Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện quy trình bán hàng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CTY CP BAO BÌ TÍN
THÀNH

Trang 1


MỤC LỤC
PHẦN GIỚI THIỆU..........................................................................................3
1. Giới thiệu tổng quan..............................................................................3
2. Mục đích chuyên đề..............................................................................4
3. Mục tiêu chuyên đề...............................................................................4
4. Kết quả dự kiến........................................................................................5
5. Phương pháp thực hiện..........................................................................5
6. Kết cấu của đề tài..................................................................................6
CHƯƠNG 1: CƠ SỚ LÝ LUẬN.......................................................................8
1.1. Tổng quan về hoạt động bán hàng......................................................8
1.1.1. Hoạt động bán hàng..................................................................8
1.1.2. Quản trị hoạt đông bán hàng...................................................11
1.2. Quy trình bán hàng...........................................................................11
1.2.1. Tổng quan quy trình bán hàng................................................11

1.2.2. Các giai đoạn..........................................................................11
1.2.3. Các yếu tố xây dựng quy trình................................................11
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CTY CP BAO BÌ TÍN THÀNH............................11
2.1. Lịch sử hình thành...............................................................................11
2.2. Chức năng nhiệm vụ...........................................................................11
2.3. Cơ cấu tổ chức....................................................................................11
2.4. Kết quả kinh doanh hoạt động.............................................................11
2.5. Định hướng trong tương lai.................................................................11
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CTY CP BAO
BÌ TÍN THÀNH...............................................................................................12
3.1. Đánh giá thực trạng quy trình bán hàng tạị cty bao bì Tín Thành.......12
3.2. Kế Hoạch hoàn thiện quy trình bán hàng tạị cty bao bì Tín Thành.....12
3.2.1. Hoàn thiện sơ đồ quy trình bán hàng của công ty......................12
3.4. Kết quả dự kiến đạt được....................................................................16
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN
HÀNG TẠI CTY CP BAO BÌ TÍN THÀNH....................................................16
Trang 2


4.1. Định hướng giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng.........................16
4.2. Rủi ro phát sinh...................................................................................16
4.3. Biện pháp khác phục...........................................................................16
PHẦN KẾT......................................................................................................16
Tài liệu tham khảo:...........................................................................................18

Trang 3


PHẦN GIỚI THIỆU
1. Giới thiệu tổng quan
Bán hàng là khâu cuối cùng trong khâu sản xuất kinh doanh nên nó đóng
vai trò quan trọng đến sự thành công hay thất bại của một công ty. Các hoạt
động khác của doanh nghiệp đều nhằm mục đích phục vụ cho bán hàng vì nhờ
có hoạt động bán hàng mà công ty mới có thể đạt được mục tiêu đặt ra đó là lợi
nhuận, và lợi nhuận là chỉ tiêu cơ bản phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty. Ngoài ra từ khâu bán hàng, hàng hoá chuyển từ hình thái
hiện vật sang hình thái tiền tệ, vòng lưu chuyển vốn của được được hoàn thành
và tiếp tục vòng mới, công ty mới có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
của mình. Vì vậy bán hàng là hoạt động có ý nghĩa quan trong, bán hàng giúp
doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho và thu tiền về cho doanh nghiệp tiếp tục


hoạt động.
Khi nói đến việc bán hàng, thì quy trình bán hàng là rất quan trọng để thiết
lập một quy trình chuẩn cho nhân viên. Điều này đảm bảo nhóm bán hàng của
công ty hoạt động hiệu quả. Một quy trình bán hàng cung cấp cho nhân viên
bán hàng của công ty các bước được xác định rõ ràng để họ làm theo. Khi nhân
viên biết những gì cần phải được thực hiện ở mỗi giai đoạn bán hàng, nhóm
bán hàng của công ty họ sẽ có lợi thế rất lớn so với những người khác để đạt
được mục tiêu đề ra. Thêm vào đó, điều này cho phép họ tập trung vào khách
hàng tiềm năng và không bị lãng phí thời gian một cách vô ích.
Một quy trình bán hàng được xác định rõ cũng giúp công ty bằng cách chỉ
định rõ ràng vai trò của từng bộ phận vì nó liên quan đến bán hàng. Nquy trình
bán hàng nói lên những gì mỗi bộ phận chịu trách nhiệm trong từng giai đoạn
của quy trình. Điều này tạo điều kiện giao tiếp rõ ràng giữa các bộ phận và
ngăn ngừa sự hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch. Ngày nay, khách hàng của công
ty là một người rất hiểu biết và hiểu biết - Internet và phương tiện truyền thông
xã hội đã nghiêng về sự cân bằng một cách chắc chắn có lợi cho họ. Do đó,
người bán hàng phải đảm bảo rằng họ tham gia với khách hàng mục tiêu theo
Trang 4


