Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 19 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

Zoo

/zu:/

Sở thú

Animal

/'æniməl/


Động vật

Kangaroo

/kæηgə'ru:/

Chuột túi

Crocodile

/'krɔkədail/

Cá sấu

Elephant

/'elifənt/

Voi

Tiger

/'taigə[r]/

Hổ

Monkey

/'mʌƞki/

Khỉ

Zebra

/'zi:brə/

Ngựa vằn

Bear/beə[r]/

Gấu

1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Lion

/'laiən/

Sư tử

Lamb

/læm/

Cừu

Peacock

/'pi:kɒk/

Công

Raven

/'reivn/

Quạ

Beautiful

/'bju:tiful/

Xinh đẹp

Friendly

/'frendli/

Thân thiện

Want

/wɒnt/

Muốn

Funny

/'fʌni/

Buồn cười

Scary

/'skeəri/

Đáng sợ

Big

/big/

To, Lớn

Fast

/fɑ:st/

Nhanh

II. GRAMMAR
1. Con vật nào bạn muốn nhìn thấy.
What animal do you want to see?
I want to see…
2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Example:
What animal do you want to see?
I want to see monkeys.
What animals do you want to see?
I want to see tigers.
2. Tôi thích ( không thích )….bởi vì…
I like (don’t like )…because…
Example:
I like monkeys because they’re funny.
I don’t like tigers because they’re scary.

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PRACTICE
Exercise 1: Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. _EBR_

2. Z_ _

3. MO_ _EY

4. EL_PHA_T

5. _AN_A

6. T_G_R

7. L_ _N

8. CR_COD_LE

9. _AN_ARO_

Exercise 2:
1. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).
1. The _AND_ likes to eat a lot of bamboo.
2. The KAN_AR_O come from Australia.
3. The L_ _N is the animal king of a forest.
4. An EL_PH_NT has a long nose. It is very mild.
2. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Sentences

4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Opt.

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

1

Want to see kangaroos.

A

2

Want to see tigers.

B

3

Want to see bears.

C

4

Want to see monkeys.

D

5

Want to see elephants.

E

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

6

Tiếng anh Lớp 4

Want to see lions.

F

Your answer:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Exercise 3: Match the sentences. ( Nối những câu sau ).
No.

A

Opt.

1

What animals do you want to see?

A

She likes elephants.

2

What animals does she like?

B

Because they’re funny.

3

Why does she like monkeys?

C

No, I don’t.

4

Do you like crocodiles?

D

Because they’re scary.

5

Why doesn’t he like tigers?

E

I want to see monkeys.

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

B


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Your answer:
1.

2.

3.

4.

5.

Exercise 4: Read and tick (√ ). ( Đọc và đánh dấu (√ )).
I often take my son to the _ _O. only because he likes AN_MAL_. He likes
watching M_NK_YS climb, _AN_AS play and DOL_H_NS swim and jump.
Some are friendly but some are scary. My son doesn’t like _LE_HANTS and
_IG_RS because they are big and perhaps dangerous.
He likes B_ _RS because they can cycle and play with balls.
The dangerous animals live in cages, so you don't need to worry about your
children. But every time I see the animals, I am sorry for them. It's true they have
good meals, and some live in nice cages, but are they happy? Certainly not. They
want to come out. They want to go back to their homes-forests and mountains.
When my son watches the animals, I sit on a chair under the tree thinking. If you
ask me, "Which is the dangerous animal?" I'll answer, "Man!"

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

T
(True)

1. He doesn’t like watching animals.

2. All animals in the zoo are scary.

3. Tigers can cycle and play with balls.

4. The dangerous animals live in cages.

5. The animals live in nice cages, but they aren’t happy.

6. They don’t want to go back to their homes-forests and
mountains.

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

F
(False)


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Exercise 5: Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. What animal________________? 2. Why do you like______________?
He wants to see______________

Because_____________________

3. Why does he like____________? 4. Why does Trang like____________?
Because____________________

Because_____________________

5. What animal________________? 6. Why does Trinh like____________?
She likes___________________

Because_____________________

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
Exercise 1: Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. ZEBRA

2. ZOO

3. MONKEY

4. ELEPHANT

5. PANDA

6. TIGER

7. LION

8. CROCODILE

9. KANGAROO

Exercise 2:
1. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).
1. The PANDA likes to eat a lot of bamboo.
2. The KANGAROO come from Australia.
3. The LION is the animal king of a forest.
4. An ELEPHANT has a long nose. It is very mild.
2. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Sentences

10 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Opt.

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

1

Want to see kangaroos.

A

2

Want to see tigers.

B

3

Want to see bears.

C

4

Want to see monkeys.

D

5

Want to see elephants.

E

11 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

6

Tiếng anh Lớp 4

Want to see lions.

F

Your answer:
1. E

2. F

3. A

4. B

5. C

6. D

Exercise 3: Match the sentences. ( Nối những câu sau ).
No.

A

Opt.

1

What animals do you want to see?

A

She likes elephants.

2

What animals does she like?

B

Because they’re funny.

3

Why does she like monkeys?

C

No, I don’t.

4

Do you like crocodiles?

D

Because they’re scary.

5

Why doesn’t he like tigers?

E

I want to see monkeys.

12 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

B


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Your answer:
1. E

2.A

3. B

4. C

5. D

Exercise 4: Read and tick (√ ). ( Đọc và đánh dấu (√ )).
I often take my son to the ZOO. only because he likes ANIMAL. He likes
watching MONKEYS climb, PANDAS play and DOLPHINS swim and jump.
Some are friendly but some are scary. My son doesn’t like ELEPHANTS and
TIGERS because they are big and perhaps dangerous.
He likes BEARS because they can cycle and play with balls.
The dangerous animals live in cages, so you don't need to worry about your
children. But every time I see the animals, I am sorry for them. It's true they have
good meals, and some live in nice cages, but are they happy? Certainly not. They
want to come out. They want to go back to their homes-forests and mountains.
When my son watches the animals, I sit on a chair under the tree thinking. If you
ask me, "Which is the dangerous animal?" I'll answer, "Man!"

13 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

T
(True)2. All animals in the zoo are scary.3. Tigers can cycle and play with balls.

5. The animals live in nice cages, but they aren’t happy.

6. They don’t want to go back to their homes-forests and
mountains.

14 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

(False)1. He doesn’t like watching animals.

4. The dangerous animals live in cages.

F
Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Exercise 5: Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. What animal does he want to see? 2. Why do you like elephants?
He wants to see lions.

3. Why does he like monkeys?
Because they are funny.

5. What animal does she like?
She likes bears.

Because they are big.

4. Why does Trang like zebra?
Because they are fast.

6. Why does Trinh like dolphins?
Because they are friendly.

15 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

16 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×