Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

HỒ THỨC THUẬN THI THỬ THPT QUỐC GIA lần 2 năm học 2019 2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (695.66 KB, 7 trang )

Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề
Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn
THẦY GIÁO: HỒ THỨC THUẬN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn kiểm tra: TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút – không kể thời gian phát đề)

Mã đề 132
Câu 1:

Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  có phương trình 3x  z  1  0 . Véctơ pháp tuyến của
mặt phẳng  P  có tọa độ là
A.  3;0; 1 .

Câu 2:

Câu 3:

B.  3; 1;1 .

C.  3; 1;0  .

D.  3;1;1 .

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA   ABCD  , SB  a 3 . Tính thể tích V
của khối chóp S. ABCD theo a .


a3 2
a3 2
a3 3
3
A. V  a 2 .
B. V 
.
C. V 
.
D. V 
.
3
6
3
Cho hàm số y  x3  3x  2 . Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
B.  1; 4  .

A.  2;0  .

C.  0;1 .

D. 1;0  .

C.  0;   .

D.

1

Câu 4:


Tập xác định của hàm số y   x  1 5 là
B. 1;   .

A. 1;   .
Câu 5:

Cho khối chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt
phẳng  SAD  một góc 300 . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.
A. V 

Câu 6:

Câu 7:

\ 1 .

a3 2
.
3

B. V 

a3 6
.
3

C. V  2a3 .

D. V 


2a 3
.
3

Một hình nón tròn xoay có đường cao h , bán kính đáy r và đường sinh l . Biểu thức nào sau đây
dùng để tính diện tích xung quanh của hình nón?
A. S xq   rl .
B. S xq  2 rl .
C. S xq   rh .
D. S xq  2 rh .
Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?
A. y  log3 x .
2

B. y  log  x  .
3

x

e
C. y    .
4

x

2
D. y    .
5


2

Câu 8:

Câu 9:

Tìm tập xác định D của hàm số y  1  x  3  log 2  x  1 .
A. D   ; 1  1;   .

B. D   ; 1  1;   .

C. D   1;1 .

D. D   1;1 .

Tìm hàm số F  x  biết F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   x và F 1  1 .
2
2
1
A. F  x   x x .
B. F  x   x x  .
3
3
3

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!


Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề

Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn
C. F  x  

1
1
 .
2 x2 2

D. F  x  

2
5
x x .
3
3

Câu 10: Giả sử a , b là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. log 10ab   1  log a  log b  .

B. log 10ab   2  2log  ab  .

C. log 10ab   2 1  log a  log b  .

D. log 10ab   2  log  ab  .

2

2

2


2

Câu 11: Đồ thị hàm số y 

1

Tích phân


0

A.

C. 2 .

D. 4 .

dx
bằng
3x  1

4
.
3

B.

1


Câu 13: Cho

2

có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

x2 1

B. 3 .

A. 1 .
Câu 12:

x 1

2

 f  x  dx  2

1

A. 3 .

3
.
2

1
 g  x  dx  7

1

1
.
3

C.
1

, khi đóD.
1  f  x   7 g  x  dx

1

B. 1 .

2
.
3


bằng

C. 3 .

D. 1 .

Câu 14: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A. y   x 4  1.

B. y   x4  2 x2  1.

C. y   x4  2 x 2  1 .

Câu 15: Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x)  e x  2sin x .
A.
C.

 e
 e

x
x

 2sin x dx  e x  cos2 x  C .

 2sin x dx  e x  2cos x  C .

 e

D.   e
B.

x
x

D. y   x4  2 x2  1 .

 2sin x dx  e x  sin 2 x  C .

 2sin x dx  e x  2cos x  C .

Câu 16: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?
A. y  x3  x  5 .

B. y  x 4  3x 2  4 .

C. y  x 2  1 .

D. y 

2x 1
.
x 1

Câu 17: Tính t ng T tất cả các nghiệm của phương trình 4.9x 13.6x  9.4x  0 .
13
1
A. T  2 .
B. T  3 .

C. T  .
D. T  .
4
4
Câu 18:

Hàm số y  3  x 2  2 x  3  2 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị
2

A. 3 .

B. 0 .

C. 1 .

D. 2 .

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!


Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề
Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn
Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho M 1; 2; 3 , N  2;  3;1 , P  3;1; 2  . Tìm tọa độ điểm Q
sao cho MNPQ là hình bình hành.
A. Q  2;  6; 4  .
Câu 20:

B. Q  4;  4; 0  .


C. Q  2; 6; 4  .

D. Q  4;  4; 0  .

Gọi S là tập nghiệm của phương trình 2log 2  2 x  2   log 2  x  3  2 trên
của S bằng
A. 8  2.
B. 4  2.
C. 6  2.
2

. T ng các phần tử
D. 8.

