Tải bản đầy đủ (.doc) (97 trang)

Mạng neuron và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nói (2014)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 97 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------------------------------

TRẦN THỊ THANH NHÀN

MẠNG NEURON VÀ ỨNG DỤNG
TRONG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI
HỌC
Chuyên ngành: Tin học

Người hướng dẫn khoa học
TS. TRỊNH ĐÌNH VINH

HÀ NỘI - 2014


LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa Công nghệ
Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt
cho em nhiều kiến thức quý báu.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS.Trịnh Đình Vinh, người
đã tận tình giúp đỡ và truyền đạt nhiều kinh nghiệm để em có thể hoàn thành
tốt khóa luận.
Em xin cảm ơn các bạn trong khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội 2 đã giúp đỡ, động viên em rất nhiều trong quá trình
thực hiện khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, Tháng 5 năm 2014


Sinh viên

Trần Thị Thanh Nhàn


LỜI CAM ĐOAN
Tên em là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh viên lớp K36–Tin học, khoa
Công nghệ thông tin, niên khoá 2010-2014. Em xin cam đoan luận văn
‘‘Mạng neuron và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nói’’ là công trình
nghiên cứu của riêng em, số liệu nghiên cứu thu được từ thực nghiệm và
không sao chép.
Sinh viên

Trần Thị Thanh Nhàn


MỤC LỤC

MỞ
ĐẦU........................................................................................................................
..1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NEURON NHÂN
TẠO................4
1.1. Khái niệm ............................................................................................4
1.2. Đặc trưng của mạng neuron .................................................................7
1.2.1. Tính phi tuyến................................................................................7
1.2.2. Tính chất thích nghi .......................................................................7
1.2.3. Tính chất đưa ra lời giải có bằng chứng .........................................7
1.2.4. Tính chất chấp nhận sai sót ............................................................7
1.2.5. Khả năng cài đặt VLSI (Very-Large-Scale-Intergrated).................8

1.2.6. Tính chất đồng dạng trong phân tích và thiết kế.............................8
1.3. Phân loại mạng neuron nhân tạo ..........................................................8
1.4. Huấn luyện mạng neuron ...................................................................11
1.4.1. Phương pháp học .........................................................................11
1.4.2. Thuật toán học .............................................................................12
1.5. Thu thập dữ liệu cho mạng neuron .....................................................17
1.6. Biểu diễn tri thức cho mạng neuron ...................................................18
1.7. Ứng dụng của mạng neuron ...............................................................19
CHƯƠNG 2: NHẬN DẠNG TIẾNG
NÓI............................................................. 21
2.1. Tổng quan về nhận dạng tiếng nói .......................................................21
2.2. Các nguyên tắc cơ bản trong nhận dạng tiếng nói ................................22
2.3. Các hệ thống nhận dạng tiếng nói ........................................................22
2.4. Các quá trình nhận dạng tiếng nói .......................................................23
2.4.1. Phân tích các đặc trưng (tham số) tiếng nói..................................24
2.4.2. Phân lớp mẫu................................................................................26


2.4.3. Xử lý ngôn ngữ.............................................................................27
2.5. Các tiếp cận nhận dạng tiếng nói .........................................................28
2.5.1. Tiếp cận Âm thanh-Ngữ âm ..........................................................28
2.5.2. Tiếp cận nhận dạng mẫu ................................................................29
2.5.3. Tiếp cận trí tuệ nhân tạo ................................................................30
2.6. Các phương pháp nhận dạng tiếng nói .................................................32
2.6.1. Mô hình Fujisaki...........................................................................32
2.6.2. Mô hình Markvo ẩn ......................................................................35
2.7. Những thuận lợi và khó khăn trong nhận dạng tiếng Việt.....................43
2.8. Cấu trúc File “.Wav”..........................................................................44
CHƯƠNG 3: MẠNG NEURON TRONG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI..........
47

