Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

LOP 4 UNIT 8 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (421.76 KB, 18 trang )

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4 - UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

subject

/’sʌbdʒɪdkt/

môn học

Biology

/baɪ‘ɒlədʒi/

Sinh học

English

/’ɪŋglɪʃ/Tiếng Anh

Geography

/dʒi’ɒɡrəfi/

Địa lý

History

/’hɪstri/

Lịch sử

Mathematics/Math

/mæθə’mætɪks/
/mæθ/

Toán học

Music

/’mju:zɪk/

âm nhac

Physical Education/PE


/’fɪzɪkl edʒu’keɪʃn/
/pi: ‘i:/

Thể dục

Information technology/ IT

/ɪnfə’meɪʃn/ /tek’nɒlədʒi/

Còng nghệ thông tin

Art

/ɑ:t/

Mỹ thuật

Science

/’saɪəns/

Khoa học

Vietnamese

/vjetnə’mi:z/

Tiếng Việt

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem hòm nay bạn học môn gì
(?) What subjects do you have today?
(+) I have + subject.
Example:
What subjects do you have today?
- I have Maths.
- I have Vietnamese and English.
2. Hỏi xem hôm nay ai đó học môn gì
(?) What subjects does + he/ she + have today?
(+) He/ She + has + subject.
Example:
What subjects does Tony have today?
- He has Vietnamese and English.
3. Hỏi xem bạn có môn học gì vào ngày nào
(?) When do you have + subject?
(+) I have it on + day.
Example:
When do you have History?
- I have it on Tuesday.
4. Hỏi xem ai đó có môn học gì vào ngày nào
(?) When does + he/ she + have + subject?

(+)He/ She + has it on + day.
Example:
When does she have History? She has it on Tuesday.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Choose the odd one out.
1. a. Literature

b. Grammar

c. Book

d. History

2. a. Germany

b. English

c. French

d. Spanish


3. a. Math

b. Chemistry

c. Physics

d. Break

4. a. Teacher

b. Biology

c. Chemistry

d. Geography

5. a.Book

b. Bag

c. History

d. Notebook

Choose the suitable letters to make the correct word.
6. S_ienc_
a. c/ e

b. c/ i


c. c/ o

d. c/ a

b. r/ i

c. h/ a

d. h/ i

b. u/ c

c. u/ s

d. o/ c

b. y/ e

c. y/ i

d. i/ i

b. r

c. s

d. t

7. Mat_emat_cs

a. h/ e
8. S_bje_t
a. e/ c
9. ph_s_cal
a. i/ y
10. _oday
a. d

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
11._________ subjects do you have today? – I have English and Maths.
a. When

b.What

c. Where

d. Wow

12. _________? – yes, I do.
a. What subject do you have today?


b. When does he have English?

c. Do you have IT today?

d. Wre you have Maths today?

13. _________ does she have Geography? – on Wednesday.
a. When

b. What

c. wWhere

d. How

14. ____________? – It’s Saturday.
a. What is the date today?

b. When do you have History?

c. Who is your teacher English?

d. What day is it today?

15. When ______ you and your friends have Vietnamese?
a. does

b. are

c. is


d. do

16. What subject do they have on Tuesday? – __________
a. I has Biology

b. I have it on Tuesday

c. They have Biology

d. yes, I do

17. ____________? – I like Art and Music.
a. What subject do you like?
c. Do you like Music?

b. When do you have Art?
d. All a&c correct

18. What ______ Lisa’s favourite subjects?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. is


b. do

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. does

d. are

19. When does your brother have Math?
a. He has it on Monday and Wednesday
b. I have it on Monday and Wednesday
c. He has Math and English
d. It’s Monday
20. What subject do John and Jame have this afternoon?
a. He has PE and IT

b. They have PE and IT tomorrow

c. They have PE and IT

d. She has PE and IT

21. What is your _______ subject? – It’s Art.
a. favourite

b. freedom

c. best

d. like


22. How often does he have Literature? – _______
a. He has it on Monday and Tuesday

b. It’s Monday and Tuesday

c. Twice a week

d. Twice a weeks

23. _______ is his English teacher.
a. What

b. When

c. How often

d. Who

24. I go to school ________ Monday_____ Friday.
a. from/ from

b. up/ to

c. from/ to

d. on/ to

25. I have Vietnamese, English_______ Literature.
a. with


b. and

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. or

d. on

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Find the mistake in each sentence.
26. There are thirty student in Ami’s class.
a. There

