Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Các phương pháp khai phá dữ liệu sử dụng cây quyết định và ứng dụng (2014)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 72 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------------------

NGUYỄN THỊ CHANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ
DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÂY QUYẾT
ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành Tin học

H N

– 2014


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------------------

NGUYỄN THỊ CHANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ
DỮ LIỆU SỬ DỤNG CÂY QUYẾT
ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành Tin họcNgườ hướng dẫn khoa học
Ts. Trịnh Đình V nh

H N

– 2014


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của
các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin – trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Đặc biệt là TS. Trịnh Đình Vinh, người trực tiếp hướng dẫn em trong quá
trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận.
Nhân dịp này em xin được bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo
Khoa Công nghệ thông tin – trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã giảng dạy
và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập và
nghiên cứu.
Em xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình tới TS. Trịnh Đình Vinh
người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, cung cấp tài liệu và phương
pháp nghiên cứu khoa học để em hoàn thành bản khóa luận này.
Em xin cảm ơn các bạn cùng lớp và gia đình đã giúp đỡ, đóng góp ý
kiến và động viên em trong suốt quá trình học, quá trình nghiên cứu và hoàn
thành khóa luận này.
Trong suốt quá trình nghiên cứu, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng
chắc chắn bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý thầy
cô góp ý để bài khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 5 năm 2014
Ký tên


Nguyễn Thị Chanh


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan toàn bộ nội dung khóa luận này do em tự sưu tầm, tra
cứu thông tin trên mạng internet, trong một số sách tham khảo để sắp xếp,
hoàn thiện cho phù hợp với nội dung yêu cầu của đề tài.
Đến nay, nội dung khóa luận của em chưa từng được công bố hay xuất
bản dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Hà Nội, tháng 5 năm 2014
Kí tên

Nguyễn Thị Chanh


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU........................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU .......................... 4
1.1. Khám phá tri thức và khai phá dữ liệu ................................................. 4
1.2. Quá trình phát hiện tri thức .................................................................. 5
1.2.1. Các bước của quá trình phát hiện tri thức ...................................... 5
1.2.1.1. Xác định bài toán ..................................................................... 6
1.2.1.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu.................................................. 6
1.2.1.3. Khai phá dữ liệu....................................................................... 7
1.2.1.4. Phân tích và đánh giá tri thức .................................................. 7
1.2.1.5. Sử dụng tri thức phát hiện được............................................... 7
1.2.2. Nhiệm vụ của quá trình khám phá tri thức..................................... 8
1.2.3. Sự cần thiết của khám phá tri thức............................................... 10

1.3. Khai phá dữ liệu ................................................................................. 11
1.3.1. Các khái niệm về khai phá dữ liệu ............................................... 11
1.3.2. Quá trình khai phá dữ liệu............................................................ 12
1.3.3. Kiến trúc hệ thống của khai phá dữ liệu ...................................... 13
1.3.3.1. Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, World Wide Web và các nguồn
chứa thông tin khác............................................................................. 14
1.3.3.2. Máy chủ cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu................................ 15
1.3.3.3. Cơ sở tri thức ......................................................................... 15
1.3.3.4. Thành phần khai phá dữ liệu.................................................. 15
1.3.3.5. Đánh giá mẫu khai phá .......................................................... 15
1.3.3.6. Giao diện người sử dụng:....................................................... 16
1.4. Các kĩ thuật khai phá dữ liệu.............................................................. 16
1.4.1. Phân lớp dữ liệu ........................................................................... 17
1.4.2. Phân cụm dữ liệu.......................................................................... 17
1.4.3. Cây quyết định ............................................................................. 17
1.4.4. Luật kết hợp.................................................................................. 17


