c#.# #T#�# ###�# #c#�# #t#h#�# #r#�#n# #l#u#y#�#n# #c#h#o# #h#�#c#
#s#i#n#h# #k#h#�# #n###n#g# #t#h#�# #h#i#�#n#,# #b#�#c# #l#�# #k#h#�# #n###n#g#
#c#�#a# #m#�#n#h# #t#r#o#n#g# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #v#�# #n#g#o#�#i# #x#�#
#h#�#i# #g#�#p# #p#h#�#n# #n#�#n#g# #c#a#o# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #b#�# #m#�#n#
#c#i#n#g# #n#h#�# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #c#h#u#n#g# #c#�#a# #t#o#�#n#
#t#r#�#�#n#g#.##V#�# #v#�#y# #v#�#n# ###�# #r#�#n# #l#u#y#�#n# ###�# #n#�#n#g#
#c#a#o# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�# #v#i#�#c# #l#�#m# #h#�#t# #s#�#c#
#c#�#n# #t#h#i#�#t# ###�#i# #v#�#i# #m#�#i# #n#g#�#�#i# #g#i#�#o# #v#i#�#n#.#
#C#h#�#n#h# #v#�# #l#�# ###�# #t#�#i# #m#u#�#n# ###�#a# #r#a# #m#�#t# #s#�#
#b#i#�#n# #p#h#�#p# ###�# #g#i#�#p# #c#�#c# #e#m# #h#i#�#u# #s#�#u# #h#�#n#,#
#n#�#m# ###�#�#c# #c#�#c# #q#u#i# #t#�#c# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #c#�# #b#�#n# #m#�#t# #c#�#c#h# #s#�#u# #s#�#c#,# ###�#n#g# #t#h#�#i#
#t#�#o# #c#h#o# #c#�#c# #e#m# #c#�# #l#�#n#g# #s#a#y# #m#�# #h#�#c# #t#�#p#
#v#�# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#�# #k#�# #h#o#�#c#h# #m#�#t# #c#�#c#h# #c#�#
#t#h#�#,# #c#�# #�# #c#h#�# #v#�#�#t# #k#h#�# #v#�#�#n# #l#�#n#,# #t#�# #t#i#n#
#t#r#o#n#g# #h#�#c# #t#�#p# #v#�# #m#�#i# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g#.##b#)#
#N#h#i#�#m# #v#�#:##N#h#�#n# #b#i#�#t# ###�#�#c# #t#�#m# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#
#c#�#a# #v#i#�#c# ###�#i# #m#�#i# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #v#�# #p#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p# #g#i#�#n#g# #d#�#y#,# #l#�# #m#�#t# #g#i#�#o# #v#i#�#n# ###�#�#c#
#t#i#�#p# #c#�#n# #v#�#i# #n#h#�#n#g# ###�#i# #m#�#i# ###�# #t#�#i# #v#�#a#
#d#�#y# #v#�#a# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# ###�# #t#�#m# #r#a# #n#h#�#n#g# #c#�#i#
#m#�#i# #n#h#�#m# #n#�#n#g# #c#a#o# #n#g#h#i#�#p# #v#�# #c#h#u#y#�#n# #m#�#n#

#v#�# #m#o#n#g# ###�#�#c# #g#�#p# #s#�#c# #g#i#�#p# #c#h#o# #c#�#n#g# #t#�#c#
#g#i#�#o# #d#�#c# #n#g#�#y# #c#�#n#g# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #v#�# ###�#i#
#m#�#i#.##3#.# ###�#i# #t#�#�#n#g# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u##M#�#t# #v#�#i#
#k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #r#�#n# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#a#i#
#n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#p# #7#A#2#,#
#T#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #L#�# ###�#n#h# #C#h#i#n#h# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #m#�#t#
#s#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #g#i#�#o# #d#�#c#.# ##4#.# #G#i#�#i# #h#�#n# #p#h#�#m#
#v#i# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u####�# #�#p# #d#�#n#g# ###�#i# #v#�#i# #h#�#c#
#s#i#n#h# #7#A#2# #(#n###m# #h#�#c# #2#0#1#6# ## #2#0#1#7#)# #T#r#�#�#n#g#
#T#H#C#S# #L#�# ###�#n#h# #C#h#i#n#h# #n#h#�#m# #g#i#�#p# #c#�#c# #e#m#
#h#o#�#n# #t#h#i#�#n# #h#�#n# #v#�# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g# #v#�#
#t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#.# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
###�#�#c# #�# ###�#n#h# ## r#�#n# #n#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g# #c#�# #b#�#n#
#g#i#�#p# #c#�#c# #b#�#n# #t#h#o#�#t# ###u#�#i# #n#�#�#c# #d#�# #k#h#�#n#g#
#b#i#�#t# #b#�#i#,# #r#�#n# #k#�# #n###n#g# #b#�#i#,# #k#�# #n###n#g# #c#�#u#
#n#g#�#�#i# ###u#�#i# #n#�#�#c# #v#�# #t#h#�#i# ###�#,# #c#�#c#h# #�#n#g# #x#�#
#k#h#i# #g#�#p# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #x#�#y# #r#a# #v#�#i#
#m#�#i# #n#g#�#�#i# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#p# #7#A#2## #c#�#a#
#m#�#n#h#,# #t#�#i# ###�# #v#�#c#h# #r#a# #m#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#c#�# #t#h#�# #n#g#a#y# #t#�# ###�#u# #n###m# #h#�#c# #k#h#i# #b#�#t# ###�#u#
#n#h#�#n# #l#�#p#.##5#.# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u####�#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #m#�#c# #t#i#�#u# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# ###�#
#t#�#i# ###�# #r#a#,# #t#�#i# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g# #n#h#�#m# #p#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p# #n#h#�# #s#a#u#:##a#)# #N#h#�#m# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n#
#c#�#u# #l#�# #t#h#u#y#�#t#:# #N#g#h#i#�#n# #c#�#u# #t#�#i# #l#i#�#u#,# #t#�#


#l#i#�#u# #c#�# #l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n# ###�# #t#�#i#.##b#)# #N#h#�#m#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #t#h#�#c# #t#i#�#n#:##-#
#P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #l#u#y#�#n# #t#�#p# #t#h#�#c# #h#�#n#h#:# ####�#y# #l#�#

#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #c#h#�# ###�#o# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #d#�#y#
#v#�# #h#�#c# #m#�#n# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g# #v#�# #m#�#n# #N#g#�# #v###n#.#
#Q#u#a# #l#u#y#�#n# #t#�#p# #t#h#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�# #m#�#i# #h#�#n#h#
#t#h#�#n#h# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #m#�#t#
#c#�#c#h# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�#.##-# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #p#h#�#n#g#
#v#�#n#:# #T#�#i# ###�# #p#h#�#n#g# #v#�#n# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #c#�#c# #b#�#n#
#h#a#y# ###i# #b#�#i#,# #c#�#c# #b#�#n# #c#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#i# #v#�#
###�#c# #b#i#�#t# #c#�# #b#�#n# ###�# #t#�#n#g# #s#u#�#t# #b#�# ###u#�#i#
#n#�#�#c#,# ###�# #h#i#�#u# #r#�# #s#u#y# #n#g#h#)# #c#�#a# #c#�#c# #b#�#n#,#
#t#�# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c# #k#�# #n###n#g# #c#�# #b#�#n# #g#i#�#p#
#c#�#c# #b#�#n# #t#h#o#�#t# ###u#�#i# #n#�#�#c# #d#�# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t#
#b#�#i#,# #n#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g# #b#�#i# #v#�# #k#�# #n###n#g# #c#�#u#
#n#g#�#�#i# #b#�# ###u#�#i# #n#�#�#c#.##-# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #q#u#a#n#
#s#�#t#:# ###�#y# #l#�# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #m#�# ###�#i# #h#�#i#
#n#g#�#�#i# #g#i#�#o# #v#i#�#n# #p#h#�#i# #c#h#u#�#n# #b#�# #m#�#t# #s#�# ###�#
#d#�#n#g# #h#�#c# #t#�#p# #v#�# #m#�#t# #s#�# #c#�#u# #h#�#i# #n#h#�#m#
#g#i#�#p# #h#�#c# #s#i#n#h# #t#i#�#p# #t#h#u# #b#�#i# #m#�#t# #c#�#c#h#
#h#i#�#u# #q#u#�#.##-# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# ###i#�#u# #t#r#a#,# #t#h#�#n#g#
#k#�# #k#�#t# #q#u#�#:# #T#�#i# ###�# #k#h#�#o# #s#�#t#,# ###�#n#h# #g#i#�#
#t#h#�#c# #t#r#�#n#g# #n#h#�#n#g# #b#�#n# ###�# #b#i#�#t# #b#�#i# #v#�#
#c#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#i#;# #t#h#u# #t#h#�#p# #t#h#�#n#g# #t#i#n#,# #x#i#n#
#t#�# #v#�#n# #t#�# #p#h#�#a# #c#�#c# #t#h#�#y#,# #c#�# #g#i#�#o#,# #p#h#�#
#h#u#y#n#h# #t#r#o#n#g# #t#o#�#n# #t#r#�#�#n#g# #b#�#n#g# #p#h#i#�#u# ###i#�#u#
#t#r#a# #l#�#m# #m#i#n#h# #c#h#�#n#g# #c#h#o# #n#h#�#t# #k#�# #n#g#h#i#�#n#
#c#�#u#.##I#I#.# #P#H#�#N# #N#�#I# #D#U#N#G# ##1#.# #C#�# #s#�# #l#�# #l#u#�#n#
#C#h#�#n#g# #t#a# #b#i#�#t# #r#�#n#g# #V#i#�#t# #N#a#m# #l#�# #m#�#t# #q#u#�#c#
#g#i#a# #c#�# ###�#�#n#g# #b#�# #b#i#�#n# #d#�#i#,# #s#�# #l#�#�#n#g# #a#o#
#h#�#,# #s#�#n#g# #s#u#�#i#,# #k#�#n#h# #r#�#c#h# #k#h#�# #n#h#i#�#u#,#
#t#r#o#n#g# ###�# #c#h#�# #y#�#u# #t#�#p# #t#r#u#n#g# #k#h#u# #v#�#c# ###�#n#g#
#b#�#n#g# #B#�#c# #b#�# #v#�# #N#a#m# #b#�#,# #v#�#i# #t#r#�#n# #2#.#3#0#0#

