Tải bản đầy đủ

Đồ án thiết kế tủ cấp đông gió 250kgmẻ, tủ đông tiếp xúc 1000kgmẻ, hệ thống cấp đông IQF 500kgh và máy đá vảy 10t24h tại xí nghiệp đông lạnh f86 đà nẵng

ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

LèI NỌI ƯU

Tỉỡ lu con ngỉỡi aỵ bit tn dủng lảnh cuớa thin nhin nhỉ bng tuyt ỉp
lảnh baớo quaớn thỉc phm .Tỉỡ th k 19 phỉng phạp laỡm lảnh nhn tảo
aỵ ra ỡi vaỡ phạt trin n nh cao cuớa khoa hoc kyỵ thut hin ải.
Ngaỡy nay kyỵ thut lảnh aỵ i su vaỡo nhiưu lnh vỉc khoa hoc
nhỉ :cng ngh thỉc phm ,cng ngh c kh ch tảo mạy ,luyn kim ,y hoc vaỡ
ngay caớ kyỵ thut in tỉớ...Lảnh aỵ ỉc ph bin vaỡ aỵ gưn guỵi vi ỡi sng
con ngỉỡi .Cạc saớn phm thỉc phm nhỉ :tht ,cạ ,rau ,quaớ... nhỡ cọ baớo
quaớn maỡ cọ th vn chuyn n ni xa xi hồc baớo quaớn trong thỡi gian
daỡi maỡ khng b hỉ thi .iưu naỡy nọi ln ỉc tưm quan trong cuớa kyỵ thut
lảnh trong ỡi sng con ngỉỡi .
Nỉc ta cọ bỡ bin daỡi nn tiưm nng vư
thuyớ saớn rt ln , cạc x nghip ng lảnh cọ mt trn moi miưn cuớa t nỉc .
Nhỉng saớn phm thuyớ saớn ng lảnh cuớa Vit Nam cọ ch ỉng vỉỵng
vaỡng trn th trỉỡng ni a vaỡ th gii thỗ oỡi hoới phaới nng cao cht lỉng
cng ngh laỡm lảnh nn nhiưu x nghip ang dưn dưn thay i cng ngh laỡm

lảnh nhịm ạp ỉng nhu cưu ọ.
Do thỡi gian vaỡ kin thỉc cọ hản ,sỉ mi meớ cuớa thit b vaỡ chỉa cọ
kinh nghim thỉc t ,ỉc sỉ cho phẹp cuớa thưy giạo hỉng dn em chon ư taỡi
thit k tuớ cp ng giọ 250Kg/meớ , tuớ ng tip xục 1000Kg/meớ , h thng cp
ng IQF 500Kg/h vaỡ mạy ạ vaớy 10T/24h tải x nghip ng lảnh F86-aỡ
Nơng .
Trong quạ trỗnh tnh toạn thit k chc chn coỡn nhiưu thiu sọt . Rt
mong nhỉỵng y kin ọng gọp,ch dảy cuớa thưy c vaỡ cạc bản ..
Em xin chn thaỡnh caớm n cạc thưy VOỴ CH CHNH vaỡ cạc cạn
b kyỵ thut cng ty F86 aỵ ch dảy vaỡ giụp ỵ tn tỗnh ư ạn naỡy hoaỡn
thaỡnh ụng thỡi hản.
aỡ nơng ,ngaỡy... thạng... nm 2002
Sinh vin
Nguyn Tn Huỡng

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 1


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

CHỈNG I

Tip nhn nguyn liu

DY CHUYƯN CNG NGH
Rỉớa
CH BIN THUYÍ SAÍN XUT
Kho baớo quaớn nhin
KHU
liu
Boớ ưu
Bọc voớ-Boớ rut
Phn cỵ, phn loải
Rỉớa


Cn
Xp khay xp

Chỡ ng

Cp ng IQF

1.1. Quy trỗnh cng ngh ch bin thuyớ saớn xut khu
Ratrỗnh
ng, Mả
bng
1.1.1. Quy
cng
ngh ch bin tm xut khu
ọng tụi nilon
Nguyãùn Táún Huìng 97N1
ọng thuỡng caton
Kho lảnh BQTP



Trang 2


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Tip nhn nguyn liu
Rỉớa
S ch (boớ ưu, nang)

Kho baớo quaớn

Ch bin (ct khoanh)
Phn cỵ, phn loải
1.1.2.Quy trỗnh ch bin mỉc Block
Cn xp khay

Chỡ ng

Cp ng trỉc tip
Ra ng, mả bng
ọng tụi nilon
Nguyãùn Táún Huìng 97N1
ọng thuỡng caton
Kho lảnh BQTP



Trang 3


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Nguyãùn Táún Huìng 97N1

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh



Trang 4


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

1.1.3.Quy trỗnh ch bin cạ FILE
Tip nhn nguyn liu
Rỉớa
S ch (boớ ưu, da)

