Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 14 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

TIẾNG ANH LỚP 4. UNIT 14. WHAT DOES HE LOOK LIKE?

LÝ THUYẾT- BÀI TẬP- ĐÁP ÁN
LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

Slim

/slim/


Mảnh khảnh

Big

/big/

To/ Lớn

Small

/smɔ:l/

Nhỏ

Tall

/tɔ:l/

Cao

Short

/∫ɔ:t/

Thấp

Old

/ould/

Già

Young

/jʌη/

Trẻ

Thin


/θin/

Mỏng

Thick

/θik/

Dày

Strong

/strɔη/

Khỏe

1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Fat

/fæt/

Béo

Weak

/wi:k/

Yếu

Beatiful

/'bju:tiful/

Xinh đẹp

Ugly

/'ʌgli/

Xấu xí

II. GRAMMAR
1. Trông ai đó ra sao ?
What does + S +look like?
S…
Example:
● What does he look like?
● He’s tall.
● What does she look like?
● She’s short.

2. Ai đó trông như thế nào ?
2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Who’s + (comparative)?
…is + (comparative)
Example:
● Who’s taller?
● Nam is taller.
● Who’s slimmer.
● Nga is.
3. Ai đó hơn ai đó.
S1 +be + comparative + than +S2
Example:
● My father’s taller than me.
● Nam’s bigger than Lam

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PRACTICE
Exercise 1:
1. Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. STR_NG_R

2. _EA_

3. SH_R_

4. _A_L

5. F_ _T

6. S_I_

7. Y_UN_

8. _ _D

9. B_ _

2. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. My grandmother can’t walk.

2. Peter likes meat.

She is very______________.

3. Linda eats diet.
She is __________________.
4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

He is very_________________.

4. He does exercise.
He is very_________________.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Exercise 2:
1. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Word

Opt.

1

Slim

A

2

Tall

B

3

Fat

C

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

4

Short

D

5

Young

E

6

Old

F

Tiếng anh Lớp 4

Your answer:
1.

2.

3.

4.

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5.

6.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Look and match. ( Nhìn và nối ).

2.

No.

Sentences

Opt.

1

He’s younger than his grandmother.

A

2

Nam rides a bike faster than Lan.

B

3

Tuan is stronger than Hung.

C

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

4

Minh is bigger than Khanh.

D

5

Trinh is taller than Khang.

E

6

Trinh is slimmer than her sister.

F

Your answer:
1.

2.

3.

4.

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5.

6.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2. Read and answer. ( Đọc và trả lời ).
Hello. My name is Trinh. This is my family: my father, my mother, my brother
and me. My mother has black hair and white skin. She is beautiful. She is a teacher.
She is tall and slim. My father Is tall, too. My father is taller than my mother. My
parents are young and strong. My brother and I are pupils at Ngoc Hoi Primary
School. I'm older than my brother but he's taller than me.
1. What does her mother look like?
______________________________________________________________
2. What does Trinh's mother do?
______________________________________________________________
3. What does her father look like?
______________________________________________________________
4. Who is taller, her mother and her father?
______________________________________________________________
5. Who is shorter, Trinh and her brother?
________________________________________________________________

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
Exercise 1:
1. Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. STRONGER
4. TALL
7. YOUNG

2. WEAK
5. FAT

3. SHORT
6. SLIM

8. OLD

9. BIG

2. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. My grandmother can’t walk.
She is very weak.

2. Peter likes meat.
He is very fat.

10 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

3. Linda eats diet.

4. He does exercise.

She is slim.

He is very strong.

Exercise 2:
1. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Word

Opt.

1

Slim

A

2

Tall

B

3

Fat

C

11 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

4

Short

D

5

Young

E

6

Old

F

Tiếng anh Lớp 4

Your answer:
1.

C

2.

D

3.

A

4.

E

12 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5.

F

6.

B


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

3.Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Sentences

Opt.

1

He’s younger than his grandmother.

A

2

Nam rides a bike faster than Lan.

B

3

Tuan is stronger than Hung.

C

4

Minh is bigger than Khanh.

D

13 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

5

Trinh is taller than Khang.

E

6

Trinh is slimmer than her sister.

F

Your answer:
1.

E

2.

A

3.

B

4.

C

5.

F

6.

D

2. Read and answer. ( Đọc và trả lời ).
Hello. My name is Trinh. This is my family: my father, my mother, my brother
and me. My mother has black hair and white skin. She is beautiful. She is a teacher.
She is tall and slim. My father is tall, too. My father is taller than my mother. My

14 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

parents are young and strong. My brother and I are pupils at Ngoc Hoi Primary
School. I'm older than my brother but he's taller than me.
1. What does her mother look like?
Her mother has black hair and white skin. She is beautiful. She is tall and
slim. She is young and strong.
2. What does Trinh's mother do?
She is a teacher.
3. What does her father look like?
He is tall, young and strong.
4. Who is taller, her mother and her father?
Her father is taller than her mother.
5. Who is shorter, Trinh and her brother?
Trinh is shorter than her brother.

15 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×