#c#o#n# #s#�#n#g# #v#�# #k#�#n#h# #r#�#c#h# #v#�#i# #c#h#i#�#u# #d#�#i#
#k#h#o#�#n#g# #1#9#8#.#0#0#0# #k#m# #(#m#�#t# ###�# #0#,#6# #k#m#/#k#m#)# #v#�#
#g#�#n# #3#.#3#0#0# #k#m# #c#h#i#�#u# #d#�#i# #b#�# #b#i#�#n#.# #V#�#i# ###�#c#
###i#�#m# #n#�#y#,# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #n###m# #q#u#a# #h#�# #t#h#�#n#g#
#g#i#a#o# #t#h#�#n#g# ###�#�#n#g# #t#h#�#y# #n#�#i# ###�#a# #v#�# #a#o# #h#�#
#c#�#a# #n#�#�#c# #t#a# ###�# #g#i#�#p# #c#h#o# #c#�#n#g# #t#�#c# #v#�#n#
#t#�#i# ###�#�#n#g# #t#h#�#y# #c#�# #n#h#i#�#u# #t#h#u#�#n# #l#�#i#;# #c#u#n#g#
#c#�#p# #n#g#u#�#n# #l#�#i# #t#h#�#y#,# #h#�#i# #s#�#n# ###�#p# #�#n#g# #n#h#u#
#c#�#u# #t#r#o#n#g# #n#�#�#c# #v#�# #x#u#�#t# #k#h#�#u#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n#,#
#c#i#n#g# #d#o# #n#h#i#�#u# #s#�#n#g# #n#g#�#i#,# #a#o# #h#�# #c#h#o# #n#�#n#
#t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #n###m# #q#u#a# ###�# #x#�#y# #r#a# #k#h#�# #n#h#i#�#u#
#v#�# #c#h#�#m# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #v#�#n# #t#�#i# ###�#�#n#g# #t#h#�#y#,#
#l#�#m# #c#h#o# #n#h#i#�#u# #n#g#�#�#i# #c#h#�#t# #v#�# #t#h#i#�#t# #h#�#i#
#l#�#n# ###�#n# #t#�#i# #s#�#n#,# #t#r#o#n#g# ###�# ###�#c# #b#i#�#t# #n#�#n#
#n#h#�#n# #l#�# #n#h#�#n#g# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #l#�#a# #t#u#�#i# #h#�#c#
#s#i#n#h#,# #s#i#n#h# #v#i#�#n#.####�# #t###n#g# #c#�#�#n#g# #c#�#n#g# #t#�#c#
#p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# #t#r#�# #e#m#,# #h#�#c#
#s#i#n#h#,# #s#i#n#h# #v#i#�#n# #(#H#S#-#S#V#)#,# #n#g#�#y#
#2#1#/#5#/#2#0#1#3#,# #B#�# #G#D#-###T# ###�# #b#a#n# #h#�#n#h# #C#�#n#g#
#v###n# #s#�# #3#3#4#1#/#B#G#D###T#-#C#T#H#S#S#V# #y#�#u# #c#�#u# #c#�#c# #S#�#
#G#D#-###T#,# #c#�#c# #t#r#�#�#n#g# ###H#,# #C###,# #T#C#C#N# #t#r#i#�#n#
#k#h#a#i# #n#g#a#y# #m#�#t# #s#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p#:# #C#h#�# ###�#n#g#
#x#�#y# #d#�#n#g# #k#�# #h#o#�#c#h# #v#�# #t#r#i#�#n# #k#h#a#i# #k#�#p#
#t#h#�#i# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #c#h#o# #t#r#�# #e#m#,# #H#S#-#S#V# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #n#h#�#
#t#r#�#�#n#g# #c#h#u#�#n# #b#�# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�# #t#�# #c#h#�#c#
#c#�#c# #l#�#p# #d#�#y# #b#�#i# #c#h#�#n#h# #k#h#�#a# #v#�# #n#g#o#�#i#
#k#h#�#a#;# #h#u#y# ###�#n#g# #c#�#c# #t#�# #c#h#�#c# #c#h#�#n#h# #t#r#�#,#
###o#�#n# #t#h#�# #c#�#a# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #c#�#n#g# #t#h#a#m# #g#i#a#,#
#q#u#y#�#t# #t#�#m# #h#�#n# #c#h#�# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #t#r#�# #e#m#,# #H#S##S#V# #b#�# ###u#�#i# #n#�#�#c#,# ###�#c# #b#i#�#t# #t#r#o#n#g# #k#�# #n#g#h#�##h#�#.# ##N#g#h#�# #h#�# #l#u#�#n# #l#�# #t#h#�#i# ###i#�#m# ###�#�#c# #c#�#c#
#e#m# #h#�#c# #s#i#n#h# #h#�#o# #h#�#c# #c#h#�# ###�#i#,# #b#�#i# ###�#y# #l#�#
#t#h#�#i# #g#i#a#n# #t#�#m# #g#�#c# #l#�#i# #c#h#u#y#�#n# ###�#n# #s#�#c#h#
###�# #v#u#i# #c#h#�#i# #t#h#�#a# #t#h#�#c#h#,# #t#�# #t#h#�#�#n#g# #c#h#o#
#m#�#n#h# #b#�#n#g# #n#h#�#n#g# #c#h#u#y#�#n# #d#u# #l#�#c#h# #k#h#�#m# #p#h#�#
#t#h#i#�#n# #n#h#i#�#n#,# #h#�#c# #h#�#i# #c#u#�#c# #s#�#n#g# #t#h#�#c# #t#�#
#q#u#a# #c#�#c# #c#h#u#y#�#n# #t#h#a#m# #q#u#a#n# #d#�# #n#g#o#�#i#& #s#a#u#
#m#�#t# #n###m# #n#�# #l#�#c# #p#h#�#n# ###�#u# #h#�#c# #t#�#p#.# #C#�#n# #g#�#
#s#�#n#g# #k#h#o#�#i# #c#h#o# #b#�#n#g# #k#h#i# ###�#�#c# #t#�#m# #v#�#
#n#g#�#m# #m#�#n#h# #t#r#o#n#g# #d#�#n#g# #n#�#�#c# #m#�#t# #l#�#n#h# #v#�#o#
#n#h#�#n#g# #b#u#�#i# #t#r#�#a# #h#�# #n#�#n#g# #n#�#c# ###�# #q#u#�#n# ###i#
#n#h#�#n#g#
#l#o# #t#o#a#n# #m#u#�#n# #p#h#i#�#n# #t#r#o#n#g# #c#u#�#c# #s#�#n#g#.# #T#u#y#
#v#�#y#,# ###�#i# #l#�#c# #v#�# #q#u#�# #m#�#i# #m#�# #v#u#i# #c#h#�#i#
#h#o#�#c# #t#h#i#�#u# #t#r#a#n#g# #b#�# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# ###u#�#i#
#n#�#�#c# ###�# #d#�#n# ###�#n# #m#�#t# #s#�# #t#a#i# #n#�#n# ###�#n#g#
#t#i#�#c#.##T#h#e#o# #t#�# #c#h#�#c# #y# #t#�# #t#h#�# #g#i#�#i#,# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #l#�# #h#i#�#n# #t#�#�#n#g# #m#�# #k#h#�# #q#u#�#n# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#�#n# #h#a#y# #t#r#�# #n#h#�# #b#�# #m#�#t# #c#h#�#t# #l#�#n#g#
#(#t#h#�#�#n#g# #l#�# #n#�#�#c#)# #x#�#m# #n#h#�#p# #v#�#o# #d#�#n# #t#�#i#
#k#h#�# #t#h#�#.# #H#�#u# #q#u#�# #c#�#a# #n#g#�#t# #t#h#�# #l#�#u# #c#�#
#t#h#�# #l#�# #t#�# #v#o#n#g# #(#c#h#�#t# ###u#�#i#)# #h#o#�#c# #k#h#�#n#g#
#t#�# #v#o#n#g#,# #n#h#�#n#g# #g#�#y# #t#�#n# #h#�#i# #n#g#h#i#�#m# #t#r#�#n#g#
#c#h#o# #h#�# #t#h#�#n# #k#i#n#h#.# #N#g#o#�#i# #r#a#,# #c#i#n#g# #c#�#
#q#u#a#n# #n#i#�#m# #n#g#�#n# #g#�#n# #h#�#n#,# ###u#�#i# #n#�#�#c# #l#�#
#t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #t#h#i#�#u# #o#x#y# #d#o# #c#�# #t#h#�# #b#�# #c#h#�#m#
#t#r#o#n#g# #n#�#�#c#.##D#o# ###�#,# #v#i#�#c# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #c#h#o# #t#r#�# #p#h#�#i# #x#e#m# #l#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#p#

#b#�#c#h# #n#h#�#t#,# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #n#h#�#t#.# ###�# #l#�#m# ###�#�#c#
###i#�#u# #n#�#y#,# #t#r#�# #e#m# #c#�#n# ###�#�#c# #t#r#a#n#g# #b#�#
#n#h#�#n#g# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# ###u#�#i# #n#�#�#c# #v#�# #n#�#n#g#
#c#a#o# #k#�# #n###n#g# #b#�#i# #l#�#i# #a#n# #t#o#�#n#.# #C#h#�#n#h# #v#�#
#l#�# ###�#,# #t#�#i# #m#�#n#h# #d#�#n# ###i# #s#�#u# #v#�#o# #v#�#n# ###�#
#c#�# #t#h#�# #x#e#m# #l#�# #v#�#n# #n#�#n# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #�# #h#�#c#
###�#�#n#g# #m#�# #c#�#a# #t#o#�#n# #x#�# #h#�#i# #k#h#i# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g#
#c#�#c# #e#m# #c#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#i#,# #c#h#�#a# #c#�# #k#)# #n###n#g#
#x#�# #l#�# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g# #k#h#i# #g#�#p# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i#
#n#�#�#c#,#& #d#�#n# ###�#n# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# ###u#�#i# #n#�#�#c# #x#�#y#
#r#a# #l#i#�#n# #t#�#c# #k#h#i#�#n# #c#h#o# #d#�# #l#u#�#n# #x#�# #h#�#i#
#k#h#�#n#g# #k#h#�#i# #b#�#n#g# #h#o#�#n#g#,# #l#o# #l#�#n#g#.##2#.# #T#h#�#c#
#t#r#�#n#g##H#i#�#n# #n#a#y# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�# #t#r#�#
#e#m# ###a#n#g# #c#�# #x#u# #h#�#�#n#g# #t###n#g# #l#�#n# #v#�# #l#�# #v#�#n#
###�# #y# #t#�# #c#�#n#g# #c#�#n#g# ###�#n#g# #q#u#a#n# #t#�#m# #k#h#�#n#g#
#c#h#�# #�# #V#i#�#t# #N#a#m# #m#�# #c#�#n# #�# #c#�#c# #n#�#�#c# ###a#n#g#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n#.##T#�#i# #V#i#�#t# #N#a#m#,# #t#h#�#n#g# #k#�# #c#�#a#
#C#�#c# #Q#u#�#n# #l#�# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #c#h#o# #t#h#�#y#,# #m#�#i#
#n###m# #t#r#u#n#g# #b#�#n#h# #c#�# #h#�#n# #3#7#0#.#0#0#0# #t#r#�# #b#�#
#t#a#i# #n#�#n# #t#h#�#�#n#g# #t#�#c#h#,# #t#r#o#n#g# ###�# #s#�# #t#r#�# #e#m#
#t#�# #v#o#n#g# #d#o# #t#a#i# #n#�#n# #t#h#�#�#n#g# #t#�#c#h# #l#�# #6#.#6#0#0#
#t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #m#�#t# #n###m# #c#h#i#�#m# #t#�# #l#�# #3#5#,#5#%#
#t#r#o#n#g# #t#�#n#g# #s#�# #t#r#�# #t#�# #v#o#n#g# #t#r#o#n#g# #t#o#�#n#
#q#u#�#c# #d#o# #t#�#t# #c#�# #c#�#c# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n#.# #T#r#o#n#g#
#c#�#c# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #t#�# #v#o#n#g# #d#o# #t#a#i# #n#�#n#
#t#h#�#�#n#g# #t#�#c#h# #�# #t#r#�# #e#m#,# #t#h#�# ###u#�#i# #n#�#�#c# #l#�#
#n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #h#�#n#g# ###�#u# #v#�#i# #3#.#5#0#0# #t#r#�# #e#m#
#v#�# #v#�# #t#h#�#n#h# #n#i#�#n# #t#�# #0#-#1#9# #t#u#�#i# #t#�# #v#o#n#g#
#m#�#i# #n###m# #t#�#�#n#g# ###�#�#n#g#�#c#�# #k#h#o#�#n#g# #1#0# #t#r#�# #e#m#
#t#�# #v#o#n#g# #m#�#i# #n#g#�#y#.# #T#r#o#n#g# #c#�#c# #n#h#�#m# #t#u#�#i#,#

