Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 12 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

TIẾNG ANH LỚP 4. UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO

LÝ THUYẾT- BÀI TẬP- ĐÁP ÁN
LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

Farmer

/'fɑ:mə[r]/


Nông dân

Nurse

/nɜ:s/

Y tá

Doctor

/'dɒktə[r]/

Bác sĩ

Driver

/'draivə[r]/

Lái xe

Worker

/'wɜ:kə[r]/

Công nhân

Student

/'stu:dənt/

Sinh viên

Clerk

/'klɜ:rk/

Nhân viên

Hospital


/'hɒspitl/

Bệnh viện

Field

/fi:ld/

Cánh đồng

Factory

/'fæktəri/

Nhà máy

Office

/'ɔ:fis/

Văn phòng

Pupil

/'pju:pl/

Học sinh

Pilot

/'pailət/

Phi công

Singer

/siŋə[r]/

Ca sĩ

1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Musician

/mju:'zi∫n/

Nhạc sĩ

Tailor

/'teilə[r]/

Thợ may

Company

/'kʌmpəni/

Công ty

Home-maker

/'houm meikə/

Nội trợ

Director

/di'rektə[r]/

Giám đốc

II. GRAMMAR
1. Ai đó làm nghề gì?
What do/ does + S + do?
S + is/ are/ am +……..
Example:
• What does your father do?
• He’s a Tailor.
• What does your mother do?
• She’s a doctor.
2. Ai đó là việc ở đâu?
Where do/ does + S +work?
S + work/ works in…
Example:
• Where does she work?
• She works in company.
• Where does he work?
• He works in hospital.

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PRACTICE
Exercise 1: Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1. T_ACH_R

2. P_LO_

3. WO_K_R

4. NU_ _E

5. _U_IL

6. _ING_R

7._OC_OR

8. F_ _MER

9. SCI_NT_ST

Exercise 2:
1. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Address

No.

1

In a suppermarket.

A

2

In a field.

B

3

In a hospital.

C

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

4

In a factory.

Tiếng anh Lớp 4

D

In a school.
5

6

E

In a office.

F

Your answer:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Exercise 3. Read the passage and tick (√ ) Yes or No. ( Đọc đoạn văn và đánh
dấu (√ ) Có hoặc Không ).
She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her
family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works
as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school
near the market. They take the school by bicycle.
Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.

4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Yes

No

1. Trinh is 9 years old.

2. Trinh lives in Orchard Street, near the playground.

3. Trinh’s father is a lawyer.

4. Trinh’s mother is a teacher.

5. Trinh has three brothers.

2. Complete the passage, using the words in the box. ( Hoàn thành đoạn hội
thoại, sử dụng những từ trong khung ).
favourite

musician

pupil

like

singer

My name is Phương Trinh. I am a (1)__________ at Ngoc Hoi Primary School.
Music is my (2) __________ subject. I want to be a (3)__________ because I like
to sing. I (4)__________ to play the piano too. I want to be a (5)__________ in the
future.

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Exercise 5:
1. Write the answer. ( Viết câu trả lời ).

1. What does he do?
____________________

3. What do they do?
____________________

5. What does she do?
____________________

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2. Where does she work?
_______________________

4. Where do they work?
_______________________

6. Where does she work?
_______________________


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
Exercise 1: Complete and read aloud. ( Hoàn thành và đọc to).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TEACHER
PILOT
WORKER
NURSE
PUPIL
SINGER
DOCTOR
FARMER
SCIENTIST

Exercise 2:
1. Look and match. ( Nhìn và nối ).
No.

Address

No.

1

In a suppermarket.

A

2

In a field.

B

3

In a hospital.

C

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Picture


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

4

In a factory.

Tiếng anh Lớp 4

D

In a school.
5

6

E

In a office.

F

Your answer:
1.E

2.C

3.F

4.A

5.B

6.D

Exercise 3. Read the passage and tick (√ ) Yes or No. ( Đọc đoạn văn và đánh
dấu (√ ) Có hoặc Không ).
She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her
family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works
as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school
near the market. They take the school by bicycle.
Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

Yes

No

V

1. Trinh is 9 years old.

V

2. Trinh lives in Orchard Street, near the playground.

3. Trinh’s father is a lawyer.

V

4. Trinh’s mother is a teacher.

V

V

5. Trinh has three brothers.

2. Complete the passage, using the words in the box. ( Hoàn thành đoạn hội
thoại, sử dụng những từ trong khung ).
favourite

musician

pupil

like

singer

My name is Phương Trinh. I am a (1)_pupil at Ngoc Hoi Primary School.
Music is my (2) favourite__ subject. I want to be a (3)__singer__ because I like to
sing. I (4)__like___ to play the piano too. I want to be a (5)_musician__ in the
future.
Exercise 5:
1. Write the answer. ( Viết câu trả lời ).

9 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

1. What does he do?

2. Where does she work?

He is a farmer

She works in a field.

3. What do they do?
They are doctors

5. What does she do?
She is a teacher.

10 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4. Where do they work?
They work in a hospital.

6. Where does she work?
She works in a school.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×