Tải bản đầy đủ (.pdf) (24 trang)

Nghiên cứu điều chế phức Cu(CH3CN)4PF6 và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng giữa azide và alkyne 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.9 MB, 24 trang )

K-Zn HYDROX

844 01 14

HÓA


Hóa
06 tháng 10

8

- Trung tâm Thông tin
-

g.


1

-)-)-

và "Nghiên
-

-

-)-

-)-


-)-


2

gây ra

gây
.

t

.
HCA
-

-

hydroxycitric.

Garcinia oblongifolia Champ.Ex Benth) thu hái


3

3.2
4
4
4
1


H- NMR , 13C -

5
-

-

-


4
6
6

6
Ng
:

3,

7
- 60 trang:
24 trang.
12 trang.
24 trang.


5


a
b
c
d
e. Tai chua
f. Garcinia cambogia
g. Garcinia indica
h. Garcinia atroViridis
1.2. AXIT HYDROXYCITRIC (HCA)
-)-HCA
1.2.2.

-)-HCA

1.2.3.
1.2.4
1.2.5
1.3.3.

-)-HCA và Lacton
-)-HCA
(-)-HCA
TÁC NHÂN
-)-HCA

1.4

-)-HCA

1.4.2.


-)-HCA

2.1.
2.1.1.
-

(Hình 2.1)


6

2.1.2.

Hình 2.2.
2.2.
2.2.1.
- Buret, pipet,


7
2.2.2.
-N

, fixanal NaOH 0,1 N, HNO3.
U
*

Tách pectin (C2H5OH)
Ta


Mu
hydrocy citrat

HPLC

IR, MS

Hình 2.4.

NMR

% K, Zn


8
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
a.
b.
c
2.4.4.
a.
b.
c
d
e


3.1. XÁC
3.1
STT

(%)

01

10,010

9,436

0,574

5,73

02

10,009

9,434

0,575

5,74

03

10,019


9,423

0,596

5,95

Trung bình: 5,81 %


9

3.1

STT
(gam)
01
02
03

54,317
58,996
54,207

khi tro
hóa
(gam)
(gam)
63,640
9,323
55,103

68,349
9,353
59,795
63,526
9,319
54,985
Trung bình: 8,44 %

tro hóa
(gam)

tro
(gam)

tro
(%)

0,786
0,799
0,778

8,43
8,54
8,35

*

3.2.1.

atm.

/150 mL.
phút, 50 phút, 60 phút, 70 phút, 80 phút, 90 phút và 100 phút.
60


10

3.2

phút.

L,

200 mL, 250 mL, 300 mL và 350 mL.

3.2.3.

0

mL


11

3.3
3.3.1.

peak
2


= 0,99069

1
3.3.2.
trong 25 mL

L

mL

peak
Peak

2),
3).


12

2

3
CHCA (ppm) = (A - 4,8934522)/1,89830187
HCA

(ppm)*Kpl*25/1000
CHCA
peak
59,91059
Kpl13

3.4

n
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.5
3.5
5

Hình 3.5.


14
3.11
-1

K/Zn HCA
OH

COO
C-O

(ancol)

-C
-C

-

COO

-

3417.86
1604.77
1394.53
1070.49,
956.69
914.26,
858.32
650.01

)

acid (-)hydroxycitric
3403
1599
1407
1099, 1062
906, 837
638

3.5
HPLC

Hình
3.6.

7.

3.6

3.7


15
3.5.3
B
3.12.
Kim

TT
1

K

2

Zn

TCVN 6649:2000
SMEWW 3113B:2012
TCVN 6649:2000
SMEWW 3113B:2012


25,18
10,56

K

25,18 m

25,18%,
10,56 m

Zn
10,56 %.

m
,
10,56 m
Zn

Zn
m 10,56 % khá

10,30 %.

3.5.4.
13

-

Hình 3.8 và
B


3.13.


