Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 7 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4 - UNIT 7:

WHAT DO YOU LIKE DOING?
PART I: THEORY (LÝ THUYẾT)
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

collect coins

/kə’lekt kɔɪn/

sưu tập tiểu xu


collect stamps

/kə’lekt stæmps/

sưu tập tem

go skiing

/ɡəʊ ’ski:ɪŋ/

đi trượt tuyết

go climbing

/ɡəʊ ’klaɪmɪŋ/

đi leo núi

ride a bike

/raɪd ə baɪk/

đi xe đạp

take photographs

/teɪk ‘fəʊtəɡrɑ:f/

chụp ảnh

watch TV

/wɒtʃ ti: ‘vi:/

xem TV

listen to music

/lɪsn tə ‘mju:zɪk/


nghe nhạc

sail a boat

/seɪl ə bəʊt/

chèo thuyền

play with a yo yo

/pleɪ wɪð ə jəʊ jəʊ/

chơi yo yo

swim

/’swɪm/

bơi

cook

/’kʊkɪŋ/

nấu ăn

read

/ri:d/

đọc

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem bạn thích làm việc gì
(?) What do you like doing?
(+) I like + V-ing.
(+) I like + noun.
Example:
What do you like doing?
I like swimming.
2. Hỏi xem ai đó thích làm việc gì
(?) What does + he/ she + like doing?
(+) He/ She + likes + V-ing.
(+) He/ She + likes + noun.
Example:
What does she like doing?
She likes cooking.
3. Hỏi xem sở thích của bạn là gì
(?) What’s your hobby?
(+) I like + V-ing.
(+) I like + noun.
Example:
What’s your hobby?
I like collecting stamps.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

4. Hỏi xem sở thích của ai đó là gì
(?) What’s his/ her hobby?
(+) He likes + V-ỉng.
(+) She likes + noun.
Example:
What’s her hobby?
She likes flying kites.

PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Complete each sentence.
1. He likes swim_in_
a. m/ g

b. n/ g

c. m/ s

d. n/s

b. n

c. h

d. r

b. a/ c

c. e/ c

d. i/ c

b. a

c. i

d. e

b. d

c.p

d. q

2. She likes _eading
a. s
3. They like d_n_ing
a. a/n
4. He likes co_king
a. o
5. We like ski_ping
a. r

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
6. ______ do you like doing?
a. when

b. what

c. where

d. how

c. play

d. playing

c. flying

d. playing

7. She likes _______ the piano.
a. plays

b. to play

8. Tom doesn’t like _______ kites
a. kite

b. doing

9. _________? – yes, I like collecting coins.
a. What do you like doing?

b. Do you like collecting?

c. Does you like collecting?

d. What do you like collect?

10. ___________? – He likes playing football and chess.
a. What sports does Nam like?

b. What subject does Nam like?

c. Does Nam like playing football?

D. Does Nam like playing chess?

11. What is her ________? – She like cooking.
a. favourite

b. free

c. hobby

d. doing

12. She ________ pictures.
a. likes drawn

b. like drawning

c. likes to drawn

d. likes drawning

13. ________? – singing.
a. What is your brother’s hobby?
c. What class is your brother in?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

b. What do you do?
d. What can your brother do?

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

14. Lan and I ________ some funny stories about pets.
a. is reading

b. are reading

c. read

d. do reading

15. What does Jenny like doing? – __________
a. She can draw pictures

b. She is drawing pictures

c. She likes drawing pictures

d. She like drawing pictures

16. _________? – He likes Maths and English.
a. What does he like doing?

b. Does he like studying?

c. What sports does he like?

D. What subject does he like?

17. Where _______ Nga and her friend like going? – They don’t likes going to the
zoo.
a. doesn’t

b. aren’t

c. isn’t

d. don’t

18. What do you like doing? – __________
a. I like cooking and swimming

b. I likes cooking and swimming

c. I like cook and swim

c. I don’t like something

19. Trinh likes listening ______ music.
a. to

b. on

c. in

d. at

20. Tuan’s hobby ________ riding a bike.
a. are

b. do

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. is

d. does

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Find the mistake in each sentence.
21. What is your brother’s hobbies?
a. what