#t#r#�# #t#�# #0#-#4# #t#u#�#i# #c#h#i#�#m# #t#�# #l#�# #t#�# #v#o#n#g# #d#o#
###u#�#i# #n#�#�#c# #c#a#o# #n#h#�#t# #v#�#i# #k#h#o#�#n#g# #3#6#%#,# #n#h#�#m#
#t#u#�#i# #1#5#-#1#9# #c#h#�# #c#h#i#�#m# #k#h#o#�#n#g# #1#6#%#;# #t#�# #5#-#9#
#t#u#�#i# #c#h#i#�#m# #2#5#%#,# #n#h#�#m# #1#0#-#1#4# #t#u#�#i# #c#h#i#�#m#
#t#�# #l#�# #g#�#n# #t#�#�#n#g# ###�#�#n#g# #v#�#i# #n#h#�#m# #5#-#9# #t#u#�#i#
#(#2#6#%#)#.## #C#�# #r#�#t# #n#h#i#�#u# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #d#�#n# ###�#n#


#t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�# #t#r#�# #e#m#,# #n#h#�#n#g# #c#h#�#
#y#�#u# #d#o# #c#�#c# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n#:# #s#�# #b#�#t# #c#�#n# #c#�#a#
#n#g#�#�#i# #l#�#n#,# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #s#�#n#g# #x#u#n#g# #q#u#a#n#h#
#t#r#�# #k#h#�#n#g# #a#n# #t#o#�#n#,# ###u#�#i# #n#�#�#c# #d#o# #t#r#�#
#k#h#�#n#g# #b#i#�#t# #b#�#i#,# #c#h#�#a# ###�#�#c# #r#�#n# #c#�#c# #k#�#
#n###n#g#,# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# #s#�# #a#n# #t#o#�#n# #k#h#i# #t#�#m#
#b#i#�#n#,# #s#�#n#g#,# #h#�# #c#�#n# #h#�#n# #c#h#�#.##C#�#c# #v#�# #t#a#i#
#n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #d#i#�#n# #r#a# #d#o# #t#h#i#�#u# #s#�# #g#i#�#m#
#s#�#t# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#�#n#,# #c#h#�# #q#u#a#n# #c#�#a# #b#�# #m#�#
###�# #t#r#�# #t#�# #d#o# #v#u#i# #c#h#�#i# #t#�#i# #n#h#�#n#g# #n#�#i# #c#�#
#m#�#i# #h#i#�#m# #h#�#a# #n#�#y# #c#h#i#�#m# #3#3#%# #t#r#�#n# #t#�#n#g# #s#�#
#v#�# #t#a#i# #n#�#n#.# ###a# #s#�#,# #c#�#c# #e#m# #h#�#c# #s#i#n#h# #r#�#
#n#h#a#u# ###i# #t#�#m# #b#i#�#n#,# #s#�#n#g#,# #h#�# #m#�# #t#h#i#�#u# #s#�#
#g#i#�#m# #s#�#t# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#�#n#.# #S#�# #t#h#i#�#u# #c#�#n#
#t#h#�#n#,# #t#r#o#n#g# #k#h#i# #v#u#i# #c#h#�#i#,# #h#o#�#c# #p#h#�# #g#i#�#p#
#g#i#a# ###�#n#h# #r#a# ###�#n#g#,# #s#�#n#g# #s#u#�#i# #m#�# #c#u#a#,# #b#�#t#
#h#�#n#& #d#�# #x#�#y# #r#a# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #t#r#�#�#t# #c#h#�#n#
#x#u#�#n#g# #a#o#,# #h#�#,# #s#�#n#g#,# #s#u#�#i#,# #h#�# #s#�#u#&
#�#k#h#i#�#n# #c#�#c# #e#m# #k#h#�#n#g# #p#h#�#n#g# #b#�# #k#�#p# #t#h#�#i#
###�# #x#�#y# #r#a# #t#a#i# #n#�#n# #t#h#�#�#n#g# #t#�#m#.##T#�#n#h# #t#r#�#n#g#
#t#r#�# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t# #b#�#i#,# #t#h#i#�#u# #c#�#c# #k#�# #n###n#g#,#
#k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# #s#�# #a#n# #t#o#�#n# #k#h#i# ###i# #t#�#m# #�#

#s#�#n#g#,# #s#u#�#i#,# #a#o#,# #h#�# #c#i#n#g# #l#�# #m#�#t# #t#r#o#n#g#
#n#h#�#n#g# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #p#h#�# #b#i#�#n# #g#�#y# #r#a# #c#�#c#
#v#�# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�# #t#r#�#.# #N#g#o#�#i# #r#a#,#
#p#h#�#i# #k#�# ###�#n# #m#�#t# #t#h#�#c# #t#r#�#n#g#:# ###�# #l#�# #k#h#i#
#c#�#c# #e#m# #c#�#u# #l#�#n# #n#h#a#u#,# #d#o# #c#h#�#a# #c#�# #k#i#�#n#
#t#h#�#c# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #c#�#p# #c#�#u#,# #s#�# #c#�#u# #n#g#�#�#i#
#b#�# #c#h#�#t# ###u#�#i#,# #d#�#n# ###�#n# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #s#�#
#l#�#�#n#g# #t#r#�# #b#�# #c#h#�#t# ###u#�#i# #t###n#g# #l#�#n#.# #T#r#�#�#n#g#
#h#�#p# ###i#�#n# #h#�#n#h# #x#�#y# #r#a# #g#�#n# ###�#y# #n#h#�#t# #l#�# #2#
#h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#p# #7#A#2# #T#r#�#�#n#g# #T#H#C#S# #L#�# ###�#n#h#
#C#h#i#n#h# #(#n###m# #h#�#c# #2#0#1#7# #-#2#0#1#8#)#,# #v#�# #c#�#u# #b#�#n#
#N#g#�# #V###n# #B#�#n#h# #m#�# #e#m# #M#a#i# #T#�#n# #T#i#n# #p#h#�#i# #b#�#
#m#�#n#g# #m#�#c# #c#h#o# #d#�#n#g# #n#�#�#c# #c#u#�#n# ###i#.# #H#i#�#n#
#n#a#y#,# #�# #c#�#c# #k#h#u# #v#�#c# #B#�#n#h# #H#�#a#,# #Q#u#�#n#g# ###i#�#n#
## #n#h#�#n#g# #n#�#i# #c#�# #t#�# #l#�# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�# #t#r#�# #e#m#
#c#a#o#,# ###a# #s#�# #c#�#c# #e#m# ###�#u# ###�#�#c# #h#�#c# #b#�#i# #t#�#
#c#h#a# #m#�#,# #a#n#h# #c#h#�# #e#m# #h#o#�#c# #b#�#n# #b#�# #k#h#i#
#x#u#�#n#g# #s#�#n#g#,# #a#o#,# #b#i#�#n# #t#�#m# #m#�# #t#h#i#�#u# #n#h#�#n#g#
#k#i#�#n# #t#h#�#c#,# #k#�# #t#h#u#�#t# #b#�#i# #c###n# #b#�#n# #n#h#�#
#k#h#�#i# ###�#n#g# #t#r#�#�#c# #k#h#i# #x#u#�#n#g# #b#�#i#,#& #n#�#n# #k#h#i#
#g#�#p# #n#h#�#n#g# #t#r#�#�#n#g# #h#�#p# #b#�#t# #n#g#�#,# #n#g#u#y#
#h#i#�#m#,# #t#r#�# #t#h#�#�#n#g# #t#h#�#y# #l#�#n#g# #t#�#n#g#,# #k#h#�#n#g#
#b#i#�#t# #x#�# #l#�# #d#�#n# ###�#n# #t#�#n#h# #t#r#�#n#g# #t#�# #v#o#n#g#.# #
#Q#u#a# #m#�#t# #s#�# #t#i#�#t# #h#�#c# ###�#u# #n###m#,# #t#�#i# ###�# #t#h#�#
#k#i#�#m# #t#r#a# #v#�# #p#h#�#n# #l#o#�#i# ###�#i# #t#�#�#n#g# #h#�#c#
#s#i#n#h# #m#�#t# #l#�#p# #t#h#e#o# #k#h#�# #n###n#g# #b#�#i# #l#�#i# #v#�#i#
#k#�#t# #q#u#�# #t#h#u# ###�#�#c# #n#h#�# #s#a#u#:##L#�#p####S#)##s#�###B#i#�#t#
#b#�#i###C#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#i#########S#�# #l#�#�#n#g###T#�# #l#�###S#�#
#l#�#�#n#g###T#�# #l#�#####7#A#2###3#6###6###1#7#%###3#0###8#3#%#######i#�#u#
###�#n#g# #n#�#i# #�# ###�#y# #l#�# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #g#i#a#o#

#t#h#�#n#g# ###�#�#n#g# #t#h#�#y# #-# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g#
#p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #�#
#n#�#�#c# #t#a#,# #n#h#�#t# #l#�# #�# #n#h#�#n#g# #k#h#u# #v#�#c#,# #v#�#n#g#
#m#i#�#n# #c#�# ###�#�#n#g# #t#h#�#y# #k#h#�# #p#h#o#n#g# #p#h#�#.# #H#�#n#
#n#�#a#,# #t#r#o#n#g# #h#a#i# #n###m# #g#�#n# ###�#y# #x#�# #Q#u#�#n#g#
###i#�#n# #c#i#n#g# #n#h#�# #c#�#c# #x#�# #l#�#n# #c#�#n# #t#r#�#n# ###�#a#
#b#�#n# #h#u#y#�#n# #c#h#�#u# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #r#�#t# #n#h#i#�#u# #t#�# #2#
#c#�#n# #l#i# #l#�#n# #g#�#y# #t#h#i#�#t# #h#�#i# #r#�#t# #l#�#n# #v#�#
#n#g#�#�#i# #v#�# #t#�#i# #s#�#n# ###�#n#g# #t#h#�#i# #c#i#n#g# #c#�#n# #t#r#�#
#r#�#t# #n#h#i#�#u# #t#r#o#n#g# #v#�#n# ###�# #l#�#u# #t#h#�#n#g# #c#�#a#
#n#h#�#n# #d#�#n#.# #B#�#i# #t#h#�#,# #n#g#�#�#i# #d#�#n# #t#h#�#�#n#g# #s#�#
#d#�#n#g# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g# ###�#�#n#g# #t#h#�#y#