1.4.5. Hồi quy......................................................................................... 18
1.4.6. Mạng Nơron ................................................................................. 18
1.4.7. Giải thuật di truyền....................................................................... 18
1.5. Các lĩnh vực ứng dụng của khai phá dữ liệu ...................................... 19
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU SỬ DỤNG
CÂY QUYẾT ĐỊNH................................................................................... 20
2.1. Cây quyết định.................................................................................... 20
2.1.1. Định nghĩa .................................................................................... 20
2.1.2. Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định .......................................... 21
2.1.3. Phương pháp xây dựng cây quyết định........................................ 22
2.1.3.1. Chọn thuộc tính phân tách ..................................................... 23
2.1.3.2. Phép kiểm tra để chọn phép phân tách tốt nhất ..................... 24

2.1.4. Rút ra luật từ cây quyết định ........................................................ 24
2.2. Các thuật toán khai phá dữ liệu bằng cây quyết định......................... 26
2.2.1. Thuật toán CLS ............................................................................ 26
2.2.2. Thuật toán ID3 ............................................................................. 27
2.2.2.1. Giới thiệu ............................................................................... 27
2.2.2.2. Thuật toán ID3 ....................................................................... 30
2.2.2.3. Tìm kiếm không gian giả thuyết trong ID3 ........................... 35
2.2.2.4. Đánh giá hiệu suất của cây quyết định .................................. 36
2.2.3. Thuật toán C45 ............................................................................. 37
2.2.3.1. Giới thiệu ............................................................................... 37
2.2.3.2. Thuật toán C4.5 xây dựng cây quyết định ............................. 37
2.2.3.3. Độ đo sử dụng để xác định điểm chia tốt nhất ...................... 40
2.2.3.4. Một số vấn đề về thuộc tính................................................... 40
2.3. Cắt tỉa cây quyết định ......................................................................... 43
2.3.1. Tiền cắt tỉa (Prepruning) .............................................................. 43
2.3.2. Hậu cắt tỉa (Postpruning) ............................................................. 43
Chương 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ...................................................... 46


3.1. Bài toán ................................................................................................. 46
3.2. Thu thập và tiền xử lí dữ liệu................................................................ 48
3.3. Thiết kế chương trình............................................................................ 50
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................................ 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 55


DANH SÁCH CÁC HÌNH
Hình 1. 1. Quá trình khai phá dữ liệu từ cơ sở dữ liệu..................................... 6
Hình 1. 2. Các nhiệm vụ của quá trình khám phá tri thức ............................... 9
Hình 1. 3. Quá trình khai phá dữ liệu............................................................. 13

Hình 1. 4. Kiến trúc điển hình của hệ thống khai phá dữ liệu........................ 14
Hình 2.1. Ví dụ về cây quyết định ...................................................................25
Hình 2. 2. Cây quyết định khi nào chơi tennis, khi nào không chơi ............... 29
Hình 2. 3. Mô tả cây quyết định với trắc nghiệm Outlook làm gốc................ 31
Hình 2. 4. Giải thuật ID3 ................................................................................ 32
Hình 2. 5. Cây quyết định sử dụng giải thuật ID3.......................................... 33
Hình 3. 1. Ví dụ cây quyết định.......................................................................47
Hình 3. 2. Form giao diện............................................................................... 50
Hình 3. 3. Form giao diện bài toán................................................................. 51
Hình 3. 4. Form giao diện ví dụ 2................................................................... 52
Hình 3. 5. Form giao diện ví dụ 2................................................................... 52


MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong những năm gần đây Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và
có những tiến bộ vượt bậc. Cùng với sự phát triển của Công nghệ thông tin là
sự bùng nổ thông tin. Các thông tin tổ chức theo phương thức sử dụng giấy
trong giao dịch đang dần được số hóa, do nhiều tính năng vượt trội mà
phương thức này mang lại như: có thể lưu trữ lâu dài, cập nhật, sửa đổi, tìm
kiếm một cách nhanh chóng. Đó là lý do khiến cho số lượng thông tin số hóa
ngày nay đang tăng dần theo cấp số nhân.
Hiện nay, không một lĩnh vực nào lại không cần đến sự hỗ trợ của
Công nghệ thông tin và sự thành công của các lĩnh vực đó phụ thuộc rất
nhiều vào việc nắm bắt thông tin một cách nhạy bén, nhanh chóng và hữu
ích. Với nhu cầu như thế nếu chỉ sử dụng thao tác thủ công truyền thống thì
độ chính xác không cao và mất rất nhiều thời gian. Do vậy việc khám phá tri
thức từ dữ liệu trong các tập tài liệu lớn chứa đựng thông tin phục vụ nhu cầu
nắm bắt thông tin có vai trò hết sức to lớn. Việc khám phá tri thức đã có từ
lâu nhưng sự bùng nổ của nó thì mới chỉ xảy ra trong những năm gần đây.