3.1. Nhận dạng tiếng nói............................................................................47
3.2. Nhận dạng tiếng nói bằng mạng neuron..............................................48
3.3. Phân tích tín hiệu tiếng nói .................................................................48
3.4. Mô tả mạng neuron trong nhận dạng...................................................49
3.5. Phương pháp nhận dạng......................................................................50
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG..........................
52
4.1. Phát biểu bài toán ................................................................................52
4.2. Các bước xây dựng..............................................................................52
4.3. Thiết kế chương trình...........................................................................57
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT
TRIỂN.............................................................. 61
TÀI LIỆU THAM
KHẢO........................................................................................ 63


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Mô hình neuron sinh học ................................................................ 4
Hình 1.2: Mô hình một neuron nhân tạo......................................................... 1
Hình 1.3: Sơ đồ đơn giản về một mạng neuron nhân tạo................................ 6
Hình 1.4: Mạng tiến với một mức neuron....................................................... 9
Hình 1.5: Mạng tiến kết nối đầy đủ với một mức ẩn và một mức đầu ra....... 10
Hình 1.6: Mạng hồi quy không có neuron ẩn................................................ 10
Hình 1.7: Mạng hồi quy có các neuron ẩn.................................................... 11
Hình 1.8: Mô hình mạng neuron lớp đầu ra ................................................. 14
Hình 1.9: Mô hình mạng neuron lớp ẩn ....................................................... 15
Hình 2.1: Các phần tử cơ bản của một hệ thống nhận dạng tiếng nói .......... 21
Hình 2.2: Các hệ thống nhận dạng tiếng nói ................................................ 23
Hình 2.3: Các quá trình nhận dạng tiếng nói ............................................... 24
Hình 2.4: Các băng lọc tam giác theo thang tần số Mel ............................... 25

Hình 2.5: Sơ đồ nhận dạng tiếng nói theo Âm học-Ngữ âm học ................... 28
Hình 2.6: Sơ đồ nhận dạng tiếng nói theo phương pháp từ dưới lên............. 32
Hình 2.7: Xích Markov và các xác suất chuyển trạng thái............................ 36
Hình 2.8: Mô hình Markvo ẩn ...................................................................... 43
Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan của hệ thống nhận dạng ..................................... 48
Hình 3.2: Sơ đồ mô tả hệ thống nhận dạng tiếng nói.................................... 48
Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống nhận dạng tiếng nói các chữ số tiếng Việt ............ 53
Hình 4.2: Sơ đồ khối cắt khoản lặng trong file wav...................................... 54
Hình 4.3: Sơ đồ mạng neuron thiết kế .......................................................... 56
Hình 4.4: Form chính của chương trình ....................................................... 58
Hình 4.5: Form tạo mạng neuron MLP 3 lớp ............................................... 59
Hình 4.6: Form huấn luyện mạng MLP........................................................ 59
Hình 4.7: Form nhận dạng từ file................................................................. 60
Hình 4.8: Form nhận dạng trực tiếp từ micro .............................................. 60


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả phân tích thanh điệu bằng mô hình Fujisaki ................... 35
Bảng 2.2: Cấu trúc của file “.wav”.............................................................. 46


