Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 9 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4
UNIT 9 : WHAT ARE THEY DOING?
PART I: THEORY (LÝ THUYẾT)
LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210
I. VOCABULARY

English

Pronunciation

Vietnamese

write

/raɪt/

viết


paint

/peɪnt/

sơn, vẽ

make

/meɪk/

làm

video

/’vidiəʊ/

video

text

/tekst/

văn bản

dictation

/dɪk’teɪʃn/

chính tả

mask

/mɑ:sk/

mặt nạ

plane

/pleɪn/máy bay

puppet

/’pʌpɪt/

con rối

exercise

/’eksəsaɪz/

bài tập luyện

drawing pictures

/drɔ:ɪŋ ‘pɪktʃə(r)z/

vẽ tranh

making paper houses

/’meɪkɪŋ ‘peɪpə(r) ‘haʊziz/

làm nhà giấy

making a paper boat

/’meɪkɪŋ ə ‘peɪpə(r) bəʊt/

làm thuyền giấy

making a kite

/’meɪkɪŋ ə kaɪt/

làm diều

making a puppet

/’meɪkɪŋ ə ‘pʌpɪt/

làm con rối

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem ai đó đang làm gì
(?) What’s + he/ she + doing?
(+) He’s/ She’s + V-ing.
Example:
What’s he doing?
He’s listening to music.
2. Hỏi xem một vài người đang làm gì
(?) What are they doing?
(+) They’re + V-ing.
Example:
What are they doing?
They are painting pictures.

PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Complete each sentence.
1. He is WRITI_G a text.
a. G

b. N

c. R

d. M

c. I

d. O

c. U

d. O

c. H

d. N

c. S

d. V

2. He is TAK_NG a picture.
a. E

b. U

3. She is PL_YING the piano.
a. A

b. E

4. He is STA_DING next to the door.
a. M

b. S

5. The teacher is TEA_HING in the class.
a. C

b. R

Recorder the letters to make words.
6. apylgin aodmbintn

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. Playing admbinton

b. Playing bidmanton

c. Layping badminton

d. Playing badminton

7. awdginr retusipc
a. drawnig pictures

b. drawing pictures

c. rawding pictures

d. drawing picterus

8. ngiwatch a dieov
a. watching a video

b. wathcing a video

c. watching a diveo

d. wahtcing a video

9. ioditncat
a. ditaction

b. dactition

c. dictation

d. dictotian

b. puppet

c. tupppe

d. tpuppe

10. epputp
a. pepput
Choose the correct answer.
11. __________ are you doing?
a. What

b. When

c. Where

d. How

12. Are Nam and Ha drawing pictures? – ___________
a. Yes, he does

b. Yes, they are

c. Yes, they don’t

d. Yes, they do

13. What is he doing? – He ________a book.
a. reads

b. reading

c. to read

d. is reading

14.___________? – Tam and Hoa are sitting at the yellow table.
a. What are they doing?
b. Who are sitting at the yellow table?
c. How many tables are there?
d. Are Tam and Hoa sitting here?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

15. Linda and Rose ________ playing basketball.
a. are

b. is

c. do

d. were

16. Jack: __________, Tom
Tom: great idea!
a. What are you doing?

b. Let play football

c. Let’s play football

d. Do you play football?

17. __________ are they now? – They are in the garden.
a. When

b. Where

c. Why

d. What

18. What is his hobby? – _______
a. His hobby is cooking

b. He is cooking

c. it is Monday

d. He is in the kitchen

19. Is Lan listening to music? – ________
a. No, it isn’t

b. No, she doesn’t

c. No, she is studying

d. Yes, she is studying

20. what subject do you have today? – ________
a. I have History and English

b. On Monday

c. Yes, I have them today

d. No, I don’t

21. Can he ______ a kite?
a. making

b. doing

c. make

d. do

22. Are they making a bed? – __________
b. No, they don’t

a. Yes, they do
c. Yes, they are doing a kite

d. Yes, they are making a bed.

