Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

P.M.H Tổng hợp

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Câu 1: Những Bản án, quyết định nào được thi hành theo quy định của Luật Thi hành
án Dân sự?
Điều 2, Luật Thi hành án quy định
Câu 2: Luật Thi hành án quy định chế định thoả thuận trong thi hành án được hiện
ntn? Những người nào được quyền yêu cầu thi hành án?
Điều 6, Luật Thi hành án quy định
Câu 3: Những việc nào Chấp hành viên không được làm?
Điều 21, Luật Thi hành án
Câu 4: Luật Thi hành án quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án ntn? Đơn yêu cầu
thi hành án? Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án?
Điều 30, Điều 32 Luật Thi hành án quy định
Câu 5: Thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, cấp tỉnh?
Theo quy định tại khoản 1, Điều 35
Câu 6. Việc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định; Bảo đảm quyền, lợi ích hợp
pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quy định ntn?
Điều 4, Điều 5 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 7. Việc thoả thuận thi hành án được quy định ntn?

Điều 6 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 8. Quyền yêu cầu thi hành án, việc hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự
được quy định ntn?
Điều 7, Điều 26 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 9. Thời hiệu yêu cầu thi hành án được quy định ntn?


P.M.H Tổng hợp

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 10. Đơn yêu cầu thi hành án được quy định ntn?
Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 11. Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án được quy định ntn?
Điều 32 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 12. Việc nhận đơn yêu cầu thi hành án được quy định ntn?
Điều 33 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 13. Việc từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án được quy định ntn?
Điều 34 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 14. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân được quy định ntn?
Điều 40 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 15. Thời hạn tự nguyện thi hành được quy định ntn? Trong trường hợp nào thì
người phái thi hành án bị cưỡng chế thi hành án?
Điều 45, Khoản 1 - Điều 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 16. Việc hoãn thi hành án được quy định ntn?
Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 17. Việc tạm đình chỉ thi hành án được quy định ntn?
Điều 49 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 18. Việc đình chỉ thi hành án được quy định ntn?
Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 19. Trả đơn yêu cầu thi hành án được quy định ntn?
Điều 51 Luật Thi hành án dân sự năm 2008


P.M.H Tổng hợp

Câu 20. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách
nhà nước được quy định ntn?
Điều 61 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 21. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân
sách nhà nước được quy định ntn?


Điều 62 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 22. Việc tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự được quy định ntn?
Điều 66 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 23. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng
tài sản được quy định ntn?
Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định
Câu 24. Biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định ntn?
Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 25. Trong cưỡng chế thi hành án, người phải thi hành án phải chịu những chi phí
nào?
Khoản 1 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 26. Người được thi hành án phải chịu chi phí nào trong cưỡng chế thi hành án?
Khoản 2 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 27. Cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung được quy định ntn?
Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 28. Việc xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp được quy định ntn?
Điều 75 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 29. Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong trường
hợp nào?


P.M.H Tổng hợp

Khoản 2 Điều 78 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 30. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án được quy định
ntn?
Điều 79 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 31. Thu tiền của người phải thi hành án đang giữ được quy định ntn?
Điều 80 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 32. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ được quy định
ntn?
Điều 81 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 33. Việc thu giữ giấy tờ có giá được quy định ntn?
Điều 82 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 34. Tài sản nào của người phải thi hành án là cá nhân thì không được kê biên?
25/09/2009
Khoản 2 Điều 87 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 35. Việc kê biên được thực hiện ntn?
Điều 88 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 36. Việc kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp được quy định ntn?
Điều 90 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 37. Việc kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ
được quy định ntn?
Điều 91 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 38. Việc kê biên tài sản gắn liền với đất, kê biên hoa lợi được quy định ntn?
Điều 94 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 39. Việc kê biên nhà ở được thực hiện ntn?


P.M.H Tổng hợp

Điều 95 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 40. Việc kê biên phương tiện giao thông được thực hiện ntn?
Điều 96, Điều 110, Điều 111 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 41. Việc giải toả kê biên tài sản được thực hiện trong trường hợp nào?
Điều 105 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 42. Việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đối với người mua được
tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án được quy
định ntn?
Điều 106 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 43. Hình thức cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án được quy định ntn?
Điều 108 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 44. Tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên được quy định
ntn?
Điều 112 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 45. Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên?
Điều 113 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 46. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định được quy
định ntn?
Điều 118 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 47. Việc cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không được thực hiện công việc nhất định
được quy định ntn?
Điều 119 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 49. Việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự quy định ntn?
Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008


P.M.H Tổng hợp

Câu 50. Thủ tục trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình
phạt tù được quy định ntn?
Điều 129 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 51. Quyền khiếu nại về thi hành án được quy định ntn?
Điều 140 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 52. Những trường hợp khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết?
Điều 141 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 53. Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì?
Điều 143 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 54. Người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì?
Điều 144 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 55. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì?
Điều 145 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 56. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định ntn?
Điều 146 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 57. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định ntn?
Điều 146 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 58. Hình thức khiếu nại được quy định ntn?
Điều 147 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 59. Trình tự, nội dung, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định
ntn?
Điều 150, Điều 151 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 60. Thủ tục, nội dung giải quyết khiếu nại lần hai được quy định ntn?
Điều 152, Điều 153 Luật Thi hành án dân sự năm 2008


P.M.H Tổng hợp

Câu 61. Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định ntn về quyền tố cáo? Người có
quyền tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?
Điều 154, Điều 155 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 62. Người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì?
Điều 156 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 63. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo được quy định ntn?
Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 64. Những hành vi nào bị coi là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự?
Điều 162 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 65. Việc xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành
chính trong thi hành án dân sự được quy định ntn?
Điều 164 Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Câu 66. Việc xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự được quy định ntn?
Điều 165 Luật Thi hành án dân sự năm 2008Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×