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Thuật ngữ

Ý nghĩa

ANN


Artifactial Neuron Network

Mạng Neuron nhân tạo

FFT

Fast Fourier Transform

Biến đổi Fourier nhanh

DCT

Dicrette Cosine Transform

Biến đổi cosin rời rạc

HMM

Hidden Markov Model

Mô hình Markov ẩn

LPC

Linear predictive code

Hệ số dự đoán tuyến tính

MFCC


Mel-Scale Frequency

Hệ số cepstral độ đo mel

Cepstral Coefficient
MLP

Multi Layer Perceptron

Mạng peceptron truyền
thẳng nhiều lớp

SR, ASR
VLSI

Speech Recognition

Nhận dạng tiếng nói

Very-large-scale-intergrated

Học thuật Very-largescale-intergrated

DWT

Dynamic Time Warping

Học thuật Dynamic Time
WarpingMỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tiếng nói là phương tiện giao tiếp cơ bản và rộng rãi nhất, nó hình
thành và phát triển song song với quá trình tiến hóa của loài người. Ưu điểm
của việc giao tiếp bằng tiếng nói trước tiên là ở tốc độ giao tiếp, tiếng nói từ
người nói được người nghe hiểu ngay lập tức sau khi được phát ra. Đối với
con người, việc nghe, nhất là nghe tiếng mẹ đẻ là một vấn đề khá đơn giản.
Còn đối với máy tính, xác định một chuỗi tín hiệu âm thanh là sự phát âm của
một từ nào hoàn toàn không đơn giản, khó khăn cũng như việc học nghe ngoại
ngữ của chúng ta.
Lĩnh vực nghiên cứu nhận dạng tiếng nói đã được bắt đầu từ cuối thập
kỉ 40, các nghiên cứu và ứng dụng về xử lý ngôn ngữ nói hiện nay mới chỉ có
một số thành công. Đối với tiếng Việt, hiện nay đang trong quá trình nghiên
cứu và kết quả vẫn còn nhiều khiêm tốn. Chưa hề thấy xuất hiện một phần
mềm nhận dạng tiếng Việt hoàn chỉnh trên thị trường. Số công trình
nghiên cứu về nhận dạng tiếng nói tiếng Việt được công bố rất hiếm hoi và
kết quả còn hạn chế về bộ từ vựng, độ chính xác,… Do đó việc nghiên cứu
nhận dạng tiếng Việt là rất cần thiết.
Vì ý nghĩa đó và được sự đồng ý hướng dẫn của thầy TS. Trịnh Đình
Vinh, em đã chọn đề tài “Mạng neuron và ứng dụng trong nhận dạng
tiếng nói” thực hiện với mong muốn đóng góp một giải pháp trong lĩnh vực
nhận dạng tiếng nói tiếng Việt.
2. Mục đích ngiên cứu
Nghiên cứu chung về các vấn đề nhận dạng tiếng nói và ứng dụng mô
hình Markov ẩn kết hợp mạng Neuron trong nhận dạng tiếng nói tiếng Việt.
Xây dựng chương trình nhận dạng nhằm mục đích kiểm tra giải pháp
và đánh giá hiệu suất nhận dạng của hệ thống.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
1Nghiên cứu tổng quan về nhận dạng tiếng nói bao gồm các hướng tiếp
cận nhận dạng tiếng nói, các mô hình và kĩ thuật phân lớp, tiếp đến trình bày
các bước tiền xử lý tín hiệu tiếng nói, phương pháp phân tích đặc trưng tiếng
nói và ứng dụng mô hình mạng Markov ẩn trong nhận dạng tiếng nói.
Nghiên cứu và phát triển các giải thuật cho hệ thống nhận dạng tiếng
nói trên môi tường Matlab sử dụng các công cụ có sẵn như Toolbox Matlab,
Netlab Toolbox, Voice Toolbox.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là mạng neuron nhân tạo.
Phạm vi nghiên cứu là mạng neuron nhân tạo trong nhận dạng tiếng
nói.
5. Ý nghĩa của đề tài
Chương trình thực nghiệm nếu thành công sẽ góp một phần nhỏ trong
lĩnh vực nhận dạng tiếng nói nhằm tăng bộ từ điển trong nhận dạng tiếng nói
tiếng Việt để người dùng có thể nhận dạng tiếng nói một cách nhanh nhất và
chính xác nhất.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu qua việc đọc sách, báo và các tài liệu liên quan nhằm xây
dựng cơ sở lý thuyết của đề tài và các biện pháp cần thiết để giải quyết các
vấn đề của đề tài.
- Phương pháp chuyên gia:
Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có thể thiết kế chương trình
phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nội dung xử lý nhanh đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao của người sử dụng.
- Phương pháp thực nghiệm:
Thông qua quan sát thực tế, yêu cầu của cơ sở, những lý luận được
nghiên cứu và kết quả đạt được qua những phương pháp trên.


