Tải bản đầy đủ

LOP 4 UNIT 3 LY THUYET BAI TAP KEY

Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

TIẾNG ANH LỚP 4 - UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210
PART I: LÝ THUYẾT
I. VOCABULARY
English

Pronnunciation

Vietnamese

Monday

/’mʌndeɪ/

Thứ Hai


Tuesday

/’tju:zdeɪ/

Thứ Ba

Wednesday

/’wenzdeɪ/

Thứ Tư

Thursday

/’θɜ:zdeɪ/

Thứ Năm

Friday

/’fraɪdeɪ/

Thứ Sáu

Saturday

/’sætədeɪ/

Thứ Bảy

Sunday

/’sʌndeɪ/

Chủ Nhật

Today

/tə’deɪ/


Ngày hôm nay

school day

/sku:l deɪ/

Ngày đi học

Weekday

/’wi:kdeɪ/

Ngày trong tuần

Weekend

/wi:k’end/

Ngày cuối tuần

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

1


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

II. GRAMMAR
1. Hỏi xem hôm nay là thứ mấy trong tuần
(?) What day is it today?
(+) It’s + THỨ .
Example:
What day is it today?
It’s Monday.
2. Hỏi xem bạn làm gì trong ngày gì
(?) What do you do on + THỨ?
(+) I + V1.
(+) I + V1 + thời gian trong ngày
Example:
What do you do on Tuesday?
I have some classes at school.
What do you do on Saturday?
I play badminton in the morning.

PART II. PRACTICE
Put the letters in the correct orders to have correct words.
1. DMNOYA
a. DOMANY

b. NOMDAY

c. MONDAY

d. NYADOM

b. TEUSDAY

c. SUETDAY

d. SEUTDAY

2. DUTSYEA
a. TUESDAY

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

2. EDSDWNAYE
a. WESEDSDAY

b. WEDNESDAY

c. WENESDDAY

d. WEDNEDSAY

3. RSDUYATH
a. RUSTHDAY

b. TURSHDAY

c. THURDAYS

d. THURSDAY

b. SARTUDAY

c. SATURDAY

d. SUTARDAY

b. FRIDAY

c. FIRDAY

d. FRYDAI

c. Do

d. Thursday

c. In

d.Do

c. In

d. the guitar

4. TAUADYRS
a. TAUSARDAY
5. IDYAFR
a. RIFDAY

Find the mistake in each sentence.
6. Do you listen on music in the evening?
a. Listen

b. On

7. What does she do in Friday?
a. Does

b. What

8. Does he work the guitar in the afternoon?
a. Work

b. Does

9. He and I play footballs in the morning.
a. He and I

b. Play

c. In

d. Footballs

10. Does they go to swimming on Sunday?
a. Does

b. Go

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

c. Swimming

d. On Sunday

3


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

Choose the correct answer.
11. ________? – No, it’s Saturday.
a. What about Friday.

b. On Saturday

c. What day is it?

d. Is it Friday today?

12. Hello. I’m Tam. I come ________
a. from Vietnamese

b. To Vietnam

c. Into Vietnam

d. From Vietnam

13. They have Math ________ Monday and Wednesday.
a. In

b. On

c. At

d. To

c. London

d. Bang Kok

14. The capital of England is _________.
a. Ha Noi

b. Bac Kinh

15. What day is it today? – _________
a. It’s Monday.

b. Its Monday

c. No, it isn’t

d. Yes, it is Monday

16. _________? – She goes for picnic with my family.
a. What is this?

b. What does she do on Sunday?

c. What do you do on Sunday?

d. What day is it?

