Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

LOP 4 UNIT 10 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (387.83 KB, 14 trang )

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4
UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY?

PART I: THEORY (LÝ THUYẾT)
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

yesterday

/'jestǝdeɪ/

ngày hôm qua

at home

/æt həʊm/

ở nhà

at the zoo

/æt ðə zu:/


ở vườn thú

at school

/æt sku:l/

ở trường

on the beach

/ɒn ðə bi:tʃ/

ở bãi biển

in the school library

/ɪn ðə sku:l ‘laɪbrəri/

trong thư viện

wash

/wɒʃ/

giặt, rửa

water

/wɔ:tə(r)/


nước, tưới

water flowers

/wɔ:tə(r) ðə ‘flaʊə(r)z/

tưới hoa

paint a picture

/peɪnt ə ‘pɪktʃə(r)/

vẽ tranh

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem bạn đã ở đâu
(?) Where were you + time in the past?
(+) I was + in/at/on + place.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Example:
Where were you yesterday?
I was at my friend’s house.

2. Hỏi xem ai đó đã ở đâu
(?) Where was + he/ she + time in the past?
(+) He/ She + was + in/ at/ on + place.
Example:
Where was Tania yesterday?
She was at my friend’s house.
3. Hòi xem người nào đã làm việc gì
(?) What did + S + do + time in the past?
(+) S + V2.
Example:
What did you do yesterday morning?
I walked to school.
What did she do yesterday afternoon?
She studied at school.

PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Complete each word.
1. PLAY_D
a. I

b. E

c. A

d. U

b. C/ I

c. C/ E


d. S/ E

2. WAT_H_D
a. C/ O

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

3. LEA_NED
a. R

b. S

c. H

d. G

b. G/ S

c. G/ N

d. G/ D

b. C/ H


c. D/ H

d. L/ H

4. LAU_HE_
a. T/ D
5. _RUS_ED
a. B/ H

Complete each sentence.
6. We were _______ home
a. in

b. on

c. at

d. with

7. The students were _____ the ______ yard.
a. at/ school

b. in/ school

c. on/ garden

d. in/ garden

8. The children were on ______ beach.

a. /

b. the

c. a

d. at

c. the

d. last

c. about

d. too

9. We picnicked _______ week.
a. next

b. these

10. They talked ________ each other.
a. to

b. with

Find the mistake ineach sentence.
11. Where was you yesterday evening?
a. where


b. was

c. yesterday

d. you

c. the

d. in

c. at

d. and

12. Was he in the beach or at school?
a. was

b. at

13. John and I was at my school yesterdy morning.
a. was

b. my

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

14. He studyed at the school library last afternoon.
a. at

b. last

c. studyed

d. library

c. do

d. last

c.month

d. are

15. What does she do last week?
a. does

b. what

16. Where are you last month?
a. where

b. last


17. My mother can likes cooking very much.
a. likes

b. can

c. cooking

d. very much

Choose the correct answer.
18. __________ were you yesterday afternoon?
a. What

b. Where

c. When

d. Which

19. What did your brother ________ yesterday?
a.does

b. doing

c. did

d. do

20. Mai and Ngoc ________ a video last night.
a. watch


b. are watching

c. watched

d did watch

21. ___________? – No, they didn’t
a. What did they do last night?

b. Did they play chess last night?

c. Do they play chess last night?

d. Where did they chess last night?

22. The teacher _________ reading a dictation for the class.
a. is

b. was

c. are

d. am

c. are

d. is

23. Was she England? – _________

a. Yes, she wasn’t .

b. Yes, she was.

c. Yes, she is .

d. Yes, she did.

24. One student ________ in the classroom yesterday.
a. was

b. were

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

25. __________? – she did her homework.
a. What did you do last night?

b. Where was she last evening?

c. What did she do last evening?

c. Did she do her homework?


26. _________ the zoo were you at? – I was at national zoo.
a. Where

b. When

c. How

d. What

27. ____________? – I had History and Maths.
a. What subject did you have yesterday?
b. Did you have Maths yesterday?
c. What did you do at the school yesterday?
d. Were you at the school yesterday?
28. He _________ a picture last weekend.
a. paint

b. painted

c. paints

d. did paint

29. Where were they yesterday? – _________
a. They was at school

b. They did be on the beach

c. They were on the beach


d. They did be at school

30. We blew out the candles and ________ a wish.
a. make

b. do

c. did

d. made

Translate into English.
31. Hôm qua Lan đã ở đâu? – cô ấy ở nhà.
a. Where was Lan yesterday? – She was at the school.
b. Where was Lan yesterday? – She was at home.
c. Where was Lan’s brother yesterday? – She was at home.
d. Where was Lan last night? – she is at home.
32. Mình đã học ở thư viện chiều hôm qua.
a. I studied at the library yesterday afternoon.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. My friends studied at the library yesterday afetrnoon.