2


7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được trình bày theo 4
chương:
Chương 1: Tổng quan về mạng neuron nhân tạo.
Chương 2: Nhận dạng tiếng nói.
Chương 3: Mạng neuron trong nhận dạng tiếng nói.
Chương 4: Xây dựng chương trình mô phỏng.

3


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NEURON NHÂN TẠO

1.1. Khái niệm
a. Neuron sinh học
Một neuron bao gồm những thành phần chính sau: Dendrite, Soma,
Synapse, Axon.

Hình 1.1: Mô hình neuron sinh học
Soma là thân của neuron. Các dendrites là các dây mảnh, dài, gắn liền
với soma, chúng truyền dữ liệu (dưới dạng xung điện thế) đến cho soma xử
lý. Bên trong soma các dữ liệu đó được tổng hợp lại, có thể xem gần đúng sự
tổng hợp ấy như là một phép lấy tổng tất cả các dữ liệu mà neuron nhận được.
Một loại dây dẫn tín hiệu khác cũng gắn với soma là các axon. Khác
với dendrites, axons có khả năng phát các xung điện thế, chúng là các dây dẫn
tín hiệu từ neuron đi các nơi khác. Chỉ khi nào điện thế trong soma vượt quá

một giá trị ngưỡng nào đó thì axon mới phát một xung điện thế, còn nếu
không thì nó ở trạng thái nghỉ.
Axon nối với các dendrites của các neuron khác thông qua những mối
nối đặc biệt gọi là synapse. Khi điện thế của synapse tăng lên do các xung
phát ra từ axon thì synapse sẽ nhả ra một số chất hoá học (neurotransmitters);
các chất này mở "cửa" trên dendrites để cho các ions truyền qua. Chính dòng
ions này làm thay đổi điện thế trên dendrites, tạo ra các xung dữ liệu lan
truyền tới các neuron khác.

4


Có thể tóm tắt hoạt động của một neuron như sau: Neuron lấy tổng tất
cả các điện thế vào mà nó nhận được và phát ra một xung điện thế nếu tổng ấy
lớn hơn một ngưỡng nào đó. Các neuron nối với nhau ở các synapses.
Synapse được gọi là mạnh khi nó cho phép truyền dẫn dễ dàng tín hiệu qua
các neuron khác. Ngược lại, một synapse yếu sẽ truyền dẫn tín hiệu rất khó
khăn.
Các synapses đóng vai trò rất quan trọng trong sự học tập. Khi chúng ta
học tập thì hoạt động của các synapses được tăng cường, tạo nên nhiều liên
kết mạnh giữa các neuron. Có thể nói rằng người nào học càng giỏi thì càng
có nhiều synapses và các synapses ấy càng mạnh mẽ, hay nói cách khác thì
liên kết giữa các neuron càng nhiều, càng nhạy bén.
b. Neuron nhân tạo
Neuron nhân tạo là một đơn vị tính toán có nhiều đầu vào và một đầu
ra, mỗi đầu vào đến từ một liên kết. Đặc trưng của neuron là một hàm kích
hoạt phi tuyến chuyển đổi tổ hợp tuyến tính của tất cả các tín hiệu đầu vào
thành tín hiệu đầu ra. Hàm kích hoạt này đảm bảo tính chất phi tuyến cho tính
toán của mạng neuron.
w1


y1

w2

y2

wk

yk
Đầu vào

f

a

b0
Đầu ra a = f(  w ' y  b )

Hình 1.2: Mô hình một neuron nhân tạo
Một neuron được cấu tạo gồm các thành phần chính: liên kết neuron,
bộ cộng, hàm kích hoạt.