Câu 21: Hàm số y  x3  3x 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  1;1 .

B.  ;1 .

C.  2;    .

D.  0; 2  .

Câu 22: Cho hình trụ có bán kính bằng a . Một mặt phẳng đi qua các tâm của hai đáy và cắt hình trụ theo thiết
diện là hình vuông. Thể tích của hình trụ bằng
2 a 3
3
3
3
A. 2a .

B.  a .
C. 2 a .
D.
.
3
Câu 23: Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I 1;2; 1
tròn bán kính bằngvà cắt mặt phẳng  P  :2 x  y  2z 1  0 biết đường

8 có phương trình là

A.  x  1   y  2    z  1  9.

B.  x  1   y  2    z  1  9.

C.  x  1   y  2    z  1  3.

D.  x  1   y  2    z  1  3.

2

2

2

2


2

2

Câu 24: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên
A. I  2 .

2

B. I  1.

2

2

. Biết

2

2

4

0

0

2

2


2
 x. f  x  dx  2 , hãy tính I   f  x  dx

1
.
D. I  4 .
2
qua ba điểm A , B , C lần lượt là hình chiếu của

C. I 

Câu 25: Viết phương trình t ng quát của mặt phẳng  

điểm M  2;3; 5  xuống các trục Ox , Oy , Oz .
A. 15x 10 y  6 z  30  0 .
B. 15x 10 y  6 z  30  0 .
C. 15x  10 y  6 z  30  0 .
D. 15x  10 y  6 z  30  0 .
Câu 26: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Hàm số có một điểm cực trị.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 .
D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 .

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề
Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng    : x  2 z  6  0 và đường thẳng
x  1 t

d :  y  3  t . Viết phương trình đường thẳng  nằm trong mặt phẳng    cắt đồng thời vuông góc
 z  1  t

với d .
x2 y4 z2
x 2 y 3 z  2
A.
.B.
.
2
1
1
2
1
1
x2 y4 z2
x2 y4 z2
C.
.D.
.

2
1
1
2
1
1

Câu 28: Cho 3 số a , b , c  0 , a  1 , b  1, c  1 . Đồ thị các hàm số y  a x , y  b x , y  c x
được cho trong dưới hình vẽ dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. b  c  a .

B. a  c  b .

C. a  b  c .

D. c  a  b .

Câu 29: Cho hình lăng trụ ABC. ABC có thể tích là V . Gọi M là điểm thuộc cạnh CC  sao cho
CM  3CM . Tính thể tích V của khối chóp M . ABC
3V
V
V
V
A.
.

B.
.
C.
.
D. .
4
12
4
6
Câu 30: Có bao nhiêu giá trị nguyên m  10;10  để hàm số y  m2 x4  2  4m  1 x 2  1 đồng biến trên
khoảng 1;   ?
A. 15 .

B. 6 .

D. 16 .

C. 7 .

Câu 31: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Biết SA vuông góc với đáy và SA  a . Tính
khoảng cách từ điểm A đến mp  SBD  .
A.

2a
.
3

B.

a

.
3

Câu 32: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y 
A. m  ;  10   4;    .
C. m  ;  10   4;    .

C.

a
2 3

.

D.

a 2
.
6

mx  16
đồng biến trên  0;10  .
xm
B. m  ;  4    4;    .

D. m  ;  4   4;   

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề
Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn
Câu 33: Trong hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  2;1;1

và mặt phẳng  P  :2 x  y  2 z 1 0 . Phương trình của

 P

mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳngA.  x  2    y  1   z  1  9 .

B.  x  2    y  1   z  1  2 .

C.  x  2    y  1   z  1  4 .

D.  x  2    y  1   z  1  36 .

2
2

2

2

2


2

2

2

Câu 34: Tập nghiệm của của bất phương trình log 1
3

1

A. S   ;   .
3


 1
B. S   0;  .
 3

Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y 
A. 2  m  1.
Câu 36:B. 2  m  2 .

2

2


2

2

1  2x
 0 là .
x

1 1
C. S   ;  .
3 2

1

D. S   ;  .
3


mx  4
nghịch biến trên  ;1 .
xm
C. 2  m  1.
D. 2  m  1 .