Các công cụ thu thập dữ liệu tự động và các công nghệ cơ sở dữ liệu được
phát triển dẫn đến vấn đề một lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trong cơ
sở dữ liệu và trong các kho thông tin của các tổ chức, cá nhân, …. Do đó
việc khám phá tri thức từ dữ liệu là một trong những vấn đề đã và đang nhận
được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu.
Lĩnh vực khám phá tri thức và khai phá dữ liệu đã và đang được
nghiên cứu, ứng dụng trong nhiều lĩnh cực khác nhau trên thế giới. Ở Việt
Nam lĩnh vực này còn tương đối mới mẻ tuy nhiên cũng đang được nghiên
cứu và bắt đầu đưa vào một số ứng dụng thực tế. Vì vậy, vấn đề phát hiện tri
thức và khai phá dữ liệu đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Với
1


mong muốn tiếp cận với lĩnh vực mới, bổ sung các kiến thức về khoa học kỹ
thuật hiện đại, cũng như tổng kết những kỹ thuật, kiến thức trong suốt quá
trình học tập tại trường, em đã chọn đề tài “Các phương pháp khai phá dữ
liệu sử dụng cây quyết định và ứng dụng” làm khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu các vấn đề cơ bản của khám phá
tri thức và khai phá dữ liệu, cây quyết định, các phương pháp khai phá dữ
liệu sử dụng cây quyết định, cài đặt và đánh giá các thuật toán khai phá dữ
liệu bằng cây quyết định.
3. Phạm vi nghiên cứu
Các phương pháp khai phá dữ liệu sử dụng cây quyết định.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Ý nghĩa khoa học: Các phương pháp khai phá dữ liệu sử dụng cây
quyết định được nghiên cứu giúp chúng ta hiểu hơn về khám phá tri thức,
khai phá dữ liệu, các thuật toán xây dựng cây quyết định.
Ý nghĩa thực tiễn: Chương trình thực nghiệm nếu thành công sẽ góp
phần hỗ trợ quá trình ra một quyết định áp dụng các thuật toán xây dựng cây

quyết định.
5. Phương pháp ngh ên cứu
a. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu qua việc đọc sách, báo và các tài liệu liên quan nhằm xây
dựng cơ sở lý thuyết của đề tài và các biện pháp cần thiết để giải quyết các
vấn đề của đề tài.

2


b. Phương pháp chuyên gia
Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có thể thiết kế chương trình
phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nội dung xử lý nhanh đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao của người sử dụng.
c. Phương pháp thực nghiệm
Thông qua quan sát thực tế, yêu cầu của cơ sở, những lý luận được
nghiên cứu và kết quả đạt được qua những phương pháp trên.
6. Cấu trúc khóa luận
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khóa luận gồm các
chương sau:
Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu
Trong chương này trình bày những nét khái quát về khai phá dữ liệu,
khai phá dữ liệu trong quá trình phát hiện tri thức, các kĩ thuật và các ứng
dụng của khai phá dữ liệu.
Chương 2: Các phương pháp khai phá dữ liệu sử dụng cây quyết định
Trong chương này giới thiệu tổng quan về cây quyết định, phương
pháp tổng quát xây dựng cây quyết định, ba thuật toán khai phá dữ liệu sử
dụng cây quyết định và cắt tỉa cây quyết định.
Chương 3: Xây dựng ứng dụng
Đưa ra bài toán; thu thập và tiền xử lí dữ liệu; thiết kế chương trình.