Kho baớo quaớn

Ch bin FILE
Phn cỵ, phn loải
Cn xp khay xp

Chỡ ng

Cp ng
Ra ng, mả bng
ọng tụi nilon
ọng thuỡng caton
Kho lảnh BQTP

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 5


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

1.2 Tip nhn, baớo quaớn vaỡ vn chuyn tm, cạ , mỉc nhin liu
Tm, Cạ, Mỉc laỡ cạc loải haới saớn cọ giạ tr kinh t ớ th trỉỡng trong
nỉc vaỡ th gii. Mt trong nhỉỵng khu then cht khin saớn phm xut xỉớng cọ
cht lỉng cao laỡ giỉỵ ỉc tỉi cuớa saớn phm nguyn liu trỉc khi ỉa vaỡo dy
chuyưn ch bin. Tm sau khi ỉa ln khoới mt nỉc phaới ỉc ỉp ạ hồc dung dch
nỉc mui lảnh ngay. Tyớ l giỉỵa nỉc ạ vaỡ tm thay i theo tỉỡng muỡa vủ,
thỡi gian baớo quaớn, vn chuyn, tỗnh trảng cht cạch nhit trong thuỡng
chỉa tm. Tt nht nn giỉỵ nhit cuớa saớn phm caỡng thp (nhỉng > 0 °C )
thỗ tỉi cuớa tm caỡng ỉc kẹo daỡi.
Khu vỉc tip nhn nguyn liu trong xỉớng ch bin phaới cọ raỵnh thoạt
nỉc, phaới ỉc co rỉớa bịng nỉc sạt truỡng Chlorine nưng 50PPm.
+ Xỉớ ly c ch nguyn liu
Nguyn liu sau khi tip nhn cưn phaới nhanh chọng ỉa vaỡo b rỉớa,
quạ trỗnh rỉớa nguyn liu khng ỉc kẹo daỡi quạ lu vỗ lỉng ạ coỡn lải khng
uớ khng ch nhit cưn thit cho tm.
Nguyn liu sau khi rỉớa sảch ỉc chuyn ti b chỉa ớ ưu dy chuyưn ch
bin, trỉc khi chỉa nguyn liu b phaới ỉc lau chuỡi sảch seỵ vaỡ sạt truỡng
bịng dung dch Chlorine nưng 50 PPm. Trong quạ trỗnh chỉa tm phaới
duỡng nỉc ạ khng ch nhit trong b dao ng ớ khoaớng 0°C n 10°C .
+ Phn loải
Tm sau khi ra khoới b lảnh phaới ỉa vaỡo phn loải ngay. Vic phn
loải tm cọ th tin haỡnh bịng mạy hồc bịng tay vaỡ phn thaỡnh tỉỡng t
ngn, tỉỡng nhọm nhoớ lin tủc. Mủc ch laỡ duy trỗ con tm lun ớ nhit
thp.
+ Vt ưu tm: tuyỡ theo hp ưng ky kt vi khạch haỡng maỡ quyt nh
ch bin tm nhỉ: tm vt ưu, tm bọc voớ, tm nguyn con...vỗ ưu tm chỉa
nhiưu cht khin cho tm chọng ỉn thi. Vỗ vy tm vt ưu baớo quaớn ỉc lu hn.
Cng vic vt ưu tm phaới ht sỉc nhanh chọng vaỡ thn trong ụng k thut .
Tt caớ cạn b cng nhn laỡm trong phn xỉớng ch bin tm lảnh ng ưu
phaới ỉc hun luyn mau chọng phn bit ỉc tm tỉi uớ tiu chun ỉp ng vaỡ tm
ỉn khng uớ tiu chun khi phn nh tm tỉi vaỡ tm ỉn cưn dỉa vaỡo cạc ch tiu
sau :
- Muỡi
- Nhỉỵng chm en trn voớ.
- Nhỉỵng voỡng en.
- chc cuớa tht.

