Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

LOP 4 UNIT 16 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (629.55 KB, 13 trang )

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY

English

Pronunciation

Vietnamese

Sweet

/swi:t/

Kẹo

Chocolate

/'t∫ɔkəlit/

Sô cô la

Medicine

/'medsn; 'medisn/

Thuốc


Pharmacy

/'fɑ:məsi/

Hiệu thuốc

Bakery

/'beikəri/

Tiệm bánh mỳ

Swimming pool

/'swimiη pu:l/

Bể bơi

Bookshop

/'buk∫ɔp/

Cửa hàng sách

Sweet shop

/swi:t ∫ɒp/

Cửa hàng kẹo


1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Shopping

/'∫ɒpiŋ/

Mua sắm

Cinema

/'sinimə/

Rạp chiếu phim

Museum

/mju:'ziəm/

Bảo tàng

Stadium

/'steidiəm/

Sân vân động


Buy

/bai/

Mua

Film

/film/

Phim

Hungry

/'hʌηgri/

Đói

II. GRAMMAR
1. Hãy đi đến …
Let’s go to the…
Great idea!/ Sorry, I’m busy.
Example:
Let’s go to the bookshop.
Great idea.
Let’s go to the shopping.

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô ThủyChuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Sorry, I’m busy.
2. Tại sao bạn muốn đi đâu đó.
Why do you want to go to the …?
Because I want to…
Example:
Why do you want to go to the zoo?
Because I want to see monkeys.
Why do you want to go to the shopping ?
Because I want to buy clothes.

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PRACTICE
Exercise 1: Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. CH_RC_

2. _OSPI_AL

3. CA_T_EN


4. _OIL_T

5. P_R_

6. _EM_LE

7. P_ST O_FICE

8. BOO_SH_P

9. S_ADI_M

Exercise 2:
1. Look and write. ( Nhìn và viết ).

1. He is going to the___________. 2. She is going to the___________.

3. I am going to the____________. 4. They are going to the_________.

4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2. Complete the sentences. ( Hoàn thành những câu sau ).

1. Let’s go to the_____________. 2. Let’s go to the______________.
I want to_________________.


He wants to________________.

3. Let’s go to the_____________. 4. Let’s go to the______________.
She wants to______________.

They want to_______________.

Exercise 3: Complete and answer. ( Hoàn thành và trả lời ).
No.

Sentences

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Why do they want to go to the____________?
1
Because they want to___________________

Why does he want to go to the___________?
2
Because he wants to____________________

Why do you want to go to the____________?
3

Because I want to______________________

Why does he want to go to the___________?
4
Because he wants to____________________

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Why do they want to go to the____________?
5
Because they want to____________________

Why do they want to go to the____________?
6
Because they want to____________________

Exercise 4:
1. Read and tick (√ ). ( Đọc và đánh dấu (√ )).
Dear Lan.
How are you? I'm in Hue now. Tomorrow I am going to the Thien Mu Pagoda.
Thao isn't going with us because she is going to the Dong Ba market. How about
you? What are you going to do this weekend?
Write to me soon, Ok?

Best wishes,
Trinh.
T

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

F


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

(True)

1. Trinh is in Hue now.

2. Tomorrow Thao is going to the Thien Mu Pagoda.

3. Trinh is going to the Dong Ba market.

4. Trinh is going to the Thien Mu Pagoda.

5. Thao isn’t going to the Thien Mu Pagoda with Trinh.

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

(False)Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
Exercise 1: Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. CHURCH

2. HOSPITAL

3. CANTEEN

4. TOILET

5. PARK

6. TEMPLE

7. POST OFFICE

8. BOOKSHOP

9. STADIUM

Exercise 2:
1. Look and write. ( Nhìn và viết ).

1. He is going to the cinema.

2. She is going to the park.


3. I am going to the circus.

4. They are going to the pagoda.

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2. Complete the sentences. ( Hoàn thành những câu sau ).

1. Let’s go to the bookshop.
I want to buy a book.

3. Let’s go to the cinema.
She wants to watch a film.

2. Let’s go to the sweet shop.
He wants to buy chocolate.

4. Let’s go to the flower shop.
They want to buy flower.

Exercise 3: Complete and answer. ( Hoàn thành và trả lời ).
No.

Sentences


10 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Why do they want to go to the supermarket?
1
Because they want to buy sweet.

Why does he want to go to the pharmacy?
2
Because he wants to buy medicine.

Why do you want to go to the library?
3
Because I want to borrow a book.

Why does he want to go to the zoo?
4
Because he wants to see animals.

11 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


Tiếng anh Lớp 4

Why do they want to go to the post office?
5
Because they want to buy stamps.

Why do they want to go to the cinema?
6
Because they want to watch a film.

Exercise 4:
1. Read and tick (√ ). ( Đọc và đánh dấu (√ )).
Dear Lan.
How are you? I'm in Hue now. Tomorrow I am going to the Thien Mu Pagoda.
Thao isn't going with us because she is going to the Dong Ba market. How about
you? What are you going to do this weekend?
Write to me soon, Ok?
Best wishes,
Trinh.

12 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

T
(True)


1. Trinh is in Hue now.

3. Trinh is going to the Dong Ba market.

5. Thao isn’t going to the Thien Mu Pagoda with Trinh.

13 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

(False)2. Tomorrow Thao is going to the Thien Mu Pagoda.

4. Trinh is going to the Thien Mu Pagoda.

F
×