3


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1.

Khám phá tri thức và khai phá dữ liệu
Trong vài thập kỉ gần đây, khả năng tạo sinh và lưu trữ dữ liệu của con

người đã tăng lên nhanh chóng. Lượng dữ liệu lớn được lưu trữ dẫn đến một
đòi hỏi cấp bách phải có những kĩ thuật mới, những công cụ tự động mới trợ
giúp con người một cách thông minh trong việc chuyển đổi một lượng lớn dữ
liệu thành thông tin hữu ích và tri thức. Vì vậy mà kĩ thuật khám phá tri thức
(Knowledge Discovery) đã ra đời và ngày càng phát triển để đáp ứng nhu
cầu của con người việc xử lý các kho dữ liệu lớn.
Vậy tri thức ở đây là gì? Thông thường chúng ta coi dữ liệu như một
dãy các bit, các số và các ký hiệu, hoặc các “đối tượng” được gửi cho một
chương trình dưới một định dạng nhất định nào đó. Chúng ta sử dụng các bit
để đo lường thông tin và xem nó như là dữ liệu đã được lọc bỏ dư thừa, được
rút gọn tới mức tối thiểu. Bit được dùng làm đơn vị đặc trưng cho dữ liệu.
Chúng ta có thể xem tri thức như là các thông tin tích hợp, bao gồm các sự
kiện và các mối quan hệ giữa chúng. Các mỗi quan hệ này có thể được hiểu,
được phát hiện ra, hoặc có thể được học. Nói cách khác, tri thức có thể coi là
dữ liệu có độ trừu tượng và tổ chức cao.
Hiện nay khám phá tri thức đang phát triển mạnh mẽ trong nhiều
ngành học thuật. Nó được kết hợp cùng với việc quản lý cơ sở dữ liệu, khoa
học thống kê, học máy, nghiên cứu quan hệ giữa các lĩnh vực nhằm rút ra các
tri thức có ích từ tập hợp dữ liệu.
Phát hiện tri thức (Knowledge Discovery) trong các cơ sở dữ liệu là

một quy trình nhận biết các mẫu hoặc các mô hình trong dữ liệu với các tính
năng: hợp thức, mới, khả ích, và có thể hiểu được.

4


Khám phá tri thức là quá trình nhận biết cái logic, cái mới lạ, những tri
thức tiềm tàng hữu ích từ cơ sở dữ liệu và cuối cùng là việc hiểu được các
mẫu của mô hình trong dữ liệu.
Khai phá dữ liệu (data mining) là một ngữ tương đối mới, nó ra đời
vào khoảng những năm cuối của của thập kỷ 1980. Có rất nhiều định nghĩa
khác nhau về khai phá dữ liệu. Giáo sư Tom Mitchell đã đưa ra định nghĩa
của khai phá dữ liệu như sau: “Khai phá dữ liệu là việc sử dụng dữ liệu lịch
sử để khám phá những quy tắc và cải thiện những quyết định trong tương
lai.”. Với một cách tiếp cận ứng dụng hơn, tiến sĩ Fayyad đã phát biểu: “Khai
phá dữ liệu thường được xem là việc khám phá tri thức trong các cơ sở dữ
liệu, là một quá trình trích xuất những thông tin ẩn, trước đây chưa biết và có
khả năng hữu ích, dưới dạng các quy luật, ràng buộc, qui tắc trong cơ sở dữ
liệu.”. Còn các nhà thống kê thì xem: “Khai phá dữ liệu như là một quá trình
phân tích được thiết kế thăm dò một lượng cực lớn các dữ liệu nhằm phát
hiện ra các mẫu thích hợp và/ hoặc các mối quan hệ mang tính hệ thống giữa
các biến và sau đó sẽ hợp thức hoá các kết quả tìm được bằng cách áp dụng
các mẫu đã phát hiện được cho tập con mới của dữ liệu".
Nói tóm lại: Khai phá dữ liệu là một bước trong quy trình phát hiện tri
thức gồm có các thụât toán khai thác dữ liệu chuyên dùng dưới một số quy
định về hiệu quả tính toán chấp nhận được để tìm ra các mẫu hoặc các mô
hình trong dữ liệu.
1.2. Quá trình phát hiện tri thức
1.2.1. Các bước của quá trình phát hiện tri thức
Quá trình phát hiện tri thức có thể chia thành các bước như sau:


5


Xác định bài toán

Thu thập và tiền
xử lý dữ liệu
KHAI PHÁ DỮ LIỆU
(Triết xuất tri thức)
Phân tích và đánh
giá tri thức
Sử dụng tri thức
phát hiện được
Hình 1. 1. Quá trình khai phá dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
1.2.1.1. Xác định bài toán
Đây là bước tìm hiểu lĩnh vực ứng dụng và hình thành bài toán, bước
này sẽ quyết định cho việc rút ra những tri thức hữu ích, đồng thời lựa chọn
các phương pháp khai phá dữ liệu thích hợp với mục đích của ứng dụng và
bản chất của dữ liệu.
1.2.1.2. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu
Trong bước này dữ liệu được thu thập ở dạng thô (nguồn dữ liệu thu
thập có thể là từ các kho dữ liệu hay nguồn thông tin internet). Trong giai
đoạn này dữ liệu cũng được tiền xử lý để biến đổi và cải thiện chất lượng dữ
liệu cho phù hợp với phương pháp khai phá dữ liệu được chọn lựa trong
bước trên.
Bước này thường chiếm nhiều thời gian nhất trong quá trình khám phá
tri thức. Các giải thuật tiền xử lý dữ liệu bao gồm:

61. Xử lý dữ liệu bị mất/ thiếu: Các dạng dữ liệu bị thiếu sẽ được thay
thế bởi các giá trị thích hợp.
2. Khử sự trùng lặp: các đối tượng dữ liệu trùng lặp sẽ bị loại bỏ đi. Kỹ
thuật này không được sử dụng cho các tác vụ có quan tâm đến phân bố dữ
liệu.
3. Giảm nhiễu: nhiễu và các đối tượng tách rời khỏi phân bố chung sẽ bị
loại đi khỏi dữ liệu.
4. Chuẩn hoá: miền giá trị của dữ liệu sẽ được chuẩn hoá.
5. Rời rạc hoá: các dạng dữ liệu số sẽ được biến đổi ra các giá trị rời rạc.
6. Rút trích và xây dựng: đặc trưng mới từ các thuộc tính đã có.
7. Giảm chiều: các thuộc tính chứa ít thông tin sẽ được loại bỏ bớt.
1.2.1.3.

Khai phá dữ liệu

Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình khám phá tri thức. Kết
quả của bước này là trích ra được các mẫu và/hoặc các mô hình ẩn dưới các
dữ liệu. Một mô hình có thể là một biểu diễn cấu trúc tổng thể một thành
phần của hệ thống hay cả hệ thống trong cơ sở dữ liệu, hay miêu tả cách dữ
liệu được nảy sinh. Còn một mẫu là một cấu trúc cục bộ có liên quan đến vài
biến và vài trường hợp trong cơ sở dữ liệu.
1.2.1.4.

Phân tích v đánh giá tri thức

Bước thứ tư là hiểu các tri thức đã tìm được, đặc biệt là làm sáng tỏ
các mô tả và dự đoán. Trong bước này, kết quả tìm được sẽ được biến đổi
sang dạng phù hợp với lĩnh vực ứng dụng và dễ hiểu hơn cho người dùng.

1.2.1.5.

