Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 6 LY THUYET BAI TAP DAP AN

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4 - UNIT 6: WHERE’S YOUR SCHOOL

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210
PART I: THEORY (LÝ THUYẾT)
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

Street

/stri:t/

phố


Road

/rəʊd/

đường

Village

/’vɪlɪdʒ/

làng, xã

District

/’dɪstrɪkt/

quận

Address

/ə’dres/

địa chỉ

Class

/klɑ:s/

lớp

School

/sku:l/

trường

Study

/’stʌdi/


học

avenue

/’ævənju:/

đại lộ

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem trường của ai nằm ở đâu
(?) Where is + Tính từ sở hữu + school?
(+) It’s in......
Example:
➢ Where is your school?
It’s in Ba Trieu street.
➢ Where is her school?
It’s in Tran Phu street.
2. Hỏi xem bạn học lớp nào
(?) What class are you in?
(+) I’m in class + class
Example:
➢ What class are you in?
I’m in class 4D.
3. Hỏi xem ai đó học lớp nào
(?) What class is he/ she in?
(+) He’s/ She’s in class + class
Example:
➢ What class is Jane in?
She’s in class 4D.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART II. PRACTICE ( THỰC HÀNH)
Recorder the letters to make correct words.
1. ebtla =>
a. table

b. betal

c. tebla

d. belta

2. ceasaslmt =>
a. eclassmat

b. clessmata

c. classmate

d. mateclass

3. upilp =>
a. pipul

b. pulpi

c. pupli

d. pupil

b. evenua

c. avenue

d. uvenae

b. address

c. adresds

d. ressdda

4. veuena =>
a. evanue
5. radedss =>
a. eddrass

Choose the suitable latter to make the correct word.
6. D_strict
a. e

b. a

c. u

d. i

b. p

c. v

d. s

b. a

c. o

d. i

7. _treet
a. d
8. Wh_re
a. e

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

9. V_llage
a. e

b. i

c. a

d. o

10. S_ipping
a. p

b. r

c. k

d. h

c. is

d. birthday

Pick out one redundant word in each sentence.
11. When’s is Loc’s birthday?
a. When

b. Loc’s

12. What do you do on in your birthday?
a. What

b. do

c. on

d. in

c. play

d. the

c. your

d. school

c. the

d. in

c. street

d. are

13. I cann’t not play the guitar.
a. cann’t

b. not

14. Where’s your school in?
a. in

b. Where’s

15. My school is in the 36 Town Square.
a. school

b. is

Find the mistake in each sentence.
16. Her school are in Thanh Xuan street.
a. her

b. in

17. They don’t goes to school at the weekend.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. don’t

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. goes

c.to

d. the

18. Nga lives in a small villages in the south of the country.
a. small villages

b. lives in

c. in the south

d. of

19. She can sings very well.
a. can

b. very

c. well

d. sings

20. My aunt lives at Ha Noi city.
a. my

b. at

c. lives

d. city

Choose the correct answer.
21. _______? – I am in class 4B.
a. Where is your school?

b. Where do you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

22. My friend’s school is in Cau Giay________
a. Town

b. Village

c. Street

d. City

23. Where’s Linda’s school? –
a. It’s Cau Giay street

b. It’s in Cau Giay street

c. It’s in the Cau Giay street

d. There is here

24. Where _______ Tran Phu Primary School?
a. are

b. do

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. does

d. is

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

25. __________? – No, it isn’t. It’s Le Loi street.
a. Is your school in Lac Long Quan street?
b. Where is your school?
c. What class are you in?
d. Are your school in Lac Long Quan street?
26. _________ pupils are there in Mai’s class? – There are 31 pupils.
a. How much

b. How

c. How many

d. What

27. Where do your grandparents live? – they ______ in Thanh Xuan street.
a. lives

b. live

c. are

d. in

28. Can your brother _______ volleyball?
a. play

b. playes

d. plays

d. played

29. When is your mother birthday? – _________
a. It’s the ninth of February

b. It’s on the ninth of February

c. It’s on the nine of February

d. It’s February 9nd

30. ______ is Lien’s class?
a. What

b. How

c. When

d. Where

31. Is your school big? – _________
a. Yes, it does

b. Yes, it isn’t

c. Yes, it is

d. All a&c are correct

32. Are you in class 4C? – _________

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. No, I am in class 4D

b. No, I am class 4D

c. Yes, I am in class 4D

c. Yes, I do

Translate into English.
33. Trường của Quan ở đâu?
a. Where is your school?

b. Where is Quan’s school?

c. What class is Quan in?

d. Where does Quan live?