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 6


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Vic phn nh tm ỉn nn kim tra cht cheỵ vaỡ tin haỡnh lin tủc trong
sut quạ trỗnh ch bin, nht quyt phaới loải boớ nhỉỵng con tm kẹm cht
lỉng.
Tm sau khi vt ưu phaới cho vaỡo ỉp ạ, cọ pha Chlorine nưng
20PPm.
Chnh giai oản naỡy cưn phaới chon lỉa phn loải tm.
+ Bọc voớ boớ gn:
Mt haỡng tm bọc voớ, boớ gn thỉỡng ạp dủng cho nhỉỵng loải tm
cọ tỉi vaỡ phm cht hi kẹm hn so vi tm vt ưu. Tuy nhin tm bọc voớ, boớ
gn cọ giạ thaỡnh cao hn bới vỗ phaới traớ tiưn chi ph cho s cng nhn bọc
voớ, boớ gn vaỡ sỉ mt khi lỉng cuớa tm qua quạ trỗnh ch bin vaỡ ỉp ng
( khi lỉng cuớa tm b mt i khoaớng 20% so vi tm vt ưu ). Vic bọc voớ, boớ
gn cưn tin haỡnh nhanh giỉỵ ỉc nhit thp cho tm.
Saớn phm sau khi bọc voớ, boớ gn rt d b vi truỡng xm nhp vaỡ gy
ỉn thi nn cưn phaới t bit chụ y giỉỵ v sinh, lun ỉc kim tra cht cheỵ trn thn
tm sảch trit , khng coỡn sọt t voớ tm naỡo. Sau ọ tm ỉc cho vaỡo
thuỡng nhỉa hồc thẹp khng r ỉp ạ vaỡ sạt truỡng bịng Chlorine nưng
30PPm.
+ Cho tm vaỡo khun
Khun laỡ nhỉỵng hp kim loải chuyn duỡng, kch thỉc cuớa hp ln hay
bẹ tuyỡ theo yu cưu cuớa khạch haỡng. Khun ỉc ch tảo bịng thẹp khng
r, cỉng c nh khi tm trong quạ trỗnh ỉp ng vaỡ ra khun. Cho tm vaỡo
khun bịng cạch xp theo tỉỡng lp hồc xp xen keỵ, tm phaới tỉỡng con
vaỡo hp, tm ớ tỉ th nịm nghing ưu hỉng ra pha ngoaỡi vaỡ ui hỉng vaỡo
pha trong, sau khi xp khun xong cưn phaới khn trỉng ỉa vaỡo ng lảnh
ngay. Trỉỡng hp nguyn liu b ỉ ong hồc mạy lảnh b sỉ c thỗ phaới ỉa vaỡo
phoỡng baớo quaớn nguyn liu nhit -10°C baớo quaớn.
+ Laỡm lảnh ng tm
Nhỉỵng khun tm ỉc xp xong ỉa vaỡo tuớ cp ng tip xục (Contact
freeze) hả thp nhit tm tm xung coỡn -18°C, trong khoaớng thỡi gian 2
h.
i vi tm ng lảnh dảng rỡi tỉỡng con ( goi laỡ tm ng lảnh IQF ) thỗ
khng cưn xp khun, maỡ sau khi rỉớa sảch rạo nỉc rưi xp ngay ln bng
chuyưn cuớa mạy lảnh ng nhanh.
+ Ra khun, vaỡo hp, ọng thuỡng ỉa vaỡo kho trỉỵ ng .
Khi ảt yu cưu nhit tm tm laỡ -18°C. Tm ỉc ra khun vaỡo hp vaỡ
ọng thuỡng ỉa i baớo quaớn .

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 7


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

i vi tm cp ng trong tuớ cp ng tip xục thỗ khi lảnh ng xong, khun ỉc
ly ra, mớ np vaỡo khun mt t nỉc lảnh cọ nhit tỉỡ 1 ÷ 2 °C, ớ ớ phoỡng
cọ nhit J -10 °C trong khoaớng 2 giỡ sau ọ ly ra nhụng khun vaỡo
thuỡng nỉc cọ nhit 10 °C trong voỡng 20 ÷ 30 giy rưi bịng ng tạc goỵ
mảnh khun vaỡo mt baỡn cỉng tạch tm ra khoới khung. Khi tm tạch ra
cho vaỡo tụi nilng haỡn kn. Xp vaỡo thuỡng cactong rưi ỉa baớo quaớn .
i vi tm IQF khi ỉp ng kt thục, khng th bao gọi vaỡ baớo quaớn ngay
maỡ phaới qua 2 giai oản quan trong laỡ laỡm bọng vaỡ cn .
Laỡm bọng tm : Tm sau khi ỉc cp ng ảt ỉc nhit tm yu cưu
(18°C) thỗ ỉc phun sỉng nỉc cọ nhit 5°C phuớ ln 1 lp nỉc rt moớng trn bư
mt tm. Sau ọ ỉa tip vaỡo tuớ tại ng laỡm ọng bng lp nỉc bn ngoaỡi thn
tm .
Cng vic cn vaỡ ọng gọi ớ ngay tuớ tại ng tin haỡnh rt nhanh
chọng khoới b tan giạ .
+ Trỉỵ ng tm : sau khi bao gọi vaỡ cho vaỡo thuỡng cactong xong,
ọng thuỡng, dạn nhaỵn hiu roỵ raỡng nhanh chọng ỉa sang trỉỵ ng baớo
quaớn ớ nhit
-18°C. Trong sut thỡi gian baớo quaớn cưn chụ y theo doỵi vaỡ iưu
chnh vư nhit ớ kho trỉỵ ng khng ỉc dao ng vi ∆t > 2°C .

1.3 Cạc loải thit b trong dy chuyưn saớn xut
sau

H thng lảnh cuớa x nghip ch bin thuyớ saớn gưm cạc thit b chnh
- Thit b cp ng .
+ Tuớ cp ng kiu tip xục ( contact freezer ) :

250kg/meớ

1000kg/meớ

+ Tuớ cp ng giọ

:

+ Cp ng kiu bng chuyưn ( IQF )
+ Mạy ạ vaớy

:
:

500kg/h
10T/24h

+ Kho baớo quaớn ng
+ Kho lảnh 01 :
+ Kho lảnh 02 :
-

Buưng chỡ ng, tuớ tại ng.