Sử dụng tri thức phát hiện được

Trong bước này, các tri thức khám phá được sẽ được củng cố, kết hợp
lại thành một hệ thống, đồng thời giải quyết các xung đột tiềm năng trong
7


các tri thức đó. Các mô hình rút ra được đưa vào những hệ thống thông tin
thực tế dưới dạng các môdun hỗ trợ việc đưa ra quyết định. Các giai đoạn
của quá trình khám phá tri thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong bối
cảnh chung của hệ thống. Các kỹ thuật được sử dụng trong giai đoạn trước
có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các giải thuật được sử dụng trong các giai
đoạn tiếp theo. Các bước của quá trình khám phá tri thức có thể được lặp đi
lặp lại một số lần, kết quả thu được có thể được lấy trung bình trên tất cả các
lần thực hiện.
1.2.2. Nhiệm vụ của quá trình khám phá tri thức
Như trên đã nghiên cứu, các giai đoạn của quá trình khám phá tri thức,
và trên thực tế mỗi giai đoạn rất phức tạp. Để hiểu rõ hơn về quá trình khám
phá tri thức cần phải làm những việc gì, chúng ta hãy xem xét những nhiệm
vụ mà một quá trình khám phá tri thức sẽ làm trong hình sau:

8


Tích hợp dữ liệu
Quá trình khám phá tri thức
Tạo / lựa
chọn cơ sở

dữ liệu
mục tiêu

Kho dữ liệu

9


Lựa chọn kĩ
thuật và
mẫu dữ liệu

Bổ sung
giá trị
thiếu

Loại bỏ
dữ liệu
lỗi

Bình
thường
hóa giá trị

Chuyển
đổi giá
trị

Tạo ra
các thuộc

tính thu
được

Tìm các thuộc
tính quan
trọng và
không giá trị

Lựa chọn
nhiệm vụ
khai phá
dữ liệu

Lựa
chọn kĩ
thuật
khai phá

Trích
rút tri
thức

Kiểm thử
tri thức

Chuyển
sang các
dạng biểu
hiện khác


Hình 1. 2. Các nhiệm vụ của quá trình khám phá tri thức

1
0

Tinh
chỉnh
tri thức


1.2.3. Sự cần thiết của khám phá tri thức
Có rất nhiều lí do để giải thích sự cần thiết của khám phá tri thức –
khai phá dữ liệu điển hình là:
 Có rất nhiều tổ chức tập hợp quá nhiều dữ liệu, vậy họ phải làm gì
với chúng.
 Con người lưu trữ dữ liệu bởi vì họ cho rằng một số giá trị hữu ích
được mã hóa hoàn toàn trong dữ liệu.
 Trong kinh doanh, cần thu thập các thông tin về thị trường, về các
đối thủ và về khách hàng. Trong sản xuất, cần thu thập các dữ liệu
về thời điểm hiệu quả và tối ưu nhất phục vụ cho mục đích cải tiến
quy trình và giải quyết sự cố.
 Chỉ có một phần nhỏ của dữ liệu (khoảng 5 đến 10%) là luôn được
phân tích.
 Sự ra tăng của dữ liệu cẩn trở các phương pháp truyền thống.
 Giá trị dữ liệu là quá lớn đối với cách thức phân tích cổ điển.
Chúng ta có thể không bao giờ nhìn thấy chúng một cách trọn vẹn
hoặc không thể lưu trữ trong bộ nhớ.
 Dữ liệu cần tìm kiếm không tồn tại dưới dạng tường minh mà dưới
dạng phi cấu trúc, trong các quy luật tiềm ẩn.
 Sự phát triển của mạng máy tính đã ra tăng khả năng truy cập vào

dữ liệu.
 Người sử dụng cuối không phải là nhà thống kê đơn thuần họ cần
biết tri thức là cơ sở dữ liệu mà họ đang lưu trữ.
 Sự cần thiết phải nhanh chóng ra quyết định và phản ứng lại các cơ
hội xuất hiện trước mình.