b. is

c. brother’s

d. hobbies

c. likes

d. parents

c. shopping

d. going

c. playing

d. to

22. My parents likes flying kites.
a. flying

b. kites

23. Does you like going shopping?
a. does

b. like

24. She likes playing to a yo-yo
a. likes

b. a

25. My sister loves making origami and watches TV.
a. loves

b. making

c. watches

d. origami

Translate into English.
26. Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?
a. What do you do in your free time?
b. What do you like doing?
c. Where do you like going in your free time?
d. What does your mother do in her free time?
27. Sở thích của anh trai bạn là gì?
a. What’s your hobby?
b. What’s your brother hobby?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. What’s your brother’s hobby?
d. What’s your sister’s bobby?
28. Harry không thích chơi cờ và đọc sách.
a. Harry doesn’t like playing chess and read book.
b. Harry doesn’t like playing football and reading book.
c. Harry likes playing chess and reading book.
d. Harry doesn’t like playing chess and reading book.
29. Thảo đang viết thư đến người bạn tâm thư của cô ấy.
a. Thao is writing a letter to her pen friend.
b. Thao writes a letter to her pen friend.
c. Thao is writing a letter to her best friend.
d. Thao is listening to music with her pen friend.
30. Họ có thích hát những bài hát tiếng Anh không?
a. They like singing English songs?
b. Do they like singing Vietnamese songs?
c. Do they like singing English songs?
d. What do they like singing?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Recorder the words to make the correct answer.
31. do/ in/ you/ doing/ like/ your/ free time/ what/?
a. What do you like doing in your free time?
b. What your free time do you like doing in?
32. like/ I/ and/ playing/ swimming/ football
a. I like playing football and swimming.
b. I like and playing football swimming.
33. you/ do/ like/ or/ reading/ cooking/?
a. You do like reading or cooking?
b. Do you like reading or cooking?
34. does/ like/ what/ doing/ John/?
a. What does John like doing?
a. What like does John doing?
35. listening to/ like/ American/ music/ Tam/ does/?
a. Does Tam like to listening American music?
b. Does Tam like listening to American music?
36. you /a/books/ lot/ have/ of
a. You have a lot of books.
b. You have a lot books of.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

37. his/ what/ hobby/ is/?
a. What his hobby is?
b. What is his hobby?
38. she/ / taking/ doesn’t/ photographs/like
a. She doesn’t like photographs taking.
b. She doesn’t like taking photographs.
39. go/ Let’s/ Super Music/ to/ Club/ the
a. Let’s go to the Super Music Club.
b. Let’s go the Super Music to club.
40. likes/ he/ so/ comic/ reading/ much/ books
a. He likes reading much comic books so.
b. He likes reading comic books so much.
41. Linda/ English/on/ Tuesday/ has/ Thursday/ and.
a. Linda has English on Tuesday and Thursday.
b. Linda has on English Tuesday and Thursday.
42. can/ she/ song/ many/ Chinese/ sing/?
a. Can she sing many song Chinese?
b. Can she sing many Chinese song?
43. school/ my/ in /Ly Truong To/ is/ Street/ best/ friend’s
a. My best friend’s school is in Ly Truong To Street.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. My best friend’s school in is Ly Truong To Street.
44. at/ I/ International/ School/ study/Primary
a. I study International Primary at School.
b. I study at International Primary School.
45. like/ bike/ too/ I/ riding/ a
a. I like riding a bike, too.
b. I too like riding a bike.
Choose the correct answer.
46. Riding a ______ is really cool.
a. car

b. kite

c. bike

d. bus

47. Lan and Nga go to English club ________ Monday and Saturday
afternoon.
a. on

b. from

c. with

d. in

48. What’s your father’s _________? – He likes cooking very much.
a. favourite

b. hobby

c. hobbies

d. like

49. My grandparents like _________ TV in the evening.
a. watching

b. watchs

c. to watch

d. to watching

c. where

d. what

50. ________ are you doing?
a. when

b. how

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Complete each sentence.
1. He likes swim_in_
a. m/ g

b. n/ g

c. m/ s

d. n/s

b. n

c. h

d. r

b. a/ c

c. e/ c

d. i/ c

b. a

c. i

d. e

b. d

c.p

d. q

2. She likes _eading
a. s
3. They like d_n_ing
a. a/n
4. He likes co_king
a. o
5. We like ski_ping
a. r

Choose the correct answer.
6. ______ do you like doing?
a. when

b. what

c. where

d. how

c. play

d. playing

7. She likes _______ the piano.
a. plays

b. to play

8. Tom doesn’t like _______ kites

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. kite

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. doing

c. flying

d. playing

9. _________? – yes, I like collecting coins.
a. What do you like doing?

b. Do you like collecting?

c. Does you like collecting?

d. What do you like collect?

10. ___________? – He likes playing football and chess.
a. What sports does Nam like?

b. What subject does Nam like?

c. Does Nam like playing football?

D. Does Nam like playing chess?

11. What is her ________? – She like cooking.
a. favourite

b. free

c. hobby

d. doing

12. She ________ pictures.
a. likes drawn

b. like drawning

c. likes to drawn

d. likes drawning

13. ________? – singing.
a. What is your brother’s hobby?

b. What do you do?

c. What class is your brother in?

d. What can your brother do?