-

Thit b ngỉng tủ : daỡn ngỉng

-

Thạp giaới nhit nỉc laỡm mạt bỗnh ngỉng, mạy nẹn .

-

Mạy nẹn vaỡ cạc thit b phủ .

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 8


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP
-

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

H thng cung cp nỉc sảch cho nhaỡ mạy

1.4 Cạc s liu vư kh tỉng
Cạc s liu vư kh tỉng nhỉ nhit , m cuớa khng kh, bỉc xả mt trỡi, giọ
vaỡ hỉng giọ, lỉng mỉa. ọ laỡ nhỉỵng yu t quan trong tnh toạn thit k h
thng lảnh. Chụng laỡ nhỉỵng yu t aớnh hỉớng trỉc tip n tn tht nhit cuớa h
thng lảnh qua vạch bao che. Doỡng nhit tn tht naỡy laỡ giạ tr c baớn
tnh toạn thit k h thng lảnh.
Í y cng ty ch bin ỉc xy dỉng tải Qun Sn Traỡ-Thaỡnh Ph aỡ Nơng
vaỡ cọ cạc thng s kh tỉng sau :
Nhit trung bỗnh cao nht : tmaxtb = 37,7°C.
m trung bỗnh cao nht :

ϕ1 = 77%.

Tỉỡ ọ ta xạc nh ỉc nhit , nhit k ỉt (tỉ ) nhit im ong sỉng ( tỉ ) trn ư th
I - d cuớa khng kh
ϕ = 77%

I

ϕ = 100%
t1=37,7°C

I = const

ts = 33°C
d
Hỗnh 2 - 1: Phỉng phạp xạc nh trn ư th I - d cuớa khng kh m
Trảng thại khng kh ly laỡm chun tnh toạn
t1 = 37,7°C.
Suy ra : ts = 33 °C ;tỉ=34°C

1.5 Cạc s liu vư ch xỉớ ly lảnh saớn phm
Saớn phm chnh cuớa x nghip laỡ ch bin tm , cạ, mỉc bạn thaỡnh
phm xut khu.
Tm sau khi ch bin xong cưn thit phaới cp ng ảt nhit tm laỡ-18°C
cọ th baớo quaớn ỉc daỡi ngaỡy trong cạc kho trỉỵ ng.

1.6 Cạc s liu vư ch baớo quaớn saớn phm
Sau khi ỉc cp ng saớn phm ỉc ọng thaỡnh tỉỡng gọi, mi gọi 2 kg
vaỡ cho vaỡo thuỡng giy cactng mi thuỡng nng 12kg ( 6 block ) ỉa vaỡo
kho trỉỵ tải y nhit tm saớn phm vn ỉc duy trỗ ớ -18 °C.
Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 9


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

1.7 Chon phỉng phạp xp dỵ haỡng
Kho lảnh baớo quaớn ớ y ch phủc vủ cho x nghip nn cọ khi lỉng
haỡng baớo quaớn khng ln lm, nn ta chon phỉng phạp xp dỵ haỡng
thuớ cng.haỡng ỉc xp chưng ln nhau theo kiu sole, nhịm tng vỉỵng chc
cuớa l haỡng vaỡ cọ b tr li i d daỡng bc dỵ, sp xp haỡng vaỡ ngoaỡi ra
coỡn tảo iưu kin cho khng kh trong kho lỉu thng.

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 10


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

CHỈNG II

CHON PHỈNG PHẠP
LAèM LẢNH

2.1. i vi kho lảnh baớo quaớn
Theo yu cưu cht lỉng cuỵng nhỉ thỡi gian baớo quaớn saớn phm
thỗ trong buưng baớo quaớn phaới giỉỵ cho nhit tm saớn phm tỉỡ (18°C ÷ -20°C). Do ọ yu cưu nhit khng kh trong buưỡng phaới ảt -25°C .

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 11


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Í y ta chon phỉng phạp laỡm lảnh khng kh trỉc tip. Cạc daỡn lảnh
ỉc treo ln panel trưn kho lảnh. Khng kh trong buưng lảnh chuyn ng
cỉỵng bỉc vỉỡa phaới bịng quảt. Chon kho kiu panel polyuretal

2.2. Thit b kt ng
laỡm lảnh ng saớn phm sỉớ dủng phỉng phạp cp ng sau :

2.2.1.

