Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

LOP 4 UNIT 4 ly thuyet bai tap dap an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (477.72 KB, 17 trang )

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4 - UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronunciation

Vietnamese

January

/’dʒænjuəri/

tháng 1

February

/’febuəri/

tháng 2

March

/ma:tʃ/tháng 3

April

/’əɪprəl/

tháng 4

May

/meɪ/

tháng 5

June

/dʒu:n/

tháng 6

July

/dʒu ‘laɪ/

tháng 7

August

/ɔ:’ɡʌst/


tháng 8

September

/sep’tembə(r)/

tháng 9

October

/ɒk’təʊbə(r)/

tháng 10

November

/nəʊ’vembə(r)/

tháng 11

December

/dɪ’sembə(r)/

tháng 12

First

/fɜ:st/


thứ nhất

Second

/’sekənd/

thứ hai

Third
fourth

/ðɜ:d/

thứ ba

/fɔ:θ/

thứ tư

fifth

/fɪfθ/

thứ năm

sixth

/sɪksθ/


thứ sáu

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

seventh

/’sevnθ/

thứ bảy

eighth

/eɪtθ/

thứ tám

ninth

/naɪnθ/

thứ chín

tenth


/tenθ/

thứ mười

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem hôm nay là ngày bao nhiêu trong tháng
(?) What is the date today?
(+ It’s + tháng+ ngày.
(+) It’s the + ngày+ of + tháng.
Example:
What is the date today?
It’s October 5th.
It’s the 5th of October.
2. Hỏi xem sinh nhật của bạn là ngày nào
(?) When’s your birthday?
(+) It’s on + tháng+ ngày.
(+) It’s on the + ngày+ of + tháng.
Example:
When’s your birthday?
It’s on September 1st.
It’s on the first of September.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

3. Hỏi xem sinh nhật của ai đó là ngày nào
(?) When’s his/ her birthday?
(+) It’s on + tháng+ ngày.
(+) It’s on the + ngày+ of + tháng.
Example:
When’s her birthday?
It’s on September 2nd.
It’s on the second of September.
4. Lịch
AUGUST
Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1st

2nd


3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

11th

12th

13th

14th

15th

16th

17th


18th

19th

20th

21st

22nd

23rd

24th

25th

26th

27th

28th

29th

30th

31st

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

PART II. PRACTICE
Choose the odd out.
1. a. August

b. November

c. May

d. Match

2. a. Speak

b. Song

c. Play

3. a. Maths

b. English

c. Science

d. Vietnam


4. a. Ten

b. Fifteen

c. Ninth

d. Eleven

5. a. Birthday

b. Today

c. Tomorrow

d. Yesterday

b. I/ M

c. E/ N

d. I/ N

b. C/ E

c. F/ E

d. C/ O

b. A/ E


c. A/ I

d. E/A

b. A/ I

c. A/ O

d. A/ U

b. L/ C

c. J/ L

d. D/ L

d. Climb

Complete each word.
6. D_CE_BER
a. E/ M
7. O_TOB_R
a. T/ E
8. _PR_L
a. E/ I
9. _UG_ST
a. A/ E
10. _U_Y
a. L/ J


Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
11. What is ______ today? – It’s October 6th.
a. this

b. the date

c. date

d. the

12. ________? – My birthday is on November 20th.
a. What’s this today?

b. What is the date today?

c. When’s your birthday?

d. When does your birthday?

13. August is the eighth month _______ the year.

a. By

b. On

c. Of

d.From

14. Is this on the tenth of February? – __________
a. yes, it is.

b. Yes, it is the eleventh of February.

c. No, of course.

c. No, it is the tenth.

15. ______ is the Women’s Day?
a. What

b. Where

c. How

d. When

16. My mother’s birthday is in ________.
a. 14th December

b. December


c. 28th January

d. 30 January

17. When is _______ birthday?
a. You

b. Her

c. He

d. She

18. I visit my grandparents on the ______ of March.
a. Twenty

b. Twenties

c. Twentieth

d. Twelve

19. What do you do on Tuesday? – _______.
a. I don’t know about it.
c. It’s Monday

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

b. I have some classes at school.

d. Yes, I play football on Tuesday.