c. I slept at the library yesterday afternoon.
d. I studied at home yesterday afternoon.
33. Tại sao hôm qua Quân lại nghỉ học?
a. Why wasn’t Quan absent yesterday?
b. Where was Quan yesterday?
c. What did Quan do yesterday?
d. Why was Quan absent yesterday?
34. Hôm qua là sinh nhật của bố tôi.
a. Yesterday is my father’s birthday.
b. Yesterday is my mother’s birthday.
c. Yesterday is my fathers birthday.
d. Yesterday is my birthday.
35. Chúng tôi đã thăm ông bà của tôi cuối tuần trước.
a. We went to our grandparents house last week.
b. We did visist our grandparents last weekend.
c. We visited our grandparents last weekend.
d. We visited our parents last weekend.
Recorderthe words to make the correct sentence.
36. were/ yesterday/ Tom/ you/ where/ and/?
a. Where were Tom and you yesterday?
b. Where yesterday you and Tom were?
37. I/ at/ was/ home/ afternoon/ yesterday
a. I was home at afternoon yesterday.
b. I was at home yesterday afternoon.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

38. was/ last/ Jinky/ where/ night/?
a. Where Jinky was last night?
b. Where was Jinky last night?
39. the zoo/ you/ or/ at/ at school/ yesterday/ were/?
a.Were you at the zoo or at school yesterday?
b. You were at the zoo or at school yesterday?
40. school/ at/ he/ yesterday/ morning/ wasn’t
a. He wasn’t at school morning yesterday.
b. He wasn’t at school yesterday morning.
41. the/ in/ flowers/ the/ morning/ watered/ I
a. I watered the flowers in the morning.
b. The flowers watered I in the morning.
42. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon
a. We painted this a nice mask afternoon.
b. We painted a nice mask this afternoon.
43. evening/ guitar/ the/ did/ she/ yesterday/ play/?
a. Did she play guitar the evening yesterday?
b. Did she play the guitar yesterday evening?
44. did/ do/ you/ what/ weekend/ last/?
a. What did you do last weekend?
b. What last weekend did you do?
45. in/ he/ his/ the/ cleaned/ room/ morning/ living
a. In morning, he cleaned the his living room.
b. In the morning, he cleaned his living room.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
46. She __________ on the beach yesterday.
a. were

b. is

c. was

d. are

c. were

d. are

c. along

d. was

c. are

d. do

47. My favourite subjects _______ Maths and English.

a. is

b. was

48. I played chess __________ my father.
a. with

b. from

49. I __________ at my grandfather’s house last week.
a. were

b. was

50. Hoa and her friends _______ at the party now.
a. are

b. is

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. do

d. were

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
Complete each word.
1. PLAY_D
a. I

b. E

c. A

d. U

b. C/ I

c. C/ E

d. S/ E

b. S

c. H

d. G

b. G/ S

c. G/ N

d. G/ D


b. C/ H

c. D/ H

d. L/ H

2. WAT_H_D
a. C/ O
3. LEA_NED
a. R
4. LAU_HE_
a. T/ D
5. _RUS_ED
a. B/ H

Complete each sentence.
6. We were _______ home
a. in

b. on

c. at

d. with

7. The students were _____ the ______ yard.
a. at/ school

b. in/ school


c. on/ garden

d. in/ garden

8. The children were on ______ beach.
a. /

b. the

c. a

d. at

c. the

d. last

c. about

d. too

9. We picnicked _______ week.
a. next

b. these

10. They talked ________ each other.
a. to


b. with

Find the mistake ineach sentence.
11. Where was you yesterday evening?
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. where

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. was

c. yesterday

d. you

c. the

d. in

c. at

d. and

c. studyed


d. library

c. do

d. last

c.month

d. are

12. Was he in the beach or at school?
a. was

b. at

13. John and I was at my school yesterdy morning.
a. was

b. my

14. He studyed at the school library last afternoon.
a. at

b. last

15. What does she do last week?
a. does

b. what


16. Where are you last month?
a. where

b. last

17. My mother can likes cooking very much.
a. likes

b. can

c. cooking

d. very much

Choose the correct answer.
18. __________ were you yesterday afternoon?
a. What

b. Where

c. When

d. Which

19. What did your brother ________ yesterday?
a.does

b. doing


c. did

d. do

20. Mai and Ngoc ________ a video last night.
a. watch

b. are watching

c. watched

d did watch

21. ___________? – No, they didn’t
a. What did they do last night?

b. Did they play chess last night?

c. Do they play chess last night?

d. Where did they chess last night?

