Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG TX 2019 2020

TRƯỜNG TH LÙNG KHẤU NHIN
TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN 4+5
Số: 01/ KH-BDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lùng Khấu Nhin, ngày 30 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2019 - 2020
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về
việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ
thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
Căn cứ công văn số 374/KH-PGD&ĐT ngày 3 tháng 7 năm 2019. Kế hoạch
bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2019 – 2020;
Căn cứ vào năng lực của bản thân và nhiệm vụ được giao. Tôi xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:
1.1 Mục đích:
- Nâng cao nhận thức về chính trị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quốc tế và trong
nước, trong tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng và nâng cao năng lực tự học, tự bồi
dưỡng của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo,
nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng, năng lực tự học, tự bồi dưỡng.
1.2. Yêu cầu:
- Bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2019 - 2020 theo đúng kế hoạch;
đầy đủ nội dung bồi dưỡng và có đánh giá xếp loại các nội dung bồi dưỡng cuối
năm học.
2. Đối tượng bồi dưỡng:
Họ và tên: ĐỖ VĂN TÂM
Nhiệm vụ được giao: Dạy thay
3. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
3.1. Khối kiến thức bắt buộc.
Được áp dụng xuyên suốt cả năm học 2019 -2020
3.1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 20 tiết/năm học/CBQL, giáo viên.
* Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp
tiểu học áp dụng trong cả nước:


Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”.
Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban
Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị
quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/ QĐ- TTg ngày 27
tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
* Nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2019:
- Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên
cứu, biên soạn giáo dục lịch sử Đảng.


- Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lí, đảng
viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương.
- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời
sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội quốc tế và trong nước, trong tỉnh nổi bật
6 tháng đầu năm 2019.
3.1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học.
Nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè 2019:
- Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua:
+ Áp dụng các kĩ thuật vào dạy học.
+ Cách đánh giá học sinh
+ Đồng bộ hóa hồ sơ
- Chuyên đề 2: Lập kế hoạch dạy học hai buổi/ ngày
- Chuyên đề 3: Dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực
thông qua:
+ Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục và định hướng nội dung
giáo dục địa phương.
+ Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề phát triển năng lực phẩm chất cho
học sinh.
- Chuyên đề 4: Vận dụng mô hình SEL để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
thấu hiểu học sinh để dạy và học hạnh phúc; Giáo dục Stem.
- Chuyên đề 5: Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Chuyên đề 6: Giáo dục giới tính, kĩ năng phòng chống bạo lực học đường.


3.2. Khối kiến thức tự chọn:
3.2.1. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học.
Bản thân thực hiện bồi dưỡng theo công văn số 374/KH-PGD&ĐT ngày 3
tháng 7 năm 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lí, giáo
viên năm học 2019 – 2020.
- TH 3: Đặc điểm tâm lý của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá
giỏi, học sinh năng khiếu.
- TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.
- TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học.
- TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
- TH 23: Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin.
- TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.
- TH 28: kiểm tra đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp nhận xét).
4. Kế hoạch cụ thể:
Tháng

Nội dung bồi dưỡng
Số tiết
Nội dung bồi dưỡng 3:
*TH 3: Đặc điểm tâm lý của học sinh cá biệt, học
sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng
10
khiếu.
Tháng
*Chuyên đề: Dạy học theo hướng phát triển năng
9/ 2019
lực cho học sinh.

Hình thức
Tự học tập
nghiên cứu,
tham khảo
tài liệu.

Nội dung bồi dưỡng 3:
*TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.
Tháng1
*Chuyên đề: Vở sạch chữ đẹp.
0/ 2019

Hội thảo, tự
học tập
nghiên cứu,
tham khảo
tài liệu,
sách báo,
Internet

Tháng Nội dung bồi dưỡng 3:
11/2019 *TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học.
*Chuyên đề: Tăng cường kỹ năng đọc, viết cho
HS.

Tháng
12/201
9

Nội dung bồi dưỡng 3:
*TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu
học.
*Chuyên đề: Dạy học theo mô hình trường TH
Việt Nam mới VNEN.

13

8

9

Tự nghiên
cứu. Hội
thảo, hội
giảng
Hội thảo,
hội giảng,
tự học tập,
nghiên cứu.


Tháng
1/ 2020

Nội dung bồi dưỡng 3:
*TH 23: Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác
thông tin.
*Chuyên đề: Rèn kỹ năng giải toán cho học sinh.

Nội dung bồi dưỡng 3:
*TH 23: Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác
Tháng2 thông tin.
/ 2020
*Chuyên đề: Rèn kỹ năng viết văn cho HS.

Tháng
3/ 2020

Nội dung bồi dưỡng 3:
*TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực
ở tiểu học.

6

4

*Chuyên đề: Rèn kỹ năng viết văn cho HS

Nội dung bồi dưỡng 3:
Tháng *TH 28: kiểm tra đánh giá các môn học bằng điểm
4/ 2020 số (kết hợp nhận xét).
*Chuyên đề: Rèn kỹ năng viết văn cho HS

Tháng
5/ 2020

6

4

Hội thảo, tự
học tập, tự
nghiên cứu
tham khảo
tài liệu,
sách báo
Hội thảo, tự
học tập,
nghiên cứu,
tham khảo
tài liệu,
sách báo,
Internet
Hội thảo, tự
học tập,
nghiên cứu,
tham khảo
tài liệu,
sách báo,
Internet
Hội thảo, tự
học tập,
nghiên cứu,
tham khảo
tài liệu,
sách báo,
Internet

Lồng
Tự đánh giá
- Đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình tự bồi ghép
với
dưỡng trong năm học 2019 - 2020
- Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020 - 2021 CĐ
của
đăng ký chuyên đề bồi dưỡng.
nhà
trường

5. Hình thức, tài liệu BDTX
5.1. Hình thức học tập BDTX:


- Chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu,
qua mạng Internet, chuyên đề...), kết hợp với sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ
chuyên môn, chuyên môn của nhà trường, cụm trường…
5.2. Tài liệu BDTX:
- Nguồn tài liệu của Bộ GD&ĐT.
- Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…
6. Tổ chức thức hiện
6.1. Thời gian bồi dưỡng:
- Xuyên suốt trong năm học 2019 - 2020.
6.2. Đối với bản thân:
- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân
và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực
hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện: Áp dụng vào nhiệm vụ được giao trong năm học.
- Tự đánh giá.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân tôi trong năm
học 2019 - 2020.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng
- Lưu: hồ sơ.

Lùng Khấu Nhin, ngày 30 tháng 8 năm 2019
Người xây dựng kế hoạch

Đỗ văn Tâm
Phê duyệt của tổ CM

Xác nhận của nhà trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×