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

20. What is the date tomorrow? – _________.
a. It’s the 5th of July

b. It is 5th of july

c. It is July 5st

d. It is the 5st of July

Find the mistake of the sentences.
21. Is it the one of January?
a. Is

b. The

c. One

d. Of

c. Is


d. Brother

22. When is your brother birthday?
a. When

b. Birthday

23. Today is the thirteen of February.
a. Today

b. The

c. Thirteen

d. Of

24. He go to school from Monday to Friday.
a. Go

b. to school

c. From

d. To

25. What is the day today? – It is March 1st.
a. day

b. Today


c. The

d. What

26. It is in the eleventh of April?
a. Is

b. The

c. In

d. Eleventh

Translating into English.
27. Sinh nhật của người bạn thân nhất của bạn là khi nào?
a. When is your birthday best friend?
b. When is your best friend is birthday?
c. What is the date of your best friend born?
d. When is your best friend’s birthday?
28. Cô ấy sinh vào ngày mùng năm tháng năm.
a. When is her birthday?
b. She was born on May 5th.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. She is born on May 5th .
d. Her birthday is May 5th
29. Ngày mai là ngày bao nhiêu?
a. What is the date tomorrow?
b. What is the date today?
c. When is the date tomorrow?
d. When is the date today?
30. Hôm nay là ngày 1, Tháng 5, 2015.
a. It’s May 15th, 2015 today.
b. It’s the first of the May, 2015 today.
c. It’s May 1st, 2015 today.
d. It’s the one of May, 2015 today.
31. Ngày 14, Tháng 9, 2018.
a. It’s is 14th September, 2018.
b. Is it September 14th, 2018.
c. It is the fourteen of September, 2018.
d. It’s the fourteenth of September, 2018.
32. Mẹ của bạn làm gì vào thứ tư?
a. What does your mother do on Wednesday?
b. What do your mother do on Wednesday?
c. When does your mother do on Wednesday?
d. What does your mother do in Wednesday?
Choose the correct answer.
33. ______is the next English class?
a. What

b. When


Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. Where

d. Why

7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

34. ______ will you be on your next birthday? – I will be eight years old.
a. How

b. When

c. What

d. How old

35. ________? – It’s June 1st.
a. What day is it today?
b. Is it the one of June?
c. When is Children’s Day?
d. When is the date today?
36. Mai: It’s the twenty-third of December today.
Lan: What’s the date tomorrow?
Mai: __________.

a. It’s the twenty-fourth of December.
b. It’s the twenty- four of December.
c. It’s the twenty-second of December.
d. Is it the twenty- fourth of December.
37. ______ lots of cakes and candies.
a. There is

b. There are

c. These is

d. These are

Recorder the words to make the correct sentences.
38. you/ do/ on/ play/ Monday/ ?/ football
a. Do you football play on Monday?
b. Do you play football on Monday?
39. birthday/ is/ your/ February/ on/ 11th
a. Your birthday is on February 11th.
b. Your birthday is February on 11th.
40. day/ it/ is/ today/ what/?
a. What today is it day?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. What day is it today?
41. do/ on/ your/ do/ classmates/ Wednesday/?/ what
a. What do your classmates on Wednesday do?
b. What do your classmates do on Wednesday?
42. the guitar/ is/ and/ today/ I/ today./ Friday/ play/
a. Today is Friday and I play the guitar today.
b. I play Friday today and the guitar is today?
43. birthday /is/the/on/my/of/July/first/./
a. The my birthday is on of first July.
b. My birthday is on the first of July.
44. have/on/English/I/Monday/Wednesday/and/./
a. I have English on Monday and Wednesday.
b. I have on English Monday and Wednesday.
45. my/ was/ father/ on/ 18th/ January/ born
a. My father was born on January 18th.
b. My father was born 18th on January.
46. Alizabeth/ 40/ old/ and/ she/ now/ years/ is/ was/ 25th/ April/ born
a. Alizabeth is 40 years old and now she was born April 25th.
b. Alizabeth was born on April 25th and now she is 40 years old.
47. Sunday/ of/ December/ the/ fifth/’
a. Sunday, the fifth of December.
b. The fifth of Sunday December.
48. when/ Independence/ is/Day/ ?
a. When is Independence Day?
b. When Independence is Day?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

49. happy/ because/ am/ today/ my/ I/ birthdy/ is
a. I am happy because today is my birthday.
b. Today is my birthday because I am happy.
50. I/ having/ my/ with/ am/ a/ party/ friends/ birthday
a. I am having with a birthday party my friends.
b. I am having a birthday party with my friends.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
Choose the odd out.
1. a. August

b. November

c. May


d. Match

2. a. Speak

b. Song

c. Play

3. a. Maths

b. English

c. Science

d. Vietnam

4. a. Ten

b. Fifteen

c. Ninth

d. Eleven

5. a. Birthday

b. Today

c. Tomorrow


d. Yesterday

b. I/ M

c. E/ N

d. I/ N

b. C/ E

c. F/ E

d. C/ O

b. A/ E

c. A/ I

d. E/A

b. A/ I

c. A/ O

d. A/ U

b. L/ C

c. J/ L


d. D/ L

d. Climb

Complete each word.
6. D_CE_BER
a. E/ M
7. O_TOB_R
a. T/ E
8. _PR_L
a. E/ I
9. _UG_ST
a. A/ E
10. _U_Y
a. L/ J

Choose the correct answer.
11. What is ______ today? – It’s October 6th.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. this

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210


b. the date

c. date

d. the

12. ________? – My birthday is on November 20th.
a. What’s this today?

b. What is the date today?

c. When’s your birthday?

d. When does your birthday?

13. August is the eighth month _______ the year.
a. By

b. On

c. Of

d.From

14. Is this on the tenth of February? – __________
a. yes, it is.

b. Yes, it is the eleventh of February.


c. No, of course.

c. No, it is the tenth.