5


Liên kết neuron là một thành phần của mạng neuron nhân tạo để liên
kết giữa các neuron, nó nối đầu ra của neuron lớp này với đầu vào của một
neuron trong lớp khác. Đặc trưng của thành phần liên kết là một trọng số mà
mỗi tín hiệu đi qua đều được nhân với trọng số này. Các trọng số liên kết

chính là các tham số tự do cơ bản của mạng neuron, có thể thay đổi được
nhằm thích nghi với môi trường xung quanh.
Bộ cộng dùng để tính tổng các tín hiệu đầu vào của neuron, đã được
nhân với các trọng số liên kết tương ứng phép toán được mô tả ở đây tạo nên
một bộ hợp tuyến tính.
Hàm kích hoạt hay còn gọi hàm kích hoạt phi tuyến, chuyển đổi một tổ
hợp tuyến tính của tất cả các tín hiệu đầu vào thành tín hiệu đầu ra. Hàm kích
hoạt này đảm bảo tính chất phi tuyến cho tính toán mạng neuron. Nó được
xem như là một hàm giới hạn, nó giới hạn phạm vi biên độ cho phép của tín
hiệu đầu ra trong một khoảng giá trị hữu hạn. Mô hình neuron trong hình 1.3
còn bao gồm một hệ số điều chỉnh “b” tác động từ bên ngoài. Hệ số điều
chỉnh “b” có tác dụng tăng lên hoặc giảm đi đầu vào thực của hàm kích hoạt,
tùy theo nó dương hay âm.

Hình 1.3: Sơ đồ đơn giản về một mạng neuron nhân tạo
Mô hình mạng neuron ở trên gồm 3 lớp: lớp nhập (input), lớp ẩn
(hidden) và lớp xuất (output). Mỗi nút trong lớp nhập nhận giá trị của một
biến độc lập và chuyển vào mạng.

6


Dữ liệu từ tất cả các nút trong lớp nhập được tích hợp - ta gọi là tổng
trọng số và chuyển kết quả cho các nút trong lớp ẩn. Gọi là “ẩn” vì các nút
trong lớp này chỉ liên lạc với các nút trong lớp nhập, lớp xuất và chỉ có người
thiết kế mạng mới biết lớp này (người sử dụng không biết lớp này).
1.2. Đặc trưng của mạng neuron
1.2.1. Tính phi tuyến
Mạng neuron có khả năng to lớn trong lĩnh vực nhận dạng và điều
khiển các đối tượng phi tuyến.

Tính phi tuyến của mạng neuron là một thuộc tính rất quan trọng, nhất
là khi các cơ chế vật lý sinh ra các tín hiệu đầu vào. Một mạng neuron, cấu
thành bởi sự kết nối các neuron phi tuyến thì tự nó sẽ có tính phi tuyến. Hơn
nữa, điều đặc biệt là tính phi tuyến này được phân tán trên toàn mạng.
1.2.2. Tính chất thích nghi
Các mạng neuron có một khả năng mặc định là biến đổi các trọng số
liên kết tuỳ theo sự thay đổi của môi trường xung quanh. Đặc biệt, một mạng
neuron đã được tích luỹ để hoạt động trong một môi trường xác định có thể
được tích luỹ lại một cách dễ dàng khi có những thay đổi nhỏ của các điều
kiện môi trường hoạt động.
1.2.3. Tính chất đưa ra lời giải có bằng chứng
Trong ngữ cảnh phân loại mẫu, một mạng neuron có thể được thiết kế
để đưa ra thông tin không chỉ về mẫu được phân loại, mà còn về sự tin cậy
của quyết định đã được thực hiện. Thông tin này có thể được sử dụng để loại
bỏ các mẫu mơ hồ hay nhập nhằng.
1.2.4. Tính chất chấp nhận sai sót
Một mạng neuron, được cài đặt dưới dạng phần cứng, vốn có khả năng
chấp nhận lỗi, hay khả năng tính toán thô, với ý nghĩa là tính năng của nó chỉ
thoái hoá khi có những điều kiện hoạt động bất lợi. Ví dụ: nếu một neuron hay

7


các liên kết kết nối của nó bị hỏng, việc nhận dạng lại một mẫu được lưu trữ
sẽ suy giảm về chất lượng.
1.2.5. Khả năng cài đặt VLSI (Very-Large-Scale-Intergrated)
Bản chất song song đồ sộ của một mạng neuron làm cho nó rất nhanh
trong tính toán đối với một số công việc. Đặc tính này cũng tạo ra cho một
mạng neuron khả năng phù hợp cho việc cài đặt sử dụng kỹ thuật Very-LargeScale-Intergrated (VLSI). Kỹ thuật này cho phép xây dựng những mạch cứng
tính toán song song quy mô lớn.