34. Tên của trường tớ là trường tiểu học Phuc Loc.
a. My name’s school is Phuc Loc Primary School.
b. My sclool’s name is Phuc Loc School Primary.
c. My school’s name is Primary School Phuc Loc.
d. My school’s name is Phuc Loc Primary School.
35. Bạn học lớp nào?
a. What class is you ?

b. Where is your class?

c. What class are you in?

d. What is your class in?

36. Trường của anh ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.
a. His school is Nguyen Hue street.
b. His school is in Nguyen Hue street.
c. His school is Nguyen Hue Primary School.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

d. Her school is in Nguyen Hue street.
37. Tớ học lớp 4A còn Lan học lớp 4B.
a. I’m in class 4A and Lan’s in class 4B.
b. I’s in class 4A and Lan’s in class 4B.
c. I am in class 4B and Lan is in class 4A.
d. My sister is in class 4A and Lan is in class 4B.
Recorder the word to make the correct answer.
38. class/ your/ is/ brother/ what/ in/?
a. What class is your brother in?
b. What is your brother class in?
39. class/ in/ am/ I/ 4C
a. I am class in 4C.
b. I am in class 4C.
40. is/ 23/ in/ Market/ schoo/ Street/ my
a. My school is 23 in Market Street.
b. My school is in 23 Market Street.
41. you/ class/ in/ are/ 4A/?
a. Are you class in 4A?
b. Are you in class 4A?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

42. Linda/ from/ and/ sister/ are/ England/ her
a. Linda and her sister are from England.
b. Linda and her sister are England from.
43. at/ Nghia Tan/study/ they/ School/ Primary
a. They study at Nghia Tan Primary School.
b. They study at Nghia Tan School Primary.
44. is/in/ a/ school/ it/ big/ Street/ Nguyen du
a. It is a school big in Nguyen Du street.
b. It is a big school in Nguyen Du street.
45. school/ my/ big/ is/ beautiful/ and
a. My school is big and beautiful.
b. My big and beutiful school is.
46. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/?
a. What your name of the school is?
b. What is the name of your school?
47. Ngoc/ in/ me/ studies/ same/ the/ school/ with
a. Ngoc studies in the school same school with me.
b. Ngoc studies in the same school me with.
48. 4B/ she/ in/ is/ class

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. She is in class 4B.
B. She is class in 4B.
49. are/ going/ school/ to/ they
a. They are going to school.
b. They are to school going.
50. the/ September/ her/ is/ on/ birthday/ seventh/ of
a. Her birthday is on seventh of the September.
b. Her birthday is on the seventh of September.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
Recorder the letters to make correct words.
1. ebtla =>
a. table

b. betal

c. tebla

d. belta

2. ceasaslmt =>
a. eclassmat

b. clessmata

c. classmate

d. mateclass

3. upilp =>
a. pipul

b. pulpi

c. pupli

d. pupil

b. evenua

c. avenue

d. uvenae

b. address

c. adresds

d. ressdda

4. veuena =>
a. evanue
5. radedss =>
a. eddrass

Choose the suitable latter to make the correct word.
6. D_strict
a. e

b. a

c. u

d. i

b. p

c. v

d. s

b. a

c. o

d. i

7. _treet
a. d
8. Wh_re
a. e

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

9. V_llage
a. e

b. i

c. a

d. o

10. S_ipping
a. p

b. r

c. k

d. h

c. is

d. birthday

Pick out one redundant word in each sentence.
11. When’s is Loc’s birthday?
a. When

b. Loc’s

12. What do you do on in your birthday?
a. What

b. do

c. on

d. in

c. play

d. the

c. your

d. school

c. the

d. in

c. street

d. are

13. I cann’t not play the guitar.
a. cann’t

b. not

14. Where’s your school in?
a. in

b. Where’s

15. My school is in the 36 Town Square.
a. school

b. is

Find the mistake in each sentence.
16. Her school are in Thanh Xuan street.
a. her

b. in

17. They don’t goes to school at the weekend.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. don’t

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. goes

c.to

d. the

18. Nga lives in a small villages in the south of the country.
a. small villages

b. lives in

c. in the south

d. of

19. She can sings very well.
a. can

b. very

c. well

d. sings

20. My aunt lives at Ha Noi city.
a. my

b. at

c. lives

d. city

Choose the correct answer.
21. _______? – I am in class 4B.
a. Where is your school?