-

Thit b cp ng kiu tip xục ( Contact freezer) :saớn phm ng
dảng block

-

Thit b kt ng kiu bng chuyưn ( IQF ) :saớn phm ng rỡi vi s lỉng
ln

-

Tuớ ng giọ : saớn phm ng rỡi vi s lỉng ln
Thit b kt ng kiu tip xục

Bịng cạch cho tm vaỡo tỉỡng khun vaỡ t ln cạc tm kim loải trong
tuớ cp ng, bn trong cạc tm lc laỡ giaỡn bay hi trỉc tip cuớa mi cht lảnh.
Khay laỡm bịng thẹp khng r cọ kch thỉc tiu chun 150 x 200 x 50, bn trn
cọ np y, mi khay xp ỉc 2 kg tm. Khi xp khay saớn phm ln cạc tm lc xong
dưu xaớ tỉỡ xi lanh thuyớ lỉc ỉc xaớ ra bỗnh chỉa t hp cạc tm lc i xung
vaỡ ẹp cạc khun saớn phm lải laỡm cho cạc khay saớn phm cọ th tip
xục caớ 2 mt trn vaỡ dỉi. Nhit si cuớa mi cht lảnh cọ th ảt ti -40°C. Sau
khi nhit saớn phm ảt yu cưu laỡ -18°C thỗ dưu ỉc bm vaỡo 2 xilanh
thuyớ lỉc laỡm cho cạc tm plate nng ln d daỡng ly cạc khay ra. Thỡi
gian cp ng cuớa thit b naỡy laỡ T= 2 h. Cạc khay saớn phm ỉc chuyn n,
t trong buưng tạch khun vaỡ tin haỡnh ọng gọi ọng kin, nhit khng kh ớ
buưng naỡy ớ nhit -10°C.
i vi dy chuyưn cng ngh mi, yu cưu thỡi gian cp ng phaới nhoớ hn 2
giỡ. ảt ỉc iưu ọ oỡi hoới ga loớng trong cạc tm lc phaới cho chuyn ng
cỉỵng bỉc bịng bm. Vỗ vy i vi tuớ ng tip xục sỉớ dủng cp dcn bịng bm nn
h thng oỡi hoới phaới cọ bỗnh chỉa hả ạp

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 12


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP
2.2.2.

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Thit b kt ng kiu bng chuyưn IQF

Saớn phm th sau khi qua v sinh, ch bin bọc voớ , boớ ưu phn cỵ
seỵ ỉc ỉa vaỡo bng chuyưn bt ưu cng oản luc saớn phm . Thit b luc saớn
phm laỡ mt bng chuyưn thẹp t cạch nhit , thit b ỉc cung cp nhit bịng hi
baớo hoaỡ ớ nhit 100 °C (trch tỉỡ loỡ hi) tc bng chuyưn cọ th iưu chnh
ỉc . Sau khi ra khoới bng chuyưn, saớn phm ỉc laỡm ngui bịng h thng
voỡi phun nỉc aỵ ỉc xỉớ l vi sinh , rưi qua bng chuyưn rung laỡm rạo nỉc .
Tải thit b cp ng nhanh saớn phm seỵ ỉc hả nhit n nhit m su ,sau khi ảt
n nhit cưn thit , saớn phm theo bng chuyưn n thit b mả bng phun hi
sỉng nỉc lảnh (nhit tỉỡ 2 n 5 °C) . Sau khi saớn phm ỉc ỉa vaỡo phoỡng
tại ng ,ra khoới phoỡng tại ng saớn phm ỉc bao boc lp bng moớng baớo
v.Sỉớ dủng IQF cọ nhỉỵng ỉu nhỉt im laỡ
Ỉu im:
- Bng chuyưn cp ng dảng xồn cọ nhỉỵng c im ring cuớa nọ chỉng
toớ sỉ ỉu vit, thit k cạc lp bng taới chưng ln nhau, khng th cọ ỉc ớ cạc kiu
mạy xồn truyưn thưng khạc.
- H thng naỡy tảo thaỡnh khu vỉc cp ng kn baớo aớm cp ng lin
tủc, tnh v sinh vaỡ cht lỉng thỉc phm rt cao vaỡ cng sut ảt ỉc ti a.
- Thit k hp tiu chun v sinh thỉc phm, bới saớn phm i trong thit b
hưu nhỉ laỡ kn.
- Tảo ra saớn phm ong lảnh cọ giạ tr cao do phn b doỡng kh lảnh
trao i nhit vi saớn phm theo hỉng khạ ưng ưu.
- aớm baớo cng sut cp ng thỉc t ụng cng sut thit k.
- Thch hp cho cng vic cp ng nhiưu loải saớn phm cọ kch cỵ khạc
nhau, c bit phuỡ hp vi cạc loải saớn phm thuớy saớn.
- T l hao hủt thp do tc giọ vaỡ h thng trao i nhiy ỉc tnh toạn ti ỉu.
- Din tch lp t thit b nhoớ nn tit kim din tch mt bịng t thit b, cho
cng sut cp ng ly tỉớng.
- Hỉng vaỡo ra saớn phm cọ th thay i cho phuỡ hp vi din tch lp t
vaỡ mt bịng cng ngh.
- Thun tin trong sỉớ dủng, vn haỡnh vaỡ baớo trỗ, baớo dỉỵng.
Nhỉc im:
- Do kch cỵ lỉi khng ưng ưu khi vn chuyn trong thit b: lỉi gưn tm
quay seỵ nhoớ hn lỉi xa tm quay, gy nn khọ khn trong vic tnh toạn lỉa
chon kch cỵ lỉi.
- Giạ thaỡnh cao hn cạc thit b bng chuyưn phĩng.
2.2.3