cách họ muốn được tham gia và quy trình bán hàng của bạn phản ánh điều này.
Hoạt động bán hàng tại công ty bao bì Tín Thành là một nghệ thuật trong đó
quy trình bán hàng là nền tảng vững chắc để phát huy tốt nhất vai trò của hoạt
động bán hàng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, yêu cầu
khách hàng ngày càng cao, nên quy trình bán hàng của công ty dần dần lộ rõ
những bất cập, thiếu logic và và đã không phát huy hết vai trò hỗ trợ trong hoạt
động bán hàng của công ty, cũng như không hỗ trợ đắc lực cho nhân viên bán
hàng trong việc hoàn thành mục tiêu. Do đó, công ty cần xem xét để tìm ra
những hạn chế trong quy trình bán hàng, từ đó đưa ra những giải pháp để hoàn
thiện quy trình cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. Trên cơ sở đó
cũng như là một nhân viên kinh doanh trong công ty, tác giả chọn đề nghiên
cứu đề tài Hoàn thiện quy trình bán hàng tại công ty cổ phần bao bì Tín Thành.
2. Mục đích chuyên đề
Chuyên đề thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh tại
công ty bao bì nhựa Tín Thành. Trong đó, quy trình bán hàng được tập trung
phân tích và đánh giá nhằm nhận biết những điểm mạnh và điểm hạn chế của
quy trình. Qua đó, tác giả có cơ sở thực tiễn để đưa ra giải pháp nhằm hoàn
thiện quy trình bán hàng, giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra
và có kế hoạch phát triển trong giai đioạn 2020-2025.
3. Mục tiêu chuyên đề
a. Mục tiêu chung:
Phân tích quy trình bán hàng của của công ty cổ phần (CTCP) bao bì nhựa
Tín Thành
b. Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hóa các kiến thức về hoạt động và quy trình bán hàng tại các
công ty sản xuất và công ty thương mại.
- Phân tích các thực trạng hoạt động bán hàng của công ty bao bì nhựa Tín
Thành.
- Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty bao bì nhựa Tín Thành.
Trang 5


- Đánh điểm mạnh và điểm yếu của quy trình bán hàng tại công ty bao nhựa
Tín Thành.
- Đề xuất các giải pháp và định hướng để nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng
tại công ty bao bì nhựa Tín Thành.
4. Kết quả dự kiến
Đề tài nghiên cứu góp phần tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn
màcông ty bao bì nhựa Tín Thành gặp phải trong quy trình kinh doanh trong
những năm gần đây. Qua kế quả ngiên cứu, công ty bao bì nhựa Tín Thành sẽ
có cơ sở thực tế để nhận định những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược quản trị
bán hàng, quản trị hoạt động bán hàng. Qua đó, công ty tìm ra những giải pháp
để khắc phục những tiêu cực và hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nắm bắt
được những cơ hội để phát triển và đạt được mục tiêu đề ra.
Bài luận còn là dữ liệu quan trọng góp phần làm giàu lý thuyết nghiên cứu
trong lĩnh vực quản trị bán hàng, quản trị hoạt kinh doanh, quản trị quy trình
bán hàng và các giải pháp liên quan đến các lý thuyết. Báo cáo còn là tài liệu
có ý nghĩa cho các sinh viên và nhà nghiên cứu sử dụng trong tương lai.
5. Phương pháp thực hiện
Bài nghiên cứu áp dụng các phương pháp như:
Phương pháp thống kê :thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu và tính toán
các nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp về báo báo kinh doanh, hoạt động bán
hàng, quy trình bán hàng của công ty bao nhựa Tín Thành.
Phương pháp phân tích: nhằm nghiên cứu và xem xét lại những mô hình
bán hiện tại của công để rút ra kết luận những hạn chế của quy trình. Qua đó,
đề xuất quy trình bán hàng hiệu quả trong thực tiễn để hoàn thiện những thiếu
sót trong quy trình hiện tại và giúp công ty bao bì nhựa Tín Thành cải thiện
hoạt động kinh doanh trong thời gian sắp tới.
Phương pháp so sánh: nhằm xác định số gốc để so sánh như nhịp độ biến
động, tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu, số gốc để so sánh là chỉ tiêu ở kỳ
trước và kỳ hiện tại mà công ty bao bì nhựa Tín Thành đạt được. Từ đó rút ra
Trang 6