Find the mistake in each sentence.
23. The children are in the garden. They are play.
a. are

b. in

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. play

d. they

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

24. It is windy on Ha Noi today.
a. is

b. windy

c. it

d. on

c. four

d. apples

25. My friend, Mark have four apples.
a. my friend

b. have

26. Linda and her sister making a puppet?
a. Linda and her sister

b. making

c. a

d. puppet

27. Nancy is writeing a dictation.
a. is

b. a

c. dictation

d. writeing

c. doing

d. are

28. What are your father and you mother doing?
a. what

b. you

29. Lan is making a text and Quan is watching a video.
a. making

b. is

c. and

d. watching

30. Frank and his sister are painting mask in Frank’s room.
a. are

b painting

c. in

d. mask

Choose the word that pronoun different from the others.
31. a. cake

b. black

c. bat

d. rabbit

32. a. where

b. what

c. who

d. why

33. a. piano

b. milk

c.fish

d. spider

34. a. thin

b. weather

c. thirsty

d. throw

35. a. eat

b. peach

c. bread

d. read

Translate into English.
36. Bố của bạn đang làm gì vậy?
a. What are you doing?

b. What is your mother doing?

c. What are your father doing?

d. What is your father doing?

37. Tôi đang có tiết tiếng anh bây giờ.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. I have English lesson now.
b. I am having English lesson now.
c. I am not having English lesson now.
d. I am having Maths lesson now.
38. Cô ấy đang làm thuyền giấy.
a. She is making paper planes.
b. Is she making paper planes.
c. He is making paper planes.
d. She is making paper houses.
39. Tôi đang học môn học yêu thích của tôi. Đó là môn tiếng anh.
a. I study my favourite lesson. It’s English.
b. I am studing my favourite subject. It’s English.
c. I am studying my favourite subjects. It’s English.
d. I am studying my favourite subject. It’s Maths
40. John đang ở thư viện bây giờ.
a. John is on the library now.
b. John is in the library now.
c. John ins’t in the library now.
d. Is John in the library now?
Recorder the words to make the correct sentence.
41. are/ pupils/ in/ what/ the/ classroom/ doing/?
a. What are pupils doing in the classroom?
b. what the classroom are pupils in doing?
42. we/ lesson/ Music/ are/ having/?
a. We are having Music lesson?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. Are we having Music lesson?
43.are/ Nga/ making/ and/ paper/ Minh/ houses
a. Nga and Minh are making paper houses.
b. Nga and Minh are making houses paper.
44. Let’s/ the/ play/ pino/ together
a. Let’s play the piano together.
b. Let’s together play the piano.
45. her/ in/ exercise/ the/ is/ playground/doing/ mother
a. Her mother is doing the exercise in playground.
b. Her mother is doing exercise in the playground.
46. five/ break/ are/ we/ having/ minutes
a. We are having a break five - minute.
b. We are having a five - minute break.
47. are/ a/ having/ they/ lesson/ Biology/?
a. They are having a Biology lesson?
b. Are they having a Biology lesson?
48. here/ they/ having/ of/ a/ are/ fun/ lot
a. They are having a lot of fun here.
b. They are here having a lot of fun.
49. reading/ what/ Linh/ is/?
a. What reading Linh is?
b. What is Linh reading?
50. he/ friends/ football/ is/ with/ his/ playing
a. He is playing with football his friends.
b. He is playing football with his friends.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
Complete each sentence.
1. He is WRITI_G a text.
a. G

b. N

c. R

d. M

c. I

d. O

c. U

d. O

c. H

d. N

c. S

d. V

2. He is TAK_NG a picture.
a. E

b. U

3. She is PL_YING the piano.
a. A

b. E

4. He is STA_DING next to the door.
a. M

b. S

5. The teacher is TEA_HING in the class.
a. C

b. R

Recorder the letters to make words.
6. apylgin aodmbintn
a. Playing admbinton

b. Playing bidmanton

c. Layping badminton

d. Playing badminton

7. awdginr retusipc
a. drawnig pictures

b. drawing pictures

c. rawding pictures

d. drawing picterus

8. ngiwatch a dieov
a. watching a video

b. wathcing a video

c. watching a diveo

d. wahtcing a video

9. ioditncat
a. ditaction

b. dactition

c. dictation

d. dictotian

b. puppet

c. tupppe

d. tpuppe

10. epputp
a. pepput

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
11. __________ are you doing?
a. What

b. When

c. Where

d. How

12. Are Nam and Ha drawing pictures? – ___________
a. Yes, he does

b. Yes, they are

c. Yes, they don’t

d. Yes, they do

13. What is he doing? – He ________a book.
a. reads

b. reading

c. to read

d. is reading

14.___________? – Tam and Hoa are sitting at the yellow table.
a. What are they doing?
b. Who are sitting at the yellow table?
c. How many tables are there?
d. Are Tam and Hoa sitting here?
15. Linda and Rose ________ playing basketball.
a. are

b. is

c. do

d. were

16. Jack: __________, Tom
Tom: great idea!
a. What are you doing?

b. Let play football

c. Let’s play football

d. Do you play football?