Tuớ ng giọ

i vi thit b cp ng naỡy saớn phm ỉc chỉa trong khay vaỡ ớ dảng
tỉỡng con trao i nhit trỉc tip vi khng kh lảnh ỉc laỡm lảnh bịng daỡn quảt
t bn trong buưng, khng kh chuyn ng cỉỵng bỉc mảnh bịng quảt vaỡ cọ
nhit m su hn so vi nhit cuớa khng kh trong kho trỉỵ ng.
Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 13


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP
2.2.4.

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Mạy ạ vaớy 10 T/ngaỡy

saớn phm ng lảnh giỉỵ ỉc nhit thp caỡng lu oỡi hoới din tch ạ
phaới nhoớ trạnh sỉ xm nhp cuớa khng kh cọ nhit cao. Mạy ạ cy cọ
nhỉc im laỡ cưn phaới trang b thm mạy xay ạ ỉc ạ cọ kch thỉc nhoớ nhỉ
yu cưu. Mạy ạ vaớy aỵ khc phủc ỉc nhỉỵng nhỉc im trn vỗ saớn phm nỉc
ạ cuớa mạy ạ vaớy maớnh cọ daỡy tỉỡ 0,5 n 5 mm.
X nghip ng lảnh F86 ỉc trang b mạy ạ vaớy Noblicerdo haỵng
MYCOM cuớa Nht Baớn saớn xut vi cng sut cuớa mạy laỡ 10 tn/ngaỡy. y
laỡ loải mạy ạ vaớy bư mt lảnh nịm pha ngoaỡi hỗnh trủ 2 voớ trủ ỉng.
Mi cht lảnh NH3 si pha trong raỵnh cuớa 2 voớ hỗnh trủ, bn trn cọ voỡi
phun nỉc ưu xung bư mt ngoaỡi cuớa hỗnh trủ. Nỉc gp lảnh ọng bng lải
thaỡnh nhỉỵng ming ạ moớng bạm trn vạch trủ vaỡ ỉc dao gảt ạ hỗnh
rng cỉa quay troỡn gảt lp ạ tảo thaỡnh dảng vaớy ri xung pha dỉi i vaỡo
kho baớo quaớn ạ. Nỉc chỉa kp ọng bng ỉc bm tuưn hoaỡn bm trớ lải
voỡi phun.
Ngaỡy nay ngỉỡi ta thỉỡng sỉớ dủng mạy ạ vaớy vỗ mạy ạ cy cọ
nhỉỵng nhỉc im nhỉ
-Chi ph ưu tỉ cao: Cu ạ, b ạ, b nhụng, kho chỉa ạ, mạy xay ạ.
-Chi ph in nng cao: in cho cu, cho mạy xay ạ, cho b khy nỉc
-Thỡi gian tảo ạ lu: Khoaớng 18 giỡ
-Khng aớm baớo v sinh do b mui vaỡ khi xay ạ... nn mun xut khu
haỡng Thuớy saớn sang th trỉỡng Myỵ vaỡ E.U thỗ phaới sỉớ dủng ạ
vaớy ch bin laỡ iưu kin bt buc.
Coỡn mạy ạ vaớy thỗ ngỉc lải chnh vỗ vy ta chon cng ngh saớn xut sỉớ
dủng ạ vaớy

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 14


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

CHỈNG III

THIT K TH TCH, MT BỊNG
VAè KCH THỈC TUÍ NG
TIP XỤC, TUÍ NG GIO ,
DY CHUYƯN IQF, MẠY Ạ
VAÍY

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 15


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

3.1 Thit k tuớ cp ng tip xục 1000kg/meớ
3.1.1

Cạc thng s chi tit

Voớ tuớ laỡm bịng Inox, kch thỉc voớ phủ thuc vaỡo cạc cu trục bn
trong tuớ
Tm trao i nhit cọ dảng tm, laỡm lảnh saớn phm bịng tip xục trỉc
tip, ỉc cp dch bịng bm dch.
Khay ỉng saớn phm
+ Kiu : cọ np tip xục hai mt trỉc tip, loải 2 kg tiu chun
60mm

+

Kch thỉc phuớ bỗ : Daỡi 290mm x Rng 210mm x Cao

+ Vt liu : Nhm tm daỡy 2mm
3.1.2 Tnh kch thỉc tuớ cp ng 1000kg/meớ
3.1.2.1.Tnh kch thỉc: Cạc saớn phm cho vaỡo tuớ cp ng ưu ỉc t
vaỡo trong cạc khay nhoớ vaỡ t trn cạc tm trao i nhit ( tm plate ).
Ta chon tm plate chỉa 36 khay mi khay 2Kg
→ mt tm plate chỉa 36x2=72Kg saớn phm
Chm nỉc tỉỡ 25→30% chon 28%
Vy 1 plate nng

