Tải bản đầy đủ

DẠNG bài tập 8+ CHẮC CHẮN THI hỗn hợp vào nước

Các bạn 2k2 theo học Thầy đang bắt đầu luyện đề rồi – LIVE T
Đăng kí học em inbox Thầy nhá

13. HỖN HỢP VÀO NƯỚC
I - PHƯƠNG PHÁP
II – BÀI TẬP TRONG ĐỀ THPTQH CÁC NĂM TRƯỚC
HỖN HỢP VÀO NƯỚC
Câu 38 – THPTQG 2015: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X
vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt
cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra
hoàn toàn. Tỉ lệ x : y bằng
A. 3 : 2
B. 4 : 3
C. 1 : 2
D. 5 : 6
Câu 32 – MH lần 1 - 2017: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam
X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2. Cho
Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 27,96.
B. 29,52.
C. 36,51.

D. 1,50.
Câu 75 – MH 2018. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước
(dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO 2 (đktc)
vào Y, thu được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt
khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 6,79.
B. 7,09.
C. 2,93.
D. 5,99.
Câu 80 – THPTQG 2018 - 201: Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối
lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,022 mol khí
H2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl vào Y, thu được dung
dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 2,958 gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị
của m là
A. 3,912.
B. 3,600.
C. 3,090.
D. 4,422.
Câu 80 – THPTQG 2018 - 202: Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Na và K. Hòa tan hoàn toàn m gam X
vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,0405 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa
0,018 mol H2SO4 và 0,03 mol HCl vào Y, thu được 1,089 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z
chỉ chứa 3,335 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Phần trăm khối lượng của
kim loại Ba trong X là
A. 42,33%.
B. 37,78%.
C. 29,87%.
D. 33,12%.
Câu 76 – THPTQG 2018 - 203: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Na và BaO vào
nước dư, thu được dung dịch Y và 0,085 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol
H2SO4 và 0,1 mol HCl vào Y, thu được 3,11 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 7,43
gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Giá trị của m là
A. 2,79.
B. 3,76.
C. 6,50.
D. 3,60.
Câu 76 – THPTQG 2018 - 204: Hỗn hợp X gồm Al, K, K2O và BaO (trong đó oxi chiếm 10%
khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,056 mol
khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,04 mol H2SO4 và 0,02 mol HCl vào Y, thu được 4,98
gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 6,182 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat
trung hòa. Giá trị của m là


A. 9,592.
B. 5,760.
C. 5,004.
D. 9,596.
Câu 75 – MH 2019: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó
oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. Trộn
300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO 3 0,3M, thu được 500 ml
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

1


Các bạn 2k2 theo học Thầy đang bắt đầu luyện đề rồi – LIVE T
Đăng kí học em inbox Thầy nhá

dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là
A. 9,6.
B. 10,8.

C. 12,0.

D. 11,2.

Hướng dẫn:
Câu 38 – THPTQG 2015:
CaC2  2H 2O  Ca(OH)2  C2H 2 

x

x

Al 4C3  12H 2O  4Al(OH)3  3CH 4 
y
4y
Ca(OH)2  2Al(OH)3  Ca(AlO2 )2  4H 2O
x
2x
Dung dịch Y gồm: Ca(AlO2 )2 : x mol
Giả sử a = 78 gam. nAl (OH)  1mol  4y  2x
3

nCO  2x  3y . Cho CO2 vào dung dịch Y ta có:
2

Ca(AlO2 )2  2CO2  4H 2O  2Al(OH)3  Ca(HCO3 )2
x
2x
nAl (OH)  2mol  2x  2  x  1  y  0,75
 x : y  4:3
Chọn B
Câu 32 – MH lần 1 - 2017:
Gọi nNaOH(trongY )  x
3

1
Bảo toàn H ta có: nH O  nH  nBa(OH)  nNaOH  0,17  0,5x
2
mX  mH O  mNaOH  mBa(OH)  mH
Bảo toàn khối lượng ta có:
 21,9  18.(0,17  0,5x)  40x  20,52  0,1  x  0,14mol
Dung dịch Y chứa nOH  0,38mol;nBa  0,12mol
2

2

2

2nAl  0,1mol;nSO
3

2
4

2

2

2

 0,15mol

nAl (OH)  4nAl  nOH  0,02mol
3

3nBaSO  nBa  0,12mol
4

2

 m  29,52gam
Chọn B
Câu 75 – MH 2018.

