Tải bản đầy đủ

QUYET DINH THANH LAP chinh sua

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 10/QĐ/2019

Hà Nội, ngày tháng

năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
(Vv: Thành lập ban chỉ huy tại công trường )
Dự án: Cải tạo, xây mới trường tiểu học Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân
----------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
-


Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt
Nam.
Căn cứ yêu cầu thực tế của dự án.
Xét khả năng của cán bộ nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy của Công ty tại dự án “Cải tạo, xây mới trường tiểu
học Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân” bao gồm:
1. Cán bộ phụ trách hệ Pccc : 01 người;
2. Cán bộ an toàn kiêm kỹ thuật: 01 người;
3. Đội thi công báo cháy: 01 đội;
4. Đội thi công chữa cháy: 01 đội;
Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ huy:
- Điều phối công việc tại công trường;
- Phối hợp với Tư vấn và Chủ đầu tư để thi công công trình đúng tiến độ và đạt chất
lượng yêu cầu;
- Kiểm soát, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo công ty phân công.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và các phòng ban công ty có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP;

CÔNG TY TNHH PCCC VÀ CNCH VIỆT NAM
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu công ty)

NGUYỄN THỊ TÚ OANH


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG
Cán bộ phụ
trách Pccc

Cán bộ kỹ thuật kiêm
an toàn lao động

Tổ trưởng đội thi công
báo cháy

Tổ trưởng đội thi công
chữa cháy

Tổ đội thi công báo
cháy

Tổ đội thi công chữa
cháyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×