16

13

3.8

-

3.13

13

-

2O) (ppm)
1

43.78

Methylene cacbon (-CH2-): C-5 và C-

2

77.73

Methine cacbon (


3

79.95

4

179.22
1

C-4, C-

H-

): C-1 và C-

): C-3 và C-2, C-6 và CHình 3.9 và

B

3.14.


17

3.9

1

H1


3.14

H-

2O)

(ppm)

1

Doublet: 2.687 và 2.719

Ha-5 và Ha-

2

Doublet: 2.761 và 2.794

Hb-5 và Hb-

3

Singlet: 4.287

H-1 và HHình 3.10
B

3.10


3.15.


18
3.15
m/z
1

631.49

[C12H10O16ZnK4]+

2

617.54

[C11H8O16ZnK4]+

3

557.45

[C10H8O13ZnK4]+

5

485.46

[C9H12O9ZnK4]+


6

429.51

[C8H6O6ZnK4]+

7

413.57

[C7H2O6ZnK4]+

8

337.29

[C6H6O2ZnK4]+

3.5
tron
HCKZn

3.16
KZn
TT

Tên kim
(AAS)

1


Pb

2

Cu

3

As

4

Zn

5

K

TCVN 6649:2000
SMEWW 3113B:2012
TCVN 6649:2000
SMEWW 3113B:2012
TCVN 6649:2000
TCVN 8746:2010
TCVN 6649:2000
SMEWW 3113B:2012
TCVN 6649:2000
SMEWW 3113B:2012


(mg/kg) phép (*) (mg/kg)
<0.12

2

2.45

30

<0.15

1

10,56

40

25,18


19

-

1

1
C
3


2

2'

4

4'

5

6

6'

H-

C

1'
3'
5'

Hb
1

2

13

C-20

7

HCKZn
HCKZn

C

C

a, b

H

179,0
75,8
76,5
183,3
41,0
76,3
78,5
42,4
178,8

2
3
5


a, c

HMBC
(H C)

(J, Hz)

4,29 (1H, s)
2,50 (1H, d, 15,5), 2,75* (1H)
4,03 (1H, s)
2,70 (1H, d, 16,0); 2,80 (1H, d, 16,0)
a

2O,

b

1, 3, 4
3, 4, 6

125 MHz, c 500 MHz, *

3.5
max

3418 (OH), 2978 (CH),

1605 (C=O), 1070 (C-O) cm-1.
1


H-

hóm methylene [

(1H, d, J=15,5 Hz) & 2,75 (1H), H2-5], [

H

H

2,50

2,70 (1H, d, J = 16,0 Hz)

& 2,80 (1H, d, J = 16,0 Hz), H2s), H-2], [

H

H

4,29 (1H,

4,03 (1H, s), H13

C-

methyle

C


41,0 (C-5) và 42,4 (C-

(C-2) và 76,3 (C-

C
C

75,8

76,5 (C-3) và 78,5 (C-

C

nhóm carbonyl (C-

-

-

HMBC (Hình 3.14)
(

C

179,0)/C-3 (

C

76,5)/C-4 (


(

C

179,0)/C-

C

78,5)/C-

C
C

-2 (

H

4,29) và C-1

183,3

-

H

4,03) và C-

183,3


-5 (

H

2,50, 2,75) và


21
C-3 (

C

và C-

76,5)/C-4 (
C

C

183,3)/C-6 (

78,5)/C- (

C

C

183,3)/C-

178,8

C

-

H

2,70, 2,80)

178,8) xác

-5, C-

-2, Cm/z 631 [M+H]+.

1

H-

12H10O16K4

HCKZn theo Hình
3.13

4.

Hình 3.13.

Hình 3.14

KZn


KZn

0

là 0,7013N;

-


22
hydro
;
khô: 5,81 %

8,44 %,
;

10,053g/200 mL;
0

mL
1

H-NMR, 13C-NMR, MS, HMBC.

phép.
1.

-)-


(-)2. (-)-

-)-

Zn
.×