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

2


Các bạn 2k2 theo học Thầy đang bắt đầu luyện đề rồi – LIVE T
Đăng kí học em inbox Thầy nhá

Ba  2H 2O  Ba(OH)2  H 2 
BaO  H 2O  Ba(OH)2
2Al  Ba(OH)2  2H 2O  Ba(AlO2 )2  3H 2 
Al 2O3  Ba(OH)2  Ba(AlO2 )2  H 2O
Ba(AlO2 )2  2CO2  4H 2O  Ba(HCO3 )2  Al(OH)3  (1)
Ba(OH)2  CO2  BaCO3   H 2O (2)
Ba(OH)2  2CO2  Ba(HCO3 )2  (3)
Coi hỗn hợp X gồm Al, Ba, O.
Vì hấp thụ 1,2096 lít CO2 vào Y thu được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa thu được dung dịch Z
chỉ chứa 1 chất tan duy nhất. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 tới dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa
 3,12gam  là Al(OH)3  nAl (OH)  0,04mol  nAl
3

 mBaCO  4,302  3,12  1,182gam  nBaCO  0,006mol
3

3

Khi hấp thụ 1,2096 lít CO2 áp dụng bảo toàn C ta có:
2nBa(HCO )  nBaCO  nCO  nBa(HCO )  0,024mol
3 2

3

2

3 2

Bảo toàn Ba ta có: nBa  nBaCO  nBa(HCO )  0,03mol
3

3 2

Bảo toàn e ta có 2nBa  3nAl  2nH  2nO  nO  0,05mol
 m  5,99gam
Chọn D
Câu 80 – THPTQG 2018 - 201:
Gọi x, y, z là số mol của Ba, Al, Al2O3 có trong hỗn hợp
%mO  20%  16.3z  0,2.(137x  39y  102z) (1)
2

nH  a  0,5b  0,022 (2)
2

Dung dịch Z chứa SO42 (0,018  x); Cl  (0,038);K  (y);Al 3 (a)mol
Bảo toàn điện tích cho Z ta có: 2.(0,018  x)  0,038  y  3a (3)
m  233x  78.(2z  a)  2,958 (4)
Giải (1); (2); (3); (4) ta có x  0,006;y  0,032;z  0,015;a  0,01
 m  3,6gam
Chọn B
Câu 80 – THPTQG 2018 - 202:
Nếu cho X vào hỗn hợp 2 axit ta cũng thu được 0,0405 mol H2
n
Trong đó nH (từ axit)  H  0,033mol
2
 nH (từ H 2O ) = 0,0405 – 0,033 = 0,0075 mol


2

2

2
nH (từ H2O)  0,005mol
3
Kết tủa 1,089 gam gồm Al(OH)3 (0,005mol);BaSO4  nBaSO  nBa  0,003mol
 nAl 

2

4

Dung dịch Z chứa SO (0,018  0,003  0,015);Cl (0,03); các cation kim loại.
Bảo toàn khối lượng ta có: mCl  mSO  mcation = mmuối
2
4

2
4

 mcation = 0,83 gam.
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

3


Các bạn 2k2 theo học Thầy đang bắt đầu luyện đề rồi – LIVE T
Đăng kí học em inbox Thầy nhá

 mX  mcation  mBa  mAl  0,83  0,003.137  0,005.27  1,376gam

 %mBa 

0,003.137
.100%  29,87%
1,376

Chọn C
Câu 76 – THPTQG 2018 - 203:
Đặt a, b, c lần lượt là số mol của Al. Na, BaO
nH  1,5a  0,5b  0,085 (1)
2