15. ______ is the Women’s Day?
a. What

b. Where

c. How

d. When

16. My mother’s birthday is in ________.
a. 14th December

b. December

c. 28th January

d. 30 January

17. When is _______ birthday?
a. You

b. Her

c. He

d. She


18. I visit my grandparents on the ______ of March.
a. Twenty

b. Twenties

c. Twentieth

d. Twelve

19. What do you do on Tuesday? – _______.
a. I don’t know about it.
c. It’s Monday

b. I have some classes at school.
d. Yes, I play football on Tuesday.

20. What is the date tomorrow? – _________.
a. It’s the 5th of July

b. It is 5th of july

c. It is July 5st

d. It is the 5st of July

Find the mistake of the sentences.
21. Is it the one of January?
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. Is

b. The

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. One

d. Of

c. Is

d. Brother

22. When is your brother birthday?
a. When

b. Birthday

23. Today is the thirteen of February.
a. Today

b. The

c. Thirteen


d. Of

24. He go to school from Monday to Friday.
a. Go

b. to school

c. From

d. To

25. What is the day today? – It is March 1st.
a. day

b. Today

c. The

d. What

26. It is in the eleventh of April?
a. Is

b. The

c. In

d. Eleventh


Translating into English.
27. Sinh nhật của người bạn thân nhất của bạn là khi nào?
a. When is your birthday best friend?
b. When is your best friend is birthday?
c. What is the date of your best friend born?
d. When is your best friend’s birthday?
28. Cô ấy sinh vào ngày mùng năm tháng năm.
a. When is her birthday?
b. She was born on May 5th.
c. She is born on May 5th .
d. Her birthday is May 5th
29. Ngày mai là ngày bao nhiêu?
a. What is the date tomorrow?
b. What is the date today?
c. When is the date tomorrow?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

13


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

d. When is the date today?
30. Hôm nay là ngày 1, Tháng 5, 2015.
a. It’s May 15th, 2015 today.
b. It’s the first of the May, 2015 today.
c. It’s May 1st, 2015 today.

d. It’s the one of May, 2015 today.
31. Ngày 14, Tháng 9, 2018.
a. It’s is 14th September, 2018.
b. Is it September 14th, 2018.
c. It is the fourteen of September, 2018.
d. It’s the fourteenth of September, 2018.
32. Mẹ của bạn làm gì vào thứ tư?
a. What does your mother do on Wednesday?
b. What do your mother do on Wednesday?
c. When does your mother do on Wednesday?
d. What does your mother do in Wednesday?
Choose the correct answer.
33. ______is the next English class?
a. What

b. When

c. Where

d. Why

34. ______ will you be on your next birthday? – I will be eight years old.
a. How

b. When

c. What

d. How old


35. ________? – It’s June 1st.
a. What day is it today?
b. Is it the one of June?
c. When is Children’s Day?
d. When is the date today?
36. Mai: It’s the twenty-third of December today.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

14


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Lan: What’s the date tomorrow?
Mai: __________.
a. It’s the twenty-fourth of December.
b. It’s the twenty- four of December.
c. It’s the twenty-second of December.
d. Is it the twenty- fourth of December.
37. ______ lots of cakes and candies.
a. There is

b. There are

c. These is

d. These are


Recorder the words to make the correct sentences.
38. you/ do/ on/ play/ Monday/ ?/ football
a. Do you football play on Monday?
b. Do you play football on Monday?
39. birthday/ is/ your/ February/ on/ 11th
a. Your birthday is on February 11th.
b. Your birthday is February on 11th.
40. day/ it/ is/ today/ what/?
a. What today is it day?
b. What day is it today?
41. do/ on/ your/ do/ classmates/ Wednesday/?/ what
a. What do your classmates on Wednesday do?
b. What do your classmates do on Wednesday?
42. the guitar/ is/ and/ today/ I/ today./ Friday/ play/
a. Today is Friday and I play the guitar today.
b. I play Friday today and the guitar is today?
43. birthday /is/the/on/my/of/July/first/./
a. The my birthday is on of first July.
b. My birthday is on the first of July.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

15


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210


44. have/on/English/I/Monday/Wednesday/and/./
a. I have English on Monday and Wednesday.
b. I have on English Monday and Wednesday.
45. my/ was/ father/ on/ 18th/ January/ born
a. My father was born on January 18th.
b. My father was born 18th on January.
46. Alizabeth/ 40/ old/ and/ she/ now/ years/ is/ was/ 25th/ April/ born
a. Alizabeth is 40 years old and now she was born April 25th.
b. Alizabeth was born on April 25th and now she is 40 years old.
47. Sunday/ of/ December/ the/ fifth/’
a. Sunday, the fifth of December.
b. The fifth of Sunday December.
48. when/ Independence/ is/Day/ ?
a. When is Independence Day?
b. When Independence is Day?
49. happy/ because/ am/ today/ my/ I/ birthdy/ is
a. I am happy because today is my birthday.
b. Today is my birthday because I am happy.
50. I/ having/ my/ with/ am/ a/ party/ friends/ birthday
a. I am having with a birthday party my friends.
b. I am having a birthday party with my friends.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

16


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy


LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

17×