17. Nam goes to school in every morning _____ Monday _____ Friday.
a. On/ on

b. On/ in

c. On/ to

d. from/ to

18. Linda ________ mum with the housework.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

4


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. Visits

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. Help

c. Helps

d. Does help

c. Why

d. Where

19. ________ do you have English?
a. When

b. What

20. What does your father do in the morning? – _________
a. He goes cycling in the park

b. He go cycling in the park

c. I go cycling in the park

b. all A&B correct

21. Hakim is from Japan. She is ________.
a. American

b. Vietnamese

c. Chinese

d. Japanese

22. I and my brother _________ my grandparents on the Saturday.
a. Play

b. Visit

c. sing

d. Meet

23. What day is tomorrow? – _________
a. Today is Friday

b. Yesterday is Thursday

c. Tomorrow is Saturday

d. On Saturday

24. We have English and Maths on __________
a. Friday

b. Morning

c. Afternoon

d. August

25. _________ do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.
a. When

b. What

c. Where

d. Who

26. The boys play football __________ the afternoon.
a. On

b. In

c. At

d. With

27. Long: On Saturday, I go to the English club.
Lien: ___________
Long: I do my homework.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

5


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

a. What day is this today?

b. What do you do?

c. What about on Sunday?

d. What day is tomorrow?

28. Tuan like _______ badminton and collecting stamps.
a. Playing

b. Play

c. To play

d. plays

c. Chess

d. Football

29. I can play the _________
a. Volleyball

b. Guitar

30. Does she go to the library on Tuesday? – ________
a. No, she don’t

b. Yes, she is

c. No, it is Wednesday

d. No, she doesn’t. She goes to school.

Translate into English.
31. Mai: Hôm nay là ngày gì hả Nam?
Nam: Hôm nay là thứ tư.
a. Mai: What day is this today?
Nam: Today is Tuesday.

b. Mai: What do you do today?
Nam: Today is Wednesday.

c. Mai: What day is this today?

d. Mai: What day is this?

Nam: Today is Wednesday.

Nam: It’s Monday.

32. Bạn làm gì vào những ngày chủ nhật? – ________
a. What do you do on Sunday?

b. What day is this today?

c. What does you do on Sunday?

c. What do you do in Sunday?

33. Mai: Hôm nay chúng ta có tiết tiếng anh đúng không?
Nam: Đúng rồi.
a. Mai: Do we have England today?
Nam: Yes.
c. Mai: Do we has English today?
Nam: Yes.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

b. Mai: Do we have English today?
Nam: Yes.
d. Mai: Do we has English today?
Nam: Yes.

6


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

34. Cậu có đi học vào cuối tuần không?
a. Do you go to school on the weekend?

b. On Sunday does you go to school?

c. You go to school on Sunday?

d. What do you do on Sunday?

35. Mai có phải là thứ năm không?
a. Tomorrow is Thursday?

b. Is tomorrow Tuesday?

c. Is tomorrow’s Thursday?

d. Is tomorrow Thursday?

Recorder the words to make the correct answer.
36. I/ some/ on/ Monday/ classes/ at/ have/ school
a. I have some classes at school on Monday.
b. I have on some class at school Monday.
37. it/ what/ is/?/ today/ day
a. What is it day today?
b. What day is it today?
38. do/?/ what/ on/ do/ Wednesday/ you
a. What do on Wednesday do you?
b. What do you do on Wednesday?
39. is/ it/ today/ Monday
a. It is Monday today.
b. Is it today Monday.
40. badminton/ plays/ on/ he/ Thursday
a. He plays on badminton Thursday.
b. He plays badminton on Thursday.
41. and/ sister/ her/ Linh/ on/ TV/ watch/ Friday
a. Linh and her sister watch TV on Friday.
b. Linh and her sister watch on TV Friday.
42. she/ go/ school/ does/ to/ day/ every/? – does/ she/,/ yes
a. Does she go to school everyday? – yes, she does
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