Kết tủa gồm Al(OH)3 (x mol);BaSO4 (cmol)
m  3,11  78x  233c(2)
Dung dịch Z chứa SO42 (0,03  c);Cl  (0,1);Na (b);Al 3 (a  x)
Bảo toàn điện tích ta có: 3.(a  x)  b  2.(0,03  c)  0,1 (3)
mmuối = 27.(a  x)  23b  (0,03  c).96  0,1.35,5  7,43 (4)
Giải 4 phương trình ta có x = 0,04; b = 0,05; c = 0,01; x = 0,01.  mX  3,76gam
Chọn B
Câu 76 – THPTQG 2018 - 204:
Quy đổi hỗn hợp thành Ba (a mol); K (b mol); Al (c mol); O (d mol)
%mO  10%  16d  10%.(137a  39b  27c  16d) (1)
Bảo toàn e ta có: 2nBa  nK  3nAl  2nO  2nH  2a  b  3c  2d  0,056.2 (2)
2

4,98 gam kết tủa gồm: BaSO4 (amol);Al(OH)3 ( x mol)  233a  78x  4,98(3)
Dung dịch Z chứa SO42 (0,04  a);Cl  (0,02);K  (b);Al 3 (c  x)
Bảo toàn điện tích ta có: 2.(0,04  a)  0,02  b  3.(c  x) (4)
mmuối = 96.(0,04  x)  0,02.35,5  39b  27.(c  x)  6,182 (5)
Giải 5 phương trình ts có: a = 0,012; b = 0,07; c = 0,03; d = 0,036; x = 0,028
 m  5,76gam
Chọn B
Câu 75 – MH 2019:
nH  0,1mol


pH  13  [OH  ] (dư) = 0,1  nOH (dư) = 0,05 mol


 nOH(trongY )

 0,1  0,05  0,15mol

nOH  2nH  2nO  nO  0,06mol


 mX 

2

0,06.16
 9,6gam
10%

Chọn A
III – BÀI TẬP TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2019
Câu 1 (chuyên Lam Sơn – lần 1 -2019) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O,
Ba và BaO (oxi chiếm 8,75% về khối lượng) vào H2O thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít
H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H 2SO4
0,15M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần
nhất với giá trị nào sau đây?
Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

4


Các bạn 2k2 theo học Thầy đang bắt đầu luyện đề rồi – LIVE T
Đăng kí học em inbox Thầy nhá

A. 15.
B. 14.
C. 13.
D. 12.
Câu 2 (chuyên Hoàng Văn Thụ- Hòa Bình –lần 1-2019) Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K,
Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và
8,96 lít H2 (ở đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 7,8.
B. 15,6.
C. 27,3.
D. 35,1.
Hướng dẫn:
Câu 1 (chuyên Lam Sơn – lần 1 -2019) Chọn C.
Vì pH = 13 nên OH- dư  n OH  ban đầu = 0,4.0,1 + 0,2.0,2 + 0,2.0,15.2 = 0,14 mol
Trong 400 ml có n OH  = 0,28 mol = n Na  2n Ba (1)
Quy đổi hỗn hợp thành Na, Ba, O. Áp dụng bảo toàn e: n Na  2n Ba  2n O  0,07.2 (2)
Theo đề: %m O 

16n O
 0, 0875 (3) . Từ (1), (2), (3) suy ra: m = 12,8 gam.
m

Câu 2 (chuyên Hoàng Văn Thụ- Hòa Bình –lần 1-2019) Chọn C
n AlO  0, 6mol
n H2  0, 4mol  n OH  0,8mol
2
 Y
 
mol
mol
mol
n O  0,9  n Al2O3  0,3
n OH  0, 2
0, 6.4  (1,55  0, 2)
 HCl:1,55mol


 n Al(OH)3 
 0,35mol  m  27,3 gam
3

Thầy phạm Minh Thuận

Sống là để dạy hết mình

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×