14. Lan and I ________ some funny stories about pets.
a. is reading

b. are reading

c. read

d. do reading

15. What does Jenny like doing? – __________
a. She can draw pictures

b. She is drawing pictures

c. She likes drawing pictures

d. She like drawing pictures

16. _________? – He likes Maths and English.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. What does he like doing?

b. Does he like studying?

c. What sports does he like?

D. What subject does he like?

17. Where _______ Nga and her friend like going? – They don’t likes going to the
zoo.
a. doesn’t

b. aren’t

c. isn’t

d. don’t

18. What do you like doing? – __________
a. I like cooking and swimming

b. I likes cooking and swimming

c. I like cook and swim

c. I don’t like something

19. Trinh likes listening ______ music.
a. to

b. on

c. in

d. at

20. Tuan’s hobby ________ riding a bike.
a. are

b. do

c. is

d. does

Find the mistake in each sentence.
21. What is your brother’s hobbies?
a. what

b. is

c. brother’s

d. hobbies

c. likes

d. parents

c. shopping

d. going

22. My parents likes flying kites.
a. flying

b. kites

23. Does you like going shopping?
a. does

b. like

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

13


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

24. She likes playing to a yo-yo
a. likes

b. a

c. playing

d. to

25. My sister loves making origami and watches TV.
a. loves

b. making

c. watches

d. origami

Translate into English.
26. Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?
a. What do you do in your free time?
b. What do you like doing?
c. Where do you like going in your free time?
d. What does your mother do in her free time?
27. Sở thích của anh trai bạn là gì?
a. What’s your hobby?
b. What’s your brother hobby?
c. What’s your brother’s hobby?
d. What’s your sister’s bobby?
28. Harry không thích chơi cờ và đọc sách.
a. Harry doesn’t like playing chess and read book.
b. Harry doesn’t like playing football and reading book.
c. Harry likes playing chess and reading book.
d. Harry doesn’t like playing chess and reading book.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

14


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

29. Thảo đang viết thư đến người bạn tâm thư của cô ấy.
a. Thao is writing a letter to her pen friend.
b. Thao writes a letter to her pen friend.
c. Thao is writing a letter to her best friend.
d. Thao is listening to music with her pen friend.
30. Họ có thích hát những bài hát tiếng Anh không?
a. They like singing English songs?
b. Do they like singing Vietnamese songs?
c. Do they like singing English songs?
d. What do they like singing?
Recorder the words to make the correct answer.
31. do/ in/ you/ doing/ like/ your/ free time/ what/?
a. What do you like doing in your free time?
b. What your free time do you like doing in?
32. like/ I/ and/ playing/ swimming/ football
a. I like playing football and swimming.
b. I like and playing football swimming.
33. you/ do/ like/ or/ reading/ cooking/?
a. You do like reading or cooking?
b. Do you like reading or cooking?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

15


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

34. does/ like/ what/ doing/ John/?
a. What does John like doing?
a. What like does John doing?
35. listening to/ like/ American/ music/ Tam/ does/?
a. Does Tam like to listening American music?
b. Does Tam like listening to American music?
36. you /a/books/ lot/ have/ of
a. You have a lot of books.
b. You have a lot books of.

37. his/ what/ hobby/ is/?
a. What his hobby is?
b. What is his hobby?
38. she/ / taking/ doesn’t/ photographs/like
a. She doesn’t like photographs taking.
b. She doesn’t like taking photographs.
39. go/ Let’s/ Super Music/ to/ Club/ the
a. Let’s go to the Super Music Club.
b. Let’s go the Super Music to club.
40. likes/ he/ so/ comic/ reading/ much/ books

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

16


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. He likes reading much comic books so.
b. He likes reading comic books so much.
41. Linda/ English/on/ Tuesday/ has/ Thursday/ and.
a. Linda has English on Tuesday and Thursday.
b. Linda has on English Tuesday and Thursday.
42. can/ she/ song/ many/ Chinese/ sing/?
a. Can she sing many song Chinese?
b. Can she sing many Chinese song?
43. school/ my/ in /Ly Truong To/ is/ Street/ best/ friend’s
a. My best friend’s school is in Ly Truong To Street.
b. My best friend’s school in is Ly Truong To Street.
44. at/ I/ International/ School/ study/Primary
a. I study International Primary at School.
b. I study at International Primary School.
45. like/ bike/ too/ I/ riding/ a
a. I like riding a bike, too.
b. I too like riding a bike.
Choose the correct answer.
46. Riding a ______ is really cool.
a. car

b. kite

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. bike

d. bus

17


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

47. Lan and Nga go to English club ________ Monday and Saturday
afternoon.
a. on

b. from

c. with

d. in

48. What’s your father’s _________? – He likes cooking very much.
a. favourite

b. hobby

c. hobbies

d. like

49. My grandparents like _________ TV in the evening.
a. watching

b. watchs

c. to watch

d. to watching

c. where

d. what

50. ________ are you doing?
a. when

b. how

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×