Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 17 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

How much

/haʊ mʌt∫/

Bao nhiêu

Dong

/dong/


Dong

Scarf

/skɑ:f/

Khăn quàng cổ

Blouse

/blaʊz/

Áo cánh

Jacket

/'dʒækit/

Áo khoác

Skirt

/skɜ:t/

Váy

Jumper

/'dʒʌmpə[r]/

Áo len chui đầu

Jeans

/dʒi:nz/

Quần bò

Shoes/'∫u:/

Giày

1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Trousers

/'traʊzəz/

Quần tây

Sandal

/'sændl/

Dép

Shirt

/∫ɜ:t/

Áo sơ mi

T-Shirt

/'ti:∫3:t/

Áo phông

II. GRAMMAR
1. Cái đó giá bao nhiêu?
How much is the …?
It’s ....
Example:
How much is the T-shirt?
It’s 75,000 dong.
How much is the skirt?
It’s 90,000 dong.
2. Chúng có giá là bao nhiêu ?
How much are the …?
They’re ....
2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Example:
How much are these trouses?
They’re 100,000 dong.
How much are they?
They’re 45,000 dong.

PRACTICE
Exercise 1. Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. B_OU_E

2. _UMP_R

3. S_AR_

4. _EA_S

5. D_E_S

6. CL_TH_S

7. SH_R_S

8. T-_HI_T

9. _H_RT

Exercise 2. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. I have a ______________.

2. My brother likes wearing a _________.

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

3. The _____________ is red.

Tiếng anh Lớp 4

4. This is my mother’s ______________.

Exercise 3. Look and circle. ( Nhìn và khoanh tròn ).

1. How much is that skirt?

2. What colour is the dress?

A: It’s 80,000 dong.

A: It’s white.

B: It’s 7,500 dong.

B: It’s red.

3. How much are the jeans?

4. What colour are the sandals?

4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

A: They’re 9,500 dong.

A: They’re white.

B: They’re 85,000 dong.

B: They’re pink.

Tiếng anh Lớp 4

Exercise 4:
1. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. How much are the__________? 2. How much is the__________?
They’re__________________

It’s_____________________

________________________

________________________

3. How much is the___________? 4. How much are the_________?
It’s_____________________

They’re__________________

________________________

________________________

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Sentences

Opt.

1

Pink blouse

A

2

Yellow jumper

B

3

Blue T-shirt

C

4

Red dress

D

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

5

Grey coat

E

6

Green shorts

F

Your answer:
1.

2.

3.

4.

Exercise 5:
1. Write the answer. ( Viết câu trả lời ).

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5.

6.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

1. What is it?

2. Is it a belt?

_____________________.

3. What is it?

Tiếng anh Lớp 4

________________________.

4. Is it a pair of shorts?

_____________________.

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

________________________.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
Exercise 1. Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. BLOUSE

2. JUMPER

3. SCARF

4. JEANS

5. DRESS

6. CLOTHES

7. SHIRTS

8. T-SHIRT

9. SHIRT

Exercise 2. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. I have a dress.

2. My brother likes wearing a T- shirt .

3. The scarf is red.

4. This is my mother’s skirt .

Exercise 3. Look and circle. ( Nhìn và khoanh tròn ).

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

1. How much is that skirt?

2. What colour is the dress?

A: It’s 80,000 dong.

A: It’s white.

B: It’s 7,500 dong.

B: It’s red.

3. How much are the jeans?

Tiếng anh Lớp 4

4. What colour are the sandals?

A: They’re 9,500 dong.

A: They’re white.

B: They’re 85,000 dong.

B: They’re pink.

Exercise 4:
1. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

10 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

1. How much are the jeans?
They’re 125,000 dong.

3. How much is the T- shirt?
It’s 105,000 dong.

Tiếng anh Lớp 4

2. How much is the dress?
It’s 115,000 dong.

4. How much are the sandals?
They’re 185,000 dong

2. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

1

Sentences

Pink blouse

Opt.

A

11 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2

Yellow jumper

B

3

Blue T-shirt

C

4

Red dress

D

5

Grey coat

E

6

Green shorts

F

Your answer:

12 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

1. C

2. E

3. A

4. F

Tiếng anh Lớp 4

5. B

6. D

Exercise 5:
1. Write the answer. ( Viết câu trả lời ).

1. What is it?
It is skirt.

3. What is it?
It is green trousers.

13 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2. Is it a belt?
No, it isn’t. It is a cap.

4. Is it a pair of shorts?
Yes, it is.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

14 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×