b. Where do you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

22. My friend’s school is in Cau Giay________
a. Town

b. Village

c. Street

d. City

23. Where’s Linda’s school? –
a. It’s Cau Giay street

b. It’s in Cau Giay street

c. It’s in the Cau Giay street

d. There is here

24. Where _______ Tran Phu Primary School?
a. are

b. do

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. does

d. is

13


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

25. __________? – No, it isn’t. It’s Le Loi street.
a. Is your school in Lac Long Quan street?
b. Where is your school?
c. What class are you in?
d. Are your school in Lac Long Quan street?
26. _________ pupils are there in Mai’s class? – There are 31 pupils.
a. How much

b. How

c. How many

d. What

27. Where do your grandparents live? – they ______ in Thanh Xuan street.
a. lives

b. live

c. are

d. in

28. Can your brother _______ volleyball?
a. play

b. playes

d. plays

d. played

29. When is your mother birthday? – _________
a. It’s the ninth of February

b. It’s on the ninth of February

c. It’s on the nine of February

d. It’s February 9nd

30. ______ is Lien’s class?
a. What

b. How

c. When

d. Where

31. Is your school big? – _________
a. Yes, it does

b. Yes, it isn’t

c. Yes, it is

d. All a&c are correct

32. Are you in class 4C? – _________

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

14


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. No, I am in class 4D

b. No, I am class 4D

c. Yes, I am in class 4D

c. Yes, I do

Translate into English.
33. Trường của Quan ở đâu?
a. Where is your school?

b. Where is Quan’s school?

c. What class is Quan in?

d. Where does Quan live?

34. Tên của trường tớ là trường tiểu học Phuc Loc.
a. My name’s school is Phuc Loc Primary School.
b. My sclool’s name is Phuc Loc School Primary.
c. My school’s name is Primary School Phuc Loc.
d. My school’s name is Phuc Loc Primary School.
35. Bạn học lớp nào?
a. What class is you ?

b. Where is your class?

c. What class are you in?

d. What is your class in?

36. Trường của anh ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.
a. His school is Nguyen Hue street.
b. His school is in Nguyen Hue street.
c. His school is Nguyen Hue Primary School.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

15


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

d. Her school is in Nguyen Hue street.
37. Tớ học lớp 4A còn Lan học lớp 4B.
a. I’m in class 4A and Lan’s in class 4B.
b. I’s in class 4A and Lan’s in class 4B.
c. I am in class 4B and Lan is in class 4A.
d. My sister is in class 4A and Lan is in class 4B.
Recorder the word to make the correct answer.
38. class/ your/ is/ brother/ what/ in/?
a. What class is your brother in?
b. What is your brother class in?
39. class/ in/ am/ I/ 4C
a. I am class in 4C.
b. I am in class 4C.
40. is/ 23/ in/ Market/ schoo/ Street/ my
a. My school is 23 in Market Street.
b. My school is in 23 Market Street.
41. you/ class/ in/ are/ 4A/?
a. Are you class in 4A?
b. Are you in class 4A?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

16


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

42. Linda/ from/ and/ sister/ are/ England/ her
a. Linda and her sister are from England.
b. Linda and her sister are England from.
43. at/ Nghia Tan/study/ they/ School/ Primary
a. They study at Nghia Tan Primary School.
b. They study at Nghia Tan School Primary.
44. is/in/ a/ school/ it/ big/ Street/ Nguyen du
a. It is a school big in Nguyen Du street.
b. It is a big school in Nguyen Du street.
45. school/ my/ big/ is/ beautiful/ and
a. My school is big and beautiful.
b. My big and beutiful school is.
46. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/?
a. What your name of the school is?
b. What is the name of your school?
47. Ngoc/ in/ me/ studies/ same/ the/ school/ with
a. Ngoc studies in the school same school with me.
b. Ngoc studies in the same school me with.
48. 4B/ she/ in/ is/ class

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

17


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. She is in class 4B.
B. She is class in 4B.
49. are/ going/ school/ to/ they
a. They are going to school.
b. They are to school going.
50. the/ September/ her/ is/ on/ birthday/ seventh/ of
a. Her birthday is on seventh of the September.
b. Her birthday is on the seventh of September.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×