Tải bản đầy đủ

Song song hóa thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh sử dụng thư viện MPI

-


Chuyên ngành:

-
iii

M CL C
............................................................................................................ i
................................................................................................................. ii
..................................................................................................................... iii
.......................................................................v
............................................................................... vii
.......................................................................................... viii
HÌNH ............................................................................................. ix
.........................................................................................................................1

...........................................................................................................1
........................................................................................1
........................................................................................1
....................................................................................2
.
............................................................................3
1.1.
.................................................................................3
1.2.
................................................................................3
1.2.1. Mô hình SISD ...............................................................................................4
1.2.2.
...........................................................................4
1.2.3.
...........................................................................5
1.2.4. Mô hình máy tính MIMD .............................................................................6
1.3.
...........................................................................7
1.3.1.
.................................................................................7
1.3.2.
...............................................................................................8
1.3.3.
...........................................................................8
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.

.........................................................................8
..............................................................................................9
........................................................9
.....................................................10
..................................................................11
....................................................11
....................................................................................................14
................................................15


................................15


iv
....................................................................................................15
............................................................16
ng MPI ......................................................17
....................................................................................................17
........................................................................18
...................................................................21
..............................................................21
..........................................................................................23
.....................................................................25
..........................................................27
-blocking...................................................29
.....................................................................31
3.
3.1.

...............................................35
...................................................................................35
.....................................................................................35
- Ford ..........................................................................38
Warshall ......................................................................39

Floyd-Warshall ............................................................................................................44
....................................................................................44
-Warshall song song ..........................................49
........................................................................................56
..............................................................................56
.......................................................................57
..................................................................................................................58
...........................................................................................59
vii

DANH M C CÁC THU T NG
MPI

- Message Passing Interface

CPU

- Central Processing Unit

SISD
SIMD
MISD
MIMD
TCP
OSI
LIS
BXL

- Single Instructions Stream, Single Data Stream
- Single Instructions Stream, Multiple Data Stream
- Multiple Instructions Stream, Single Data Stream
- Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream
- Transmission Control Protocol
- Open Systems Interconnection
- Language Independent Specifications
-


viii

DANH M C CÁC B NG

Trang
23
2.2

-to-point

26
-

56

-Warshall song song

56


ix

DANH M C CÁC HÌNH
Tên hình
Hình 1.1

Trang

Mô hình John Von Neumann

3

Hình 1.2

4

Hình 1.3

5

Hình 1.4

6

Hình 1.5

6

Hình 1.6

7

Hình 1.7

8

Hình 1.8

9

Hình 1.9

song

10

Hình 1.10

13

Hình 2.1

19

Hình 2.2

19

Hình 2.3

27

Hình 3.1
Hình 3.2

0

và P0

46
-Warshall

57


1

M

U

1.

Königsberg

,

,

MPI (Message Passing

song song.

2.
cho bài toán tìm

3.
chính:
song.
-


2
4.
-

-

.


3

X

LÝ SONG SONG

1.1.

Hình 1.1 Mô hình John Von Neumann
Ngày nay,

hay tính toán song song

Máy tính song song
.
1.2.
Theo Seyed H. Roosta [12] và Michael Flynn [13]
-

-


4

-

- MIMD (Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream): Máy

các
.
1.2.1. Mô hình SISD

1-

Hình 1.2

1.2.2.
CPU)

thành


5

12
trong Hình 1.3.

Hình 1.3

1.2.3. K

IMD

D
trên cùng

-

-

4
mô hình MISD


6

Hình 1.4
1.2.4. Mô hình máy tính MIMD

12

Hình 1.5

5


7

12, tr. 25]
6

Hình 1.6
1.3.

1.3.1.


8
1.3.2. Mô hình

1.3.3.

Hình 1.7

Forum

1.3.4.


9

Hình 1.8
Trong

1.4.
1.4.1. Quy trình

gglomeration) và
12].
-

-

thông tin

tính toán.
-


10
-

Hình 1.9
1.4.2.

-

t toán song song


11

:

song.

1.4.3.
-

.

1.4.4.

vào
thì
trong phân

a)

toán song song

o


12

-

.
b)

[5].
comp và tcomm

p

tp = tcomp + tcomm

(1.1)

comp

comm

comp

tcomm

tcomm = tstartup + n tdata
startup

(1.2)


13

tdata

song
s
p

Sp = ts / tp

(1.4)
s
p

= p.

sau:

toán

10.

Hình 1.10


14

song song.

1.5.

u, nguyên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×