22. The teacher _________ reading a dictation for the class.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


a. is

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. was

c. are

d. am

c. are

d. is

23. Was she England? – _________
a. Yes, she wasn’t .

b. Yes, she was.

c. Yes, she is .

d. Yes, she did.

24. One student ________ in the classroom yesterday.
a. was

b. were

25. __________? – she did her homework.
a. What did you do last night?


b. Where was she last evening?

c. What did she do last evening?

c. Did she do her homework?

26. _________ the zoo were you at? – I was at national zoo.
a. Where

b. When

c. How

d. What

27. ____________? – I had History and Maths.
a. What subject did you have yesterday?
b. Did you have Maths yesterday?
c. What did you do at the school yesterday?
d. Were you at the school yesterday?
28. He _________ a picture last weekend.
a. paint

b. painted

c. paints

d. did paint


29. Where were they yesterday? – _________
a. They was at school

b. They did be on the beach

c. They were on the beach

d. They did be at school

30. We blew out the candles and ________ a wish.
a. make

b. do

c. did

d. made

Translate into English.
31. Hôm qua Lan đã ở đâu? – cô ấy ở nhà.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. Where was Lan yesterday? – She was at the school.

b. Where was Lan yesterday? – She was at home.
c. Where was Lan’s brother yesterday? – She was at home.
d. Where was Lan last night? – she is at home.
32. Mình đã học ở thư viện chiều hôm qua.
a. I studied at the library yesterday afternoon.
b. My friends studied at the library yesterday afetrnoon.
c. I slept at the library yesterday afternoon.
d. I studied at home yesterday afternoon.
33. Tại sao hôm qua Quân lại nghỉ học?
a. Why wasn’t Quan absent yesterday?
b. Where was Quan yesterday?
c. What did Quan do yesterday?
d. Why was Quan absent yesterday?
34. Hôm qua là sinh nhật của bố tôi.
a. Yesterday is my father’s birthday.
b. Yesterday is my mother’s birthday.
c. Yesterday is my fathers birthday.
d. Yesterday is my birthday.
35. Chúng tôi đã thăm ông bà của tôi cuối tuần trước.
a. We went to our grandparents house last week.
b. We did visist our grandparents last weekend.
c. We visited our grandparents last weekend.
d. We visited our parents last weekend.
Recorderthe words to make the correct sentence.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

36. were/ yesterday/ Tom/ you/ where/ and/?
a. Where were Tom and you yesterday?
b. Where yesterday you and Tom were?
37. I/ at/ was/ home/ afternoon/ yesterday
a. I was home at afternoon yesterday.
b. I was at home yesterday afternoon.
38. was/ last/ Jinky/ where/ night/?
a. Where Jinky was last night?
b. Where was Jinky last night?
39. the zoo/ you/ or/ at/ at school/ yesterday/ were/?
a.Were you at the zoo or at school yesterday?
b. You were at the zoo or at school yesterday?
40. school/ at/ he/ yesterday/ morning/ wasn’t
a. He wasn’t at school morning yesterday.
b. He wasn’t at school yesterday morning.
41. the/ in/ flowers/ the/ morning/ watered/ I
a. I watered the flowers in the morning.
b. The flowers watered I in the morning.
42. this/ painted/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon
a. We painted this a nice mask afternoon.
b. We painted a nice mask this afternoon.
43. evening/ guitar/ the/ did/ she/ yesterday/ play/?
a. Did she play guitar the evening yesterday?
b. Did she play the guitar yesterday evening?
44. did/ do/ you/ what/ weekend/ last/?
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


13


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. What did you do last weekend?
b. What last weekend did you do?
45. in/ he/ his/ the/ cleaned/ room/ morning/ living
a. In morning, he cleaned the his living room.
b. In the morning, he cleaned his living room.

Choose the correct answer.
46. She __________ on the beach yesterday.
a. were

b. is

c. was

d. are

c. were

d. are

c. along

d. was


c. are

d. do

47. My favourite subjects _______ Maths and English.
a. is

b. was

48. I played chess __________ my father.
a. with

b. from

49. I __________ at my grandfather’s house last week.
a. were

b. was

50. Hoa and her friends _______ at the party now.
a. are

b. is

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. do

d. were


14×