#t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #h#o#�#t# ###�#n#g# #h#�#n#g# #n#g#�#y# #n#h#�# ###i#
#l#�#m#,# ###�#a# #t#r#�# #e#m# ###i# #h#�#c#,# ###i# #c#h#�#,# #b#u#�#n#
#b#�#n#.#.#.# #n#h#�#n#g# #r#�#t# #n#h#i#�#u# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
#k#h#�#n#g# #b#�#o# ###�#m# #a#n# #t#o#�#n#,# #k#h#�#n#g# #t#r#a#n#g# #b#�#
###�#y# ###�# #�#o# #p#h#a#o# #c#�#u# #h#�# #n#�#n# #t#h#�#n#h# #t#h#o#�#n#g#
#t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #v#�#n# #x#�#y# #r#a# #k#h#i# #b#�# #s#�#
#c#�# #t#�#i# #m#�#t# #s#�# ###�#a# #p#h#�#�#n#g#.#####P#h#�#�#n#g# #t#i#�#n#
###�#�#n#g# #t#h#�#y# #t#h#i#�#u# #a#n# #t#o#�#n# #t#�#i# #E#a#r#c#h#a#i# ##
#B#�#n#h# #H#�#a##D#o# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#u#y#�#n# #t#r#u#y#�#n#,# #g#i#�#o#
#d#�#c# #v#�# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #�#
#h#�#c# #s#i#n#h# #d#�# ###�# ###�#�#c# #t#i#�#n# #h#�#n#h# #n#h#�#n#g#
#c#h#�#a# ###�#�#c# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #r#�#n#g# #r#�#i#.# #M#�#t# #s#�#
#c#�#p# #c#h#�#n#h# #q#u#y#�#n# ###�#a# #p#h#�#�#n#g# #v#�# #n#h#�#
#t#r#�#�#n#g#,# #x#�# #h#�#i# #c#h#�#a# #q#u#a#n#
#t#�#m# ###�#n#g# #m#�#c# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g#
#t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#.# ####�# #t#�#o# ###�#�#c# ###�#n#g# #l#�#c#

#n#i#�#m# #t#i#n# #n#h#�#m# #k#�#c#h# #t#h#�#c#h# #�# #t#h#�#c# #h#�#c# #t#�#p#
#b#�# #m#�#n# #N#g#�# #v###n# #v#�# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g# #c#i#n#g# #n#h#�#
#c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#h#�#c# #c#�#a# #c#�#c# #e#m#
#t#r#�#�#c# #h#�#t# #n#g#�#�#i# #t#h#�#y# #g#i#�#o# #p#h#�#i# #l#�# #n#g#�#�#i#
#t#�#m# #r#a# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #t#�#i# #�#u# #k#�#c#h#
#t#h#�#c#h# #k#�# #n###n#g# #b#�#i# #l#�#i# ###�# #h#�#c# #s#i#n#h# #c#�#
#t#h#�# #t#�# #c#�#u# #m#�#n#h#.# ###�#y# #c#i#n#g# #l#�# #k#)# #n###n#g#
#v#�#a# #g#i#�#p# #c#�#c# #e#m# #t#h#�# #h#i#�#n# #m#�#n#h#,# #t#�# #b#�#o#
#v#�# #m#�#n#h# #v#�# #g#i#�#p# #c#�# #t#h#�# #c#�#u# #b#�#n#.# ###�#n#g#
#t#h#�#i# #l#�# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #c#�# #k#h#�# #n###n#g# #k#h#�#c# #p#h#�#c#
###�#�#c# #n#h#�#n#g# #k#h#�# #k#h###n#,# #t#h#�#c# #t#r#�#n#g# #m#�#
#c#h#�#n#g# #t#a# ###a#n#g# #q#u#a#n# #t#�#m#.# #T#�# ###�# #g#�#p# #p#h#�#n#
#n#�#n#g# #c#a#o# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #d#�#y# #h#�#c# #m#�#n# #N#g#�# #v###n#
#v#�# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g# #�# #c#�#c# #t#r#�#�#n#g# #T#H#C#S#.####�#
#x#�#n#g# ###�#n#g# #l#�# #m#�#t# #x#�# ###i# #l#�#n# #n#�#n#g# #t#h#�#n#
#m#�#i# #v#�# ###�#n#g# #t#h#�#i# ###�# #x#�#y# #d#�#n#g# #T#r#�#�#n#g#
#T#H#C#S# #L#�# ###�#n#h# #C#h#i#n#h# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #h#�#n# #n#�#a#
#k#h#i# ###�#t# #c#h#u#�#n# #q#u#�#c# #g#i#a# #t#h#�# #v#i#�#c# #r#�#n# #k#)#
#n###n#g# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# ###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h#
#c#i#n#g# #l#�# #v#i#�#c# #l#�#m# #h#�#t# #s#�#c# #c#�#n# #t#h#i#�#t#,# #c#�#
#t#h#�# #l#�#n#g# #g#h#�#p# #v#�#o# #c#�#c# #t#i#�#t# #b#�# #m#�#n# #s#�#
#t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# ###�# #h#�#c# #s#i#n#h# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c#
#k#)# #n###n#g# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #m#�#t# #c#�#c#h# #t#�#t# #h#�#n#.##3#.#
#N#�#i# #d#u#n#g# #v#�# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #c#�#a# #g#i#�#i# #p#h#�#p# ##a#)#
#M#�#c# #t#i#�#u# #c#�#a# #g#i#�#i# #p#h#�#p##T#h#�#i# #g#i#a#n# #q#u#a#
#p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# ###a#n#g#
###�#�#c# #d#�# #l#u#�#n# #x#�# #h#�#i# #q#u#a#n# #t#�#m#,# ###�#c# #b#i#�#t#
#l#�# #n#g#�#n#h# #G#i#�#o# #d#�#c#.# #N#g#�#�#i# #x#�#a# #c#�# #c#�#u#:# ##
C#�# #p#h#�#c# ###�# #c#o#n# #b#i#�#t# #l#�#i#,# #c#�# #t#�#i# ###�# #c#o#n#
#b#i#�#t# #t#r#�#o## ,# #c#h#o# #t#h#�#y# #v#i#�#c# #b#�#i# #l#�#i# #q#u#a#n#

#t#r#�#n#g# #n#h#�# #t#h#�# #n#�#o#,# #v#�# #n#�# #l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n#
#m#�#n#g# #s#�#n#g# #c#o#n# #n#g#�#�#i#.# #C#h#�#n#g# #t#a# #c#�# #t#h#�#
#b#�#t# #g#�#p# #v#�#n# ###�# #n#�#y# #�# #t#�#t# #c#�# #m#�#i# #p#h#�#�#n#g#
#t#i#�#n#,# #t#r#�#n# #b#�#o# #c#h#�# #k#h#�#n#g# #n#g#�#y# #n#�#o# #v#�#n#g#
#n#h#�#n#g# #t#i#n# #t#�#c# ###a#u# #l#�#n#g# #v#�# #c#�#c# #v#�# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #t#h#�#�#n#g# #t#�#m#.#V#�#n# #l#�# #g#i#�#o# #v#i#�#n# #d#�#y#
#N#g#�# #v###n# #n#�#n# #c#�# #t#h#�# #s#�# #h#i#�#u# #b#i#�#t# #v#�# #k#)#
#n###n#g# #b#�#i# #l#�#i# #c#h#�# #d#�#n#g# #l#�#i# #�# #s#�# #t#�#m# #t#�#i#
#v#�# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#.# #N#h#�#n#g# #t#r#�#�#c# #v#�#n# #n#�#n# #h#�#c#
###�#�#n#g# #h#i#�#n# #n#a#y# #v#�# #c#i#n#g# #l#�# #v#�#n# #n#�#n# #m#�#
#t#r#�#�#n#g# #t#�#i# ###�#c# #b#i#�#t# #q#u#a#n# #t#�#m# #n#�#n# #t#�#i# ###�#
#b#�#t# #t#a#y# #v#�#o# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #v#�#n# ###�# #n#�#y# #v#�#i#
#k#h#�# #n###n#g# #c#�# #t#h#�#.# ###�# #l#�# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #k#)#
#n###n#g# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #q#u#a#
#m#�#n# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g#,# #k#�#t# #h#�#p# #t#�#c#h# #h#�#p# #g#i#�#o#
#d#�#c# #c#�#c# #k#)# #n###n#g# #�#y# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #m#�#t# #s#�# #b#�#i#
#d#�#y# #m#�#n# #N#g#�# #v###n# #7# #v#�# #c#�#c# #t#i#�#t# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#g#i#�#o# #d#�#c# #k#h#�#c#.##N#�#u# ###�# #t#�#i# #�#p# #d#�#n#g# #t#h#�#n#h#


#c#�#n#g# #t#�#i# #t#i#n# #c#h#�#c# #r#�#n#g# #n#�# #s#�# #g#i#�#p# #c#�#c#
#b#�#n# #h#�#c# #s#i#n#h# #c#�# #t#h#�# #t#h#o#�#t# ###u#�#i# #n#�#�#c#
#t#r#o#n#g# #b#�#t# #c#�# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g# #n#�#o# #k#h#i# #g#�#p#
#p#h#�#i# #s#�# #c#�# #v#�#i# #n#�#�#c#.# #C#�# #�# #t#h#�#c# #t#r#a#u# #d#�#i#
#k#i#�#n# #t#h#�#c#,# #r#�#n# #l#u#y#�#n# #p#h#�#m# #c#h#�#t# ###�#o# ###�#c#,#
#r#�#n# #l#u#y#�#n# #t#h#�# #l#�#c# #v#�# #n#�#p# #s#�#n#g# #v###n# #m#i#n#h#,#
#x#�#y# #d#�#n#g# ## N#g#�#i# #n#h#�# #a#n# #t#o#�#n## ;# ## T#r#�#�#n#g#
#h#�#c# #a#n# #t#o#�#n## ;# ## C#�#n#g# ###�#n#g# #a#n# #t#o#�#n## #v#�#
#l#o#�#i# #b#�# #n#g#u#y# #c#�# #g#�#y# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#
#t#�#i# #g#i#a# ###�#n#h#,# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c# #v#�# #c#�#n#g# ###�#n#g#.#