72
= 100Kg/plate
72%

-S plate cht taới n p =

E
1000
=
=10
100
100

→S plate cuớa tuớ n= n p +1 =10+1 =11

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 16


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

• Ta b tr 36 khay trn 1 plate nhỉ sau :
1994

21
0

13

Trỉ

ng
(18
°C)

2200

290
30

-Tỉỡ hỗnh veỵ trn ta cọHỗnh 3.1:B tr khay trn cạc tm
lc
Chiưu rng cuớa tm plate W = 4.290+3.30 = 1250mm
Chiưu daỡi cuớa tm plate L = 9.210+8.13+206 = 2200mm
→Tm plate cọ kch thỉc : 2200L x 1250 W x 22mm
- Chiưu cao cuớa phưn chỉa saớn phm vaỡ tm trao i nhit laỡ :
22+11.105=1177mm
- Tm lọt nhm hồc nhỉa PA trn vaỡ dỉi laỡ : 50+50=100mm
- Khoaớng cạch khung n trưn laỡ : 223mm
→Vy chiưu cao phuớ bỗ cuớa tuớ laỡ :
1177+100+223+2.150 = 1800mm
- Khoaớng cạch giỉỵa tm plate vaỡ 2 bn tuớ laỡ :2.125mm
→ Vy chiưu rng phuớ bỗ cuớa tuớ laỡ :
Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 17


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

1250+2.125+2.150 = 1800mm
→ Vy chiưu daỡi phuớ bỗ cuớa tuớ laỡ :
2200+2.400+2.150 = 3300mm

1645mm

3.1.2.2.Hỗnh veỵ tit din tuớ cp ng tip xục 1000kg/meớ

1700mm

3700mm

3.2.Thit k tuớ ng giọ 250kg/meớ:
3.2.1

Cạc thng s chi tit

Voớ tuớ laỡm bịng Inox, kch thỉc tuớ phủ thuc vaỡo cu tảo cạc thit
b bn trong buưng :
+ Khay cp ng : ỉc laỡm bịng nhm tm daỡy 2mm hồc Inox , cọ ủc l
trn bư mt khay nhịm tảo ỉc sỉ lỉu thng giọ d daỡng, khay ỉc thit k phuỡ
Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 18


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

hp vi loải saớn phm cp ng nhỉ tm, ca, mỉc . Mi khay cp ng chỉa ỉc 2,5kg
saớn phm
+ Giạ ỵ khay : ỉc laỡm bịng Inox, duỡng ỵ khay cp ng bn trong
tuớ ng. Giạ ỵ cọ kch thỉc sau : Daỡi810mm x Rng500mm x
Cao1900mm.Vi 25 tưng b tr cạc khay cp ng, Khoaớng cạch giỉỵa cạc
khay ỉc b tr hp ly nhịm tng khaớ nng lỉu thng giọ. Mi giạ b tr ỉc 25 khay
cp ng.
Vy mi giạ chỉa ỉc : 25.2,5 = 62,5 kg saớn phm.
Vi buưng ng giọ nng sut 250kg/h ta cưn 250 : 62,5 = 4 giạ ỵ
3.2.2.Tnh kch thỉc tuớ ng giọ
3.2.2.1.Chiưu cao
Vi chiưu cao phuớ bỗ cuớa giạ t khay laỡ 1900mm, thun tin cho
giọ lỉu thng tt, ta ly thm chiưu cao tỉỡ giạ n trưn cuớa tuớ laỡ 500mm.
Vy chiưu cao cuớa buưng laỡ H = 1900 + 500 = 2400mm.
3.2.2.2.Chiưu rng
Chiưu rng cuớa giạ t khay laỡ 500mm, ta ly thm 1700mm lp t
thm cạc daỡn lảnh, quảt, van, ỉỡng ng vaỡ cạc thit b khạc.
Vy chiưu rng phuớ bỗ cuớa buưng laỡ W = 500 + 1700 =
2200mm.
3.2.2.3.Chiưu daỡi
Ta cọ chiưu daỡi cuớa mi giạ ỵ laỡ 810mm. Suy ra tng chiưu daỡi
cuớa cạc giạ ỵ laỡ 3240mm. Ta ly
+ Khoaớng cạch tỉỡ giạ n voớ tuớ mi bn laỡ 270mm
+ Khoaớng cạch giỉỵa cạc giạ ỵ laỡ 100mm
+ Khoaớng cạch 2 giạ 195mm
Vy chiưu daỡi phuớ bỗ laỡ :
4.810+2.195+2.270+1120+2.150 = 5500mm
3.2.3

Hỗnh veỵ tit din tuớ ng giọ

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 19


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Nguyãùn Táún Huìng 97N1

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh



Trang 20


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

3.3.Tnh kho chỉa ạ vaớy
3.3.1.Thng s kyỵ thut.
1- Mt.