10


 Cùng với việc lớn lên của cơ sở dữ liệu, khả năng để đưa ra quyết
định và hỗ trợ phân tích là không thể thực hiện được với truy vấn
truyền thống (SQL).
 Rất nhiều kiểu câu truy vấn mà con người quan tâm là rất khó thực
hiện hay miêu tả trong ngôn ngữ vấn tin như:
+ Tìm tất cả các bản ghi là gian lận.
+ Tìm tất cả các bản ghi nghi là gian lận.
 Một số vấn đề với dạng thức truy vấn:
+ Không thể tối ưu hóa thông qua truy vấn.
+ Không có nhiều thông tin trong các trường cơ sở dữ liệu hoặc
trong các phương pháp thống kê cổ điển.
1.3.

Khai phá dữ liệu

1.3.1 Các khái niệm về khai phá dữ liệu
Khái niệm khai phá dữ liệu ra đời vào những năm 80. Nó bao hàm
hàng loạt các kĩ thuật nhằm phát hiện ra các thông tin có giá trị tiềm ẩn trong
các tập dữ liệu lớn. Có rất nhiều định nghĩa về khai phá dữ liệu được các tác
giả khác nhau đưa ra; sau đây là một số định nghĩa tham khảo mà các nhà
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này phát hiện:

Quan niệm 1:
Khai phá dữ liệu (Data Mining) là quá trình trích chọn ra tri thức từ
trong một tập hợp rất lớn dữ liệu. Khai phá dữ liệu = Phát hiện tri thức từ dữ
liệu (KDD: Knowledge Discovery From Data).

11


Quan niệm 2:
Khai phá dữ liệu (Data Mining) chỉ là một bước quan trọng trong quá
trình phát hiên tri thức từ dữ liệu (KDD). Áp dụng các phương pháp “thông
minh” để trích chọn ra các mẫu dữ liệu (data pattern).
Khai phá dữ liệu được định nghĩa như một quá trình phát hiện mẫu
trong dữ liệu, quá trình này có thể là tự động hay bán tự động, song phần
nhiều là bán tự động. Các mẫu được phát hiện thường hữu ích theo định
nghĩa: các mẫu mang lại cho người sử dụng một lợi thế nào đó, thường là lợi
ích về kinh tế.
Khai phá dữ liệu được áp dụng trong các cơ sở dữ liệu quan hệ, giao
dịch, cơ sở dữ liệu không gian, cũng như các kho dữ liệu phi cấu trúc, mà
điển hình là World Wide Web.
Khám phá tri thức là quá trình nhận biết các mẫu hoặc các mô hình
trong dữ liệu với các tính chất: Đúng đắn, mới, khả ích và có thể hiểu được.
Khai phá dữ liệu là một bước trong quá trình khám phá tri thức bao gồm các
thuật toán khai phá dữ liệu chuyên dùng dưới một số quy định về hiệu quả
tính toán chấp nhận được để tìm ra các mẫu và các mô hình trong dữ liệu.
Như vậy, mục đích của khám phá tri thức và khai phá dữ liệu là tìm ra
các mẫu hoặc mô hình đang tồn tại trong các cơ sở dữ liệu nhưng vẫn còn bị
khuất bởi số lượng dữ liệu khổng lồ.
1.3.2. Quá trình khai phá dữ liệu
Quá trình khám phá tri thức có thể chia thành 5 bước như sau:


12


Đánh giá,
biểu diễn
Khai phá

Các mẫu

Biến đổi

Tiền xử lý

Trích chọn

Tri thức

Dữ liệu
biến đổi
Dữ liệu
tiền xử lý

Dữ liệu
lựa chọn

Dữ liêu
thô

Hình 1. 3. Quá trình khai phá dữ liệu

1.3.3. Kiến trúc hệ thống của khai phá dữ liệu

13


Giao diện người dùng
Đánh giá mẫu khai phá
Cơ sở tri thức
Thành phần khai phá dữ liệu

Máy chủ cơ sở dữ liệu/kho dữ liệu

Làm sạch, tích hợp và chọn lựa dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Kho dữ liệu

World Wide
Wed

Các kiểu kho chứa
thông tin khác

Hình 1. 4. Kiến trúc điển hình của hệ thống khai phá dữ liệu
1.3.3.1. Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, World Wide Web và các nguồn
chứa thông tin khác
Đây có thể là một hoặc một nhóm các cơ sở dữ liệu/kho dữ liệu hoặc
các nguồn chứa thông tin (information repositories).
Các kỹ thuật làm sạch dữ liệu và tích hợp dữ liệu có thể được thực

hiện trên các dữ liệu này.