#H#�#n# #h#�#t#,# #k#h#�#n#g# #c#�#n# #b#�#n# #h#�#c# #s#i#n#h# #n#�#o# #b#�#
#t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #x#�#y# #r#a# #t#r#�#n# ###�#a# #b#�#n#
#x#�# #Q#u#�#n#g# ###i#�#n#,# #h#u#y#�#n# #K#r#�#n#g# #A#n#a# #g#�#p# #p#h#�#n#
#g#i#�#p# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #n#�#n#g# #c#a#o# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g#
#g#i#�#o# #d#�#c# #c#i#n#g# #n#h#�# #t#h#�# #l#�#c# #c#h#o# #c#�#c# #b#�#n#
#h#�#c# #s#i#n#h#.# #G#i#�#p# #c#�#c# #e#m# #h#�#c# #s#i#n#h# #b#i#�#t#
###�#�#c# #v#�# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #�# #t#h#�#c# #v#�# #n#g#u#y# #c#�#
###u#�#i# #n#�#�#c# ###a#n#g# #r#�#n#h# #r#�#p# ###�#n# #s#�#c# #k#h#�#e#,#
#t#�#n#h# #m#�#n#g# #c#�#a# #m#�#n#h# #t#r#�#�#c# #n#h#�#n#g# #t#h#�#i#
#q#u#e#n# #h#�#n#h# ###�#n#g# #h#�#t# #s#�#c# #b#�#n#h# #t#h#�#�#n#g# #d#i#�#n#
#r#a# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #t#r#o#n#g# #c#u#�#c# #s#�#n#g#,# #t#�# ###�#
#h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #�# #t#h#�#c# #b#i#�#t# #t#�# ###�# #p#h#�#n#g#,#
#c#�#n#h# #g#i#�#c#,# #c#�# #n#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g# #c#�#n# #t#h#i#�#t#
#t#�# #b#�#o# #v#�# #m#�#n#h# #v#�# #b#�#o# #v#�# #b#�#n# #b#�#,# #h#�#n#h#
#t#h#�#n#h# #n#h#u# #c#�#u# #t#�#p# #l#u#y#�#n# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#
#k#�# #n###n#g# #b#�#i# #l#�#i#.##G#i#a# ###�#n#h# #v#�# #c#�#n#g# ###�#n#g#
#n#h#�#n# #t#h#�#c# ###�#�#c# #n#h#�#n#g# #n#g#u#y# #c#�# #d#�#n# ###�#n#
###u#�#i# #n#�#�#c# ###�#i# #v#�#i# #t#r#�# #e#m#,# #t#�# ###�# #c#�#
#n#h#�#n#g# #h#�#n#h# ###�#n#g# #t#h#i#�#t# #t#h#�#c# ###�# #g#i#�#m# #s#�#t#,#
#b#�#o# #v#�# #t#r#�# #e#m# #m#�#t# #c#�#c#h# ###�#y# ###�#,# #t#h#a#y#
###�#i#,# #c#�#i# #t#�#o# #m#�#i# #t#r#�#�#n#g# #s#�#n#g# #a#n# #t#o#�#n#
#h#�#n#.# #B#�#n# #c#�#n#h# ###�#,# #g#i#�#p# #c#h#a# #m#�# #h#�#c# #s#i#n#h#,#
#t#h#�#y# #c#�# #g#i#�#o# #v#�# #c#�#c# #l#�#c# #l#�#�#n#g# #c#h###m# #s#�#c#,#
#b#�#o# #v#�# #t#r#�# #e#m# #k#h#�#c# #c#�# #n#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g# #c#�#n#
#t#h#i#�#t# ###�# #c#�# #t#h#�# #�#n#g# #p#h#�# #c#�#u# #n#g#�#�#i# #k#h#�#n#g#
#m#a#y# #b#�# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c# #m#�#t# #c#�#c#h# #c#�#
#h#i#�#u# #q#u#�# #v#�# #a#n# #t#o#�#n# #c#h#o# #b#�#n# #t#h#�#n#.##b#)# #N#�#i#
#d#u#n#g# #v#�# #c#�#c#h# #t#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #g#i#�#i# #p#h#�#p####�#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#�#t# #c#�#c# #g#i#�#i# #p#h#�#p# #t#�#i# ###�# #t#i#�#n#
#h#�#n#h# #k#h#�#o# #s#�#t# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#�#p# #7#A#2# #n#g#a#y# #t#�#

#k#h#i# #b#�#t# ###�#u# #n###m# #h#�#c# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #p#h#i#�#u#
###i#�#u# #t#r#a# #v#�#i# #n#�#i# #d#u#n#g# #n#h#�# #s#a#u#:##S#T#T###N#�#I#
#D#U#N#G# #C#�#U# #H#�#I###T#R#�#
#L#�#I###########�#N#G###S#A#I#####1###V#i#�#c# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#i#�#n#
#t#h#�#c#,# #k#�# #n###n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o#
#h#�#c# #s#i#n#h# #t#r#o#n#g# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# #l#�# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g#.#########2###B#�#n# #t#h#�#n# #e#m# #c#�#n# #p#h#�#i# ###�#�#c#
#c#u#n#g# #c#�#p# #k#)# #n###n#g#,# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# #p#h#�#n#g#
#t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#.#########3###E#m# #n#h#�#n#
#t#h#�#y# #b#�#n# #t#h#�#n# #c#�#n# #t#h#i#�#u# #v#�# #k#)# #n###n#g#
#p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i#
#n#�#�#c#.#########4###V#i#�#c# #h#�#c# #b#�#i# #v#�# #t#h#a#m# #g#i#a# #c#�#c#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#
#l#�# #r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# ###�# #k#h#�#c# #s#�#u# #v#�# #r#�#n#
#l#u#y#�#n# #c#�#c# #k#�# #n###n#g# #�#n#g# #p#h#�# #k#h#i# #c#�# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #x#�#y# #r#a#.#########5###C#�#n# ###�#a# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#�#
#n###n#g# #s#�#n#g# #t#r#o#n#g# ###�# #c#�# #k#)# #n###n#g# #b#�#i# #v#�#o#
#m#�#n# #h#�#c# #c#h#�#n#h# #t#r#o#n#g# #n#h#�#
#t#r#�#�#n#g#.#########6###V#i#�#c# #t#h#i#�#u# #k#i#�#n# #t#h#�#c#,# #k#)#
#n###n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #l#�# #d#o# #c#h#�#a#
###�#�#c# #g#i#�#o# #d#�#c# #n#h#i#�#u# #t#r#o#n#g# #n#h#�#
#t#r#�#�#n#g#.#########K#�#t# #q#u#�# #t#h#u# ###�#�#c# #n#h#�# #s#a#u#:##-#
#3#5#/#3#5# #e#m# ## #t#�# #l#�# #1#0#0#%#:# #N#h#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g#
#v#i#�#c# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#i#�#n# #t#h#�#c#,# #k#�# #n###n#g# #p#h#�#n#g#


#t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #t#r#o#n#g# #n#h#�#
#t#r#�#�#n#g# #l#�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g#.##-# #3#4#/#3#5# #e#m# ## #t#�# #l#�#
#9#7#%#:# #N#h#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g# #b#�#n# #t#h#�#n# #c#�#n# #p#h#�#i#
###�#�#c# #c#u#n#g# #c#�#p# #k#)# #n###n#g#,# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�#

#p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#.##-# #3#4#/#3#5#
#e#m# ## #t#�# #l#�# #9#7#%#:# #N#h#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g# #b#�#n# #t#h#�#n#
#c#�#n# #t#h#i#�#u# #v#�# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# #t#a#i#
#n#�#n# ###u#�#i# #n#�#�#c#.##-# #3#5#/#3#5# #e#m# ## #t#�# #l#�# #1#0#0#%#:#
#N#h#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g# #v#i#�#c# #h#�#c# #b#�#i# #v#�# #t#h#a#m# #g#i#a#
#c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n# ###u#�#i#
#n#�#�#c# #l#�# #r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# ###�# #k#h#�#c# #s#�#u# #v#�#
#r#�#n# #l#u#y#�#n# #c#�#c# #k#�# #n###n#g# #�#n#g# #p#h#�# #k#h#i# #c#�#
###u#�#i# #n#�#�#c# #x#�#y# #r#a#.##-# #3#5#/#3#5# #e#m# ## #t#�# #l#�# #1#0#0#
%#:# #N#h#�#n# #t#h#�#y# #r#�#n#g# #c#�#n# ###�#a# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#�#
#n###n#g# #s#�#n#g# #t#r#o#n#g# ###�# #c#�# #k#)# #n###n#g# #b#�#i# #v#�#o#
#m#�#n# #h#�#c# #c#h#�#n#h# #t#r#o#n#g# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g#.##-# #3#5#/#3#5#
#e#m# ## #t#�# #l#�# #1#0#0#%#:# #N#h#�#n#
#t#h#�#y# #r#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#i#�#u# #k#i#�#n# #t#h#�#c#,# #k#)# #n###n#g#
#p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #l#�# #d#o# #c#h#�#a# ###�#�#c#
#g#i#�#o# #d#�#c# #n#h#i#�#u# #t#r#o#n#g# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g#.##N#h#�#n#
#t#h#�#c# ###�#�#c# #t#�#m# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #c#�#a# #v#i#�#c# #g#i#�#n#g#
#d#�#y# #k#�#t# #h#�#p# #v#�#i# #v#i#�#c# #l#�#n#g# #g#h#�#p# #v#�# #t#u#y#�#n#
#t#r#u#y#�#n# #c#�#c# #k#)# #n###n#g# #p#h#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# #t#a#i# #n#�#n#
###u#�#i# #n#�#�#c#.# #T#�#i# ###�# #b#�#�#c# ###�#u# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#
#t#�#m# #t#�#i# #v#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#h#o# #m#�#n#h# #m#�#t# #s#�#
#g#i#�#i# #p#h#�#p# #s#a#u#:##*# #G#i#�#i# #p#h#�#p# #1#:# #B#�#�#c# ###�#u#
#g#i#�#o# #d#�#c# #m#�#t# #s#�# #k#)# #n###n#g# #s#�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a#
#c#�#n#g# #t#�#c# #c#h#�# #n#h#i#�#m##T#r#�#�#c# #h#�#t# #t#�#i# #x#�#c#
###�#n#h# #m#�#c# #t#i#�#u# ###�#u# #t#i#�#n# #l#�# #p#h#�#i# #c#�# ###�#�#c#
#s#�# #t#i#n# #t#�#�#n#g# #c#�#a# #h#�#c# #s#i#n#h# #n#�#n# #t#�#i# ###�#
#l#�#p# #k#�# #h#o#�#c#h# #c#h#�# #n#h#i#�#m# #c#h#o# #r#i#�#n#g# #m#�#n#h#
#n#g#a#y# #t#�# ###�#u# #n###m# #h#�#c# ###�# #c#�# #t#h#�# #g#i#�#o# #d#�#c#
###�#�#c# #K#N#S# #c#h#o# #c#�#c# #e#m#.# ###�# #l#�# #m#�#t# #k#�# #h#o#�#c#h#
#c#�# #t#h#�#,# #c#h#i# #t#i#�#t#,# #k#h#o#a# #h#�#c# #c#h#o# #t#�#n#g#

