Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 13 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

TIẾNG ANH LỚP 4. UNIT 13. WOULD YOU LIKE SOME MILK?

LÝ THUYẾT- BÀI TẬP- ĐÁP ÁN
LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

Chicken

Chicken/'t∫ikin/


Thịt gà

Fish

/fi∫/

Thịt cá

Noodles

/'nu:dl/

Phở

Beef

/bi:f/

Thịt

Pork

/pɔ:k/

Thịt lợn

Rice

/rais/

Cơm

Break

/bred/

Bánh mỳ

Vegetables


/'vedʒtəbl/

Rau

Soup

/su:p/

Xúp/ cháo

Orange juice

/ɔ:rindʒ dʒu:s/

Nước cam

Lemonade

/lemə'neid/

Nước chanh

Coffee

/'kɔ:fi/

Cà phê

Tea

/ti:/

Trà

Yogurt

/'jɑ:ə:t/

Sữa chua

1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

II. GRAMMAR
1. Bạn thích ăn/ uống cái gì ?
What’s your favourite food/drink?
It’s…
Example:
• What’s your favourite food?
• It’s fish.
• What’s your favourite drink?
• It’s orange juice.
2. Bạn có muốn dùng cái gì đó không?
Would you like some…?
Yes, please.
No, thanks.
Example:
• Would you like some milk?
• No, thanks.
• Would you like some noodles?
• Yes, please.

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PRACTICE
1. Complete and read aloud
1. O_ANGE_UICE
2. _EGET_BLES
3. CA_RO_S
4. BA_AN_S
5. FI_ _
6. H_MB_RGER
7. _RE_D
8. C_ICHE_
9. M_L_

2. Complete the sentences.

1. My favourite fruits are_____
and_____.

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2. My favourite drink is
___________________.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

3. I want to have some_____

Tiếng anh Lớp 4

4. _____is my favourite food

or a_____because I am very hungry

3. Look and match.
No.

1

2

3

Question

Opt.

Would you like some milk?
What’s your favourite food?

Would you like some water?

A

B

C

Answer

It’s beef.
It’s lemonde.

Yes, please. I like milk.

4

What’s your favourite drink?

D

No, I don’t. I like milk.

5

Do you like orange juice?

E

No, thanks.

Your answer:
1.

2.

3.

4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4.

5.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

4. Look and match
No.

Sentences

Opt.

1

He like sausage and ice-cream.

A

2

Her favourite food is bread.

B

3

Her favourite drink is orange juice.

C

4

They like to drink milk.

D

5

His favourite food is chicken.

E

6

He likes to drink water.

F

Picture

Your answer:
1.

2.

3.

4.

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5.

6.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

5. Read the passage and tick ( √ ) T ( True ) or F ( False ).
Coca-Cola is the best-selling drink in the world. Many people drink Cola
everyday. Outside the USA Coke is usually a young person's drink, but in the USA
Coke is not the only "cola" drink. Pepsi Cola is another drink and many people like
it because it is not as sweet as Coke.
Hamburgers and hot dogs are American food. We can buy hot dogs in shops.
Many children like hamburgers. We can buy them in KFC. They cost us much
money.
We also like cheese cakes, chocolate cakes and ice cream. No ice cream in the
world is more delicious than American ice cream.
All of them are all unhealthy food. We can eat, but we can't eat much.
T
(True)
1. Coca – Cola is the best – selling drink in Viet Nam.

2. Coca – Cola is a kind of food.

3. Hot dog is a kind of bread.

4. We can buy hamburgers in Coca – Cola shop.

5. Cheese cakes, chocolate cakes, and ice cream are
unhealthy food.

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

F
(False)


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
1. Complete and read aloud
1. ORANGE JUICE
2. VEGETABLES
3. CARROTS
4. BANANAS
5. FISH
6. HAMBURGER
7. BREAD
8. CHICHEN
9. MILK

2. Complete the sentences.

1. My favourite fruits are oranges
And apples.

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2. My favourite drink is
____milk________.


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

3. I want to have some_spaghetti_

Tiếng anh Lớp 4

4. Chicken is my favourite food

or a hamburger because I am very hungry

3. Look and match.
No.

1

2

3

Question

Opt.

Would you like some milk?
What’s your favourite food?

Would you like some water?

A

B

C

Answer

It’s beef.
It’s lemonde.

Yes, please. I like milk.

4

What’s your favourite drink?

D

No, I don’t. I like milk.

5

Do you like orange juice?

E

No, thanks.

Your answer:
1. C

2. A

3. E

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4. B

5. D


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

4. Look and match
No.

Sentences

Opt.

1

He like sausage and ice-cream.

A

2

Her favourite food is bread.

B

3

Her favourite drink is orange juice.

C

4

They like to drink milk.

D

5

His favourite food is chicken.

E

6

He likes to drink water.

F

Picture

Your answer:
1.B

2.E

3.A

4.F

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5.D

6.C


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

5. Read the passage and tick ( √ ) T ( True ) or F ( False ).
Coca-Cola is the best-selling drink in the world. Many people drink Cola
everyday. Outside the USA Coke is usually a young person's drink, but in the USA
Coke is not the only "cola" drink. Pepsi Cola is another drink and many people like
it because it is not as sweet as Coke.
Hamburgers and hot dogs are American food. We can buy hot dogs in shops.
Many children like hamburgers. We can buy them in KFC. They cost us much
money.
We also like cheese cakes, chocolate cakes and ice cream. No ice cream in the
world is more delicious than American ice cream.
All of them are all unhealthy food. We can eat, but we can't eat much.
T
(True)

F
(False)

1. Coca – Cola is the best – selling drink in Viet Nam.

V

2. Coca – Cola is a kind of food.

V

3. Hot dog is a kind of bread.

V

4. We can buy hamburgers in Coca – Cola shop.

V

5. Cheese cakes, chocolate cakes, and ice cream are
unhealthy food.

10 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

VTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×