b. are

c. in

d. student

27. Minh don’t like Music, he likes Art.
a. don’t

b. likes


c. like

d. Music

c. lessons

d. do

c. doesn’t

d. English

28. What lessons do you got today?
a. What

b. got

29. We doesn’t like English.
a. We

b. like

30. My sister has Math in Monday and Thursday.
a. has

b. and

c. math


d. in

Translate into English.
31. Hôm nay họ học những môn gì vậy?
a. What subjects do they has today?
b. What subject do they have today?
c. What subjects do they have today?
d. What subject do they have this morning?
32. Môn học yêu thích của bạn là gì? – đó là môn lịch sử.
a. What is your favourite subject? – It’s History.
b. What subject do you like? – It’s Maths.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. What are your favourite subject? – It’s History.
d. What is your favourite subject? – It’s English.
33. Anh ấy có môn tiếng anh khi nào vây? – vào thứ tư.
a. Does he have English? – on Wednesday.
b. When does he have Maths? – on Wednesday.
c. When does he have English? – on Wednesday.
d. When does your brother have English? – on Wednesday.
34. Bạn có thường học môn tiếng việt không?
a. When do you have Vietnamese?

b. Do often have Vietnamese?
c. What subject do you have often?
d. How often do you have Vietnamese?
35. Lớp tôi có lịch sử và văn học và thứ năm.
a. My class has History and Literature on Thursday.
b. My class have History and Math on Thursday.
c. My class has History and Literature in Thursday.
d. My class has History and Literature on Tuesday.
Recorder the words to make the correct sentence.
36. do/ have/ what/ you/ today/?/ subject
a. What subject do you have today?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. What do you have subject today?
37. do/ when/ have/ you/ Biology/?
a. When Biology do you have?
b. When do you have Biology?
38. do/ History/ have/ they/ and/ this/ Geography/ morning/?
a. Do they have this History and Geography morning?
b. Do they have History and Geography this morning?
39. does/ have/ subject/ Lan/ what/ Linda/ and/ ?
a. What subject do have Lan and Ngoc today?

b. What subject do Lan and Ngoc have today?
40. does/ when/ she/ Vietnamese/ have/ Math/ and/?
a. When does she have Math and Vietnamese?
b. When Math does she have and Vietnamese?
41. she/ on/ Maths/ Art/ Monday/ and/ and/ Friday/ has
a. She has Maths and Art on Monday and Friday.
b. She has on Maths and Art Monday and Friday.
42. we/ for/ are/ school/ late
a. We are for school late.
b.We are late for school.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

43. is/ teacher/ who/ your/ Vietnamese/?
a. Who is your Vietnamese teacher?
b. Who teacher is your Vietnamese?
44. for/ her/ she/ studying/ lesson/ Maths/ is
a. She is studying her lesson for Maths.
b. She is studying for her Maths lesson.
45. Miss Thuy/ teacher/ her/ is/ Biology/
a. Miss Thuy is her Biology teacher.
b. Miss Thuy is her teacher Biology
46. do/ like/ what/ best/ subject/ you/?

a. What subject do you like best?
b. what best subject do you like?
47.have/ he/ his/ and/ don’t/ PE/ friends/ tomorrow
a. He and his friends don’t have PE tomorrow.
b. Don’t he and his friends have PE tomorrow.
48. her/ is/ Maths/ subject/ favourite
a. Her subject Maths is favourite.
b. Maths is her favourite subject.
49. today/ does/ have/ English/ he/?
a. Today English does he have?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. Does he have English today?
50. have/ I/ Monday/ Friday/ Saturday/ Music/ and/ on
a. I have Music on Monday, Friday and Saturday.
b. I have on Monday, Friday and Saturday Music.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Choose the odd one out.
1. a. Literature

b. Grammar

c. Book

d. History

2. a. Germany

b. English

c. French

d. Spanish

3. a. Math

b. Chemistry

c. Physics

d. Break


4. a. Teacher

b. Biology

c. Chemistry

d. Geography

5. a.Book

b. Bag

c. History

d. Notebook

Choose the suitable letters to make the correct word.
6. S_ienc_
a. c/ e

b. c/ i

c. c/ o

d. c/ a

b. r/ i

c. h/ a


d. h/ i

b. u/ c

c. u/ s

d. o/ c

b. y/ e

c. y/ i

d. i/ i

b. r

c. s

d. t

7. Mat_emat_cs
a. h/ e
8. S_bje_t
a. e/ c
9. ph_s_cal
a. i/ y
10. _oday
a. d


Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
11._________ subjects do you have today? – I have English and Maths.
a. When

b.What

c. Where

d. Wow

12. _________? – yes, I do.
a. What subject do you have today?

b. When does he have English?

c. Do you have IT today?

d. Wre you have Maths today?

13. _________ does she have Geography? – on Wednesday.
a. When


b. What

c. wWhere

d. How

14. ____________? – It’s Saturday.
a. What is the date today?

b. When do you have History?

c. Who is your teacher English?

d. What day is it today?

