Tải bản đầy đủ

SV12 6p 1 khảo sát ý kiến các bên liên quan về điều kiện ràng buộc

[6P-1] Khảo sát ý kiến các bên liên quan về các điều kiện ràng buộc

[6P-1] Khảo sát ý kiến các bên liên quan về các điều kiện ràng buộc

Tên lớp: _A05_____

Số thứ tự nhóm: 4_

Tên thành viên: Nguyễn Thị Phương

Nhung_____________________
Phiếu này được sử dụng để tìm hiểu ý kiến của các bên liên quan
về điều kiện thực tế ràng buộc giải pháp tương lai của nhóm.
Đề tài nhóm: (Vấn đề lớn – Nguyên nhân cụ thể): “Tình trạng kẹt xe khiến nhiều sinh viên trễ học” –“Thiếu ý
thức tham gia giao thông”
Thông tin về khảo sát của bạn: Đánh dấu ✔ vào ô □ thể hiện phương pháp điều tra bạn sử dụng.
□ Phỏng vấn:

□ Bảng hỏi:

Nghề nghiệp:


Nghề nghiệp:

Tên người phỏng vấn:

Tên người phỏng vấn:

Tuổi & giới tính:

Tuổi & giới tính:

Ngày & địa điểm:

Ngày & địa điểm:

✔Website:

□ Phương pháp khác:

Tên website: Báo Bắc Kạn
Đường link: https://sogtvt.backan.gov.vn/Pages/thong-tinphap-luat-310/tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-311/tuyentruyen-pho-bien-giao-duc-phap--ab3bd55979987adf.aspx
Từ khóa tìm kiếm: phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn
giao thông
Minh họa: Sử dụng số liệu, bảng, biểu đồ hoặc hình ảnh để thể hiện kết quả khảo sát của nhóm. Nêu tên từng
hình ảnh, biểu đồ được sử dụng.


[6P-1] Khảo sát ý kiến các bên liên quan về các điều kiện ràng buộc

Khó khăn của thời gian và kinh phí
Mô tả: Giải thích chi tiết nội dung các hình ảnh, bảng biểu ở trên (các điều kiện ràng buộc có thể là tiền, thời
gian…)


Khó khăn của giáo dục pháp luật giao thông:
-

Thời gian của 1 buổi giáo dục pháp luật giao thông:

+ Lực lượng CSGT thực hiện trong khoảng thời gian từ 75 đến 90 phút ( cả tuyên truyền trực tiếp và
hình ảnh minh họa)
+ Lực lượng Thanh tra giao thông, Quản lí vận tải thực hiện trong khoảng thời gian từ 45 đến 60 phút
(cả tuyên truyền trực tiếp và hình ảnh minh họa)
-

Chi phi của 1 buổi giáo dục pháp luật giao thông:

+ Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp cho Ban an toàn giao
thông tỉnh phục vụ cho hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các nguông
kinh phí hợp pháp khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×