1.3.3.2. Máy chủ cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu
Chịu trách nhiệm lấy về các dữ liệu phù hợp dựa trên yêu cầu khai phá
của người dùng.
1.3.3.3. Cơ sở tri thức
Đây là tri thức miền (domain knowledge) được sử dụng để dẫn hướng
quá trình tìm kiếm hoặc đánh giá độ hấp dẫn của các mẫu tìm thấy.
Tri thức như vậy có thể bao gồm cả sự phân cấp khái niệm (concept
hierarchies) (được sử dụng để tổ chức các thuộc tính và giá trị thuộc tính
thành các mức trừu tượng khác nhau).
1.3.3.4. Thành phần khai phá dữ liệu
Đây là thành phần chủ yếu của một hệ thống khai phá dữ liệu. Bao
gồm các module thực hiện các tác vụ như phân tích đặc trưng
(characterization) và quan hệ kết hợp (association/correlation analysis), phân
lớp (classification), dự đoán (prediction), phân tích cụm (cluster analysis), …
1.3.3.5. Đánh giá mẫu khai phá
Sử dụng các độ đo hấp dẫn và có sự tương tác với engine khai phá dữ
liệu nhằm tập trung vào việc tìm ra các mẫu đáng quan tâm. Có thể sử dụng
ngưỡng độ hấp dẫn để lọc bớt các mẫu tìm được.
Có thể được tích hợp với module khai phá tùy thuộc vào phương pháp
khai phá được sử dụng và cách thức cài đặt.
Khuyến khích: Thao tác đánh giá mẫu cần được tích hợp càng chặt chẽ
càng tốt với tiến trình khai phá nhằm nâng cao hiệu quả khai phá (giới hạn
việc tìm kiếm chỉ với các mẫu đáng quan tâm).


1.3.3.6. Giao diện người sử dụng:
Module này làm nhiệm vụ giao tiếp giữa người dùng và hệ thống khai

phá dữ liệu.
Cho phép người dùng tương tác với hệ thống bằng cách chỉ ra truy vấn
hoặc tác vụ khai phá mong muốn.
Cung cấp thông tin giúp cho thao tác tìm kiếm được tập trung.
Thực hiện khai phá thăm dò (Exploratory Data Mining) dựa trên các
kết quả khai phá trung gian.
Cho phép người dùng duyệt cơ sở dữ liệu, lược đồ kho dữ liệu và các
cấu trúc dữ liệu, đánh giá các mẫu được khai phá và biểu diễn trực quan mẫu
dưới các dạng thức khác nhau.
1.4.

Các kĩ thuật khai phá dữ liệu
Trong thực tế có nhiều kỹ thuật khai phá dữ liệu khác nhau nhằm thực

hiện hai chức năng mô tả và dự đoán.
- Kỹ thuật khai phá dữ liệu mô tả: Có nhiệm vụ mô tả các tính chất
hoặc các đặc tính chung của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hiện có. Một số kỹ
thuật khai phá trong nhóm này là: Phân cụm dữ liệu (Clustering), tổng hợp
(Summarisation), trực quan hoá (Visualization), phân tích sự phát triển và độ
lệch (Evolution and deviation analyst), …
- Kỹ thuật khai phá dữ liệu dự đoán: Có nhiệm vụ đưa ra các dự đoán
dựa vào các suy diễn trên cơ sở dữ liệu hiện thời. Một số kỹ thuật khai phá
trong nhóm này là: Phân lớp (Classification), hồi quy (Regression), cây quyết
định (Decision tree), thống kê (statictics), mạng nơron (neural network), luật
kết hợp, …
Một số kỹ thuật phổ biến thường được sử dụng để khai phá dữ liệu
hiện nay là:×