1.2.6. Tính chất đồng dạng trong phân tích và thiết kế
Về cơ bản, các mạng neuron có tính chất chung như là các bộ xử lý
thông tin. Chúng ta nêu ra điều này với cùng ý nghĩa cho tất cả các lĩnh vực có
liên quan tới việc ứng dụng mạng neuron. Đặc tính này thể hiện ở một số
điểm như sau:
- Các neuron dưới dạng này hoặc dạng khác biểu diễn một thành phần
chung cho tất cả các mạng neuron.
- Tính thống nhất này đem lại khả năng chia sẻ các lý thuyết và các
thuật toán học trong nhiều ứng dụng khác nhau của mạng neuron.
- Các mạng tổ hợp (modular) có thể được xây dựng thông qua một sự
tích hợp các mô hình khác nhau.
1.3. Phân loại mạng neuron nhân tạo
1.3.1. Phân loại theo kiểu liên kết neuron
Ta có mạng neuron truyền thẳng và mạng neuron qui hồi:
- Trong mạng truyền thẳng các neuron đi theo một hướng nhất định tạo
thành đồ thị không có chu trình, các đỉnh là các neuron còn các cạnh là các
liên kết giữa chúng.
- Các mạng qui hồi cho phép các liên kết neuron tạo thành chu trình, các
thông tin ra của các neuron được truyền lại cho các neuron đã góp phần kích

8


hoạt chúng, nên mạng qui hồi còn có khả năng lưu giữ trạng thái trong của nó
dưới dạng các ngưỡng kích hoạt ngoài các trọng số liên kết neuron.
1.3.2. Một số loại mạng neuron
1.3.2.1. Mạng dẫn tiến

Có thể nói mạng neuron dẫn tiến là một kiểu mạng đơn giản trong việc
sắp đặt mạng. Trong mạng này thông tin chỉ truyền trên một hướng duy nhất,

từ lớp đầu vào xuyên qua lớp ẩn (nếu có) và kết thúc tại lớp đầu ra. Không có
chu trình hoặc vòng trong mạng.
 Các mạng dẫn tiến (feedforward) đơn mức
Trong một mạng neuron phân mức, các neuron được tổ chức dưới dạng
các mức. Với dạng đơn giản nhất của mạng phân mức, chúng ta có một mức
đầu vào gồm các nút nguồn chiếu trực tiếp tới mức đầu ra gồm các neuron.

Mức đầu vào

Mức đầu ra

Hình 1.4: Mạng tiến với một mức neuron
Như vậy, mạng thực sự là không có chu trình và được minh hoạ trong
hình 1.4 cho trường hợp ba nút đối với cả mức đầu ra và đầu vào. Một mạng
như vậy được gọi là một mạng đơn mức. “Đơn mức” tức là chỉ có một mức,
chính là mức đầu ra gồm các nút tính toán (các neuron). Chúng ta không tính
mức đầu vào của các nút nguồn vì không có tính toán nào được thực hiện.
 Các mạng dẫn tiến (feedforward) đa mức
Lớp thứ hai của một mạng neuron dẫn tiến được phân biệt bởi sự có
mặt của một hay nhiều mức ẩn, mà các nút tính toán của chúng được gọi là
các neuron ẩn hay các đơn vị ẩn (thuật ngữ “ẩn” ở đây mang ý nghĩa là không
tiếp xúc với môi trường). Chức năng của các neuron ẩn là can thiệp vào giữa

9


đầu vào và đầu ra của mạng một cách hữu hiệu. Bằng việc thêm một vài mức
ẩn, mạng có khả năng rút ra được các thống kê bậc cao của tín hiệu đầu vào.
Khả năng các neuron ẩn rút ra được các thống kê bậc cao đặc biệt có giá trị
khi mức đầu vào có kích thước lớn.