#t#u#�#n#,# #t#�#n#g# #t#h#�#n#g# #v#�# #t#r#o#n#g# #c#�# #n###m# #h#�#c#.#
#S#a#u# ###�#,# #b#i#�#n# #v#i#�#c# #g#i#�#o# #d#�#c# #K#N#S# #c#h#o# #H#S#
#t#h#�#n#h# #m#�#t# #t#h#�#i# #q#u#e#n#,# #t#h#�#n#h# #k#)# #n###n#g# #c#�#a#
#m#�#n#h# #t#r#o#n#g# #s#u#�#t# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #l#�#m# #c#�#n#g# #t#�#c#
#c#h#�# #n#h#i#�#m#.# #T#�#i# #l#u#�#n# #x#�#c# ###�#n#h# #m#�#n#h# #p#h#�#i#
#l#�# #t#�#m# #g#�#�#n#g# #c#h#o# #H#S# #v#�# ###�#o# ###�#c#,# #l#�#i#
#s#�#n#g#,# #h#�#n#h# #v#i#.# #C#�# #t#h#�# #n#�#i#,# ###�# #g#i#�#o# #d#�#c#
###�#�#c# #H#S# #t#h#�# #n#g#�#�#i# #G#V# #n#�#i# #c#h#u#n#g# #v#�# #G#V#C#N#
#n#�#i# #r#i#�#n#g# #p#h#�#i# #l#�# #n#g#�#�#i# #b#i#�#t# #d#�#n#g# #n#h#�#n#
#c#�#c#h# #c#�#a# #m#�#n#h# ###�# #d#�#y# #H#S# ## d#�#n#g# #n#h#�#n# #c#�#c#h#
###�# #g#i#�#o# #d#�#c# #n#h#�#n# #c#�#c#h## ;# #p#h#�#i# #l#�# #n#g#�#�#i#
#c#�# #t#�#m# #l#�#n#g# #k#h#o#a#n# #d#u#n#g#,# ###�# #l#�#�#n#g#,# #l#�#
#q#u#a#n# #t#�#a# #m#�#u# #m#�#c# #t#r#o#n#g# #k#h#i# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t#
#t#�#n#h# #h#u#�#n#g#;# #B#�#i# #v#�#y# #n#g#a#y# #t#�# #k#h#i# #n#h#�#n#
#l#�#p# ###i#�#u# #t#�#i# #n#h#�#n# ###�#�#c# #�# #h#�#c# #s#i#n#h# #c#�#a#
#m#�#n#h# ###�# #l#�# #s#�# #g#�#n# #g#i#i#,# #t#h#�#n# #t#h#i#�#n#.# ###�#y#
#c#i#n#g# #l#�# #k#�#n#h# #t#h#�#n#g# #t#i#n# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# ###�#
#t#�#i# #c#�# #p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #t#�#t# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #g#i#�#o#
#d#�#c# ###�#o# ###�#c# #c#i#n#g# #n#h#�# #K#N#S# #c#h#o# #H#S#.#�##T#i#�#p#
###�#n# #t#�#i# #l#�#n# #l#�#�#t# #t#h#�#c# #h#�#n#h# #m#�#t# #s#�# #k#)#
#n###n#g# #t#r#o#n#g# #g#i#�# #s#i#n#h# #h#o#�#t# #l#�#p#.#V#�#i# ###a# #s#�#
#h#�#c# #s#i#n#h#,# #g#i#�# #s#i#n#h# #h#o#�#t# #c#u#�#i# #t#u#�#n# #n#h#�#
#m#�#t# #g#i#�# ## x#�# #�#n## #c#�#a# #t#h#�#y# #c#�# #c#h#�# #n#h#i#�#m#.#
#N#�#n# #c#h#�#n#g# #t#h#�#�#n#g# #n#g#�#n# #n#g#�#m# #v#�# #k#h#�#n#g# #h#�#
#m#o#n#g# ###�#i#.# #V#�# #t#h#�# #t#�#i# ###�# #t#h#a#y# ###�#i# #h#�#n#h#
#t#h#�#c# #s#i#n#h# #h#o#�#t# #v#�#a# #l#�#n#g# #g#h#�#p# #g#i#�#o# #d#�#c#
#K#N#S# #v#�#a# #t#h#a#y# ###�#i# #k#h#�#n#g# #k#h#�# #c###n#g# #t#h#�#n#g#
#v#�#n# #c#�# #c#�#a# #g#i#�# #s#i#n#h# #h#o#�#t# #l#�#p# #g#i#�#p# #c#�#c#
#e#m# #c#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #t#h#o#�#i# #m#�#i#,# #v#u#i# #v#�# #s#a#u#
#m#�#t# #t#u#�#n# #h#�#c#.# #T#�#i# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#u#y#�#n##t#r#u#y#�#n#,# #g#i#�#o# #d#�#c# #h#�#c# #s#i#n#h# #t#h#e#o# #m#�#t# #s#�#
#c#h#�# ###�# #n#h#�#:# #T#a#i# #n#�#n# #g#i#a#o# #t#h#�#n#g#,# #�# #n#h#i#�#m#
#m#�#i# #t#r#�#�#n#g#,# #t#h#i#�#n# #t#a#i# #l#i# #l#�#t#,# #p#h#�#n#g#
#c#h#�#n#g# ###�#�#i# #n#�#�#c#& .# ##V#�# #d#�#:# #T#r#o#n#g# #b#u#�#i# #l#a#o#
###�#n#g# #c#�#a# #l#�#p#,# #m#�#c# #d#�# #t#�#i# ###�# #p#h#�#n# #c#�#n#g#
#c#�# #t#h#�# #c#h#o# #t#�#n#g# #t#�#,# #n#h#�#n#g# #t#r#o#n#g# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# #t#h#�#c# #h#i#�#n#,# #m#�#t# #s#�# #h#�#c# #s#i#n#h# #v#�#n#
#c#h#�#a# #t#�#c#h# #c#�#c#,# #t#�# #g#i#�#c# #t#r#o#n#g# #l#a#o# ###�#n#g#
#(#c#�# #e#m# ###�#n# #m#u#�#n#,# #c#�# #e#m# #k#h#�#n#g# #m#a#n#g# #d#�#n#g#
#c#�# #l#a#o# ###�#n#g#,# #c#�# #e#m# #l#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#,# #l#a#o#
###�#n#g# #x#o#n#g# #c#�# #e#m# #k#h#�#n#g# #v#�# #n#h#�# #m#�# #t#�# #�# ###i#
#t#�#m# #�# #a#o#,# #h#�#,# #s#�#n#g#,# #s#u#�#i#& )# #d#�#n# ###�#n# #c#�#n#g#
#v#i#�#c# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #k#h#�#n#g# ###�#n#g# #k#�# #h#o#�#c#h#.#
#T#�#i# #k#h#�#n#g# #h#�#i# #l#�#n#g# #v#�# #�# #t#h#�#c# #l#a#o# ###�#n#g#,#
#l#�#m# #v#i#�#c# #c#�#a# #c#�#c# #e#m#.# #S#a#u# ###�#,# #t#�#i# #d#�#n#g#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #g#i#�#o# #d#�#c# #K#N#S# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u#
#t#�#n#h# #h#u#�#n#g# ###�# #g#i#�#o# #d#�#c# #c#�#c# #e#m#.# #G#i#�# #s#i#n#h#
#h#o#�#t# #c#u#�#i# #t#u#�#n#,# #t#�#i# #k#�# #c#h#o# #H#S# #n#g#h#e# #c#�#u#
#c#h#u#y#�#n# ## S#�#c# #m#�#n#h## #v#�# #n#h#�#n# #m#�#n#h# #l#�#i#
#n#g#�#�#i# #c#h#a# #c###n# #d#�#n# #c#o#n# ## T#r#o#n#g# #c#u#�#c# #s#�#n#g#,#
#k#h#�#n#g# #p#h#�#i# #l#�#c# #n#�#o# #t#a# #c#i#n#g# #c#�# #t#h#�# #t#�#
#m#�#n#h# #l#�#m# #t#�#t# #c#�# #m#�#i# #v#i#�#c#.# #S#�#c# #m#�#n#h# #c#�#a#
#c#h#�#n#g# #t#a# #c#�#n# #n#�#m# #�# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #b#�#n#
#t#h#�#n#,# #b#�#n# #b#�#,# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #l#u#�#n# #q#u#a#n# #t#�#m#
#v#�# #g#i#�#p# ###�# #t#a## .# #S#a#u# #k#h#i# #k#�# #x#o#n#g#,# #t#�#i#
#b#�#n#h# #t#)#n#h# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #v#i#�#c# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#a#o#
###�#n#g# #k#h#�#n#g# ###�#n#g# #k#�# #h#o#�#c#h# #t#r#o#n#g# #t#u#�#n#.##+#
#T#�#i# #h#�#i# #l#�#p# #p#h#�# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #l#�# #d#o# #m#�#