7


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

b. Does she go to everyday school? – yes, she does
43. my/ visit/ grandparents/ I
a. My I visit grandparents.
b. I visit my grandparents.
44. Go/ I/ swimming/ afternoon/ the/ in
a. I go swimming in the afternoon.
b. I go in swimming the afternoon.
45. name/ her/ brother’s/ what/ is
a. What is her brother’s name?
b. What name is her brother’s?
46. do/ you/ what/ do/ the/ weekend/ at
a. What the weekend do you do at?
b. What do you do at the weekend?
47. school/ is/ your/ big/ and/ very/ nice
a. Your school is very big and nice.
b. Your big school is very and nice.
48. when/ we/ Math/ do/ have/?
a. When do we have math?
b. When math do we have?
49. what/ do/ he/ from/ Monday/ Friday/ to/ does/ afternoon/ the/ in/?
a. What do he does in the afternoon from Friday to Monday?
b. What does he do in the afternoon from Monday to Friday?
50. she/ not/ Vietnamese/ on/ Thursdays/ have/ does
a. She does not Vietnamses have on Thursday.
b. She does not have Vietnamese on Thursday.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

8


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

KEY
Put the letters in the correct orders to have correct words.
1. DMNOYA
a. DOMANY

b. NOMDAY

c. MONDAY

d. NYADOM

b. TEUSDAY

c. SUETDAY

d. SEUTDAY

2. DUTSYEA
a. TUESDAY
2. EDSDWNAYE
a. WESEDSDAY

b. WEDNESDAY

c. WENESDDAY

d. WEDNEDSAY

3. RSDUYATH
a. RUSTHDAY

b. TURSHDAY

c. THURDAYS

d. THURSDAY

b. SARTUDAY

c. SATURDAY

d. SUTARDAY

b. FRIDAY

c. FIRDAY

d. FRYDAI

c. Do

d. Thursday

c. In

d.Do

4. TAUADYRS
a. TAUSARDAY
5. IDYAFR
a. RIFDAY

Find the mistake in each sentence.
6. Do you listen on music in the evening?
a. Listen

b. On

7. What does she do in Friday?
a. Does

b. What

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

9


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

8. Does he work the guitar in the afternoon?
a. Work

b. Does

c. In

d. the guitar

9. He and I play footballs in the morning.
a. He and I

b. Play

c. In

d. Footballs

10. Does they go to swimming on Sunday?
a. Does

b. Go

c. Swimming

d. On Sunday

Choose the correct answer.
11. ________? – No, it’s Saturday.
a. What about Friday.

b. On Saturday

c. What day is it?

d. Is it Friday today?

12. Hello. I’m Tam. I come ________
a. from Vietnamese

b. To Vietnam

c. Into Vietnam

d. From Vietnam

13. They have Math ________ Monday and Wednesday.
a. In

b. On

c. At

d. To

c. London

d. Bang Kok

14. The capital of England is _________.
a. Ha Noi

b. Bac Kinh

15. What day is it today? – _________
a. It’s Monday.

b. Its Monday

c. No, it isn’t

d. Yes, it is Monday

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

10


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

16. _________? – She goes for picnic with my family.
a. What is this?

b. What does she do on Sunday?

c. What do you do on Sunday?

d. What day is it?

17. Nam goes to school in every morning _____ Monday _____ Friday.
a. On/ on

b. On/ in

c. On/ to

d. from/ to

18. Linda ________ mum with the housework.
a. Visits

b. Help

c. Helps

d. Does help

c. Why

d. Where

19. ________ do you have English?
a. When

b. What

20. What does your father do in the morning? – _________
a. He goes cycling in the park

b. He go cycling in the park

c. I go cycling in the park

b. all A&B correct

21. Hakim is from Japan. She is ________.
a. American

b. Vietnamese

c. Chinese

d. Japanese

22. I and my brother _________ my grandparents on the Saturday.
a. Play

b. Visit

c. sing

d. Meet

23. What day is tomorrow? – _________
a. Today is Friday

b. Yesterday is Thursday

c. Tomorrow is Saturday

d. On Saturday

24. We have English and Maths on __________

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

11


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

a. Friday

b. Morning

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

c. Afternoon

d. August

25. _________ do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.
a. When

b. What

c. Where

d. Who

26. The boys play football __________ the afternoon.
a. On

b. In

c. At

d. With

27. Long: On Saturday, I go to the English club.
Lien: ___________
Long: I do my homework.
a. What day is this today?

b. What do you do?

c. What about on Sunday?

d. What day is tomorrow?