17. __________ are they now? – They are in the garden.
a. When

b. Where

c. Why

d. What

18. What is his hobby? – _______
a. His hobby is cooking

b. He is cooking

c. it is Monday

d. He is in the kitchen

19. Is Lan listening to music? – ________
a. No, it isn’t
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

b. No, she doesn’t
9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. No, she is studying

d. Yes, she is studying

20. what subject do you have today? – ________
a. I have History and English

b. On Monday

c. Yes, I have them today

d. No, I don’t

21. Can he ______ a kite?
a. making

b. doing

c. make

d. do

22. Are they making a bed? – __________
b. No, they don’t

a. Yes, they do
c. Yes, they are doing a kite

d. Yes, they are making a bed.

Find the mistake in each sentence.
23. The children are in the garden. They are play.
a. are

b. in

c. play

d. they

c. it

d. on

c. four

d. apples

24. It is windy on Ha Noi today.
a. is

b. windy

25. My friend, Mark have four apples.
a. my friend

b. have

26. Linda and her sister making a puppet?
a. Linda and her sister

b. making

c. a

d. puppet

27. Nancy is writeing a dictation.
a. is

b. a

c. dictation

d. writeing

c. doing

d. are

28. What are your father and you mother doing?
a. what

b. you

29. Lan is making a text and Quan is watching a video.
a. making

b. is

c. and

d. watching

30. Frank and his sister are painting mask in Frank’s room.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. are

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b painting

c. in

d. mask

Choose the word that pronoun different from the others.
31. a. cake

b. black

c. bat

d. rabbit

32. a. where

b. what

c. who

d. why

33. a. piano

b. milk

c.fish

d. spider

34. a. thin

b. weather

c. thirsty

d. throw

35. a. eat

b. peach

c. bread

d. read

Translate into English.
36. Bố của bạn đang làm gì vậy?
a. What are you doing?

b. What is your mother doing?

c. What are your father doing?

d. What is your father doing?

37. Tôi đang có tiết tiếng anh bây giờ.
a. I have English lesson now.
b. I am having English lesson now.
c. I am not having English lesson now.
d. I am having Maths lesson now.
38. Cô ấy đang làm thuyền giấy.
a. She is making paper planes.
b. Is she making paper planes.
c. He is making paper planes.
d. She is making paper houses.
39. Tôi đang học môn học yêu thích của tôi. Đó là môn tiếng anh.
a. I study my favourite lesson. It’s English.
b. I am studing my favourite subject. It’s English.
c. I am studying my favourite subjects. It’s English.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

d. I am studying my favourite subject. It’s Maths
40. John đang ở thư viện bây giờ.
a. John is on the library now.
b. John is in the library now.
c. John ins’t in the library now.
d. Is John in the library now?
Recorder the words to make the correct sentence.
41. are/ pupils/ in/ what/ the/ classroom/ doing/?
a. What are pupils doing in the classroom?
b. what the classroom are pupils in doing?
42. we/ lesson/ Music/ are/ having/?
a. We are having Music lesson?
b. Are we having Music lesson?
43.are/ Nga/ making/ and/ paper/ Minh/ houses
a. Nga and Minh are making paper houses.
b. Nga and Minh are making houses paper.
44. Let’s/ the/ play/ pino/ together
a. Let’s play the piano together.
b. Let’s together play the piano.
45. her/ in/ exercise/ the/ is/ playground/doing/ mother
a. Her mother is doing the exercise in playground.
b. Her mother is doing exercise in the playground.
46. five/ break/ are/ we/ having/ minutes
a. We are having a break five - minute.
b. We are having a five - minute break.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

47. are/ a/ having/ they/ lesson/ Biology/?
a. They are having a Biology lesson?
b. Are they having a Biology lesson?
48. here/ they/ having/ of/ a/ are/ fun/ lot
a. They are having a lot of fun here.
b. They are here having a lot of fun.
49. reading/ what/ Linh/ is/?
a. What reading Linh is?
b. What is Linh reading?
50. he/ friends/ football/ is/ with/ his/ playing
a. He is playing with football his friends.
b. He is playing football with his friends.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×