#c#�#n#g# #v#i#�#c# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #c#h#�#a# ###�#n#g# #k#�# #h#o#�#c#h#
###�# #x#�#c# #n#h#�#n# #t#h#�#n#g# #t#i#n#.##+# #H#�#i# #m#�#t# #s#�# #H#S#
#k#h#�#n#g# ###i# #l#a#o# ###�#n#g#,# ###i# #l#a#o# ###�#n#g# #m#�# #k#h#�#n#g#
#m#a#n#g# #d#�#n#g# #c#�# #h#o#�#c# #l#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#:# #E#m#
#k#h#�#n#g# ###i# #l#�#m# #t#h#�# #c#�#c# #b#�#n# #p#h#�#i# #l#�#m# #t#h#a#y#
#e#m# #p#h#�#n# #v#i#�#c# ###�#,# #e#m# #c#�# #s#u#y# #n#g#h#)# #g#�#?##+#
#H#�#i# #m#�#t# #s#�# #H#S# ###�#n# ###�#n#g# #g#i#�# #v#�# #l#a#o# ###�#n#g#
#c#h###m# #c#h#�#:# #N#�#u# #l#�#n# #s#a#u#,# #e#m# #c#�# #m#�#t# #l#�# #d#o#
#n#�#o# ###�# #c#i#n#g# ###�#n# #m#u#�#n#,# #c#�#c# #b#�#n# #c#i#n#g# ###�#
#l#�#i# #p#h#�#n# #v#i#�#c# #c#h#o# #e#m#,# #m#�#t# #m#�#n#h# #e#m# #l#�#m#
#v#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #k#h#�#n#g# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #t#h#�# #e#m# #s#�#
#s#u#y# #n#g#h#)# #n#h#�# #t#h#�# #n#�#o#?##+# #H#�#i# #m#�#t# #s#�# #h#�#c#
#s#i#n#h# #k#h#i# #l#a#o# ###�#n#g# #x#o#n#g# #t#h#�# #e#m# ###�# ###i# ###�#u#?
# ###i# #t#�#m# #n#h#�# #v#�#y# #e#m# #t#h#�#y# #v#u#i# #k#h#�#n#g#?# #E#m#
#c#�# #n#g#h#)# #s#a#u# #c#u#�#c# #v#u#i# #�#y# #h#�#u# #q#u#�# #m#�# #e#m#
#n#h#�#n# ###�#�#c# #l#�# #g#�# #k#h#�#n#g#?##+# #T#�#i# #h#�#i# #c#�# #l#�#p#:#
#M#u#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #n#h#a#n#h# #c#h#�#n#g#,#
#c#h#�#n#g# #t#a# #p#h#�#i# #l#�#m# #g#�#?# ##T#h#�#n#g# #q#u#a# #c#�#c#h#
#n#�#y#,# #t#�#i# ###�# #g#i#�#o# #d#�#c# #c#h#o# #c#�#c# #e#m# #k#)# #n###n#g#
#h#�#p# #t#�#c# #t#r#o#n#g# #m#�#t# #t#�#p# #t#h#�# #v#�# #�# #n#g#h#)#a#
#c#�#a# #s#�# #h#�#p# #t#�#c# ###�# #l#�# #t#i#n#h# #t#h#�#n# ###o#�#n#
#k#�#t#,# #y#�#u# #t#h#�#�#n#g#,# #g#i#�#p# ###�# #l#�#n# #n#h#a#u#.# ###�#n#g#
#t#h#�#i# #t#�#i# #c#i#n#g# #n#h#�#c# #n#h#�# #m#�#t# #s#�# #e#m# ###�#
#h#o#�#n# #t#h#�#n#h# #t#�#t# #l#a#o# ###�#n#g# #n#h#�#n#g# #l#�#i# #t#�# #�#
###i# #c#h#�#i# #s#�# ###�# #l#�#i# #h#�#u# #q#u#�# #t#h#�# #n#�#o# #s#a#u#
#n#i#�#m# #v#u#i# #�#y#.# #T#�#i# #v#�#a# #p#h#�# #b#�#n#h#,# #k#i#�#m#
###i#�#m# ###�#�#c# #t#h#�#i# ###�#,# #t#i#n#h# #t#h#�#n# #c#�#a# #H#S# #v#i#
#p#h#�#m#,# #v#�#a# #g#i#�#o# #d#�#c# ###�#�#c# #k#)# #n###n#g# #c#h#o# #H#S#
#m#�# #k#h#�#n#g# #b#i#�#n# #t#i#�#t# #s#i#n#h# #h#o#�#t# #t#r#�# #n#�#n#
#c###n#g# #t#h#�#n#g#.##N#g#o#�#i# #r#a#,# #t#�#i# #c#�#n# #g#i#�#o# #d#�#c#

#k#)# #n###n#g# #s#�#n#g# #t#h#�#n#g# #q#u#a# #m#�#t# #s#�# #t#i#�#t# #H#o#�#t#
###�#n#g# #n#g#o#�#i# #g#i#�# #l#�#n# #l#�#p#.# #B#�#i# ###�#y# #l#�# #h#o#�#t#
###�#n#g# ###�#�#c# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#e#o# #m#�#c# #t#i#�#u#,# #n#�#i#
#d#u#n#g#,# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #d#�#�#i# #s#�# #h#�#�#n#g# #d#�#n#
#c#�#a# #g#i#�#o# #v#i#�#n#.# #T#h#�#n#g# #q#u#a# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#G#D#N#G#L#L# #t#�#i# ###�# #h#�#�#n#g# #h#�#c# #s#i#n#h# #s#�#n#g# #m#�#t#


#c#�#c#h# #a#n# #t#o#�#n#,# #k#h#o#�# #m#�#n#h# #c#�# #k#h#�# #n###n#g#
#t#h#�#c#h# #�#n#g# #v#�#i# #b#i#�#n# ###�#i# #c#�#a# #c#u#�#c# #s#�#n#g#
#h#�#n#g# #n#g#�#y#.# #R#�#n# #l#u#y#�#n# #c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #c#�#c#
#k#�# #n###n#g# #c#�# #b#�#n# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #l#�#a# #t#u#�#i#
#n#h#�#:# #k#�# #n###n#g# #g#i#a#o# #t#i#�#p# #�#n#g# #x#�# #c#�# #v###n#
#h#o#�#;# #k#�# #n###n#g# #t#�# #c#h#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #v#�# #t#h#a#m#
#g#i#a# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #t#�#p# #t#h#�# #v#�#i# #t#�# #c#�#c#h#
#l#�# #c#h#�# #t#h#�# #c#�#a# #h#o#�#t# ###�#n#g#;# #k#�# #n###n#g# #t#�#
#k#i#�#m# #t#r#a#,# ###�#n#h# #g#i#�# #k#�#t# #q#u#�# #h#�#c# #t#�#p#,# #r#�#n#
#l#u#y#�#n#;# #c#�#n#g# #c#�#,# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #c#�#c# #h#�#n#h# #v#i#,#
#t#h#�#i# #q#u#e#n# #t#�#t# #t#r#o#n#g# #h#�#c# #t#�#p#,# #l#a#o# ###�#n#g#
#v#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #x#�# #h#�#i#.# #B#�#i# #d#�#�#n#g# #t#h#�#i# ###�#
#t#�# #g#i#�#c# #t#�#c#h# #c#�#c# #t#h#a#m# #g#i#a# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#t#�#p# #t#h#�# #v#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #x#�# #h#�#i#;# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h#
#t#�#n#h# #c#�#m# #c#h#�#n# #t#h#�#n#h#,# #n#i#�#m# #t#i#n# #t#r#o#n#g#
#s#�#n#g# #v#�#i# #c#u#�#c# #s#�#n#g#,# #v#�#i# #q#u#�# #h#�#�#n#g# ###�#t#
#n#�#�#c#;# #c#�# #t#h#�#i# ###�# ###�#n#g# ###�#n# ###�#i# #v#�#i# #c#�#c#
#h#i#�#n# #t#�#�#n#g# #t#�# #n#h#i#�#n# #v#�# #x#�# #h#�#i#.# #N#h#�# #v#�#y#,#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #g#i#�#o# #d#�#c#
#n#g#o#�#i# #g#i#�# #l#�#n# #l#�#p# #t#h#�#c# #s#�# #c#�#n# #t#h#i#�#t# #v#�#
#c#�# #n#h#i#�#u# #k#h#�# #n###n#g# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#�# #n###n#g# #s#�#n#g#
#c#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h#.# #D#o# ###�# #c#�#n# #p#h#�#t# #h#u#y# #t#�#i# ###a#

#v#a#i# #t#r#�#,# #t#�#c# #d#�#n#g# #v#�# #h#i#�#u# #q#u#�# #c#�#a# #h#o#�#t#
###�#n#g# #g#i#�#o# #d#�#c# #n#g#o#�#i# #g#i#�# #l#�#n# #l#�#p# ###�# #t###n#g#
#c#�#�#n#g# #g#i#�#o# #d#�#c# #k#�# #n###n#g# #s#�#n#g# #c#h#o# #h#�#c#
#s#i#n#h#.##*# #G#i#�#i# #p#h#�#p# #2#:# #H#�#�#n#g# #d#�#n# #k#)# #n###n#g#
#c#�# #b#�#n# #p#h#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###u#�#i# #n#�#�#c# #t#h#�#n#g# #q#u#a#
#m#�#n# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g#.####�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#�#t# #m#�#c#
#t#i#�#u# #c#�#a# #m#�#n#h# ###�#u# #t#i#�#n# #t#�#i# ###�# #h#�#�#n#g# #d#�#n#
#c#�#c# #e#m# #b#�#n#g# #c#�#c#h# #m#�# #r#�#n#g# #m#�#t# #s#�# #k#)# #n###n#g#
#c#�# #b#�#n# ###�# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# ###u#�#i# #n#�#�#c# #t#h#�#n#g#
#q#u#a# #t#i#�#t# #6#0# ###�#n# #6#3#,# #b#�#i# #1#5# ## X#�# #l#�# #k#h#i#
#b#�# ###u#�#i# #n#�#�#c## ## #m#�#n# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g#.# ####P#H#�#N#
#P#H#�#I# #C#H#�#�#N#G# #T#R#�#N#H##M#�#n# #K#)# #n###n#g# #s#�#n#g# #L#�#p# #7#
#(# #M#�# #h#�#n#h# #t#r#�#�#n#g# #h#�#c# #m#�#i#)##N###m# #h#�#c# #2#0#1#6# ##2#0#1#7##I#.# #K#h#u#n#g# #p#h#�#n# #p#h#�#i# #c#h#�#�#n#g# ##C#�# #n###m#:#
#7#0# #t#i#�#t# #(#3#5# #t#u#�#n#;# #t#r#u#n#g# #b#�#n#h# #2#
#t#i#�#t#/#t#u#�#n#)###S#�# #T#U#�#N##S#�# #T#I#�#T###C#�# #n###m##3#7##7#0##
#H#�#c# #k#�# #I##1#7#(#T#h#�#c# #d#�#y#)##3#4###H#�#c# #k#�# #I#I#
#1#8#(#T#h#�#c# #d#�#y#)##3#6###I#I#.# #P#h#�#n# #p#h#�#i# #c#h#i# #t#i#�#t#
#c#�#a# #t#�#n#g# #c#h#�# ###�##T#T##C#h#�# ###�# #(#b#�#i#,# #n#�#i#
#d#u#n#g#)##T#i#�#t# #P#P#C#T##T#u#�#n##G#h#i# #c#h#�###1####1##�#n# ###�#n#h#
#t#�# #c#h#�#c#.###2####2##�#n# ###�#n#h# #t#�# #c#h#�#c#.###3##B#�#i# #1#:#
#X#�#c# ###�#n#h# #g#i#�# #t#r#�# #b#�#n# #t#h#�#n##1#-#>#4##3#,#4####4##B#�#i#
#2#:# #P#h#�#t# #h#u#y# #s#�#c# #m#�#n#h# #h#a#i# #b#�#n# #c#�#u# #n#�#o##5##>#8##5#,#6####5##B#�#i# #3#:# #S#�# ###�# #t#�# #d#u#y# #n#�#n#g# #c#a#o##9##>#1#2##7#,#8####6##B#�#i# #4#:# #P#h#�#t# #t#r#i#�#n# #t#�# #d#u#y# #s#�#n#g#
#t#�#o##1#3#-#>#1#6##9#,#1#0####7##B#�#i# #5#:# #�#n#g# #x#�# #t#r#o#n#g#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #g#i#a#o# #l#�#u##1#7#-#>#2#0##1#1#,#1#2####8##K#i#�#m#
#t#r#a# #g#i#�#a# #k#�# #I##2#1##1#3####9##B#�#i# #6#:# #L#�#n#g# #n#g#h#e#
###�#n#g# #c#�#m##2#2#-#>#2#5##1#3#,#1#4#,#1#5####1#0##B#�#i# #7#:# #B#i#�#u#
#c#�#m# #g#i#�#n#g# #n#�#i# #v#�# #n#�#t# #m#�#t# #k#h#i# #t#h#u#y#�#t#
#t#r#�#n#h##2#6#-#>#2#9##1#5#,#1#6#,#1#7####1#1##B#�#i# #8#:# #T#�#n#
#t#r#�#n#g#,# #k#h#�#c#h# #l#�# ###�#n#g# ###�#i##3#0#,#3#1##1#7#,#1#8####1#2#
#�#n# #t#�#p# #h#�#c# #k#�# #I##3#2#,#3#3##1#8#,#1#9####1#3##K#i#�#m# #t#r#a#

