Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

bài tập bổ sung chương 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.56 KB, 3 trang )

1. Công ty A gửi ngân hàng 175 triệu đồng trong thời gian 3 năm 8 tháng, lãi suất 15%/năm.
Ghép lãi theo tháng. Hãy tính toàn bộ gốc và lãi mà công ty A nhận được vào ngày đáo
hạn.
2. Ông A muốn có một số vốn là 15.000 triệu đồng vào ngày 1/1/2020. Cho biết số tiền mà
Ông A bỏ ra đầu tư theo lãi kép vào ngày 1/1/2015. Biết lãi suất 25%/năm.
3. Bác Hà gửi tiền vào ngân hàng ngày 1/1/2000 số tiền 250 triệu đồng. Ngày 1/1/2004 ông
rút ra 100 triệu đồng. Ngày 31/12/2007 kết dư tài khoản là 389,487 triệu đồng. Hãy tính lãi
suất mà NH áp dụng.
4. Một công ty đầu tư 900 triệu đồng, lãi suất đầu tư là 12%/năm (lãi gộp vốn hàng năm). Giá
trị đạt được vào cuối đợt đầu tư là 1.880 triệu đồng. Xác định thời gian đầu tư?
5. Ông Hai có số tiền 500 triệu chia ra gửi ở hai ngân hàng
-

Số tiền thứ nhất gửi ở Ngân hàng A trong 9 tháng với lãi suất 10%/năm, ghép lãi theo
3 tháng.

-

Số tiền còn lại gửi ở Ngân hàng B trong thời gian 6 tháng với lãi suất 8%/năm, ghép
lãi theo tháng.

Biết tiền lãi Ông Hai nhận được ở hai ngân hàng là bằng nhau. Hãy xác định số tiền Ông
Hai gửi ở mỗi ngân hàng.


6. Một khách hàng vay ngân hàng số tiền 240 triệu đồng trong thời gian 5 tháng, với lãi suất
12%/năm. Lệ phí vay 1 triệu đồng. Kỳ ghép lãi theo tháng.
a. Nếu lợi tức trả ngay khi vay, hãy tính lãi suất thực năm mà khách hàng phải chịu.
b. Nếu lợi tức trả khi đáo hạn, hãy tính lãi suất thực năm mà khách hàng phải chịu.
7. Một công ty chấp nhận cho khách hàng gia hạn thêm 3 năm một số nợ là 5.000 triệu đồng,
phải trả sau 2 năm, căn cứ vào lãi suất 24%/năm. Tính số tiền mà khách hàng phải trả cho


công ty.
8. Một doanh nghiệp đem chiết khấu 1 thương phiếu mệnh giá 180 triệu đồng tại NH với lãi
suất 7%/ năm. Thương phiếu này sẽ đáo hạn sau 4 năm 6 tháng. Phí chiết khấu là 0,1% trên
mệnh giá.
Hãy xác định hiện giá, AGIO, giá trị ròng và lãi suất thực chiết khấu.
9. Ông N đem đến ngân hàng 3 thương phiếu:
Thương phiếu A có mệnh giá 2 triệu đồng đáo hạn sau 1 năm
Thương phiếu B có mệnh giá 4 triệu đồng đáo hạn sau 2 năm
Thương phiếu C có mệnh giá 5 triệu đồng đáo hạn sau 3 năm
Biết lãi suất thỏa thuận là 12%/ năm
a. Nếu thay 3 thương phiếu trên bằng thương phiếu D có thời gian đáo hạn sau 5 năm.
Xác định mệnh giá thương phiếu D.
b. Tính kỳ hạn trung bình của 3 thương phiếu A, B, C.
10. Ngân hàng cho vay một khoản vốn 1.500 triệu đồng với các mức lãi suất như sau:
-

10%/ năm trong 9 tháng đầu

-

10,5%/năm trong 15 tháng tiếp theo

-

11%/năm trong 12 tháng tiếp theo

-

10,8%/năm tróng 18 tháng cuối cùng


a. Tính tổng gốc và lãi phải trả ngân hàng nếu lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần
b. Tính lãi suất trung bình của khoản vay trên.
c. Nếu lệ phí vay là 5 triệu đồng, hãy tính lãi suất thực trung bình của khoản vay trên.


11. Bà X gửi NH đầu mỗi quý 10 triệu đồng, liên tiếp trong thời gian 2 năm.
Từ đầu năm thứ 3 bà gửi vào NH đầu mỗi tháng 2 triệu đồng liên tiếp trong thời gian 1
năm
Từ năm thứ 4 trở đi bà X gửi vào NH đầu mỗi 2 tháng 5 triệu đồng liên tiếp trong thời gian
2 năm nữa. Biết rằng lãi suất tiền gửi là 12%/ năm và gộp vốn 6 tháng 1 lần.
Nếu bắt đầu từ đầu năm thứ 7 trở đi, bà X lại rút tiền ra vào đầu mỗi quý, quý đầu tiên 50
triệu và cứ quý sau rút hơn quý trước 5 triệu đồng cho đến khi kết toán.
a. Hãy xác định số kỳ rút tiền (quy tròn sang số nguyên nhỏ hơn gần nhất)
b. Với kết quả câu a, tính số tiền được rút ở kỳ cuối cùng.
12. Một thiếp bị được thực hiện bán trả góp theo 4 kỳ thanh toán như sau:
-

Kỳ 1: trả 200 triệu đồng ngay khi mua hàng

-

Kỳ 2: trả 220 triệu đồng 3 năm sau ngày mua

-

Kỳ 3 trả 100 triệu đồng 4,5 năm sau ngày mua

-

Kỳ 4 trả 50 triệu đồng 6 năm sau ngày mua.


Nếu thay thế 4 kỳ trả trên bằng một kỳ duy nhất sau 2 năm kể từ ngày mua thiếp bị thì số tiền bạn
phải trả là bao nhiêu (triệu đồng)?
Biết lãi gộp vốn 3 tháng một lần và lãi suất 10%/ năm
13. Doanh nghiệp A vay ngân hàng trong dài hạn với phương thức trả dần định kỳ vào cuối
mỗi năm trong 5 năm, lần đầu trả dần 100 triệu đồng, lần sau trả tăng hơn so với lần trước
10%.
a. Giả sử DN A muốn thay đổi điều khoản thanh toán cả gốc và lãi hằng năm đều nhau.
Với lãi suất 12%/ năm thì cuối mỗi năm DN A phải trả
b. Nếu ngay khi vay DN A phải trả một khoản phí là 0,1% nợ gốc thì lãi suất thực mà DN
phải gánh chịu là bao nhiêu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×