kết luận.
6. Kết cấu của đề tài
Cấu trúc của đề tài bao gồm 3 phần:
Phần 1: Mở đầu,
Phần này trình bày tổng quan về chuyên đề, trong đó nêu bậc nội dung
quan trọng của hoạt động bán hàng và quy trình bán hàng trong công ty sản
xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, phần mở đầu cũng giới thiệu mục tiêuvà mục
đích nghiên cứu của chuyên đề, cũng như thảo luận các kết quả dự kiến đạt
được và phương pháp thực hiện chuyên đề.
Chương một: trình bài cơ sở ý luận của nghiên cứu. Trong đó, tác giả giới
thiệu tổng quan về hoạt động bán hàng, tập trung vào thảo luận định nghĩa,
quản trị hoạt động bán hàng. bên ạnh đó, tác giả cũng nêu bật các lý thuyết về
quản trị quy trình bán hàng, vai trò của quy trình và các yếu tố xây dựng thành
công quy trình bán hàng tại doanh nghiệp
Chương hai: giới thiệu sơ liệu về công ty bao bì Tín Thành. Nội dung
chương hai phân tích sâu về công ty bao gồm sử hình thành, cơ cấu tổ chức,
tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 2017-2019.
Cuối cùng là định hướng phát triển cho công ty Tín Thành trong thời gian sắp
tới.
Chương ba: phân tích về thực trạng quy trình bán hàng của công ty. Từ đó
tìm ra những điểm mạnh và han chế của quy trình để có những giải pháp thích
hợp giúp quy trình được hoàn hoàn thiện.
Chương: ở chương này, tác giả đưa ra những giải pháp để khác phục những
hạn chế trong quy trình bán hàng của công ty Tín Thành. Trong đó, tác giả nêu
bậc những rủi ro có thể xảy ra và các giải pháp cụ thể để giúp công ty có được
quy trình bán hàng và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, cạnh tranh với các
đối thủ và bắt kịp xu hướng phat triển của toan cầu hóa.

Trang 7


Trang 8


CHƯƠNG 1: CƠ SỚ LÝ LUẬN
1.1.

Tổng quan về hoạt động bán hàng

1.1.1. Hoạt động bán hàng
.
1.1.2. Quản trị hoạt đông bán hàng
1.2.

Quy trình bán hàng

1.2.1. Tổng quan quy trình bán hàng
1.2.2. Các giai đoạn
1.2.3. Các yếu tố xây dựng quy trình
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CTY CP BAO BÌ TÍN THÀNH
2.1. Lịch sử hình thành
2.2. Chức năng nhiệm vụ
2.3. Cơ cấu tổ chức
2.4. Kết quả kinh doanh hoạt động
2.5. Định hướng trong tương lai
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CTY CP
BAO BÌ TÍN THÀNH
3.1. Đánh giá thực trạng quy trình bán hàng tạị cty bao bì Tín Thành
3.2. Kế Hoạch hoàn thiện quy trình bán hàng tạị cty bao bì Tín Thành
3.2.1. Hoàn thiện sơ đồ quy trình bán hàng của công ty

3.4. Kết quả dự kiến đạt được

Trang 9


CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH
BÁN HÀNG TẠI CTY CP BAO BÌ TÍN THÀNH
4.1. Định hướng giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng
4.2. Rủi ro phát sinh
4.3. Biện pháp khác phục
PHẦN KẾT
.
Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình quản trị doanh nghiệp – Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc
dân (2010).
2. TS. Phạm Thị Thanh Tâm “ Đại cương phát hành xuất bản phẩm” – Bộ
văn hóa thông tin trường Đại học văn hóa Hà Nội (2002).
3. Bài giảng “Quản trị doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm” – Th.S
Trần Dũng Hải.
4. Trang sách vàng – Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ.
5. Quản trị bán hàng -Tác giả: Comer, James M. Năm xuất bản:
xuất bản:

2005. Nhà

NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×