28. Tuan like _______ badminton and collecting stamps.
a. Playing

b. Play

c. To play

d. plays

c. Chess

d. Football

29. I can play the _________
a. Volleyball

b. Guitar

30. Does she go to the library on Tuesday? – ________
a. No, she don’t

b. Yes, she is

c. No, it is Wednesday

d. No, she doesn’t. She goes to school.

Translate into English.
31. Mai: Hôm nay là ngày gì hả Nam?
Nam: Hôm nay là thứ tư.
a. Mai: What day is this today?
Nam: Today is Tuesday.

b. Mai: What do you do today?
Nam: Today is Wednesday.

c. Mai: What day is this today?

d. Mai: What day is this?

Nam: Today is Wednesday.

Nam: It’s Monday.

32. Bạn làm gì vào những ngày chủ nhật? – ________
a. What do you do on Sunday?

b. What day is this today?

c. What does you do on Sunday?

c. What do you do in Sunday?

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

12


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

33. Mai: Hôm nay chúng ta có tiết tiếng anh đúng không?
Nam: Đúng rồi.
a. Mai: Do we have England today?

b. Mai: Do we have English today?

Nam: Yes.

Nam: Yes.

c. Mai: Do we has English today?

d. Mai: Do we has English today?

Nam: Yes.

Nam: Yes.

34. Cậu có đi học vào cuối tuần không?
a. Do you go to school on the weekend?

b. On Sunday does you go to school?

c. You go to school on Sunday?

d. What do you do on Sunday?

35. Mai có phải là thứ năm không?
a. Tomorrow is Thursday?

b. Is tomorrow Tuesday?

c. Is tomorrow’s Thursday?

d. Is tomorrow Thursday?

Recorder the words to make the correct answer.
36. I/ some/ on/ Monday/ classes/ at/ have/ school
a. I have some classes at school on Monday.
b. I have on some class at school Monday.
37. it/ what/ is/?/ today/ day
a. What is it day today?
b. What day is it today?
38. do/?/ what/ on/ do/ Wednesday/ you
a. What do on Wednesday do you?
b. What do you do on Wednesday?
39. is/ it/ today/ Monday
a. It is Monday today.
b. Is it today Monday.
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

13


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

40. badminton/ plays/ on/ he/ Thursday
a. He plays on badminton Thursday.
b. He plays badminton on Thursday.
41. and/ sister/ her/ Linh/ on/ TV/ watch/ Friday
a. Linh and her sister watch TV on Friday.
b. Linh and her sister watch on TV Friday.
42. she/ go/ school/ does/ to/ day/ every/? – does/ she/,/ yes
a. Does she go to school everyday? – yes, she does
b. Does she go to everyday school? – yes, she does
43. my/ visit/ grandparents/ I
a. My I visit grandparents.
b. I visit my grandparents.
44. Go/ I/ swimming/ afternoon/ the/ in
a. I go swimming in the afternoon.
b. I go in swimming the afternoon.
45. name/ her/ brother’s/ what/ is
a. What is her brother’s name?
b. What name is her brother’s?
46. do/ you/ what/ do/ the/ weekend/ at
a. What the weekend do you do at?
b. What do you do at the weekend?
47. school/ is/ your/ big/ and/ very/ nice
a. Your school is very big and nice.
b. Your big school is very and nice.
48. when/ we/ Math/ do/ have/?
a. When do we have math?
b. When math do we have?
Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

14


Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS

LH. Cô Tô Thủy. 0374.758.210

49. what/ do/ he/ from/ Monday/ Friday/ to/ does/ afternoon/ the/ in/?
a. What do he does in the afternoon from Friday to Monday?
b. What does he do in the afternoon from Monday to Friday?
50. she/ not/ Vietnamese/ on/ Thursdays/ have/ does
a. She does not Vietnamses have on Thursday.
b. She does not have Vietnamese on Thursday.

Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×