Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

GIÁO án MAY BIÊN áp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.84 KB, 4 trang )

Giáo án lý thuyết
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Bài 2: MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA
A. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Trình bày được khái niêm, mô tả cấu tạo của máy biến áp 1 pha
- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha trên sơ đồ
nguyên lý.
- Hiểu được ý nghĩa các thông số kỹ thuật của máy biến áp 1 pha, đồng thời
tính toán, xác đinh được các thông số của máy biến áp theo yêu cầu.
- Có ý thức sử dụng máy biến áp một cách có hiệu quả cao và đảm bảo an toàn
về điện.
B. CHUẨN BỊ BÀI DẠY
1. Chuẩn bị của giáo viên
a. Nội dung
−Nghiên cứu bài 2 trong sách giáo khoa, sách giáo viên và một số loại sách tham
khảo.
−Lập đề cương bài dạy.
b. Đồ dung phương tiện:
- Hình vẽ
− Các mẫu vật về la thép kỹ thuật điện, lõi thép, dây cuốn của máy biến áp.
− Máy biến áp còn tốt.
2. Chuẩn bị của học sinh
−Đọc và tìm hiểu trước bài Máy biến áp trong sách giáo khoa
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định lớp:
Thời gian: 1’
−Kiểm tra sĩ số lớp và ổn định chỗ ngồi.
3.Nội dung bài dạy
Thời
Nộ dung


Hoạt động dạy
Hoạt động học
gian
Thuyết tình, giảng giải
Dẫn nhập
- Lắng nghe
3’
Hình vẽ trực quan
1. Khái niệm của
Hướng dẫn quan sát hình vê,và vật Quan sát hình vẽ
5’
máy biến áp.
mẫu.
SGK và vật mẫu.

Trang 1


Giỏo ỏn lý thuyt
2. Cu to
a) Lừi thộp
- Lm bng cỏc lỏ
thộp k thut in
ghộp thnh mt khi.
- Dn t cho mỏy
bin ỏp.
b) Dõy qun
- Dõy qun s cp:
- Dõy qun th cp:
c) B phn liờn

quan.
- V mỏy, ng h o
in, aptụmat, num
iu chnh v hai
ly in ra.

- Hng dn quan sỏt hỡnh v v
vt mu.
+ Vn ỏp:
Mỏy bin ỏp mt pha gm my
b phn chớnh?
- Nhn xột cõu tr li v tiu kt.

- Quan sỏt hỡnh
v SGK v vt
mu.
- Suy ngh v tr
li cõu hi.

- Hng dn quan sỏt hỡnh v.

- Quan sỏt hỡnh
v.

Nhn xột v tng kt phn cu
to.

- Lng nghe v
tr li cõu hi.


- Hng dn quan sỏt s
3. Nguyờn lớ lm vic nguyờn lớ.
+ Vn ỏp:
Nếu đặt vào hai đầu

10

- Quan sỏt hỡnh
v.
- Suy ngh v tr
li cõu hi.

của một cuộn dây (gọi là

14

cuộn sơ cấp) một hiệu
điện thế xoay chiều thì
bóng đèn ở hai đầu cuộn
dây kia (gọi là cuộn thứ
cấp) có sáng lên không? Tại

- Hin tng cm ng
sao?
in t:

- Nguyờn lớ hot
ng:
- T s gia in ỏp


+ Ging din:
- Nờu c s nguyờn lớ Hin
tng cm ng in t
- Phõn tớch nguyờn lớ hot ng
ca mỏy bin ỏp.
+ Vn ỏp:
Nếu đặt vào hai đầu
cuộn thứ cấp một hiệu

- Suy ngh v tr
li cõu hi.

- Lng nghe v
tr li cõu hi.

Trang 2


Giáo án lý thuyết
sơ cấp và thứ cấp
bằng tỉ số giữa số
vòng dây của chúng:
U1
N
= 1 =k
U2
N2

+ Máy biến áp tăng
áp: U2 > U1 , N2 > N1.

+ Máy biến áp giảm
áp: U2 < U1 , N2 < N1.

®iÖn thÕ mét chiÒu th×
®Ìn cã s¸ng kh«ng? gi¶i
thÝch t¹i sao?”
Nhận xét và tổng kết nguyên lí
hoạt động của máy biến áp.
“ Dựa vào tỉ số giữa điện áp so
với tỉ số giữa số vòng dây của
cuộn sơ cấp và thứ cấp hãy phân
biệt máy biên áp tăng áp và máy
biến áp giảm áp”?
- Nhận xét câu trả lời và tiểu kết.
+ Vân đáp:
- Quan sát sơ đồ nguyên lí:
“ Hãy cho biêt đây là loại máy
biến áp gì”?
- Hướng dẫn làm Ví dụ:
“ Một em lên làm ví dụ sau”?
- Nhận xét bài làm và đánh giá bài
làm.
- Nhận xét câu trả lời và kết luận.

4. Các thông số kỹ
thuật
- Công suất định
mức:
- điện á định mức:
- Dòng điện định

mức:
- Tần số định mức:
5. Sử dụng.
Máy biến áp một pha
có cấu tạo đơn giản,
sử dụng dễ dàng, ít
hỏng….
- Yêu cầu khi sử dụng
máy biến áp:

- Quan sát và trả
lời câu hỏi:

- Thảo luận và
lên giải ví dụ.
- Suy nghĩ và trả
lời câu hỏi:

+vấn đáp:

5’

“Hãy nêu các số liệu kỹ thuật của - Suy nghĩ và trả
lời câu hỏi:
máy biến áp ?”
- Nhận xét và tổng kết.

“Khi sử dụng máy biến áp cần

- Liên hệ thực tế

và trả lời:

chú ý những gì để máy làm việc
tốt và bền ?
”?
- Nhận xét và tổng kết.

- Máy biến áp tự ngẫu - Hướng dẫn quan sát hình vẽ.

- Quan sát hình,
Trang 3

3’


Giáo án lý thuyết
là một dạng đặc biệt
của máy biến áp, vì
nó chỉ có một vòng
dây, nó hoạt động
giống máy biến áp
cảm ứng.
- Loại tăng áp và
giảm áp:
6: Củng cố và tổng
kết bài học.
1. Củng cố:

2. Tổng kết,đánh giá:


+ Vấn đáp
- Nhận xét và tiểu kết.

Suy nghĩ và trả
lời câu hỏi:

+Vấn đáp:
- Đọc phần ghi
“Một em hãy đọc phần ghi nhớ ở nhớ:
cuối bài”?
- Tóm tắt nhấn mạnh trọng tâm bài
học.
- Yêu cầu, gợi ý và hướng dẫn trả - Trả lời câu hỏi.
lời các câu hỏi và bài tập cuối bài
học.

D. NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM BÀI GIẢNG.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ngày 15 tháng 10 năm 2018.
TRƯỞNG KHOA

GIÁO VIÊN SOẠN

Trần Xuân Lập

Trang 4


2’

2’Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×