10


Mức đầu
vào gồm các
nút
nguồn

Mức ẩn
gồm các
neuron ẩn

Mức đầu ra
gồm các
neuron đầu ra

Hình 1.5: Mạng tiến kết nối đầy đủ với một mức ẩn và một mức đầu ra
Mạng neuron trong hình 1.5 được gọi là kết nối đầy đủ với ý nghĩa là
tất cả các nút trong mỗi mức của mạng được nối với tất cả các nút trong mức
tiếp sau. Nếu một số kết nối không tồn tại trong mạng, chúng ta nói rằng
mạng là kết nối không đầy đủ.
1.3.2.2. Mạng quy hồi (recurrent network)

Trái với mạng neuron dẫn tiến, mạng quy hồi là những mô hình với hai
luồng dữ liệu có hướng. Trong khi mạng dẫn tiến truyền dữ liệu theo một
đường thẳng thì những mạng neuron quy hồi có ít nhất một phản hồi từ những
neuron xử lý sau quay trở lại các neuron xử lý trước đó.

Hình 1.6: Mạng hồi quy không có neuron ẩn


11


Hình 1.7: Mạng hồi quy có các neuron ẩn
1.4. Huấn luyện mạng neuron
Huấn luyện mạng: Là quá trình học để xác định các trọng số kết nối
giữa các neuron. Đây là công việc quan trọng nhất trọng hoạt động của mạng
neuron.
1.4.1. Phương pháp học
Mạng neuron nhân tạo phỏng theo việc xử lý thông tin của bộ não
người, do vậy đặc trưng cơ bản của mạng là có khả năng học, khả năng tái tạo
các hình ảnh và dữ liệu khi đã học. Trong trạng thái học thông tin được lan
truyền theo hai chiều nhiều lần để học các trọng số. Có 3 kiểu học chính, mỗi
kiểu học tương ứng với một nhiệm vụ học trừu tượng. Đó là học có giám sát
(có mẫu), học không giám sát và học tăng cường.
a. Học có giám sát
Một thành phần không thể thiếu của phương pháp này là sự có mặt của
một người thầy (ở bên ngoài hệ thống). Người thầy này có kiến thức về môi
trường thể hiện qua một tập hợp các cặp đầu vào-đầu ra đã được biết trước.
Hệ thống học (ở đây là mạng neuron) sẽ phải tìm cách thay đổi các tham số
bên trong của mình (các trọng số và các ngưỡng) để tạo nên một ánh xạ có
khả năng ánh xạ các đầu vào thành các đầu ra mong muốn. Sự thay đổi này
được tiến hành nhờ việc so sánh giữa đầu ra thực sự và đầu ra mong muốn.
b. Học không giám sát
Trong học không có giám sát, ta được cho trước một số dữ liệu x và
hàm chi phí cần được cực tiểu hóa có thể là một hàm bất kỳ của dữ liệu x và


đầu ra của mạng, f-hàm chi phí được quyết định bởi phát biểu của bài toán.

Phần lớn các ứng dụng nằm trong vùng của các bài toán ước lượng như mô
hình hóa thống kê, nén, lọc, phân cụm.
c. Học tăng cường
Dữ liệu x thường không được tạo trước mà được tạo ra trong quá trình
một agent tương tác với môi trường. Tại mỗi thời điểm t, agent thực hiện hành
động yt và môi trường tạo một quan sát xt với một chi phí tức thời Ct, theo một
quy trình động nào đó (thường là không được biết). Mục tiêu là một sách lược
lựa chọn hành động để cực tiểu hóa một chi phí dài hạn nào đó, nghĩa là chi
phí tích lũy mong đợi. Quy trình hoạt động của môi trường và chi phí dài hạn
cho mỗi sách lược thường không được biết, nhưng có thể ước lượng được.
Mạng neuron nhân tạo thường được dùng trong học tăng cường như một phần
của thuật toán toàn cục. Các bài toán thường được giải quyết bằng học tăng
cường là các bài toán điều khiển, trò chơi và các nhiệm vụ quyết định tuần tự
(sequential decision making) khác.
1.4.2. Thuật toán học
a. Thuật toán học của mạng neuron một lớp
Xét trường hợp perceptron sử dụng hàm kích hoạt ngưỡng:


d

1 nếu  v i w i  t

i1
o u t p u t 
d
 1
viwi  t
nếu 


i1

Nếu ta cho w0 = -t và v0 = 1, ta có thể viết lại:
d

1
nếu
v
 i wi  0i0
o u tp u t 
 sig n


d
i  0
 1 nếu
vi wi  0


i 0

(1.1)

dvw
i

i

(1.2)
Thuật toán:
Thuật toán học của perceptron hay mạng neuron một lớp gồm 3 bước chính:


- Bước 1: Khởi tạo
Khởi tạo trọng số w (0 hoặc ngẫu nhiên).
Chọn tốc độ học µ.
- Bước 2: Học
Với mỗi mẫu (x, t) trong tập học.
Tính y = f(x, w).
Nếu y != t thay đổi vectơ trọng số w với:
w’ = w + µ(t - y)x
- Bước 3: Lặp lại bước 2 cho tất cả các mẫu.
Nhận xét: Phương trình w.v=0 là chính là siêu phẳng trong không gian
D-chiều, suy ra perceptron có khả năng phân lớp tuyến tính, có khả năng giải
bài toán quy hồi tuyến tính.
Hạn chế:

+ Không thể phân lớp phi tuyến.
+ Giải pháp: Sử dụng mạng neuron nhiều tầng MLP.


b. Thuật toán học của mạng neuron nhiều lớp
Huấn luyện mạng neuron nhiều lớp sử dụng thuật toán lan truyền
ngược gồm hai quá trình: Quá trình truyền tuyến tính và quá trình truyền
ngược.
- Quá trình truyền tuyến tính:
Dữ liệu từ lớp nhập qua lớp ẩn và đến lớp xuất để:
 Thay đổi giá trị của trọng số liên kết W của các neuron trong mạng
biểu diễn được dữ liệu học.
 Tìm ra sự khác nhau giữa giá trị thật hàm mẫu mà mạng tính được và
kết quả dự đoán của mạng gọi là lỗi (học có giám sát).
- Quá trình truyền ngược: Giá trị lỗi sẽ được truyền ngược lại sao cho
quá trình huyến luyện (học) sẽ tìm ra trọng số Wi để lỗi nhỏ nhất.
Thuật toán:
Xét mạng neuron 3 lớp: input, hiden và output.


Hàm kích hoạt các neuron: logistic (sigmoid).
1


g(x)=

1
e x

(1.3)

- Bước 1: Khởi tạo trọng số w ngẫu nhiên nhỏ.
- Bước 2: Chọn lớp đầu vào x và đính nó vào lớp đầu vào.

- Bước 3: Truyền sự kích hoạt qua trọng số đến khi kích hoạt các
neuron đầu ra.
- Bước 4: Tính đạo hàm riêng “δE” theo trọng số cho lớp xuất, sử dụng
GRADIENT của hàm lỗi.
- Bước 5: Tính đạo hàm riêng “δE” theo trọng số cho lớp ẩn, sử dụng
GRADIENT của hàm lỗi.
- Bước 6: Cập nhật tất cả trọng số theo: Wi=W(i-1) - µ(δE/ δ Wi).
- Bước 7: Quay lại “Bước 2” cho đến “Bước 6” cho tất cả các mẫu.
Trong đó: GRADIENT hàm lỗi.
Đối với các neuron lớp đầu ra:

y1

y2

w1

z = g(v)

w2

v = b0 +

yk

wk

b0

g(x) =


Hình 1.8: Mô hình mạng neuron lớp đầu ra
Hàm lỗi:
E (z) 

1
( z  1) 2
2

(t là giá trị thật của mẫu huấn luyện)

(1.4)


×