#h#�#c# #k#�# #I##3#4##1#9####1#4##B#�#i# #9#:# #T#r#�#n#h# #l#�#n#g# #p#h#�#
#t#h#�#i# #g#i#a#n##3#5#-#>#3#8##2#0#,#2#1####1#5##B#�#i# #1#0#:# #K#)#
#n###n#g# #l#�#a# #c#h#�#n# #v#�# #r#a# #q#u#y#�#t# ###�#n#h##3#9#-#>#4#2#
#2#2#,#2#3####1#6##B#�#i# #1#1#:# #G#i#�#i# #t#�#a# #c###n#g# #t#h#�#n#g##4#3##>#4#6##2#4#,#2#5####1#7##K#i#�#m# #t#r#a# #g#i#�#a# #k#�# #I#I##4#7##2#6###
#1#8##B#�#i# #1#2#:# #G#i#�#i# #q#u#y#�#t# #v#�#n# ###�# #t#r#o#n#g# #c#�#c#
#m#�#i# #q#u#a#n# #h#�##4#8#-#>#5#1##2#6#,#2#7#,#2#8####1#9##B#�#i# #1#3#:#
#T#�#m# #k#i#�#m# #s#�# #h#�# #t#r#�##5#2#-#>#5#5##2#8#,#2#9#,#3#0####2#0#
#B#�#i# #1#4#:# #T#�# #x#�# #l#�# #v#�#t# #t#h#�#�#n#g# #c#�# #b#�#n##5#6#-


#>#5#9##3#0#,#3#1#,#3#2####2#1##B#�#i# #1#5#:# #X#�# #l#�# #k#h#i# #b#�#
###u#�#i# #n#�#�#c##6#0#-#>#6#3##3#2#,#3#3#,#3#4####2#2##B#�#i# #1#6#:#
#H#o#�#t# ###�#n#g# #t#�#p# #t#h#�##6#4#-#>#6#7##3#4#,#3#5#,#3#6####2#3##B#�#i#
#1#7#:# #�#n# #t#�#p# #c#u#�#i# #n###m##6#8#,#6#9##3#6#,#3#7####2#4##K#i#�#m#
#t#r#a# #h#�#c# #k#�# #I#I##7#0##3#7########C#�# #t#h#�# #t#h#e#o# #t#�#n#g#
#p#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #s#a#u#:##*# #P#h#�#�#n#g# #p#h#�#p# #1#:# #K#�#
#n###n#g# #t#h#o#�#t# ###u#�#i# #n#�#�#c# #d#�# #k#h#�#n#g# #b#i#�#t# #b#�#i#.##
# # # # #N#g#�#�#i# #t#a# #v#�#n# #n#g#h#)# #c#h#�#t# ###u#�#i# #l#�# #d#o#
#k#h#�#n#g# #b#i#�#t# #b#�#i#.# #T#u#y# #n#h#i#�#n# #k#h#�#n#g# #p#h#�#i#
#v#�#y#,# #n#�#u# #n#h#�#n#g# #a#i# #c#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#i# #h#o#�#c# ##
h#�#c# #m#�#i# #m#�# #c#h#�#a# #b#i#�#t# #b#�#i## #t#h#�# #n#h#a#n#h#
#n#h#a#n#h# #b#�# #t#�#i# #n#g#a#y# #k#)# #n###n#g# ## b#�#i# #t#�# #c#�#u##
###�# #d#�# #t#r#o#n#g# #h#o#�#n# #c#�#n#h# #k#h#�#n#g# #m#a#y# #n#h#�#t#,#
#b#�#n# #v#�#n# #c#�# #t#h#�# #c#�#m# #c#�#,# #t#�# #c#�#u# #m#�#n#h# #v#�#
#c#h#�# #n#g#�#�#i# #c#�#u# #h#�# #t#�#i# #g#i#�#p# ###�#.#T#h#�#c# #t#�#,#
#n#h#i#�#u# #n#g#�#�#i#,# #k#�# #c#�# #b#i#�#t# #b#�#i#,# #t#h#�#m# #c#h#�#
#b#�#i# #g#i#�#i#,# #n#h#�#n#g# #v#�# #c#h#�# #q#u#a#n# #h#o#�#c# #c#h#u#�#t#
#r#�#t#,# #h#a#y# #m#�#c# #s#�#n# #c#�#c# #b#�#n#h# #n#�#o# ###�#.#.#.# #v#�#n#
#c#�# #t#h#�# #b#�# ###u#�#i# #n#�#�#c# #v#�# #l#�#i# #c#�# #c#�# #t#r#�# #e#m#
#c#h#�#t# ###u#�#i# #�# #n#h#�#n#g# #n#�#i# #n#�#�#c# #n#�#n#g# #k#h#�#n#g#

#b#�#i# ###�#�#c# #n#h#�# #n#g#�# #�#p# #m#�#t# #v#�#o# #x#�#,# #c#h#�#u#,#
#c#h#u#m# #v#�#i# #c#h#�#a# #n#�#�#c# #t#r#o#n#g# #n#h#�#.## # # # # #V#�#
#v#�#y#,# #n#g#o#�#i# #v#i#�#c# #g#i#�#o# #d#�#c#,# #t#u#y#�#n# #t#r#u#y#�#n#
#n#�#n#g# #c#a#o# #n#h#�#n# #t#h#�#c# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# #c#h#�#t#
###u#�#i# #v#�#i# #p#h#�#�#n#g# #c#h#�#m# ## p#h#�#n#g# #b#�#n#h# #h#�#n#
#c#h#�#a# #b#�#n#h## ,# #c#�#n# #m#�#t# #c#�#c#h# #k#h#�#c# ###�# #p#h#�#n#g#
#c#h#�#n#g# ###u#�#i# #n#�#�#c# #-# #m#�#t# #c#�#c#h# #g#i#�#p# #c#�#c# #b#�#n#
#c#�# #t#h#�# #s#�#n#g# #s#�#t# #n#�#u# #c#h#�#n#g# #m#a#y# #b#�# #r#�#i#
#x#u#�#n#g# #n#�#�#c#,# #d#�# #c#h#�#a# #h#�# #b#i#�#t# #b#�#i#.# ###�# #l#�#
#k#�# #t#h#u#�#t#�## B#�#i# #t#�# #c#�#u## #h#a#y# ## B#�#i# #s#�#n#g# #s#�#t##
.##T#h#e#o# #t#�#n#h# #c#h#�#t# #V#�#t# #l#�#,# #c#�# #t#h#�# #c#�#a#
#c#h#�#n#g# #t#a# #c#�# #7#2#%# #l#�# #n#�#�#c#,# #t#r#o#n#g# #l#�# #p#h#�#i#
#c#�#a# #t#a# #c#�# #c#h#�#a# #k#h#�#n#g# #k#h#�#.# #D#o# #c#�# #t#h#�#
#n#g#�#�#i# #c#�# #k#h#�#i# #l#�#�#n#g# #r#i#�#n#g# #n#h#�# #h#�#n# #n#�#�#c#,#
#l#�#c# ###�#y# #�#c#s#i#m#�#t#�#s#�# #l#�#m# #n#g#�#�#i# #n#�#i# #l#�#n#.#
#D#o# ###�#,# #b#�#n# #s#�# #n#�#i# #t#r#�#n# #m#�#t# #n#�#�#c# #k#h#�#n#g#
#c#�#n# #c#�# ###�#n#g# #n#�#u# #b#�#n# #b#i#�#t# #c#�#c#h# ###�#t# #c#�#
#t#h#�# #�# #v#�# #t#r#�# #t#h#�#c#h# #h#�#p#.##K#h#i# #n#�#m# #n#g#�#a#,#
#n#�#u# #k#h#�#n#g# #c#�# ###�#n#g#,# #t#�#m# #n#�#i#�#B#�#c#�#a# #c#�# #t#h#�#
#(###i#�#m# #n#�#m# #�# #k#h#o#�#n#g# #n#g#�#c#)# #v#�# #t#r#�#n#g#
#t#�#m#�#G#############################################################0###N###n
###�###�
##�
##�
###
##��ű��ufO;,###############################hZyW##hZyW#CJ##OJ##QJ##aJ###'#h#:#B*#
CJ##OJ##PJ##QJ##^J##aJ##ph#####h�O1##h�O1#B*#CJ##OJ##PJ##QJ##^J##aJ##ph######h-|�##h-|
�#CJ##OJ##QJ##aJ###'#h�P�##h#ࡱg#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##mH#sH


#'#h�n�##h�n�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##mH


#sH


#'#h#ࡱg##h#ࡱg#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##mH


#sH


#'#h#/>##h#/>#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##mH


#sH


#"#j#####h�##5#�CJ##OJ##QJ##U##aJ###!#h�s�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##mH


#sH


#-#j#####h�##5#�CJ##OJ##QJ##U##aJ##mH##nH##u################
##########################################
###"###$###&###(###*###,###.###0###N###n###�###�############�############�######
######�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�##############################$##��##dh#
###�x##�x#`��#a$#gd�VA######$##dh####�x##�x#a$#gd�VA###�###�
##r###�###�!##�+##
,##&,##\0##�3##�3##X6##�6##�7##�7##�;##�;##�<##h=##�=###>##p?
##�A##8C##HE##nE##�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�
############�############�############�############�############�############�##
##########�######################$##��##dh####�x##�x#`��#a$#gd�a0######$##��##dh
####�x##�x#`��#a$#gd�VA#########V##X##Z##\
##4###8###`###b###�###�###p###h###j###l###r###�###�#######
###(###*###<###>###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###H###J###^###`
###d###f###�###�###�###�#######���������۷�ëࡱࡱ��y�ࡱ��y�ࡱ��y�ࡱ��y�ࡱ
��y��###,#hZyW##hZyW#0J##>*#B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph###�###h�#####j#####h�
##U####hZyW##h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#:#CJ##OJ##QJ##aJ#
####hZyW#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�n�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hZyW##hZyW#CJ##OJ##QJ##aJ###
)#hZyW##hZyW#B*#CJ##OJ##PJ##QJ##aJ##ph#####/####0###�###�###�###�###�###�###�###
�###P###R###d###f###<###>###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�#######h###j###
l###�###�#######�###�###l###t###����‫��ڿ����ڿ����ڿ‬
� ���
t h�\�\##h�#^#CJ##OJ##Q
J##aJ#####h�###CJ##OJ##QJ##aJ#####h6###CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ###
##h�<##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�##h#$�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#$�#CJ##OJ##QJ##aJ#####
hZyW#CJ##OJ##QJ##aJ###,#hZyW##hZyW#0J##>*#B*#CJ##OJ##QJ##aJ##ph###�###h�

#####j#####h�
##U####hZyW##hZyW#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�##h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ##$t###J ##P ##�
##� ##� ##� ##� ##4!##6!##~!##�!##�!##�###


×