15. When ______ you and your friends have Vietnamese?
a. does

b. are

c. is

d. do

16. What subject do they have on Tuesday? – __________
a. I has Biology

b. I have it on Tuesday


c. They have Biology

d. yes, I do

17. ____________? – I like Art and Music.
a. What subject do you like?
c. Do you like Music?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

b. When do you have Art?
d. All a&c correct

12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

18. What ______ Lisa’s favourite subjects?
a. is

b. do

c. does

d. are

19. When does your brother have Math?

a. He has it on Monday and Wednesday
b. I have it on Monday and Wednesday
c. He has Math and English
d. It’s Monday
20. What subject do John and Jame have this afternoon?
a. He has PE and IT

b. They have PE and IT tomorrow

c. They have PE and IT

d. She has PE and IT

21. What is your _______ subject? – It’s Art.
a. favourite

b. freedom

c. best

d. like

22. How often does he have Literature? – _______
a. He has it on Monday and Tuesday

b. It’s Monday and Tuesday

c. Twice a week

d. Twice a weeks


23. _______ is his English teacher.
a. What

b. When

c. How often

d. Who

24. I go to school ________ Monday_____ Friday.
a. from/ from

b. up/ to

c. from/ to

d. on/ to

25. I have Vietnamese, English_______ Literature.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

13


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. with


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. and

c. or

d. on

Find the mistake in each sentence.
26. There are thirty student in Ami’s class.
a. There

b. are

c. in

d. student

27. Minh don’t like Music, he likes Art.
a. don’t

b. likes

c. like

d. Music

c. lessons

d. do


c. doesn’t

d. English

28. What lessons do you got today?
a. What

b. got

29. We doesn’t like English.
a. We

b. like

30. My sister has Math in Monday and Thursday.
a. has

b. and

c. math

d. in

Translate into English.
31. Hôm nay họ học những môn gì vậy?
a. What subjects do they has today?
b. What subject do they have today?
c. What subjects do they have today?
d. What subject do they have this morning?

32. Môn học yêu thích của bạn là gì? – đó là môn lịch sử.
a. What is your favourite subject? – It’s History.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

14


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. What subject do you like? – It’s Maths.
c. What are your favourite subject? – It’s History.
d. What is your favourite subject? – It’s English.
33. Anh ấy có môn tiếng anh khi nào vây? – vào thứ tư.
a. Does he have English? – on Wednesday.
b. When does he have Maths? – on Wednesday.
c. When does he have English? – on Wednesday.
d. When does your brother have English? – on Wednesday.
34. Bạn có thường học môn tiếng việt không?
a. When do you have Vietnamese?
b. Do often have Vietnamese?
c. What subject do you have often?
d. How often do you have Vietnamese?
35. Lớp tôi có lịch sử và văn học và thứ năm.
a. My class has History and Literature on Thursday.
b. My class have History and Math on Thursday.
c. My class has History and Literature in Thursday.
d. My class has History and Literature on Tuesday.

Recorder the words to make the correct sentence.
36. do/ have/ what/ you/ today/?/ subject

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

15


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. What subject do you have today?
b. What do you have subject today?
37. do/ when/ have/ you/ Biology/?
a. When Biology do you have?
b. When do you have Biology?
38. do/ History/ have/ they/ and/ this/ Geography/ morning/?
a. Do they have this History and Geography morning?
b. Do they have History and Geography this morning?
39. does/ have/ subject/ Lan/ what/ Linda/ and/ ?
a. What subject do have Lan and Ngoc today?
b. What subject do Lan and Ngoc have today?
40. does/ when/ she/ Vietnamese/ have/ Math/ and/?
a. When does she have Math and Vietnamese?
b. When Math does she have and Vietnamese?
41. she/ on/ Maths/ Art/ Monday/ and/ and/ Friday/ has
a. She has Maths and Art on Monday and Friday.
b. She has on Maths and Art Monday and Friday.
42. we/ for/ are/ school/ late

a. We are for school late.
b.We are late for school.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

16


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

43. is/ teacher/ who/ your/ Vietnamese/?
a. Who is your Vietnamese teacher?
b. Who teacher is your Vietnamese?
44. for/ her/ she/ studying/ lesson/ Maths/ is
a. She is studying her lesson for Maths.
b. She is studying for her Maths lesson.
45. Miss Thuy/ teacher/ her/ is/ Biology/
a. Miss Thuy is her Biology teacher.
b. Miss Thuy is her teacher Biology
46. do/ like/ what/ best/ subject/ you/?
a. What subject do you like best?
b. what best subject do you like?
47.have/ he/ his/ and/ don’t/ PE/ friends/ tomorrow
a. He and his friends don’t have PE tomorrow.
b. Don’t he and his friends have PE tomorrow.
48. her/ is/ Maths/ subject/ favourite
a. Her subject Maths is favourite.
b. Maths is her favourite subject.

49. today/ does/ have/ English/ he/?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

17


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. Today English does he have?
b. Does he have English today?
50. have/ I/ Monday/ Friday/ Saturday/ Music/ and/ on
a. I have Music on Monday, Friday and Saturday.
b. I have on Monday, Friday and Saturday Music.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

18×