4- Bm nỉc tuưn hoaỡn.

2- Hp s.

5- ng ga vaỡo.

3- ng ra ga.
dảng cạnh xồn

6- Thn ci ạ vaớy.

7-

Dao ct ạ

1
2
3
7
.

5

6

4

Cng sut laỡm ạ

10 tn/ngaỡy

Hỗnh 3-1

Cng sut mt ct ạ

370W

Cng sut mt bm nỉc

100W

Nhit nỉc cp

28°C

Nhit tm ạ

-5°C

Kch thỉc bao ngoaỡi
1780Hx1130Wx1130W (mm)
φ1000x900H (mm)

Kch thỉc trng tảo ạ

Trng tảo ạ, dao thĩng kiu rng cỉa thĩng thẹp mả crm.
Gưm 2 tay dao

Nguyãùn Táún Huìng 97N1

l = 740mm.



Trang 21


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP
3.3.2.

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Th tch kho ạ vaớy
V =

Trong ọ :

E
gv

, m3

[3-1]

E : dung tch kho chỉa ạ : E = 10tn
V : th tch kho
gv : nh mỉc cht taới th tch .

Tra baớng ( 2-3) TL1 ta cọ : gv = 0,45t/m3.
Tỉỡ [3-1] : V =

10
= 22.22m 3
0,45

3.3.3. Din tch cht taới
F=

Trong ọ :
Tỉỡ [3-2] :

V
h

, m2

[3-2].

h = 2,7 : chiưu cao cht taới trong kho
F=

22,22
= 8,2296m 2
2,7

3.3.4.Taới trong trn 1m2 din tch nưn kho
gf ≥ gv.h
gv.h = 0,45.2,7 =1,2157 tn/m2
3.3.5. Din tch lảnh cưn xy dỉng
Ft =
Trong ọ :
TL1 ta cọ :
Vy
3.3.6

F
, m2
βF

Ft : din tch cưn xy dỉng.
βF : h s sỉớ dủng din tch cuớa buưng, tra baớng ( 2-4)
βF = 0,57
Ft =

8,2296
= 14,4m 2
0,57

B tr kho chỉa ạ vaớy

Tỉỡ din tch Ft = 14,4m2 vaỡ cạc tm panel cọ kch thỉc tiu chun laỡ
rng 1,2m ta suy ra chiưu daỡi vaỡ rng cuớa kho laỡ : 4 x 3,6m

3.4. Tnh kch thỉc cho tuớ ng kiu bng chuyưn IQF
Thng s ban ưu
Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 22


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP
-

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Cng sut :

G = 500kg/h

Mi cht lảnh

NH3

-

Thỡi gian laỡm lảnh yu cưu :tỉỡ 5→30phụt chon
15 phụt.

-

Nhit tm xỉớ ly lảnh :

tt = -18°C

-

Nhit saớn phm ỉa vaỡo :

tv = 37°C.

T

=

Khi lỉng cht taới (tm) tỉc thỡi trong tuớ :
G.T 500.15
=
= 125kg
60
60

gt =

Giaớ sỉớ trn 1m2 bng chuyưn ỉc 2kg saớn phm thỗ din tch saớn
phm chim ch trn bng chuyưn trong tuớ :
Fsp =

g t 125
=
= 62,5m 2
2
2

Chon chiưu rng bng chuyưn :
Chiưu rng thỉc t xp saớn phm :

Bbc = 0,45m
Bsp = 0,4m.

Nhỉ vy chiưu daỡi bng chuyưn cọ chỉa tm :
Lsp =

Fsp
Bsp

=

62,5
= 156,25m
0,4

Chon chiưu daỡi cuớa mt tưng bng chuyưn Lbc = 6,5m
.

Suy ra s tưng bng chuyưn chưng ln nhau
n=

156,25
= 24 tưng
6,5

Vn tc cuớa bng taới
vbt =

Lsp
T

=

156,25
= 10,4 m/phụt.
15

ỉỡng knh cuớa bng chuyưn xồn
D=

Lbc 6,5
=
= 2,1m .
π
π

Chon chiưu cao giỉỵa cạc tưng bng chuyưn h = 60mm.
Suy ra chiưu cao bng chuyưn xồn
H = n.ht = 60.24 = 1440 mm =1,44m.
Tỉỡ cạc kch thỉc cuớa khi bng chuyưn xồn, chon kch thỉc phuớ bỗ
cuớa tuớ kt ng IQF : Chiưu daỡi
L = 5,4 m.
Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 23


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

Chiưu rng B = 2,4m.
Chiưu cao H = 2,7m

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 24


ÂÄÖ AÏN TÄÚT NGHIÃÛP

Thiãút kãú hãû thäúng laûnh

CHỈNG IV

CẠCH NHIT, CẠCH M

Nguyãùn Táún Huìng 97N1



Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×