Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 11 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

TIẾNG ANH LỚP 4. UNIT 11: WHAT TIME IS IT?
LÝ THUYẾT- BÀI TẬP- ĐÁP ÁN
LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

Time

/taim/

Giờ/ Thời gian


get up

/'get ʌp/

Thức dậy

go to school

/gəʊ tə sku:l/

Đến trường

have breakfast

/hæv 'brekfəst/

Bữa sáng

have lunch

/hæv lʌnt∫/

Bữa trưa

have dinner

/hæv 'dinə/

Bữa tối

go home

/gəʊ həʊm/

Về nhà

go to bed

/gəʊ tə bed/Đi ngủ

o’clock

/ə'klɒk/

Giờ

a.m

/ei em/

Giờ sáng

p.m

/pi: em/

Giờ chiều

in the morning

/in ðə 'mɔ:niŋ/

Buổi sáng

in the afternoon

/in ðə ‘ɑ:ftənu:n/

Buổi chiều

1 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

II. GRAMMAR
1. Hỏi giờ.
What time is it?
It’s + (time).
Example:
• What time is it?
• It’s six o’clock.
• What time is it?
• It’s nine o’clock.
2. Bạn sẽ làm gì lúc mấy giờ?
What time do you…?
I…at + (time).
Example:
• What time do you get up?
• I get up at seven o’clock.
• What time do you go to school?
• I go to school at eight o’clock.

2 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Tiếng anh Lớp 4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

PART II: EXERCISE.
1. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. It’s__________________
Khang gets up.

3. It’s__________________
Khang has lunch.

5. It’s__________________
Khang goes home.

7. It’s__________________
Khang listens to music.

2. It’s__________________
Khang goes to school.

4. It’s__________________
Khang sleeps lunch at school.

6. It’s__________________
Khang does homework.

8. It’s__________________
Khang goes to bed.

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2. Circle the corect answer. ( Khoanh tròn đáp án đúng nhất ).
1. What time does he get up?

2. When does he go to school?

A. At six thirty.

A. I go to school from Monday to Friday.

B. Sometimes.

B. He goes to school at 7a.m o’clock.

C. I like to get up.

C. Linda comes back home.

3. When does she do homework? 4. When does he go to bed?
A. In a park.
B. At home at eight o’clock.
C. They read books.

A. He usually goes swimming.
B. Yes, I go to bed.
C. At nine thirty p.m.

3. Write the answer. ( Viết câu trả lời ).

1. What time does he go to the zoo?

2. What time do they have dinner?

________________________

________________________

3. What time does she have breakfast?

4 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4. What time do they do homework?


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

________________________

5. What time does she go to bed?

Tiếng anh Lớp 4

________________________

6. What time doed he get up?

________________________

________________________

4. Read the passage and tick (√ ) Yes or No. ( Đọc đoạn văn và đánh dấu (√ )
Có hoặc Không ).
She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her
family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works
as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school
near the market. They take the school by bicycle.
Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.
Yes
1. Trinh is 9 years old.
2. Trinh lives in Orchard Street, near the playground.
3. Trinh’s father is a lawyer.
4. Trinh’s mother is a teacher.
5. Trinh has three brothers.

5 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

No


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

KEY
1. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau ).

1. It’s half past six.

2. It’s seven o’clock.

Khang gets up.

Khang goes to school.

3. It’s_half past eleven.

4. It’s__half past twelve.__

Khang has lunch.

5. It’s four o’clock.

Khang sleeps lunch at school.

__

Khang goes home.

7. It’s__nine o’clock. ____
Khang listens to music.

6. It’s__eight o’clock.
Khang does homework.

8. It’s___half past nine. ____
Khang goes to bed.

6 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Tiếng anh Lớp 4

2. Circle the corect answer. ( Khoanh tròn đáp án đúng nhất ).
1. What time does he get up?

2. When does he go to school?

A. At six thirty.

A. I go to school from Monday to Friday.

B. Sometimes.

B. He goes to school at 7a.m o’clock.

C. I like to get up.

C. Linda comes back home.

3. When does she do homework? 4. When does he go to bed?
A. In a park.
B. At home at eight o’clock.
C. They read books.

A. He usually goes swimming.
B. Yes, I go to bed.
C. At nine thirty p.m.

3. Write the answer. ( Viết câu trả lời ).

1. What time does he go to the zoo?

2. What time do they have dinner?

He goes to the zoo at half past three.

They have dinner at six o’clock.

3. What time does she have breakfast?

4. What time do they do homework?

She has breakfast at a quarter past seven.

They do homework at eight o’clock.

7 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

5. What time does she go to bed?

Tiếng anh Lớp 4

6. What time does he get up?

She goes to bed at 10 o’clock. _

He gets up at half past six.

4. Read the passage and tick (√ ) Yes or No. ( Đọc đoạn văn và đánh dấu (√ )
Có hoặc Không ).
She is Trinh. She is 9 years old. She lives in Lac Long Quan Street with her
family. She lives in a big house. Trinh has two brothers and a sister.Her father works
as a lawyer. Her mother is a teacher. Trinh and her brothers go to a primary school
near the market. They take the school by bicycle.
Every evening, Trinh plays with her friends in the playground near her house.

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×