Cho khối cầu  S  có tâm I và bán kính R  2 3 , gọi  P  là mặt phẳng cắt khối cầu  S  theo thiết
diện là hình tròn  C  . Tính khoảng cách d từ I đến  P  sao cho khối nón có đỉnh I và đáy là hình
tròn  C  có thể tích lớn nhất.
A. d 


2 3
.
3

B. d  2 .

C. d  2 .

D. d 

3
.
2

Câu 37: Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  0;2  và thỏa mãn f  0   2 ,

2

  2 x  4 f '  x  dx  4
0

2

. Tính tích phân I   f  x  dx .
0

A. I  6 .

B. I  2 .


D. I  6 .

C. I  2 .

1
4
Câu 38: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x 2 , y   x  và trục hoành.
3
3
11
61
343
39
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
6
3
162
2

Câu 39:
Tìm tát cả các giá trị của tham số m để phương trình 4 log 2 x

2

 log 1 x  m  0 có nghiệm thuộc
2

khoảng  0;1 
 1
A. m   0;  .
 41

B. m   ;  .
4


C. m  ;0 .

1

D.  ;   .
4


Câu 40: Hình phẳng  H  được giới hạn bởi đồ thị  C  của hàm đa thức bậc ba và parabol


 P  có trục đối xứng vuông

góc với trục hoành. Phần tô đậm của hình vẽ có diện tích bằng

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!


Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề
Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn

A.

37
.
12

B.

7
.
12

C.

11
.
12

D.


5
.
12

Câu 41: Một sinh viên muốn mua một cái laptop có giá 12,5 triệu đồng nên mỗi tháng gửi tiết kiệm vào ngân
hàng 750.000 đồng theo hình thức lãi suất kép với lãi suất 0,72% một tháng. Hỏi sau ít nhất bao
nhiêu tháng sinh viên đó có thể dùng số tiền gửi tiết kiệm để mua được laptop ?
A. 16 tháng.
B. 14 tháng.
C. 15 tháng.
D. 17 tháng.
Câu 42: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B . Hình chiếu vuông góc của S trên
mặt đáy  ABCD  trùng với trung điểm AB . Biết AB  a , BC  2a , BD  a 10 . Góc giữa hai mặt
phẳng  SBD  và mặt phẳng đáy là 60 . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD theo a .
3 30a 3
30a3
30a3
30a3
.
B. V 
.
C. V 
.
D. V 
.
8
4
12
8

Câu 43: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng
vuông góc với đáy. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC và CD . Tính bán kính R của khối cầu
ngoại tiếp khối chóp S.CMN .
a 29
a 93
a 37
5a 3
A. R 
.
B. R 
.
C. R 
.
D. R 
8
12
6
12

A. V 

Câu 44: Tập nghiệm của bất phương trình 3log 2  x  3  3  log 2  x  7   log 2  2  x 
P ba
A. 2 .
B. 3 .
C. 5 .
D. 1 .
3

3


là S   a; b  . Tính

Câu 45: Cho hàm số f ( x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Hàm số y
A. 1;

f (2 x 1)

.

2 2
x
3

8x

B.

1;

5 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
1
.
2

C.

; 2 .


D.

1;7 .

Câu 46: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B , AB  BC  a , AD  2a, SA vuông
góc với mặt đáy  ABCD  , SA  a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SB,CD . Tính cosin của góc
giữa MN và (SAC ) .
A.

2
.
5

B.

55
.
10

C.

3 5
.
10

D.

1
.

5

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!


Khóa LUYỆN ĐỀ-LIVE T đang sale 50% giảm từ 1500k về chỉ còn 750k/khóa/100 đề
Em #Inbox trực tiếp cho thầy “HỒ THỨC THUẬN” để đăng ký ngay để vào học luôn
Câu 47: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên

. Đường cong

trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y  f   x  (

y  f   x  liên tục trên

.

ét hàm số g  x   f  x 2  3 .

Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số g  x  đồng biến trên  1;0  .
B. Hàm số g  x  nghịch biến trên  ; 1 .
C. Hàm số g  x  nghịch biến trên 1; 2  .
D. Hàm số g  x  đồng biến trên  2;  

Câu 48:

Cho đồ thị hàm số y  f  x  như hình vẽ dưới đây:


1
Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  f  x  2018  m2 có 5
3
điểm cực trị. T ng tất cả các giá trị của các phần tử của tập S bằng:
A. 7 .
B. 6 .
C. 5 .
D. 9 .

Câu 49: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  3;3  và đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ
bên. Biết f (1)  6 và g ( x) 

 x  1
f ( x) 
2

2

.

Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Phương trình g ( x)  0 có đúng hai nghiệm thuộc  3;3 .
B. Phương trình g ( x)  0 không có nghiệm thuộc  3;3 .
C. Phương trình g ( x)  0 có đúng một nghiệm thuộc  3;3 .
D. Phương trình g ( x)  0 có đúng ba nghiệm thuộc  3;3 .
Câu 50: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

m

thuộc khoảng


 1;7  để phương trình

 m  1 x   m  2 x  x 2  1  x 2  1 có nghiệm?
A. 5 .

B. 6 .

C. 7 .

D. 1 .

Thầy Giáo : Hồ Thức Thuận - Link facebook: https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9
Em đăng ký học livestream thì #Inbox trực tiếp cho thầy nhé!×